You are on page 1of 4

apríl 2019

„„ DIVADLO „„ KONCERTY 4. 5. | 19.00 – 21.00 |


„„ NEDAJTE SI UJSŤ
Švajčiarsko-slovenský
1. 4. | 18.00 | N. V. Gogoľ: Ženba 5. 4. | 19.00 | Adam Ďurica folklórny GALAvečer 6. 4. | 16.00 | Prechádzky
– premiéra a hostia KURSALON, TRENČIANSKE TEPLICE | Hudob- mestom so sprievodcom:
KINO HVIEZDA | Alebo ako oženiť starých PIANO KLUB | Akustické turné v sprievode ný večer. Účinkuje švajčiarska hudobná Kaplnka sv. Anny a Kostol
mládencov. Absolútna klasika svetovej špeciálnych hostí a  skvelých hudobníkov: skupina, ktorá predstaví jeden z  najstar-
dramatiky a komédie! V tomto príbehu si Peter Bič ,Victoria z Peter Bič Project a Kar- Notre Dame
ších dychových nástrojov - tradičný švaj-
každý nesie svoje fóbie, a tak nebude nú- men Pál-Baláž. čiarsky alphorn. Ďalší účinkujúci: FS Tren-
dza o smiešne groteskné postavičky či ko- 6. 4. | 21.00 | Slobodná Európa čan, FS Machnáč, DFS Radosť, Fujaristi
mické situácie. PIANO KLUB | Pri príležitosti jubilejného a ďalší.
3. 4. | 19.00 | Čudné popoludnie výročia vystúpi táto formácia aj v Trenčíne, 5. 5. | 18.00 | Slovenské
Dr. Zvonka Burkeho v rámci 30 rokov Tour 2019. dychové kvinteto
KINO HVIEZDA | Jedna z  najlepších a  naj- 11. 4. | 19.59 | Tomáš Klus 2019 PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Podujatie v rám-
úspešnejších komédií v  moderných de- tour SpOlu ci Trenčianskej hudobnej jari 2019. Účinku-
jinách česko-slovenského divadla. Hra- ŠPORTOVÁ HALA | V rámci turné, kde Tomáš júci: Tomáš Janošík (flauta), Jozef Luptáčik
jú: Marián Miezga, Zuzana Konečná, Lukáš Klus predstaví nový album SpOlu, vystúpi (klarinet), Roman Mešina (fagot), Igor Fá-
Latinák, Juraj Kemka, Róbert Jakab. aj Juraj Hnilica, známy z účinkovania v sú- bera (hoboj), Viliam Vojčík (lesný roh).
7. 4. | 19.00 | Pozemšťan ťaži Česko-Slovensko má talent.
KINO HVIEZDA | Slovenská premiéra - diva-
delná správa mimozemšťana Pavla Seriša
12. 4. | 19.00 | Koncert Kristíny „„ VÝSTAVY KIC | Neskorobaroková Kaplnka sv.
o ľuďoch 21. storočia, ktorí sa dívajú všade Prableskovej Anny určená pre obyvateľov Dolného
1. – 30. 4. | 70 rokov úspešnej
SAVANNA CAFÉ | Koncert nitrianskej rodáč- mesta, Biskupíc a Nozdrkoviec bola po-
okolo seba, len nie do zrkadla. poľnohospodárskej školy
ky, speváčky a džezovej hudobníčky. stavená iba za 15 mesiacov. Generálnu
16. 4. | 18.30 | Július Barč-Ivan: v Trenčianskom kraji obnovu kaplnky zabezpečil jej dlho-
12. 4. | 20.00 | Abraxas POSÁDKOVÝ KLUB | Prezentácia odborov
Mastný hrniec ročný kurát Jozef Diera. Neorománsky
KINO HVIEZDA Veselohra o  nemenlivom
unplugged a aktivít Strednej odbornej školy Pruské.
|
PIANO KLUB | Koncert českej rockovej sku-
kláštorný Kostol Notre Dame pôvodne
ľudskom charaktere, pokrytectve, pretvár- 1. – 30. 4. | Generál Štefánik patril reholi vincentiek, ktoré sa veno-
ke a pätolízačstve presvedčí aj vás o tom, piny.
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava vali výchove dievčat a  pôsobili v  žup-
že najlepšia kritika je cez satiru a najlepší 13. 4. | 19.00 | Kapely starnú s témou M. R. Štefánik – vedec, vojak, dip- nej nemocnici. Čím prispel trenčiansky
smiech je cez slzy! PIANO KLUB | Tradičný happening trenčian- lomat M. R. Štefánik vo filatelii na numiz- župan, Ján Baptista Ilešházi, ku stavbe
17. 4. | 19.00 | Otvorené skych kapiel. matike. Kaplnky sv. Anny?  Prečo bola Kapln-
manželstvo 14. 4. | 18.00 | Spevácky koncert 1. – 30. 4. | Kvety na palete
ka sv. Anny vyhľadávaným cirkevným
PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM | Podujatie SAVANNA CAFÉ | Výstava akvarelov rodáčky
miestom? Ako je spojená rodina Zama-
v  rámci  Trenčianskej hudobnej jari 2019. z Trenčína, Anny Skřipskej, je jarnou spo- rovských s Kostolom Notre Dame? Viac
Účinkujúci:  Klaudia Dernerová (soprán), mienkou na nedávno zosnulú výtvarníčku, sa dozviete na aprílovej prechádzke.
Dominika Hanko (mezzosoprán), Oksana ktorej tvorba bola vždy plná svetla a opti- 4. 5. | 16.00 | Prechádzky
Zvinek (klavír). mizmu. mestom so sprievodcom:
21. 4. | 18.00 | Klavírny recitál 1. – 30. 4. | Papierová história Barok v Trenčíne
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Podujatie v rámci Tren- TRENČIANSKY HRAD | Výstava papierových
čianskej hudobnej jari 2019. Účinkujúci: modelov hradov, zámkov a iných historic-
Tamáš Fekete (klavír). kých objektov.
KINO HVIEZDA | Brilantní herci Karel Ro- 26. 4. | 18.00 | Šlágr Parta 1. – 30. 4. | Veľkonočné tvorenie
den a  Jana Krausová ako manželský pár KINO HVIEZDA | Veselá parta v zložení Karel VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti
v  zúfalo jedovatej tragikomédii. Ponorte Peterka, Helena Hamplová, Mára a Frankie a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa
sa do peripetií dvoch ľudí, ktorí neohraba- Zhyrnov. Kombinácia modernej hudobnej s niečím novým!
ným, ba až komickým spôsobom hľadajú tvorby v štýle pop a dance music spojené
s harmonikou a zborovým spevom. 1. – 30. 4. | Veľká noc
lásku a navzájom sa pri tom ubíjajú. v literatúre
29. 4. | 19.00 | Predstavím ťa 26. 4. | 19.00 | Koncert Tomáša VKMR JASELSKÁ | Výstavka tematických
oteckovi Pohorelca dokumentov z  fondu trenčianskej knižni-
KINO HVIEZDA | Čo všetko sa môže zomlieť, SAVANNA CAFÉ | Koncert banskobystrické- ce.
ak váš nastávajúci túži spoznať vašich rodi- ho speváka, gitaristu a  skladateľa. Hosť:
Juraj Smutný. 2. – 30. 4. | Jozef Jakuš KIC | Kvôli viacerým požiarom a  po-
čov, lenže otecko vlastne nie je vaším otec- CENTRUM SENIOROV Výstava fotografií
|
kom? Zápletka plná nečakaných zvratov 28. 4. | 18.00 | Violončelový četným prestavbám sa v  Trenčíne za-
a drevorezieb MUDr. Jozefa Jakuša. Verni- chovalo iba zopár pamiatok v  bohato
s  výborným hereckým obsadením Kamily koncert sáž: 2. 4. o 14.00.
Magálovej a Jozefa Vajdu. zdobenom barokovom štýle. Piaristic-
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Podujatie v rámci Tren-
3. – 4. 4. | Trenčiansky ký kostol, bývalý Župný dom aj Moro-
30. 4. | 19.00 | Rita čianskej hudobnej jari 2019. Účinkujúci: vý stĺp sú však doteraz dominantami
Pavol Mucha (violončelo), Hana Muchová robotický deň
KINO HVIEZDA | Nová autorská komédia. mesta a  zdobia hlavné námestie. Čo
(klavír). EXPO CENTER | Výstava robotov. Podtémou
„RITA alebo Časopis nielen pre všetkých“ je 14. ročníka Trenčianskeho robotického dňa bolo cieľom okázalého a  monumen-
hra z dielne trojice hercov Oľga Belešová, 4. 5. | 18.30 – 21.00 | Koncert je ekorobotika. tálneho barokového slohu?  Aká maľ-
Roman Pomajbo a  Štefan Martinovič. skupiny Devítka ba sa nachádzala na  priečelí Župného
Show plná pesničiek, rôznych postáv, div- 5. – 30. 4. | Sviatky jari domu? Prečo je na svätožiare Jána Ne-
KINO HVIEZDA | Jedinečný koncert folkovej
ných „týpkov“ a nezameniteľného humoru POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava ručných prác pomuckého päť hviezd? Viac sa dozvie-
skupiny a priateľov: Ľubo Konečný, Cali Po-
vás naladí na Vianoce v ktorejkoľvek časti dolský a Robo Pelešenský. s veľkonočnou tematikou v oknách Posád- te na prechádzke.
roka, v akýkoľvek deň. kového klubu.
2 | KAM kam v trenčíne číslo 4 | ročník XXI

„„ FILM 10. – 14. 4. | Záhradkár 2019 do 10. 5. | Jiří Tomis a Vojtech


Tichý: Fotografie
piatok | 10.00 – 11.00 |
Keramické patlámo
CINEMAX TSK| Autorská výstava. KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
od 28. 3. | Arctic: Ľadové de jedného z rodičov. Info: 0918 561 320.
do 12. 5. | Lucia Horňáková
peklo Černayová: Cesta spásy piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
Dráma, Island. Muž z  havarovaného GMAB | Autorka vyzýva ľudí #pridajknihu- na Juhu
lietadla uviazne v  Arktíde, nepriazni- dovystavy, aby vytvorila site specific inšta- KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mláde-
vej a opustenej ľadovej pustatine, kde že 32. skautského zboru Ale Vivo. Info:
bojuje o svoje prežitie. Postupne sa ale láciu z kníh priamo pre priestor Galérie M.
0908 683 393.
naučí, ako bojovať so zimou a  víchri- A. Bazovského.
utorok | 15.00 – 16. 00|
cami, ako byť ostražitý voči ľadovým EXPO CENTER 25. ročník veľtrhu potrieb
| Spievaná angličtina
medveďom a ako si uloviť potravu... pre záhradkárov. „„ DETI MC SRDIEČKO – KC STRED | Deti s  rodič-
od 28. 3. | Jednou nohou 10. – 14. 4. | Včelár 2019 mi spievajú a  hrajú sa v  anglickom jazy-
pondelok - piatok |9.00 – 12.00 |
v base EXPO CENTER | 23. ročník výstavy včelár- ku. Vhodné pre deti od jedného roka.
Rána pre maminy
skych potrieb a včelích produktov. KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre 1. 4. | 16. 00 | Prvoaprílová
10. – 14. 4. | Poľovníctvo 2019 s kockami LEGO DUPLO® v spoločnosti svo- párty Východná
EXPO CENTER | 12. ročník výstavy poľovníc- jich mamičiek. Je potrebné sa vopred do- ZŠ VÝCHODNÁ | Na  deti čakajú súťaž-
kych potrieb. hodnúť na tel. č. 0915 863 688. né disciplíny, maľovanie na  tvár, skákací
hrad, modelovanie z balónov, zlosovanie,
10. – 14. 4. | Zdravý životný štýl pondelok | 9.30 – 10.30 | streda hudba, šport aj špeciálny hosť Zahrajko.
2019 | 9.00 – 10.00 | Folklórny klubík
EXPO CENTER | 21. ročník výstavy zamera- 1. 4. – 18. 4. | Pasovanie prvákov
Drobci v knižnici
nej na  zdravie, relax a  vyváženosť osob-
KC AKTIVITY | Tancujeme, spievame, hráme VKMR| Slávnostný zápis prváčikov do kniž-
nosti.
Talianska komédia o tom, že zákon ne- sa. Pre deti od 2 rokov. Info: 0904 927 161. nice. Vo všetkých pracoviskách s  literatú-
musí vždy platiť pre všetkých rovnako. 11. 4. – 9. 6. | Príbeh začína rou pre deti a mládež. Termín treba vopred
pondelok | 15.30 – 17.00 | Klub
Mladý právnik Antonio sníva o  tom, v roku 1969... dohodnúť. Info: www.vkmr.sk.
GMAB Pri príležitosti svojho významné-
| malých keramikárov
že sa stane spoločníkom vo vychyte-
nej firme svojho profesora. Ten je však ho jubilea – 50. výročia vzniku, pripravi- KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 1. – 18. 4. | Píšem, píšeš, píšeme
la galéria rozsiahlu výstavnú kolekciu diel a mládež od 5 rokov s výučbou základnej VKMR | Vyhlásenie 17. ročníka literárnej
známy egoista a tyran, a tak sa Antonio
stáva jeho asistentom, osobným šofé- osobností spätých s  jej vznikom v  roku práce s hlinou, glazúrou a inými netradič- súťaže pre žiakov ZŠ a  8-ročných gymná-
rom či kuchárom. 1969. nými materiálmi. Info: 0918 561 320. zií vo všetkých pracoviskách s  literatúrou
pre deti a mládež. Uzávierka súťaže: 18. 4.
od 28. 3. | My do 14. 4. | Celoslovenské pondelok, streda | 15.45 – 18.15 | 2019. Info: 032/7460715.
Americký horor, thriller. Štastná rodin- bienále figurálnej kresby Svetlušky, Neonky a Neonity
ka na letnom byte, ktorej prázdninovú a maľby 1. – 30. 4. | Vitajte v knižnici
KC AKTIVITY | Tanečné skupiny moder-
VKMR | Informačné hodiny pre žiakov ZŠ
pohodu naruší štvorica votrelcov. Tra- MESTSKÁ VEŽA Výstava prác žiakov zá-
| ného tanca pre deti od  3 rokov. Info:
dičná hororová zápletka? Ani omylom. kladných a  stredných umeleckých škôl vo všetkých pracoviskách knižnice s litera-
0915 101 051. túrou pre deti a mládež. Termín treba vo-
V podaní oscarového scenáristu a reži- na Slovensku.
séra Jordana Peelea ide o totálne nie- pondelok, utorok, štvrtok | pred dohodnúť. Bližšie info: deti@vkmr.sk
do 14. 4. | Emil Mlynárčik: 16.30 – 18.00 | Karate klub
čo nové. 1. 4. – 30. 4. | Malá kniha
Zastavenia Ekonóm
od 28. 3. | Úhoři mají nabito GALÉRIA VÁŽKA | Výstava.
o Veľkej noci
Česká čierna komédia o partičke chla- KC AKTIVITY | Info: Miroslav Ďuďák, VKMR | Ponuka pre žiakov a  pedagógov
pov, ktorí sa vo voľnom čase hrajú 15. 4. – 14. 5. | Tajomstvá ženy 0911 603 068. ZŠ na realizáciu vyučovacej hodiny v kniž-
MESTSKÁ VEŽA | Výstava výtvarných diel nici hravou formou s  dramatizovaným čí-
na  členov URNA – Útvaru rýchleho utorok | 10.00 | Mami spricht
nasadenia. Zasahujú v  domoch do- Eleonóry Žurkovej. Vernisáž: 15.4. o 17.00. taním. Bližšie informácie: 032/7460715;
Deutsch deti@vkmr.sk; www.vkmr.sk.
mnelých zločincov, evakuujú kultúrne 19. 4. – 14. 5. | Tramontána
MC SRDIEČKO | Mamičky sa rozprávajú
domy a do svojich hier zaťahujú nič ne- v Trenčíne 9. 4. | 17.00 | Máme radi umenie
tušiace okolie. Ich motiváciou je túžba po nemecky a deti sa pri nich hrajú.
GALÉRIA VÁŽKA | Výstava fotografií, kera- VKMR| Prezentácia umeleckej činnosti žia-
po  adrenalíne a  falošná predstava, že miky a maľby skupiny autorov „Tramontá- utorok - štvrtok | 15.00, 16.00, kov Súkromnej základnej umeleckej školy
sú ako Robin Hood a jeho družina, kto- na“. Vernisáž: 18. 4. o 17.00. 17.00 | Kreatívno-vzdelávacie Trenčín na pôde trenčianskej knižnice.
rí bohatým brali a chudobným dávali. kurzy pre deti s kockami
do 29. 4. | Impresie 11., 25. 4. | 9.30 – 11.30 |
od 4. 4. | Shazam! KIC | Výstava malieb autorky Martiny Ba- LEGO® Galerkovo
covskej. KREATIVO | Malí konštruktéri: 4 – 5 ro- GMAB | Tvorivé dielničky pre malé deti
do 30. 4. |
„Svet z drôtu vs. kov. Veľký inžinier: 6 – 11 rokov. Info: od 18 mesiacov do 6 rokov.
Príbehy drotárov“ www.kreativotn.sk, 0918 883 505. 11. 4. | 16.30 | Podporná skupina
utorok, štvrtok, piatok | 15.30 – znakovania
16.15 | Mental Games MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné pre ro-
KC AKTIVITY |Unikátny koncept pohybo- dičov detí približne 7-mesačných, ktorí si
vých a mentálnych hier pre deti a mládež, chcú s dieťaťom porozumieť.
ktoré prepájajú rozum, zmysly a telo. Info: 13. 4. | 10.00 – 12.00 | Mental
www.achillesteam.sk, 0905 393 872. games workshop pre deti
Americký akčný, dobrodružný film. a mládež
V každom z nás sa ukrýva superhrdina utorok | 17.00 – 18.00 | Hráme
a k jeho odhaleniu postačí občas trochu sa a športujeme
mágie. V prípade Billyho Batsona stačí 5. ZŠ |Spoločné hry rodičov a detí v telo-
vykríknuť slovo – SHAZAM! – a toto 14 TRENČIANSKY HRAD | Výstava súčasného cvični 5. ZŠ. Vedie Katka Matejková.
ročné decko vychované ulicou sa záslu- drotárskeho remesla.
streda | 9.00 – 10.00 |
hou čarodejníka môže premeniť na do- do 2. 5. | Blaho-Byty_Katarína
spelého superhrdinu Shazama. Riekankovo
Balúnová
NOVÁ VLNA | Katarína Balúnová sa vo svo- MC SRDIEČKO – KC STRED | Mamička a dieťa
od 11. 4. | Hellboy sa pri spoločnej hre učia aj riekanky.
Akčný, fantazijný film. Obľúbený tem- jej tvorbe venuje presahom maľby v súčas-
ný hrdina sa vydáva do Londýna, kam nom svete nových médii. Vernisáž: 28. 3. streda | 10.00 – 10.00 |
sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodej- o 19.00. Sprievodný program : Erich Vladár Mommie‘s English Club KC AKTIVITY | Prvá časť workshopu charak-
nica Nimue. „Krvavá Kráľovná“ potre- & friends. Info na tel. č. 0948 455 543. MC SRDIEČKO | Mamy sa rozprávajú po an- terizuje generáciu terajších detí, v druhej
buje nabrať silu, pretože v dávnych do- 4. 5. | 9.00 – 16.00 | Výstava glicky a deti sa pri nich hrajú. časti prebiehajú hry. Info: 0905 393 872.
bách ju zabil samotný kráľ Artuš a kusy skalničiek, sukulentov 14. 4. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
jej rozštvrteného tela ukryl v  rôznych streda, štvrtok | 16.00 –
a bonsajov 17.00 | piatok | 17.00 – 18.00 | VEĽKONOČNÉ výtvorky
častiach Anglicka. Hellboy teraz musí KD ZLATOVCE | V  ponuke budú výpestky GMAB | Víkendové tvorivé stretnutie pre
zabrániť, aby Nimue na svet ľudí zosla- členov Klubu skalničkárov Trenčín – skal- Folklórny súbor Drobci
la smrtiacu morovú ranu. všetky deti, ktoré sa chú zoznámiť s ume-
ničky, sukulenty, ihičňany, kaktusy a iné. KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre najmen- ním.
šie deti od 3 do 6 rokov. Info: 0904 927 161.
26. marec 2019 kam v trenčíne KAM | 3

15. 4. | 10.00 | Hľadáme 2. 4. | 18.00 – 20.00 |


Na vlastných nohách 4
Ashtanga jogy, základmi správneho dý-
chania a detailne vybranými pozíciami.
„„ FILM
stratenú rozprávku
VKMR | Čítanie rozprávok pre najmen- utorok | 17.30 – 19.00 | od 11. 4. | Princ Krasoň
šie deti a ich rodičov v pobočkách na Ha- Francúzsky jazyk – pokročilí
sičskej (v  sekcii literatúry pre deti a  mlá- KC AKTIVITY | Kurzy s Madame Smejkalo-
dež), na Juhu (KC Aktivity), Dlhých Honoch vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
a v Kubrej (KC Kubrá). utorok | 19.00 – 20.00 |
19., 20. 4. | od 9.00 | Francúzsky jazyk II. ročník
Veľkonočná dielnička KC AKTIVITY | Kurzy s Madame Smejkalo-
TRENČIANSKY HRAD | Veľkonočné tvorivé vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk.
dielničky pre deti. štvrtok | 17.00 | Kurz Ashtanga
GALÉRIA VÁŽKA | Štvrté pokračovanie série
27. 4. | 15.00 – 18.00 | podujatí o tom, ako rozmanito sa dajú re- joga pre pokročilých Kanadský rodinný animovaný film. Čo
alizovať vlastné nápady. V apríli medzi nás YOGA SHALA | Kurz trvajúci 10 týždňov, kde majú spoločné Snehulienka, Šípková
Mamičkovo sa zoznámite aj s  náročnejšími pozíciami
OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti prídu Vlado Ďurajka, Petra Kotuliaková, Ruženka či Popoluška? Všetky sú zaľú-
Zuzka Ščepková, Alexander Topilin a Jakub prvej série Ashtanga jogy. bené do  Princa Krasoňa. Ešte keď bol
s vystúpením detských tanečných skupín.
Vríčan. piatok | 16.30 – 18.30 | 19.00 – malý chlapček, zlomyseľne ho zaklia-
30. 4. | 17.00 | Máme radi 8. 4. | 16.00 | Beseda 21.00 | Kurz keramiky a točenie la zlá kráľovná. Odvtedy sa do  neho
umenie na kruhu I. a II. každé dievča v  kráľovstve beznádejne
k aktuálnym otázkam zaľúbi. Aby prelomil kliatbu a  našiel
VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žia- záhradkárov KC AKTIVITY | Info: 0918 561 320.
kov Súkromnej základnej umeleckej školy pravú lásku, vydá sa na  dobrodružnú
POSÁDKOVÝ KLUB | Besedu vedie pplk.v.v. štvrtok | 18.15 | Bezplatný kurz cestu.
Trenčín. Dr. Peter Zelizňák. meditácie s Vladom Kulíškom
8. 4. | 18.00 | Cestovateľské KC AKTIVITY | Potrebuješ novú ener-
„„ SENIORI kino – Od Belize po Panamu giu?  Chceš zmeniť niečo vo svojom živo- „„ ZÁPASY
alebo Farebná cesta medzi te? Info a prihlasovanie: kulisek@psg.sk.
pondelok | 10.30 – 11.30 | Fyzio 6. 4. | 9.00 | 1. FBC Florbal
Amerikami 5. 4. | od 13.00 | Šachový krúžok Trenčín – Trnava
cvičenie pre seniorov KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK | Rozprávanie cestova- CVČ | Záujmový útvar určený pre deti ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast
KC KUBRÁ | Cvičenie pre seniorov. teľky Eriky Strapkó. od 7-15 rokov. Pre začiatočníkov aj nada-
Info: 0944 405 735. ných šachistov. 6. 4. | 13.45 | 1. FBC Florbal
10. 4. | 15.30 | Letecké boje Trenčín – Nitra
utorok | 14.00 – 16.00 | Cvičenie 26. júna 1944 nad západným 10. 4. | 17.00 – 20.00 | Klub ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, dorast
pre seniorov Slovenskom Patchwork Trenčín
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáška s MUDr. Ma- KC AKTIVITY | Stretnutie členov a milovní- 6. 4. | 17.00 | 1. FBC Florbal
KC AKTIVITY | Cvičenie v  rámci klubo-
riánom Hrodeghom. kov patchworku. Trenčín – PLAY OFF
vej činnosti Jednoty dôchodcov. Info:
semifinále 3. zápas
0905 982 132. 10. 4. | 16.30 | Z Tatier Jožo 13. 4. | | 10.00 – 12.00 | | 13.00
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to Kubáni – 15.00 | Neboj sa remesla – muži – v prípade postupu
VKMR | Beseda s reportérom nielen o jeho Veľkonočné dielne
mejlom novej knižke. 7. 4. | 9.00 | HK AS Trenčín
GALÉRIA VÁŽKA | Remeselné dielne, kde sa
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž naučíte zdobiť veľkonočné vajíčka, pliesť „B“ – Lehota pod Vtáčnikom
na zvládnutie základov PC. Účasť treba vo- 16. 4. | 18.00 – 19.30 | Na Zemi ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie
dobre mi korbáče a zdobiť veľkonočné medovníčky.
pred nahlásiť na tel. č. 032/7708314. žiačky
GALÉRIA VÁŽKA | Večer plný nápadov, ako 16. 4. | 16.00 – 18.00 | Ateliér +:
5. 4. | 14.30 – 19.30 | Pele Mele sa správať ohľaduplnejšie a  šetrnejšie tvoríme podľa maliara M. A. 7. 4. | 10.00 | HK AS Trenčín
KC AKTIVITY |Popoludnie pre seniorov: k našej planéte. Diskusia je organizovaná Bazovského „A“ – Partizánske
prednáška o  bylinkách, kvíz, spievanie aj pri príležitosti Dňa zeme. Vstup voľný. GMAB |M. A. Bazovský II. – AKVAREL ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie
tanec. A GVAŠ. Druhá časť z cyklu o spoznaní diel žiačky
18. 4. | 16.00 | Viete, čo sú
8. 4., 29. 4. | 16.00 – 18.00| svojpomocné skupiny? Bazovského cez vlastnú tvorbu. 7. 4. | 11.30 | HK AS Trenčín
VKMR| Pravidelná diskusia s  odborníkmi 23. 4. | 16.00 – 18.30 | Večerný „A“ – Lehota pod Vtáčnikom
Ovládanie mobilných
na podporu duševného zdravia, tentokrát ateliér pre dospelých ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie
telefónov o skupinách pre abstinujúcich alkoholikov; žiačky
KC AKTIVITY | Prednáška v  rámci Klu- GMAB | Rôzne témy a techniky, prepojené
pre ľudí žijúcich s alkoholikom v minulosti, s vystavenými dielami. 7. 4. | 12.30 | HK AS Trenčín
bovej činnosti Jednoty dôchodcov. alebo tu a teraz a ďalšie.
Info: 0905 982 132. 25. 4. | 16.30 | Workshop – „B“ – Partizánske
18. 4. | 16.30 | 50 rokov pobočky prečo, v čom, ako, odkedy
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie
9. 4., 23. 4. | 9.00 – 11.30 | Ateliér Slovenskej numizmatickej žiačky
MC SRDIEČKO – KC STRED | Nosenie bábätka
pre seniorov spoločnosti v Trenčíne v nosiacich pomôckach. 7. 4. | 16.00 | 1. FBC Florbal
GMAB | Tvorivé dielne na  rôzne témy POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáška plk.v.v., Trenčín – PLAY OFF
a techniky. Ing. Ján Dibala. 27. 4. | 8.30 – 18.30 | Škola
intuície semifinále 4. zápas
25. 4. | 14.00 | Privítanie jari 25. 4. | 16.30 |
Cesta k pravde: KC AKTIVITY | Nový koncept alternatívne- ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga
POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie Katynský masaker ho vzdelávania detí a  teenagerov. Info: muži – v prípade postupu
seniorov. VKMR | Beseda o masovej vražde poľských 0915 850 251. 14. 4. | 11.00 | HK AS Trenčín
dôstojníkov z  roku 1940, skutočnostiach – Nitra
a  mýtoch, ktoré sa okolo nej vytvorili, aj 27. 4. | 9.00 – 17.00 | Maľovanie
Hádzaná, starší do-
„„ PREDNÁŠKY o percepcii masakru v Československu. osobných mandál ŠPORTOVÁ HALA |
rast
YOGA SHALA | Kurz s Anitou Tiralovou pod-
streda | 15.00 | DIA mapa ľa pythagorovej numerológie, tj podľa 14. 4. | 13.00 | HK AS Trenčín
CENTRUM SENIOROV | „„ KURZY mena, priezviska a dátumu narodenia. Pri- – Nitra
pondelok, utorok | 17.00 – 20.00 hlasovanie na anita@mandalafactory.sk. ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
streda | 20.00 – 22.00 |
| Klub keramikárov – dospelí rast
Hvezdáreň v Trenčíne
GYMNÁZIUM ĽUDOVÍTA ŠTÚRA| Pozorova- KC AKTIVITY | Info: 0908 211 131. „„ ŠPORT 29. 4. | 13.30 – 19.30 | SAŠŠ,
nie nočnej oblohy pomocou astronomic- pondelok | 17.30 – 19.00 | KCVČ Trenčín
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Majstrovstvá
kých ďalekohľadov spojené s  prednáškou Francúzsky jazyk – mierne Systém Slovenska, stredné školy – chlapci, zá-
a diskusiou. pokročilí KC AKTIVITY | Cvičenie na  regeneráciu pasy v skupinách
2. 4. | 16.30 | Vojtech Brabenec:
KC AKTIVITY | Kurzy s Madame Smejkalo- chrbtice. Info: 0905 705 431.
vou. Info: smejkal@mail.t-com.sk. 30. 4. | 8.00 – 13.00 | SAŠŠ,
Zavedenie elektriny pondelok | 17.40 – 18.40 | Zumba KCVČ Trenčín
utorok | 17.00 | Kurz Ashtanga KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina. Info:
do Trenčína ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, Majstrovstvá
joga pre začiatočníkov 0903 949 966. Slovenska, stredné školy – chlapci, zá-
VKMR | Prednáška milovníka trenčianskej
YOGA SHALA | Kurz trvajúci 10 týždňov,
histórie, Vojtecha Brabenca, o  počiatkoch pondelok | 18.00 – 19.00 | pasy o umiestnenie
kde sa zoznámite so základnými princípmi
elektrifikácie Trenčína s dôrazom na osob- Tabata
nosti a miestne elektrárne. ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732.
4 | KAM kam v trenčíne číslo 4 | ročník XXI

pondelok | 18.15 – 19.15 | utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné štvrtok | 16.30 – 17.30 | Joga pre 4. 4. | 16.00 | Literárny klub
Kruhový tréning s Monikou cvičenie s relaxáciou začiatočníkov s Yoga Mirka Omega
KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887. KINO HVIEZDA | Vhodné pre ženy každého KC AKTIVITY | Info: 0944 707 631. VKMR | Pozvánka pre priaznivcov literatúry
pondelok | 19.00 – 20.00 | veku. Info: 0910 196 456. štvrtok | 18.00 – 19.00 | Body na diskusiu a prezentáciu vlastnej tvorby.
štvrtok | 17.30 – 18.30 | Strong utorok | 18.15 – 19.15 | Kruhový Work 5. – 6. 4. | Burza
by Zumba tréning ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. KC KUBRÁ | Burza detského oblečenia
KD OPATOVÁ | Silový tréning s váhou vlast- ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. a detských potrieb Info: 0907 516 720.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Joga
ného tela. Info: 0903 949 966. utorok | 19.00 – 20.15 | Joga KC KUBRÁ | Info: 0903 271 444. 6., 7., 14. 4. | 8.00 – 16.00 | Súťaž
pondelok, štvrtok | 19.00 – s Alenkou štvrtok | 19.00 – 20.00 | v šachu
20.00 | Port De Bras KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov. POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Šachový
Cvičenie pilates – začiatočníci klub.
ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. Info: 0903 271 444.
a mierne pokročilí
pondelok | 19.30 – 20.30 | streda streda | 15.00 – 16.00 | Body KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký 6. 4. | 13.30 | Zatancujme si
| 19.00 – 20.00 | piatok | 19.00 work s Ivankou svalový systém. Info: 0905 705 431. KINO HVIEZDA | Tanečné, hudobné a  spe-
– 20.00 | Cvičenie pre ženy MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné pre začia- vácke nadanie odprezentujú dospelí, mlá-
celoročne | VisionBody Trenčín dežníci a deti z FS, DFS, FSk i jednotlivci.
s Vladom točníkov i pokročilých. Info: 0917 483 921. DAFE FITNESS CENTRUM | Tréning celé-
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v interva- streda | 17.00 | Cvičenie pre ho tela, pri ktorom sa využíva stimulá- 6. 4. | 18.00 | Mantrovanie –
lovom cvičení. Info: 0903 793 557. tehotné – profylaxia cia svalov elektrickými impulzami. Info: spoločný chanting
utorok | 9.00 – 10.00 | Joga pre MC SRDIEČKO – KC STRED | Cvičenie vedie 0911 554 111. YOGA SHALA | Sprevádza: Kristi Rybanská
pôrodná asistentka, Zuzana Duncová. a Jan Kramář.
mamičky 3., 10., 24. 4. | 18.30 – 19.30 |
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž- streda | 18.00 – 19.00 | Tabata 17. 4. | 19.15 – 20.15 | Zumba 11., 25. 4. | 9.30 – 11.30 |
dňov po pôrode. s Monikou s Petrou Podporná skupina nosenia detí
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae- KC AKTIVITY | Tanečná fitness hodina. MC SRDIEČKO | Vedú lektorky nosenia,
utorok | 16.45 – 17.45 |
robiku. Info: 0907 673 887. Info: 0903 949 966. Zuzana Čižmárová a Ivana Kubáňová.
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatoční- streda | 18.30 – 19.30 | Deep 12. 4. | 16.30 – 19.30 | 25. 4. | 14.30 | Skleróza
kov a  ľudí s  bolesťami chrbta. Info: Work Mohendžodáro – tantrajoga multiplex – klub Trenčín
0905 705 431. ŠPORTOVÁ HALA | Info: 0903 449 732. pre ženy CENTRUM SENIOROV |
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | streda | 18.30 – 19.30 | KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie. 12. 4. | 9.00 | Jazykový kvet
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates Rehabilitačné cvičenie Info: 0948 609 701. VKMR | Krajské semifinále celoslovenskej
pokročilí KC AKTIVITY | Info: 0915 101 903. 13. 4. | Vojenská päťdesiatka akreditovanej súťaže pre deti a mládež.
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký TRENČÍN SOKOLOVŇA | 44. ročník diaľko- 13. 4. | 8.00 – 12.00 |
svalový systém. Info: 0905 705 431. vého pochodu usporiadaný pri príležitosti Celoslovenská burza
KONTAKTY 74. výročia oslobodenia Trenčína. zberateľov pivných kuriozít
CENTRUM PRE RODINU Farská 12, 0910 686 078, www.cprtrencin.sk 13. 4. | 8.00 | Maratón pohybu POSÁDKOVÝ KLUB | Zberateľský materiál
CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3 KC AKTIVITY 4 hodiny pohybu, relaxu
| s pivnou a chmeľovou tematikou.
a zábavy. Prihlásenie: 0911 886 007. 13. 4. | 8.00 – 12.00 | Cena Mesta
CVČ – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná 9, 032/743 35 02
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk Trenčín – súťažné stretnutie
FITNESS LION CENTER Bavlnárska 320/15, 032/640 08 40 „„ TANEC plastikových modelárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Súťaž modelov lieta-
Mierové námestie 19, 0915 382 532, streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre diel, vojenskej pásovej i kolesovej techni-
GALÉRIA VÁŽKA
motycka@microinvent.com radosť ky, civilných automobilov a iných modelov.
Mierové nám. 14/14, 0944 548 885, SOKOLOVŇA | Naučíte  sa tance z  rôznych
GEMINI CENTRUM kútov sveta. Info: 0910 196 456. 14. 4. | 9.00 – 16.00 | Deň tanca
www.geminicentrum.sk Trenčianskeho kraja 2019
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk 6. 4. | 14.30 – 16.00 | Workshop KINO HVIEZDA | Krajské kolo celoslovenskej
KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica írskych tancov postupovej súťaže moderného tanca.
KD ZLATOVCE | Naučte sa tancovať írske
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk tance. Info: 0910 196 456. 17. 4. | 17.00 | Povedz mi, čo
KC KUBRÁ Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com čítaš...
6. 4. | 18.00 | Jarný BalFolk VKMR | Talkšou Zuzany Mišákovej nielen
KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36 KD ZLATOVCE | Príďte si zatancovať kolek- o literatúre. Hostia: Richard Rybníček, Ró-
KC SIHOŤ Opatovská 23, 0904 339 401, www.kcsihot.sk tívne tance z  rôznych kútov sveta. Hosť: bert Rybníček.
KD ZLATOVCE Hlavná ulica 10, 0904 920 306 kapela Drowsy Maggie z  Trenčína. Info:
0910 196 456. 18. 4. | 18.00 | Veľkonočné
KIC Mierové námestie 9, 032/ 6504 709, 650 47 11,
dielničky
Kultúrno-informačné centrum 650 47 12  21. 4. | 20.00 | Veľkonočná
CVČ | Príďte si vytvoriť dekoráciu alebo
KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480 zábava ozdobiť vajíčka. Je potrebné sa prihlásiť
KS OPATOVÁ | Zábava s  dychovou hud- na: 0911 886 007.
KLUB LÚČ Kn. Pribinu 3, 0903 027 910, www.klubluc.sk bou Žadovjáci. Spievajú Olinka Baričičová
KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505 a Lenka Králová. Info: 0907 220 370. 20. 4. | Burza starožitností
Ladies Eclub Legionárska 7185/5, 0911 730 790, ladyeclub.sk a gazdovské trhy
EXPO CENTER | Burza pre zberateľov mincí
MC SRDIEČKO
MC SRDIEČKO – KC STRED
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
„„ INÉ... a iných zberateľských zaujímavostí.
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36 utorok | 10.00 | Podporná 24. 4. | Šláger TV – verejné
skupina mamičiek v dojčení nahrávanie
NOVÁ VLNA Kukučínova 718, budova NOE, areál Merina
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre te- PIANO KLUB | Verejné nahrávanie
OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk hotné ako príprava na dojčenie. Vedie lak-
OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 91 25 26. 4. – 28. 4. | On je živý
tačná poradkyňa, Milka Hromníková. ŠPORTOVÁ HALA | Stretnutie pre mladých.
Pod Sokolice 12, 0905 278 785, utorok | 17.00 – 20.15 | Klub
PIANO KLUB 28. 4. | 9.00 | Veriť, milovať,
piano.mytootoot.com spoločenských hier
pracovať…
PIARISTICKÝ KOSTOL Mierové námestie 43 KC AKTIVITY Stretnutie nadšencov
|
EVANJELICKÝ KOSTOL | Spomienka na  ge-
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 moderných spoločenských hier. Info: nerála Milana Rastislava Štefánika pri prí-
peterbiras@gmail.com.
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222 ležitosti 100. výročia tragickej smrti.
ŠTÁTNY ARCHÍV Kožušnícka 915/1, 032/651 74 10 1. 4. – 18. 4. | Miniburza kníh
30. 4. | 9.00 | „Spievaj“
VKMR JASELSKÁ | Pre milovníkov kníh je-
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23 dinečný spôsob, ako získať vyradenú lite-
KINO HVIEZDA | Spevácka súťaž pre deti.
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel- Prihlášky treba poslať do  19.4.2019
VKMR ratúru z knižnice za symbolický poplatok. na sankova.cvctn@gmail.com.
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00
3. 4. | 17.00 | Lásky Milana
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk 30. 4. | 19.00 | Stavanie mája
Rastislava Štefánika KC KUBRÁ | Tradičné ručné stavanie mája.
YOGA SHALA Osloboditeľov 667/1A, 0944 394 471, yogashala.sk SAVANNA CAFÉ | Prezentácia knihy s jej au-
ZUŠ K. PÁDIVÉHO Základná umelecká škola K. Pádivého, Nám. SNP 2 torkou Blankou Kovarčíkovou. Vstup voľný.