You are on page 1of 10

H÷‘ŸNG DA N S÷¤ DUœNG ISIS.

Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ.

Ba¯i 1 : MaÔch dao Òo‰ng RLC

Trong vÌ duÔ na¯y nho˘m xin trÏnh ba¯y cho ca˘c baÔn ca˘ch veı va¯ chaÔy mo‚ pho˚ng mo‰t maÔch dao Òo‰ng RLC baËng chˆÙng trÏnh ISIS. SÙ Òo‡ nguye‚n lÌ:

RLC baËng chˆÙng trÏnh ISIS. SÙ Òo‡ nguye‚n lÌ: BˆÙ˘c 1 : khÙ˚i Òo‰ng chˆÙng trÏnh

BˆÙ˘c 1: khÙ˚i Òo‰ng chˆÙng trÏnh ISIS baËng ca˘ch choÔn Start/ All Program/ Proteus 6 Professional/ ISIS 6 Professional.

baËng ca˘ch choÔn Start/ All Program/ Proteus 6 Professional/ ISIS 6 Professional. SVTH: MAI KHANG SINH

H÷‘ŸNG DA N S÷¤ DUœNG ISIS.

Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ.

Sau Òo˘ cˆ˚a so chˆÙng trÏnh seı xua·t hie‰n vÙ˘i ta·t ca˚ ca˘c co‚ng cuÔ ho„ trÙÔ thie·t ke· va¯ chaÔy mo‚ pho˚ng nhˆ hÏnh sau:

thie·t ke· va¯ chaÔy mo‚ pho˚ng nhˆ hÏnh sau: BˆÙ˘c 2 : choÔn linh kie‰n. —eÂ

BˆÙ˘c 2: choÔn linh kie‰n.

—e la·y linh kie‰n, haıy choÔn nu˘t Component:

—e la·y linh kie‰n, haıy choÔn nu˘t Component: Sau Òo˘ choÔn nu˘t Pick Devices : —eÂ
—e la·y linh kie‰n, haıy choÔn nu˘t Component: Sau Òo˘ choÔn nu˘t Pick Devices : —eÂ

Sau Òo˘ choÔn nu˘t Pick Devices :

nu˘t Component: Sau Òo˘ choÔn nu˘t Pick Devices : —e mÙ˚ cˆ˚a so thˆ vie‰n linh

—e mÙ˚ cˆ˚a so thˆ vie‰n linh kie‰n.

H÷‘ŸNG DA N S÷¤ DUœNG ISIS.

Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ.

DUœNG ISIS. Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ. —e la·y Òie‰n trÙ˚, va¯o thˆ vie‰‚n

—e la·y Òie‰n trÙ˚, va¯o thˆ vie‰‚n DEVICE, ro‡i choÔn RES (nha·p Òo‚i chuo‰t ) trong danh muÔc linh kie‰n cu˚a thˆ vie‰n:

chuo‰t ) trong danh muÔc linh kie‰n cu˚a thˆ vie‰n: Cuıng trong thˆ vie‰n DEVICE :

Cuıng trong thˆ vie‰n DEVICE:

—e la·y tuÔ Òie‰n, choÔn CAP —e la·y cuo‰n da‚y, choÔn INDUCTOR

H÷‘ŸNG DA N S÷¤ DUœNG ISIS.

Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ.

—e la·y nguo‡n mo‰t chie‡u, choÔn BATTERY —e la·y nu˘t nha·n va¯o thˆ vie‰n ACTIVE, choÔn BUTTON

Ca˘c linh kie‰n Òaı choÔn seı xua·t hie‰n trong vu¯ng linh kie‰n :

Òaı choÔn seı xua·t hie‰n trong vu¯ng linh kie‰n : BˆÙ˘c 3: Veı maÔch —e ҈a

BˆÙ˘c 3: Veı maÔch

—e ҈a linh kie‰n va¯o vu¯ng veı maÔch, haıy choÔn te‚n linh kie‰n ro‡i sang vu¯ng veı maÔch nha·p chuo‰t tra˘i va¯o vÚ trÌ ca‡n ÒaÎt.

maÔch nha·p chuo‰t tra˘i va¯o vÚ trÌ ca‡n ÒaÎt. VÌ duÔ: choÔn cuo‰n da‚y sau Òo˘

VÌ duÔ: choÔn cuo‰n da‚y

sau Òo˘ Òˆa va¯o vu¯ng veı maÔch

—e di chuyeÂn linh kie‰n, haıy nha·p chuo‰t pha˚i va¯o linh kie‰n Òe choÔn ( linh kie‰n ÒoÂi ma¯u ), sau Òo˘ nha·p chuo‰t tra˘i va¯ ke˘o re‚ Òe·n vÚ trÌ ca‡n ÒaÎt. Ngoa¯i ra co¯n co˘ the‚m ca˘c co‚ng cuÔ:

quay pha˚i

quay tra˘i

co˘ the‚m ca˘c co‚ng cuÔ: quay pha˚i quay tra˘i —o·i xˆ˘ng doÔc —o·i xˆ˘ng ngang Chu˘

—o·i xˆ˘ng doÔc

—o·i xˆ˘ng ngang

Chu˘ y˘: pha˚i choÔn linh kie‰n (nha·p chuo‰t pha˚i ) trˆÙ˘c khi sˆ˚ duÔng ca˘c co‚ng cuÔ tre‚n. CaÍn cˆ˘ va¯o sÙ Òo‡ nguÓe‚n lÌ, ta choÔn linh kie‰n va¯ saÈp xe·p va¯o vÚ trÌ tˆÙng ˆ˘ng trong vu¯ng veı maÔch nhˆ sau:

H÷‘ŸNG DA N S÷¤ DUœNG ISIS.

Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ.

DUœNG ISIS. Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ. —e no·i da‚y cho linh kie‰n, trˆÙ˘c

—e no·i da‚y cho linh kie‰n, trˆÙ˘c he·t ÒaÎt con tro˚ o˚ cha‚n linh lie‰n thˆ˘ nha·t ( Òa‡u con tro˚ xua·t hie‰n da·u che˘o ), ENTER, sau Òo˘ Òˆa Òe·n cha‚n linh kie‰n thˆ˘ hai (Òa‡u con tro˚ cuıng co˘ da·u che˘o ), ENTER

Chu˘ y˘: Òe xoa˘ linh kie‰n hay xoa˘ ÒˆÙ¯ng no·i da‚y thÏ ta nha·p chuo‰t pha˚i hai la‡n va¯o ca˘i Òo˘.

thÏ ta nha·p chuo‰t pha˚i hai la‡n va¯o ca˘i Òo˘. —e ISIS ho„ trÙÔ tˆÔ Òo‰ng

—e ISIS ho„ trÙÔ tˆÔ Òo‰ng Òi ÒˆÙ¯ng da‚y thÏ choÔn nu˘t Enable/Disable wire auto-router

da‚y thÏ choÔn nu˘t Enable/Disable wire auto-router TaÔi ÒieÂm no·i ca˘c ÒˆÙ¯ng da‚y seı co˘ da·u

TaÔi ÒieÂm no·i ca˘c ÒˆÙ¯ng da‚y seı co˘ da·u cha·m:

no·i ca˘c ÒˆÙ¯ng da‚y seı co˘ da·u cha·m: Sau khi no·i da‚y ca˘c linh kie‰n, ta

Sau khi no·i da‚y ca˘c linh kie‰n, ta co˘ sÙ Òo‡ maÔch:

H÷‘ŸNG DA N S÷¤ DUœNG ISIS.

Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ.

DUœNG ISIS. Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ. Chu˘ y˘: Òe la·y no·i Òa·t cho

Chu˘ y˘: Òe la·y no·i Òa·t cho maÔch, haıy choÔn nu˘t: Inter-sheet Terminal

Òa·t cho maÔch, haıy choÔn nu˘t: Inter-sheet Terminal Ro‡i choÔn GROUND trong vu¯ng linh lie‰n. —eÂ

Ro‡i choÔn GROUND trong vu¯ng linh lie‰n. —e ÒaÎt te‚n hay thay ÒoÂi gia˘ trÚ linh kie‰n, haıy nha·p chuo‰t pha˚i va¯o linh kie‰n, ro‡i ENTER Òe mÙ˚ ho‰p thoaÔi Edit Component cu˚a linh kie‰n. VÌ duÔ: mÙ˚ ho‰p thoaÔi Edit Component cu˚a Òie‰n trÙ˚:

linh kie‰n. VÌ duÔ: mÙ˚ ho‰p thoaÔi Edit Component cu˚a Òie‰n trÙ˚: SVTH: MAI KHANG SINH

H÷‘ŸNG DA N S÷¤ DUœNG ISIS.

Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ.

Nha‰p te‚n Òie‰n trÙ˚ va¯o o‚: Component Reference Nha‰p gia˘ trÚ linh kie‰n va¯o o‚: Resistance Co¯n ca˘c o‚ kha˘c Òe maÎc ÒÚnh ro‡i choÔn OK Ca˘c linh kie‰n kha˘c tˆÙng tˆÔ. —e gaÈn que Òo Òie‰n a˘p, haıy choÔn nu˘t Voltage probe Ro‡i nha·p chuo‰t va¯o vÚ trÌ ca‡n Òo.

probe Ro‡i nha·p chuo‰t va¯o vÚ trÌ ca‡n Òo. Sau khi ÒaÎt te‚n va¯ nha‰p gia˘

Sau khi ÒaÎt te‚n va¯ nha‰p gia˘ trÚ linh kie‰n, ta co˘ sÙ Òo‡ nguye‚n lÌ:

gia˘ trÚ linh kie‰n, ta co˘ sÙ Òo‡ nguye‚n lÌ: BˆÙ˘c 4: ChaÔy mo‚ pho˚ng MaÔch

BˆÙ˘c 4: ChaÔy mo‚ pho˚ng

MaÔch dao Òo‰ng RLC la¯ maÔch dao Òo‰ng co˘ bie‚n Òo‰ gia˚m da‡n ne·u kho‚ng ÒˆÙÔc bo sung nguo‡n. —e tha·y ÒˆÙÔc Òie‡u na¯y ta du¯ng bieÂu Òo‡ ANALOGUE —e la·y bieÂu Òo‡ ANALOGUE, haıy choÔn nu˘t Simulation Graph.

Òo‡ ANALOGUE, haıy choÔn nu˘t Simulation Graph. Ro‡i choÔn ANALOGUE trong vu¯ng linh kie‰n: SVTH: MAI
Òo‡ ANALOGUE, haıy choÔn nu˘t Simulation Graph. Ro‡i choÔn ANALOGUE trong vu¯ng linh kie‰n: SVTH: MAI

Ro‡i choÔn ANALOGUE trong vu¯ng linh kie‰n:

SVTH: MAI KHANG SINH

- Trang 45 -

haıy choÔn nu˘t Simulation Graph. Ro‡i choÔn ANALOGUE trong vu¯ng linh kie‰n: SVTH: MAI KHANG SINH

H÷‘ŸNG DA N S÷¤ DUœNG ISIS.

Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ.

Sau Òo˘ sang vu¯ng veı maÔch, nha·n chuo‰t tra˘i ke˘o re‚ mo‰t ÒoaÔn Òe taÔo Òo‡ng ho‡ Òo ANALOGUE.

mo‰t ÒoaÔn Òe taÔo Òo‡ng ho‡ Òo ANALOGUE. —e mÙ˚ bieÂu Òo‡, haıy nha·p va¯o chˆı

—e mÙ˚ bieÂu Òo‡, haıy nha·p va¯o chˆı ANALOGUE ANALYSIS (hÏnh tre‚n ). BieÂu Òo‡ xua·t hie‰n

ANALYSIS (hÏnh tre‚n ). BieÂu Òo‡ xua·t hie‰n —e ga˘n que Òo Òie‰n a˘p va¯o bieÂu

—e ga˘n que Òo Òie‰n a˘p va¯o bieÂu Òo‡, haıy nha·p nu˘t Sau Òo˘ cˆ˚a so Add Transient Trace xua·t hie‰n,

Òo‡, haıy nha·p nu˘t Sau Òo˘ cˆ˚a so Add Transient Trace xua·t hie‰n, SVTH: MAI KHANG

H÷‘ŸNG DA N S÷¤ DUœNG ISIS.

Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ.

DUœNG ISIS. Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ. tie·p theo nha‰p L1(1) (te‚n que Òo

tie·p theo nha‰p L1(1) (te‚n que Òo ) va¯o o‚ Probe P1, ro‡i choÔn OK:

Sau Òo˘ nha·p va¯o nu˘t Edit current graph

Xua·t hie‰n cˆ˚a so Edit Transient Graph:

graph Xua·t hie‰n cˆ˚a so Edit Transient Graph: Bo˚ choÔn o‚ Initial DC solution (bo˚ tha¯nh
graph Xua·t hie‰n cˆ˚a so Edit Transient Graph: Bo˚ choÔn o‚ Initial DC solution (bo˚ tha¯nh
graph Xua·t hie‰n cˆ˚a so Edit Transient Graph: Bo˚ choÔn o‚ Initial DC solution (bo˚ tha¯nh

Bo˚ choÔn o‚ Initial DC solution (bo˚ tha¯nh pha‡n Òie‰n a˘p DC ). Nha·p ì00î va¯o o‚ Start time ( thÙ¯i gian baÈt Òa‡u ). Nha‰p 200m va¯o o‚ Stop time ( thÙ¯i gian ke·t thu˘c ), vÏ bie‚n Òo‰ dao Òo‰ng suy gia˚m ra·t nhanh. Ca˘c o‚ kha˘c Òe maÎc ÒÚnh, ro‡i chon OK. Sau Òo˘ chon nu˘t Run simulation for current graph xem daÔng tÌn hie‰u cu˚a dao Òo‰ng :

H÷‘ŸNG DA N S÷¤ DUœNG ISIS.

Pha‡n 3 : Mo‚ pho˚ng tˆÙng tˆÔ.

ThÙ¯i gian —ie‰n a˘p
ThÙ¯i gian
—ie‰n a˘p

—e xem gia˘ trÚ Òie‰n a˘p taÔi tˆ¯ng thÙ¯i ÒieÂm tre‚n bieÂu Òo‡, haıy nha·p chuo‰t va¯o bieÂu Òo‡ khi Òo˘ seı xua·t hie‰n mo‰t ÒˆÙ¯ng do˘ng tha˙ng Òˆ˘ng. Gia˘ trÚ Òie‰n a˘p va¯thÙ¯i gian taÔi ÒieÂm giao cu˚a ÒˆÙ¯ng gio˘ng va¯ bieÂu Òo‡ ÒˆÙÔc the hie‰n trong khung TIME phÌa dˆÙ˘i bieÂu Òo‡.

Ke·t lua‰n: qua bieÂu Òo‡ tre‚n, ta de„ da¯ng tha·y ÒˆÙÔc daÔng tÌn hie‰u va¯ Òo‰ suÔt gia˚m bie‚n Òo‰ cu˚a dao Òo‚ng RLC.