ΩÓYE’G ºé©e

amawal n usnvms

ΩÓYE’G ºé©e
»°ùfôa - …õ«∏éfEG - »¨jRÉeCG - »HôY
ájƒ¨∏dG áÄ«¡àdG õcôe (ºé©ªdG IóMh)

2008

,•ÉHôdG

᫨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ªdG 󡩪dG äGQƒ°ûæe ájƒ¨∏dG áÄ«¡àdG õcôe 2- ºbQ - ºLÉ©e : á∏°ù∏°S
ΩÓYE’G ºé©e :
Amawal n usnvms

¿Gƒæ©dG

,∂dÉeƒH ˆG óÑY ,ôéMƒH á°ûFÉY ,ôªYG áMÉàØe : ¿ƒØdDƒªdG …ƒdóÑ©d ó«°TQ ,¥QRC’G IQƒf ,…h’óªdG óªëe QÉ°ùæY ódÉN : áªgÉ°ùªH ᫨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ªdG 󡩪dG : ô°TÉædG …ó«b ájOÉf : êGôNE’G (ô°ûædG IóMh) …ó«b ájOÉf : ±Ó¨dG π°UGƒàdGh ô°ûædGh ≥«KƒàdGh áªLôàdG õcôe : áYÉÑ£∏d êGôNEG •ÉHôdG - IójóédG ±QÉ©ªdG á©Ñ£e : ™ÑW 2008/0095 : »fƒfÉ≤dG ´GójE’G ºbQ 9954-439-92-7 : ∂eOQ ᫨jRÉeC’G áaÉ≤ã∏d »µ∏ªdG 󡩪∏d áXƒØëe ¥ƒ≤ëdG

äÉjƒàëªdG
πNóe »°ùfôa - …õ«∏éfEG -»¨jRÉeCG - »HôY : ºé©ªdG »HôY - …õ«∏éfEG -»°ùfôa -»¨jRÉeCG Oô°ùe »HôY - …õ«∏éfEG - »¨jRÉeCG - »°ùfôa Oô°ùe »HôY - »°ùfôa - »¨jRÉeCG - …õ«∏éfEG Oô°ùe É«aGôZƒ«∏Ñ«H

-5-

áÄ«¡àdG õcôe ´ô°T »àdG á«YÉ£≤dG ºLÉ©ªdG øe á∏°ù∏°S øª°V ºé©ªdG Gòg êQóæj ó©Ña .᫨jRÉeC’G á«ë∏£°üªdG ìô°U AÉ°SQE’ ≈dhCG Iƒ£îc ÉgOGóYEG »a ájƒ¨∏dG ºé©ªdG ƒg Ég ,á°SQóªdGh á«HôàdG »dÉéªH É°SÉ°SCG ≥∏©àªdG ,∫hC’G ºé©ªdG äGô¨ãdG CÓª«dh ,᫨jRÉeC’G áÑ൪dG Rõ©«d »JCÉj ,ΩÓYE’G π≤ëH §ÑJôªdG ,»fÉãdG .¿Gó«ªdG Gòg »a í∏£°üªdG É¡æe »fÉ©j »àdG áHƒàµªdG áaÉë°üdG ∫Éée »a ø«∏eÉ©dG áÑZôd áHÉéà°SG ∞dDƒªdG Gòg AÉL ó≤d äÉë∏£°üe ≈dEG á°SɪdG º¡àLÉM øY A’Dƒg ÜôYCG å«M ,ájô°üÑdG á«©ª°ùdGh ôNõj »àdG IójóédG º«gÉتdG øe πFÉ¡dG ºµdG øY ɡࣰSGƒH ¿hôÑ©j ᫨jRÉeCG Gò¡H ≥∏©àJ »àdG IôµàѪdG äÉKóëà°ùªdG É¡H ¿ƒª°ùjh ,ΩÓYE’G π≤M É¡H .∫ÉéªdG äÉë∏£°üª∏d É°ü°üîàe ɪé©e â°ù«d á°SGôµdG √òg ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh äGP á«æ≤àdG äGOôتdG iƒ°S º°†j ’ ɪé©e …CG ,≥«bódG √É橪H á«eÓYE’G äɪ∏µdG ∞∏àîe ,∂dòc ,πª°ûj ºé©e ¬fEG πH ,π≤ëdG Gò¡H á≤«KƒdG á∏°üdG äɪ∏c »gh ,áHƒàµªdG áaÉë°üdGh IõØ∏àdGh áYGPE’G »a É¡dhGóJ ºàj »àdG ≈à°ûH áeÉ©dG IÉ«ëdG øY ôÑ©Jh ,᫨jRÉeCÓd ∑ôà°ûªdG ºé©ªdG ≈dEG »ªàæJ ∞dDƒªdG Gòg ¿EG ∫ƒ≤dG øµªj ,∂dP ≈∏Y AÉæHh .É¡JÉ°ü°üîJh É¡J’Éée øe á°†jôY áëjô°T É°†jCG ÖWÉîj ɪfEGh ,§≤a ø««eÓYE’G Qƒ¡ªL ±ó¡à°ùj’ .º¡JÉeɪàgG ∞∏àîªH ø«°ü°üîàªdG ô«Z

πNóe

øàªdG
:á«°SÉ°SCG πMGôe çÓãH ºé©ªdG Gòg øàe OGóYEG ôe ¿hDƒ°ûH á£ÑJôªdG äÉë∏£°üªdG øe ô«Ñc OóY ™ªL ,≈dhC’G á∏MôªdG »a .1 o á«Hô©dG ºLÉ©ªdG øe áYƒªée AGô≤à°SÉH ∂dPh ,áaÉë°üdGh ΩÓYE’G 1 .∫ÉéªdG Gò¡H á≤∏©àªdG ájõ«∏éfE’Gh á«°ùfôØdGh
.™LGôªdG áëF’ ô¶fG (1
-7-

AÉæH ºJ ,á°ü°üîàªdG ºLÉ©ªdG ∂∏J É¡ª°†J »àdG á«æ¨dG IOɪdG ≈dEG GOÉæà°SGh .ΩÓYE’G ∫ÉéªH ≥«Kh •ÉÑJQG GP É«ªé©e ÓNóe 1310 º°†J áëF’ πNóe πc ¢üëoah ,Öãc øY á≤HÉ°ùdG áëFÓdG â°SQO ,á«fÉãdG á∏MôªdG »a .2 o ÜôbCG ƒg Ée AÉ≤àfG ó°üb ∂dPh ,IóM ≈∏Y π«NGóªdG ∂∏J ´ƒªée øe πZƒe ™HÉW ¬d Ée πc OÉ©Ñà°SGh ,ºé©ªdG Gòg ∞«dCÉJ øe ájɨdG ≥«≤ëJ ≈dEG ...¢†«ªëJh ,ΩÉNQh ,¥ƒWh ,»Ø°üf ºéMh ,IôµH :πãe á«æ≤àdG »a .ïdEG Ωó≤J »àdG äGOôتdG ÖYƒà°ùàd øàªdG IOÉe ™«°SƒJ ºJ ,áãdÉãdG á∏MôªdG »a .3 äGOôØe »gh ,É¡«dEG áë∏ªdG º¡àLÉM øY GhôÑYh ,¢ü°üîàdG ÜÉë°UCG É¡H .á«Hô¨ªdG á«eÓYE’G áMÉ°ùdG »a ∫hGóàjo Ée ≈dEG É¡Ñ∏ZCG »a »ªàæJ á¨∏dÉH ¬æY ôuÑY Éeƒ¡Øe 760 º°†j øàe øY IQÉÑY Oƒ¡éªdG Gòg IôªK äAÉLh o .á«Hô©dG

πª©dG á«é¡æe
»a :á«dÉàdG á£îdG ≥ah ºé©ªdG IóMh ≥jôa π¨à°TG ,√ô°üMh øàªdG OGóYEG ó©H ∂dP »a Éë∏°ùàe á«Hô©dG π«NGóª∏d ᫨jRÉeCG äÓHÉ≤e åMÉH πc Ωób ,ájGóÑdG q ¢ù«eGƒ≤dG ∞∏àîe É¡H ôNõJ »àdG ᫪驪dG IOɪdÉHh ,á¡L øe ájƒ¨∏dG ¬à≤«∏°ùH .iôNCG á¡L øe 2 ᫨jRÉeC’G ºLÉ©ªdGh ¢üëa ≈∏Y ,á«YɪL πªY äÉ°ù∏L »a ,¿ƒãMÉÑdG ÖµfG ,á«dÉJ á∏Môe »ah ô«jÉ©ªd É¡àHÉéà°SG ióe »a âÑdG ó°üb GóMGh GóMGh áMôà≤ªdG äÓHÉ≤ªdG óLh Gòµgh .á«Ñ∏°S äGAÉëjG øe ƒ∏Nh ,»aGô¨L QÉ°ûàfGh ádÉ°UCG øe AÉ≤àf’G äGQGôb »æÑJ Ωõ∏à°SG Ée ƒgh ,áYƒæàe ä’ÉM ΩÉeCG ¬°ùØf ºé©ªdG IóMh ≥jôa

≈∏Y »Øjƒ°ùdG ó«ªMh …õYEG …ó¡ªdG ø«∏«eõdG ≈dEG ôµ°ûdG πjõéH Ωó≤àf ¿CG Éæg ¢Uôëf (2 .πª©dG Gòg øe ≈dhC’G á∏MôªdG »a Éæd ÉgÉeób »àdG IóYÉ°ùªdG
-8-

:áØ∏àîe ºLÉ©ªdG øe ºé©e »a äOQh ɪc hCG ,á∏ª©à°ùe »g ɪc IOôتdG OɪàYG .1 .πjó©J …CG ¿hO óYGƒ≤dG áfÉ«°U ó°üb IOÉjõdG hCG ±òëdÉH áª∏µdG ᨫ°U iƒà°ùe ≈∏Y πtNóJ .2 .᫨jRÉeC’G á¨∏d á«Jƒ°üdGh á«aô°üdG É¡©e πeÉ©àdGh ,óMGh Qƒ°üàd ôãcCG hCG ø«ë∏£°üªH ,AÉ°†àb’G óæY ,®ÉØàM’G .3 ,"∫hGóàdG ¥ƒ°S" »a ¢ùaÉæàJ äGOôتdG √òg âcôoJ å«M ,äÉaOGôªc .∞©°VC’G …QGƒJh iƒbC’G í∏£°üªdG Ωó≤J »a Qô≤«°S …òdG ¿Éc »ë∏£°üe ÆGôa ΩÉeCG ¬°ùØf ≥jôØdG É¡«a óLh »àdG Iô«ãµdG ä’ÉëdG »ah .äGô¨ãdG ∂∏J Aπe ≈∏Y IQOÉb IójóL äɪ∏c QɵàHG ó°üb OÉ¡àL’G øe óH’ çGóëà°S’ÉH á£ÑJôe áeÉY ÇOÉÑe ≈dEG √òg ≥∏îdG á«∏ªY »a ºµào MG óbh á°UÉN ÇOÉÑeh ,RÉéj’Gh áfhôªdGh áeAÓªdÉc á¨d …CG πNGO »ë∏£°üªdG »àdG á«aGô¨édG á©bôdG ™°SƒJ ióe πãe ᫨jRÉeC’G á¨∏dÉH Iô°TÉÑe á∏°U äGP .ɪgOɪàYG ºJ ¿Gò∏dG QòédG hCG ßØ∏dG É¡«a ∫hGóàj ΩÓYE’G ∫Éée »a ᫨jRÉeC’G á«MÓ£°U’G áµÑ°ûdG ºYO ºJ ,∂dP ≈∏Y AÉæHh çGóëà°S’G øe IOó©àe ±Éæ°UCG ∞«XƒàH IójóL Ö«cGôJh äGOôتH :É¡ªgCG ,áªFÉb ájƒ¨d ∫ƒ°UCG øe IójóL áª∏c ≥∏N ƒgh :»aô°üdG çGóëà°S’G .1 π©ØdG øe ⨫°U »àdG ubuy »a ɪc ¥É≤à°T’G ᣰSGƒH ÉeEG ∂dP ºàjh øe äòNCGo »àdG tuäfiãt »a ɪch ,π°üØdG ≈∏Y ád’ó∏d (™£b)bbi ∂dPh ,âëædG ᣰSGƒH ÉeEGh ,ájƒ£ªdG ≈∏Y ô«Ñ©à∏d (iƒW) äfã π©ØdG »a ɪc ,ójóL ßØd çGóME’ ¢†©H ≈dEG ɪ¡°†©H ø«àaƒdCÉe ø«àª∏c º°†H ø«H ∞«dCÉàdG ᣰSGƒH ≠«°U …òdG (…ô°üH »©ª°S) asliçië í∏£°üªdG ≥Ñ°ùdG) abrzwur »a ɪch ,(iCGQ) çëh (™ª°S) sl ø«àª∏µdG zwur π©ØdG ≈∏Y abr ájô«Ñ©àdG IGOC’G ºjó≤àH »æHo …òdG (»Øë°üdG .(≥Ñ°S)
-9-

∫hC’G ¬dƒdóe øY ìGõæ«d ßØ∏dG ád’O ™«°SƒàH ∂dPh ,»d’ódG çGóëà°S’G .2 í∏£°üªdÉH çGóëà°S’G Gò¡d πãªf ¿CG øµªjh ,GójóL ’ƒdóe ¢ùeÓ«a »æ©e ≈dEG …QòdG ó«Øj …òdG ∫hC’G √Éæ©e øe π≤àfG …òdG azuzzr øe ⨫°U »àdG tifrgi ≈∏Y ≥Ñ£æj A»°ûdG ¢ùØfh ,åÑdG ƒg …RÉée .QÉ°üëdG ≈∏Y ∫óàd (sóM) frg π©ØdG ,á«MÓ£°UG Iƒéa Aπªd iôNCG á¨d øe ßØd òNCG ƒgh ,¢VGôàb’G .3 :ø«Øæ°U ≈dEG åëÑdG ≥jôa ÉgÉæÑJ »àdG äÉ°Vôà≤ªdG ∞«æ°üJ øµªjh πãe É¡°ù«jÉ≤ªd ™°†Nh ᫨jRÉeC’G áª∏µdG IQƒ°U ¢ùÑdCG …òdG ¢Vôà≤ªdG n …òdG ¢Vôà≤ªdGh ,(â«fôàfCG) antirnith ,(ƒjOƒà°SG) astudyu (ɪ«æ«°ùdG) ssinima πãe Qó°üªdG á¨∏dG ¢üFÉ°üîH ɶØàëe πX .(IõØ∏àdG) ttilifizyunh ≈∏Y á«LQÉN Iô¶f øe óH’ ¿Éc , ᫨jRÉeC’G äÓHÉ≤ªdG »a º°ùëdG ó©Hh AGóHE’ ≥jôØdG ≈dEG ¿ƒªàæj ’ ø«ãMÉH IQÉ°ûà°SG Ωõ∏à°SG Ée ƒgh ,ºé©ªdG .3áMôà≤ªdG äÉë∏£°üªdG ∫ƒM º¡JɶMÓe

ºé©ªdG á«æH
ô¶ædG ±ô°üH É«FÉÑØdCG ∫hC’G ±ôëdG π°ù∏°ùJ Ö°ùM ºé©ªdG äGOôØe âÑJQ ¢ùØf ≥ah É°†jCG »g ᪶æe OQÉ°ùe áKÓãH ∞dDƒªdG OhRh .∞jô©àdG (∫G) øY ɪ¡ãdÉKh ,á«°ùfôØdG äɪ∏µ∏d ɪ¡«fÉKh ,᫨jRÉeC’G äɪ∏µ∏d ɪgóMCG .Ö«JôàdG ±ôY ≈àe ¬àdÉ°V ≈∏Y ôã©j ¿CG ÇQÉ≤dG ™«£à°ùj Gò¡Hh ,ájõ«∏éfE’G äɪ∏µ∏d .ájõ«∏éfE’G hCG á«°ùfôØdG hCG ᫨jRÉeC’G hCG á«Hô©dG ,™HQC’G äGOôتdG ióMEG

≈∏Y …ôgɪ°SG ®ƒØëªdGh OGDƒa Ö«ÑëdG ø«∏«eõdG ≈dEG πjõédG ôµ°ûdÉH Ωó≤àf (3 .ɪ¡JÉMGôàbGh ɪ¡JɶMÓe
- 10 -

ºK ájõ«∏éfE’ÉH √ô«¶f ÉYÉÑJ ¬«∏j • áeÓ©dÉH ÉbƒÑ°ùe »Hô©dG πNóªdG AÉL ∫ÉãªdG ¬æ«Ñj Ée Gògh ,íJÉa ¥QRCG ¿ƒ∏H ¬«∏HÉ≤eh πNóªdG Öàc óbh ,á«°ùfôØdÉH :»dÉàdG
Journalist / Journaliste /»Øë°U •

§îH áHƒàµe (᫨jRÉeC’G äGOôتdG hCG) ᫨jRÉeC’G IOôتdG äOQh ∂dP ó©H º°S’G AÉL å«M ,á«aô°üdG äÉeƒ∏©ªdG øe ≈fOCG óëH IOhõeh Oƒ°SCG ÆÉæ«Ø«J : ™ªédG ᨫ°üH ¿ÉàdÉëdG â©pÑJCGh .¥ÉëdEG ádÉM »a ºK ∫É°SQEG ádÉM »a GOôØe :»Øë°U
anvmas – unvmas – invmasn

ä’ÉëdG ¢†©H »a ∂dPh á«aô°üdG äÉeƒ∏©ªdG √òg øY ÉfÉ«MCG AÉæ¨à°S’G ºJ óbh Ée Gògh ,»dGƒªdG »ªé©ªdG πNóªdG »a Iô°TÉÑe º°S’G ¢ùØf É¡«a OQh »àdG "á«≤jôaC’G IóMƒdG ᪶æe"∫ »¨jRÉeC’G πHÉ≤ªdG OQh å«M ,¬∏Ø°SCG ∫ÉãªdG ¬æ«Ñj : á«aô°U äÉeƒ∏©e …CG ¿hO :᪶æe
tamaddast - tmaddast

:á«≤jôaC’G IóMƒdG ᪶æe
tamaddast n tmuni n ifriqya

IOÉjõH ôcòªdG øe ≥à°ûJ ᨫ°üdG √òg ¿C’ åfDƒªdG IQƒ°üH º°S’G Ohõj ºdh :ä....ä á©£≤àªdG á≤°UÓdG
Anvmas – tanvmast

OôéªdG :»dÉàdG Ö«JôàdG ≥ah ᪶æªdG ™HQC’G ¬¨«°üH π©ØdG »JCÉj πHÉ≤ªdÉHh :ΩÉàdG ô«Z – »ØæªdG ΩÉàdG – âÑãªdG ΩÉàdG – :ôÑNCG
snvms – snvms – snvms – snvmas - 11 -

Qób »æY ó≤a ,GOóëe ≈æ©e ±ôM É¡dɪ©à°SG Ωõ∏à°ùj »àdG ∫É©aCÓd áÑ°ùædÉH ÉeCG o :OôéªdG ᨫ°U ó©H Iô°TÉÑe ø«°Sƒb ø«H ¬©°Vh ºK øeh ,¬FÉ≤àfÉH ´É£à°ùªdG :´Oh q
msafaä (–d , – akd)– msafaä – msafaä – ttmsafaä

πµd »£YCGo ,»¨jRÉeCG πHÉ≤e øe ôãcCG Ωƒ¡ØªdG ¢ùØf É¡«a ∫Éf »àdG ádÉëdG »ah :É°UÉN É«∏°ù∏°ùJ ɪbQ É¡æe óMGh :™ªà°ùe
1. amssflid – umssflid – imssflidn 2. amspssu – umspssu – imspssa

ìô°T ¿hO äÉë∏£°üªdG âÑãH »Øàµj ºé©ªdG Gòg ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh kGPEG CGóÑJ á«©«Ñ£dG ¬JóFÉØa ,É¡dɪ©à°SG á≤jôW ø«ÑJ πªL hCG äGQÉÑY OGôjEG ’h É¡d »¨jRÉeC’G πHÉ≤ªdG øY ∞°ûµdÉH »¡àæJh ,√Éæ©e í°Vhh Ωƒ¡ØªdG ±ôY ≈àe o .¥É«°ùdG »a ádhõ©e IOôتc Éeƒ¡Øe »ª°ùj ¿CG Oƒj »eÓYE’ Ió«Øe πªY IGOCG ºé©ªdG Gòg πµ°ûj ¿CG Éæ∏eCG ¿EG hCG ᫨jRÉeC’G ≈dEG iôNC’G äɨ∏dG øe ¢üf π≤f ≈dEG ≈©°ùj ºLôàªdh ,GójóL ,ÉæfEG .¬ª¡a ¬«∏Y ≈°ü©à°ùjh GójóL Éë∏£°üe ±OÉ°üj πª©à°ùe …C’h ,¢ùµ©dG ¬fCGh ,á«FÉ¡ædG ¬à∏M »a ¢ù«d ¬fCG ócDƒf ,ÇQÉ≤dG …ój ΩÉeCG πª©dG Gòg ™°†f øëfh »≤∏J ≈∏Y ójó°ûdG Éæ°UôM ócDƒf ɪc ,º«ªààdGh 𫪵àdG ≈dEG áLÉM »a ∫GRÉe .äÉØdDƒe øe »JCÉ«°S ɪ«a É¡æe IOÉØà°SÓd ø«°ü°üîàªdG AGQBGh äɶMÓe

- 12 -

á∏ª©à°ùªdG RƒeôdG áëF’
πNóªdG Ωó≤àJ : .π©ØdG ≠«°Uh º°SÓd ájQhô°†dG äÉeÓ©dG ø«H π°üØJ : .≈æ©e ±ôM Ωõ∏à°ùJ »àdG ä’ÉëdG »a πNóªdG ΩÉ≤e Ωƒ≤Jh OQÉ°ùªdG »a äÉaOGôªdG ø«H π°üØJ : ᫪驪dG äÉYƒæàdG ø«H π°üØJ : ájõ«∏éfE’Gh á«°ùfôØdGh á«Hô©dG äÓHÉ≤ªdG ø«H π°üØJ : ,
2 ,1

/

- 13 -

ºé©ªdG
»°ùfôa ‐ …õ«∏éfEG ‐ »¨jRÉeCG ‐ »HôY

»ÑæLCG

IOÉHEG
Extermination / Extermination / IOÉHEG •

tigsri – tgsri

Créativité / Creativity / ´GóHEG •

asnflul – usnflul tamunt – tamunt

Union / Union / OÉëJG • Union européenne / European union / »HhQC’G OÉëJ’G •

tamunt n uëubba

tamyaqqant – tmyaqqant – timyaqqanin

Convention / Convention / á«bÉØJG •

im^jëi awassan – imjëi awassan – im^jëitn iwassann tasmuni – tsmuni – tismunay tinawt n tirra

Fait divers / News items / »eƒj çóM • Réunion / Meeting / ´ÉªàLG •

Conférence de rédaction / Editorial conference / ôjôëàdGáÄ«g´ÉªàLG • Social / Social / »YɪàLG •

anamun – Unamun – inuman

Invasion / Invasion / ìÉ«àLG •

anbaz – unbaz – inbazn

imzzi – imzzi – imzzan .1 abëëani – ubëëani – ibëëaniyn .2
- 17 -

Etranger / Stranger / »ÑæLCG •

áfGOEG

AÉ°üMEG
Recensement / Census / AÉ°üMEG •

a^^si^än – usiän – isiänn

snvms – snvms – snvms – snvmas Sti – sti – sti – stay

Informer / To inform / ôÑNCG •

Sélectionner / To select / QÉàNG • Abréviation / Abbreviation / ∫GõàNG •

azgzl – uzgzl – izgzal

tiksi – tiksi – tiksiwin anvubu – unvubu – invubutn

Enlèvement / Removal / ±É£àNG •

Disparition / Disappearance / AÉØàNG • Différence / Difference / ±ÓàNG • Réalisation / Direction / êGôNEG •

amzaray – umzaray – imzarayn asufv – usufv

Ssufv (– d) – ssufv – ssufv – ssufuv Nkä – nkä – nkiä – nkkä

Réaliser / To direct / êôNCG •

Condamner /To sentence / ¿GOCG • Condamnation / Sentence / áfGOEG •

ankaä – unkaä – inka^än

- 18 -

»HÉgQEG

ÜOCG
Littérature / Literature / ÜOCG •

taskla – tskla – tiskliwin

zuzzr – zuzzr – zuzzr – zuzzur tanzwayt – tnzwayt – tinzwayin

Diffuser / To diffuse, to broadcast / ´GPCG • Radiodiffusion / Broadcasting / áYGPEG • Radiophonique / Radiophonic / »YGPEG •

anzway – unzway – inzwayn

ssakud – ssakud – ssakud – ssakud asifä – usifä

Dater / To date / ñQCG • q

Emission (fait d'émettre) / Emission / ∫É°SQEG • Emettre /To transmit / π°SQCG •

ssifä – ssifä – ssifä – ssifiä fakãi – fakãi – fakãi – ttfakãi timpäit – tmpäit – timpäay

Faxer / To fax / ¢ùcÉØdGôÑY π°SQCG • Archives / Archive / ∞«°TQCG •

Terrorisme / Terrorism / ÜÉgQEG •

abrsiwd – ubrsiwd

abrsgåad – ubrsgåad – ibrsgåadn

Terroriste / Terrorist / »HÉgQEG •

- 19 -

ƒjOƒà°SG

áeRCG
tassast – tassast – tassasin
Crise / Crisis / áeRCG •

IMALASS – imalass – id imalass Anmalass – unmalass – inmalassn asqsay – usqsay – isqsayn sqsa – sqsa – sqsi – sqsa

Semaine / Week / ´ƒÑ°SCG •

Hebdomadaire / Weekly / »YƒÑ°SCG • Interview / Interview / ÜGƒéà°SG •

Interviewer(v.) / To interview / ܃éà°SG • Consultation / Consultation / IQÉ°ûà°SG •

amcawaë – umcawaë – imcawaën

Accueil / Reception / ∫ÉÑ≤à°SG •

asnubg – usnubg

Indépendance / Independence / ∫Ó≤à°SG •

tasimant – tsimant – tisiman IMI¨ç – yimi^^ç .1 uäuf – wuäuf .2

Réception (fait de recevoir) / Reception / ΩÓà°SG •

timsliwt – tmsliwt .1 assfld – ussfld .2 astudyu – ustudyu – istudyutn
- 20 -

Ecoute / Listening / ´Éªà°SG •

Studio / Studio / ƒjOƒà°SG •

AÉ°VCG

¢Só°SCG
Semestre / Semester / ¢Só°SCG •

azgn n usgåas – uzgn n usgåas .1 a^ãäiãyur – uãäiãyur - iãäiãyurnn .2

Bas (– de page) / Bottom (– of the page)a/ áëØ°üdG πØ°SCG •

anadda n tasna – unadda n tasna

sskitc – sskitc – id sskitc

Sketch / Sketch / ¢û൰SG •

mffr ism – mffr ism – id mffr ism

Pseudonyme / Pseudonym / QÉ©à°ùe º°SG • Indication / indication / IQÉ°TEG •

tamuli – tmuli – timula

asussn – usussn – isussan

Publicité / Advertising / QÉ¡°TEG •

taçëigt – tçëigt – tiçëigin

Publication / Publicationa/ QGó°UEG •

Parutions / Publications / äGQƒ°ûæe •

tififvin – tfifvin

Collision / Collision / ΩGó£°UG •

angas – ungas – ingasn

ssidd – ssidd – ssidd – ttisid .1 ssfaw – ssfaw – ssfiw – ssfaw .2
- 21 -

Eclairer / To lighten / AÉ°VCG •

áëØ°üdG OGóYEG

IAÉ°VEG
Eclairage / Lighting / IAÉ°VEG •

asidd – wasidd – asiddn .1 assfaw – wassfaw – assfawn .2

asalag – usalag – isalagn slg – slg – slig – slag .1 g asalag .2

Grève / Strike / ÜGô°VEG •

Grève (être en –) / Strike (to be on –)a/ Üô°VCG •

Remou, perturbation / Perturbation / ÜGô£°VG •

amrwi – umrwi – imrwan

Rediffusion / Rebroadcasting / åÑdG IOÉYEG •

azuzzr amalas – uzuzzr amalas ammuoä^ë – ummuoäë – immuoäaë avimi – uvimi – ivimitn .1 avjdim – uvjdim – ivjdimn .2

Handicap / Handicap / ábÉYEG • Sit-in / Sit-in / ΩÉ°üàYG •

Détention / Detention / ∫É≤àYG •

ammaç – wammaç

Préparation / Preparation / OGóYEG •

asmar – usmar – ismarn

Mise en page / Page setting / áëØ°üdG OGóYEG •

asmutg n tasna – usmutg n tasna
- 22 -

¢ùÑàbG

ΩÓYE’G
Mass média / Mass media / ΩÓYE’G •

asnvms – usnvms

Informatique / Computer science / äÉ«eÓYEG •

tasnmalayt – tsnmalayt

Annonce, avis / Announcement, notice / ¿ÓYEG •

tusmirt – tusmirt – tusmirin

Affichage /Billposting / (¥É°üdEG) ¿ÓYEG •

asmal – usmal

Assassiner / To murder / ∫ÉàZG •

nv – nva – nvi – nqqa

Assassinat / Murder / ∫É«àZG •

tinvi – tinvi

izli – izli – izlan .1 avnnij – uvnnij – ivnnijn .2

Chanson / Song / á«æZCG •

izli n usgåas – izli n usgåas taëççumt – tëççumt – tiëççumin

Tube / Hit song / º°SƒªdG á«æZCG • Editorial / Editorial / á«MÉààaG •

Adaptation / Adaptation / ¢SÉÑàbG •

takssuyt – tkssuyt

ksi (– zg) – ksi – ksi – kssi
- 23 -

Adapter / To adapt / ¢ùÑàbG •

»fhôàµdEG

´GôàbG
Vote, suffrage / Vote / ´GôàbG •

astay – ustay – istayn tadamsa – tdamsa

Economie / Economy / OÉ°üàbG • Economique / Economical / …OÉ°üàbG •

admsan – udmsan – idmsann

dms – dms – dmis – ttdmas

Economiser / To economise / ó°üàbG • Insertion / Insertion / ΩÉëbEG •

asidf – usidf

sddid – sddid – sddid – ttsddid

Souligner, insister / To stress, to insist / óscCG • Cohésion / Cohesion / ΩÉëàdG •

tamyamaçt – tmyamaçt

Prise de vue / Shooting / IQƒ°üdG •É≤àdG •

tasulft – tsulft – tisulaf slv – slv – sliv – slav

Coller / To stick / ≥°üdCG •

Diction (bonne) / Diction (good) /a(ó«L) AÉ≤dEG •

afrrz n wawal – ufrrz n wawal

alikïëuniy – ulikïëuniy – ilikïëuniyn

Electronique / Electronic / »fhôàµdEG •

- 24 -

QÉ°üàfG

∞qdCG
Composer (une oeuvre) / To compose / ∞qdCG •

sniy – sniy – sniy – snay tirra ænanin

Italique (écriture en-) / Italics (writing in-) /a(§N) ádÉeEG • Prince / Prince / ô«eCG •

agldun – ugldun – igldunn TasyafuT – TsyafuT

Production (processus) / Production / êÉàfEG • Production (résultat) / Production / (á∏«°üM) êÉàfEG •

TayafuT – TyafuT– tiyafutin

syafa – syafa – syafa – syafa mnviman – mnviman n mnviman

Produire / To produce / èàfCG • Suicide / Suicide / QÉëàfG •

Suicidaire / Suicidal / …QÉëàfG • Election / Election / ÜÉîàfG •

astay – wastay – astayn antirnit – wantirnit

Internet / Internet / â«fôàfCG • Victoire / Victory / QÉ°üàfG •

tarnnawt – trnnawt – tirnnawin

- 25 -

Qƒ«£dG GõfGƒ∏ØfG

á°VÉØàfG
Soulèvement / Rising / á°VÉØàfG •

tankra – tnkra – tinkriwin

Dépression aérienne / Air depression / …ƒL ¢VÉØîfG •

uguz n waäu – wuguz n waäu

asmigl – usmigl – ismigiln

Avertissement / Warning / QGòfEG • Avertir / To warn / QòfCG •

smigl – smigl – smigl – smigil assidr – ussidr

Réanimation / Intensive care / ¢TÉ©fEG • Réanimer / To resuscitate / ¢û©fCG •

ssidr – ssidr – ssidr – ssidir aïiqqs – uïiqqs – iïqqsn .1 abaqqay – ubaqqay – ibaqqayn .2

Déflagration / Explosion / QÉéØfG •

ïïiqs – ïïiqs – ïïiqs^ – ïïiqis .1 bbaqqi – bbaqqi – bbaqqi – ttbaqqay .2^^

Exploser / To explode / ôéØfG •

amngiri – umngiri – imngiran adxcam n waylaln – udxcam n waylaln
- 26 -

Séparatiste / Separatist / »dÉ°üØfG •

Grippe aviaire / Bird flu / Qƒ«£dG GõfGƒ∏ØfG •

»ª∏Y åëH

∫É°üJ’G ´É£≤fG
Déconnexion / Disconnection / ∫É°üJ’G ´É£≤fG •

Ubuy n uzday – wubuy n uzday

Coup d’état / Coup d'état / »°SÉ«°S ÜÓ≤fG •

asådm – usådm – isådam

Une (la) / The first, title page / (áëØ°üdG) ≈dhC’G •

tamzwarut – tmzwarut – timzwura

fasr – fasr – fasr – ttfasar s uzgzl

Interpréter / To interpret / ∫shCG •

Bref (en-) / Brief(in-) /a(- `H) RÉéjEG • Rubrique / Column / ÜÉH •

tavmrt – tvmrt – tivmrin

Diffusion / Diffusion, broadcasting / wåH •

azuzzr – uzuzzr

rzu – rzu – rzu – rzzu .1 siggl – siggl – siggl – siggil .2 inag – inag – inag – ttinag .3

Chercher / To look for, to seek / åëH • n

arzzu – urzzu – irzzutn arzzu amassan – urzzu amassan .1 asiggl amassan – usiggl amassan .2
- 27 -

Enquête / Inquiry / åëH • r

Recherche scientifique / Scientific research / »ª∏Y åëH •

(∫É°SQEG ) å©H r

¿ÉªdôH
Parlement / Parliament / ¿ÉªdôH •

abëlaman – ubëlaman – ibëlamann

Parlementaire / Member of the parliament / »fɪdôH •

abëlamaniy – ubëlamaniy – ibëlamaniyn avawas – uvawas – ivawasn

Programme / Programme / èeÉfôH • Emission (de télévision )/ Programme / (»fƒjõØ∏J) èeÉfôH •

asays – usays – isuyas

Logiciel / Operating system / (܃°SÉM) èeÉfôH •

avawas – uvawas – ivawasn

Messagerie électronique /Electronic messagery / »fhôàµdEG ójôH •

amyazan alikïëuniy – umyazan alikïëuniy tarwuri – tarwuri

Chômage / Unemployment / ádÉ£H • Champion / Champion /

anbraz – unbraz – inbrazn tabrza – tbrza – tibrziwin

n lπ£H •

Championnat / Championship / ádƒ£H • Rôle principal / Main role / (π«ãªJ) ádƒ£H • Envoi / Sending / (∫É°SQEG ) å©H • r

TILALT TAMQQRANT – tilalt TAMQQRANT – tilalin TiMQQRANin

azan – wazan – azann

- 28 -

ôeBÉJ n

áã©H
Délégation / Delegation / áã©H • Plateau / Stage, set / ƒWÓH •

akabaë – ukabaë – ikabaën tamsult – tmsult – timsal

asiwä – usiwä – isiwaä

Communiqué / Release / ÆÓH • Gras / Bold / ¢†jôY §æoH •

azurar – uzurar – izurarn abaqtic – ubaqtic – ibaqticn .1 amsyyp – umsyyp – imsyypn .2

Clown / Clown / ¿Gƒ∏¡H •

tafrist – tfrist – tifras amnaä – umnaä – imnaän

Portrait / Portrait / ¬jôJQƒH •

Environnement / Environment / áÄ«H • Date / Date / ïjQÉJ •

asakud – usakud – isUKAD tassakudt – tssakudt

Datation/ Dating / ïjQCÉJ •

Composition / Composition / ∞«dCÉJ •

asnay – usnay

Ngz – ngz – ngiz – ttngaz
- 29 -

Comploter / To conspire / ôeBÉJ • n

≠æ«∏aGôJ

πjhCÉJ
Interprétation / Interpretation / πjhCÉJ •

afasr – ufasr – ifasrn tasbbabt – tsbbabt tirra – tirra

Commerce / Commerce, trade / IQÉéJ • Rédaction / Writing, drafting / ôjôëJ • Sensibilisation / Sensitization / ¢ù«°ùëJ •

asfrk – usfrk

asag^gu – usaggu – isugga asfsi – usfsi – isfsitn AZUL

Reportage / Report / ≥«≤ëJ • Analyse / Analysis / π«∏ëJ • Salut / Hello / á«ëJ •

Inauguration / Inauguration / ø«°TóJ •

aëççum – uëççum – ië^^ççumn

askti – uskti – isktitn ayda – wayda

Rappel / Reminder / ô«còJ •

Patrimoine / Patrimony / çGôJ • Travelling / Travelling / ≠æ«∏aGôJ •

azizzl – uzizzl

- 30 -

QÉ°ù«dG ≈∏Y ájƒ°ùJ

Ö«JôJ
Ordre (organisation) / Order / Ö«JôJ •

anmala – unmala – inmalatn

Traduction (action de traduire) /aáªLôJ • Translation (action of translating)a

asuvl – usuvl
Traduction (résultat) / Translation (result) /a(¢üf) áªLôJ •

tasuvlt – tsuvlt – tisuval

Cryptage / Encoding / õ«eôJ •

antal – untal

Enregistrement / Recording / π«é°ùJ •

asusr – ususr – isusar alf – ulf – ulif – ttalf

Armer(s’) / To get armed / ís∏°ùJ • n Armement / Arming / ís∏°ùJ • l

asalf – usalf

Divertir (se) / To entertain, to amuse / ≈s∏°ùJ •

urar – urar – urir – tturar

Divertissement / Entertainment / á«∏°ùJ •

asurar – usurar – isurarn

Justification à droite / Right alignment / ø«ª«dG ≈∏Y ájƒ°ùJ •

asmisi vr ufasi – usmisi vr ufasi

Justification à gauche / Left alignment / QÉ°ù«dG ≈∏Y ájƒ°ùJ •

asmisi vr uçlmaä – usmisi vr uçlmaä
- 31 -

á«fhÉ©J

¢ûjƒ°ûJ
Parasitage / Jamming / ¢ûjƒ°ûJ •

adida – udida .1 iëiç – yiëiç .2

Désertification / Desertification / ôtë°üJ •

asnzruf – usnzruf

tasguri – tsguri – tisguriwin astay – ustay – istayn

Déclaration / Declaration / íjô°üJ • Vote / Vote / âjƒ°üJ •

Tournage / Shooting, filming / ôjƒ°üJ •

asulf – usulf – isulaf tabdadt – tbdadt

Solidarité / Solidarity / øeÉ°†J • o Epuration ethnique / Ethnic cleansing / »bôY ô«¡£J •

asizdg açuëan – usizdg açu^ëan amussu – umussu – imussutn

Manifestation (culturelle) / Manifestation / IôgɶJ • Droguer (se) / To take drugs / äGQóîªdG ≈WÉ©J •

duhdu – duhda – duhdi – ttduhdu

Coopération / Cooperation / ¿hÉ©J •

amyawas – umyawas

tamyawast – tmyawast – timyawasin
- 32 -

Coopérative / Cooperative / á«fhÉ©J •

ºjó≤J

Oó©J q
Diversité / Diversity / Oó©J • q

tamanawt – tmanawt – timinaw

tamagut – tmagut – timagutin

Pluralité / Plurality / ájOó©J • q Torture / Torture / Öjò©J •

asrfufn – usrfufn afcad – ufcad

Condoléances / Condolences / ájõ©J • Commentaire / Commentary / ≥«∏©J •

avfawal – uvfawal – ivfawaln taratin – taratin

Consignes / Instructions / äɪ«∏©J • Couverture (événement) / Covering (events) /a(á«Øë°U) á«£¨J •

Asagå n imjëitn – usagå n imjëitn

Changement / Change / ôt«¨J •

asnfl – usnfl – isnfal

afruri – ufruri – ifruritn alay – walay– alayn asmnid – usmnid

Détail / Details / π«°UÉØJ •

Progrès / Progress / Ωó≤J • lq Présentation / Presentation / ºjó≤J •

- 33 -

ájô°ûH ᫪æJ

ôjô≤J
Rapport (compte rendu) / Report / ôjô≤J •

tanaät – tanaät – tanaäin taäfët – täfët

Imitation / Imitation / ó«∏≤J • Technicien / Technician / »æ≤J • Télévision / Television / IõØ∏J •

atiqniy – utiqniy – itiqniyn

ttilifizyun – ttilifizyun – id ttilifizyun asmdya – usmdya – ismdyatn

Interprétation (rôle) / Interpretation (theater) /a π«ãªJ • Rébellion / Rebellion / OôªJ • lq

tavwwavt – tvwwavt – tivwwavin

Coordination / Coordination / ≥«°ùæJ •

azdduy – uzdduy

Animation / Animation / §«°ûæJ •

asmussu – usmussu

azzgir – uzzgir – izzgirn tigmi – tigmi tigmi tanfgant

Exécution / Execution / ò«ØæJ •

Développement / Development / ᫪æJ • Développement humain / Human development / ájô°ûH ᫪æJ •

- 34 -

áaÉ≤K

´ƒæJ l
amyanaw – umyanaw – imyanawn assrwl – ussrwl
Variation / Variation / ´ƒæJ • l

Contrebande / Smuggling / Öjô¡J • Communication / Communication / π°UGƒJ •

amyawaä – umyawaä – imyawaän

amsasa – umsasa – imsasatn amsafaä – umsafaä

Accord / Agreement / ≥oaGƒJ •

Adieu (l'-) / Farewell / ™jOƒJ • Expansion / Expansion / ™°SƒJ • q

anval – unval – invaln

assisfiw – ussisfiw – issisfiwn tiknulujiYt – tiknulujiYt – tiknulujiYIN

Mise au point / Clarification / í«°VƒJ • Technologie / Technology / É«Lƒdƒæµ«J • Fixer / To fixe / âÑK •

zzgu – zzga – zzgi – zzgaw zgu – zga – zgi – ttzgu

Fixe (être-) / Fixed (to be-) /aåoÑnK • Culture / Culture / áaÉ≤K •

tussna – tussna – tussniwin
- 35 -

QõL r

IQƒK
tagrawla – tgrawla – tigrawliwin tasmvurt – tsmvurt – tismvurin
Révolution / Revolution / IQƒK •

Prix (honorifique) / Prize, award / IõFÉL •

Ressortissants marocains à l'étranger / êQÉîdG »a á«Hô¨ªdG á«dÉédG • Moroccans living abroad

imvrabiyn n tmizar n b^ëëa aqbbani – uqbbani – iqbbaniyn .1 war tussna – war tussna – id war tussna .2 tturs – tturs – tturs – tturs .1 aås – ugs – ugis – ttaås .2
Ignorant / Ignorant / πgÉL •

Blessé (être-) / Injured (to be-) /aìôL • po

Course / Running / …ôL •

tazzla – tazzla

amtturs – umtturs – imttursn .1 angzum – ungzum – ingzam .2 amagus – umagus – imugas .3

Blessé (n.) / Injured (n.) /aíjôL •

avmis – uvmis – ivmisn

Journal / Newspaper / IójôL • Crime / Crime / áªjôL •

abkki^^ä – ubkkiä – ibkkaä tayssa n yill – tyssa n yill
- 36 -

Marée basse / Low tide / QõL • r

∂jô«æL

(¿É°ùfE’G) º°ùL
Corps (humain) / Body / (¿É°ùfE’G) º°ùL •

tazzit – tazzit – tizza tavart – tavart

Sécheresse / Draught / ±ÉØL • Association / Association / á«©ªL •

tamsmunt – tmsmunt – timsmunin

Association des œuvres sociales / á«YɪàL’G ∫ɪYC’G á«©ªL • Association of social work

tamsmunt n igan inamunn agdud – ugdud – igdudn tagdudant – tgdudant – tigdudanin
Public / Public / Qƒ¡ªL •

République / Republic / ájQƒ¡ªL • Aile / Wing / ìÉæL •

ifr – yifr – afriwn

ifr açlmaä – yifr açlmaä – afriwn içlmaän

Aile gauche / Left wing / ô°ùjCG ìÉæL •

ifr afasi – yifr afasi – afriwn ifasiyn aznnir – uznnir – iznnirn asmnad – usmnad – ismnadn

Aile droite / Right wing / øªjCG ìÉæL • Délit / Felony / ájÉæL •

Générique (d'un film) / Generic / ∂jô«æL •
- 37 -

¢ù≤£dG ádÉM

á¡L
tamnaät – tmnaät – timnaäin .1 tasga – tsga – tisggiwin .2 TAQBBANIT – tqbbanit .1 artussna – artussna .2
Région / Region / á¡L •

Ignorance / Ignorance / π¡L • r

Régional / Regional / …ƒ¡L •

anmnaä – unmnaä – inmnaän

tasrdast – tsrdast – tisrdas

Armée/ Army / ¢û«L •

Accident / Accident / áKOÉM •

angas – ungas – ingasn

anäaf – wanäaf – anäafn

Gardien / keeper / ¢SQÉM •

amsudds – umsudds – imsuddas aduzwl – uduzwl – iduzwal

Ordinateur / Computer / ܃°SÉM •

Sous–titre (cinéma) / Subtitle / (á«Fɪ«æ«°S) á«°TÉM • Bus / Bus / á∏aÉM •

ïïubis – ïïubis – id ïïubis addad – waddad – addadn

Etat (situation) / State (situation)a/ ádÉM • Météo / Weather forecast / ¢ù≤£dG ádÉM •

addad n unzwi – waddad n unzwi
- 38 -

á«æeR á°üM

çóM
Evénement / Event, fact / çóM •

amzzu – umzzu – imzza awttu – uwttu – iwtta

Frontière / Frontier / wóM • Guerre / War / ÜôM •

imnvi – imnvi – imnvan

sdrfi – sdrfi – sdrfi – sdrfay tadrfi n tnvmast – tdrfi n tnvmast

Libérer / To liberate / (ìsô°S) QôM •

Liberté de presse / Press freedom / áaÉë°üdG ájôM • Ceinture de sécurité / Security belt / áeÓ°ùdG ΩGõM • Parti (politique) / Party / ÜõM •

abkkas n tnfrut – ubkkas n tnfrut – ibkkasn n tnfrut amulli – umulli – imullitn a^^si^än – usiän – isiänn

Calcul / Calculation / ÜÉ°ùM • Foule / Crowd / ó°ûM • r

amdurru – umdurru – imdurra .1 arbio – urbio – irbion .2

tifrgi – tfrgi – tifrgiwin tizi – tizi

Embargo / Embargo / QÉ°üM •

Tranche horaire / Time slot / á«æeR á°üM •

- 39 -

»°ù∏WC’G∫ɪ°ûdG ∞∏M

IQÉ°†M
Civilisation / Civilisation / IQÉ°†M •

tavrma – tvrma - tivrma

Présence (immanence) / Presence / Qƒ°†M •

tilit – tilit

Audience (assistance)/ Audience / (Qƒ¡ªL)Qƒ°†M •

agdud – ugdud – igdudn apïïu – upïïu
Fête / Feast

Sauvegarde / Saving / ßrØM •

tafugla - tfugla - tifugliwin .1 tamvra – tmvra – timvriwin .2

πØM •

Droits d’auteur / Copyrights / ∞dDƒªdG ¥ƒ≤M •

Izrfan n umgay – Izrfan n umgay anfgur – unfgur – infgar tanbaät – tnbaät – tinbaäin

Arbitre / Referee / º`µM • l n

Gouvernement / Government / áeƒµM • Gouvernemental / Governmental / »eƒµM •

unbiä – wunbiä – unbiän

afra – ufra – ifratn

Solution / Solution / πM •

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord / »°ù∏WC’G ∫ɪ°ûdG ∞∏M • North Atlantic Treaty Organization

amulli aïlanti n iççlmä – umulli aïlanti n iççlmä
- 40 -

¢UÉN

iôÑc ádɪM

Grand cordon / Grand cordon, broad ribbon / iôÑc ádɪM •

allam amqqran – wallam amqqran apïïu n ugama – upïïu n ugama

Préservation de la nature / Nature preservation / á©«Ñ£dG ájɪM • Campagne / Compaign / á∏ªM •

amzizzl – umzizzl – imzizzal amzizzl n USUSSN

Campagne de publicité / Advertising compaign / ájQÉ¡°TEG á∏ªM • Campagne de presse / Press compaign / á«Øë°U á∏ªM • Dialogue / Dialogue / QGƒM •

amzizzl anvmas - umzizzl anvmas - imzizzal invmasn amsawal – umsawal – imsiwal amsnala – umsnala – imsnalatn

Entretien / Interview / (á∏HÉ≤e) QGƒM • Animal domestique / Domestic animal / ∞«dCG ¿Gƒ«M • Animal sauvage / Wild animal / ¢ûMƒàe ¿Gƒ«M • Extérieur (adj.) / External / »LQÉN •

amudr anamyar – umudr anamyar – imudar inamyarn

amudr aramyar – umudr aramyar – imudar iramyarn n bëëa

imçli – ¨^imçli – im^çlay

Spécial / Special / ¢UÉN •

- 41 -

r §∏N

áfÉN
Case / Case / áfÉN •

tuzunt – tuzunt – tuzunin

Information (nouvelle) / News / ôÑN •

anvmis – unvmis – invmisn

tussikt – tussikt – tussikin

Dépêche / Dispatch / πLÉY ôÑN •

anvmis ifrurin – unvmis ifrurin – invmisn ifrurin tiëçi n uslgn

Information détaillée / Detailed information / πs°üØe ôÑN • Violation de la loi / Law violation / ¿ƒfÉ≤dG ¥ôN • Discours / Discourse / ÜÉ£N •

inaw – yinaw – inawn

Ligne (en-) / On line / (≈∏Y) §îdG •

g ifili

Lignes rouges / Red lines / AGôªM •ƒ£N •

iwtta izgåavn – iwtta izgåavn

Sommaire / Summary / á°UÓN •

talusi – tlusi – tilusa

amzaray – umzaray – imzarayn arway – urway – irwayn

Désaccord / Disagreement / ±ÓN •

r Confusion / Confusion / §∏N •

- 42 -

øraO

πNGO
Intérieur (n.) / Inside / πNGO •

agnsu – ugnsu – iånsan

Interne / Internal, interior / »∏NGO •

aånsan – ugnsan – iånsann alas (–s) – walas

Doublage / Dubbing / áé∏HO • Diplomatique / Diplomatic / »°SÉeƒ∏HO •

adiblumasiy – udiblumasiy – idiblumasiyn adiblumas – udiblumas – idiblumasn tadiblumasit – tdiblumasit tas¨æflt – tsÆflt – tisÆfal .1 tafsna – tfsna – tifsniwin .2

Diplomate / Diplomat / (áØ«Xh) »°SÉeƒ∏HO • Diplomatie / Diplomacy / á«°SÉeƒ∏HO • Degré / Degree / áLQO •

ajaäaëmi – ujaäaëmi – ijaäaëmiyn ëçm – ëçm – ëçim – ëççm

Gendarme / Gendarme / »cQO •

Inaugurer / To inaugurate / øs°TO • Défense / Defence / ´ÉaO •

amzav – umzav

Enterrement / Burial / øraO •

amäal – umäal

- 43 -

áëØ°üdG ¢SCGQ

ønaO
Enterrer / To bury / ønaO • Guide / Guide / π«dO • Rôle / Role / QhO •

mäl – mäl – mäil – mïïl

amanar – umanar – imanarn tilalt – tilalt – tilalin tawala – twala – tiwal

Tour / Round / IQhO •

Périodique (n. et adj.) / Periodic, Periodical / …QhO •

azmzan – uzmzan – izmzann

Tournoi / Tournament / (á°VÉjQ) …QhO •

tabrza – tbrza – tibrziwin awank – uwank – iwunak

Etat (institution) / State (institution) /aádhO • Pied (– de page) / Bottom of the page / áëØ°üdG πjP • Président / President / ¢ù«FQ •

aniäaë n tasna – uniäaë n tasna – ini^^äaën n tasna axatar – uxatar – ixatarn amqqran n imaratn – umqqran n imaratn – imqqrann n imaratn

Rédacteur en chef / Editor in chief / ôjôëàdG ¢ù«FQ • Entête / Heading of a page / áëØ°üdG ¢SCGQ •

inixf – inixf – inixfn

- 44 -

r ¢übQ

ÖbGQ
Contrôler / To control, to check / ÖbGQ •

äuf – äuf – äuf – ttäuf tannayt – tannayt – tannayin

Opinion / Opinion / …CGQ •

Connexion / Connection / ∫É°üJ’G §rHQ •

azday – uzday – izdayn

ssurg – ssurg – ssurig – ssurag turagt – turagt – turagin
Réplique / Retort /

Autoriser /To authorize / ¢üNQ • q

Autorisation / Authorization / á°üNQ •

tamrarut – tmrarut – timrura tuzint – tuzint – tuzinin Tamyazant talikïëunit –

tOQ •

Message / Message / ádÉ°SQ •

Courriel / E–mail / á«fhôàµdEG ádÉ°SQ •

tmyazant talikïëunit – timyazanin tilikïëunin

amaddud – umaddud – imaddudn

Officiel / Official / »ª°SQ •

Censure / Censorship / áHÉbQ •

aslgamu – uslgamu

aëkaä – uëkaä – iëkaän .1 asyys – usyys – isyyisn .2
- 45 -

r Danse / Dance / ¢übQ •

(Éaóg) πé°S q

øcQ
Chronique / Chronicle / øcQ • Sport / Sport / á°VÉjQ •

tamzrayt – tmzrayt – timzrayin tunnunt – tunnunt – tunnunin

amanun – umanun – imunan azwu – uzwu

Sportif / Sporty / »°VÉjQ • Vent / Wind / íjQ • Corner / Corner / ájhGR •

tavmrt – tvmrt – tivmrin

amdudi – umdudi – imdudiyn

Tremblement / Earthquake / ∫GõdR • Zoom / Zoom / ΩhR •

UZUM – wuzum

tavart – tavart – tivura

Côte / Coast / πMÉ°S •

abrzwur – ubrzwur – ibrzwurn

Scoop / Scoop / »Øë°U ≥Ñ°S •

susr – susr – susr – susur ssu – sswa – sswi – sswa

Enregistrer / To record / πé°S • q

Marquer un but / To score a goal / (Éaóg) πé°S • q

- 46 -

»∏Ø°S

øé°S
avzu – uvzu – ivzwan amvzu – umvzu – imvza .1 anpbas – unpbas – inpbasn .2
Prison / Prison / øé°S •

Prisonnier / Prisoner / ø«é°S •

Tirage / Print run / Öë°S • r

anzav – unzav

tantla – tntla – tintliwin

Secret / Secret / ô`°S •

Clandestin (adj.) / Clandestine / …ô°S • q

uffir – wuffir – uffirn

Clandestin (n.) / Stowaway / (ôLÉ¡e) …ô°S • q

anaffar – unaffar – inaffarn tuffra – tuffra

Clandestinité / Clandestineness / ájô°S •

izriri – izriri – izriran .1 aãääaë – uãääaë – iãääarn .2

r Ligne / Line / ô£°S •

Souligner (tirer une ligne) / Underline, underscore / ôs£°S •

zriri– zriri – zriri – zriri tamsqadt – tmsqadt – timsqadin

Ambassade / Embassy / IQÉØ°S • Inférieur / Inferior / »∏Ø°S •

anaddaw – unaddaw – inaddawn
- 47 -

»ª∏ p°S

ô«Ø°S
Ambassadeur / Ambassador / ô«Ø°S •

amsqad – umsqad – imsqadn

askrib – uskrib – iskribn imiri – imiri – imiran alaf – ulaf – ilafn

Script / Script / âÑjôµ°S •

Secrétaire (– de rédaction) / Sub-editor / ôjôëàdG ô«àjôµ°S • Arme / Weapon / ìÓ°S • Arme nucléaire / Nuclear weapon / …hƒf ìÓ°S •

alaf avyay – ulaf avyay – ilafn ivyayn tandut – tndut – tinuda .1 tasgrut – tsgrut – tisåra .2

Corbeille / Bin / á∏°S •

salf – salf – salf – salaf asddi – usddi – isdditn

Armer / To arm / ís∏°S • n Série / Series / á∏°ù∏°S • Echelle / Scale / ºq`∏°S • o Paix / Peace / º∏ p°S •

taskala – taskala – taskaliwin tanagrit – tnagrit

anagray – unagray – inagrayn
- 48 -

Pacifique / Peaceful / »ª∏ p°S •

∑QÉ°T

…ô°üH »©ª°S
Audiovisuel /Audiovisual / …ô°üH »©ª°S •

asliçië – usliçië – isliçiën

asaåsan – usaåsan – isaåsann tamddit tanaçuët – tmddit tana^çu¨ët – timdditin tinaçuëin

Annuel / Annual / …ƒæ°S •

Soirée artistique / Artistic evening / á«æa Iô¡°S • Tourisme / Tourism / áMÉ«°S •

tamallayt – tmallayt

tamssudut tumdiyt – tmssudut tumdiyt – timssudutin tumdiyin tasrtit – tsrtit – tisrtay

Véhicule piégé / Trapped vehicle / áîîØe IQÉ«°S •

Politique (la) / Politics / á°SÉ«°S •

asrtiy – usrtiy – isrtay

Politique (adj.) / Political / »°SÉ«°S •

Politicien / Politician / (á°SÉ«°ùdG ¢SQɪe) »°SÉ«°S •

amsrtiy – umsrtiy – imsrtiyn

asinaryu – usinaryu – isinaryutn

Scénario / Scenario / ƒjQÉæ«°S • Cinéma / Cinema / ɪ櫰S •

ssinima – ssinima – id ssinima dru – dra – dri – drru

Participer / To participate / ∑QÉ°T •
- 49 -

±ÉqØ°T

á°TÉ°T
Ecran / Screen / á°TÉ°T •

amiçaë – umiçaë – imiçaën abdar – ubdar – ibdarn

Citation / Quotation / ó pgÉ°T • l

Témoin oculaire / Eyewitness / ¿É«Y ógÉ°T •

inigi – inigi – inagan

taratsa – tratsa – tiratsiwin .1 Açï^^ïa – uçïïa – i^^zäwan .2

Réseau, filet / Net, net work / áµÑ°T •

assfru – ussfru – issfra tama – tama – tamwin

Explication / Explanation / ìô°T •

Touche (football) / Touchline / (IôµdG êhôN) •ô°T • Police / Police / áWô°T •

lbulis – lbulis

abulis – ubulis – ibulisn affrtl – uffrtl – iffrtal

Policier / Policeman / »Wô°T • Hors jeu / Off-side / Ohô°T • Emblème / Emblem / QÉ©°T •

tamatart n uburz – tmatart n uburz – timitar n uburz faw – faw –faw – ttfaw

Transparent (être) / Transparent (to be)a/ ±ÉqØ°T •
- 50 -

AGôë°U

á«aÉØ°T
Transparence / Transparency / á«aÉØ°T •

tamafawt – tmafawt

talva – tlva – talviwin

r Format / Format / πµ°T •

Témoignage / Testimony, evidence / IOÉ¡°T •

tugga – tugga

ayyuran – wayyuran – ayyurann

Mensuel / Monthly / …ô¡°T • Martyr / Martyr / ó«¡°T •

amsggaytu – umsgg^aytu – imsgguyta BAB N Waddur

Sa majesté / His majesty / ádÓédG ÖMÉ°U • Son altesse royale / His royal highness / »µ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U • Net (adj.) / Neat / ±É°U •

bab n tattuyt tagldant – id bab n tattuyt tagldant

uzdig – uzdig – uzdign tanvmast – tnvmast

Journalisme, presse / Journalism / áaÉë°U • Hygiène / Hygiene / áë°U •

tazdgi – tzdgi

tanzruft – tnzruft – tinzraf

Désert / Desert / AGôë°U •

- 51 -

áKOÉM á«ë°V

AGôë°üdG
Sahara / Sahara / AGôë°üdG •

ããPëA

Journaliste / Journalist / »Øë°U •

anvmas – unvmas – invmasn

aqãëi – uqãëi – iqãëay avmis – uvmis – ivmisn amnzav – umnzav – imnzavn tasna – tasna – tasniwin

Parabole / Dish / øë°U •

Journal / Newspaper / áØ«ë°U • Conflit / Conflict / ´Gô°U • Page / Page / áëØ°U •

imsli – imsli – imslitn agëä – ugëä – igëäan .1 tamijja – tmijja – timijjwin .2

Son / Sound / (™ª°ùj Ée) 䃰U • Voix / Voice / (ßØ∏j Ée) 䃰U • r

Sti – sti – sti – stay tawlaft – twlaft – tiwlafin

Voter / To vote / äsƒ°U •

Photographie / Photography / IQƒ°U • Victime (d’un accident) / Accident victim / áKOÉM á«ë°V •

ungis – wungis – ungisn

- 52 -

á©«ÑW

AGõL áHô°V
Penalty / Penalty / AGõL áHô°V •

tiyti tanfgurt – tiyti tanfgurt – tiyta tinfgurin tiyti s tidt – tiyti s tidt

Coup franc / Free kick / CÉ£N áHô°V •

agmmaä n tagut – ugmmaä n tagut taylalt – taylalt – taylalin

Cisjordanie / West bank / á«Hô¨dG áØ°†dG • Avion / Plane, jet / IôFÉW •

agaluf – ugaluf – igulaf tadabut – tdabut – tidabutin

Equipage / Equipment / ºbÉW • Table / Table / ádhÉW •

Impression (action d’imprimer) / Printing / áYÉÑW •

asiggz – usiggz

siggz – siggz – siggz – siggiz g ubrid n tçëigt

Imprimer / To print / ™nÑW •

Presse (sous –) / Press (under –) /a(ó«b ) ™Ñ£dG • Médecin / doctor / Ö«ÑW •

amsgnaf – umsgnaf – imsgnafn .1 aäbib – uäbib – iäbibn .2

Nature / Nature / á©«ÑW •

agama – ugama

- 53 -

(ºcÉM) πeÉY

¿Gô«W
Aviation / Aviation, flying / ¿Gô«W •

asaylal – usaylal

Ark^^æid – urkæid – irkæidn aäahië – uäahië – iäahiën

r Injustice / Injustice / º∏X •
Dahir / Dahir / ô«¡X •

Opposer (s’) / To oppose / ¢VQÉY •

zzl – zzl – zzil – ttzzl tignut – tgnut – tignaw tamaçunt – tmaçunt – timuçan

Orage / Storm / áØ°UÉY •

Capitale (– politique) / Capital (– political) /a᪰UÉY • Chômeur / Unemployed / πWÉY • Supérieur / Superior / ∫ÉY •

War tawuri – war tawuri – id war tawuri amattay – umattay imattayn .1 anaflla– unaflla – inafllatn .2

International / International / »ªdÉY •

agravlan – ugravlan – igravlann

amswuri – umswuri – imswura

Opérateur / Operator / πeÉY •

Gouverneur / Governor / (ºcÉM) πeÉY •

anbbaä – unbbaä – inbbaän

- 54 -

ƒ°†Y

»æ≤J πeÉY
Opérateur technique / Technical operator / »æ≤J πeÉY • Fardeau / Burden / AÖY •

Amswuri atiqni – umswuri atiqni – imswura itiqniyn AGÅA – wagåa – agåatn tawnnit – twnnit – tiwnna uïïun – wuïïun – uïïunn

Expression / Expression / IQÉÑY • Numéro / Number / OóY • Justice / Justice / ∫óY • r

tazrft – tzrft

srfufn – srfufn – srfufn – srfufun askan n twuri – uskan n twuri fcd – fcd – fcd – ttfcad

q Torturer / To torture / ÜòY •

Offres d’emploi / Job offer / πªY ¢VôY • Condoléances (présenter ses-) / Condolences (to express one’s) /aiõY • q Militaire / Military / …ôµ°ùY •

asrdas – usrdas – isrdasn .1 aoãkëi – uoãkëi – ioãkëiyn .2 avwwiv – uvwwiv – ivwwivn

Révolte / Revolt / ¿É«°üY •

agmam – ugmam – igmamn
- 55 -

Membre / Member / ƒ°†Y •

OĻY

»æ≤J Ö£Y
Panne technique / Technical breakdown / »æ≤J Ö£Y •

anngzi – unngzi – inngzitn asurf – usurf

Grâce (pardon) / Pardon / ƒØY • Contrat d’édition / Edition contract / ô°ûædG ó≤Y •

tamvunt n tçëigt – tmvunt n tçëigt – timvwan n tçëigt

Rapport, relation / Connection, relationship / ábÓY •

amyassa – umyassa – imyassatn smal – smal – smil – smal

q Afficher / To post up / ≥∏Y •
Science / Science / º∏ pY •

tamassant – tmassant – timassanin acnyal – ucnyal – icnyaln
Travail / Work /

Drapeau / Flag / (ájGQ) º∏Y • ln

tawuri – twuri – tiwuriwin

lπªY •

adrim anzmar – udrim anzmar – idrimn inzmarn tasivt tamnvimant – tsivt tamnvimant – tisiva timnviman

Devise / Currency / áÑ©°U á∏ªY •

Attentat suicide / Suicide attempt / ájQÉëàfG á«∏ªY • Colonne / Column / OƒªY •

tannalt – tannalt – tannalin

- 56 -

(ÉKóM) ≈£Z

…ô°üæY
Raciste / Racist / …ô°üæY •

amssaçuë – umssaçuë – imssuçaë tikëäi – tkëäi

Violence / Violence / ∞æY • r Titre / Title / ¿GƒæY •

AZWL – uzwl – izwiln ansa – wansa – ansiwn

Adresse / Adress / (áeÉbEG) ¿GƒæY • Violent / Violent / ∞«æY •

ukëiä – wukëiä – ukëiän tasmaäalt – tsmaäalt

Mondialisation / Globalisation / áªdƒY • Fête du trône / Throne feast / ¢Tô©dG ó«Y •

tafugla n udabu

asugi – usugi – isugitn tafgurt – tfgurt – tifgar

Attaque / Attack / IQÉZ • Amende / Fine / áeGôZ •

Conquête / Conquest / hõZ •

alik – walik – ilakkn

Couvrir (un événement) / To cover (an event) /a(ÉKóM) ≈£Z •

ssagå (imjëitn) – ssagå – ssagå – ssagåa

- 57 -

»∏°üa

(ÜÉàc) ±ÓZ
Jaquette / Coat, jackett / (ÜÉàc) ±ÓZ •

tavarift – tvarift – tivarifin

Différé (en-) / Recorded broadcast / ô°TÉÑe ô«Z •

s war asrad

Souris (ordinateur) / Mouse (computer) /a(܃°SÉM) IQCÉa •

tavrDayt – tvrDayt – tivrDayin

lfakã – lfakã – id lfakã tugawt – tugawt – tugawin

Fax / Fax / ¢ùcÉa •

Vide (n.) / Emptiness / ÆGôa • Spectacle / Show / áLôa • Tri / Sorting (out) /aRôa • r

afëëj – ufëëj – ifëëijn

afran – ufran

ayyaw – wayyaw – ayyawn

Section / Section / ´ôa • r Equipe / Team / ≥jôa •

tarabbut – trabbut – tirubba

sfruri – sfruri – sfruri – sfruruy N këaä yirn

Détailler / To detail / πs°üa •

Trimestriel / Quarterly / »∏°üa •

- 58 -

≈°Vƒa

AÉ°†a
Espace / Space / AÉ°†a •

asayrar – usayrar – isayrarn azwar – uzwar – izwarn açlaä – uçlaä

Scandale / Scandal / áë«°†a • Pauvreté / Poverty / ôr≤a •

agïïum – ugïïum – iåïman igllin n (+ ism n umttin)a

Paragraphe / Paragraph / Iô≤a • Défunt / Deceased / ó«≤a •

Désengagement / Disengagement / ΩGõàd’G t∂a •

ufuv zi – wufuv zi arantal – warantal

Décryptage / Decoding / õ«eôàdG t∂a • Art / Art / øa •

taçuëi – tçuëi – tiçuëiwin

anaçuë – unaçuë – inuçaë amtruy – umtruy – imtray tamtruyt – tmtruyt

Artiste / Artist / ¿Éæa •

Anarchiste / Anarchist / (á£∏°ùdG ≈∏Y ôFÉK) …ƒ°Vƒa • Anarchie / Anarchy / ≈°Vƒa •

- 59 -

π«àb

¿É°†«a
Inondation / Flood / ¿É°†«a •

angi – ungi – ingiyan

lfilm – lfilm – id lfilm
Tueur / Killer, murderer /

Film / Film / º∏«a •

amnvu – umnvu – imnvutn
Lecteur / Reader /

lπJÉb •

imvri – Imvri – imvran

ÇQÉb •

amnçaw – umnçaw – imnçawn

Continent / Continent / IQÉb •

bnnz – bnnz – bnniz – ttbnnaz tadala n tinawin – tdala n tinawin – tidaliwin n tinawin

n Boycotter / To boycott / ™WÉb •

Salle de conférences / Conference room / äGô°VÉëªdG áYÉb • Code de la route / Highway code / ô«°ùdG ¿ƒfÉb •

aslgn n ubrid – uslgn n ubrid

aslgn AåNSAN – uslgn aånsan – islgnn iånsann
Tuer / To kill /

Réglement interne / Regulations / »∏NGO ¿ƒfÉb •

nv – nva – nvi – nqqa

nπàb •

Tué / Killed (person) /aπ«àb •

inivi – inivi – inavan

- 60 -

Iô«°üb á°üb

Ωsób
smnid – smnid – smnid – smnid ajdar – ujdar
Présenter / Present / Ωsób •

r Diffamation / Defamation / ±òb •
Décision / Decision / QGôb •

tavtast – tvtast – tivtasin

taqaëiät – tqaëiät – tiqaëiäin

o Disquette / Floppy disk / ¢Uôb •

aäbãil aqurar – uäbãil aqurar – iäbãiln iqurarn taqaëiät tuddizt – tqaëiät tuddizt – tiqaëiäin tuddizin tasvart – tsvart – tisvarin .1 ilan – ilan .2

o Disque dur / Hard disk / Ö∏°U ¢Uôb •

Compact-Disc / Compact disk / èeóe ¢Uôb •

Tirage au sort / Drawing lots / áYôb •

Division (administration) / Division, department / (IQGOEG) º°ùb •

tazuni – tzuni – tizuniwin

tagzzumt tanvmast – tgzzumt tanvmast – tiåzmin tinvmasin tanqqist taquäaät – tnqqist taquäaät –a.1 tinqqisin tiquäaäin tanqqist tugzilt – tnqqist tugzilt –a.2 tinqqisin tugzilin
- 61 -

Coupure de presse / Clipping / á«Øë°U á°UÉ°üb • Nouvelle (genre) / Short story / Iô«°üb á°üb •

IóYÉ°ùe äGƒb

ô°üb
Palais / Palace / ô°üb •

tagadirt – tgadirt – tigidar

Bombardement / Bombardment / ∞°üb • r

tiyti s ugari – tiyti s ugari tamsart – tmsart – timsarin

Cause (affaire qui se plaide) / Case, suit / á«°†b • Bande de Gaza / Gaza strip / IõZ ´É£b •

agmmaä n vzza – ugmmaä n vzza bbi – bbi – bbi – ttbbi .1 gzm – gzm – gzim – gzzm .2

n Couper / To cut / ™£b •

agzzum – ugzzum – iåzman agadir – ugadir – igudar

Morceau / Bit, piece / á©£b • Forteresse / Fortress / á©∏b • Console / Console / ô£ªpb •

tabniqt n imassn – tbniqt n imassn – tibniqin n imassn amsay – umsay – imsayn asaru – usaru – isura

Répression / Repression / ™ªb • l Canal, chaîne / Channel / IÉæb • Forces auxiliaires / Auxiliaries forces / IóYÉ°ùe äGƒb •

taggalin n twisi - taggalin n twisi
- 62 -

º°ù«aGôc

áë∏°ùe äGƒb
Forces armées / Armed forces / áë∏°ùe äGƒb •

taggalin tilafin - taggalin tilafin amara – umara – imaratn

Ecrivain / Writer / ÖJÉc • l

anflus n uwank – unflus n uwank – inflas n uwank tawavit – twavit – tiwavin

Secrétaire d'état / State secretary / ádhódG ÖJÉc • Catastrophe / Disaster / áKQÉc •

Caricature / Caricature / ô«JɵjQÉc •

asfrv – usfrv – isfrav

ssfrv – ssfrv – ssfriv – ssfrav

Caricaturer / To caricature / (º°SQ ) Gô«JɵjQÉc • n Caméra / Camera / Gô«eÉc •

lkamiëa – lkamiëa – id lkamiëa

Ssizur (tirra) – ssizur – ssizur – ssizur tadlist – tdlist – tidlisin taravt – taravt – taravin

Gras (mettre en –) / Bold (to write in –) /a¢†jô©dG §æÑdÉH Öàc • Livret / Booklet / Öq«àc •

Brochure / Brochure / á°SGôc •

Graphisme / Graphism / º°ù«aGôc •

tisisklt – tsisklt .1 tiwwunva – twwunva .2

- 63 -

ßM’

á∏°ùdG Iôc
Basket-ball / Basketball / á∏°ùdG Iôc •

tawjja n tsknit – twjja n tsknit .1 tacamma n tsknit – tcamma n tsknit .2

tawjja n tratsa – twjja n tratsa .1 tacamma n tratsa – tcamma n tratsa .2

Volley-ball / Volleyball / IôFÉ£dG IôµdG •

tawjja n uäaë – twjja n uäaë .1 tacamma n uäaë – tcamma n uäaë .2

Football / Football / Ωó≤dG Iôc •

tawjja n ufus – twjja n ufus .1 tacamma n ufus – tcamma n ufus .2

Handball / Handball / ó«dG Iôc •

Chronologie / Chronology / É«Lƒdƒfhôc •

tasnakudt – tsnakudt

taguri – tguri – tiguriwin

Mot / Word / áª∏c •

Planète / Planet / Öcƒc •

atri – utri – itran

Réfugié (n. et adj.) / Refugee / ÅL’ •

amzawg – umzawg – imzawgn

Observer / To observe / ßM’ •

n¨çu – nça – nçi – ttnçu

- 64 -

IôeGDƒe

Ö pY’
Joueur / Player / Ö pY’ •

amhääë – umhääë – imhääën .1 axmmaë – uxmmaë – ixmmaën .2 amurar – umurar – imurarn .3

Réfugier (se) / To seek refuge / CÉéd •

zug – zug – zug – ttzug

tasqqimt n uzzray – tsqqimt n uzzray – tisqqimin n uzzray

Commission d'audit / Audit board / »°ü≤àdG áæéd •

Asile / Refuge / Aƒéd •

azawg – uzawg

Jeu / Play, game / Ö©d • l

urar – wurar .1 axmmë – uxmm^ë .2

amnala – umnala – imnalatn .1 anmuqqar – unmuqqar – inmuqqarn .2

Rencontre / Meeting / AÉ≤d •

anmuqqar anvmas – unmuqqar anvmas – inmuqqarn invmasn tantala – tantala – tantalayin

Point de presse / Press meeting / »Øë°U AÉ≤d • Dialecte / Dialect / áé¡d •

Complot / Conspiracy / IôeGDƒe •

angaz – ungaz – ingazn

- 65 -

ô p°TÉÑe

ôªJDƒe n
agraw – ugraw – igrawn timrslt – tmrslt – timrsal
Congrès / Congress / ôªJDƒe • n

Institution / Institution / á°ù°SDƒe • Auteur / Author / ∞udDƒe •

amgay – umgay – imgayn min d iwint tfifvin

Revue de presse / Press review / ∞ë°üdG »a OQh Ée • Table ronde / Round table / Iôjóà°ùe IóFÉe •

tasqqaymut – tsqqaymut – tisqquyma .1 asurs – usurs – isursn .2 ta^çuli – tçuli .1 asingl – usingl .2

Maquillage / Make-up / êÉ«cÉe •

Pourparlers / Discussions, talks / äÉãMÉÑe •

imdiwiln – imdiwiln .1 imäakaën – imäakaën .2

tasntayt – tsntayt – tisntay

Initiative / Initiative / IQOÉÑe • n Match/ Match / IGQÉÑe •

tamnyugart – tmnyugart – timnyugar

usrid – usrid – usridn
- 66 -

Direct (adj.) / Alive / ô p°TÉÑe •

™ªàée

Iô°TÉÑe n
Direct (en-) / Alive / Iô°TÉÑe • n

s usrad

Envoyé / Messenger, envoy / 烩Ñe •

amazan – umazan – imazann

amazan imçli – umazan imçli – imazann imçlay afrag – ufrag – ifragn

Envoyé spécial / Special envoy / ¢UÉN 烩Ñe • q Barricade / Barricade / ¢SGôàe • Diversifié (être –) / Diversified / Oó©àe • q Spectateur / Spectator / êôØàe • p Rebelle / Rebel / Oôªàe •

myanaw – myanaw – myanaw – ttmyanaw

amfëëj – umfëëj – imfëëjn avwwav – uvwwav – ivwwavn

myanaw – myanaw – myanaw – ttmyanaw

Varié (être –) / Varied / ´ƒæàe • q

smdya – smdya – smdya – smdya BUHYYUF – BUHYYUF – id BUHYYUF amun – wamun – amunn

Interpréter / To interpret / πqãe • Famine / Hunger / áYÉée •

Société / Society / ™ªàée •

- 67 -

(AGóàYG) ádhÉëe

äÉjôée
Actualité / News, current events / äÉjôée •

timirt – tmirt – timirin tasvunt – tsvunt – tisvwan

Revue / Magazine / á∏ée •

asqqim n insfawn – usqqim n insfawn – isqqimn n insfawn

Chambre des conseillers, sénat / Senate / øjQÉ°ûà°ùªdG ¢ù∏ée •

asqqim n imura – usqqim n imura – isqqimn n imura tarabbut – trabbut – tirubba

Chambre des députés / Chamber of deputees / ÜGƒædG ¢ù∏ée • Groupe / Group / áYƒªée •

warism – warism – id warism tinawt – tinawt – tinawin

Anonyme / Anonymous / ∫ƒ¡ée •

Conférence / Conference / Iô°VÉëe • Vidéoconférence / Video-conference / ƒjó«ØdÉH Iô°VÉëe •

tinawt s ufidyu

Conservateur / Conservative / ßaÉëe •

impäi – impäi – impäan

taspäawt – tspäawt – tispäawin

Régie / Control / á¶aÉëe •

Attentat / Attempt / (AGóàYG) ádhÉëe •

tasivt – tsivt – tisiva

- 68 -

(äGQóîª∏d •É©àe)Qsóîe

Quôëe
Rédacteur / News writer / Quôëe •

amara – umara – imaratn

Chroniqueur / Columnist / øcQ Qôëe •

bu tmzrayt – id bu tmzrayt advaran – udvaran – idvarann ittyasayn .1 n ufus .2

q Local (adj) / Local / »∏ëe •

Portable / Portable / ∫ƒªëe •

Standard (téléphonie) / Switchboard / »ØJÉg ∫ƒëe •

taçuni – t¨çuni – tiçuniwin

agaru – ugaru – igarwn Unuf – wunuf – unufn

Océan / Ocean / §«ëe •

Contravention / Contravention / áØndÉîe • Informateur (indicateur) / Informant / ôpÑîe • o

anmmal – unmmal – inmmaln Tugzilin – Tugzilin

Brèves / Briefings / äGô°üàîe • Disparu / Disappeared / ∞àîe •

amnvubu – umnvubu – imnvuba

Drogué / Drugged / (äGQóîª∏d •É©àe)Qsóîe •

imdihdi – imdihdi – imdihdan
- 69 -

á∏°SGôe n

äGQóîe
Drogue / Drug(s) /aäGQóîe •

isduhdutn – isduhdutn

amsufv – umsufv – imsufav amdiwl – umdiwl – imdiwal tawant n yill – tawant n yill

Réalisateur / Director / êôîe • p o

Délibérations / Deliberation / ádhGóe • Marée haute / High tide / (ôëÑdG) óe • q Entraîneur / Coach / ÜuQóe •

amssanun – umssanun – imssunan anmhal – unmhal – inmhaln TAMDINT – tmdint – timdinin

Directeur / Director / ôjóe • Ville / City / áæjóe •

tamssktit – tmssktit – timssktay

Agenda / Agenda / Iôcòe •

Radio (poste de –) / Radio / ´Éjòe •

anzway – unzway – inzwayn

Correspondant / Correspondent / π°SGôe •

amazan – umazan – imazann

Correspondance / Correspondence / á∏°SGôe • n

amyazan – umyazan –imyazann

- 70 -

܃éà°ùe p

n áÑbGôe n Contrôle / Control, checking / áÑbGôe •
tiäaf – tiäaf
Contrôle du son / Sound control / 䃰üdG áÑbGôe •

asmsasa n wawal – usmsasa n wawal

Emetteur, expéditeur / Transmitter / π p°Sôe •

amssifä – umssifä – imssifaä ammas – wammas – ammasn

Centre / Center / õcôe •

anammas – unammas – inammasn until – wuntil – untiln

Central / Central / …õcôe • Crypté / Coded / Rƒeôe • Mixage / Mixing / êõe • r

asrks – usrks – isrkas ampizwar – umpizwar – impizwarn amawas – umawas – imawasn tawasa – twasa

Compétition / Competition / á≤HÉ°ùe • Assistant / Assistant / ó pYÉ°ùe •

Assistance / Assistance / IóYÉ°ùe • n Interviewer (n.) / Interviewer / ܃éà°ùe • p

amsqsi – umsqsi – imsqsan

- 71 -

πµ°ûe

QÉ°ûà°ùe
Consultant, conseiller / Consultant, counselor / QÉ°ûà°ùe •

amcciwë – umcciwë – imcciwaë .1 ansfaw – unsfaw - insfawn .2

asgnaf – usgnaf – isgnafn .1 ããbiïaë – ããbiïaë – id ããbiïaë .2

Hôpital / Hospital / ≈Ø°ûà°ùe •

Indépendant / Independent / πp≤à°ùe •

ansiman – unsiman – insimann

amssflid – umssflid – imssflidn .1 amspssu – umspssu – imspssa .2

Auditeur / Listener / ™ªà°ùe •

amzgun – umzgun – imzgunn tamzgunt – tmzgunt – timzgunin

Théâtre / Theater / ìô°ùe •

Pièce de théâtre / Play / á«Mô°ùe • Feuilleton / Serial / π°ù∏°ùe • Marche / Walk / Iô«°ùe •

imsddi – imsddi – imsdditn tawada – twada – tiwadiwin .1 tikli – tikli – tikliwin .2

Téléspectateur / Televiewer / ó pgÉ°ûe • o

amannay – umannay – imannayn

tamukrist – tmukrist – timukrisin
- 72 -

Problème / Problem / πµ°ûe •

á°VQÉ©e n

ó¡°ûe
Scène (tableau) / Scene (tableau) /aó¡°ûe •

tim^çëit – tmçëit – timçëa

asagm – usagm – isugam asagm invmsn – usagm invmsn – isugam invmsn tanafut – tnafut – tinufa

Source / Source / Qó°üe •

Source bien informée / Well informed source / ™∏s£e Qó°üe • o Service / Service / áë∏°üe •

amsulf – umsulf – imsulaf .1 bu lkamiëa – id bu lkamiëa .2

Cameraman / Cameraman / Quƒ°üe •

amsalag – umsalag – imsalagn azaåz – uza^^åz – izaåzn tuäfiãt – tuäfiãt – tuäfiãin taskant – tskant – tiskanin

Gréviste / Striker / Üô°†e • p o Aéroport / Airport / QÉ£e •

Dépliant / Leaflet / ájƒ£e •

Manifestation (protestation) / Protestation / Iôgɶe • Opposant / Opponent / ¢VpQÉ©e •

amuzzl – umuzzl – imuzzal tuzlt – tuzlt

Opposition / Opposition / á°VQÉ©e • n
- 73 -

¢VhÉØe

¥É©e
Handicapé / Handicapped / ¥É©e •

amo^^äuë – umoäuë – imoäaë

Traitement / Processing, treatment / áédÉ©e •

asmkl – usmkl

anamuç – unamuç – inumaç amtwiy – umtwiy – imtway

Détenu/ Prisoner / πn≤à©e •

Bataille, combat / Battle, fight / ácô©e • Données / Data / äÉ«£©e •

isfka – isfka .1 timuca – tmuca .2

Rationnel / Rational / ∫ƒ≤©e •

amnlli – umnlli – imnlla

/ ∫É°üJ’Gh ΩÓYEÓd »dÉ©dG 󡩪dG • Higer Studies Institute of Information and Communication Institut Supérieur d’Information et de Communication

asinag amattay n tnmmalt d umyawaä
Standard (adj.) / Standard / QÉ«©e •

anaway – unaway – inawayn

Assassiné / Murdered / ∫Éà¨e •

inivi – inivi – inavan

amhiwä – umhiwä – imhiwaä
- 74 -

Négociateur / Negotiator / ¢VhÉØe •

ó°üà≤e p

äÉ°VhÉØe
Négociation / Negotiation / äÉ°VhÉØe •

amhawaä – umhawaä – imhawaän tanast – tanast – tanasin amnnav – umnnav – imnnavn .1 anmtwiy – unmtwiy – inmtway .2

Clavier / Keyboard / ¿ÉënàØe • rn

Combattant / Fighter / πJÉ≤e •

asmzazal – usmzazal – ismzazaln abnnz – ubnnz

Comparaison / Comparison / áfQÉ≤e • n Boycott / Boycott / á©WÉ≤e • Article / Article / ∫É≤e •

amnni – umnni – imnnitn

amssnti – umssnti – imssntiyn tamssntit – tmssntit – timssntiyin

Entrepreneur / Entrepreneur / ∫hÉ≤e • Entreprise / Entreprise / ádhÉ≤e • Résistant / Resistant / ΩhÉ≤e •

anzbay – unzbay – inzbayn tanzbayt – tnzbayt – tinzbayin

Résistance / Resistance / áehÉ≤e •

Econome / Steward, bursar / ó°üà≤e • p

andmas – undmas – indmasn

- 75 -

»µ∏e

n ∞£à≤e n Extrait / Extract / ∞£à≤e •

tussift – tussift – tussifin

amsmnid – umsmnid – imsmnad advar – udvar – idvarn

Présentateur / Presenter / Ωuó≤e • Local (n.) / Location / ô≤e •

Costume / Costume, garment / ¢ùHÓe •

timlsit – tmlsit – timlsa

Observateur / Observer / ß pMÓe •

imn¨çi – imnçi – imnça in¨çi – inçi – inçan

Observation / Observation / á¶MÓe • n Résumé / Summary, résumé / ¢üî∏e •

tagäwit – tgäwit – tigäwin

tasmmalt – tsmmalt – tismmalin asdaw – usdaw – isdawn

Affiche / Bill / ≥°ü∏e • n

Dossier / File, dossier / ∞∏e • Roi / King / ∂p∏e •

agllid – ugllid – igldan agldan – ugldan – igldann

Royal / Royal / »µ∏e •

- 76 -

≥u°ùæe

¢ùª∏e n n
Touche (clavier, piano) / Key (keyboard, piano) /a¢ùª∏e • n n

ta^äaät – täaät – tiäuäin

tagldit – tgldit – tiglday

Royaume / Kingdom / áµ∏ªe • Militant / Militant / π°VÉæe •

amvnas – umvnas – imvnasn

amzzazwr – umzzazwr – imzzizwar amzizwr – umzizwr – imzizwar amsgdal – umsgdal – imsgdaln .1 amäakaë – umäakaë – imäakaën .2 tabadut – tbadut – tibuda

Concurrent / Competitor / ¢ùaÉæe •

Concurrence / Competition / á°ùaÉæe • Discussion / Discussion / á°ûbÉæe •

Tribune / Tribunal / ôÑæpe •

amsyafu – umsyafu – imsyufa imsti – imsti – imstiyn

Producteur / Producer / èpàæe • Elu / Elected / Öîàæe • n

Produit / Product / êƒàæe •

ayafu – uyafu – iyufa

Coordonnateur / Coordinator / ≥u°ùæe •

amzday – umzday – imzdayn
- 77 -

(áHÉbôdG ¢SQÉe) ™æe

§u°ûæe
Animateur / Presenter / §u°ûæe •

anamus – unamus – inumas tififvin – tfifvin

Parutions / publications / äGQƒ°ûæe • Estrade / Platform / á°üæe •

tadkæant – tdkæant – tidkæanin

amuvli – umuvli – imuvliyn tamaddast – tmaddast – timaddasin

Paysage / Landscape / ô¶æe •

Organisation / Organization / ᪶æe •

United Nations Organization / IóëàªdG ºeC’G ᪶æe • Organisation des Nations Unies

Tamaddast n tmtta imunn
International Amnesty Organization / á«dhódG ƒØ©dG ᪶æe • Amnesty International

Tamaddast n usurf agravlan
African Union Organization / á«≤jôaC’G IóMƒdG ᪶æe • Organisation de l’Union Africaine

Tamaddast n tmuni n ifriqya
Perspective / Perspective / Qƒ¶æe •

amnad – umnad – imnadn

Censurer / To censor / (áHÉbôdG ¢SQÉe) ™æe •

slgm – slgm – slgim – slgam
- 78 -

n áæWGƒe

(ó©Ñe) »pØæe n
Exilé (n. et adj.) / Exile / (ó©Ñe) »pØæe • n

amntul – umntul – imntal

izlan ittyanawn – izlan ittyanawn

Variétés / Varieties / äÉYƒæe • Emigré / Emigrant / ôLÉ¡e •

amzwag – umzwag – imzwagn amsugi – umsugi – imsugitn .1 amaæay – umaæay – imaæayn .2

Attaquant / Attacker / ºLÉ¡e •

anmuggar – unmuggar – inmuggarn amssrwl – umssrwl – imssrwln asvlf – usvlf – isvlaf

Festival / Festival / ¿ÉLô¡e •

Contrebandier / Smuggler / Üuô¡e • Mission / Mission / ᪡e •

ajnyuë n imsli – ujnyuë n imsli – ijnyuën n imsli isugam infgann

Ingénieur du son / Sound engineer / 䃰U ¢Sóæ¡e •

Ressources humaines / Human resources / ájô°ûH OQGƒe • Citoyen / Citizen / ø pWGƒe •

anmuri – unmuri – inmura tamuri – tmuri

n Citoyenneté / Citizenship / áæWGƒe •
- 79 -

…ô°üæY õ«e

äƒe
Mort (la) / Death / äƒe •

tamttant – tmttant

tUsmt tanvmast – tusmt tanvmast – tusmin tinvmasin

Flash d’informations / Newsflash / QÉÑNC’G õLƒe • Musique / Music / ≈≤«°Sƒe •

açawan – uçawan – içawann Anmuqqar – unmuqqar – inmuqqarn .1 Amnala – umnala – imnalatn .2

Rendez-vous / Appointment / óYƒe •

asit – wasit – asitn

Site / Site / ™bƒe •

Montage / Montage / êÉ£fƒe •

tigri – tgri

Mort (le) / Dead (person)a/ âq«e •

amttin – umttin – imttinn

tamadayt – tmadayt – timadayin

Médaille/ Medal / á«dGó«e • Terrain / Field / ¿Gó«e •

abaraz – ubaraz – ibarazn snupyu – snapya – snupya – snupyu asnupyu açuëan – usnupyu açuëan .1 tassaçuët – tssaçuët .2
- 80 -

Discriminer / To discriminate / õq«e • Racisme / Racism / …ô°üæY õ«e •

AGóf

ÖFÉf
Député / Deputee / ÖFÉf •

amari – umari – imura unjim – unjim – unjimn

Rescapé (n.) / Survivor / êÉf • Electeur / Elector / ÖNÉf • Editeur / Editor / ô°TÉf •

amstay – umstay – imstayn

amçëag – umçëag – imçëagn amssiwl s yism n – umssiwl s yism n –a imssiwln s yism n asëçm – usëçm – is^^ëçam .1 taznut – tznut – tizna .2

Porte-parole / Spokesman / »ª°SQ ≥WÉf •

Fenêtre / Window / IòaÉf •

sgdl – sgdl – sgdil – sgdal Njm – njm – njim – njjm

Discuter / To discuss / ¢ûbÉf •

Rescapé (être -) / Surviving (to be -) /aÉéf • Star / Star / ºéf • r

itri – itri – itran avuri – uvuri – ivuritn

Appel / Call, appeal / AGóf •

- 81 -

»æWh ó«°ûf

á«Øë°U Ihóf

tinawt tanvmast – tinawt tanvmast – tinawin tinvmasin

Conférence de presse / Press conference / á«Øë°U Ihóf • Conflit / Conflict / ´Gõf •

amnzav – umnzav – imnzavn asvl n uspssi – usvl n uspssi .1 asvl n ussfld – usvl n ussfld .2

Audimat / Audimat / ´Éªà°S’G áÑ°ùf •

ssnvl – ssnvl – ssnvil – ssnval tunvilt – tunvilt – tunvilin

Copier / To copy / ï°ùf • Copie / Copy / áî°ùf •

ANAGRAW – unagraw – inagrawn

Système / System / ≥°ùf •

amussu – umussu – imussutn

Activité / Activity / •É°ûf •

skk (invmisn i) – skk – skk – ttskka invmisn – invmisn

Médiatiser / To give media coverage / ô°ûf • n

Edition ( informations) / News bulletin / QÉÑNC’G Iô°ûf • Animer / To animate / §°ûf • q

smussu – smussu – smussi – smussu

izli anamur – izli anamur – izlan inamurn
- 82 -

Hymne national / National anthem / »æWh ó«°ûf •

ájÉ¡f

¢üf
Texte / Text / ¢üf •

aäëiã – uäëiã – iäëiãn

aäëiã iSMDn – uäëiã iSMDn – iäëiãn smdnin amday – umday

Texte intégral / Unabridged text / πeÉc ¢üf • Escroquerie / Swindling / Ö°üf • r

Semestriel / Biannual, half-yearly / …ƒæ°S ∞°üf •

Aãäiãyuran – iãäiãyurann tavusi – tvusi

Propreté / Cleanliness / áaɶf • Exécuter / To execute / òsØf • Exiler / To exile / (ó©HCG) ≈nØf •

zzgr – zzgr – zzgir – zzgar zzug – zzug – zzug – zzwag ANMALlU – unmallu – inmulla

Syndicat / Labor union / áHÉ≤f • Débat / Debate / ¢TÉ≤f •

amsgdal – umsgdal – imsgdaln .1 amäakaë – umäakaë – imäakaën .2

kliki – kliki – kliki – ttkliki asmur – usmur – ismurn
- 83 -

Cliquer / To click / (܃°SÉM) ôn≤f • Fin / End / ájÉ¡f •

AGƒg

∞nJÉg
Téléphoner / To telephone / ∞nJÉg •

WWT ttilifun

ttilifun – ttilifun – id ttilifun zug – zug – zug – ttzug .1 çwa – çwa – çwi – çgåa .2 sug (–xf) – sug – sug – ttsug .1 aæi (–xf) – uki – uki – ttaæi .2

Téléphone / Telephone / ∞pJÉg • p Emigrer / To emigrate / ôLÉg •

Attaquer / To attack / ºLÉg •

tazwagt – tzwagt – tizwag tukya – tukya

Emigration / Emigration / Iôég • Assaut / Assault / Ωƒég •

But (objectif) / Goal, objective /a(ájÉZ) ±óg •

awttas – uwttas – iwttasn

timsswit – tmsswit – timsswitin

But (sport) / Goal / (Iôc) ±óg • Défaite / Defeat / áªjõg • Air / Air / AGƒg •

tiëçi – tiëçi – tiëçiwin

Aäu – waäu

- 84 -

´sOh

»FGƒg
Antenne / Antenna / »FGƒg • Loisirs / Leisure / ájGƒg •

imzgi – imzgi – imzgitn taramsut – tramsut – tirumsa

agraw n tirra – ugraw n tirra – igrawn n tirra tavssa – tvssa – tivssiwin

Comité de rédaction / Board of editors / ôjôëàdG áÄ«g • Squelette / Skeleton / »ª¶Y πµ«g • Clair / Clear / í°VGh •

anafaw – unafaw – inafawn aruntil – waruntil – aruntiln

Décrypté / Decoded / (Rƒeôe ô«Z) í°VGh • Épidémie / Epidemic / AÉHh •

abayyuë – ubayyuë – ibayyuën untim – wuntim – untimn

Documentaire / Documentary / »≤FÉKh • Documenter / To document / ≥sKh •

ssntm – ssntm – ssntim – ssntam tannayt – tannayt – tannayin

Avis (opinion) / Viewpoint / ô¶f á¡Lh • Adieu (dire –) / Make one's farewells / ´sOh •

msafaä (– d, – akd) – msafaä – msafaä – ttmsafaä

- 85 -

ájQÉ¡°TEG á∏°Uh

ábQh
Feuille (– de papier) / Sheet of paper / ábQh •

tifrt – tifrt – tafriwin .1 Tawriqt – twriqt – tiwriqin .2

tamawast – tmawast – timawasin

Ministère / Ministry / IQGRh •

amawsas – umawsas – imawsasn amawsas – umawsas – imawsasn

Ministériel / Ministrial / …QGRh • Ministre / Minister / ôjRh •

Means of communication / ∫É°üJ’G πFÉ°Sh • Moyens de communication

ammakn n umyawaä – wammakn n umyawaä tamadayt – tmadayt – timadayin ammas – wammas – ammasn .1 tu^^ççumt – tuççumt – tuççumin .2 çun – çun – ^çun – ttçun .1 snamms – snamms – snamms – snammas .2
Décoration (insigne) / Medal / ΩÉ°Sh •

l n Milieu / Medium / §°Sh •

Centrer / To centre / §s°Sh •

tagzzumt – tgzzumt – tiåzmin tagzzumt n usussn

Séquence / Sequence / á∏°Uh •

Spot publicitaire / Publicity Spot / ájQÉ¡°TEG á∏°Uh •
- 86 -

»eƒj

ȾWh
National / National / »æWh • Décès / Decease / IÉah •

anamur – unamur – inamurn tamttant – tmttant

akabaë – ukabaë – ikabaën akabaë n invmasn

Délégation / Delegation / órah •

Délégation journalistique / Journalistic delegation / »Øë°U óah • Agence / Agency / ádÉch •

tasnurayt – tsnurayt – tisnuray

tasnurayt tanvmast – tsnurayt tanvmast – tisnuray tinvmasin

Agence de presse / Press agency / AÉÑfC’G ádÉch •

amkkusu n tgldit – umkkusu n tgldit – imkkusa n tgldit Awassan – uwassan – iwassann

Prince héritier / Heir apparent / ó¡©dG »dh •

Quotidien / Daily / »eƒj •

- 87 -

Oô°ùe
»HôY ‐ …õ«∏éfEG ‐ »°ùfôa ‐ »¨jRÉeCG

abaqqay, aïiqqs

Déflagration / Explosion / QÉéØfG Clown / Clown / ¿Gƒ∏¡H Terrain / Field / ¿Gó«e Epidémie / Epidemic / AÉHh Citation / Quotation / ógÉ°T p Ceinture de sécurité / Security belt / áeÓ°ùdG ΩGõM Crime / Crime / áªjôL Boycott / Boycott /

abaqtic, amsyyp

abaraz

abayyuë

abdar

abkkas n tnfrut

abkki^^ä

abnnz

á©WÉ≤e »Wô°T

abulis

Policier / Policeman /
abrid n tçëigt (g-)

Presse (sous -) / Press (under -) /™Ñ£dG ó«b Terroriste / Terrorist / »HÉgQEG Terrorisme / Terrorism / ÜÉgQEG Scoop / Scoop / »Øë°U ≥Ñ°S - 91 -

abrsgåad

abrsiwd

abrzwur

abëlaman

Parlement / Parliament / ¿ÉªdôH Parlementaire / Member of the parliament / »fɪdôH Etranger / Stranger / »ÑæLCG Forteresse / Fortress / á©∏b Equipage / Equipment / ºbÉW Nature / Nature / á©«ÑW Océan / Ocean / §«ëe Fardeau / Burden / AÖY Audience (assistance), public / Audience, public /

abëlamaniy

abëëani, imzzi

agadir

agaluf

agama

agaru

AGåA

agdud

Qƒ¡ªL ,Qƒ°†M
agldan

Royal / Royal / »µ∏e Prince / Prince / ô«eCG Roi / King /

agldun

agllid

∂∏e

- 92 -

agmam

Membre / Member / ƒ°†Y Bande de Gaza / Gaza strip / IõZ ´É£b Cisjordanie / West bank / á«Hô¨dG áØ°†dG Intérieur (n.) / Inside / πNGO International / International / »ªdÉY Congrès / Congress / ôªnJDƒe Comité de rédaction / Board of editors / ôjôëàdG áÄ«g Voix / Voice / 䃰U r Paragraphe / Paragraph / Iô≤a Morceau / Bit, piece / á©£b Interne, intérieur (adj.) / Internal, interior / »∏NGO Blessé (être - ) / Injured (to be - ) / ìôL p o Etat (situation) / State( situation) / ádÉM - 93 -

agmmaä n vzza

agmmaä n tagut

agnsu

agravlan

agraw

agraw n tirra

agëä, tamijja

agïïum

agzzum

aånsan

aås, tturs

addad

addad n unzwi

Météo / Weather forecast / ¢ù≤£dG ádÉM Grippe aviaire / Bird flu / Qƒ«£dG GõfGƒ∏ØfG Diplomate / Diplomat / »°SÉeƒ∏HO Diplomatique / Diplomatic /

adxcam n waylaln

adiblumas

Adiblumasiy

»°SÉeƒ∏HO

adida, iëiç

Parasitage / Jamming / ¢ûjƒ°ûJ Economique / Economical /

admsan

…OÉ°üàbG á«Fɪ櫰S á«°TÉM

aduzwl

Sous-titre (cinéma) / Subtitle /
adrim anzmar

Devise / Currency / áÑ©°U á∏ªY Local (n.) / Location / ô≤e

advar

advaran

q Local (adj.) / Local / »∏ëe
Dahir / Dahir / ô«¡X Médecin / doctor / Ö«ÑW Disque dur / Hard disk / Ö∏°U ¢Uôob - 94 -

aäahië

aäbib, amsgnaf

aäbã�il aqurar

aäu

Air / Air / AGƒg Texte intégral / Unabridged text / πeÉc ¢üf Texte / Text / ¢üf Interprétation / Interpretation /πjhCÉJ Hors jeu / Off - side / Ohô°T Portable / Portable / ∫ƒªëe Barricade / Barricade /¢SGôàe Solution / Solution /πM Tri / Sorting (out) / Rôa r Détail / Details / π«°UÉØJ Diction (bonne) / Diction (good) /ó«L AÉ≤dEG Spectacle / Show / áLôa Condoléances / Condolences / ájõ©J - 95 -

aäëiã iSMDn

aäëiã�

afasr

affrtl

afus (n ufus)), ittyasayn

afrag

afra

afran

afruri

afrrz n wawal

afëëj

afcad

akabaë

Délégation / Delegation / áã©H ,órah Délégation journalistique / Journalistic delegation / »Øë°U óah Attaquer / To attack / ºLÉg Sauvegarde / Saving / ßrØM Préservation de la nature / Nature preservation / á©«Ñ£dG ájɪM Militaire / Military / …ôµ°ùY Président / President / ¢ù«FQ Joueur / Player / ÖY’ p

akabaë n invmasn

aæi (- xf), sug (-xf)

apïïu

apïïu n ugama

aoã�këi, asrdas

axatar

axmmaë, amhääë, amurar

axmmë, urar

Jeu / Play, game / Ö©d l Ignorant / Ignorant / πgÉL Parabole / Dish / øë°U Gendarme / Gendarme / »cQO

aqbbani, war tussna

aq�ãëi

ajaäaëmi

ajdar

r Diffamation / Defamation / ±òb
- 96 -

ajnyuë n imsli

Ingénieur du son / Sound engineer / 䃰U ¢Sóæ¡e Arme / Weapon /ìÓ°S Arme nucléaire / Nuclear weapon / …hƒf ìÓ°S Doublage / Dubbing / áé∏HO Progrès / Progress / Ωó≤J l q Armer (s’) / To get armed / ís∏°ùJ Conquête / Conquest / hõZ Electronique / Electronic / »fhôàµdEG Grand cordon / Grand cordon, broad ribbon /iôÑc ádɪM Blessé (n.) / Injured (person) / íjôL Officiel / Official / »ª°SQ Attaquant / Attacker / ºLÉ¡e o Guide / Guide / π«dO - 97 -

alaf

alaf avyay

alas (-s)

alay

alf

alik

alikïëuniy

allam amqqran

amagus, amtturs, angzum

amaddud

amaæay, amsugi

amanar

amannay

Téléspectateur / Televiewer / ógÉ°ûe Sportif / Sporty / »°VÉjQ Ecrivain, rédacteur / Writer, news writer / ÖJp Éc ,Quôëe Député / Deputee /ÖFÉf Supérieur / Superior / ∫ÉY Assistant / Assistant / óYÉ°ùe p Ministre, ministériel / Minister, ministrial /…QGRh ,ôjRh Correspondant, envoyé / Correspondent, messenger, envoy /

amanun

amara

amari

amattay, anaflla

amawas

amawsas

amazan

π°SGôe ,烩Ñe
amazan imçli

Envoyé spécial / Special envoy / ¢UÉN 烩Ñe q Auteur / Author / ∞udDƒe Escroquerie / Swindling /Ö°üf Délibérations / Deliberations / ádhGóe Tremblement / Earthquake / ∫GõdR - 98 -

amgay

amday

amdiwl

amdudi

amdurru, arbio

Foule / Crowd / ó°ûM Débat, discussion, / Debate, discussion / á°ûbÉæe ,¢TÉ≤f Enterrement / Burial / øaO Spectateur / Spectator / êôØàe p Prince héritier / Heir apparent / ó¡©dG »dh Négociation / Negotiation / äÉ°VhÉØe Joueur / Player / ÖY’ p

amäakaë, amsgdal

amäal

amfëëj

amkkusu n tgldit

amhawaä

amhääë, amurar, axmmaë

amhiwä

Négociateur / Negotiator / ¢VhÉØe Handicapé / Handicapped / ¥É©e Rédacteur en chef / Editor in chief / ôjôëàdG ¢ù«FQ Ecran / Screen / á°TÉ°T Moyens de communication / Means of communication /

amo^^äuë

Amqqran n imaratn

amiçaë

ammakn n umyawaä

∫É°üJ’G πFÉ°Sh

- 99 -

ammas

Centre / Centre / õcôe

ammas, tuççumt

l n Milieu / Medium / §°Sh
Détention / detention / ∫É≤àYG Handicap / Handicap / ábÉYEG Perspective / Perspective / Qƒ¶æe Environnement / Environment / áÄ«H Rencontre, rendez-vous / Meeting / óYƒe ,AÉ≤d Séparatiste / Separatist / »dÉ°üØfG Combattant / Fighter / πJÉ≤e Article / Article / ∫É≤e Rationnel / Rational / ∫ƒ≤©e Assassin, tueur / Murderer, killer / πJp Éb Disparu / Disappeared / ∞àîe - 100 -

ammaç

ammuoä^ë

amnad

amnaä

amnala, anmuqqar

amngiri

amnnav, anmtwiy

amnni

amnlli

amnvu

amnvubu

amntul

Exilé (n. et adj.) / Exile / (ó©Ñe) »Øæe p n Conflit / Conflict / ´Gõf ,´Gô°U Continent / Continent / IQÉb Animal domestique / Domestic animal / ∞«dCG ¿Gƒ«M Animal sauvage / Wild animal / ¢ûMƒàe ¿Gƒ«M Parti (politique) / Party / ÜõM Organisation du Traité de l'Atlantique Nord / North Atlantic Treaty Organization / »°ù∏WC’G ∫ɪ°ûdG ∞∏M

amnzav

amnçaw

amudr anamyar

amudr aramyar

amulli

amulli aïlanti n iççlmä

amun

Société / Society / ™ªàée Joueur / Player / ÖY’ p

amurar, axmmaë, amhääë

amuvli

Paysage / Landscape / ô¶æe Manifestation (culturelle), activité / Manifestation, activity /

amussu

•É°ûf ,IôgɶJ
amuzzl

Opposant / Opponent / ¢V pQÉ©e - 101 -

amrwi

Perturbation, remou / Perturbation / ÜGô£°VG Militant / Militant / π°VÉæe Prisonnier / Prisoner / ø«é°S Adieu (l'-) / Farewell / ™jOƒJ Gréviste / Striker / Üô°†e p o Accord / Agreement /≥aGƒJ Dialogue / Dialogue / QGƒM Répression / Repression / ™ªb l Martyr / Martyr / ó«¡°T Discussion, débat / Discussion, debate / á°ûbÉæe ,¢TÉ≤f Auditeur / Listener / ™ªà°ùe Ambassadeur / Ambassador / ô«Ø°S Interviewer (n.) / Interviewer / ܃éà°ùe p - 102 -

amvnas

amvzu, anpbas

amsafaä

amsalag

amsasa

amsawal

amsay

amsggaytu

amsgdal, amäakaë

amspssu, amssflid

amsqad

amsqsi

amsmnid

Présentateur / Presenter / Ωuó≤e Entretien / Interview / QGƒM Attaquant / Attacker, striker / ºLÉ¡e Ordinateur / Computer / ܃°SÉM Réalisateur / Director / êôîe p o Cameraman / Cameraman / Quƒ°üe Politicien / Politician / (á°SÉ«°ùdG ¢SQɪe) »°SÉ«°S Entraîneur / Coach / ÜuQóe Médecin / Doctor / Ö«ÑW Raciste / Racist / …ô°üæY Auditeur / Listener / ™ªà°ùe Emetteur, expéditeur / Transmitter / π°Sôe p Porte-parole / Spokesman / »ª°SQ ≥WÉf - 103 -

amsnala

amsugi, amaæay

amsudds

amsufv

amsulf, bu lkamiëa

amsrtiy

amssanun

amsgnaf, aäbib

amssaçuë

amssflid, amspssu

amssifä

amssiwl s yism n

amssnti

Entrepreneur / Entrepreneur / ∫hÉ≤e Contrebandier / Smuggler / Üuô¡e Electeur / Elector / ÖNÉf Opérateur / Operator / πeÉY Opérateur technique / Technical operator /»æ≤J πeÉY Producteur / Producer / èàp æe Clown / Clown / ¿Gƒ∏¡H Compétition / Competition / á≤HÉ°ùe Consultation / Consultation / IQÉ°ûà°SG Consultant / Counselor / QÉ°ûà°ùe Anarchiste / Anarchist / (á£∏°ùdG ≈∏Y ôFÉK) …ƒ°Vƒa Mort (le) / Dead person / â«e Blessé (n.) / Injured (person) / íjôL - 104 -

amssrwl

amstay

amswuri

amswuri atiqniy

amsyafu

amsyyp, abaqtic

ampizwar

amcawaë

amcciwë

amtruy

amttin

amtturs, angzum, amagus

amtwiy

Bataille, combat / Battle, fight / ácô©e Variation / Variation / ´tƒæJ Rapport, relation / Connection, relationship / ábÓY Communication / Communication / π°UGƒJ Coopération / Cooperation / ¿hÉ©J Messagerie électronique / Electronic messagery / »fhôàµdEG ójôH Désaccord, différence / Difference, disagreement /

amyanaw

amyassa

amyawaä

amyawas

amyazan alikïëuniy

amzaray

±ÓN ,±ÓàNG
amzav

Défense / Defence / ´ÉaO Réfugié (n. et adj.) / Refugee / ÅL’ Théâtre / Theater / ìô°ùe Coordonnateur / Coordinator / ≥u°ùæe Concurrence / Competition / á°ùaÉæe

amzawg

amzgun

amzday

amzizwr

- 105 -

amzizzl

Campagne / Compaign / á∏ªM Campagne de presse / Press compaign /á«Øë°U á∏ªM Campagne de publicité / Advertising compaign / ájQÉ¡°TEG á∏ªM Emigré / Emigrant / ôLÉ¡e Evénement / Event, fact / çóM Editeur / Editor / ô°TÉf Système / System / ≥°ùf Pacifique / Peaceful /»ª∏°S Bas (- de page) / bottom (- of the page) / áëØ°üdG πØ°SCG Inférieur / Inferior / »∏Ø°S Clair / Clear / í°VGh Clandestin (n.) / Stowaway / (ôLÉ¡e) …ô°S Supérieur / Superior / ∫ÉY - 106 -

amzizzl anvmas

amzizzl n USUSSN

amzwag

amzzu

amçëag

ANAGRAW

anagray

anadda n tasna

anaddaw

anafaw

anaffar

anaflla, amattay

anammas

Central / Central / …õcôe Social / Social / »YɪàLG National / National / »æWh Animateur/ Presenter / §°ûæe qp Détenu / Prisoner /πn≤à©e Standard (adj.) / Standard / QÉ«©e Artiste / Artist / ¿Éæa Invasion / Invasion / ìÉ«àLG Gouverneur / Governor / πeÉY

anamun

anamur

anamus

anamuç

anaway

anaçuë

anbaz

anbbaä

anbraz

n Champion / Champion / π£H
Accident, collision / Accident, collision / ΩGó£°UG ,áKOÉM Inondation / Flood / ¿É°†«a Complot / Conspiracy / IôeGDƒe - 107 -

angas

angi

anguz

angzum, amagus, amtturs

Blessé (n.) / Injured (person) / íjôL Econome / Steward, bursar / ó°üà≤e p Gardien / keeper /¢SQÉM Arbitre / Referee / º`µM l n Secrétaire d'état / State secretary / ádhódG ÖJÉc Condamnation / Sentence / áfGOEG Prisonnier / Prisoner / ø«é°S Pied (- de page) / Bottom of the page / áëØ°üdG πjP Ordre (organisation) / Order / Ö«JôJ Hebdomadaire / Weekly / »YƒÑ°SCG Syndicat / Labor union / áHÉ≤f Directeur / Director / ôjóe Informateur (indicateur) / Informant / ôpÑîe - 108 -

andmas

anäaf

anfgur

anflus n uwank

ankaä

anpbas, amvzu

aniäaë n tasna

anmala

anmalass

ANMALlU

anmhal

anmmal

anmnaä

Régional / Regional / …ƒ¡L Festival / Festival / ¿ÉLô¡e Rendez-vous, rencontre / Appointment, meeting / AÉ≤d ,óYƒe Point de presse / Press meeting / »Øë°U AÉ≤d Citoyen / Citizen / øWGƒe p Combattant / Fighter / πJÉ≤e Concurrent / Competitor / ¢ùaÉæe Panne technique / Technical breakdown / »æ≤J Ö£Y Expansion / Expansion / ™°SƒJ q Journaliste / Journalist / »Øë°U Information (nouvelle) / News / ôÑN Information détaillée / Detailed information / πs°üØe ôÑN Disparition / Disappearance / AÉØàNG - 109 -

anmuggar

anmuqqar, amnala

anmuqqar anvmas

anmuri

anmtwiy, amnnav

anmzizwr

anngzi

anval

anvmas

anvmis

anvmis ifrurin

anvubu

ansa

Adresse / Address /¿GƒæY Conseiller / Counselor / QÉ°ûà°ùe Indépendant / Independent / π≤à°ùe p Cryptage / Encoding / õ«eôJ Internet / Internet / â«fôàfCG Tirage / Print run / Öë°S r Résistant / Resistant / ΩhÉ≤e Radio (poste de - ), radiophonique / Radio, radiophonic /

ansfaw

ansiman

antal

antirnit

anzav

anzbay

anzway

´Éjòe ,»YGPEG
arantal

Décryptage / Decoding / õ«eôàdG t∂a Foule / Crowd /ó°ûM

arbio, amdurru

arkæid

r Injustice / Injustice / º∏X
Décrypté / Decoded / (Rƒeôe ô«Z) í°VGh

aruntil

- 110 -

artussna, TAQBBANIT

Ignorance / Ignorance / π¡L r Confusion / Confusion / §∏N Enquête / Inquiry / åëH Recherche scientifique / Scientific research / »ª∏Y åëH Danse / Dance / ¢übQ Inauguration / Inauguration /ø«°TóJ Logiciel, programme / Operating system, programme / èeÉfôH Commentaire / Commentary / ≥«∏©J Sit-in / Sit-in / ΩÉ°üàYG Sit-in / Sit-in / ΩÉ°üàYG Journal / Newspaper / IójôL ,áØ«ë°U Chanson / Song / á«æZCG Appel / Call, appeal / AGóf - 111 -

arway

arzzu

arzzu amassan, asiggl amassan

aëkaä, asyys

aëççum

avawas

avfawal

avimi, avjdim

avjdim, avimi

avmis

avnnij, izli

avuri

avwwav

Rebelle / Rebel / Oôªàe Révolte / Revolt / ¿É«°üY Prison / Prison / øé°S Reportage / Report / ≥«≤ëJ Couverture (événement) / Covering (events) / (á«Øë°U) á«£¨J Source / Source / Qó°üe Source bien informée / Well informed source / ™∏£e Qó°üe p Date / Date / ïjQÉJ Grève / Strike / ÜGô°VEG Armement / Arming /

avwwiv

avzu

asag^gu

Asagå n imjëitn

asagm

asagm invmsn

asakud

asalag

asalf

q í∏°ùJ

asaru

Canal, chaîne / Channel / IÉæb Aviation / Aviation, flying / ¿Gô«W Espace / Space / AÉ°†a - 112 -

asaylal

asayrar

asays

Emission (- de télévision) / Programme /

(»YGPEG hCG »fƒjõØ∏J) èeÉfôH
asgnaf, ããbiïaë

Hôpital / Hospital / ≈Ø°ûà°ùe Coup d’état / Coup d'état / »°SÉ«°S ÜÓ≤fG Annuel / Annual / …ƒæ°S Dossier / File, dossier / ∞∏e Série / Series / á∏°ù∏°S Sensibilisation / Sensitization / ¢ù«°ùëJ Explication / Explanation / ìô°T Caricature / Caricature / ô«JɵjQÉc Analyse / Analysis / π«∏ëJ Offres d’emploi / Job offer / πªY ¢VôY Script / Script / âÑjôµ°S

asådm

asåsan

asdaw

asddi

asfrk

asfru

asfrv

Asfsi

askan n twuri

askrib

- 113 -

askti

Rappel / Reminder / ô«còJ Chambre des députés / Chambre of deputees / ÜGƒædG ¢ù∏ée Chambre des conseillers, sénat / Senate / øjQÉ°ûà°ùªdG ¢ù∏ée Interview / Interview / ÜGƒéà°SG Recherche scientifique / Scientific research / »ª∏Y åëH Impression (action d'imprimer) / Printing/ áYÉÑW Eclairage / Lighting / IAÉ°VEG Insertion / Insertion / ΩÉëbEG Calcul, recensement / Calculation, census / ÜÉ°ùM ,AÉ°üMEG Emission (fait d'émettre) / Emission / ∫É°SQEG Institut Supérieur d'Information et de Communication / Higher Studies Institute of Information and Communication /

asqqim n imura

asqqim n insfawn

asqsay

asiggl amassan, arzzu amassan

asiggz

asidd, assfaw

asidf

a^^si^än

asifä

asinag amattay n tnmmalt d umyawaä

∫É°üJ’Gh ΩÓYEÓd »dÉ©dG 󡩪dG

asinaryu

Scénario / Scenario / ƒjQÉæ«°S - 114 -

asingl, ta^çuli

Maquillage / Make-up / êÉ«cÉe Site / Site / ™bƒe Communiqué / Release / ÆÓH Epuration ethnique / Ethnic cleansing / »bôY ô«¡£J Censure / Censorship / áHÉbQ Règlement interne / Regulations / »∏NGO ¿ƒfÉb Code de la route / Highway code / ô«°ùdG ¿ƒfÉb Audiovisuel /Audiovisual / …ô°üH »©ª°S Affichage / Billposting / ¿ÓYEG Préparation / Preparation / OGóYEG Interprétation (rôle) / Interpretation / π«ãªJ Traitement / Processing, treatment / áédÉ©e Avertissement / Warning /QGòfEG - 115 -

asit

asiwä

asizdg açuëan

aslgamu

aslgn AåNSAN

aslgn n ubrid

asliçië

asmal

asmar

asmdya

asmkl

asmigl

asmisi vr ufasi

Justification à droite / Right alignment /ø«ª«dG ≈∏Y ájƒ°ùJ Justification à gauche / Left alignment /QÉ°ù«dG ≈∏Y ájƒ°ùJ Générique (d'un film) / Generic / ∂jô«æL Présentation / Presentation / ºjó≤J Fin / End /

asmisi vr uçlmaä

asmnad

asmnid

asmur

ájÉ¡f

asmussu

Animation / Animation / §«°ûæJ Mise en page / Page setting / áëØ°üdG OGóYEG Contrôle du son / Sound control / 䃰üdG áÑbGôe Comparaison / Comparison / áfQÉ≤e n Composition / Composition / ∞«dCÉJ Créativité / Creativity / ´GóHEG Changement / Change / ôt«¨J Accueil, réception / Reception / ∫ÉÑ≤à°SG - 116 -

asmutg n tasna

asmsasa n wawal

asmzazal

asnay

asnflul

asnfl

asnubg

asnupyu açuëan, tassaçuët

Racisme / Racism / …ô°üæY õ«e Mass média / Mass media / ΩÓYE’G Désertification / Desertification / ôtë°üJ Attaque / Attack / IQÉZ Réalisation / Direction / êGôNEG Tournage / Shooting, filming / ôjƒ°üJ Divertissement / Entertainment / á«∏°ùJ Grâce (pardon) / Pardon /ƒØY Table ronde / Round table / Iôjóà°ùe IóFÉe Traduction (action de traduire) / Translation (action of translating) / áªLôJ

asnvms

asnzruf

asugi

asufv

asulf

asurar

asurf

asurs, tasqqaymut

asuvl

asusr

Enregistrement / Recording / π«é°ùJ Publicité / Advertising / QÉ¡°TEG

asussn

- 117 -

asrad (s usrad)

Direct (en-) / Alive / Iô°TÉÑe n Différé (en-) / Recorded broadcast / ô°TÉÑe ô«Z Militaire / Military / …ôµ°ùY Torture / Torture / Öjò©J Mixage / Mixing / êõe r Politique (adj.) / Political / »°SÉ«°S Fenêtre / Window / IòaÉf Mission / Mission / ᪡e Audimat / Audimat / ´Éªà°S’G áÑ°ùf Audimat / Audimat / ´Éªà°S’G áÑ°ùf Eclairage / Lighting / IAÉ°VEG Ecoute / Listening / ´Éªà°SG Réanimation / Intensive care / ¢TÉ©fEG - 118 -

asrad (s war asrad)

asrdas, aoãkëi

asrfufn

asrks

asrtiy

asëçm, taznut

asvlf

asvl n uspssi, asvl n ussfld

asvl n ussfld, asvl n uspssi

assfaw, asidd

assfld, timsliwt

assidr

assisfiw

Mise au point / Clarification / í«°VƒJ Contrebande / Smuggling / Öjô¡J Election, suffrage, vote / Election, vote /âjƒ°üJ ,ÜÉîàfG ,´GôàbG Studio / Studio / ƒjOƒà°SG Danse / Dance / á°übQ

assrwl

astay

astudyu

asyys, aëkaä

aãääaë, izriri

r Ligne / Line / ô£°S
Semestre / Semester / ¢Só°SCG Semestriel / Biannual, half-yearly / …ƒæ°S ∞°üf Drapeau / Flag / (ájGQ) º∏Y Technicien / Technician / »æ≤J Planète / Planet / Öcƒc Déflagration / Explosion / QÉéØfG Etat (institution) / State (institution) / ádhO - 119 -

Aãäiãyur

Aãäiãyuran

acnyal

atiqniy

atri

aïiqqs, abaqqay

awank

awassan

Quotidien / Daily / »eƒj But (objectif) / Goal, objective / (ájÉZ) ±óg Frontière / Frontier / wóM Produit / Product / êƒàæe Patrimoine / Patrimony / çGôJ Section / Section / ´ôa Mensuel / Monthly / …ô¡°T Aéroport / Airport / QÉ£e Envoi / Sending / å©H Asile / Refuge / Aƒéd Semestre / Semester / ¢Só°SCG Abréviation / Abbreviation / ∫GõàNG Bref (en-) /Brief (in-) / RÉéjEÉH - 120 -

awttas

awttu

ayafu

ayda

ayyaw

ayyuran

azaåz

azan

azawg

azgn n usgåas

azgzl

azgzl (s uzgzl)

azday

Connexion / Connection / ∫É°üJ’G §HQ r Coordination / Coordination / ≥«°ùæJ Travelling / Travelling / ≠æ«∏aGôJ Périodique (n. et adj.) / Periodic, periodical / …QhO Délit / Felony /

azdduy

azizzl

azmzan

aznnir

ájÉæL

AZUL

Salut / Hello / á«ëJ Gras / Bold /¢†jôY §æH Diffusion / Diffusion, broadcasting / wåH Rediffusion / Rebroadcasting / åÑdG IOÉYEG Scandale / Scandal / áë«°†a Titre / Title / ¿GƒæY Vent / Wind / íjQ Exécution / Execution / ò«ØæJ - 121 -

azurar

azuzzr

azuzzr amalas

azwar

AZWL

azwu

azzgir

açawan

Musique / Music / ≈≤«°Sƒe Pauvreté / Poverty / ôr≤a Réseau / Network / áµÑ°T Son altesse royale / His royal highness / »µ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Majesté (Sa-) / His majesty / ádÓédG ÖMÉ°U Exploser / To explode / ôéØfG

açlaä

açï^^ïa

bab n tattuyt tagldant

BAB N Waddur

bbaqqi, ïïiqqs

bbi, gzm

n Couper / To cut / ™£b n Boycotter / To boycott / ™WÉb
Famine / Hunger / áYÉée Cameraman / Cameraman / Quƒ°üe Chroniqueur / Columnist / øcQ Qôëe Extérieur (adj.) / External /

bnnz

BUHYYUF

bu lkamiëa, amsulf

bu tmzrayt

bëëa (n-)

»LQÉN

g asalag, slg

Grève (être en -) / Strike (to be on -) / Üô°VCG - 122 -

gzm, bbi

Couper / To cut / ™£b Economiser / To economise / ó°üàbG Droguer (se) / To take drugs /

dms

duhdu

äGQóîªdG ≈WÉ©J

dru

Participer / To participate / ∑QÉ°T Contrôler / To control, to check /

äuf

ÖbGQ

fakãi

Faxer / To fax / ¢ùcÉØdG ôÑY π°SQCG Interpréter (expliquer) / To interpret / ∫shCG Transparent (être) / To be transparent / ±ÉØ°T Condoléances (présenter ses -) / Condolences (to express one's) / iõY q

fasr

faw

fcd

kliki

Cliquer / To click / ôn≤f Trimestriel / Quarterly / »∏°üa Adapter / To adapt / ¢ùÑàbG Défunt / Deceased / ó«≤a - 123 -

këaä yirn (n-)

ksi (- zg)

igllin n (+ ism n umttin)

ifili (g-)

Ligne (en-) / Line (on-) / §îdG ≈∏Y Aile / Wing / ìÉæL Aile droite / Right wing / øªjCG ìÉæL Aile gauche / Left wing / ô°ùjCG ìÉæL Tirage au sort / Drawing lots / áYôb Semaine / Week / ´ƒÑ°SCG Drogué / Drugged / (äGQóîª∏d •É©àe)Qsóîe Pourparlers / Discussions, talks / äÉãMÉÑe Pourparlers / Discussions, talks /äÉãMÉÑe Conservateur / Conservative / ßaÉëe Secrétaire (- de rédaction) / Sub-editor / ôjôëàdG ô«àjôµ°S Réception (fait de recevoir) / Reception /

ifr

ifr afasi

ifr açlmaä

ilan, tasvart

IMALASS

imdihdi

imdiwiln, imäakaën

imäakaën, imdiwiln

impäi

imiri

IMIç, uäuf

ΩÓà°SG

im^jëi awassan

Fait divers / News items / äÉØ∏àîe - 124 -

imjëi

Fait (n.) / Event, fact / á©bGh Guerre / War / ÜôM Observateur / Observer / ßMÓe p Ressortissants marocains à l'étranger / Moroccans living abroad / êQÉîdG »a á«Hô¨ªdG á«dÉédG

imnvi

imnçi

imvrabiyn n tmizar n b^ëëa

imvri

Lecteur / Reader / ÇQÉb Feuilleton / Serial / π°ù∏°ùe Son / Sound / 䃰U Elu / Elected / Öîàæe n Antenne / Antenna / »FGƒg Etranger / Stranger / »ÑæLCG Spécial / Special / ¢UÉN Chercher / To look for, to seek / åëH n

imsddi

imsli

imsti

imzgi

imzzi, abëëani

imçli

inag, rzu, siggl

- 125 -

inaw

Discours / Discourse / ÜÉ£N Témoin oculaire / Eyewitness / ¿É«Y ógÉ°T Entête / Heading of a page / áëØ°üdG ¢SCGQ Assassiné, tué / Killed (person), murdered / ∫Éà¨e ,π«àb Edition (informations) / News bulletin / QÉÑNC’G Iô°ûf Observation / Observation / á¶MÓe Parasitage / Jamming / ¢ûjƒ°ûJ Drogue / Drug(s) / äGQóîe Données / Data / äÉ«£©e Ressources humaines / Human resources / ájô°ûH OQGƒe Star / Star / ºéf Portable / Portable / ∫ƒªëe Lignes rouges / Red lines / AGôªM •ƒ£N - 126 -

inigi

inixf

inivi

invmisn

inçi

iëiç, adida

isduhdutn

isfka, timuca

isugam infgann

itri

ittyasayn, n ufus

iwtta izgåavn

izlan ittyanawn

Variétés / Varieties / äÉYƒæe Hymne national / National anthem / »æWh ó«°ûf Chanson / Song / á«æZCG Tube / Hit song / º°SƒªdG á«æZCG Droits d’auteur / Copyrights / ∞dDƒªdG ¥ƒ≤M

izli anamur

izli, avnnij

izli n usgåas

izrfan n umgay

izriri, aãääaë

r Ligne / Line / ô£°S
Police / Police / áWô°T Fax / Fax / ¢ùcÉa Film / Film / º∏«a Caméra / Camera / Gô«eÉc Enterrer / To bury / øaO Pseudonyme / Pseudonym / QÉ©à°ùe º°SG Revue de presse / Press review / ∞ë°üdG »a OQh Ée - 127 -

lbulis

lfakã

lfilm

lkamiëa

mäl

mffr ism

min d iwint tfifvin

mnviman

Suicide / Suicide / QÉëàfG Suicidaire / Suicidal / …QÉëàfG Adieu (dire -) / To make one's farewells / ´sOh Diversifié (être -), varié (être -) / Diversified, varied /

mnviman (n-)

msafaä (-d, -akd)

myanaw

Oó©àe ,´ƒæàe q qp
ngz

Comploter / To conspire / ôeBÉJ n Condamner / To sentence / ¿GOCG Rescapé (être -) / Surviving (to be -) / Ééf Assassiner, tuer / To kill, to murder / πàb ,∫ÉàZG Observer / To observe / ßM’ Déconnexion / Disconnection / ∫É°üJ’G ´É£≤fG Dépression aérienne / Air depression /

Nkä

njm

nv

nçu

ubuy n uzday

uguz n waäu

…ƒL ¢VÉØîfG ΩÓà°SG

uäuf, IMIç

Réception (fait de recevoir) / Reception /

- 128 -

uffir

Clandestin (adj.) / Clandestine / …ô°S Désengagement / Disengagement / ΩGõàd’G t∂a Violent / Violent / ∞«æY Gouvernemental / Governmental / »eƒµM Victime (d'un accident) /Accident victim / áKOÉM á«ë°V Rescapé (n.) / Survivor / êÉf

ufuv zi

ukëiä

unbiä

ungis

unjim

unuf

n Contravention / Contravention / áØdÉîe
Crypté / Coded / Rƒeôe Documentaire / Documentary / »≤FÉKh Jeu / Play, game / Ö©d l Divertir (se) / To entertain, to amuse / ≈s∏°ùJ Direct (adj.) / alive / ô°TÉÑe Numéro / Number / OóY - 129 -

until

untim

urar, axmmë

urar

usrid

uïïun

uzdig

Net (adj.) / Neat / ±É°U Zoom / Zoom / ΩhR Chercher / To look for, to seek / åëH n Inaugurer / To inaugurate / øs°TO Armer / To arm / ís∏°S Discuter / To discuss / ¢ûbÉf Insister, souligner / To insist, to stress / ócCG Libérer / To liberate / (ìsô°S) QôM Détailler / To detail / πs°üa Interviewer (v.) / To interview / ܃éà°SG Chercher / To look for, to seek / åëH n Imprimer / To print / ™ÑW n Médiatiser / To give media coverage / - 130 -

UZUM

rzu, siggl, inag

ëçm

salf

sgdl

sddid

sdrfi

sfruri

sqsa

siggl, inag, rzu

siggz

sikk (invmisn i)

ô°ûf

slg, g asalag

Grève (être en -) / Strike (to be on -) / Üô°VCG Censurer / To censor / (áHÉbôdG ¢SQÉe) ™æe Coller / To stick / ≥°üdCG Afficher / To post up / ≥s∏Y Interpréter (un rôle) / To interpret / πãe q Avertir / To warn / QòfCG Présenter / To present / Ωób q Animer / To animate / § q°ûf Centrer / To centre / §s°Sh

Slgm

slv

smal

smdya

smigl

smnid

smussu

snamms, çun

sniy

q Composer (une œuvre) / To compose / ∞dCG
Discriminer / To discriminate / õ«e q Informer / To inform / ôÑNCG Attaquer / To attack / ºLÉg - 131 -

snupyu

snvms

sug (-xf), aæi (-xf)

susr

Enregistrer (son) / To record / πé°S q

srfufn

q Torturer / To torture / ÜòY
Couvrir (événement) / To cover (an event) / (ÉKóM) ≈£Z Dater / To date / ñQCG q Eclairer / To lighten / AÉ°VCG Caricaturer / To caricature / Gô«JɵjQÉc º°SQ n Sketch / Sketch / ¢û൰SG Eclairer / To lighten / AÉ°VCG Réanimer / To resuscitate / ¢û©fCG Emettre / To transmit / π°SQCG Cinéma / Cinema / ɪ櫰S Gras (mettre en -) / Bold (to write in -) /¢†jô©dG §æÑdÉH Öàc Copier / To copy / ï°ùf - 132 -

Ssagå (imjëitn)

ssakud

ssfaw, ssidd

ssfrv

sskitc

ssidd, ssfaw

ssidr

ssifä

ssinima

Ssizur (tirra)

ssnvl

ssntm

Documenter / To document / ≥sKh Réaliser / To direct / êôNCG Marquer un but / To score a goal / Éaóg πé°S Autoriser / To authorize / ¢üsNQ Sélectionner, voter / To select, to vote / QÉàNG ,äsƒ°U Produire / To produce / èàfCG Hôpital / Hospital / ≈Ø°ûà°ùe Sahara / Sahara / AGôë°U Tribune / Tribunal / ôÑæe p Solidarité / Solidarity / øeÉ°†J o Console / Console / ô£ªb p Championnat, tournoi / Championship, tournament /

ssufv (- d)

ssu

ssurg

sti

syafa

ããbiïaë, asgnaf

ããPëA

tabadut

tabdadt

tabniqt n imassn

tabrza

…QhO ,ádƒ£H

- 133 -

tagadirt

Palais / Palace / ô°üb Forces auxiliaires / Auxiliaries forces / IóYÉ°ùe äGƒb Forces armées / The armed forces / áë∏°ùe äGƒb République / Republic / ájQƒ¡ªL Résumé / Summary, résumé / ¢üî∏e Royaume / Kingdom / áµ∏ªe Mot / Word / áª∏c Révolution / Revolution / IQƒK Spot publicitaire / Publicity spot / ájQÉ¡°TEG á∏°Uh Coupure de presse / Clipping / á«Øë°U á°UÉ°üb Séquence / Sequence / á∏°Uh Table / Table / ádhÉW Salle de conférences / Conference room / äGô°VÉëªdG áYÉb - 134 -

taggalin n twisi

taggalin tilafin

tagdudant

tagäwit

tagldit

taguri

tagrawla

tagzzumt n usussn

tagzzumt tanvmast

tagzzumt

tadabut

tadala n tinawin

tadamsa

Economie / Economy / OÉ°üàbG Estrade / Platform / á°üæe Diplomatie / Diplomacy / á«°SÉeƒ∏ÑjO Livret / Booklet / Ö«àc Liberté de presse / Press freedom / áaÉë°üdG ájôM Touche (clavier, piano) / Key (keyboard, piano) / ¢ùª∏e n n Imitation / Imitation / ó«∏≤J Amende / Fine / áeGôZ Fête / Feast / πØM Fête du trône / Throne feast / ¢Tô©dG ó«Y Portrait / Portrait / ¬jôJQƒH Degré / Degree / áLQO Adaptation / Adaptation / ¢SÉÑàbG - 135 -

tadkæant

tadiblumasit

tadlist

tadrfi n tnvmast

ta^äaät

taäfët

tafgurt

tafugla, tamvra

tafugla n udabu

tafrist

tafsna, tasæflt

takssuyt

taqaëiät

Disquette / Floppy disk / ¢Uôob Compact-Disc / Compact disk / èeóe ¢Uôb Ignorance / Ignorance / π¡L r Sommaire / Summary / á°UÓN Format / Format / πµ°T Pluralité / Plurality / ájOó©J q Décoration (insigne), médaille / Medal / ΩÉ°Sh ,á«dGó«e

taqaëiät tuddizt

TAQBBANIT, artussna

talusi

talva

tamagut

tamadayt

tamaddast

Organisation / Organization /
Tamaddast n usurf agravlan

áªs¶æe

Amnesty International / International Amnesty Organization /

á«dhódG ƒØ©dG ᪶æe

Tamaddast n tmuni n ifriqya

Organisation de l’Union Africaine / African Union Organization / á«≤jôaC’G IóMƒdG ᪶æe
Tamaddast n tmtta imunn

Organisation des Nations Unies / United Nations Organization / IóëàªdG ºeC’G ᪶æe

- 136 -

tamafawt

Transparence / Transparency / á«aÉØ°T Tourisme / Tourism / áMÉ«°S Diversité / Diversity / Otó©J Science / Science / º∏Y p Emblème / Emblem / QÉ©°T Touche (football) / Touchline / (IôµdG êhôN) •ô°T Ministère / Ministry / IQGRh Capitale (- politique) / Capital (political-) / ᪰UÉY Soirée artistique / Artistic evening / á«æa Iô¡°S Ville / City / áæjóe Voix / Voice / 䃰U r Région / Region / á¡L Match / Match / IGQÉÑe - 137 -

tamallayt

tamanawt

tamassant

tamatart n uburz

tama

tamawast

tamaçunt

tamddit tanaçuët

TAMDINT

tamijja, agëä

tamnaät, tasga

tamnyugart

tamukrist

Problème / Problem / πµ°ûe Indication / indication / IQÉ°TEG Union / Union / OÉëJG Union européenne / European union /»HhQC’G OÉëJ’G

tamuli

tamunt

tamunt n uëubba

tamuri

n Citoyenneté / Citizenship / áæWGƒe
Réplique / Retort / wOQ Contrat d’édition / Edition contract / ô°ûædG ó≤Y Fête / Feast / πØM Cause (affaire qui se plaide) / Case, suit / á«°†b Ambassade / Embassy / IQÉØ°S Association / Association / á«©ªL Association des œuvres sociales / Association of social work /

tamrarut

tamvunt n tçëigt

tamvra, tafugla

tamsart

tamsqadt

tamsmunt

tamsmunt n igan inamunn

á«YɪàL’G ∫ɪYC’G á«©ªL

- 138 -

tamsult

Plateau / Stage, set /ƒWÓH Agenda /Agenda / Iôcòe Entreprise / Entreprise / ádhÉ≤e Véhicule piégé / Trapped vehicle / áîîØe IQÉ«°S Anarchie / Anarchy / ≈°Vƒa Décès, mort (la) / Decease, death / äƒe ,IÉah Convention / Convention /

tamssktit

tamssntit

tamssudut tumdiyt

tamtruyt

tamttant

tamyaqqant

á«bÉØJG

tamyama^çt

Cohésion / Cohesion / ΩÉëàdG Coopérative / Cooperative / á«fhÉ©J Correspondance / Correspondence / á∏°SGôe Courriel / E-mail / á«fhôàµdEG ádÉ°SQ Une (la) / Title page, the first /

tamyawast

amyazan

tamyazant talikïëunit

tamzwarut

(áëØ°üdG) ≈dhC’G

tamzgunt

Pièce de théâtre / Play / á«Mô°ùe - 139 -

tamzrayt

Chronique / Chronicle / øcQ Paix / Peace /º∏°S p Rapport, compte rendu / Report / ôjô≤J Service / Service / áë∏°üe Clavier / Keyboard / ¿ÉëàØe n Gouvernement / Government / áeƒµM Corbeille / Bin / á∏°S Soulèvement / Rising / á°VÉØàfG Nouvelle (genre) / Short story / Iô«°üb á°üb Nouvelle (genre) / Short story /

tanagrit

tanaät

tanafut

tanast

tanbaät

tandut, tasgrut

tankra

tanqqist taquäaät, tanqqist tugzilt

tanqqist tugzilt, tanqqist taquäaät

Iô«°üb á°üb

tannalt

Colonne / Column / OƒªY Avis, opinion / Opinion, viewpoint / ô¶f á¡Lh ,…CGQ Presse, journalisme / Press, journalism / áaÉë°U - 140 -

tannayt

tanvmast

tantala

Dialecte / Dialect / áé¡d Secret / Secret /

tantla

wô`°S

tanzbayt

Résistance / Resistance / áehÉ≤e Désert / Desert / AGôë°U Radiodiffusion / Broadcasting / áYGPEG Equipe, groupe / Group, team / áYƒªée ,≥jôa Loisirs / Leisure / ájGƒg Brochure / Brochure /

tanzruft

tanzwayt

tarabbut

taramsut

taravt

á°SGôc

taratsa

Filet / Net / áµÑ°T Consignes / Instructions / äɪ«∏©J Victoire / Victory / QÉ°üàfG Chômage / Unemployment / ádÉ£H Jaquette / Coat, jackett / (ÜÉàc) ±ÓZ - 141 -

taratin

tarnnawt

tarwuri

tavarift

tavart

Côte, sécheresse / Coast, draught / πMÉ°S ,±ÉØL Corner, rubrique / Corner, column / ájhGR ,ÜÉH Propreté / Cleanliness / áaɶf Souris (ordinateur) / Mouse (computer) / (܃°SÉM) IQCÉa Civilisation / Civilisation / IQÉ°†M Squelette / Skeleton / »ª¶Y πµ«g Décision / Decision / QGôb Rébellion / Rebellion / OôªJ lq Commerce / Commerce, trade / IQÉéJ Région / Region / á¡L Déclaration / Declaration / íjô°üJ Corbeille / Bin / á∏°S Échelle / Scale / ºq`∏°S o - 142 -

tavmrt

tavusi

tavrDayt

tavrma

tavssa

tavtast

tavwwavt

tasbbabt

tasga, tamnaät

tasguri

tasgrut, tandut

taskala

taskant

Manifestation (protestation) / Protestation / Iôgɶe Littérature / Literature / ÜOCG n Degré / Degree / áÑJôe ,áLQO Régie / Control / á¶aÉëe Table ronde / Round table / Iôjóà°ùe IóFÉe Commission d'audit / Audit board / »°ü≤àdG áæéd Indépendance / Independence / ∫Ó≤à°SG Attentat / Attempt / ádhÉëe Attentat suicide / Suicide attempt / ájQÉëàfG á«∏ªY Mondialisation / Globalisation / áªdƒY Affiche / Bill / ≥°ü∏e n Réunion / Meeting / ´ÉªàLG Prix (honorifique) / Prize, award / IõFÉL - 143 -

taskla

tasæflt, tafsna

taspäawt

tasqqaymut, asurs

tasqqimt n uzzray

tasimant

tasivt

tasivt tamnvimant

tasmaäalt

tasmmalt

tasmuni

tasmvurt

tasnakudt

Chronologie / Chronology / É«Lƒdƒfhôc Page / Page / áëØ°U Informatique / Computer science / äÉ«eÓYEG Agence/ Agency / ádÉch Agence de presse/ Press agency / AÉÑfC’G ádÉch Initiative / Initiative / IQOÉÑe n Prise de vue / Shooting / IQƒ°üdG •É≤àdG Traduction (résultat) / Translation (result) / (¢üf) áªLôJ Armée / Army / ¢û«L Politique (la) / Politics / á°SÉ«°S Tirage au sort / Drawing lots / áYôb Revue / Magazine / á∏ée Datation / Dating / ïjQCÉJ - 144 -

tasna

tasnmalayt

tasnurayt

tasnurayt tanvmast

tasntayt

tasulft

tasuvlt

tasrdast

tasrtit

tasvart, ilan

tasvunt

tassakudt

tassast

Crise / Crisis / áeRCG Racisme / Racism / …ô°üæY õ«e Production (processus) / Production / êÉàfEG Football / Football / Ωó≤dG Iôc Handball / Handball / ó«dG Iôc Volley-ball / Volleyball / IôFÉ£dG IôµdG Basket-ball / Basketball / á∏°ùdG Iôc Marche / Walk / Iô«°ùe Tour / Round / IQhO Marée haute / High tide / óe q Catastrophe / Disaster / áKQÉc Assistance / Assistance / IóYÉ°ùe n Football / Football / Ωó≤dG Iôc - 145 -

tassaçuët, asnupyu açuëan

TasyafuT

tacamma n uäaë, tawjja n uäaë

tacamma n ufus, tawjja n ufus

tacamma n tratsa, tawjja n tratsa

tacamma n tsknit, tawjja n tsknit

tawada, tikli

tawala

tawant n yill

tawavit

tawasa

tawjja n uäaë, tacamma n uäaë

tawjja n ufus, tacamma n ufus

Handball / Handball / ó«dG Iôc Volley-ball / Volleyball / IôFÉ£dG IôµdG Basket-ball / Basketball / á∏°ùdG Iôc Photographie / Photography / IQƒ°U Expression / Expression / IQÉÑY Travail / Work / πªY Feuille (- de papier) / Sheet of paper / ábQh Editorial / Editorial / á«MÉààaG Production (résultat) / Production / êÉàfEG Avion / Plane, jet / IôFÉW Marée basse / Low tide / QõL r Hygiène / Hygiene / áë°U Fenêtre / Window / IòaÉf - 146 -

tawjja n tratsa, tacamma n tratsa

tawjja n tsknit, tacamma n tsknit

tawlaft

tawnnit

tawuri

Tawriqt, tifrt

taëççumt

Tayafut

taylalt

tayssa n yill

tazdgi

taznut, asëçm

tazuni

Division (administration) / Division, department / (IQGOEG) º°ùb Justice / Justice / ∫óY r Emigration / Emigration / Iôég Corps (humain) / Body / º°ùL Course / Running / …ôL Maquillage / Make-up / êÉ«cÉe Standard (téléphonie) / Switchboard / »ØJÉg ∫ƒëe Art / Art / øa Publication / Publication / QGó°UEG Développement / Development / ᫪æJ Développement humain / Human development / ájô°ûH ᫪æJ Orage / Storm / áØ°UÉY Montage / Montage / êÉ£fƒe - 147 -

tazrft

tazwagt

tazzit

tazzla

ta^çuli, asingl

taçuni

taçuëi

taçëigt

tigmi

tigmi tanfgant

tignut

tigri

tigsri

Extermination / Extermination / IOÉHEG Contrôle / Control, checking / áÑnbGôe Parutions / publications / äGQƒ°ûæe Embargo / Embargo / QÉ°üM Feuille (- de papier) / Sheet of paper / ábQh Marche / Walk / Iô«°ùe Technologie / Technology / É«Lƒdƒæµ«J Violence / Violence / ∞æY r Enlèvement / Removal / ±É£àNG Rôle / Role / QhO Rôle principal / Main role / ádƒ£H Présence (immanence) / Presence / Qƒ°†M Archives / Archive / ∞«°TQCG - 148 -

tiäaf

tififvin

tifrgi

tifrt, Tawriqt

tikli, tawada

tiknulujiYt

tikëäi

tiksi

tilalt

TILALT TAMQQRANT

tilit

timpäit

timirt

Actualité / News, current events / äÉjôée Costume / Costume, garment /¢ùHÓe Données / Data / äÉ«£©e Institution / Institution / á°ù°SDƒe Ecoute / Listening / ´Éªà°SG But (sport) / Goal / (Iôc) ±óg Scène, tableau / Scene, tableau / ó¡°ûe Conférence / Conference / Iô°VÉëe Conférence de rédaction / Editorial conference /

timlsit

timuca, isfka

timrslt

timsliwt, assfld

timsswit

tim^çëit

tinawt

tinawt n tirra

ôjôëàdG áÄ«g ´ÉªàLG
tinawt s ufidyu

Vidéoconférence / Video-conference /ƒjó«ØdÉH Iô°VÉëe Conférence de presse / Press conference / á«Øë°U Ihóf Assassinat / Murder / ∫É«àZG Italique (écriture en -) / Italics (writing in -) /§N ádÉeEG - 149 -

tinawt tanvmast

tinvi

tirra ænanin

tirra

Rédaction / Writing, drafting / ôjôëJ Défaite / Defeat /

tiëçi

áªjõg

tiëçi n uslgn

Violation de la loi / Law violation / ¿ƒfÉ≤dG ¥ôN Cité / City / Iô°VÉM Graphisme / Graphism / º°ù«aGôc Graphisme / Graphism / º°ù«aGôc Bombardement / Bombardment / ∞°üb r Coup franc / Free kick / CÉ£N áHô°V Penalty / Penalty / AGõL áHô°V Tranche horaire / Time slot / á«æeR á°üM Vide (n.) / Emptiness / ÆGôa Témoignage / Evidence, testimony / IOÉ¡°T Brèves / Briefings / äGô°üàîe - 150 -

tivrmt

tisisklt, tiwwunva

tiwwunva, tisisklt

tiyti s ugari

tiyti s tidt

tiyti tanfgurt

tizi

tugawt

tugga

tugzilin

tuäfiãt

Dépliant / Leaflet /
tuffra

ájƒ£e

Clandestinité / Clandestineness / ájô°S Assaut / Assault / Ωƒég Sport / Sport / á°VÉjQ Copie / Copy / áî°ùf Autorisation / Authorization / á°üNQ Annonce, avis / Announcement, notice / ¿ÓYEG Flash d'information / Newsflash / QÉÑNC’G õLƒe

tukya

tunnunt

tunvilt

turagt

tusmirt

tusmt tanvmast

tussift

n Extrait / Extract / ∞£à≤e
Dépêche / Dispatch / πLÉY ôÑN Culture / Culture / áaÉ≤K Message / Message / ádÉ°SQ Opposition / Opposition / á°VQÉ©e n - 151 -

tussikt

tussna

tuzint

tuzlt

tuzunt

Case / Case / áfÉN

tuççumt, ammas

l n Milieu / Medium / §°Sh
Télévision / Television / IõØ∏J Téléphone / Telephone / ∞Jp Ég Blessé (être -) / Injured (to be -) / ìôL p o Exploser / To explode / ôéØfG Bus / Bus / á∏aÉM Anonyme / Anonymous / ∫ƒ¡ée Ignorant / Ignorant / πgÉL Chômeur / Unemployed / πWÉY Téléphoner / To telephone / ∞nJÉg Fixe (être -) / Fixed (to be -) / âÑK o Réfugier (se) / To seek refuge / CÉéd - 152 -

ttilifizyun

ttilifun

tturs, aås

ïïiqs, bbaqqi

ïïubis

warism

war tussna, aqbbani

war tawuri

WWT ttilifun

zgu

zug

zug , çwa

Emigrer / To emigrate / ôLÉg Diffuser / To diffuse, to broadcast / ´GPCG Souligner (tirer une ligne) / Underline, underscore / ôs£°S

zuzzr

Zriri

zzgu

n Fixer / To fixe / âsÑK
Exécuter / To execute / òsØf Opposer (s') / To oppose / ¢VQÉY Exiler / To exile / (ó©HCG) ≈nØf Centrer / To centre / §s°Sh Emigrer / To emigrate / ôLÉg

zzgr

zzl

zzug

çun, snamms

çwa, zug

- 153 -

¢Sô¡a
»HôY ‐ …õ«∏éfEG ‐ »¨jRÉeCG ‐ »°ùfôa

Abréviation

azgzl / Abbreviation / ∫GõàNG angas / Accident / áKOÉM amsasa / Agreement /≥aGƒJ asnubg / Reception / ∫ÉÑ≤à°SG amussu / Activity / •É°ûf

Accident

Accord

Accueil

Activité

Actualité
timirt / Current events, news /

äÉjôée

Adaptation

takssuyt / Adaptation / ¢SÉÑàbG ksi (-zg) / To adapt / ¢ùÑàbG msafaä (-d, -akd) / To make one's farewells / ´sOh amsafaä / Farewell / ™jOƒJ ansa / Address / ¿GƒæY

Adapter

Adieu (dire -)

Adieu (l'-)

Adresse

- 157 -

Aéroport

azaåz / Airport / QÉ£e asmal / Billposting / ¿ÓYEG tasmmalt / Bill / ≥°ü∏e n smal / To post up / ≥s∏Y tasnurayt / Agency / ádÉch tasnurayt tanvmast / Press agency / AÉÑfC’G ádÉch tamssktit / Agenda / Iôcòe ifr / Wing / ìÉæL ifr afasi / Right wing / øªjCG ìÉæL ifr açlmaä / Left wing / ô°ùjCG ìÉæL aäu / Air / AGƒg

Affichage

Affiche

Afficher

Agence

Agence de presse

Agenda

Aile

Aile droite

Aile gauche

Air

- 158 -

Ambassade

tamsqadt / Embassy / IQÉØ°S amsqad / Ambassador / ô«Ø°S tafgurt / Fine / áeGôZ

Ambassadeur

Amende

Amnesty International
Tamaddast n Organization /

á«dhódG ƒØ©dG ᪶æe

usurf

agravlan / International Amnesty

Analyse

asfsi / Analysis / π«∏ëJ tamtruyt / Anarchy / ≈°Vƒa amtruy / Anarchist / (á£∏°ùdG ≈∏Y ôFÉK) …ƒ°Vƒa amudr anamyar / Domestic animal / ∞«dCG ¿Gƒ«M amudr aramyar / Wild animal / ¢ûMƒàe ¿Gƒ«M anamus / Presenter / §u°ûæe asmussu / Animation / §«°ûæJ - 159 -

Anarchie

Anarchiste

Animal domestique

Animal sauvage

Animateur

Animation

Animer

smussu / To animate / § q°ûf tusmirt / Announcement, notice / ¿ÓYEG asåsan / Annual / …ƒæ°S warism / Anonymous / ∫ƒ¡ée imzgi / Antenna / »FGƒg avuri / Appeal, call / AGóf anfgur / Referee / º`µM l n timpäit / Archive / ∞«°TQCG alaf / Weapon / ìÓ°S alaf avyay / Nuclear weapon / …hƒf ìÓ°S tasrdast/ Army / ¢û«L

Annonce

Annuel

Anonyme

Antenne

Appel

Arbitre

Archives

Arme

Arme nucléaire

Armée

- 160 -

Armement

asalf / Arming / í∏°ùJ l q

Armer

q ssalf / To arm / í∏°S
alf / To get armed / ís∏°ùJ taçuëi / Art / øa amnni / Article / ∫É≤e anaçuë / Artist / ¿Éæa azawg / Refuge / Aƒéd amnvu / Murderer / πJp Éb tinvi / Murder / ∫É«àZG inivi / Murdered / ∫Éà¨e nv / To murder / ∫ÉàZG

Armer (s’)

Art

Article

Artiste

Asile

Assassin

Assassinat

Assassiné

Assassiner

- 161 -

Assaut

tukya / Assault / Ωƒég tawasa / Assistance / IóYÉ°ùe n amawas / Assistant / óYÉ°ùe p tamsmunt / Association / á«©ªL

Assistance

Assistant

Association

Association des œuvres sociales
tamsmunt n igan inamunn / Association of social work /

á«YɪàL’G ∫ɪYC’G á«©ªL

Attaquant

amsugi, amaæay / Attacker / ºLÉ¡e p o asugi / Attack / IQÉZ sug (-xf), aæi (-xf) / To Attack / ºLÉg tasivt / Attempt / ádhÉëe tasivt tamnvimant / Suicide attempt / ájQÉëàfG á«∏ªY agdud / Audience / Qƒ°†M - 162 -

Attaque

Attaquer

Attentat

Attentat suicide

Audience (assistance)

Audimat

asvl n uspssi, asvl n ussfld / Audimat / ´Éªà°S’G áÑ°ùf asliçië / Audiovisual / …ô°üH »©ª°S amssflid, amspssu / Listener / ™ªà°ùe p amgay / Author / ∞udDƒe turagt / Autorization / á°üNQ ssurg / To authorize / ¢üsNQ smigl / To warn / QòfCG asmigl / Warning / QGòfEG asaylal / Aviation, flying / ¿Gô«W taylalt / Jet, plane / IôFÉW tusmirt / Announcement, notice / ¿ÓYEG

Audiovisuel

Auditeur

Auteur

Autorisation

Autoriser

Avertir

Avertissement

Aviation

Avion

Avis (annonce)

- 163 -

Avis (opinion)

tannayt / Viewpoint / ô¶f á¡Lh agmmaä n vzza / Gaza strip / IõZ ´É£b afrag / Barricade / ¢SGôàe anadda n tasna / Bottom (- of the page) / áëØ°üdG πØ°SCG tawjja n tsknit, tacamma n tsknit / Basketball / á∏°ùdG Iôc amtwiy / Battle / ácô©e tturs, aås / To be injured / ìôL p o amtturs, angzum, amagus / Injured (person) / íjôL tiyti s ugari / Bombardment / ∞°üb r abnnz / Boycott / á©WÉ≤e

Bande de Gaza

Barricade

Bas (- de page)

Basket-ball

Bataille

Blessé (être -)

Blessé (n.)

Bombardement

Boycott

Boycotter

n bnnz / To boycott / ™WÉb
- 164 -

Bref (en-)

s uzgzl / In brief / RÉéjEÉH tugzilin / Briefings / äGô°üàîe taravt / Brochure / á°SGôc ïïubis / Bus / á∏aÉM awttas / Goal, objective / (ájÉZ) ±óg timsswit / Goal / (Iôc) ±óg a^^si^än / Calculation / ÜÉ°ùM lkamiëa / Camera / Gô«eÉc amsulf, bu lkamiëa / Cameraman / Quƒ°üe amzizzl / Compaign / á∏ªM amzizzl anvmas / Press compaign / á«Øë°U á∏ªM

Brèves

Brochure

Bus

But (objectif)

But (sport)

Calcul

Caméra

Cameraman

Campagne

Campagne de presse

- 165 -

Campagne de publicité

amzizzl n USUSSN / Advertising compaign / ájQÉ¡°TEG á∏ªM asaru / Channel / IÉæb tamaçunt / Capital (- political) / ᪰UÉY asfrv / Caricature / ô«JɵjQÉc ssfrv / To caricature / Gô«JɵjQÉc º°SQ n n tuzunt / Case / áfÉN tawavit / Disaster / áKQÉc tamsart / Case, suit / á«°†b abkkas n tnfrut / Security belt / áeÓ°ùdG ΩGõM aslgamu / Censorship / áHÉbQ Slgm / To censor / (áHÉbôdG ¢SQÉe) ™æe

Canal

Capitale (- politique)

Caricature

Caricaturer

Case

Catastrophe

Cause (affaire qui se plaide)

Ceinture de sécurité

Censure

Censurer

- 166 -

Central

anammas / Central / …õcôe ammas / Center / õcôe çun, snamms / To centre / §s°Sh asaru / Channel / IÉæb asqqim n insfawn / Senate / øjQÉ°ûà°ùªdG ¢ù∏ée asqqim n imura / Chamber of deputees / ÜGƒædG ¢ù∏ée

Centre

Centrer

Chaîne

Chambre des conseillers

Chambre des députés

Champion

n anbraz / Champion / π£H
tabrza / Championship / ádƒ£H asnfl / Change / ôt«¨J izli, avnnij / Song / á«æZCG rzu, siggl, inag / To seek, to look for / åëH n

Championnat

Changement

Chanson

Chercher

- 167 -

Chômage

tarwuri / Unemployment / ádÉ£H war tawuri / Unemployed / πWÉY tamzrayt / Chronicle / øcQ bu tmzrayt / Columnist / øcQ Qôëe tasnakudt / Chronology / É«Lƒdƒfhôc ssinima / Cinema / ɪ櫰S agmmaä n tagut / West bank / á«Hô¨dG áØ°†dG abdar / Quotation / ógÉ°T p tivrmt / City / Iô°VÉM anmuri / Citizen / øWGƒe p

Chômeur

Chronique

Chroniqueur

Chronologie

Cinéma

Cisjordanie

Citation

Cité

Citoyen

Citoyenneté

n tamuri / Citizenship / áæWGƒe
- 168 -

Civilisation

tavrma / Civilisation / IQÉ°†M anafaw / Clear / í°VGh uffir / Clandestine / …ô°S anaffar / Stowaway / (ôLÉ¡e) …ô°S tuffra / Clandestineness / ájô°S tanast / Keyboard / ¿ÉëàØe nrn kliki / To click / ôn≤f abaqtic, amsyyp / Clown / ¿Gƒ∏¡H aslgn n ubrid / Highway code / ô«°ùdG ¿ƒfÉb tamyama^çt / Cohesion / ΩÉëàdG slv / To stick / ≥°üdCG

Clair

Clandestin (adj.)

Clandestin (n.)

Clandestinité

Clavier

Cliquer

Clown

Code de la route

Cohésion

Coller

- 169 -

Collision

angas / Collision / ΩGó£°UG tannalt, tavmrt / Column / ÜÉH ,OƒªY amtwiy / Fight / ácô©e amnnav, anmtwiy / Fighter / πJÉ≤e agraw n tirra / Board of editors / ôjôëàdG áÄ«g avfawal / Commentary / ≥«∏©J tasbbabt / Commerce, trade / IQÉéJ tasqqimt n uzzray / Audit board / »°ü≤àdG áæéd amyawaä / Communication / π°UGƒJ asiwä / Release / ÆÓH taqaëiät tuddizt / Compact disk / èeóe ¢Uôb

Colonne

Combat

Combattant

Comité de rédaction

Commentaire

Commerce

Commission d'audit

Communication

Communiqué

Compact-Disc

- 170 -

Comparaison

asmzazal / Comparison / áfQÉ≤e n ampizwar / Competition / á≤HÉ°ùe angaz / Conspiracy / IôeGDƒe ngz / To conspire / ôeBÉJ n

Compétition

Complot

Comploter

Composer (une oeuvre)

q sniy / To compose / ∞dCG
asnay / Composition / ∞«dCÉJ tanaät / Report / ôjô≤J amzizwr/ Competition / á°ùaÉæe amzzazwr / Competitor / ¢ùaÉæe p ankaä / Sentence / áfGOEG Nkä / To sentence / ¿GOCG afcad / Condolences / ájõ©J - 171 -

Composition

Compte rendu

Concurrence

Concurrent

Condamnation

Condamner

Condoléances

Condoléances (présenter ses -)

fcd / To express one’s condolences / iõY q tinawt / Conference / Iô°VÉëe tinawt tanvmast / Press conference / á«Øë°U Ihóf tinawt n tirra / Editorial conference / ôjôëàdG áÄ«g ´ÉªàLG amnzav / Conflict / ´Gõf ,´Gô°U

Conférence

Conférence de presse

Conférence de rédaction

Conflit

Confusion

r n arway / Confusion / §∏N
agraw / Congress / ôªJDƒe azday / Connection / ∫É°üJ’G §HQ r alik / Conquest / hõZ ansfaw / Counselor / QÉ°ûà°ùe impäi / Conservative / ßaÉëe

Congrès

Connexion

Conquête

Conseiller

Conservateur

- 172 -

Consignes

taratin / Instructions / äɪ«∏©J tabniqt n imassn / Console / ô£ªb p amcciwë / Consultant / QÉ°ûà°ùe amcawaë / Consultation / IQÉ°ûà°SG amnçaw / Continent / IQÉb tamvunt n tçëigt / Edition contract / ô°ûædG ó≤Y

Console

Consultant

Consultation

Continent

Contrat d’édition

Contravention

n unuf / Contravention / ánØdÉîe
assrwl / Smuggling / Öjô¡J amssrwl / Smuggler / Üuô¡e tiäaf / Checking, control / áÑbGôe asmsasa n wawal / Sound control / 䃰üdG áÑbGôe

Contrebande

Contrebandier

Contrôle

Contrôle du son

- 173 -

Contrôler

äuf / To check, to control / ÖbGQ tamyaqqant / Convention / á«bÉØJG amyawas / Cooperation / ¿hÉ©J tamyawast / Cooperative / á«fhÉ©J azdduy / Coordination / ≥«°ùæJ amzday / Coordinator / ≥u°ùæe tunvilt / Copy / áî°ùf ssnvl / To copy / ï°ùf n tandut, tasgrut / Bin / á∏°S tavmrt / Corner / ájhGR tazzit / Body / º°ùL

Convention

Coopération

Coopérative

Coordination

Coordonnateur

Copie

Copier

Corbeille

Corner

Corps (humain)

- 174 -

Correspondance

amyazan / Correspondence / á∏°SGôe amazan / Correspondent / π°SGôe timlsit / Costume, garment / ¢ùHÓe tavart / Coast / πMÉ°S asådm / Coup d’état / »°SÉ«°S ÜÓ≤fG tiyti s tidt / Free kick / CÉ£N áHô°V

Correspondant

Costume

Côte

Coup d'état

Coup franc

Couper

n bbi, gzm / To cut / ™£nb
tagzzumt tanvmast / Clipping / á«Øë°U á°UÉ°üb tamyazant talikïëunit / E-mail / á«fhôàµdEG ádÉ°SQ tazzla / Running /…ôL Asagå n imjëitn / Covering events / (á«Øë°U) á«£¨J

Coupure de presse

Courriel

Course

Couverture (événement)

- 175 -

Couvrir (événement)

Ssagå (imjëitn) / To cover an event / (ÉKóM) ≈£Z asnflul / Creativity / ´GóHEG abkki^^ä / Crime / áªjôL tassast / Crisis / áeRCG antal / Encoding / õ«eôJ until / Coded / Rƒeôe tussna / Culture / áaÉ≤K aäahië / Dahir / ô«¡X aëkaä, asyys / Dance / ¢ürbQ tassakudt / Dating / ïjQCÉJ asakud / Date / ïjQÉJ

Créativité

Crime

Crise

Cryptage

Crypté

Culture

Dahir

Danse

Datation

Date

- 176 -

Dater

ssakud / To date / ñQCG q amsgdal, amäakaë / Debate / ¢TÉ≤f tamttant / Decease / IÉah tavtast / Decision / QGôb tasguri / Declaration / íjô°üJ ubuy n uzday / Disconnection / ∫É°üJ’G ´É£≤fG tamadayt / Medal / ΩÉ°Sh arantal / Decoding / õ«eôàdG t∂a aruntil / Decoded / (Rƒeôe ô«Z) í°VGh tiëçi / Defeat / áªjõg amzav / Defence / ´ÉaO

Débat

Décès

Décision

Déclaration

Déconnexion

Décoration (insigne)

Décryptage

Décrypté

Défaite

Défense

- 177 -

Déflagration

aïiqqs, abaqqay / Explosion / QÉéØfG igllin n (+ ism n umttin) / Deceased / ó«≤a tas¨æflt, tafsna / Degree / áLQO akabaë / Delegation / áã©H ,óah akabaë n invmasn / Journalistic delegation / »Øë°U óah amdiwl / Deliberations / ádhGóe aznnir / Felony / ájÉæL tussikt / Dispatch / πLÉY ôÑN tuäfiãt / Leaflet / ájƒ£e uguz n waäu / Air depression / …ƒL ¢VÉØîfG amari / Deputee / ÖFÉf

Défunt

Degré

Délégation

Délégation journalistique

Délibérations

Délit

Dépêche

Dépliant

Dépression aérienne

Député

- 178 -

Désaccord

amzaray / Disagreement / ±ÓN ufuv zi / Disengagement / ΩGõàd’G t∂a tanzruft / Desert / AGôë°U asnzruf / Desertification / ôtë°üJ afruri / Details / π«°UÉØJ sfruri / To Detail / πs°üa ammaç / Detention / ∫É≤àYG anamuç / Prisoner / π≤à©e tigmi / Development / ᫪æJ tigmi tanfgant / Human development / ájô°ûH ᫪æJ adrim anzmar / Currency / áÑ©°U á∏ªY

Désengagement

Désert

Désertification

Détail

Détailler

Détention

Détenu

Développement

Développement humain

Devise

- 179 -

Dialecte

tantala / Dialect / áé¡d amsawal / Dialogue / QGƒM afrrz n wawal / Good diction /ó«L AÉ≤dEG

Dialogue

Diction (bonne)

Diffamation

r ajdar / Defamation / ±ònb
s war asrad / Recorded broadcast / ô°TÉÑe ô«Z amzaray / Difference /±ÓàNG zuzzr / To broadcast, to diffuse / ´GPCG azuzzr / Broadcasting, diffusion / wåH adiblumas / Diplomat / »°SÉeƒ∏HO tadiblumasit / Diplomacy / á«°SÉeƒ∏HO Adiblumasiy / Diplomatic / »°SÉeƒ∏HO

Différé (en-)

Différence

Diffuser

Diffusion

Diplomate

Diplomatie

Diplomatique

- 180 -

Direct (adj.)

usrid / Alive / ô°TÉÑe s usrad / Alive / Iô°TÉÑe

Direct (en-)

Directeur
anmhal / Director /

ôjóe

Discours

inaw / Discourse / ÜÉ£N snupyu / To discriminate / õ«e q amsgdal, amäakaë / Discussion / á°ûbÉæe sgdl / To discuss / ¢ûbÉf anvubu / Disappearance / AÉØàNG amnvubu / Disappeared / ∞àîe aäbãil aqurar / Hard disk / Ö∏°U ¢Uôob taqaëiät / Floppy disk / ¢Uôob

Discriminer

Discussion

Discuter

Disparition

Disparu

Disque dur

Disquette

- 181 -

Diversifié (être -)

myanaw / Diversified / Oó©àe q tamanawt / Diversity / Oó©J q urar / To entertain, to amuse / ≈s∏°ùJ asurar / Entertainment / á«∏°ùJ tazuni / Department, division / (IQGOEG) º°ùb untim / Documentary / »≤FÉKh ssntm / To document / ≥sKh isfka, timuca / Data / äÉ«£©e asdaw / Dossier, file / ∞∏e alas (-s) / Dubbing / áé∏HO acnyal / Flag / (ájGQ) º∏Y

Diversité

Divertir (se)

Divertissement

Division (administration)

Documentaire

Documenter

Données

Dossier

Doublage

Drapeau

- 182 -

Drogué

imdihdi / Drugged / (äGQóîª∏d •É©àe) Qsóîe isduhdutn / Drug(s) / äGQóîe duhdu / To take drugs / äGQóîªdG ≈WÉ©J izrfan n umgay / Copyrights / ∞dDƒªdG ¥ƒ≤M taskala / Scale / ºq`∏°S asidd, assfaw / Lighting / IAÉ°VEG ssidd, ssfaw / To lighten / AÉ°VCG andmas / Bursar, steward / ó°üà≤e p tadamsa / Economy / OÉ°üàbG admsan / Economical / …OÉ°üàbG dms / To economise / ó°üàbG

Drogue

Droguer (se)

Droits d’auteur

Échelle

Eclairage

Eclairer

Econome

Economie

Economique

Economiser

- 183 -

Ecoute

timsliwt / Listening / ´Éªà°SG amiçaë / Screen / á°TÉ°T amara / Writer / ÖJÉc amçëag / Editor / ô°TÉf invmisn / News bulletin / QÉÑNC’G Iô°ûf taëççumt / Editorial / á«MÉààaG amstay / Elector / ÖNÉf astay / Election / ÜÉîàfG alikïëuniy / Electronic / »fhôàµdEG imsti / Elected / Öîàæe n tifrgi / Embargo / QÉ°üM

Ecran

Ecrivain

Editeur

Edition (informations)

Editorial

Electeur

Election

Electronique

Elu

Embargo

- 184 -

Emblème

tamatart n uburz / Emblem / QÉ©°T amssifä / Transmitter / π°Sôe p ssifä / To transmit / π°SQCG tazwagt / Emigration / Iôég amzwag / Emigrant / ôLÉ¡e zug, çwa / To emigrate / ôLÉg asays / Programme / (»YGPEG hCG »fƒjõØ∏J) èeÉfôH asifä / Emission / ∫É°SQEG tiksi / Removal / ±É£àNG arzzu / Inquiry / åëH r asusr / Recording / π«é°ùJ

Emetteur

Emettre

Emigration

Emigré

Emigrer

Emission (- de télévision, de radio)

Émission (fait d'émettre)

Enlèvement

Enquête

Enregistrement

- 185 -

Enregistrer

susr / To record / πé°S q amäal / Burial / øraO mäl / To Bury / ønaO inixf / Heading of a page / áëØ°üdG ¢SCGQ amssanun / Coach / ÜuQóe amssnti / Entrepreneur / ∫hÉ≤e tamssntit / Entreprise / ádhÉ≤e amsnala / Interview / QGƒM amnaä / Environment / áÄ«H azan / Sending / å©H r amazan / Envoy, messenger / 烩Ñe

Enterrement

Enterrer

Entête

Entraîneur

Entrepreneur

Entreprise

Entretien

Environnement

Envoi

Envoyé

- 186 -

Envoyé spécial

amazan imçli / Special envoy / ¢UÉN 烩Ñe q abayyuë / Epidemic / AÉHh asizdg açuëan / Ethnic cleansing / »bôY ô«¡£J agaluf / Equipment / ºbÉW tarabbut / Team / ≥jôa amday / Swindling / Ö°üf r asayrar / Space / AÉ°†a tadkæant / Platform / á°üæe awank / State (institution) / ádhO addad / State ( situation) / ádÉM imzzi, abëëani / Stranger / »ÑæLCG

Epidémie

Epuration ethnique

Equipage

Equipe

Escroquerie

Espace

Estrade

Etat (institution)

Etat (situation)

Étranger

- 187 -

Evénement

amzzu / Event, fact / çóM zzgr / To execute / òsØf azzgir / Execution / ò«ØæJ amntul / Exile / (ó©Ñe) »Øæe p n zzug / To exile / (ó©HCG) ≈nØf anval / Expansion / ™°SƒJ q amssifä / Transmitter / π°Sôe p asfru / Explanation / ìô°T bbaqqi, ïïiqqs / To explode / ôéØfG tawnnit / Expression / IQÉÑY bëëa (n-) / External / »LQÉN

Exécuter

Exécution

Exilé (n. et adj.)

Exiler

Expansion

Expéditeur

Explication

Exploser

Expression

Extérieur (adj.)

- 188 -

Extermination

tigsri / Extermination / IOÉHEG

Extrait

n o tussift / Extract / ∞£à≤e
imjëi / Event, fact / á©bGh im^jëi awassan / News items / »eƒj çóM BUHYYUF / Hunger / áYÉée AGÅA / Burden / AÖY lfakã / Fax / ¢ùcÉa fakãi / To fax / ¢ùcÉØdG ôÑY π°SQCG asëçm, taznut / Window / IòaÉf anmuggar / Festival / ¿ÉLô¡e tafugla, tamvra / Feast / πØM

Fait (n.)

Fait divers

Famine

Fardeau

Fax

Faxer

Fenêtre

Festival

Fête

- 189 -

Fête du trône

tafugla n udabu / Throne feast / ¢Tô©dG ó«Y tifrt, Tawriqt / Sheet of paper / ábQh imsddi / Serial / π°ù∏°ùe taratsa / Net / áµÑ°T lfilm / Film / º∏«a asmur / End / ájÉ¡f zgu / To be fixed / âÑK o zzgu / To fix / âsÑK tusmt tanvmast / Newsflash / QÉÑNC’G õLƒe tawjja n uäaë, tacamma n uäaë / Football / Ωó≤dG Iôc taggalin tilafin / Armed forces / áë∏°ùe äGƒb

Feuille (- de papier)

Feuilleton

Filet

Film

Fin

Fixe (être -)

Fixer

Flash d'information

Football

Forces armées

- 190 -

Forces auxiliaires

taggalin n twisi / Auxiliaries forces / IóYÉ°ùe äGƒb talva / Format / πµ°T agadir / Fortress / á©∏b amdurru, arbio / Crowd / ó°ûM awttu / Frontier / wóM anäaf / Keeper / ¢SQÉM ajaäaëmi / Gendarme / »cQO asmnad / Generic / ∂jô«æL tanbaät / Government / áeƒµM unbiä / Governmental / »eƒµM anbbaä / Governor / πeÉY

Format

Forteresse

Foule

Frontière

Gardien

Gendarme

Générique (d'un film)

Gouvernement

Gouvernemental

Gouverneur

- 191 -

Grâce (pardon)

asurf / pardon / ƒØY allam amqqran / Broad ribbon, grand cordon / iôÑc ádɪM tisisklt, tiwwunva / Graphism / º°ù«aGôc azurar / Bold / ¢†jôY §æH Ssizur/ Bold (to write in -) / ¢†jô©dG §æÑdÉH Öàc asalag / Strike / ÜGô°VEG slg, g asalag / To be on strike / Üô°VCG amsalag / Striker / Üô°†e p o adxcam n waylaln / Bird flu / Qƒ«£dG GõfGƒ∏ØfG tarabbut / Group / áYƒªée imnvi / War / ÜôM

Grand cordon

Graphisme

Gras

Gras (mettre en -)

Grève

Grève (être en -)

Gréviste

Grippe aviaire

Groupe

Guerre

- 192 -

Guide

amanar / Guide / π«dO tawjja n ufus, tacamma n ufus / Handball / ó«dG Iôc ammuoä^ë / Handicap / ábÉYEG amo^^äuë / Handicapped / ¥É©e anmalass / Weekly / »YƒÑ°SCG asgnaf, ããbiïaë / Hospital / ≈Ø°ûà°ùe affrtl / Off-side / Ohô°T tazdgi / Hygiene / áë°U izli anamur / National anthem / »æWh ó«°ûf TAQBBANIT, artussna / Ignorance / π¡L r aqbbani, war tussna / Ignorant / πgÉL

Handball

Handicap

Handicapé

Hebdomadaire

Hôpital

Hors jeu

Hygiène

Hymne national

Ignorance

Ignorant

- 193 -

Imitation

taäfët / Imitation / ó«∏≤J asiggz / Printing / áYÉÑW siggz / To print / ™ÑW n aëççum / Inauguration / ø«°TóJ ëçm / To inaugurate / øs°TO tasimant / Independence / ∫Ó≤à°SG ansiman / Independent / π≤à°ùe p tamuli / Indication / IQÉ°TEG anaddaw / Inferior / »∏Ø°S anmmal / Informant / ôpÑîe anvmis / News / ôÑN

Impression (action d'imprimer)

Imprimer

Inauguration

Inaugurer

Indépendance

Indépendant

Indication

Inférieur

Informateur (indicateur)

Information (nouvelle)

- 194 -

Information détaillée

anvmis ifrurin / Detailed information / πs°üØe ôÑN tasnmalayt / Computer science / äÉ«eÓYEG snvms / To inform / ôÑNCG ajnyuë n imsli / Sound engineer / 䃰U ¢Sóæ¡e tasntayt / Initiative / IQOÉÑe n o

Informatique

Informer

Ingénieur du son

Initiative

Injustice

r arkæid / Injustice / º∏X
angi / Flood / ¿É°†«a asidf / Insertion / ΩÉëbEG sddid / To insist / ócCG

Inondation

Insertion

Insister

Institut supérieur d'information et de communication
asinag amattay n tnmmalt d umyawaä / Higher Studies Institute of Information and Communication / ∫É°üJ’Gh ΩÓYEÓd »dÉ©dG 󡩪dG

Institution

timrslt / Institution / á°ù°SDƒe - 195 -

Intérieur (adj.)

aånsan / Internal, interior / »∏NGO agnsu / Inside / πNGO agravlan / International / »ªdÉY aånsan / Interior, internal / »∏NGO antirnit / Internet / â«fôàfCG afasr / Interpretation / πjhCÉJ asmdya / Interpretation / π«ãªJ

Intérieur (n.)

International

Interne

Internet

Interprétation

Interprétation (rôle)

Interpréter (expliquer)
fasr / To interpret /

∫shCG

Interpréter (un rôle)

smdya / To interpret / πãe q asqsay / Interview / ÜGƒéà°SG amsqsi / Interviewer / ܃éà°ùe p

Interview

Interviewer (n.)

- 196 -

Interviewer (v.)

sqsa / To interview / ܃éà°SG anbaz / Invasion / ìÉ«àLG tirra ænanin / Writing in italics / §N ádÉeEG tavarift / Coat, jacket / (ÜÉàc) ±ÓZ urar, axmmë / Play, game / Ö©d l amhääë, axmmaë, amurar / Player / ÖY’ p avmis / Newspaper / IójôL ,áØ«ë°U tanvmast / Journalism, press / áaÉë°U anvmas / Journalist / »Øë°U tazrft / Justice / ∫óY r asmisi vr ufasi / Right alignment / ø«ª«dG ≈∏Y ájƒ°ùJ

Invasion

Italique (écriture en -)

Jaquette

Jeu

Joueur

Journal

Journalisme

Journaliste

Justice

Justification à droite

- 197 -

Justification à gauche

asmisi vr uçlmaä / Left alignment / QÉ°ù«dG ≈∏Y ájƒ°ùJ imvri / Reader / ÇQÉb

Lecteur

Libérer
sdrfi / Liberate (to-) /

QsôM

Liberté de presse

tadrfi n tnvmast / Press freedom / áaÉë°üdG ájôM izriri, aãääaë / Line / ô£°S ifili (g-) / On line / §îdG ≈∏Y iwtta izgåavn / Red lines / AGôªM •ƒ£N taskla / Literature / ÜOCG tadlist / Booklet / Ö«àc

Ligne

Ligne (en-)

Lignes rouges

Littérature

Livret

Local (adj.)

q advaran / Local / »∏ëe
advar / Location / ô≤e

Local (n.)

- 198 -

Logiciel

avawas / Operating system / (܃°SÉM) èeÉfôH taramsut / Leisure / ájGƒg BAB N Waddur / His majesty / ádÓédG ÖMÉ°U amussu / Manifestation / IôgɶJ taskant / Protestation / Iôgɶe ta^çuli, asingl / Make-up / êÉ«cÉe tawada, tikli / Walk / Iô«°ùe tayssa n yill / Low tide / QõL r tawant n yill / High tide / óe q ssu / To score a goal / Éaóg πé°S amsggaytu / Martyr / ó«¡°T

Loisirs

Majesté (Sa -)

Manifestation (culturelle)

Manifestation (protestation)

Maquillage

Marche

Marée basse

Marée haute

Marquer (un but)

Martyr

- 199 -

Mass média

asnvms / Mass media / ΩÓYE’G tamnyugart / Match / IGQÉÑe tamadayt / Medal / á«dGó«e amsgnaf, aäbib / Doctor / Ö«ÑW skk (invmisn i) / To give media coverage / ô°ûf agmam / Member / ƒ°†Y ayyuran / Monthly / …ô¡°T tuzint / Message / ádÉ°SQ amyazan alikïëuniy / Electronic messagery / »fhôàµdEG ójôH addad n unzwi / Weather forecast / ¢ù≤£dG ádÉM

Match

Médaille

Médecin

Médiatiser

Membre

Mensuel

Message

Messagerie électronique

Météo

Milieu

l n ammas, tuççumt / Medium / §°Sh
- 200 -

Militaire

asrdas, aoãkëi / Military / …ôµ°ùY amvnas / Militant / π°VÉæe tamawast / Ministry / IQGRh amawsas / Ministrial / …QGRh amawsas / Minister / ôjRh assisfiw / Clarification / í«°VƒJ asmutg n tasna / Page setting / áëØ°üdG OGóYEG asvlf / Mission / ᪡e asrks / Mixing / êõe r tasmaäalt / Globalisation / áªdƒY tigri / Montage / êÉ£fƒe

Militant

Ministère

Ministériel

Ministre

Mise au point

Mise en page

Mission

Mixage

Mondialisation

Montage

- 201 -

Morceau

agzzum / Bit, piece / á©£b tamttant / Death / äƒe amttin / Dead person / â«e taguri / Word / áª∏c ammakn n umyawaä / Means of communication / ∫É°üJ’G πFÉ°Sh açawan / Music / ≈≤«°Sƒe anamur / National / »æWh agama / Nature / á©«ÑW amhiwä / Negotiator / ¢VhÉØe amhawaä / Negotiation / äÉ°VhÉØe uzdig / Neat / ±É°U

Mort (la)

Mort (le)

Mot

Moyens de communication

Musique

National

Nature

Négociateur

Négociation

Net (adj.)

- 202 -

Nouvelle (genre)
tanqqist taquäaät, tanqqist tugzilt / Short story /

Iô«°üb á°üb
Numéro

uïïun / Number / OóY imn¨çi / Observer / ßMÓe p in¨çi / Observation / á¶MÓe n¨çu / To observe / ßM’ agaru / Ocean / §«ëe amaddud / Official / »ª°SQ askan n twuri / Job offer / πªY ¢VôY amswuri / Operator / πeÉY amswuri atiqniy / Technical operator /»æ≤J πeÉY tannayt / Opinion / …CGQ - 203 -

Observateur

Observation

Observer

Océan

Officiel

Offres d’emploi

Opérateur

Opérateur technique

Opinion

Opposant

amuzzl / Opponent / ¢V pQÉ©e zzl / To oppose / ¢VQÉY tuzlt / Opposition / á°VQÉ©e tignut / Storm / áØ°UÉY amsudds / Computer / ܃°SÉM anmala / Order / Ö«JôJ tamaddast / Organization / áªs¶æe

Opposer (s’)

Opposition

Orage

Ordinateur

Ordre (organisation)

Organisation

Organisation de l’Union Africaine
Tamaddast n tmuni n ifriqya / African Union Organization /

á«≤jôaC’G IóMƒdG ᪶æe

Organisation des Nations Unies
Tamaddast n tmtta imunn / United Nations Organization /

IóëàªdG ºeC’G ᪶æe

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
amulli aïlanti n iççlmä / North Atlantic Treaty Organization /

»°ù∏WC’G ∫ɪ°ûdG ∞∏M

- 204 -

Pacifique

anagray / Peaceful / »ª∏°S tasna / Page / áëØ°U tanagrit / Peace / º∏°S p tagadirt / Palace / ô°üb anngzi / Technical breakdown / »æ≤J Ö£Y aqãëi / Dish / øë°U agïïum / Paragraph / Iô≤a adida, iëiç / Jamming / ¢ûjƒ°ûJ abëlaman / Parliament / ¿ÉªdôH abëlamaniy / Member of the parliament / »fɪdôH amulli / Party / ÜõM

Page

Paix

Palais

Panne technique

Parabole

Paragraphe

Parasitage

Parlement

Parlementaire

Parti (politique)

- 205 -

Participer

dru / To participate / ∑QÉ°T tififvin / Publications / äGQƒ°ûæe ayda / Patrimony / çGôJ açlaä / Poverty / ôr≤a amuvli / Landscape / ô¶æe tiyti tanfgurt / Penalty / AGõL áHô°V azmzan / Periodical / …QhO amnad / Perspective / Qƒ¶æe amrwi / Perturbation / ÜGô£°VG tawlaft / Photography / IQƒ°U tamzgunt / Play / á«Mô°ùe

Parutions

Patrimoine

Pauvreté

Paysage

Penalty

Périodique (n. et adj.)

Perspective

Perturbation

Photographie

Pièce de théâtre

- 206 -

Pied (- de page)
aniäaë n tasna / Bottom of the page /

áëØ°üdG πjP

Planète

atri / Planet / Öcƒc tamsult / Set, stage /ƒWÓH tamagut / Plurality / ájOó©J q anmuqqar anvmas / Press meeting / »Øë°U AÉ≤d lbulis / Police / áWô°T

Plateau

Pluralité

Point de presse

Police

Policier
abulis / Policeman /

»Wô°T

Politicien

amsrtiy / Politician / (á°SÉ«°ùdG ¢SQɪe) »°SÉ«°S asrtiy / Political / »°SÉ«°S tasrtit / Politics / á°SÉ«°S ittyasayn, afus (n-) / Portable / ∫ƒªëe

Politique (adj.)

Politique (la)

Portable

- 207 -

Porte-parole

amssiwl s yism n / Spokesman / »ª°SQ ≥WÉf tafrist / Portrait / ¬jôJQƒH imdiwiln, imäakaën / Discussions, talks / äÉãMÉÑe asmar / Preparation / OGóYEG tilit / Presence / Qƒ°†M amsmnid / Presenter / Ωuó≤e asmnid / Presentation / ºjó≤J smnid / To present / Ωób q apïïu n ugama / Nature preservation / á©«Ñ£dG ájɪM axatar / President / ¢ù«FQ g ubrid n tçëigt / Under press / ™Ñ£dG ó«b

Portrait

Pourparlers

Préparation

Présence (immanence)

Présentateur

Présentation

Présenter

Préservation de la nature

Président

Presse (sous -)

- 208 -

Presse

tanvmast / Press, journalism / áaÉë°U agldun / Prince / ô«eCG amkkusu n tgldit / Heir apparent / ó¡©dG »dh tasulft / Shooting / IQƒ°üdG •É≤àdG avzu / Prison / øé°S amvzu, anpbas / Prisoner / ø«é°S tasmvurt / Award, prize / IõFÉL tamukrist / Problem /πµ°ûe amsyafu / Producer / èàp æe TasyafuT / Production / êÉàfEG TayafuT / Production / êÉàfEG

Prince

Prince héritier

Prise de vue

Prison

Prisonnier

Prix (honorifique)

Problème

Producteur

Production (processus)

Production (résultat)

- 209 -

Produire

syafa / To produce / èàfCG ayafu / Product / êƒàæe avawas / Programme / èeÉfôH alay / Progress / Ωó≤J l q tavusi / Cleanliness / áaɶf mffr ism / Pseudonym / QÉ©à°ùe º°SG agdud / Public / Qƒ¡ªL taçëigt / Publication / QGó°UEG asussn / Advertising / QÉ¡°TEG awassan / Daily / »eƒj asnupyu açuëan, tassaçuët / Racism / …ô°üæY õ«e

Produit

Programme

Progrès

Propreté

Pseudonyme

Public

Publication

Publicité

Quotidien

Racisme

- 210 -

Raciste

amssaçuë / Racist / …ô°üæY anzway / Radio / ´Éjòe tanzwayt / Broadcasting / áYGPEG anzway / Radiophonic / »YGPEG askti / Reminder / ô«còJ tanaät / Report / ôjô≤J amyassa / Connection, relationship / ábÓY amnlli / Rational /∫ƒ≤©e amsufv / Director / êôîe p o asufv / Direction / êGôNEG ssufv (-d) / To direct / êôNCG

Radio (poste de -)

Radiodiffusion

Radiophonique

Rappel

Rapport (compte rendu)

Rapport (relation)

Rationnel

Réalisateur

Réalisation

Réaliser

- 211 -

Réanimation

assidr / Intensive care / ¢TÉ©fEG ssidr / To resuscitate / ¢û©fCG avwwav / Rebel / Oôªàe tavwwavt / Rebellion / OôªJ lq a^^si^än / Census / AÉ°üMEG

Réanimer

Rebelle

Rébellion

Recensement

Réception (fait de recevoir)
IMI¨ç, uäuf / Reception /

ΩÓà°SG

Recherche scientifique

»ª∏Y åëH
Rédacteur

arzzu amassan, asiggl amassan / Scientific research /

amara / News writer / Quôëe Amqqran n imaratn / Editor in chief /ôjôëàdG ¢ù«FQ tirra / Drafting, writing / ôjôëJ azuzzr amalas / Rebroadcasting / åÑdG IOÉYEG - 212 -

Rédacteur en chef

Rédaction

Rediffusion

Réfugié (n. et adj.)

amzawg / Refugee / ÅL’ zug / To seek refuge / CÉéd taspäawt / Control / á¶aÉëe tamnaät, tasga / Region / á¡L anmnaä / Regional / …ƒ¡L Aslgn AåNSAN / Regulations / »∏NGO ¿ƒfÉb amyassa / Relationship / ábÓY amrwi / Perturbation / ÜGô£°VG amnala, anmuqqar / Meeting / AÉ≤d amnala, anmuqqar / Appointment / óYƒe tamrarut / Retort / wOQ

Réfugier (se)

Régie

Région

Régional

Règlement interne

Relation

Remou

Rencontre

Rendez-vous

Réplique

- 213 -

Reportage
asag^gu / Report /

≥«≤ëJ

Répression

amsay / Repression / ™ªb l tagdudant / Republic / ájQƒ¡ªL njm / To be surviving / Ééf unjim / Survivor / êÉf açï^^ïa / Network / áµÑ°T tanzbayt / Resistance / áehÉ≤e anzbay / Resistant / ΩhÉ≤e

République

Rescapé (être -)

Rescapé (n.)

Réseau

Résistance

Résistant

Ressortissants marocains à l'étranger
imvrabiyn n tmizar n b^ëëa / Moroccans living abroad /

êQÉîdG »a á«Hô¨ªdG á«dÉédG
Ressources humaines

isugam infgann / Human resources / ájô°ûH OQGƒe tagäwit / Résumé, summary / ¢üî∏e - 214 -

Résumé

Réunion

tasmuni / Meeting / ´ÉªàLG avwwiv / Revolt / ¿É«°üY tagrawla / Revolution / IQƒK tasvunt / Magazine / á∏ée min d iwint tfifvin / Press review / ∞ë°üdG »a OQh Ée agllid / King / ∂∏e p tilalt / Role / QhO TILALT TAMQQRANT / Main role / ádƒ£H agldan / Royal / »µ∏e tagldit / Kingdom / áµ∏ªe tavmrt / Column / ÜÉH

Révolte

Révolution

Revue

Revue de presse

Roi

Rôle

Rôle principal

Royal

Royaume

Rubrique

- 215 -

Sahara

ããPëA / Sahara / AGôë°U tadala n tinawin / Conference room / äGô°VÉëªdG áYÉb AZUL / Hello / á«ëJ apïïu / Saving / ßrØM azwar / Scandal / áë«°†a asinaryu / Scenario / ƒjQÉæ«°S tim^çëit / Scene / ó¡°ûe tamassant / Science / º∏Y p abrzwur / Scoop / »Øë°U ≥Ñ°S askrib / Script / âÑjôµ°S tavart / Draught / ±ÉØL

Salle de conférences

Salut

Sauvegarde

Scandale

Scénario

Scène (tableau)

Science

Scoop

Script

Sécheresse

- 216 -

Secret

tantla / Secret / wô`°S imiri / Sub-editor / ôjôëàdG ô«àjôµ°S anflus n uwank / State secretary / ádhódG ÖJÉc ayyaw / Section / ´ôa r Sti / To select / QÉàNG IMALASS / Week / ´ƒÑ°SCG aãäiãyur, azgn n usgåas / Semester / ¢Só°SCG Aãäiãyuran / Half-yearly, biannual / …ƒæ°S ∞°üf asqqim n imcciwa^ë / Senate / øjQÉ°ûà°ùªdG ¢ù∏ée asfrk / Sensitization / ¢ù«°ùëJ amngiri / Separatist / »dÉ°üØfG

Secrétaire (- de rédaction)

Secrétaire d'état

Section

Sélectionner

Semaine

Semestre

Semestriel

Sénat

Sensibilisation

Séparatiste

- 217 -

Séquence

tagzzumt / Sequence / á∏°Uh asddi / Series / á∏°ù∏°S tanafut / Service / áë∏°üe asit / Site / ™bƒe avimi, avjdim / Sit-in / ΩÉ°üàYG sskitc / Sketch / ¢û൰SG anamun / Social / »YɪàLG amun / Society / ™ªàée tamddit tanaçuët / Artistic evening / á«æa Iô¡°S tabdadt / Solidarity / øeÉ°†J o afra / Solution / πM

Série

Service

Site

Sit-in

Sketch

Social

Société

Soirée artistique

Solidarité

Solution

- 218 -

Sommaire

talusi / Summary / á°UÓN imsli / Sound / 䃰U

Son

Son altesse royale
bab n tattuyt tagldant / His royal highness /

»µ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
Soulèvement

tankra / Rising / á°VÉØàfG sddid / To stress / óscCG Zriri / Underline, underscore / ôs£°S asagm / Source / Qó°üe asagm invmsn / Well informed source / ™∏s£e Qó°üe o

Souligner (insister)

Souligner (tirer une ligne)

Source

Source bien informée

Souris (ordinateur)
tavrDayt / Mouse (computer) /

(܃°SÉM) IQCÉa

Sous-titre (cinéma)

aduzwl / Subtitle / á«Fɪ櫰S á«°TÉM imçli / Special / ¢UÉN - 219 -

Spécial

Spectacle

afëëj / Show / áLôa amfëëj / Spectator / êôØàe p tunnunt / Sport / á°VÉjQ amanun / Sporty / »°VÉjQ tagzzumt n usussn / Publicity spot / ájQÉ¡°TEG á∏°Uh tavssa / Skeleton / »ª¶Y πµ«g anaway / Standard / QÉ«©e taçuni / Switchboard / »ØJÉg ∫ƒëe itri / Star / ºéf astudyu / Studio / ƒjOƒà°SG astay / Vote / ´GôàbG

Spectateur

Sport

Sportif

Spot publicitaire

Squelette

Standard (adj.)

Standard (téléphonie)

Star

Studio

Suffrage

- 220 -

Suicidaire

n mnviman / Suicidal / …QÉëàfG mnviman / Suicide / QÉëàfG amattay, anaflla / Superior / ∫ÉY ANMALlU / Labor union / áHÉ≤f ANAGRAW / System / ≥°ùf tadabut / Table / ádhÉW tasqqaymut, asurs / Round table / Iôjóà°ùe IóFÉe tim^çëit / Tableau / ó¡°ûe atiqniy / Technician / »æ≤J tiknulujiYt / Technology / É«Lƒdƒæµ«J ttilifun / Telephone / ∞Jp Ég

Suicide

Supérieur

Syndicat

Système

Table

Table ronde

Tableau (scène)

Technicien

Technologie

Téléphone

- 221 -

Téléphoner

WWT ttilifun / To telephone / ∞nJÉg amannay / Televiewer / ógÉ°ûe ttilifizyun / Television / IõØ∏J tugga / Evidence, testimony / IOÉ¡°T inigi / Eyewitness / ¿É«Y ógÉ°T abaraz / Field / ¿Gó«e abrsiwd / Terrorism / ÜÉgQEG abrsgåad / Terroristn / »HÉgQEG

Téléspectateur

Télévision

Témoignage

Témoin oculaire

Terrain

Terrorisme

Terroriste

Texte
aäëiã / Text / ‫ﻧﺺ‬

Texte intégral

aäëiã ismdn / Unabridged text /πeÉc ¢üf amzgun / Theater / ìô°ùe

Théâtre

- 222 -

Tirage
anzav / Print run /

Öë°S r

Tirage au sort

tasvart, ilan / Drawing lots / áYôb AZWL / Title / ¿GƒæY asrfufn / Torture / Öjò©J

Titre

Torture

Torturer

q srfufn / To torture / ÜòY
ta^äaät / Key (keyboard, piano) / ¢ùª∏e n n tama / Touchline / (IôµdG êhôN) •ô°T tawala / Round / QhO hCG IQhO tamallayt / Tourism / áMÉ«°S asulf / Filming, shooting / ôjƒ°üJ tabrza / Tournament / …QhO asuvl / Translation (action of translating) / áªLôJ - 223 -

Touche (clavier, piano)

Touche (football)

Tour

Tourisme

Tournage

Tournoi

Traduction (processus)

Traduction (résultat)

tasuvlt / Translation (result) / áªLôJ asmkl / Processing, treatment / áédÉ©e tizi / Time slot / á«æeR á°üM tamafawt / Transparency / á«aÉØ°T faw / To be transparent / ±ÉØ°T tawuri / Work / πªY azizzl / Travelling / ≠æ«∏aGôJ amdudi / Earthquake / ∫GõdR afran / Sorting (out) / Rôa r tabadut / Tribunal / ôÑæe p N këaä yirn / Quarterly / »∏°üa izli n usgåas / Hit song / º°SƒªdG á«æZCG - 224 -

Traitement

Tranche horaire

Transparence

Transparent (être-)

Travail

Travelling

Tremblement

Tri

Tribune

Trimestriel

Tube

Tué (n.)

inivi / Killed person / π«àb nv / To kill / πàb amnvu / Killer / πJÉb tamzwarut / The first, title page / (áëØ°üdG) ≈dhC’G tamunt / Union / OÉëJG tamunt n uëubba / European Union / »HhQC’G OÉëJ’G amyanaw / Variation / ´tƒæJ myanaw / Varied / ´uƒæàe izlan ittyanawn / Varieties / äÉYƒæe tamssudut tumdiyt / Trapped vehicle / áîîØe IQÉ«°S azwu / Wind / íjQ ungis / Accident victim / áKOÉM á«ë°V - 225 -

Tuer

Tueur

Une (la)

Union

Union européenne

Variation

Varié (être -)

Variétés

Véhicule piégé

Vent

Victime (d'un accident)

Victoire

tarnnawt / Victory / QÉ°üàfG tugawt / Emptiness / ÆGôa tinawt s ufidyu / Video-conference /ƒjó«ØdÉH Iô°VÉëe TAMDINT / City / áæjóe tiëçi n uslgn / Law violation / ¿ƒfÉ≤dG ¥ôN tikëäi / Violence / ∞æY r ukëiä / Violent / ∞«æY agëä, tamijja / Voice / 䃰U r tawjja n tratsa, tacamma n tratsa / Volleyball / IôFÉ£dG IôµdG astay / Vote / ´GôàbG sti / To vote / äsƒ°U UZUM / Zoom / ΩhR - 226 -

Vide (n.)

Vidéoconférence

Ville

Violation de la loi

Violence

Violent

Voix

Volley-ball

Vote

Voter

Zoom

Oô°ùe
»HôY ‐ »°ùfôa ‐ »¨jRÉeCG ‐ …õ«∏éfEG

Abbreviation

azgzl / Abréviation / ∫GõàNG ungis / Victime (d'un accident) / áKOÉM á«ë°V angas / Accident / áKOÉM amussu / Activité / •É°ûf ksi (-zg) / Adapter / ¢ùÑàbG takssuyt / Adaptation / ¢SÉÑàbG ansa / Adresse / ¿GƒæY amzizzl n USUSSN / Campagne de publicité / ájQÉ¡°TEG á∏ªM asussn / Publicité / QÉ¡°TEG

Accident victim

Accident

Activity

Adapt (to-)

Adaptation

Address

Advertising compaign

Advertising

African Union Organization
Tamaddast n tmuni n ifriqya / Organisation de l’Union Africaine / á«≤jôaC’G IóMƒdG ᪶æe

Agency

tasnurayt / Agence / ádÉch tamssktit / Agenda / Iôcòe - 229 -

Agenda

Agreement

amsasa / Accord /≥aGƒJ uguz n waäu / Dépression aérienne / …ƒL ¢VÉØîfG aäu / Air / AGƒg azaÅz / Aéroport / QÉ£e usrid, s usrad / Direct (adj.), en direct / Iô°TÉÑe ,ô°TÉÑe amsqad / Ambassadeur / ô«Ø°S urar / Divertir (se) / ≈s∏°ùJ asfsi / Analyse / π«∏ëJ

Air depression

Air

Airport

Alive

Ambassador

Amuse (to-), to entertain

Analysis

Anarchist
amtruy / Anarchiste /

(á£∏°ùdG ≈∏Y ôFÉK) …ƒ°Vƒa

Anarchy

tamtruyt / Anarchie / ≈°Vƒa smussu / Animer / § q°ûf asmussu / Animation / §«°ûæJ

Animate (to-)

Animation

- 230 -

Announcement, notice

tusmirt / Avis, annonce / ¿ÓYEG asÅsan / Annuel / …ƒæ°S warism / Anonyme / ∫ƒ¡ée imzgi / Antenne / »FGƒg avuri / Appel / AGóf anmuqqar, amnala / Rendez-vous / óYƒe timpäit / Archives / ∞«°TQCG

Annual

Anonymous

Antenna

Appeal, call

Appointment

Archive

Arm (to-)

q ssalf / Armer / í∏°S
taggalin tilafin / Forces armées / áë∏°ùe äGƒb asalf / Armement / í∏°ùJ l q tasrdast / Armée / ¢û«L taçuëi / Art / øa

Armed forces

Arming

Army

Art

- 231 -

Article

amnni / Article / ∫É≤e anaçuë / Artiste / ¿Éæa tamddit tanaçuët / Soirée artistique / á«æa Iô¡°S tukya / Assaut / Ωƒég tawasa / Assistance / IóYÉ°ùe n amawas / Assistant / óYÉ°ùe p tamsmunt / Association / á«©ªL

Artist

Artistic evening

Assault

Assistance

Assistant

Association

Association of social work
tamsmunt n igan inamunn / Association des œuvres sociales /

á«YɪàL’G ∫ɪYC’G á«©ªL
Attack (to-)

sug (-xf), aæi (-xf) / Attaquer / ºLÉg asugi / Attaque / IQÉZ amsugi, amaæay / Attaquant / ºLÉ¡e p o tasivt / Attentat / ádhÉëe - 232 -

Attack

Attacker

Attempt

Audience

agdud / Audience (assistance) / Qƒ°†M asvl n uspssi, asvl n ussfld / Audimat / ´Éªà°S’G áÑ°ùf asliçië / Audiovisuel / …ô°üH »©ª°S tasqqimt n uzzray / Commission d'audit / »°ü≤àdG áæéd amgay / Auteur / ∞udDƒe turagt / Autorisation / á°üNQ ssurg / Autoriser / ¢üsNQ taggalin n twisi / Forces auxiliaires / IóYÉ°ùe äGƒb asaylal / Aviation / ¿Gô«W tasmvurt / Prix (honorifique) / IõFÉL afrag / Barricade / ¢SGôàe tawjja n tsknit, tacamma n tsknit / Basket-ball / á∏°ùdG Iôc

Audimat

Audiovisual

Audit board

Author

Authorization

Authorize (to-)

Auxiliaries forces

Aviation, flying

Award, prize

Barricade

Basketball

- 233 -

Battle

amtwiy / Bataille / ácô©e A�äi�yuran / Semestriel / …ƒæ°S ∞°üf tasmmalt / Affiche / ≥°ü∏e n asmal / Affichage / ¿ÓYEG tandut, tasgrut / Corbeille / á∏°S adxcam n waylaln / Grippe aviaire / Qƒ«£dG GõfGƒ∏ØfG agzzum / Morceau / á©£b agraw n tirra / Comité de rédaction / ôjôëàdG áÄ«g tazzit / Corps (humain) / º°ùL Ssizur (tirra) / Gras (mettre en -) / ¢†jô©dG §æÑdÉH Öàc azurar / Gras / ¢†jôY §æH tiyti s ugari / Bombardement / ∞°üb r

Biannual, half-yearly

Bill

Billposting

Bin

Bird flu

Bit, piece

Board of editors

Body

Bold (to write in -)

Bold

Bombardment

- 234 -

Booklet

tadlist / livret / Ö«àc

Bottom (- of the page)
anadda n tasna, aniäaë n tasna / Bas (-de page), pied (-de page) /

áëØ°üdG πjP ,áëØ°üdG πØ°SCG
Boycott (to-)

n bnnz / Boycotter / ™WÉb
abnnz / Boycott / á©WÉ≤e s uzgzl / En bref / RÉéjEÉH tugzilin / Brèves / äGô°üàîe allam amqqran / Grand cordon / iôÑc ádɪM zuzzr / Diffuser / ´GPCG azuzzr, tanzwayt / Diffusion, radiodiffusion / áYGPEG ,åH l taravt / Brochure / á°SGôc AGåA / Fardeau / AÖY amäal / Enterrement / øraO - 235 -

Boycott

Brief (in-)

Briefings

Broad ribbon, grand cordon

Broadcast (to-), to diffuse

Broadcasting

Brochure

Burden

Burial

Bursar, steward

andmas / Econome / ó°üà≤e p mäl / Enterrer / ønaO ïïubis / Bus / á∏aÉM a^^si^än / Calcul / ÜÉ°ùM avuri / Appel / AGóf lkamiëa / Caméra / Gô«eÉc amsulf, bu lkamiëa / Cameraman / Quƒ°üe tamaçunt / Capitale (- politique) / ᪰UÉY ssfrv / Caricaturer / Gô«JɵjQÉc º°SQ n n asfrv / Caricature / ô«JɵjQÉc tamsart / Cause (affaire qui se plaide) / á«°†b tuzunt / Case / áfÉN

Bury (to-)

Bus

Calculation

Call, appeal

Camera

Cameraman

Capital (political-)

Caricature (to-)

Caricature

Case, suit

Case

- 236 -

Censor (to-)

Slgm / Censurer / (áHÉbôdG ¢SQÉe) ™æe aslgamu / Censure / áHÉbQ a^^si^än / Recensement / AÉ°üMEG anammas / Central / …õcôe ammas / Centre / õcôe çun, snamms / Centrer / §s°Sh asqqim n imura / Chambre des députés / ÜGƒædG ¢ù∏ée

Censorship

Census

Central

Centre

Centre (to-)

Chamber of deputees

Champion

n anbraz / Champion / π£H
tabrza / Championnat / ádƒ£H asnfl / Changement / ôt«¨J asaru / Chaîne, canal / IÉæb äuf / Contrôler / ÖbGQ

Championship

Change

Channel

Check (to-), to control

- 237 -

Checking, control

tiäaf / Contrôle / áÑbGôe tamzrayt / Chronique / øcQ tasnakudt / Chronologie / É«Lƒdƒfhôc ssinima / Cinéma / ɪ櫰S anmuri / Citoyen / øWGƒe p

Chronicle

Chronology

Cinema

Citizen

Citizenship

n tamuri / Citoyenneté / áæWGƒe
TAMDINT, tivrmt / Ville, cité / áæjóe tavrma / Civilisation / IQÉ°†M uffir / Clandestin (adj.) / …ô°S tuffra / Clandestinité / ájô°S assisfiw / Mise au point / í«°VƒJ tavusi / Propreté / áaɶf

City

Civilisation

Clandestine

Clandestineness

Clarification

Cleanliness

- 238 -

Clear

anafaw / Clair / í°VGh kliki / Cliquer / ôn≤f tagzzumt tanvmast / Coupure de presse / á«Øë°U á°UÉ°üb abaqtic, amsyyp / Clown / ¿Gƒ∏¡H amssanun / Entraîneur / ÜuQóe tavart / Côte / πMÉ°S tavarift / Jaquette / (ÜÉàc) ±ÓZ until / Crypté / Rƒeôe tamyama^çt / Cohésion / ΩÉëàdG angas / Collision / ΩGó£°UG tannalt, tavmrt / Colonne, rubrique / ÜÉH ,OƒªY bu tmzrayt / Chroniqueur / øcQ Qôëe

Click (to-)

Clipping

Clown

Coach

Coast

Coat, jacket

Coded

Cohesion

Collision

Column

Columnist

- 239 -

Commentary

avfawal / Commentaire / ≥«∏©J tasbbabt / Commerce / IQÉéJ amyawaä / Communication / π°UGƒJ taqaëiät tuddizt / Compact-Disc / èeóe ¢Uôb amzizzl / Campagne / á∏ªM asmzazal / Comparaison / áfQÉ≤e n amzizwr, ampizwar / Concurrence, compétition / á°ùaÉæe ,á≤HÉ°ùe amzzazwr / Concurrent / ¢ùaÉæe p

Commerce, trade

Communication

Compact disk

Compaign

Comparison

Competition

Competitor

Compose (to-)

q sniy / Composer (une œuvre) / ∞dCG
asnay / Composition / ∞«dCÉJ tasnmalayt / Informatique / äÉ«eÓYEG amsudds / Ordinateur / ܃°SÉM

Composition

Computer science

Computer

- 240 -

Condolences (to express one's-)

fcd / Condoléances (présenter ses -) / iõY q afcad / Condoléances / ájõ©J tadala n tinawin / Salle de conférences / äGô°VÉëªdG áYÉb tinawt / Conférence / Iô°VÉëe amnzav / Conflit / ´Gõf ,´Gô°U

Condolences

Conference room

Conference

Conflict

Confusion

r n arway / Confusion / §∏N
agraw / Congrès / ôªJDƒe amyassa / Rapport (relation) / ábÓY azday / Connexion / ∫É°üJ’G §HQ r alik / Conquête / hõZ impäi / Conservateur / ßaÉëe tabniqt n imassn / Console / ô£ªb p

Congress

Connection, relationship

Connection

Conquest

Conservative

Console

- 241 -

Conspiracy

angaz / Complot / IôeGDƒe ngz / Comploter / ôeBÉJ n amcciwë / Consultant / QÉ°ûà°ùe amcawaë / Consultation / IQÉ°ûà°SG amnçaw / Continent / IQÉb

Conspire (to-)

Consultant

Consultation

Continent

Contravention

n unuf / Contravention / ánØdÉîe
äuf / Contrôler / ÖbGQ tiäaf / Contrôle / áÑbGôe taspäawt / Régie / á¶aÉëe tamyaqqant / Convention / á«bÉØJG amyawas / Coopération / ¿hÉ©J tamyawast / Coopérative / á«fhÉ©J

Control (to-), to check

Control, checking

Control

Convention

Cooperation

Cooperative

- 242 -

Coordination

azdduy / Coordination / ≥«°ùæJ amzday / Coordonnateur / ≥u°ùæe ssnvl / Copier / ï°ùf n tunvilt / Copie / áî°ùf izrfan n umgay / Droits d’auteur / ∞dDƒªdG ¥ƒ≤M tavmrt / Corner / ájhGR amyazan / Correspondance / á∏°SGôe amazan / Correspondant, envoyé / 烩Ñe ,π°SGôe timlsit / Costume / ¢ùHÓe ansfaw / Conseiller / QÉ°ûà°ùe asådm / Coup d’état / »°SÉ«°S ÜÓ≤fG SsagÅ (imjëitn) / Couvrir (événement) / (ÉKóM) ≈£Z

Coordinator

Copy (to-)

Copy

Copyrights

Corner

Correspondence

Correspondent, envoy, messenger

Costume, garment

Counselor

Coup d'état

Cover (to-) (an event)

- 243 -

Covering (events)

AsagÅ n imjëitn / Couverture (événement) / (á«Øë°U) á«£¨J asnflul / Créativité / ´GóHEG abkki^^ä / Crime / áªjôL tassast / Crise / áeRCG amdurru, arbio / Foule / ó°ûM tussna / Culture / áaÉ≤K adrim anzmar / Devise / áÑ©°U á∏ªY

Creativity

Crime

Crisis

Crowd

Culture

Currency

Current events, news
timirt / Actualité /

äÉjôée

Cut (to-)

n bbi, gzm / Couper / ™£nb
aäahië / Dahir / ô«¡X awassan / Quotidien / »eƒj aëkaä, asyys / Danse / ¢ürbQ

Dahir

Daily

Dance

- 244 -

Data

isfka, timuca / Données / äÉ«£©e ssakud / Dater / ñQCG q asakud / Date / ïjQÉJ tassakudt / Datation / ïjQCÉJ amttin / Mort (le) / â«e tamttant / Mort (la -) / äƒe amsgdal, amäakaë / Débat / ¢TÉ≤f tamttant / Décès / IÉah igllin n (+ ism n umttin) / Défunt / ó«≤a tavtast / Décision / QGôb tasguri / Déclaration / íjô°üJ aruntil / Décrypté / (Rƒeôe ô«Z) í°VGh

Date (to-)

Date

Dating

Dead person

Death

Debate

Decease

Deceased

Decision

Declaration

Decoded

- 245 -

Decoding

arantal / Décryptage / õ«eôàdG t∂a

Defamation

r ajdar / Diffamation / ±ònb
tiëçi / Défaite / áªjõg amzav / Défense / ´ÉaO tasæflt, tafsna / Degré / áLQO akabaë / Délégation / áã©H ,óah amdiwl / Délibérations / ádhGóe tazuni / Division (administration) / (IQGOEG) º°ùb amari / Député / ÖFÉf tanzruft / Désert / AGôë°U asnzruf / Désertification / ôtë°üJ sfruri / Détailler / πs°üa

Defeat

Defence

Degree

Delegation

Deliberations

Department, division

Deputee

Desert

Desertification

Detail (to-)

- 246 -

Detailed information

anvmis ifrurin / Information détaillée / πs°üØe ôÑN afruri / Détail / π«°UÉØJ ammaç / Détention / ∫É≤àYG tigmi / Développement / ᫪æJ tantala / Dialecte / áé¡d amsawal / Dialogue / QGƒM afrrz n wawal / Diction (bonne) / ó«L AÉ≤dEG amzaray / Différence / ±ÓàNG zuzzr / Diffuser / ´GPCG azuzzr / Diffusion / wåH tadiblumasit / Diplomatie / á«°SÉeƒ∏ÑjO adiblumas / Diplomate / »°SÉeƒ∏HO

Details

Detention

Development

Dialect

Dialogue

Diction (good)

Difference

Diffuse (to-), to broadcast

Diffusion, broadcasting

Diplomacy

Diplomat

- 247 -

Diplomatic

Adiblumasiy / Diplomatique / »°SÉeƒ∏HO ssufv d / Réaliser / êôNCG asufv / Réalisation / êGôNEG amsufv / Réalisateur / êôîe p o anmhal / directeur /

Direct (to-)

Direction

Director (cinema)

Director

ôjóe

Disagreement

amzaray / Désaccord / ±ÓN amnvubu / Disparu / ∞àîe anvubu / Disparition / AÉØàNG tawavit / Catastrophe / áKQÉc ubuy n uzday / Déconnexion / ∫É°üJ’G ´É£≤fG inaw / Discours / ÜÉ£N snupyu / Discriminer / õ«e q

Disappeared

Disappearance

Disaster

Disconnection

Discourse

Discriminate (to-)

- 248 -

Discuss (to-)

sgdl / Discuter / ¢ûbÉf amsgdal, amäakaë / Discussion / á°ûbÉæe imdiwiln, imäakaën / Pourparlers / äÉãMÉÑe ufuv zi / Désengagement / ΩGõàd’G t∂a aq�ëi / Parabole / øë°U tussikt / Dépêche / πLÉY ôÑN myanaw / Diversifié (être -) / Oó©àe q tamanawt / Diversité / Otó©J tazuni / Division (administration) / (IQGOEG) º°ùb amsgnaf, aäbib / Médecin / Ö«ÑW ssntm / Documenter / ≥sKh untim / Documentaire / »≤FÉKh

Discussion

Discussions, talks

Disengagement

Dish

Dispatch

Diversified

Diversity

Division, department

Doctor

Document (to-)

Documentary

- 249 -

Domestic animal

amudr anamyar / Animal domestique / ∞«dCG ¿Gƒ«M asdaw / Dossier / ∞∏e tirra / Rédaction / ôjôëJ tavart / Sécheresse / ±ÉØL tasvart, ilan / Tirage au sort / áYôb isduhdutn / Drogue / äGQóîe imdihdi / Drogué / (äGQóîª∏d •É©àe)Qsóîe alas (-s) / Doublage / áé∏HO amdudi / Tremblement / ∫GõdR admsan / Economique / …OÉ°üàbG dms / Economiser / ó°üàbG tadamsa / Economie / OÉ°üàbG

Dossier, file

Drafting, writing

Draught

Drawing lots

Drug(s)

Drugged

Dubbing

Earthquake

Economical

Economise (to-)

Economy

- 250 -

Edition contract

tamvunt n tçëigt / Contrat d’édition / ô°ûædG ó≤Y Amqqran n imaratn / Rédacteur en chef / ôjôëàdG ¢ù«FQ amçëag / Editeur / ô°TÉf taëççumt / Editorial / á«MÉààaG tinawt n tirra / Conférence de rédaction / ôjôëàdG áÄ«g ´ÉªàLG imsti / Elu / Öîàæe n astay / Election / ÜÉîàfG amstay / Electeur / ÖNÉf amyazan alikïëuniy / Messagerie électronique / »fhôàµdEG ójôH alikïëuniy / Electronique / »fhôàµdEG tamyazant talikïëunit / Courriel / á«fhôàµdEG ádÉ°SQ tifrgi / Embargo / QÉ°üM

Editor in chief

Editor

Editorial

Editorial conference

Elected

Election

Elector

Electronic messagery

Electronic

E-mail

Embargo

- 251 -

Embassy

tamsqadt / Ambassade / IQÉØ°S tamatart n uburz / Emblème / QÉ©°T amzwag / Emigré / ôLÉ¡e zug, çwa / Emigrer / ôLÉg tazwagt / Emigration / Iôég asifä / Emission (fait d'émettre) / ∫É°SQEG tugawt / Vide (n.) / ÆGôa antal / Cryptage / õ«eôJ asmur / Fin / ájÉ¡f urar / Divertir (se) / ≈s∏°ùJ asurar / Divertissement / á«∏°ùJ amssnti / Entrepreneur / ∫hÉ≤e

Emblem

Emigrant

Emigrate (to-)

Emigration

Emission

Emptiness

Encoding

End

Entertain (to-), to amuse

Entertainment

Entrepreneur

- 252 -

Entreprise

tamssntit / Entreprise / ádhÉ≤e amnaä / Environnement / áÄ«H amazan / Envoyé, correspondant / π°SGôe ,烩Ñe abayyuë / Epidémie / AÉHh agaluf / Equipage / ºbÉW asizdg açuëan / Epuration ethnique / »bôY ô«¡£J tamunt n uëubba / Union européenne / »HhQC’G OÉëJ’G amzzu, imjëi / Evénement, fait (n.) / á©bGh ,çóM tugga / Témoignage / IOÉ¡°T zzgr / Exécuter / òsØf azzgir / Exécution / ò«ØæJ zzug / Exiler / (ó©HCG) ≈nØf

Environment

Envoy, messenger, correspondent

Epidemic (n.)

Equipment

Ethnic cleansing

European Union

Event, fact

Evidence, testimony

Execute (to-)

Execution

Exile (to-)

- 253 -

Exile

amntul / Exilé (n. et adj.) / (ó©Ñe) »Øæe p n anval / Expansion / ™°SƒJ q asfru / Explication / ìô°T bbaqqi, ïïiqqs / Exploser / ôéØfG

Expansion

Explanation

Explode (to-)

Explosion
aïiqqs, abaqqay / Déflagration / QÉéØfG

Expression

tawnnit / Expression / IQÉÑY tigsri / Extermination / IOÉHEG bëëa (n -) / Extérieur (adj.) / »LQÉN

Extermination

External

Extract

n o tussift / Extrait / ∞£à≤e
inigi / Témoin oculaire / ¿É«Y ógÉ°T imjëi, amzzu / Fait (n.), événement / á©bGh ,çóM amsafaä / Adieu (l' -) / ™jOƒJ - 254 -

Eyewitness

Fact, event

Farewell

Fax (to-)

fak�i / Faxer / ¢ùcÉØdG ôÑY π°SQCG lfak� / Fax / ¢ùcÉa tamvra, tafugla / Fête / πØM aznnir / Délit / ájÉæL anmuggar / Festival / ¿ÉLô¡e abaraz / Terrain / ¿Gó«e amtwiy / Combat / ácô©e amnnav, anmtwiy / Combattant / πJÉ≤e asdaw / Dossier / ∞∏e lfilm / Film / º∏«a asulf / Tournage / ôjƒ°üJ tafgurt / Amende / áeGôZ

Fax

Feast

Felony

Festival

Field

Fight

Fighter

File, dossier

Film

Filming, shooting

Fine

- 255 -

Fix (to-)

zzgu / Fixer / âsÑK zgu / Fixe (être -) / âÑK o acnyal / Drapeau / (ájGQ) º∏Y angi / Inondation / ¿É°†«a taqaëiät / Disquette / ¢Uôob asaylal / Aviation / ¿Gô«W tawjja n uäaë, tacamma n uäaë / Football / Ωó≤dG Iôc talva / Format / πµ°T agadir / Forteresse / á©∏b tiyti s tidt / Coup franc / CÉ£N áHô°V awttu / Frontière / wóM urar, axmmë / Jeu / Ö©d l

Fixed (to be -)

Flag

Flood

Floppy disk

Flying, aviation

Football

Format

Fortress

Free kick

Frontier

Game, play

- 256 -

Garment, costume

timlsit / Costume / ¢ùHÓe agmmaä n vzza / Bande de Gaza / IõZ ´É£b ajaäaëmi / Gendarme / »cQO asmnad / Générique (d'un film) / ∂jô«æL alf / Armer (s’) / ís∏°ùJ skk (invmisn i) / Médiatiser / ô°ûf tasmaäalt / Mondialisation / áªdƒY awttas / But (objectif) / (ájÉZ) ±óg timsswit / But (sport) / (Iôc) ±óg tanbaät / Gouvernement / áeƒµM unbiä / Gouvernemental / »eƒµM anbbaä / Gouverneur / πeÉY

Gaza strip

Gendarme

Generic

Get armed (to-)

Give (to-) media coverage

Globalisation

Goal, objective

Goal

Government

Governmental

Governor

- 257 -

Grand cordon, broad ribbon

allam amqqran / Grand cordon / iôÑc ádɪM tisisklt, tiwwunva / Graphisme / º°ù«aGôc tarabbut / Groupe / áYƒªée amanar / Guide / π«dO A�äi�yuran / Semestriel / …ƒæ°S ∞°üf tawjja n ufus, tacamma n ufus / Handball / ó«dG Iôc ammuoä^ë / Handicap / ábÉYEG amo^^äuë / Handicapé / ¥É©e aäb�il aqurar / Disque dur / Ö∏°U ¢Uôob inixf / Entête / áëØ°üdG ¢SCGQ amkkusu n tgldit / Prince héritier / ó¡©dG »dh AZUL / Salut / á«ëJ

Graphism

Group

Guide

Half-yearly, biannual

Handball

Handicap

Handicapped

Hard disk

Heading of a page

Heir apparent

Hello

- 258 -

High tide

tawant n yill / Marée haute / óe q asinag amattay n tnmmalt d umyawaä / Institut supérieur d'information et de communication /

Higher Studies Institute of Information and Communication

∫É°üJ’Gh ΩÓYEÓd »dÉ©dG 󡩪dG
Highway code

aslgn n ubrid / Code de la route / ô«°ùdG ¿ƒfÉb bab n tattuyt tagldant / Son altesse royale / »µ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U izli n usgÅas / Tube / º°SƒªdG á«æZCG asgnaf, ��biïaë / Hôpital / ≈Ø°ûà°ùe tigmi tanfgant / Développement humain / ájô°ûH ᫪æJ isugam infgann / Ressources humaines / ájô°ûH OQGƒe BUHYYUF / Famine / áYÉée tazdgi / Hygiène / áë°U TAQBBANIT, artussna / Ignorance / π¡L r aqbbani, war tussna / Ignorant / πgÉL - 259 -

His royal highness

Hit song

Hospital

Human development

Human resources

Hunger

Hygiene

Ignorance

Ignorant

Imitation

taäfët / Imitation / ó«∏≤J ëçm / Inaugurer / øs°TO aëççum / Inauguration / ø«°TóJ tasimant / Indépendance / ∫Ó≤à°SG ansiman / Indépendant / π≤à°ùe p tamuli / Indication / IQÉ°TEG anaddaw / Inférieur / »∏Ø°S snvms / Informer / ôÑNCG anmmal / Informateur (indicateur) / ôpÑîe tasntayt / Initiative / IQOÉÑe n o amtturs, angzum, amagus / Blessé (n.) / íjôL tturs, aÅs / Blessé (être -) / ìôL p o

Inaugurate (to-)

Inauguration

Independence

Independent

Indication

Inferior

Inform (to-)

Informant

Initiative

Injured (person)

Injured (to be -)

- 260 -

Injustice

r arkæid / Injustice / º∏X
arzzu / Enquête / åëH r asidf / Insertion / ΩÉëbEG agnsu / Intérieur (n.) / πNGO sddid / Insister / ócCG timrslt / Institution / á°ù°SDƒe taratin / Consignes / äɪ«∏©J assidr / Réanimation / ¢TÉ©fEG aÅnsan / Interne / »∏NGO aÅnsan / Intérieur (adj.) / »∏NGO

Inquiry

Insertion

Inside

Insist (to-)

Institution

Instructions

Intensive care

Interior, internal

Internal, interior

International Amnesty Organization
Tamaddast n usurf agravlan / Amnesty International /

á«dhódG ƒØ©dG ᪶æe

International

agravlan / International / »ªdÉY - 261 -

Internet

antirnit / Internet / â«fôàfCG

Interpret (to-)
fasr, smdya / Interpréter (expliquer), interpréter (un rôle) /

∫shCG ,πãq e

Interpretation (theater)

asmdya / Interprétation (rôle) / π«ãªJ afasr / Interprétation / πjhCÉJ sqsa / Interviewer (v.) / ܃éà°SG amsnala, asqsay / Entretien, interview / ÜGƒéà°SG ,QGƒM amsqsi / Interviewer (n.) / ܃éà°ùe p anbaz / Invasion / ìÉ«àLG tirra ænanin / Italique (écriture en -) / §N ádÉeEG

Interpretation

Interview (to-)

Interview

Interviewer

Invasion

Italics (writing in - )

Jacket, coat
tavarift / Jaquette /

(ÜÉàc) ±ÓZ

Jamming

adida, iëiç / Parasitage / ¢ûjƒ°ûJ taylalt / Avion / IôFÉW - 262 -

Jet, plane

Job offer

askan n twuri / Offres d’emploi / πªY ¢VôY tanvmast / Journalisme / áaÉë°U anvmas / Journaliste / »Øë°U akabaë n invmasn / Délégation journalistique / »Øë°U óah tazrft / Justice / ∫óY r anäaf / Gardien / ¢SQÉM ta^äaät / Touche (clavier, piano) / ¢ùª∏e n n tanast / Clavier / ¿ÉëàØe nrn nv / Tuer / πàb inivi / Tué / π«àb amnvu / Tueur / πJÉb

Journalism, press

Journalist

Journalistic delegation

Justice

Keeper

Key (keyboard, piano)

Keyboard

Kill (to-)

Killed (person)

Killer, murderer

King
agllid / Roi /

∂∏e
- 263 -

Kingdom

tagldit / Royaume / áµ∏ªe ANMALlU / Syndicat / áHÉ≤f amuvli / Paysage / ô¶æe tiëçi n uslgn / Violation de la loi / ¿ƒfÉ≤dG ¥ôN tuäfi�t / Dépliant / ájƒ£e asmisi vr uçlmaä / Justification à gauche / QÉ°ù«dG ≈∏Y ájƒ°ùJ ifr açlmaä / Aile gauche / ô°ùjCG ìÉæL taramsut / Loisirs / ájGƒg

Labor union

Landscape

Law violation

Leaflet

Left alignment

Left wing

Leisure

Liberate (to-)
sdrfi / Libérer /

QsôM

Lighten (to-)

ssidd, ssfaw / Eclairer / AÉ°VCG asidd, assfaw / Eclairage / IAÉ°VEG izriri, a�ääaë / Ligne / ô£°S

Lighting

Line

- 264 -

Line (on-)

ifili (g-) / Ligne (en-) / §îdG ≈∏Y amssflid, amspssu / Auditeur / ™ªà°ùe p timsliwt / Ecoute / ´Éªà°SG taskla / Littérature / ÜOCG

Listener

Listening

Literature

Local

q advaran / Local (adj.) / »∏ëe
advar / Local (n.) / ô≤e rzu, siggl, inag / Chercher / åëH n tayssa n yill / Marée basse / QõL r tasvunt / Revue / á∏ée TILALT TAMQQRANT / Rôle principal / ádƒ£H BAB N Waddur / Majesté (Sa-) / ádÓédG ÖMÉ°U msafaä (-d, -akd) / Adieu (dire -) / ´sOh

Location

Look for (to-), to seek

Low tide

Magazine

Main role

Majesty (His -)

Make one's farewells (to-)

- 265 -

Make-up

ta^çuli, asingl / Maquillage / êÉ«cÉe amussu / Manifestation (culturelle) / IôgɶJ amsggaytu / Martyr / ó«¡°T asnvms / Mass média / ΩÓYE’G tamnyugart / Match / IGQÉÑe ammakn n umyawaä / Moyens de communication / ∫É°üJ’G πFÉ°Sh tamadayt / Décoration (insigne), médaille / ΩÉ°Sh ,á«dGó«e

Manifestation

Martyr

Mass media

Match

Means of communication

Medal

Medium

l n ammas, tuççumt / Milieu / §°Sh
amnala, anmuqqar, tasmuni / Rencontre, réunion / AÉ≤d ,´ÉªàLG abëlamaniy / Parlementaire / »fɪdôH agmam / Membre / ƒ°†Y tuzint / Message / ádÉ°SQ

Meeting

Member of the parliament

Member

Message

- 266 -

Messenger, envoy

amazan / Envoyé / 烩Ñe amvnas / Militant / π°VÉæe asrdas, ao�këi / Militaire / …ôµ°ùY amawsas / Ministre / ôjRh amawsas / Ministériel / …QGRh tamawast / Ministère / IQGRh asvlf / Mission / ᪡e asrks / Mixage / êõe r tigri / Montage / êÉ£fƒe ayyuran / Mensuel / …ô¡°T

Militant

Military

Minister

Ministrial

Ministry

Mission

Mixing

Montage

Monthly

Moroccans living abroad
imvrabiyn n tmizar n b^ëëa / Ressortissants marocains à l'étranger / êQÉîdG »a á«Hô¨ªdG á«dÉédG

Mouse (computer)

tavrDayt / Souris (ordinateur) / (܃°SÉM) IQCÉa - 267 -

Murder (to-)

nv / Assassiner / ∫ÉàZG tinvi / Assassinat / ∫É«àZG inivi / Assassiné / ∫Éà¨e amnvu / Assassin / πJp Éb açawan / Musique / ≈≤«°Sƒe izli anamur / Hymne national / »æWh ó«°ûf anamur / National / »æWh apïïu n ugama / Préservation de la nature / á©«Ñ£dG ájɪM agama / Nature / á©«ÑW uzdig / Net (adj.) / ±É°U amhiwä / Négociateur / ¢VhÉØe amhawaä / Négociation / äÉ°VhÉØe

Murder

Murdered

Murderer, killer

Music

National anthem

National

Nature preservation

Nature

Neat

Negotiator

Negotiation

- 268 -

Net

taratsa / Filet / áµÑ°T açï^^ïa / Réseau / áµÑ°T invmisn / Edition (informations) / QÉÑNC’G Iô°ûf im^jëi awassan / Fait divers / äÉØ∏àîe amara / Rédacteur / Quôëe

Network

News bulletin

News items

News writer

News, current events
timirt / Actualité /

äÉjôée

News

anvmis / Information (nouvelle) / ôÑN usm anvmas / Flash d'information / QÉÑNC’G õLƒe avmis / Journal / IójôL ,áØ«ë°U

Newsflash

Newspaper

North Atlantic Treaty Organization
amulli aïlanti n iççlmä / Organisation du Traité de l'Atlantique Nord / »°ù∏WC’G ∫ɪ°ûdG ∞∏M

Notice, announcement

tusmirt / Avis, annonce / ¿ÓYEG alaf avyay / Arme nucléaire / …hƒf ìÓ°S - 269 -

Nuclear weapon

Number

uïïun / Numéro / OóY awttas / But (objectif) / (ájÉZ) ±óg inçi / Observation / á¶MÓe nçu / Observer / ßM’ imnçi / Observateur / ßMÓe p agaru / Océan / §«ëe affrtl / Hors jeu / Ohô°T amaddud / Officiel / »ª°SQ avawas / Logiciel / (܃°SÉM) èeÉfôH amswuri / Opérateur / πeÉY tannayt / Opinion / …CGQ amuzzl / Opposant / ¢V pQÉ©e

Objective, goal

Observation

Observe (to-)

Observer

Ocean

Off-side

Official

Operating system

Operator

Opinion

Opponent

- 270 -

Oppose (to-)

zzl / Opposer (s’) / ¢VQÉY tuzlt / Opposition / á°VQÉ©e anmala / Ordre (organisation) / Ö«JôJ tamaddast / Organisation / áªs¶æe tasna / Page / áëØ°U asmutg n tasna / Mise en page / áëØ°üdG OGóYEG tagadirt / Palais / ô°üb agïïum / Paragraphe / Iô≤a asurf / Grâce (pardon) / ƒØY abëlaman / Parlement / ¿ÉªdôH dru / Participer / ∑QÉ°T amulli / Parti (politique) / ÜõM

Opposition

Order

Organization

Page

Page setting

Palace

Paragraph

Pardon

Parliament

Participate (to-)

Party

- 271 -

Patrimony

ayda / Patrimoine / çGôJ tanagrit / Paix / º∏°S p anagray / Pacifique / »ª∏°S

Peace

Peaceful

Penalty
tiyti tanfgurt / Penalty / AGõL áHô°V

Periodic

azmzan / Périodique (adj.) / …QhO azmzan / Périodique (n.) / …QhO amnad / Perspective / Qƒ¶æe amrwi / Perturbation, remou / ÜGô£°VG tawlaft / Photographie / IQƒ°U agzzum / Morceau / á©£b taylalt / Avion / IôFÉW atri / Planète / Öcƒc - 272 -

Periodical

Perspective

Perturbation

Photography

Piece, Bit

Plane, jet

Planet

Platform

tadkæant / Estrade / á°üæe tamzgunt / Pièce de théâtre / á«Mô°ùe urar, axmmë / Jeu / Ö©d l amhääë, axmmaë, amurar / Joueur / ÖY’ p tamagut / Pluralité / ájOó©J q lbulis / Police / áWô°T

Play

Play, game

Player

Plurality

Police

Policeman
abulis / Policier /

»Wô°T

Political

asrtiy / Politique (adj.) / »°SÉ«°S amsrtiy / Politicien / (á°SÉ«°ùdG ¢SQɪe) »°SÉ«°S tasrtit / Politique (la) / á°SÉ«°S ittyasayn, afus (n -) / Portable / ∫ƒªëe tafrist / Portrait / ¬jôJQƒH

Politician

Politics

Portable

Portrait

- 273 -

Post up (to-)

smal / Afficher / ≥s∏Y açlaä / Pauvreté / ôr≤a asmar / Préparation / OGóYEG tilit / Présence (immanence) / Qƒ°†M smnid / Présenter / Ωób q asmnid / Présentation / ºjó≤J anamus, amsmnid / Animateur, présentateur / Ωuó≤e ,§u°ûæe axatar / Président / ¢ù«FQ abrid n tçëigt (g-) / Presse (sous -) / ™Ñ£dG ó«b tasnurayt tanvmast / Agence de presse / AÉÑfC’G ádÉch amzizzl anvmas / Campagne de presse / á«Øë°U á∏ªM tinawt tanvmast / Conférence de presse / á«Øë°U Ihóf

Poverty

Preparation

Presence

Present (to-)

Presentation

Presenter

President

Press (under -)

Press agency

Press compaign

Press conference

- 274 -

Press freedom

tadrfi n tnvmast / Liberté de presse / áaÉë°üdG ájôM anmuqqar anvmas / Point de presse / »Øë°U AÉ≤d min d iwint tfifvin / Revue de presse / ∞ë°üdG »a OQh Ée tanvmast / Presse / áaÉë°U agldun / Prince / ô«eCG siggz / Imprimer / ™ÑW n anzav / Tirage / Öë°S r asiggz / Impression (action d'imprimer) / áYÉÑW avzu / Prison / øé°S amvzu, anpbas, anamuç / Prisonnier, détenu / π≤à©e ,ø«é°S tasmvurt / Prix (honorifique) / IõFÉL tamukrist / Problème / πµ°ûe

Press meeting

Press review

Press, journalism

Prince

Print (to-)

Print run

Printing

Prison

Prisoner

Prize, award

Problem

- 275 -

Processing, Treatment

asmkl / Traitement / áédÉ©e syafa / Produire / èàfCG amsyafu / Producteur / èàp æe ayafu / Produit / êƒàæe TasyafuT, tayafut / Production (processus, résultat) / êÉàfEG

Produce (to-)

Producer

Product

Production

Programme
asays, avawas / Emission (de télévision), programme /

èeÉfôH ,(»fƒjõØ∏J) èeÉfôH
Progress
alay / Progrès / Ωó≤J l q

Protestation

taskant / Manifestation (protestation) / Iôgɶe mffr ism / Pseudonyme / QÉ©à°ùe º°SG agdud / Public / Qƒ¡ªL taçëigt / Publication / QGó°UEG tififvin / Parutions / äGQƒ°ûæe - 276 -

Pseudonym

Public

Publication

Publications

Publicity spot

tagzzumt n usussn / Spot publicitaire / ájQÉ¡°TEG á∏°Uh N këaä yirn / Trimestriel / »∏°üa abdar / Citation / ógÉ°T p asnupyu açuëan, tassaçuët / Racisme / …ô°üæY õ«e amssaçuë / Raciste / …ô°üæY anzway / Radio (poste de -) / ´Éjòe anzway / Radiophonique / »YGPEG amnlli / Rationnel /∫ƒ≤©e imvri / Lecteur / ÇQÉb avwwav / Rebelle / Oôªàe tavwwavt / Rébellion / OôªJ lq azuzzr amalas / Rediffusion / åÑdG IOÉYEG

Quarterly

Quotation

Racism

Racist

Radio

Radiophonic

Rational

Reader

Rebel

Rebellion

Rebroadcasting

- 277 -

Reception
asnubg, IMIç, uäuf / Accueil, réception (fait de recevoir) /

ΩÓà°SG ,∫ÉÑ≤à°SG
Record (to-)

susr / Enregistrer / πé°S q asrad (s war-) / Différé (en-) / ô°TÉÑe ô«Z asusr / Enregistrement / π«é°ùJ iwtta izgÅavn / Lignes rouges / AGôªM •ƒ£N anfgur / Arbitre / º`µM l n azawg / Asile / Aƒéd amzawg / Réfugié (n. et adj.) / ÅL’ tamnaät, tasga / Région / á¡L anmnaä / Régional / …ƒ¡L AslGn AÅNSAN / Règlement interne / »∏NGO ¿ƒfÉb amyassa / Rapport (relation) / ábÓY - 278 -

Recorded broadcast

Recording

Red lines

Referee

Refuge

Refugee

Region

Regional

Regulations

Relationship, connection

Release

asiwä / Communiqué / ÆÓH askti / Rappel / ô«còJ tiksi / Enlèvement / ±É£àNG

Reminder

Removal

Report
asag^gu, tanaät / Reportage, rapport (compte rendu) /

≥«≤ëJ ,ôjô≤J
Repression

amsay / Répression / ™ªb l tagdudant / République / ájQƒ¡ªL tanzbayt / Résistance / áehÉ≤e anzbay / Résistant / ΩhÉ≤e tagäwit, talusi / Résumé, sommaire / á°UÓN ,¢üî∏e ssidr / Réanimer / ¢û©fCG tamrarut / Réplique / wOQ avwwiv / Révolte / ¿É«°üY - 279 -

Republic

Resistance

Resistant

Résumé, summary

Resuscitate (to-)

Retort

Revolt

Revolution

tagrawla / Révolution / IQƒK asmisi vr ufasi / Justification à droite / ø«ª«dG ≈∏Y ájƒ°ùJ ifr afasi / Aile droite / øªjCG ìÉæL tankra / Soulèvement / á°VÉØàfG tilalt / Rôle / QhO tasqqaymut, asurs / Table ronde / Iôjóà°ùe IóFÉe tawala / Tour / IQhO agldan / Royal / »µ∏e tazzla / Course / …ôL ��PëA / Sahara / AGôë°U apïïu / Sauvegarde / ßrØM taskala / Echelle / ºq`∏°S

Right alignment

Right wing

Rising

Role

Round table

Round

Royal

Running

Sahara

Saving

Scale

- 280 -

Scandal

azwar / Scandale / áë«°†a asinaryu / Scénario / ƒjQÉæ«°S tim^çëit / Scène (tableau) / ó¡°ûe tamassant / Science / º∏Y p arzzu amassan, asiggl amassan / Recherche scientifique /

Scenario

Scene

Science

Scientific research

»ª∏Y åëH
Scoop

abrzwur / Scoop / »Øë°U ≥Ñ°S ssu / Marquer un but / Éaóg πé°S amiçaë / Ecran / á°TÉ°T askrib / Script / âÑjôµ°S tantla / Secret / wô`°S ayyaw / Section / ´ôa r abkkas n tnfrut / Ceinture de sécurité / áeÓ°ùdG ΩGõM - 281 -

Score (to-) a goal

Screen

Script

Secret

Section

Security belt

Seek (to-), to refuge

zug / Réfugier (se) / CÉéd rzu, siggl, inag / Chercher / åëH n Sti / Sélectionner / QÉàNG azgn n usgÅas, a�äi�yur / Semestre / ¢Só°SCG asqqim n imcciwa^ë / Sénat / øjQÉ°ûà°ùªdG ¢ù∏ée asqqim n insfawn / Chambre des conseillers / øjQÉ°ûà°ùªdG ¢ù∏ée azan / Envoi / å©H r asfrk / Sensibilisation / ¢ù«°ùëJ

Seek (to-), to look for

Select (to-)

Semester

Senate

Senate

Sending

Sensitization

Sentence (to-)
Nkä / Condamner /

¿GOCG

Sentence

ankaä / Condamnation / áfGOEG amngiri / Séparatiste / »dÉ°üØfG tagzzumt / Séquence / á∏°Uh

Separatist

Sequence

- 282 -

Serial

imsddi / Feuilleton / π°ù∏°ùe asddi / Série / á∏°ù∏°S tanafut / Service / áë∏°üe tamsult / Plateau /ƒWÓH tifrt, Tawriqt / Feuille (- de papier) / ábQh asulf / Tournage / ôjƒ°üJ tasulft / Prise de vue / IQƒ°üdG •É≤àdG

Series

Service

Set, stage

Sheet of paper

Shooting, filming

Shooting

Short story
tanqqist taquäaät, tanqqist tugzilt / Nouvelle (genre) /

Iô«°üb á°üb
Show

afëëj / Spectacle / áLôa avimi, avjdim / Sit-in / ΩÉ°üàYG asit / Site / ™bƒe tavssa / Squelette / »ª¶Y πµ«g - 283 -

Sit-in

Site

Skeleton

Sketch

sskitc / Sketch / ¢û൰SG amssrwl / Contrebandier / Üuô¡e assrwl / Contrebande / Öjô¡J anamun / Social / »YɪàLG amun / Société / ™ªàée tabdadt / Solidarité / øeÉ°†J o afra / Solution / πM izli, avnnij / Chanson / á«æZCG afran / Tri / Rôa r asmsasa n wawal / Contrôle du son / 䃰üdG áÑbGôe ajnyuë n imsli / Ingénieur du son / 䃰U ¢Sóæ¡e imsli / Son / 䃰U

Smuggler

Smuggling

Social

Society

Solidarity

Solution

Song

Sorting (out)

Sound control

Sound engineer

Sound

- 284 -

Source

asagm / Source / Qó°üe asayrar / Espace / AÉ°†a amazan imçli / Envoyé spécial / ¢UÉN q imçli / Spécial / ¢UÉN amfëëj / Spectateur / êôØàe p amssiwl s yism n / Porte-parole / »ª°SQ ≥WÉf tunnunt / Sport / á°VÉjQ amanun / Sportif / »°VÉjQ tamsult / Plateau / ƒWÓH anaway / Standard (adj.) / QÉ«©e itri / Star / ºéf awank / Etat (institution) / ádhO

Space

Special envoy

烩Ñe

Special

Spectator

Spokesman

Sport

Sporty

Stage, set

Standard

Star

State (institution)

- 285 -

State secretary

anflus n uwank / Secrétaire d'état / ádhódG ÖJÉc addad / Etat (situation) / ádÉM andmas / Econome / ó°üà≤e p slv / Coller / ≥°üdCG tignut / Orage / áØ°UÉY anaffar / Clandestin (n.) / (ôLÉ¡e) …ô°S imzzi, abëëani / Etranger / »ÑæLCG sddid / Souligner (insister) / óscCG slg, g asalag / Grève (être en -) / Üô°VCG asalag / Grève / ÜGô°VEG amsalag / Gréviste / Üô°†e p o astudyu / Studio / ƒjOƒà°SG

State (situation)

Steward, bursar

Stick (to-)

Storm

Stowaway

Stranger

Stress (to-)

Strike (to be on -)

Strike

Striker

Studio

- 286 -

Sub-editor

imiri / Secrétaire (- de rédaction) / ôjôëàdG ô«àjôµ°S aduzwl / Sous-titre (cinéma) / á«Fɪ櫰S á«°TÉM mnviman (n-) / Suicidaire / …QÉëàfG tasivt tamnvimant / Attentat suicide / ájQÉëàfG á«∏ªY mnviman / Suicide / QÉëàfG tamsart / Cause (affaire qui se plaide) / á«°†b tagäwit, talusi / Résumé, sommaire / á°UÓN ,¢üî∏e amattay, anaflla / Supérieur / ∫ÉY njm / Rescapé (être -) / Ééf unjim / Rescapé (n.) / êÉf amday / Escroquerie / Ö°üf r taçuni / Standard (téléphonie) / »ØJÉg ∫ƒëe

Subtitle

Suicidal

Suicide attempt

Suicide

Suit, case

Summary, résumé

Superior

Surviving (to be -)

Survivor

Swindling

Switchboard

- 287 -

System

ANAGRAW / Système / ≥°ùf tadabut / Table / ádhÉW tim^çëit / Tableau (scène) / ó¡°ûe duhdu / Droguer (se) / äGQóîªdG ≈WÉ©J imdiwiln, imäakaën / Pourparlers / äÉãMÉÑe tarabbut / Equipe / ≥jôa anngzi / Panne technique / »æ≤J Ö£Y amswuri atiqniy / Opérateur technique / »æ≤J πeÉY atiqniy / Technicien / »æ≤J tiknulujiYt / Technologie / É«Lƒdƒæµ«J ttilifun / Téléphone / ∞Jp Ég WWT ttilifun / Téléphoner / ∞nJÉg

Table

Tableau

Take (to-) drugs

Talks, discussions

Team

Technical breakdown

Technical operator

Technician

Technology

Telephone

Telephone (to-)

- 288 -

Televiewer

amannay / Téléspectateur / ógÉ°ûe ttilifizyun / Télévision / IõØ∏J abrsiwd / Terrorisme / ÜÉgQEG abrsgÅad / Terroriste / »HÉgQEG tugga / Témoignage / IOÉ¡°T aäëi� / Texte / ¢üf tamzwarut / Une (la) / (áëØ°üdG) ≈dhC’G amzgun / Théâtre / ìô°ùe tafugla n udabu / Fête du trône / ¢Tô©dG ó«Y tizi / Tranche horaire / á«æeR á°üM tamzwarut / Une (la) / (áëØ°üdG) ≈dhC’G AZWL / Titre / ¿GƒæY

Television

Terrorism

Terrorist

Testimony, evidence

Text

The first, title page

Theater

Throne feast

Time slot

Title page, the first

Title

- 289 -

Torture (to-)

q srfufn / Torturer / ÜòY
asrfufn / Torture / Öjò©J tama / Touche (football) / (IôµdG êhôN) •ô°T tamallayt / Tourisme / áMÉ«°S tabrza / Tournoi / …QhO tasbbabt / Commerce / IQÉéJ asuvl / Traduction (action de traduire) / áªLôJ tasuvlt / Traduction (résultat) / áªLôJ ssifä / Emettre / π°SQCG amssifä / Emetteur, expéditeur / π°Sôe p tamafawt / Transparence / á«aÉØ°T faw / Transparent (être-) / ±ÉØ°T

Torture

Touchline

Tourism

Tournament

Trade, commerce

Translation (action of translating)

Translation (result)

Transmit (to-)

Transmitter

Transparency

Transparent (to be-)

- 290 -

Trapped vehicle

tamssudut tumdiyt / Véhicule piégé / áîîØe IQÉ«°S azizzl / Travelling / ≠æ«∏aGôJ asmkl / Traitement / áédÉ©e tabadut / Tribune / ôÑæe p aäëi� iSMdn / Texte intégral /πeÉc ¢üf Zriri / Souligner (tirer une ligne) / ôs£°S Zriri / Souligner (tirer une ligne) / ôs£°S war tawuri / Chômeur / πWÉY arwuri / Chômage / ádÉ£H tamunt / Union / OÉëJG

Travelling

Treatment, processing

Tribunal

Unabridged text

Underline, underscore

Underscore, underline

Unemployed

Unemployment

Union

United Nations Organization
Tamaddast n tmtta imunn / Organisation des Nations Unies /

IóëàªdG ºeC’G ᪶æe
Variation

amyanaw / Variation / ´tƒæJ - 291 -

Varied

myanaw / Varié (être -) / ´uƒæàe izlan ittyanawn / Variétés / äÉYƒæe tarnnawt / Victoire / QÉ°üàfG tinawt s ufidyu / Vidéoconférence /ƒjó«ØdÉH Iô°VÉëe tannayt / Avis (opinion) / ô¶f á¡Lh tikëäi / Violence / ∞æY r ukëiä / Violent / ∞«æY agëä, tamijja / Voix / 䃰U r tawjja n tratsa, tacamma n tratsa / Volley-ball / IôFÉ£dG IôµdG sti / Voter / äsƒ°U astay / Suffrage, vote / ´GôàbG tawada, tikli / Marche / Iô«°ùe

Varieties

Victory

Video-conference

Viewpoint

Violence

Violent

Voice

Volleyball

Vote (to-)

Vote

Walk

- 292 -

War

imnvi / Guerre / ÜôM smigl / Avertir / QòfCG asmigl / Avertissement / QGòfEG alaf / Arme / ìÓ°S addad n unzwi / Météo / ¢ù≤£dG ádÉM IMALASS / Semaine / ´ƒÑ°SCG anmalass / Hebdomadaire / »YƒÑ°SCG asagm invmsn / Source bien informée / ™∏s£e Qó°üe o agmmaä n tagut / Cisjordanie / á«Hô¨dG áØ°†dG amudr aramyar / Animal sauvage / ¢ûMƒàe ¿Gƒ«M azwu / Vent / íjQ asëçm, taznut / Fenêtre / IòaÉf

Warn (to-)

Warning

Weapon

Weather forecast

Week

Weekly

Well informed source

West bank

Wild animal

Wind

Window

- 293 -

Wing

ifr / Aile / ìÉæL taguri / Mot / áª∏c tawuri / Travail / πªY amara / Ecrivain / ÖJÉc tirra / Rédaction / ôjôëJ UZUM / Zoom / ΩhR

Word

Work

Writer

Writing, drafting

Zoom

- 294 -

É«aGôZƒ«∏Ñ«H
.»æ¨dG óÑY äGQƒ°ûæe .»¨jRÉeCG-»HôY :ô«¨°üdG ºé©ªdG .(1993) .»æ¨dG óÑY ,Ωõ©dG ƒHCG .•ÉHôdG - »°ùfôa -»HôY :ΩÓYE’G äÉë∏£°üe »a õ«LƒdG ºé©ªdG.(1999 ) .º«gGôHEG ,»FGôeÉ°ùdG .¿hô°TÉf ¿ÉæÑd áÑàµe : ähô«H .…õ«∏éfEG »Hô©dG ô°ûædG QGO ,AGõLCG áKÓK ,»¨jRÉeC’G »Hô©dG ºé©ªdG .(1993-2000) .óªëe ,≥«Ø°T .•ÉHôdG ,á«Hô¨ªdG áµ∏ªªdG ᫪jOÉcCG äGQƒ°ûæe ,»≤jôaE’G QGO : ähô«H .»HôY-…õ«∏µfEG :á«eÓYE’G äÉë∏£°üªdG ºé©e .(1989) .Ωôc ,»Ñ∏°T .¥hô°ûdG ìô°ùªdG »a ΩÓYE’G äÉë∏£°üªd óMƒªdG ºé©ªdG .(1999) .Öjô©àdG ≥«°ùæJ Öàµe -…õ«∏éfEG :á«eÓYE’G ä’ÉéªdG ôFÉ°Sh ¿ÓYE’Gh IõØ∏àdGh áYGPE’Gh ɪ櫰ùdGh .IójóédG ìÉéædG á©Ñ£e : AÉ°†«ÑdG QGódG .»HôY-»°ùfôa
Adgherni A., L. Fouad et A. Afoulay, 1996, Amawal azerfan (lexique juridique) français-amazighe (1368 termes), Rabat, Imprial. Amawal (lexique), 1980, tamazivt-tafËansist (berbère-français), tafËansisttamazivt (français-berbère), Paris, Imedyazen, 131 p. Amawal n tusnakt. tafËansist-tamazivt. Lexique de Mathématiques, Tizi-Ouzou: Tafsut, 1984, 126 p. Ameur M. et al., 2006, Vocabulaire de la langue amazighe 1, Publications de l’IRCAM, Rabat. Balle, F. (dir.), 1998, Dictionnaire des média, Paris, Larousse. Bouamara K. et A. Rabhi, 2000, Amawal n tussna, Université de Béjaïa, 25 p. Camredon, J.-Cl. et F. Luxereau, 2001, Glossaire des termes de l'audiovisuel et du multimédia: du cinématographie à l’internet, Paris, Editions FrisonRoche. Conseil international de la langue française, 1991, Dictionnaire de la presse et des médias : français-arabe, Paris, Ed. CILF. (Traduction de Mustapha Hassen, Abdelmajid Bedoui et Ridha Methnané) Cortade J.-M., 1967, Lexique français-touareg (dialecte de l'Ahaggar), Paris. Arts et métiers graphiques, 511 p.

- 295 -

Dallet J.-M., 1982, Dictionnaire kabyle-français : Parler des At Mangellat, Paris, SELAF 1052 p. Dallet J.-M., 1985, Dictionnaire français-kabyle : Parler des At Mangellat, Paris, SELAF, 259 p. Delheure J., 1984, Dictionnaire mozabite-français, Selaf, Paris, 319 p. Delheure J., 1987, Agerraw n iwalen teggargent-taËumit (Dictionnaire ouarglifrançais), Paris, SELAF, 495 p. Destaing E., 1938, Etude sur la tachelhit du Sous, Vocabulaire français-berbère, Paris, Librairie Ernest Leroux, 300 p. Foucauld Ch. de, 1951, Dictionnaire touareg-français. Dialecte de l’Ahaggar. 4 tomes, Imprimerie nationale de France, 2028 p. Laoust E., 1920, Mots et choses berbères (notes de linguistique et d'ethnographie: dialectes du Maroc), Paris, A. Challamel. Jordan A., 1934, Dictionnaire berbère-français, Rabat, Editions Omnia. Mercier H., 1937, Vocabulaire et textes berbères dans le dialecte des Aït Izdeg, René Céré, Rabat. Prasse K.-G., GH. Alojaly & M. Ghabdouane, 1998, Lexique touareg français (2ème édition revue et augmentée), Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen. Renisio A., 1932, Etude sur les dialectes berbères des Beni Iznassen, du Rif et des Senhaja de Sraïr : Grammaire, textes et lexique, Paris, Ernest Leroux, 465 p. + carte. Saad-Buzefran S., 1996, Lexique d’informatique (français-anglais-berbère) Amawal n tsenselkimt, Paris, l’Harmattan. Serhoual M., 2002, Dictionnaire tarifit-français, vol. I., Thèse de doctorat d'Etat, Université Abdelmalk Essaâdi, Tétouan. Taifi M., 1991, Dictionnaire Tamazight-Français (Parlers du Maroc Central), Paris, L'Harmattan-Awal.

- 296 -