You are on page 1of 7

c c


 c 
 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

 !"#$ %&#' "%#( )c


*+%,-+"%

c++# %* #(++# "%#( c


*+%,)-+"%

 Y

Y .,++#(".%$ %# #"./%#0.#0%/.+.#%%#&&..


#( ", 0/ %+ &* 0/+ + /%/ (# +.( %# / /+ #%%, 
#/. %-%##( #".0/"/ .#/0+%",0//%/
(#%1*.%"%+%"+%"")%1*.% %"%(#.#0
2.+%+.#%% ###&&..+/%/(#+.( %#//+ #%%,
#/. % 345 #".0 / "% -67 /%/ (# % * / #// #/
.,++-%##( #".0"%-67)/"/ .#/0#%",0/+
( %##(+.#%.0%/%/ #"+#8%&%#% ./2"%.+.%+
+"+%/

 

Y

%+&..#&%%+.#%/%#+##(%&..+#(%&*0/)+*,"#"./%#
#" %++ / +" +*0 #+/%#+ c 0##/ #% #( ""+ # + /%#+ +
*.8.#&*)#+%#(%""+ %/#/(%+..,%+.#%+++&%
 %# * .#+/ (# 2"++#+ ++0 % &/% #( % +.#%+ %# 8 0.08.
#&*)+ %+.#%+ #%&%+%/0"#&"". %#++%&..8. % .
8/#&*&#(%8#* #+/%#+)%+*+%/+ /#%%"+%
&#%# .,++ *, &/ +.#%+ / &/ +.#% #"./ &*0/ $ %#+ #( % 
#8$ %* % "+% &# + %# ,#% % .,++ (# "/  %+% + /
#".0 &% #% , ""#2%#+ + + .// + %# + .,% . ""# %# +#
2%%/%%# .*.%#.35+ /#%.,++%##8%1*.%
"/ "%++(#%",0/.,++*#.*+*%#.""# 
/ +%#/ "#& % &*0/+ + .+# #+// +.%+ # %#% . /
+%/%+0*(#++/+". // ./+.#%+
Y

Y 0+#&+".%$ %# #"./%#0.#0%/.+.#%%#&&..#(


",0/#(.0%/&/%/%#&&..8%&%&# %0.&*0/+
+.#%+.# %/%/+% 9#(#%8#%%#8#/&..#(&*0/+. % (./
/+%8%#  %"%".#(%%.#0%/.+.#% 8 #+//1*.%%#
+( 0% %/+%8%#

 /%%&#.%/8,


6 +%%* %##.%#%"%"."%(./ ++++/%#8
#(%(#

Y
Y

0!'".$ %# #"./%#0.#0%/.+.#%%",0/

!8' 1*.% %

9#)):% ##/%+#(% %#(%+.#%  +%2. % (./%+.#%)


/;* %#"#%%./%#.#0%/.0% %/+%,

 +0*8,3<5
´ /´ 8+#%+.#%2%/0(#=%#>)"(#0%+( 
%0%##*%"%)%2"++#(#* %#"#%%.+0!'/!'/ +%#

!4'

0% (./ù +#8%/(#%* %#"#%%.+02&..?+1%#+Y

!<'

YYYYYY Y

 YY!Y"#YY

!@'

c "% #( #"./ *#. * + ", 0/ / % #% "% + % + #/, ! #"./'
0/%0. +#(%&#/++.0/+)%%#%.+.( %#+1.%#%+#(
+.( %#+A)B/A)B%%&#*#.+%"% . +#(%&#/% .0/+)
%%#%.+.( %#+1.%#%& %%#(+0.0/

+0 !')!')!4')!@' / *.%0 % %0.+) % %#%. +.( %# #( % 1*.%
0% %+#(.#0%/.+.#%% ###&&..#(%&#/% .&*0/+
/ +%#
!C'

c.#0%/.+.#%%&*0/&.."#/ +/+ #%%,%#/. %)0*0


+%#+%%,"#(1*.%%&#"%ƒ ;D )& +0*8,3C5)3<5

r Y

/+ #%%,%#/. %(#%/#%#/+#8%/(#%2"++#


345

!E'

$Y

Y
Y

!F'
 %1*.%%&#"%&..8

!:'

#!C')!E')!F'/!:'%2"++#(##.G/ % (#+.#% #"./%$ %#


/ +%#

!'

*.%0 % %0. ""0 !E' #* % +.#% "% / +0 !C' / !H') %
2"++#(#%#.G/ % +#8%/%(#".%$ %# #"./
%#0.#0%/.+.#%%#&&..#(",0//%%+*+ #+++ %#
% + #/, 0/ + +#& (0 !'% #+"#/0 ."/ "% 1*.%
%&# .##0 (# "#% #( ", 0/ + +#& (0 !8' 1*.% %&#
"% + 0 0* 8, % 2"++# #( % (# !H'+.( %# A)B %+ + +
/%/+"%.,(#%%&#0/+Y+.( %#A)B0/+DA)B)&
A)B + 0* 8, !C'% +.( %# A)B + #/, 0/ !0/ ')#8%/ (# %
#/.2"+##(%0% (./%+0/)+0*8,3C5Y

Y
% Y

Y
X

Y
X X
Y 
X

Y X
  

X

  

Y
X
X

X
Y 

XX Y X


X
X X  
Y
X


  X X  


  
Y
X
X


X
X


X
 


X
 
X
X


X
XX X
X X X     X X X    


  

  
Y

Y
Y

.#%&/%;/+". %;.#%&/%;/+". %;<


Y


 
Y

Y +.%+(#".$ %#*%##(#.G/ % / #".0&%


+.#%.0% #"%/(#I;4 );EC )8;:C )/ % *+(#:%#
/ #".0*+ (#4@%#:)+.#%&/%/; (#%&#/+". %+#(+.#%!
/<(# %'Y

%&%% %YY

35cc.)J"/ "#"%+#(#&=/%0+.#%+%8#/( #( %0.


&*0/)"%?) %+#c%+K #"0%)-#.c @) #""@:)F@HY

35 *%G)6*0//8##7+)*#.:) &#L &..)F@) +


C/H
345 *%G/ &0)M%"+%%##(. % /0% (./+
"#/ /8, %+//+ #%%+&*0/+)Nc"". ,+)*#.)""E:CEF)
F@
3<5 +//O +)M%/+#&*0/(/+.#%%+)N # +% . %
0)*#.:)#@)""@4F@<:),FH4
3@5Y- /"//O +)M.#% #"./$ %# %0.0/ ".L
 + #&*#, )""C@CF)FHF
3C5YY- /"//O +)?? 1*.% %#( #&6..
6*0/.#% #".??Y %+ %#+# #&*%#,% 1+)*#.%%H)#F