You are on page 1of 3

BAGUIO HYMN LYRICS LUPANG HINIRANG

Oh Baguio heaven for all people Bayang magiliw,

For you we thank the Lord and God of Perlas ng silanganan,


all
Alab ng puso
Pine-sifted sunshine, air we breath so
fresh Sa dibdib mo’y buhay.

Tranquil beauty and invigorating Lupang hinirang,


breeze.
Duyan ka ng magiting,

Sa manlulupig
Your countless wonders known afar and
near Di ka pasisiil.

Your verdant hills oft kissed by clouds of Sa dagat at bundok,


pearl
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
Myriad flowers bloom so beautiful in
May dilag ang tula
you

Like children of every land and hue. At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y

For any race whether dark or light Tagumpay na nagniningning;

None can resist your great invite Ang bituin at araw niya,

To love and live in you forever Kailan pa ma’y di magdidilim.

Our Eden, dreams and gift of the Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta,
Creator.
Buhay ay langit sa piling mo;

Aming ligaya na ‘pag may mang-aapi,

Ang mamatay nang dahil sa iyo.


CORDILLERA HYMN UNIVERSITY HYMN

Cradled by majestic mountains Let’s all sing a song


Gay and cheerful,
Blest with nature’s flowing fountains
Bursting forth from our young
Blowing flow’rs and verdant hills And joyous hearts.
For our life is so bright
Is a region of murm’ring rills. For we study right
We choose a smile for our part
Refrain: Here we are, students of Saint Louis,
That is why we are so proud,
Cordillera, region of wonder hail
We’ll always stand in defense for it
Beloved land, your name we shall not For it makes us brave and fit.
fail
Chorus
Honor and fame to you we’ll strive to Training our body and mind
bring That in the school we find,
Bright future smiles on us
Your glory won we shall forever sing.
Let’s be ready thus,
We’ll deserve well of our land,
Go ever hand in hand
Here dwell freedom loving people For God’s and country’s sake.
This is the pledge we make
Strong our bond it’s hard to topple

For our freedom we rise and fight

Our priceless ancestral birthright.

‘Neath the sky the rain may gather

Angry clouds may craz’ly wander

But the sun shines forever fair

As we climb up the golden stair.

Dreams of peace of oneness and


progress

Cherished goals our regions’ praises

Striving to build a brighter dawn

For our children to call their own.


PANATANG MAKABAYAN

Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang


sinilangan,

Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako


at tinutulungang

Maging malakas, masipag at marangal

Dahil mahal ko ang Pilipinas,

Diringgin ko ang payo ng aking


magulang,

Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,

Tutuparin ko ang mga tungkulin ng


isang mamamayang makabayan,

Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal


nang buong katapatan.

Iaalay ko ang aking buhay, pangarap,


pagsisikap

Sa bansang Pilipinas.

Related Interests