You are on page 1of 6

PAST SIMPLE

Forma

TWIERDZENIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
Podmiot + czasownik+„ed” I washed my car yesterday.
Umyłem wczoraj swój samochód.
lub
I bought a very expensive dress two days ago.
Podmiot + 2 forma czasownika nieregularnego Dwa dni temu kupiłam bardzo drogą sukienkę.
PYTANIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
(Wyraz pytający) +did + podmiot + czasownik w podst. formie? What did you buy?
Co kupiłeś?
Did you go there yesterday?
Poszedłeś tam wczoraj?
UWAGA!
Pytania o podmiot:
Who washed my car yesterday?
Who/ What + czasownik+”ed”? Kto umył wczoraj mój samochód?
lub
Who/What + 2 forma czasownika?
Who won 100$?
Kto wygrał 100$?
PRZECZENIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY

Podmiot + didn’t + czasownik w podst. formie. I didn’t want to go.


Nie chciałam iść.

UWAGA!!!
Czasowniki specjalne nie tworzą czasu wg. podanego schematu. Pytania tworzone są przez inwersję, natomiast
przeczenia przez dodanie do czasownika słówka NOT. Zagadnienie to omówione jest szczegółowo przy
czasownikach specjalnych.

Zastosowanie i przykłady

ZASTOSOWANIE PRZYKŁADY
1. Czynności lub stany, które miały miejsce Susan washed the dog on Sunday.
zdecydowanie w przeszłości, przeszłość ta jest Susan umyła psa w niedzielę.
najczęściej określona – choć nie zawsze precyzyjnie.
2. Czynności, które zaczęły się i skończyły w Mr Smith taught English for 20 years.
przeszłości Pan Smith uczył angielskiego przez 30 lat.(już tego nie
robi)
3. Czynności, które zdarzyły się w przeszłości i nie I spoke to Frank Sinatra.
mogą być powtórzone. Kiedyś rozmawiałem z Frankiem Sinatra. (on już nie
żyje, czyli nie będzie możliwości z nim porozmawiać).
4. Pytając kiedy dana czynność miała miejsce When did you go there?
Kiedy tam poszedłeś?
5. Czynność miała miejsce zdecydowanie w He bought that tie in Paris.
przeszłości, pomimo braku określenia czasu zauważyć On kupił ten krawat w Paryżu.(a więc wtedy kiedy tam
można brak związku z teraźniejszością. był).
6. Relacjonując zdarzenia, które następowały po sobie She got up, put on her coat and left.
w przeszłości, w krótkich odstępach czasu Ona wstała, włożyła płaszcz i wyszła.
Dalsze przykłady
He painted this picture in 1999. On namalował ten obraz w 1999.
What time did you come back home yesterday? O której godzinie wróciłeś wczoraj do domu?
When was he born? Kiedy on się urodził?
Who was in London last week? Kto był w Londynie w zeszłym tygodniu?
He called several times last week. On dzwonił kilka razy w zeszłym tygodniu.
What made you sad yesterday? Co cię wczoraj zasmuciło?
He didn’t come to my birthday party. On nie przyszedł na moje przyjęcie urodzinowe.
I worked in that firm for 20 years. Pracowałem w tej firmie przez 20 lat. (Już nie pracuję).
I never met your husband. When did he die? Nigdy nie spotkałem twojego męża. Kiedy umarł?
She paid the driver and got out of the taxi. Zapłaciła kierowcy i wysiadła z taksówki.
He won 3 gold medals when he was 25. Kiedy miał 25 lat wygrał 3 złote medale.
What time did you go to bed yesterday? O której godzinie poszedłeś wczoraj do łóżka?

Przykładowe wyrażenia czasowe charakterystyczne dla Past Simple


yesterday wczoraj
then wtedy
when kiedy
how long ago? jak dawno temu?
last night/week/year etc. zeszłej nocy/ w zeszłym tygodniu...
ago temu
long time ago dawno temu
in 1777 w 1977

Zasady pisowni przy dodawaniu końcówki –ed

1. Jeżeli czasownik kończy się na –e, to zamiast –ed dodajemy samo –d.
love loved
2. Jeżeli czasownik kończy się akcentowaną sylabą, lub składa się tylko z jednej sylaby, a sylaba ta
kończy się pojedynczą spółgłoską po pojedynczej samogłosce, spółgłoska ta ulega podwojeniu.
beg begged
3. Jeżeli czasownik kończy się na –y poprzedzone spółgłoską, zamieniamy –y na „i” i dodajemy
końcówkę –ed.
study studied

PAST CONTINUOUS

Forma

TWIERDZENIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
Podmiot+ { was, were }+ czasownik + ing I was dancing when he came.
Kiedy on przyszedł ja tańczyłam.
PYTANIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
(Wyraz pytający) +{was, were} + podmiot + czasownik+ ing? Were you having dinner when he came?
Czy jedliście obiad kiedy on przyszedł?
What was he doing when it happened?
Co on robił kiedy to się stało?
PRZECZENIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
Podmiot + { wasn’t, weren’t } + czasownik+ ing I wasn’t cooking when he came.
Ja nie gotowałam kiedy on przyszedł.
Zastosowanie i przykłady
ZASTOSOWANIE PRZYKŁADY
1. Czynności, które trwały w określonym momencie w Yesterday at 11:00 I was having dinner.
przeszłości. (Ktoś był w trakcie ich wykonywania) Wczoraj o 11:00 jadłem obiad. (Byłem w trakcie
jedzenia).
2. Dłuższe czynności przeszłe, będące „tłem” dla They were having breakfast when the phone rang.
przeszłych czynności krótszych. Oni jedli śniadanie kiedy zadzwonił telefon.
3. Dwie lub więcej czynności, które trwały When she was reading her children were playing in the
równocześnie w przeszłości. garden.
Kiedy ona czytała jej dzieci bawiły się w ogrodzie.
4. Opisując atmosferę (szczególnie przy opowiadaniu The birds were singing and the sun was shining.
przeszłych zdarzeń) Śpiewały ptaki i świeciło słońce.
5. Czynności przeszłe, mające charakter tymczasowy He was living in Warsaw then.
(odpowiednik „present continuous” w przeszłości) Mieszkał wówczas w Warszawie.
6. Plany dotyczące przeszłości He was meeting him in Warsaw the following day.
(odpowiednik “present continuous” w przeszłości) Spotykał się z nim w Warszawie następnego dnia.
7. Wyrażając dezaprobatę względem tego, co He was constantly losing umbrellas at that time.
powtarzało się w przeszłości zbyt często. W tym czasie ciągle gubił parasole.
(odpowiednik „present continuous” w przeszłości)

Dalsze przykłady

When he was reading his wife was preparing lunch. Kiedy on czytał, jego żona przygotowywała lunch.
When I was crossing the street I heard the scream. Kiedy przechodziłem przez ulicę usłyszałem krzyk.
Between 3 and 5 Susan was painting the picture. Pomiędzy 3 a 5 Susan malowała obraz.
At 10 pm. Bill was reading in bed. O 10:00 Bill czytał w łóżku.
When he saw her, she was wearing a blue coat. Kiedy ją zobaczył miała na sobie niebieski płaszcz.
While she was working he was sitting in the garden. Podczas gdy ona pracowała on siedział w ogrodzie.
What was she doing when you were talking Co ona robiła, kiedy ty rozmawiałeś przez telefon
on your mobile phone? komórkowy?
When she was skiing she broke her leg. Kiedy jeździła na nartach złamała nogę.
What was she doing when he was having a shower. Co ona robiła kiedy on brał prysznic?
She wasnt’s talking on the phone when her boss Ona nie rozmawiała przez telefon kiedy przyszedł
came in. jej szef.
When she was learning he was listening to the Kiedy ona się uczyła on słuchał radia.
radio.
He was constantly coming back very late. On ciągle wracał bardzo późno.

Przykładowe wyrażenia czasowe charakterystyczne dla Past Continuous


while podczas gdy
when kiedy
all morning/ evening… cały ranek, wieczór…
(at) this time yesterday wczoraj o tej porze

Zasady pisowni przy dodawaniu końcówki –ing


1. Jeżeli czasownik kończy się na –e, przy dodaniu końcówki –ing, -e zanika.\
make making

2. Jeżeli czasownik kończy się sylabą akcentowaną (bądź składa się tylko z jednej sylaby), a sylaba ta z
kolei kończy się pojedynczą literą spółgłoskową następującą po pojedynczej literze samogłoskowej,
spółgłoskę tę podwajamy.
sit sitting
PAST PERFECT

Forma

TWIERDZENIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
Podmiot + had+ 3 forma czasownika After I had heard from him, I left for Canada.
Po otrzymaniu wiadomości od niego, wyjechałem do
Kanady.
PYTANIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
Had she written all the letters before he
came?
Czy ona napisała wszystkie listy zanim on
(Wyraz pytający) +had + podmiot + 3 forma czasownika? przyszedł?
How many letters had she written before
he came?
Ile listów ona napisała zanim on
przyszedł?
PRZECZENIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
Podmiot + hadn’t + 3 forma czasownika She hadn’t written all the letters before he came.
Ona nie napisała wszystkich listów zanim on przyszedł.

Zastosowanie i przykłady
ZASTOSOWANIE PRZYKŁADY
1. Czynności, które miały miejsce przed innymi When I entered the room I noticed that somebody had
czynnościami przeszłymi wyrażonymi w Simple Past stolen my book.
Kiedy wszedłem do pokoju, zauważyłem, że ktoś
ukradł moją książkę.
2. Czynności, które skończyły się w przeszłości i He was happy. He had signed an important contract.
których rezultaty były widoczne w przeszłości. On był szczęśliwy. On podpisał ważną umowę.

Dalsze przykłady
After she had finished work she met her friends. Po tym jak skończyła pracę spotkała się z
przyjaciółmi.
After they left, she began to sing. Po tym jak wyszli ona zaczęła śpiewać.
The teacher knew Tom had lied to him. Nauczyciel wiedział, że Tom go okłamał.
By the time he was eighteen Bill had learnt to cook. Bill nauczył się gotować, zanim skończył
osiemnaście lat.
She didn’t want the book because she had already read it. On nie chciał książki, ponieważ już ją czytał.
When we arrived at the theatre, the play had already started. Kiedy przybyliśmy do teatru, sztuka już się zaczęła.
Before he went home he had drunk three cups of tea. Zanim poszedł do domu, wypił 3 filiżanki herbaty.
When he came home she had already finished cooking. Kiedy on wrócił do domu ona już skończyła
gotować.
He was sad because his girlfriend had left him. On był smutny, ponieważ jego dziewczyna go
opuściła.
The chair looked brand new because he had fixed it. Krzesło wyglądało na nowe, ponieważ on je
naprawił.
Kiedy weszłam do pokoju, zauważyłam, że ktoś był tam When I entered the room I noticed that somebody
wcześniej. had been there before.
Zanim ona przyszła on wypił cztery butelki wody mineralnej. Before she came he had drunk four bottles of
mineral water.
Przykladowe wyrażenia czasowe charakterystyczne dla Past Perfect

before przed
after po
already już
just właśnie
when kiedy
never nigdy
as soon as jak tylko
until/till (aż) do
by + moment w przeszłości do jakiegoś czasu

FOR + okres czasu od I haven’t eaten anything for 8 hours. Nie jadłem nic od 8 godzin.
SINCE + moment w przeszłości od I haven’t eaten since breakfast. Nie jadłem nic od śniadania

PAST PERFECT CONTINUOUS

Forma
TWIERDZENIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
Podmiot + had+ been+ czasownik +ing They had been looking for a flat for 6 months before
they found one they liked.
Oni szukali mieszkania przez sześć miesięcy zanim
znaleźli takie, które im się podobało.
PYTANIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
Had Anna been studying before he came?
Czy Ania się uczyła zanim on przyszedł?
(Wyraz pytający) +had + podmiot + been+ czasownik+ing? What had Anna been doing before he
came?
Co robiła Anna zanim on przyszedł?
PRZECZENIA
KONSTRUKCJA PRZYKŁADY
Podmiot + hadn’t + been+ czasownik+ ing Anna hadn’t been studying before he came.
Anna nie uczyła się zanim on przyszedł.

Zastosowanie i przykłady

Zastosowanie Przykłady
1. Kładąc nacisk na trwanie czynności, które zaczęły Before I started work here, I had been working as a
się i skończyły w przeszłości, przed inną czynnością policeman for 10 years.
najczęściej wyrażoną w Past Simple. Zanim on zaczął pracę tutaj, pracowałem jako
policjant przez 10 lat.
2. Czynności, które trwały jakiś czas w przeszłości i He was angry because he had been waiting at the
których rezultaty były widoczne w przeszłości. airport for 10 hours.
On był zły ponieważ czekał na lotnisku przez 10 godzin.
Dalsze przykłady

Susan had been typing letters before Bill came. Susan pisała listy na maszynie zanim Bill
przyszedł.
Bill had been learning to cook for such a long time Bill uczył się gotować przez tak długo a nie
and he couldn’t even make an omelette. potrafił nawet zrobić omleta.
He had been driving a car for 10 hours when it happened. On prowadzil samochód od 10 godzin kiedy to się
stało.
When I entered the gym they had already been exercising Kiedy weszłam na salę gimnastyczną oni już
for 2 hours. ćwiczyli od dwóch godzin.
By that time we had been climbing for 2 hours. Do tego czasu wspianaliśmy się od dwóch godzin.
Before he came to London he had been working for Zanim przyjechał do Londynu pracował dla Shella
Shell for 5 years. przez 5 lat.
He had been knocking at the door for 5 minutes before Ona pukala do drzwi przez 5 minut zanim je
she opened it. otworzyła.
My sister had been learning Italian for 2 years but Moja siostra uczyła się włoskiego przez 2 lata ale
she couldn’t even say “hello”. nie potrafiła powiedzieć nawet “cześć”.
He knew that she had been waiting for him since 1:00. On wiedział, że ona czekała na niego od 1:00.
I felt exhausted because I had been driving for 9 hours. Czułem się wykończony, ponieważ jechałem od 9
godzin.
I had been working all day so I went to bed early. Pracowałem cały dzień, więc poszedłem do łóżka
wcześnie.
He looked tired because he had been dancing for On wyglądał na zmęczonego, ponieważ tańczył
5 hours. przez 5 godzin.

Przykładowe Wyrażenia czasowe charakterystyczne dla


Past Perfect Continuous

after po
before przed
when kiedy
until/till (aż) do
by+moment w przeszłości do jakiegoś czasu
all+określenie czasu (np. all day) cały dzień

FOR + okres czasu od I haven’t eaten anything for 8 hours. Nie jadłem nic od 8 godzin.
SINCE + moment w przeszłości od I haven’t eaten since breakfast. Nie jadłem nic od śniadania

Zasady pisowni przy dodawaniu końcówki –ing

1. Jeżeli czasownik kończy się na –e, przy dodaniu końcówki –ing, -e zanika.\
make making

2. Jeżeli czasownik kończy się sylabą akcentowaną (bądź składa się tylko z jednej sylaby), a sylaba ta z
kolei kończy się pojedynczą literą spółgłoskową następującą po pojedynczej literze samogłoskowej,
spółgłoskę tę podwajamy.
sit sitting