You are on page 1of 8

�� � �� � � � �

d
mçxXxíhç3évhãxísxr3i
ãxXxç3ãx3sQãQr

oísçQãtf�Q
ݦ ÝêjÝ¿ÝbÀÈb®ë¿ÝbÀÈì¬Àïݑ
, Ä¿Àê®ÀbÕÀ¬ëBbÁïïÝblbñÈÝbÈÀ®Ýb«ñÀb¿À°ÀbïÀ¬

!ëÈbÝb¬À¿ñjfëb¿ëïbÝ Ä¿Àê®Àïbìë¿À¬fëbïÀ¬bÀ¦ÄÈÄêÝ¿ëïbì¬ë½¦ÀÈÝïb«ñÀbÝâÀ®ÝÈ
ëb ÃëÈÀÈb Àb Ýb ì¬ë¿ñjfë‘b ÌݬÝb «ñÀb Äïïëb Ý ëê®Àjݏb lb êÀ ÀïÄëb «ñÀb ®Ýê®ëb ëï
n�oçnrCçhxrb‹«ñÀb®LÈbìë¬b뽬ÄãÝjfëbâë¬êÀ À¬bñÈb¦ë ݦb¿Àb®¬Ý½Ý¦Ãëb ëÈb½ëÝï
ëê¿Äj™Àïb¿ÀbïÀãñ¬ÝêjÝbÀbÃÄãÄÀêÀbÈÝ«ñÄêݬÄÝbïÀãñ¬ÝbÀbÀ«ñÄìÝÈÀê®ëïbÝ¿À«ñݐ
¿ëïŒb ëÈëbëïbóçtõt:gt2xçnrb‹Ýëïb«ñÝÄïb ݽÀbÝb¬ÀïìëêïݽĦĿݿÀb¿Àb¿ÀïÀÈìÀêÃݬ
ëbïÀñb¿À°À¬b ëÈbÈÀêë¬bìÀ¬Äãëbìëïïp°À¦bìݬÝbïÄbÀbìݬÝbëïb ëÈìÝêÃÀĬëïŒbÀï®À¤ÝÈ
ëÈì¬ëÈÀ®Ä¿ëïb ëÈbñÈÝb�nFót:h2t2n3oçnNnFóhNt‘
̬À°ÀêĬb«ñÀ¬b¿ÄÕÀ¬b°À¬bÝê®À ÄìÝ¿ÝÈÀê®Àžb ÃÀãݬbÝê®Àïb¿ëbÝ Ä¿Àê®Àžb®ëÈݬ
®ë¿ÝïbÝïbì¬ë°Ä¿Lê ÄÝïbìݬÝb«ñÀbëbÝ Ä¿Àê®Àbêfëb®ÀêÃÝbìëïïĽĦĿݿÀb¿Àbë 묬À¬‘
ÌݬÝbÝ®ÄêãĬbÀïïÝbÈÀê®Ý¦Ä¿Ý¿Àbì¬À°Àê ÄëêÄï®ÝblbêÀ ÀïÄëbïݽÀ¬bëñ°Ä¬bë¬ÄÀê®Ý¬
ÀbÀï®Ý¬b ÄÀê®Àb¿Àb«ñÀ‘‘‘

Ìë¬b«ñÀbì¬À°ÀêĬbëïbÝ Ä¿Àê®Àï¢bÌ묫ñÀbì¬À°ÀêĬblbÈÝÄïbÀ ëê˜ÈÄ ëbÀbïÀêïÝ®ë


«ñÀb 묬ÄãĬ‘b©Àï®ÝbÝñ¦ÝbïÀ¬fëbÝêݦÄïÝ¿ÝïbÝïbì¬Äê ÄìÝÄïbÈÀ¿Ä¿Ýïbì¬À°Àê®Ä°Ýïb¿À
ݦ Ýê ÀbÄê¿Ä°Ä¿ñݦbÀb ë¦À®Ä°ëb«ñÀb°ÄïÝÈb„bì¬ë®Àjfëb¿ëb®¬Ý½Ý¦Ãݿ묑

CQrré3étNé l3xexhsQ3ãQ�híA3x3Qr3évhãxísxr3ãx3sçéuéNIQ

å…bÈñÄ®ëb®ÀÈìëbÀïìÀ ÄݦÄï®Ýïb°LÈbïÀb¿À¿Ä Ýê¿ëbÝëbÀï®ñ¿ëb¿ëïbÝ Ä¿Àê®ÀïbÀ


¿Àb ïñÝïb ÝñïÝï‘b ÑÈb ¿ëïb âÝ®ëïb ¤…b ëÈì¬ë°Ý¿ëïb lb «ñÀb «ñÝê¿ëb ñÈb Ý Ä¿Àê®À
Ý ëê®À Àb°…¬ÄëïbâÝ®ë¬ÀïbÀꮬݬÝÈbÀÈbÝjfëbÝê®Àï‘
Òë Lb¤…bë½ïÀ¬°ëñbëb«ñÀbÝ ëê®À Àb«ñÝê¿ëbÀêâĦÀĬÝÈëïbìÀ¿¬Ýïb¿ÀbñÈb¿ëÈÄêv
Àb¿ÀìëÄïb¿ÝÈëïbñÈbÀÈìñ¬¬fëÕÄêÃëbÀÈbñÈÝb¿À¦Ýï¢b¯ë¿ÝïbÝïb¿ÀÈÝÄïbêÝbïÀ«Lê
ÄݏbÝ Ý½ÝÈb ÝÄê¿ëbÝ®lbÝb¿À¬¬ñ½Ý¿Ýb¿Ýb}¦®ÄÈÝbìÀ¿¬Ý‘bÌë¿ÀÈëïbÄÈÝãÄêݬb«ñÀbݦãë
ïÀÈÀ¦ÃÝê®ÀbÝ ëê®À Àb«ñÝê¿ëbñÈbÝ Ä¿Àê®Àbë 묬À‘
¾Ýì®Äï®Ýb ‹”œy—Œb ÝâĬÈÝb «ñÀb åÀÄê¬Ä Ïb ÀÈb ïÀñb ¦Ä°¬ëb oãítrsqh.án ,llhídãs � � �
mqdudãshxãb«ñÀbÀÈbì묮ñãñLïb«ñÀ¬b¿ÄÕÀ¬bÍ̬À°Àêjfëb¿ëb Ä¿Àê®ÀbÅê¿ñﮬÄݦΏ
ïñãÀ¬Àb«ñÀbÝb¦Àïfëbïëâ¬Ä¿Ýbìë¬bñÈb®¬Ý½Ý¦Ãݿ묏bêëbÀ²À¬ p Äëb¿ÀbïñÝïbݮİĿݿÀï
ì¬ëâÄïïÄëêÝÄïbë½À¿À ÀbÝbñÈÝbïÀ«Lê ÄÝb¿Àb Äê ëbâÝ®ë¬Àï d
· ÃÀ¬À¿Ä®Ý¬ÄÀ¿Ý¿ÀbÀbÝȽÄÀê®Àbïë Äݦ
· ÝñïÝbìÀïïëݦ
· ÝñïÝbÈÀ eêÄ Ý
· Ý Ä¿Àê®À
· ¦Àïfë

causa mecânica
ambiente social

causa pessoal

acidente

lesão
bgnçn2hótçhn2t2nb¬ÀâÀ¬ÀïÀbÝëb ëê¤ñê®ëb¿Àb Ý¬Ý ®À¬pï®Ä ÝïbãÀêl®Ä ÝïbëñbïÀ¤Ý
®¬ÝêïÈĮĿÝïbìÀ¦ëïbãÀêÀïb«ñÀbìÝïïÝÈb¿ÀbñÈÝbãÀ¬ÝjfëbìݬÝbëñ®¬Ý‘bb ë¬b¿ëïbë¦Ãëï
ëñbëb®Äìëb¿ÀbïÝêãñÀbïfëbÀ²ÀÈì¦ëïb¿Àb Ý¬Ý ®À¬pï®Ä ÝïbâpïÄ ÝïbÃÀ¬¿Ý¿ÝïbãÀêÀ®Ä ݐ
ÈÀê®À‘b"ÝbÈÀïÈÝbâë¬Èݏb À¬®Ýïb Ý¬Ý ®À¬pï®Ä ÝïbìïÄ ë¦vãÄ Ýïb®ÝȽlÈbïfëb®¬ÝêïÈĐ
®Ä¿Ýïb¿ëïbìÝÄïbìݬÝbëïbâĦÃëïbÄêâ¦ñÀê ÄÝê¿ëbëbÈë¿ëb¿ÀbïÀ¬b¿Àb Ý¿Ýbñȑ
Òë Lb¤…bêë®ëñb ëÈb«ñÀbâÝ Ä¦Ä¿Ý¿ÀbñÈÝbêë°ÝbÈë¿ÝbïÀbÀïìݦÃÝbÀbìÀãÝ¢bª¬ÝbÝ
ëê¿Ýb lb ñïݬb ݽÀ¦ëïb ¦ëêãëïb ë¬Ýb ñïݬb Ýb ݽÀjÝb ¬Ýïìݿݑb ƅb Ãëñ°Àb Ýb lìë Ýb ¿Ý
ÈÄêÄïïÝÄݏb¿Ýïb¬ëñìÝïbÃÄììÄÀïbÀbÃë¤ÀbÄÈìÀ¬ÝbÝbÈë¿Ýb¿ëbÍ Ý¿ÝbñÈbêÝbïñÝΑbÁïïÀï
À²ÀÈì¦ëïbïÀ¬°ÀÈbìݬÝbĦñﮬݬb«ñÝê®ëbëbt�õhnFón3rx1ht:bâë¬ÈÝ¿ëbìÀ¦ëïbã¬ñìëï
¿ÀbìÀïïëÝïb ëÈbëïb«ñÝÄïb Ý¿ÝbñÈbïÀb¬À¦Ý Äëêݏb¿Ä¬À®ÝbÀbÄê¿Ä¬À®ÝÈÀê®ÀbÝâÀ®Ýbë
ëÈì묮ÝÈÀê®ëb¿ÝïbìÀïïëÝï‘
b 1tMrt3 onrrxt:3 Àﮅb ¬À¦Ý ÄëêÝ¿Ýb ëÈb Ýb ½ÝãÝãÀÈb ¿Àb ëêÃÀ ÄÈÀê®ëïb À
ÃݽĦĿݿÀïbÀb ëÈbÝïb ëê¿Äj™Àïb¿ÀbÈëÈÀê®ëb«ñÀb Ý¿ÝbñÈbÀﮅbÝ®¬Ý°ÀïïÝê¿ë‘b
ì¬ë½Ý½Ä¦Ä¿Ý¿Àb¿ÀbÀê°ë¦°ÄÈÀê®ëbÀÈbÝ Ä¿Àê®ÀïbÝñÈÀê®Ýb«ñÝê¿ëbÀï®ÝÈëïb®¬Äï®Àï
ëñb ¿Àì¬ÄÈÄ¿ëïb ëñb «ñÝê¿ëb °ÝÈëïb ¿ÀïÀÈìÀêÃݬb ñÈÝb ®Ý¬ÀâÝb ìݬÝb Ýb «ñݦb êfë
®ÀÈëïbëbì¬ÀìݬëbÝ¿À«ñÝ¿ë‘
b1tMrt3�n1bFh1tb¿ÄÕb¬ÀïìÀÄ®ëb„ïbâݦÃÝïbÈÝ®À¬ÄÝÄïbÀ²Äï®Àê®ÀïbêëbÝȽÄÀê®À
¿Àb®¬Ý½Ý¦Ãë‘bîñÝê¿ëbëbÀ«ñÄìÝÈÀê®ëbêfëbÝì¬ÀïÀê®Ýbì¬ë®ÀjfëbìݬÝbëb®¬Ý½Ý¦Ãݐ
¿ë¬b«ñÝê¿ëbÝbĦñÈÄêÝjfëb¿ëbÝȽÄÀê®Àb¿Àb®¬Ý½Ý¦Ãëblb¿ÀâÄ ÄÀê®Àbëñb«ñÝê¿ë
êfëb Åb ½ëÝb ÈÝêñ®Àêjfëb ¿ëb ÈÝ«ñÄꅬÄëb ëïb ¬Äï ëïb ¿Àb Ý Ä¿Àê®Àb ÝñÈÀê®ÝÈ
ëêïÄ¿À¬Ý°À¦ÈÀê®À‘
îñÝê¿ëbñÈbëñbÈÝÄïb¿ëïbâÝ®ë¬ÀïbÝê®À¬Äë¬ÀïbïÀbÈÝêÄâÀï®Ýȏbë 묬Àbëbt1h2nFón
«ñÀbìë¿Àbì¬ë°ë ݬbëñbêfëb:nr�xbêëb®¬Ý½Ý¦Ãݿ묑

l l ica
te socia pessoa mecân aciden
te
ambien causa causa lesão

ªb«ñÀbìë¿ÀÈëïbâÝÕÀ¬bìݬÝbÀ°Ä®Ý¬b«ñÀbëïbÝ Ä¿Àê®Àïbë 묬ÝÈ¢bÁ²À¬ Ä®ÀbïñÝ


Ý®Àêjfë‘bª½ïÀ¬°Àbëïb¿ëÈÄêvï‘bÑÈÝbÈÝêÀĬÝblb ëꮬë¦Ý¬bëïbâÝ®ë¬Àïb«ñÀbÝê®À À¿ÀÈ
ëbÝ Ä¿Àê®À‘
� � � ©fëblbìëïïp°À¦bÄê®À¬âÀ¬Ä¬bêÝïb Ý¬Ý ®À¬pï®Ä ÝïbãÀêl®Ä Ýïb¿ÀbñÈÝbìÀïïëݏbÈÝïbl
ìëïïp°À¦bÄêâ¦ñÀê ÄݬbïñÝb ëê¿ñ®Ýbì¬ëìë¬ ÄëêÝê¿ëbñÈbÝȽÄÀê®Àbïë Äݦb¬Ä ëbÀÈ

d À²ÀÈì¦ëïbìëïĮİëï‘bbÀ¿ñ ÝjfëbÀbëb®¬ÀÄêÝÈÀê®ëb¿ëb®¬Ý½Ý¦ÃÝ¿ë¬bìݬÝbëbÀ²À¬ p Äë
¿ÀbïñÝïbâñêj™Àïbïfëb¬À ñ¬ïëïbÄÈì묮Ýê®pïïÄÈëïbìݬÝb¬À¿ñÕĬbëb¬Äï ëb¿ÀbÝ Ä¿Àê®Àï‘
ÑÈb ®¬Ý½Ý¦ÃÝ¿ë¬b «ñÀb ëêÃÀ Àb ½ÀÈb ëb ïÀñb ®¬Ý½Ý¦Ãëb Àb ëb ¿ÀïÀÈìÀêÃÝb ëÈ
ïÀ¬ÄÀ¿Ý¿Àb Ý®Àê®ëb „ïb êë¬ÈÝïb ¿Àb ïÀãñ¬Ýêjݏb Àﮅb ÈñÄ®ëb ÈÀêëïb ïñ¤ÀÄ®ëb Ýb ñÈ
Ý Ä¿Àê®Àb¿ëb«ñÀbñÈb®¬Ý½Ý¦ÃÝ¿ë¬b¿Àï¦ÀIJݿëb«ñÀbêfëbÈëﮬÝbì¬Àë ñìÝjfëb ëÈ
Ýb«ñݦĿݿÀb¿ÀbïÀñb®¬Ý½Ý¦Ãë‘
ïb ÝñïÝïb ìÀïïëÝÄïb ®ÝȽlÈb ìë¿ÀÈb ïÀ¬b êÀñ®¬Ý¦ÄÕÝ¿Ýïb ë½ïÀ¬°Ýê¿ëïÀb Ý
Ý¿Ýì®Ýjfëb ¿ëb ®¬Ý½Ý¦ÃÝ¿ë¬b Ýëb ïÀñb ®¬Ý½Ý¦Ãëb Àb ì¬ëìë¬ ÄëêÝê¿ë¦ÃÀb ñÄ¿Ý¿ëï
Èl¿Ä ëïbÀbÝïïÄï®Àê ÄÝÄïbÝ¿À«ñÝ¿ëï‘
¨Ýïb ëb âÝ®ë¬b Àꮬݦb ÈÝÄïb ì¬v²ÄÈëb ¿ëb Ý Ä¿Àê®Àb lb Ýb ÝñïÝb ÈÀ eêÄ ÝBb 
¬ÀÈëjfëb¿Ýb ÝñïÝbÈÀ eêÄ ÝblbëbâÝ®ë¬b«ñÀbÈÝÄïb¬À¿ñÕbÝbì¬ë½Ý½Ä¦Ä¿Ý¿Àb¿ÀbñÈ
Ý Ä¿Àê®Àbë 묬À¬‘
bì¬À°Àêjfëb ëÈÀjݏbì묮Ýê®ëbìÀ¦ÝbÀ¦ÄÈÄêÝjfëbëñbêÀñ®¬Ý¦ÄÕÝjfëb¿Ýïb ÝñïÝï
¿ëïbÝ Ä¿Àê®Àï‘

qshXhãéãxr3 çxXxívhQíhrsér3íé3x� çxré

ÁÈb ïÀb ®¬Ý®Ýê¿ëb ¿Àb ¬ÀïìëêïݽĦĿݿÀb ìÀ¦Ýb ïÀãñ¬ÝêjÝb êÝb ÀÈì¬Àïݏb «ñÀÈ
¿À°À¬ÄÝbÝïïñÈĐ¦Ý¢bÏÀ¬…b«ñÀbñÈbïÀ®ë¬b¿Ý¬ÄÝb ëê®Ýb¿Àb®ñ¿ëb«ñÀbÝ ëê®À ÀbêñÈÝ
ÀÈì¬ÀïÝ¢b©fë‘bÏÀ¬ÄÝbñÈbݽïñ¬¿ë‘bbì¬À°Àêjfëb¿ÀbÝ Ä¿Àê®Àïbì¬À ÄïÝb¿Ýb ë¦Ý½ë
¬Ýjfëb¿Àb®ë¿ëï‘
mbìë¬bÄïïëb«ñÀb®ë¿ÝbÀÈì¬ÀïÝb¿À°Àb®À¬bñÈÝbépíTb-béx�hrr�x3pFónçFt32n
íçnNnFI�x32n3T1h2nFónr‘
ªb뽤À®Ä°ëbâñê¿ÝÈÀê®Ý¦b¿Ýb!ÅÌblbÝbì¬À°Àêjfëb¿ÀbÝ Ä¿Àê®Àï‘bÏñÝb ëÈìëïĐ
jfëbÀbÝ®ñÝjfëbÀï®fëb¿ÀâÄêÄ¿Ýïbìë¬b¦ÀãÄï¦ÝjfëbÀïìÀ pâÄ Ýb-bÝb©ë¬ÈÝb­Àãñ¦ÝÈÀê®Ý¿ë¬Ý
©­-ôb¿ÝbÌ묮ݬÄÝbêºb––b‹•y’”“’Y–Œb¿ëb¨ÄêÄï®l¬Äëb¿ëb¯¬Ý½Ý¦Ãë‘
b!ÅÌb®ÀÈbìÝìÀ¦bÄÈì묮Ýê®pïïÄÈëbì묫ñÀbìëïïĽĦĮÝbÝbñêÄfëb¿ÀbÀÈì¬À
¬ÄëïbÀbÀÈì¬ÀãÝ¿ëïbìݬÝbÀï®ñ¿Ý¬bì¬ë½¦ÀÈÝïbïl¬Äëïb¿ÝbÀÈì¬ÀïÝbÀb¿Àï 뽬ĬbÈÀÄëï
Àbì¬ë Àïïëïb ÝìÝÕÀïb¿Àb À¬ ݬbëb¦ë ݦb¿Àb®¬Ý½Ý¦Ãëb¿ÝbÈÝÄë¬bïÀãñ¬ÝêjÝbìëïïp°À¦‘
b!ÅÌbìë¿Àb ëꮬĽñĬbìݬÝbÝbïë¦ñjfëb¿Àbì¬ë½¦ÀÈÝïb ëÈb ÝÈìÝêÃÝïbÀ
ë½ïÀ¬°Ýj™Àïb ñÄ¿Ý¿ëïÝïb ¿ëb ÝȽÄÀê®Àb ¿Àb ®¬Ý½Ý¦Ãëb ëñb ïÀ¤Ýb Ýïb ÄêïìÀj™Àïb ¿À
ïÀãñ¬Ýêjݑbïb ÝÈìÝêÃÝïb¿Ýb!ÅÌb®LÈbìë¬b뽤À®Ä°ëb¿ÀïÀê°ë¦°À¬bñÈÝbÈÀê®Ý¦Ä
¿Ý¿Àbì¬À°Àê ÄëêÄï®ÝbÀꮬÀbëïb®¬Ý½Ý¦ÃÝ¿ë¬Àï‘

©fëb½Ýï®ÝbïÀ¬b®¬Ý½Ý¦Ãݿ묑bmbêÀ ÀïÄëbìݬ®Ä ÄìݬBbÒë LbïݽÀb«ñÀÈbïfë


ëïbÈÀȽ¬ëïb¿Ýb!ÅÌb¿ÝbïñÝbÀÈì¬ÀïÝ¢bÒë LbïݽÀbëb«ñÀbÝb!ÅÌbÝê¿Ý
âÝÕÀê¿ë¢b Åêâë¬ÈÀïÀb ï뽬Àb Ýïb ݮİĿݿÀïb ¿Ýb !ÅÌ‘b ÒÀ¬ÄâÄ«ñÀb ¿Àb «ñÀ
âë¬ÈÝb°ë Lb®ÝȽlÈbìë¿Àb ë¦Ý½ë¬Ý¬‘b©fëbìÀ¬ Ýb®ÀÈìëB

ntx�3 çQvtçé3évIé

îñÝê¿ëbâݦÝÈëïb¿ÝïbݮİĿݿÀïbì¬À°Àê ÄëêÄï®Ýïbêfëbìë¿ÀÈëïb¿ÀIJݬb¿À
¿Àï®Ý ݬbÝïbhFronIanr32n3rn5MçtFIt‘
Òë Lb ¤…b ë½ïÀ¬°ëñb «ñÀb ݦãñêïb ë¦ÀãÝïb ¿Àb ®¬Ý½Ý¦Ãëb Ýê¿ÝÈb ìÀ¦Ýb ⅽ¬Ä ݏ
Ýêë®Ýê¿ëb®ñ¿ë¢bÏfëbëïb1honhçxr3‹ÈÀȽ¬ëïb¿Ýb!ÅÌŒbâÝÕÀê¿ëb¦À°Ýê®ÝÈÀê®ëb¿ëï
ìÀ¬ÄãëïbÀ²Äï®Àê®ÀïbìݬÝbÄÈìÀ¿Ä¦ëïb¿Àb°Ä¬ÀÈbÝbïÀb®ë¬êݬb ÝñïÝïb¿ÀbÝ Ä¿Àê®Àï‘
¯ë¿ÝbÄêïìÀjfëbïÀãñÀbñÈb Ä ¦ëb¿Àbì¬ë À¿ÄÈÀê®ëïb½…ïÄ ëïb«ñÀb ëꮬĽñÄbìÝ¬Ý � � �
ÝbÀ¦Ý½ë¬Ýjfëb¿ëb�tont�nFóx32n3çhr1xrbëñbïÀ¤ÝbñÈÝbÈÀ®ë¿ë¦ëãÄÝb¿ÀbÄêïìÀjfë
¿ëïb ¦ë ÝÄïb ¿Àb ®¬Ý½Ý¦Ãëb ®ë¬êÝ¿Ýb 뽬ÄãÝ®v¬ÄÝb Ýb ìݬ®Ä¬b ¿Ýb ìñ½¦Ä Ýjfëb ¿Ýb ©ë¬ÈÝ
­Àãñ¦ÝÈÀê®Ý¿ë¬Ýb¿ëb¨ÄêÄï®l¬Äëb¿ëb¯¬Ý½Ý¦Ãëb©­-œb¿Àb”y’Y’œ•‘ d
!ëÈëb ¤…b °ÄÈëïb ëïb Ý Ä¿Àê®Àïb ïfëb À°Ä®Ý¿ëïb ëÈb Ýb Ýì¦Ä Ýjfëb ¿Àb ÈÀ¿Ä¿Ýï
ÀïìÀ pâÄ Ýïb¿ÀbïÀãñ¬ÝêjݏbïÀ¦À ÄëêÝ¿Ýïb¿Àbâë¬ÈÝbÝbÀï®Ý½À¦À À¬bÈÝÄë¬bÀâÄ … ÄÝbêÝ
쬅®Ä ݑbïbì¬Äë¬Ä¿Ý¿Àïbïfë

· v:h�hFtI�x32x3çhr1x3ÐbïÄãêÄâÄ Ýb®ë¬ê…¦ëb¿ÀâÄêĮİÝÈÀê®ÀbÄêÀ²Äï®Àê®À‘bÒÝÈëï
ĮݬbñÈbÀ²ÀÈì¦ëbñÈÝbÀï Ý¿Ýb ëÈbìÄïëbÀï 묬ÀãÝ¿ÄëbÝì¬ÀïÀê®ÝbñÈbïl¬Äë
¬Äï ëb¿ÀbÝ Ä¿Àê®À‘bÁïïÀb¬Äï ëbìë¿À¬…bïÀ¬bÀ¦ÄÈÄêÝ¿ëb ëÈbÝb®¬ë Ýb¿ëbÈÝ®À¬Äݦb¿ë
ìÄïëbìë¬bëñ®¬ëbÀÈ½ë¬¬Ý ÃÝ¿ëbÀbÝê®Ä¿À¬¬ÝìÝê®À‘

· unMóçt:h tI�x32x3çhr1x3Ðbëb¬Äï ëbÀ²Äï®ÀbÈÝïbÀﮅb ëꮬë¦Ý¿ë‘bÁïïÝbݦ®À¬êݮİÝ


lbñ®Ä¦ÄÕÝ¿ÝbêÝbÄÈìëïïĽĦĿݿÀb®ÀÈì묅¬ÄÝbëñb¿ÀâÄêĮİÝb¿ÝbÀ¦ÄÈÄêÝjfëb¿ÀbñÈ
¬Äï ë‘b ÒÀ¤ÝÈëïbñÈbÀ²ÀÈì¦ëbÝïbìݬ®ÀïbÈv°ÀÄïb¿ÀbñÈÝbȅ«ñÄêÝbÐbìë¦ÄÝï
Àêã¬ÀêÝãÀêïb 묬ÀÄÝïbÀ® ‘b-b¿À°ÀÈbïÀ¬bêÀñ®¬Ý¦ÄÕÝ¿Ýïb ëÈbÝê®Àìݬëïbì¬ë®À
®ë¬ÀïbñÈÝb°ÀÕb«ñÀbÀïïÝïbìݬ®Àïb¿Ýïbȅ«ñÄêÝïbêfëbìë¿ÀÈbïÀ¬bïÄÈì¦ÀïÈÀê®À
À¦ÄÈÄêÝ¿Ýï‘

· zhFt:h tI�x3 2x3 çhr1xb Ðb lb Ýb ÈÀ¿Ä¿Ýb «ñÀb ¿À°Àb ïÀ¬b ®ëÈÝ¿Ýb «ñÝê¿ëb êfëb âë¬
ìëïïp°À¦bÀ¦ÄÈÄêݬbëñbÄïë¦Ý¬bëb¬Äï ë‘bÌë¬bÀ²ÀÈì¦ë3ȅ«ñÄêÝïbÀÈbÈÝêñ®Àêjfë
¿À°ÀÈbïÀ¬bïÄêݦÄÕÝ¿Ýïb ëÈbì¦Ý Ýïb¿ÀbÝ¿°À¬®Lê Äݞb¦ë ÝÄïbëê¿Àblbì¬ëĽĿë
âñÈݬb¿À°ÀÈbïÀ¬b¿À°Ä¿ÝÈÀê®ÀbïÄêݦÄÕÝ¿ëï‘

NÃO FUME

EM MANUTENÇÃO
� � � mçQsxf�Q3vQNxshXé3a3 çQsxf�Q3híãhXhãtéN

d ïbÈÀ¿Ä¿Ýïb¿Àbì¬ë®Àjfëb ë¦À®Ä°ÝbÄï®ëblb«ñÀb½ÀêÀâÄ ÄÝÈbÝb®ë¿ëïbëïb®¬Ý½Ý¦Ãݐ


¿ë¬ÀïbÄê¿Äï®Äê®ÝÈÀê®Àb¿À°ÀÈb®À¬bì¬Äë¬Ä¿Ý¿Àb ëêâë¬ÈÀb¿À®À¬ÈÄêÝbÝb¦ÀãÄï¦Ýjfë
«ñÀb¿Äïì™Àbï뽬ÀbÏÀãñ¬ÝêjÝbÀb¨À¿Ä ÄêÝb¿ëb¯¬Ý½Ý¦Ãë‘
ªïbÀ«ñÄìÝÈÀê®ëïb¿Àbì¬ë®Àjfëb ë¦À®Ä°Ýbïfëb ëêÃÀ Ä¿ëïbìÀ¦ÝbïÄã¦Ý3víé‘
ªïbÁÌ!ïb¿À°ÀÈbïÀ¬bÈÝê®Ä¿ëïbêÝïb ëê¿Äj™Àïb«ñÀbëïbÀïìÀ ÄݦÄï®ÝïbÀÈbïÀãñ¬Ýê
jÝbÀï®Ý½À¦À À¬Àȏb¿À°Àê¿ëbïÀ¬b¬ÀìݬݿëïbïÀÈì¬Àb«ñÀbÝì¬ÀïÀê®Ý¬ÀÈb«ñݦ«ñÀ¬
¿ÀâÄ ÄLê Äݑ

ÒÀ¤ÝbݦãñêïbÀ²ÀÈì¦ëïb¿ÀbÝì¦Ä Ýjfëb¿ÀbÁÌ!ï

· rhrón�t32n3nPtMró�xb«ñÀbÀ¦ÄÈÄêÝbãÝïÀïb°Ýìë¬ÀïbëñbìëÀĬÝïb ëê®ÝÈÄêÝê®Àï
¿ëb¦ë ݦb¿Àb®¬Ý½Ý¦Ãëž
· nF1:tMrMçt�nFóxbÄï®ëblbâÀ ÃÝÈÀê®ëb¿Àbȅ«ñÄêÝb½Ý¬ñ¦ÃÀê®ÝbìݬÝb¦Ä°¬Ý¬bë
ÝȽÄÀê®Àb¿ëb¬ñp¿ëbÀ² ÀïïÄ°ëž
· 1x�tF2x3õh�tFMt:b«ñÀbÈÝê®lÈbÝïbÈfëïbë ñìÝ¿Ýïbâë¬Ýb¿ÝbÕëêÝb¿ÀbìÀ¬Äãë
¿ñ¬Ýê®Àbëb Ä ¦ëb¿ÀbñÈÝbȅ«ñÄêݞ
· 1tõx32n3rn5MçtFItbìݬÝb ëê®À¬bÀ«ñÄìÝÈÀê®ëïbïñïìÀêïëïbïñ¤ÀÄ®ëïbÝbÀïâë¬jëï
Ýïëb°ÀêÃÝÈbÝbïÀb¿Àïì¬Àê¿À¬‘

îñÝê¿ëbêfëbâë¬bìëïïp°À¦bÝ¿ë®Ý¬bÈÀ¿Ä¿Ýïb¿ÀbïÀãñ¬ÝêjÝb¿Àb묿ÀÈbãÀ¬Ý¦bìݬÝ
ãݬÝê®Ä¬bÝbì¬ë®Àjfëb ëꮬÝbëïb¬Äï ëïb¿ÀbÝ Ä¿Àê®ÀïbÀb¿ëÀêjÝïbì¬ëâÄïïÄëêÝÄïb¿À°À
ïÀbñ®Ä¦ÄÕݬbëïbÀ«ñÄìÝÈÀê®ëïb¿Àbì¬ë®ÀjfëbÄê¿Ä°Ä¿ñݦb ëêÃÀ Ä¿ëïbìÀ¦ÝbïÄã¦Ýbvíp‘
Ïfëb ëêïÄ¿À¬Ý¿ëïbÀ«ñÄìÝÈÀê®ëïb¿Àbì¬ë®ÀjfëbÄê¿Ä°Ä¿ñݦb®ë¿ëïbëïb¿ÄïìëïĮĐ
°ëïb ¿Àb ñïëb ìÀïïëݦb ¿Àï®ÄêÝ¿ëïb Ýb ì¬ë®ÀãÀ¬b Ýb Äê®Àã¬Ä¿Ý¿Àb âpïÄ Ýb Àb Ýb ïÝ}¿Àb ¿ë
®¬Ý½Ý¦Ãݿ묑
ªïb ÁÌÅï3 êfëb À°Ä®ÝÈb ëïb Ý Ä¿Àê®Àïb ëÈëb Ý ëê®À Àb ¿Àb âë¬ÈÝb ÀâÄ ÝÕb ëÈb Ý
ì¬ë®Àjfëb ë¦À®Ä°Ý‘bìÀêÝïb¿ÄÈÄêñÀÈbëñbÀ°Ä®ÝÈb¦Àï™Àïb«ñÀbìë¿ÀÈb¿À 묬À¬b¿À
Ý Ä¿Àê®Àï‘bÒÀ¤ÝbñÈbÀ²ÀÈì¦ë

it�rnh.nídqq.�.qn�ds.ánetãíhíxnídãsqxnídnt�n�xáídInlx�nt�.nlxãlg.A
bádnã�xn dqldadtnptdng.uh.nt�n xtlxnídnLft.nãxnetãíxníxn�xáídAn,x
ídqq.�.qnxn�ds.áIndrsdnqd.fhtnlx�n.nLft.Inl.tr.ãíxnt�.ndP áxr�xnptd
.shãfhtnxnqxrsxnídnit�rA

ÂÀ¦ÄÕÈÀê®Àb§ñpïbÀï®Ý°ÝbñïÝê¿ëbì¬ë®À®ë¬bâÝ Äݦ‘bÅïïëbÄÈìÀ¿Äñb«ñÀbïÀñb¬ëï®ëbÀ
ïÀñïbë¦ÃëïbâëïïÀÈbÝ®ÄêãÄ¿ëï‘bä¬ÝjÝïbÝëbñïëb 묬À®ëb¿ëbÁÌŏb§ñpïbïÝÄñb¿ÀïïÝbïÀÈ
«ñݦ«ñÀ¬b¦Àïfë‘

Á²Äï®ÀÈbÁÌÅïbìݬÝbì¬ë®Àjfëb¿Àbì¬Ý®Ä ÝÈÀê®Àb®ë¿ÝïbÝïbìݬ®Àïb¿ëb ë¬ìë‘bÒÀ¤Ý


ݦãñêïbÀ²ÀÈì¦ëï

· étõnIt3n31çbFhxáb ÝìÝ À®Àb¿ÀbïÀãñ¬ÝêjÝb ëꮬÝbÄÈìÝ ®ëïbìÀ¬âñ¬Ýj™ÀïbÝjfë


¿ëïbÝãÀê®ÀïbÈÀ®Àë¬ë¦vãÄ ëïbÀ® ‘
· â:gxráb v ñ¦ëïb ëꮬÝb ÄÈìÝ ®ëïb «ñÀb À°Ä®Ýb Ýb ÀãñÀĬÝb ®ë®Ý¦b ëñb ìݬ Äݦb Àb Ý � � �
ëê¤ñê®Ä°Ä®À‘b mb ñ®Ä¦ÄÕÝ¿ëb ÀÈb ®¬Ý½Ý¦Ãëïb ëê¿Àb À²Äï®Àb ëb ¬Äï ëb ¿Àb ÄÈìÝ ®ëb ¿À
Àï®Ä¦ÃÝjëïbÀb Ý°Ý ëï‘
d

· shtr3çnrohçtóAçhtrbì¬ë®À®ë¬b¬ÀïìĬݮv¬Äëb«ñÀbì¬À°ÄêÀbì¬ë½¦ÀÈÝïbìñ¦Èëêݐ
¬ÀïbÀb¿Ýïb°ÄÝïb¬ÀïìĬݮv¬ÄÝïbÀb¿À°ÀbïÀ¬bñ®Ä¦ÄÕÝ¿ëbÀÈbÝȽÄÀê®Àïb ëÈbìëÀĬÝï
ãÝïÀïb°Ýìë¬ÀïbëñbâñÈëïbêë Ä°ëï‘

· ãt1nbȅï ݬÝb¿Àbï릿ݏb«ñÀbì¬ë®ÀãÀb ëꮬÝbÄÈìÝ ®ëïb¿Àbìݬ®p ñ¦Ýïb¬ÀïìÄêãëï


¿Àbì¬ë¿ñ®ëïb«ñpÈÄ ëïb¬Ý¿ÄÝjfëb‹Äêâ¬Ý°À¬ÈÀ¦ÃÝbÀbñ¦®¬Ý°Äë¦À®ÝŒbÀbëâñï ÝÈÀê®ë‘
"À°ÀbïÀ¬bñ®Ä¦ÄÕÝ¿ÝbêÝïbëìÀ¬Ýj™Àïb¿Àbï릿ݑ

· âMNh2xrb ëê Ãݏb«ñÀbì¬À°ÄêÀb ëꮬÝbÝbïñ¬¿ÀՏbëb ÝêïÝjëbÝbĬ¬Ä®ÝjfëbÀbëñ®¬ëï


ì¬ë½¦ÀÈÝïbìïÄ ë¦vãÄ ëï‘b"À°ÀbïÀ¬bñïÝ¿ÝbïÀÈì¬Àb«ñÀbëbÝȽÄÀê®ÀbÝì¬ÀïÀê®Ý¬
êp°ÀÄïb ¿Àb ¬ñp¿ëb ïñìÀ¬Äë¬Àïb Ýëïb Ý ÀÄ®…°ÀÄïb ¿Àb Ý ë¬¿ëb ëÈb Ýb êë¬ÈÝ
¬Àãñ¦ÝÈÀê®Ý¿ë¬Ý‘

· V�xr3 n3 õçtIxrb ¦ñ°Ýïb «ñÀb À°Ä®ÝÈb ì¬ë½¦ÀÈÝïb ¿Àb ìÀ¦Àb Ãë«ñÀb À¦l®¬Ä ë
«ñÀÄÈÝ¿ñ¬Ýïb 묮ÀïbÀb¬Ýïì™ÀïbÀb¿À°ÀÈbïÀ¬bñïÝ¿ÝïbÀÈb®¬Ý½Ý¦Ãëïb ëÈbï릿Ý
À¦l®¬Ä ݏbì¬ë¿ñ®ëïb«ñpÈÄ ëïbÈÝ®À¬ÄÝÄïb 묮Ýê®Àïb…ïìÀ¬ëïbìÀïÝ¿ëïbÀb«ñÀê®Àï‘
� � � · ínçFtr3 n3 oirb ½ë®Ýïb ¿Àb ½ë¬¬Ý Ãݏb «ñÀb ì¬ëìë¬ ÄëêÝÈb Äïë¦ÝÈÀê®ëb ëꮬÝ
À¦À®¬Ä Ä¿Ý¿ÀbÀbñÈÄ¿Ý¿À‘b"À°ÀÈbïÀ¬bñ®Ä¦ÄÕÝ¿ÝïbÀÈbÝȽÄÀê®Àïb}ÈÄ¿ëïbÀbÀÈ

d ®¬Ý½Ý¦Ãëïb«ñÀbÀ²ÄãÀÈb ëê®Ý®ëb ëÈbì¬ë¿ñ®ëïb«ñpÈÄ ëï‘

· SçxF1xbÝ°Àê®ÝÄïb¿Àb ëñ¬ëb«ñÀbì¬ë®ÀãÀÈb¿ÀbÄÈìÝ ®ëïb¬ÀïìÄêãëïb¿Àbì¬ë¿ñ


®ëïb«ñpÈÄ ëïb Ãë«ñÀbÀ¦l®¬Ä ëb«ñÀÄÈÝ¿ñ¬ÝïbÀb 묮Àï‘b"À°ÀÈbïÀ¬bñïÝ¿ëïbÀÈ
®¬Ý½Ý¦Ãëïb¿Àbï릿ÝãÀÈbÀ¦l®¬Ä ݏbë²ÄÝ À®Ä¦LêÄ Ýb 묮ÀbÝb«ñÀê®ÀbÀ® ‘

Não é
qualquer EPI que
atende a legislação
e protege o
trabalhador. b¦ÀÄb¿À®À¬ÈÄêÝb«ñÀbëïbÁÌÅï3ïÀ¤ÝÈbÝì¬ë°Ý¿ëïbìÀ¦ëb¨ÄêÄï®l¬Äëb¿ëb¯¬Ý½Ý¦Ãë
Apenas aqueles ÈÀ¿ÄÝê®Àb À¬®ÄâÄ Ý¿ëïb¿ÀbÝì¬ë°Ýjfëb‹!Œ‘bïbÀÈì¬ÀïÝïb¿À°ÀÈbâë¬êÀ À¬bëïbÁÌÅï
que têm o número ã¬Ý®ñÄ®ÝÈÀê®ÀbÝëïb®¬Ý½Ý¦ÃÝ¿ë¬Àïb«ñÀb¿À¦ÀïbêÀ ÀïïĮݬÀȑbb¦ÀÄbÀï®Ý½À¦À Àb®ÝȽlÈ
do CA e a marca do «ñÀblb뽬ÄãÝjfëb¿ëïbÀÈì¬ÀãÝ¿ëïbñïݬbëïbÀ«ñÄìÝÈÀê®ëïb¿Àbì¬ë®ÀjfëbÄê¿Ä°Ä¿ñݦ
fabricante gravada ëê¿ÀbÃëñ°À¬b¬Äï ëbÝïïÄÈb ëÈëbëïb¿ÀÈÝÄïbÈÀÄëïb¿Àï®ÄêÝ¿ëïbÝbïñÝbïÀãñ¬Ýêjݑ
no produto é que
oferecem proteção
mb®Ý¬ÀâÝb¿ëbÏÀ¬°ÄjëbÁïìÀ ÄݦÄÕÝ¿ëbÀÈbÁêãÀêÃݬÄÝb¿ÀbÏÀãñ¬ÝêjÝbÀbÀÈb¨À¿Ä
efetiva. Cabe ao
ÄêÝb ¿ëb ¯¬Ý½Ý¦Ãëb ‹ÏÁϨ¯Œb Àb ¿Ýb !ÅÌb ëñb êÝb âݦ®Ýb ¿ÀïïÀïb ¿ëb ÀÈì¬Àãݿ묏
trabalhador zelar
pela própria
¿À®À¬ÈÄêݬbëb®ÄìëbÝ¿À«ñÝ¿ëb¿ÀbÁÌÅbÀÈbâÝ Àb¿ëb¬Äï ëb«ñÀbĬ…bêÀñ®¬Ý¦ÄÕݬbÀb«ñÝÄï
segurança, ÝïbìÀïïëÝïbêÝbÀÈì¬ÀïÝb«ñÀb¿À°À¬fëbñ®Ä¦ÄՅ¦ëï‘
recusando os EPIs ªb®¬ÀÄêÝÈÀê®ëblbñÈÝbâÝïÀbÄÈì묮Ýê®Àbêëbì¬ë Àïïëb¿Àbñ®Ä¦ÄÕÝjfëb¿ëïbÁÌÅï‘
que não tenham o îñÝê¿ëbëb®¬Ý½Ý¦ÃÝ¿ë¬b¬À À½ÀbÄêﮬñj™Àïbï뽬ÀbÝbÈÝêÀĬÝb 묬À®Ýb¿ÀbñïݬbëbÁÌŏ
CA e a identificação Ý ÀĮݐëbÈÀ¦Ã묑bÏÀê¿ëbÝïïÄȏb«ñÝê¿ëb®Ä°À¬b¿}°Ä¿Ýïbï뽬ÀbÝbñ®Ä¦ÄÕÝjfëb¿ÀbñÈbÁÌŏ
clara do fabricante! ìÀjÝbÀï ¦Ý¬À ÄÈÀê®ëïbÝëbïÀ®ë¬b¿ÀbïÀãñ¬ÝêjÝb¿ÀbïñÝbÀÈì¬Àïݑ

óQísçQNx3x3vQírxçXéf�Q3ãQr3xpth é�xísQr3ãx3 çQsxf�Q

!ݽÀb Ýëb ïÀ®ë¬b ¿Àb ïÀãñ¬ÝêjÝb ¿Ýb ÀÈì¬Àïݏb ¤ñê®ÝÈÀê®Àb ëÈb ëñ®¬ëïb ïÀ®ë¬Àï
ëÈìÀ®Àê®ÀïbÀï®Ý½À¦À À¬bëbïÄï®ÀÈÝb¿Àb ëꮬë¦ÀbÝ¿À«ñÝ¿ë‘
b ëêïÀ¬°Ýjfëb¿ëïbÀ«ñÄìÝÈÀê®ëïblbëñ®¬ëbâÝ®ë¬b«ñÀb ëꮬĽñÄbìݬÝbÝbïÀãñ¬Ýê
jÝb¿ëb®¬Ý½Ý¦Ãݿ묑bÌ묮Ýê®ëb Ý¿Ýbì¬ëâÄïïÄëêݦb¿À°Àb®À¬bëïbïÀñïbì¬vì¬ÄëïbÀ«ñÄìݐ
ÈÀê®ëïbÀb¿À°ÀbïÀ¬b¬ÀïìëêÀ¦bìÀ¦ÝbïñÝb ëêïÀ¬°Ýjfë‘
§ÀȽ¬ÀïÀbïÀb Ý¿ÝbñÈb¿ÀbêvïbìÀêïݬbÀbÝ®ñݬb ëÈbïÀãñ¬ÝêjݏbëïbÝ Ä¿Àê®Àï
ì¬Ý®Ä ÝÈÀê®Àbìë¿À¬fëbïÀ¬bÀ¦ÄÈÄêÝ¿ëï‘bÂÝjÝbïñÝbìݬ®À‘b!ëÈÀ Àb¬Àâ¦À®Äê¿ëbï뽬À
ëïbÝïïñê®ëïbÝì¬ÀïÀê®Ý¿ëïbêÀï®ÝbÝñ¦Ý‘b­Àï린ÝbëïbÀ²À¬ p ÄëïbÝbïÀãñĬ‘
vPnç1�1hx3l bPxçv�vhQr
� � �
©ÝbÈ}ïÄ Ýb�rfrdã�nd�z PfdoiPdã�ndersPzd�PdesnfPqbñÈb°À¬ïëb¿Ä՝
ÍîñÀÈbïݽÀbâÝÕbÝbÃë¬ÝbêfëbÀïìÀ¬ÝbÝ ëê®À À¬‘Î
îñÀbÝïïë ÄÝjfëb°ë LbâÝÕb¿ÀïïÀb°À¬ïëb ëÈbëïbÝïïñê®ëïb®¬Ý®Ý¿ëïbêÀï®ÝbÝñ¦Ý¢

vPnç1�1hx3m
ïbÀï®Ý®pï®Ä ÝïbÈëﮬÝÈb«ñÀbÝbÈÝÄë¬bìݬ®Àb¿ëïbÝ Ä¿Àê®Àïbë 묬Àbìë¬bâݦÃÝï
ÃñÈÝêÝï‘b Ìë¬b «ñÀb Àê®fëb ïÀãñê¿ëb åÀÄê¬Ä Ïb ¬ÀÈë°Àê¿ëïÀb Ýb 1tMrt
�n1bFh1t3À¦ÄÈÄêݐïÀbÝb ÝñïÝbì¬Äê Äìݦb¿ëïbÝ Ä¿Àê®Àï¢

vPnç1�1hx3d
îñݦbëb뽤À®Ä°ëb¿Ýb!ÅÌ¢

vPnç1�1hx3e
ªbïÀñb®¬Ý½Ý¦Ãëb¬À«ñÀ¬bëbñïëb¿ÀbÁÌ!ïbëñbÁÌÅï¢b!ëÈëb°ë Lbëïbñ®Ä¦ÄÕÝ¢

vPnç1�1hx34
ÒÝÈëïb ¬Àï린À¬b Àï ¬À°Ýb ëb êëÈÀb ¿Àb Ý¿Ýb ÁÌÅb êÝb ë¦ñêÝb ëñb ¦ÄêÃÝ
묬Àïìëê¿Àê®À‘