You are on page 1of 6

c 

 c 
Vi t b i nguyenbahai
Th ba, 02 Tháng 3 2010 14:45
˜ 
    ! 
"#$% &' ()*+*, 
-. % /
0  1 2%3 4 567% 8
9 % 7 -. % 6 :  ;<;=
1>%5? @%A@5;B /53 @B 9 
 %@C 7/ %DE F :-˜ 
G&%.F A< ! %H -


l l
ß "' ()*+*
ß " 7()*+*7

ß )/; I  5J9
 K 9; / 
' ()*+*
˜LALI054 ' MNB 4O% @% @5;B @P<  
4Q6B %60I ;K 8RJ; %JS@2T ?5U58
F' O F' J53 @;B%AV 0 @%:
5 ; P! Q W 4-()X*+* %3 ' 56-
"' 5? Y%Z[\*-O]Dm 

Hình 1 Vͣ trí, hình d̹ng cͭng COM trên máy tính

i 

ß ˜: 

ß ^; <F 
ß GJ _` K 5;B , % 
ß N;B 53 a"&16 9 
ß $`" b 
ß . % 75;B b (-

ii l
"' ()*+*5S J%3RR%O< ! "#$P-cAd 6BAd *E 3
T O PW! O6 L! "#$: Y ; >%Le@[@Zf@
+gT P-h %5_ 8 1 9 4_i Ad *TO%3
T 8 1 P %3T J5O.haj @%AAP-
()*+*Ad : K ;K 5JC: @: Ad 5 F 
9%3T` 5-"! W()j*+*6 k 5 07 XZf OP7X+ @ 
+ 7Zf O8Xf @lf @A/;94+@ f 5S< A&% XF 53
53 W HP-
ß ˜ 67 l+ 5S6m864OGP
ß ˜ 6 n j+ 5S6Z84OP-
ß N 2X+ 7l+ ;K 6o p-
" 2j+ 7+ L%;K 5S54 p@ ? S5!42
F 82CJ @%3 IS00U 053 %3 R S
o-N ` 5 IL 5 W 4% WI5? -
˜J53 ` J53 WT` -NAJJ  _VS
7J53Z[@*;]O q+mjfm%P-
l
ß 
!"#$"%!"#&'(
ß )*+,-%.!
h L 5U6; %Ad 5;B b (@r
"@s[fZ@tL 6B; J
&A5>A-

Hình 3. Cách k͗t nͩi máy tính qua linh ki͟n đi͟n t΅ MAX tͳi vi đi͙u khi͛n
˜? SL L ;K R%u5;B @v K; L /%%3%L&A
5;B 5 vL ` <J5S5;B /53  % - 0 < 
 L 6B1 E 3? @A:/ ; 35;B  J 0
? 5B/ 9 %L5 %3;K F -
ß /012 ,!$3!4%
i 


 
  !"# "
#
$

%&

'() *+,-
. /0121 / !3

" 4
 5 6 2&7 ! 
8!9 6 2&
:!3


'(!/
$
2; 
<,-!/ (
=>?@ 
A 2;7 A!3
B C
: ,- *
2;7 A
.( ,,D 
 6 2&
ß aw ' A*+*
s-*O 3Ix)&&A 

8A& ;A y&zCP

ß aw ' A*+*
s-fO 3IxA&&A 

8A& ;A y&zCP


Hình 4 Giao di͟n chính cͿa chương trình

Hình 5 Không gian vi͗t l͟nh

˜  @;J
)bA&{ A&K AJW' @;J)rc˜"#$
(& )rc˜"#$ &5U5SG&%J L ,%5 I ?Ad 6BH
 / % -]L | 6B&Ad  , JR
T  1 OAJ+ ePW! "#$7 -
56l7l89li:,!;$$"2<,=,;>?3,2!@A
!,!$3!4%BCD
ß ˜@F f@5B/ &' ()*+*I 0 < 
 } 1OA&P4' 5U58~ %3K :75S054 &
F' ()*+*-cA&5v  %76BL5S-
ß 
 %3 K 958@;Ad 
@<F ;K i I 7v"
8 ] E @2S 9-
ß 
%L % 53 A7$D 5L VSW
7
WAI '%i : 58 6A€ L5; 1 S % 
F :3<@35;B r
a@F' 5 53! 54 J 5
;B /53 @-

 E
ß c65 L1 
Y I 
ß N L1 5;B r
"
ß N L1 5;B b (
ß G7 ` % 7
0! "#$O %`;‚%i : P
ß N;B 53, % K 0' ()*+*O! "#$P
ß N;B 53 a"0' ()*+*
ß $<K VSC F AAƒ&%-

 67

ß
&z& ]&w&& a ˜&% 0%&  a "X˜&%  0%& % )& ] 
a
& &
ß " 53 %WJ ()j*+* i OzX&CP@: 4%6B
 { %3v-h1/ K i JB+T` j 56T 
Jq75iWL% %3T5- 7 JB @5I%I53 
 ` 3  % W i %%- () j*+*6%3 5B% 6 B Ad  K A
 5J@ ?D; 5i L  L%2+Xgc%-˜ (&AJ? { L
RR%[T L*fT -"' ()X*+*054 %:@J53 : Y T WR
R%-OQQ--&- P
ß )5>; J% 0 ; 5 d$b„75;B 
ß ˜%;IF% 
@ 1 
L %GVSx˜ -