You are on page 1of 2

‫األيمان بأسمائه تعالى وصفاته‬

Seorang muslim mengimani apa yang ada pada Allah dari nama namanya yang baik ,dan sifat sifatnya
yang tinggi , dan tidak menyekutukan Allah pada selainnya didalam nama nama dan sifat sifat nya ,dan
tidak menakwilkannya serta tidak membantahnya , dan tidak menyamakan sifat dan namanya dengan
sifat makhluqnya sehingga ia mempertanyakan bagaimana sifat namanya atau mempermisalkannya ,
dan itu keadaannya ,dan dia Alah menetapkan pada diri NYA apa yang ia tetapkan , dan rasul
menguatkan sifat nama NYA , dan Allah meniadakan apa yang ingin ia tiadakan dari dirinya , dan rasul
meniadakan sifat dan namaNYA dari segala aib dan kekurangan , secara umum dan terperinci ,

# terdpat dalil naqliyyah dan aqliyyah

1. Dalil naqliyyah

Allah mmeberitakan dirinya tentang nama dan sifat NYA

‫ وهلل أسماء الحسنى فدعوه بها وذرو الذين في أسمائه سيجزون ما كانو يعملون‬: ‫قال تعالى‬
>11: ‫ قل ادعو هللا أوادعو الرحمان أيا ما تدعو فاله األسماء الحسنى < األسراء‬: ‫وقال‬
seperti DIA mensifati dirinya bawasanya DIA maha mendengar maha melihat , maha
mengetahui maha adil ,maha kuat maha perkasa , maha lembut maha khabir , maha pemberi
maha lembut , maha pengampun maha penyayang , dan DIA berkata kepada musa dengan
perkataan dan DIA beristawa diatas asry NYA , dan DIA menciptakan dengan tangannya , dan
DIA mencintai orang orang yang berbuag baik , dan telah ridha terhadap orang orang mukmin
,dan itu semua adalah sifat dzatiyah dan fi’liyyah NYA ,

2. Rasul muhammad SAW memeberitakan sifat sifat Allah {selain sifat dzat dan fi’liyyah }
dan memebenarkannnya dari berita yang benar dan hadist yang jelas

‫ ينزل‬: ‫ وقوله‬. ‫ يضحك هللا إلى رجلين يقتل أحدهما األخر كالهما يدهل الجنة‬: ‫كقوله صلى هللا عليه وسلم‬
‫ من‬. ‫{من يدعوني فأستجيب له ؟‬: ‫ربنا إلي سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث اليل األخر فيقول‬
} ‫ من يستغفرني فأغفر له‬.‫يسألني فأعطيته ؟‬

3. Pendapat para salaf dari sahabat ,tabiin dan empat imam madzhab tentang sifat Allah
taa’la
Mereka meniadakan takwil untuk sifat Allah atau mengeluarkannya dari dhahirnya , tidak
disebutkan sama sekali ada sahabat yang pernah menakwilkan salah satu dasi sifat Allah ,atau
tidak mengakuinya ,atau mengatakan bahwa dhahirnya tidak seperti aslinya ,akan tetapi
mereka mengimaninya secara utuh tanpa mempertanyakannya, dan memeknainya secara
dhahir saja ,dan merekan mengetahui bahwasanya sifat Allahtidak seperti sifat makhluqnya ,,.
Imam malik rahimahullah pernah ditanya tentang firman Allah {‫ }الرحمان على العرش استوى‬,maka ia
berkata , bersemayamnya Allah adalah ma’lum , dan bagaimananya adalah tidak diketahui
,serta bertanya tentangnya adalah suatu penyelewengan
‫األيمان بأسمائه تعالى وصفاته‬
Dan imam syafii rahimahullah pernah berkata ; sehunnguhnya aku mengimani apa yang datang
dari Allah ,yang dimana itu kehendak Allah ,dan aku mengimani rasul Allah , serta apayang
datang dari rasulullah yang dimana itu adalah kehendak rasullulah
Imam ahmad pernah berkata ketika ia mempermsilakan perkataan rasulullah

‫ويرضى‬,‫ويضحك ويغضب‬, ‫ وأنه تعالى يعجب‬... ‫وإن هللا ير يوم القيامة‬...‫إن هللا ينزل إلى سماء الدنيا‬
: ... ‫ويكره ويحب‬
Imam ahmad berkata bahwa; kita mengimaninya ,membenarkannya ,tidak
mempertanyakannya dan tidak memaknainya ,yakni sesungguhnya kita mengumani
bahwasanya Allah itu turun dan melihat ,mengimani bahwasanya DIA diatas asry ,akan tetapi
kita tak mengetahui bagaimana turunnya Allah , bagaimana melihatnya Allah ,bagaimana
istawanya Allah ,dan makna sebenarnya dari perbuatan tersebut ,
Kita menyerahkan urusan itu kepada ALLah ,dan kita tak mensifati Allah kecuali apa yang telah
Allah sifatkan untuk diriNYA , dan apa yang telah rasullah sebutkan , kita mengetahui
bahwasanya }11: ‫}ليس كمثه شيء وهو السميع البصير }{الشورى‬

‫ا‬