You are on page 1of 3
UBND TINH BA RIA - VUNG TAU LIEN SO TAL CHINH - XAY DUNG 86 : 787 /CBLS-STC-SXD The hign Nghi CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doe lip - Tw do - Hanh phic Ba Ria - Ving Tau, ngay CONG BO GIA VAT LIEU XAY DUNG THANG 3 NAM 2014 Viv ditu chinh git mOt sé logi vat ligu cé gid bién dong. 11 thang 4 ndm 2014 inh sé 112/2009/ND-CP ngay 14/12/2009 cia Tha tung Chinh phi vé quan ly chi phi ddu tu xéy dung cng trinh; Théng béo s6 167/TB-UBND ngiyy 24/6/2013 cia UBND tinh vé két lun cuge hop vé don gid VLXD céng trinh giao thong trén dia ban tinh Ba Ria - Viing Tau, Lién $6 Tai chinh - Xay dung cng bé gid bin mot s6 loai vat ligu xay dung cha yéu thang 3 nam 2014 tai thi trudmg tinh Ba Ria - Ving Tau nhur sau: TT TEN HANG DVT | Noi Vang Tan Xuyén | Chiu [Long Diga] BA Ria sin xufit | Taw Thanh Mée Die Dat De ‘A |GACH, NGOL, TAM LOP CAC LOA VI|Gach men Dong Tim (Céng ty TNHH MTV TM Dang Tam): 1 [Gach men |ét nén 30x30 (1 lvienthing\(loai AA): Ms: 300: 348; 387 hig 10.330] 16090] 160.00) 160.20] 160820] 160,90 as: 3030 MARBLES ining kg si sl 2 |Gach men lat nén 30x30 (1 1vién/thing\(loai A): Ms: 0:48: 397 hig 12a 74a) 128.744] 120744) 128,743] 128s] 128.74 5 [ech men it ka 4040 (Giéthingonl AY es recon, 4 94a | ag 138600] 138,600] 128.600] 138600] 138.600] 138.00 1 [sh men at a 4040 igh as soon, 546 8948.46 | ag 110880] 110880] 110880] 110860) 110¢80) 110300 F |SAT THES 1 | THEP VINAKYOEL ( Vigt-Nhgt ): gid ban da bao ghm thué VAT, chi phi van chuyén dén chin cng trinh 1 Sir we P6 mm 14300] 14800] 14800] 14800] 14800] 14800 2 | Sat ron 8mm 14,800] 14,800] 14,800] 14,800] 14,800] 14,800 3.| Sét tron, gin P 10 (dai 11,7mveay) 14,291 | 14,291] 14,291] 14,291 | 14,291] 14,291 4] Sie tn, gin b 12 (dai 11,7mviedy) 144g] 14143] 14.149] 14,149 { 14,149] 14,149 5 | Sat tron, gin b 14 (dai 11,7nv/edy) 1427] 1427| 14927] 14,127 | 14,127] 14,127 6 | Sat tron, gin b 16 (dai 11,7mvedy) 14419] 14119] 14119] 14119] 14,119] 14,119 7 | si won, pin 18 (a 117s) iia] vaira{ t4sra| tata] sara] 1473 8 | Sat tron, gin b 20 (dai 11,7mv/edy) 14176 | 14,176] 14,176] 14,176 14,176 G |CAC LOI VAT TU KHAC: 8 | Trin, veh again thgch cao BORAL (Céng ty TNHH Boral Gypsum VN) (da gim VAT, chisa bao gém chi phi nhiin eng lap dat) + ft BORA oem rs 118.000] 148300) 148 500) 148500] 148,500) 143.00 » fran chin BORA hg PCE ant 12.000] 126 00] 126 00] 126500] 126.500] 121.09 Th ch x i ch BORAL dy Kh BORA CEI mt tm ty 032 ¢ franchm BOA. thing SUPRACE!L aw 220.00] 205760] 225750] 25,780] 205,790] 220500 Te has dn BORAL dy em Tass FUPRACET eae i i Sn 50g Pu its 28 eo BORA eR-vr-azota VU thing 872014 Trang 13 TT] TEN HANG DVT | Nei Vang | Tan | Nuyén | Chiu |Long Dito] Ba Ria sinxuit| ‘taw_| rnanh | mje | pee _| viene 5 i Bing i Eas oi 90 4 ren chim BORAL, nung XTRAFLEX in? 132.000] 137,500] 137,500] 137,500) 137,500) 132,000 + Tam tach exo clin BORAL dy Sa + Thar chinh XTRAFLEX diy 065mm tanh pu XTRACEI day 035mm «Tenchi BORAL, hé Khang XTRACEIL in 125,400] 130,800] 130,900] 130,900] 130,900] 125.400 + Tn bch 0 i hain BORAL Sem +-thanh enh XTRACEIL dy 035mm + Thanh pha XTRACEIL dy 035mm £ | vic nn BORA Khang PT WALL 6165 in? 241,500) 246,760] 246,750] 246,750] 246,750) 241,500] +m te a0 vu cn BORAL dy 12S + Kung BORAL.PT WALL mn Kem dy 042mm « |Vich gin BORAL, Kung SUPRAWALL UGG | dim? 294,000] 299,250] 290,250] 200,260] 290,250] 294,000 }- tn tach aos cn BORAL dy 12 Sm + Khang SUPRAWALL a nm Aen dy 0 Sem k |ReTONG TVO1 & CONG BTCT CAC LOSE 1 |Céng BCT (Cry CP XAy lp dfn 2- Long Hi tén 0: XN VLND - Cty TNH LTV NE dign 2 - Long Ha (id bao gbm thué GTGT va chi phi vehuyén bbe Ken, xudng x6 1 |Cing via he 110-X60: 1D300.4000x80 Vi tind | 268,500] 286,000] 288,000] 288,000] 288,000] 282,000) 262,000 [D400.4000x80 Vi tind | 326,500] 351,500] 353,800] 353,600] 353,800] 347,000] 347,000 1ps00.4000x60 Vi ind | 426,800] 467,000] 471,500] 471.500] 471,500] 458.500] 458.500 00.4000x60 Vi tind | 488,500] 531,500] 536,000] 536,000] 526,000] $29,500] 529,500 D800x4000x80 Vi dnd | 796,500] 282,800] 890,000| 690,000] 990,000] 965.500] _ 965.500 1D 1000x4000x90 VI ind | 1,142,000] 1,227 000| 1,236,009] 1,236,000 1,236,000] 1,214,500} 1,214,500 1D1200x3000x120 VI tind | 2,127 500| 2,317,000] 2,326 200| 2,326 00] 2,326 800| 2,266,000 2,266,000 1)1500x3000x130 VI ind | 2,832,500] 3,039,500 3,062,500] 3,062.60] 3,062,500] 2,970,500] 2,970,500 12000x3000x150 VI dnd | 4,377,500] 4,636,500| 4,670,000] 4,670.00] 4.670.000] 4,584,800] 4,584,800 2 |Cing chia ine qua dung HM-X1S: 1D3004000%S0 (130-XB80) tind | 314,000] 381,500] 335,900] 335.900] 335,900] 328.400] 328,400 [D400.4000480 1130-X180) tn | 367,000] 389,000] 396,000] 386.000] 398,000] 389,000] 389,000 1D500.4000x60 (1130-X180) dim | 467,800] 508,000] 515,000] 515.000] 515,000] 499,000] 499,000 D600.4000460 1130-X180) din | $81,800] 620,000] 628,500| 628,500] 628.500] 610,000] 610,009 D800,4000x80 (1130-X180) ind | 877,000] 945,500] 956,500] 956.500] 956,500] 935,500] _ 935.500 1b 1000x4000,90 (1130-XB80) ind | 1,243,000] 1,341,000] 1.340.000] 1,340,000} 1,340,000] 1,309,000] 1,309,000 1p 120030004120 (1130-X1880) tind | 2,283,500] 2,445,000] 2,472,000] 2.472.000} 2,472,000] 2,428,500] 2,428 500 1b 100430004130 (1130-XB80) tnd | 3,025,000] 3,212,000] 3,232,000] 3,282,000} 3,232,000] 3,197,009] 3,187 000 1b 20003000150 (1130-X180) tina | 4,913,500] 5,136,500] 5,167,500] 5,167 500 5,167,500] 5,110,009] 5,110,000 3 |dotnt cng Joan exo a oint cdng D300 et 39,200] 39,200] 39,200] 30,200] 39,200] 39200] Joint cing D400 Aisi 49,000] 49,000] 4,000] 49,000] 49,000] 49,000 point cing Ds00 esi 58,600] 58,600] 58,600] 58,600] 58,600] 58,600] int cbng D600 isi 70,000] 70,000] 70,000] 70.000] 70.000] 70,000 ont cing D800 isi 104,500] 104,500] 104500] 104.00] 104,500] 104.500] oi cing D1000 esi 128.500] 128,500] 128,500| 128.500] 128 500] 128 50] ont cbng D1200 desi 138,000] 158,000] 158,000) 158,000] 158,000] 158,000 Joint edng D100 desi 194500] 194,500] 194,500] 194500] 194.500] 194 500] 4 |ebiao: Jc8i ao D300 aves: | 29,000] 115,000] 116.500] 116500] 116.500] 112,400] 112,400 [a8 ao Ds00 116200] 132.500] 133.800] 133,800] 133.800] 129.600] 129,60] BRVT-372014 VUX0 thang 372014 Trang 2/3 TT) TEN HANG c). Nhiing mat hang khong, jungtau. 20V.VN) 75. / sO XAY DUNG PHO GIAM DOC Ta Quée Truong BR.VT-3/2014 a). Gid trong bang da cé thué VAT dén hign truong xay lip. b) Gia ban tai noi san xudt da c6 thué VAT va duge ban trén phuong tign bén mua. VLXD thang 3/2014 /PAO;GIAM DOCL~ SO TAI CHINE ‘Lé Ha Hai DVT] Nol] Vong | Tin] Nuyén ] Chiu [Long Dia] Bi Ria san xudt | Taw Thanh Moc Dic] pat DO ee 146.800! 64.800] 167.500] 167.500] 167.500] 161.000] 167.000 40 D800 : pate | 178.600) 198.500] 202.500] 202.500] 202.500] 196.800) _ 196.800 [ci as D100 313.000| 341.000] 343.286] 343.286] 343.286] 330.300] 330.300 HeeEEEL | 347.500] 382.500] 387.000] 387.000] 387.000] 374.000] 374.000] |céi as D1500 486,500] 533500] 543,000] 543.000] 543,000] 524.000) 524.000] L [Be tong nya néng,Nhyadwing: || ae ipeetaee | a Bee atlfetetiet 1 [Bé tong nya ndng - Cty CP Céng tinh Giao théng tink BRVT (Tram trén Chau Pha, Km10, duimg Ba Ria - Chau Pha, Tn Thanh): Ic1s (22TCN249-98 (Gia thing 2/2014) atin [1.753773] | [eee ~ |e20 @2TCN249-98\Gid thang 22014) | tn | 1.735654] | ce | ee [c2s (227 CN249-98) Gia thang 2/2014) tin | 1.612.598 2 |Nhyea during 60/70 - Cty TNHH Nhya duimg Petrolimex: (Gid d8 bao gém VAT, gid giao hing tai Kho Nha Bé, TPHCM) | Nha dung phy 60/70 (190kg/phuy akg | 18.269 |. Nhya duomg dae nng 60/70 ake | 16830] a eee 2a |e M |NHIEN LIEU (Petrolimex) ‘Vir 01/3/2014 dn trude 12h 19/3/2014 a zi ang RON 92 (epee eS SHEE 2ast0] 24510] 24.510] " [Diu DO 0,25 s : 22.720 22.720| 22.720 Dau mazut 3.55 18710 18710] 18.710 [Tir 12h ngay 19/3/2014 dén true 24g 31/3/2014: Xang RON 92 7 anit_| 24.690 24.690] 24.680] DivDoo2ss SS~S~=*@*C 22.790] 22.790] 22.780] Dau mazut aie | 18.590] 18.590] 18.520] neath nghy 3100018 alee Hxang RON 92 ait 24.680) 24.690] 24.690] Dupoo2ss | aac 22.550, 22.550] 22.550] [Dau mazut 3,58. ake 18.460] 18.460) 18.460} *Ghie chinh gid trong Céng bé gid nay thi van sir dung theo Cong bé gid VLXD thang 01 va thang 02 ‘nim 2014 s6 424/CBLS-STC-SXD ngiy 25/02/2014 cia Lién $6 Tai chinh - Xay dumg tinh Ba Ria - Ving Tau d). Cong bé gid VLXD hang thang cia Lién sé Tai chinh - Xy dung tinh Ba Ria - Ving Tau duoc ding tai website cla So ‘dy dung tinh Ba Rja - Ving Tau (http://soxd.baria-vungtau.gov.vn), Sé Tai chinh tinh Ba Ria - Ving Tau (http://sote.baria- Trang 3/3