You are on page 1of 1

BASIC HIRAGANA

wa ra ya ma ha na ta sa ka a

ri mi hi ni chi shi ki i

ru yu mu fu hu nu tsu su ku u

n re me he ne te se ke e

wo ro yo mo ho no to so ko o

MODIFIED HIRAGANA

nya cha sha kya gya rya mya hya pya bya dzya jya

nyu chu shu kyu gyu ryu myu hyu pyu byu dzyu jyu

nyo cho sho kyo gyo ryo myo hyo pyo byo dzyo jyo

DAKUTEN are the two small strokes that change the sound of basic kana.
pa ba da za ga
The ‘k’ sound becomes a ‘g’ sound ( for example ka か becomes ga が )
The ’s’ sound becomes a ‘z’ sound ( for example sa さ becomes za ざ)
pi bi dzi ji gi The ‘t’ sound becomes a ‘d’ sound ( for example ta た becomes da だ )
The ‘h’ sound becomes a ‘b’ sound ( for example ha は becomes ba ば )

pu bu dzu zu gu HANDAKUTEN is a small circle that changes ‘h’ to ‘p’.


So ha は becomes pa ぱ

pe be de ze ge

po bo do zo go
www.drmoku.com