You are on page 1of 1
iN E'COMARC! Barrios) 7 NERNECO A 22 de marzo 2019 ie biblioteca publica mais Por ultimo, ymen- rio de atencién individua- Estudantes do IES Garcia setates eh cBet mth (Geta Gs terested, Mead nw codes por SRR aLaIS™ push do ilcira lcs > put Oe Dominant So Barboén presentan a su a teu caré. sei se aed Crise martes de + Ter un dispositive e solicitando ; . compatible (tablet, or- https /librotecanet/ cita previa no telefono do candidatura as Becas Europa temsrenost cor oe centro (988 685085) ou libro electnico,teléfono _Atencién.individuali- no correo electrinico ies. mébil ete.) e unba conta zada garcia barbon@edu.xun- de correo eletrnico. Horario. complements tes. Antia Santamarina _péxina web do centro po- _piblicas galegas que ten ‘Anes, Borja Salgado So- dedes atopar 0 Buz6n de por obxectivo facilitar 0 telo, Nerea Medeiros suxestidns, a opcién para acceso de toda a cidada- Ferreiro ¢ Sofia Morillo mandar as vosas suxes- nia é cultura. Dobarrio -estudantes de dns, peticiéns ou pro- GiliciaLe proporciona IP de Bacharelato do TES —_postas. un servizo de préstamo Garcia Barbén- veiien de ‘temporal de obras en for- presentar asia candidate Una proposta de tee- mato dixital de temiticas TaaXV ediciéndas Bocas tara en Internet: Gall- diversas no que 08 inte- Europe = hiipeifovcrear — calegal reoes de lodad a9 porsoas ropaes!~Enainiciativa ‘Estamos a falar dunha lectoras tern o seu espa da Universidade Francis- plataforma de préstamo zo (ficcién, informatica, co de Vitoria de Madrid de obras en formato elec- historia, ocio ete.) e todas edo Banco de Santander. trénico das bibliotecas as idades o seu lugar. Pretende, entre outras fi- piiblicas galegas. Na web _Para_ poder acceder a nalidades, premiar e pro- que se facilita hitps:// GaliciaLe compre: mover 0 talento do alum- www-galiciale.gal/ + Ser usuario/a con car- nado preuniversitaio GaliciaLe é a platafor- _né dunha das bibliotecas ma de préstamo de libros, da Rede de Bibliotecas, Buzén de suxestiéns revistas, audiolibros. e —Publicas de Galicia. En na web do centro peliculas en formato elee- caso de que non dispo- Na parte superior da trénico das bibliotecas fas del, podes dirixirte 4 Borja, Sofia, Maria Felpeto (ttora) Ania e Nerea, estudantes do IES Garcia Barbe.