You are on page 1of 1

PERATURAN 2 MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan
menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi rohani dan intelek seterusnya menjadikan Kelab Bola
Tampar SMK Sebauh sebagi medium paling penting dalam membentuk modal insan yang
berkompeten selaras dengan matlamat Wawasan 2020 yang menjadikan teras pembangunan
kemajuan negara Malaysia