You are on page 1of 4

IKALAWANG MARKAHANG PASULIT SA

FILIPINO II

A . Panuto : Basahin ng mabuti ang bawat aytem. Isulat ang titik ng tamang
sagot.

1 . Dennis ang pangalan ko. __________ ay nakatira sa Jimili-an ,Loboc , Bohol.

A . Ikaw B. Ako C. Siya

2 . Si Aling Marta ay nakahanda ng pagkain para sa mga anak niya. _______ ay


masipag na ina.

A . Ako B .Ikaw C . Siya

3 . Maganda ang bag na hawak ko. ______ ay sa akin ng aking ninang.

A . Ito B . Iyon C . Dito

4 . Naku! Tingnan mo! Naiba ang paru-parong ______. Halika sundan natin.

A . Diyan B .Ito C . Iyon

5 . Si Lita at Ana ay magkapatid. _____ ay nagmamahalan.

A . Sila B . Siya C . Ako

6 .Nakatira sa malayong bundok si Carlo. _____ lumaki at naghahanapbuhay.

A . Dito B . Diyan C . Doon

Piliin ang kasingkahulugan ng salitang may kulay sa bawat pangungusap.

7 . Tinulungan ni Tomas ang nadapang bata dahil sa pagtakbo nang matulin.

A . mabagal B . mahina C . mabilis

8 . Tumulong sa paglilinis ang magkakaibigan kaya maaliwalas ang paligid.

A . malinis B . makalat C . madumi

9 . Kahit madungis ang pulubi hinda pinagtawanan ni Ethan.

A . marumi B . malinis C . mabango

10 . May sakit ang maarugang ina ni Ashley kaya siya ay gumagawa ng gawaing

bahay.

A . maalaga B . pabaya C . makasarili

Piliin sa bawat hanay ang salitang may klaster o kambal-katinig.

11 . A . tsokolate B. aklat C. lapis

12 . A . saging B . prutas C . mangga


13 . A . bola B . gitara C. trumpeta

14 . Ano ang kasalungat sa salitang maulan.

A . madilim B . payapa C. maaraw

15 . Mabilis siyang pumupunta sa kanyang hanay. Ang kasalungat ng salitang

May salungguhit.

A . matulin B . mabagal C .maliksi

Piliin ang salitang may wastong baybay.

16 . A . kalapati B . kalapate C . kapalati

17 . A . bolaklak B . bulaklat C . bulaklak

18 . A . boko B . boku C . buko

19 . Saang direksyon naroon ang bahay?

A . Hilaga B . silangan C . timog

20 . Saang direksiyon naroon ang simbahan?

A . kanluran B. Timog C . hilaga

21 . Saang direksiyon naroon ang paaralan?

A . timog B . kanluran C . hilaga


Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong.

Si Lito

Si Lito ay batang palasagot. Isang araw maagang umuwi mula sa


paaralan si Gng. Santos. Narinig niyang sinisigawan ni Lito ang kasambahay.
Pinagsabihan niya itong pumasok sa kuwarto at kinausap. Paglabas nila sa silid ,
pinuntahan ni Lito si Maria na kasambahay nila at humingi ng paumanhin.

22 . Ano ang pamagat ng kuwento?

A . Si Lita B . Si Jose C . Si Lito

23 . Saan ito nangyari?

A . sa paaralan B . sa bahay C . sa parke

24 . Sinu-sino ang mga tauhan sa kuwento?

A . Lito, Gng. Santos, Maria

B . Ethan , Ana , Gng, Agor

C . Gng. Perin, Lito , Nanay

25 . Ano ang naging problema sa kuwento?

A . palasagot B . mahiyain C . sinisigawan

26 . Paano ito nabigyan ng solusyon?

A . pinagalitan B . humingi ng tawad C . nilayasan

Isulat ang pangungusap sa paraang kabit-kabit na may tamang laki at layo sa


isat-isa.

27 . Tahimik na bata.

28 . Si Donna ay maganda.