You are on page 1of 9
= SEE ‘ORDONANTA 28/2008 - Sintera la 2017-04-12 (fragment CORDONINTA ne. 28 privand regiseral agricol In teneful at, 108 din Constitutia Ronaniei, republics 2/2008 priviad abilitares’Guvernolot ) ni ol act. 2 pots Gcovermul Romantel adopta prezenta ordonanta. Digposieii generate Art. 2, ~ (2) tm scopsl asigurarii unet evidente unttare ov privire 1a cneagocitle gn foloninea a tarenuatoe, a aizloncetor de protrtie agricola #4 0 S'Nitarelor iocale, avecritecile aduinisteatie: publice 1ooale ale comunelor, ale Nodsisoat de art.2 pot.1 din Lega 54/2017 (1) Ragiserat agricol national (FAN) reprotints sistenal informatio contralizat sare gestioneazs concinutul in format electronic al registrelor agricole Ge'la nivelul unseatilor adniniseracsy-terstoriale, find inpienentat, doevoltat ai Sdainsatrat de catre Agentia Netionaia de Cadastru ei Publicitate Zecbilsars. Coupletat de art.1 pot-? din Leges 54/2017 (ar Fein Locelitati componente, in senasl prezentet ordonante, 96 inteleget 2)" satele componente ale comunelor, inclusiv satele ressdinta ) satele spartinand oraselor si suntespiitor ©) Socalicatile componente ale oraselor ai montespsiior. ity La nivelul mnfeipiulus Bucuresti registral agricol se orgenizeaza pe ‘are, responsabilitates in scest ena reverind gutoritatilor seninistratiel publice iocale ale sectoarelor municipicisi Bucurest! (4) Formularele segisteviul agrieol ae aproba prin hotarare a Gavarnulus, completar do are 1 pot.3 din Legos 54/2017 (Gy'aeyistecd apsicel ep ineocessts in oraet electronic, ps fiecare losaistate conponontn 2 unitatii adninistestiy-taritorinia, oo abligetia da ase intarsonects Se'kagistrel ageico! national (UM), in vedeses raportari: unitare oatre SSpSueLNe Seseceatls dhestor gistlonae ae oneee cesta sm coruhonctato Eomat electronic, avests se poste intoon pe suport hartie. Completa de are pot. ain Legos $4/2017 (@ consitis1 loost, 1a propuneres primaraist, aprobe prin hotarare nodsl do sncocne, a sapieteuind agricoly pe fupary nerese anu an Format electronic, poteivit Completat da are.r pot, din Legos 54/2017 (G)'Incepand cu date do 1 iatafie 2018, regiatral agsscol ae intocaaste oi oe ‘Conplatat de are.r pot. din Lagaa $4/2017 speci: bovine, porcine, ovina, caprine, cabsline, agers, catari, iepuri de cara, SRiSae Ae biata, passes, ganiisi Ge albine, cat ai alte anacle dosestice sau ‘Art. 3, ~ (1) Registrol sgricol conaticute documentul ofteial de evidenta primara unitara, in care se inserie date cu privize 1a gospodariile pepulatiei si ta EDoletatsle/acooiatiile agricole, precun si la orice alte percoane fizice si/sau Sheidice core au teren in propeietate/tolosinta si/aaa animale, 1 anne ETO, tl. O256-487402 Pag. 179 persoaner JUrsdIoe Ca byterenurile pe care le dotin in propristate sau in foloainta pe catagoris da Folovints #i pe Gettinatia # tarenlus, sntrsvilan/extravilan, suprafete cultivate Moaifseat de artl pot.é din Leges 4/2017 7 o) afectivele da animale, pa specis si categoris, exiatente 12 inceputul fiecaru, agers, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine, procun N7Gite stile donestson atu salbstion crescuve in captivstate, sn conditiite ‘Articolul 3 alineatul (1), literele e} si d) modificate de art.unic pet.3 din ONGcladirile exietente 1a inceputul anului pe raza localitatsi Moaifseat de arti pot-4 din Lagen 54/2017 Slimijloscele de transport cu eractiune animale; 15) aijloaceie da transport ou tractiune mecansoa, respectsv: tractoarele, Retleolat 3 alineatul (1), Lite {orice alta echipananta, wtlaye ot inateleis/egregate pantry agricsiturs st Medifsoat de art.1 pot.d din Leges 54/2017 SG) Piecere iasbsi aiteat in sntravslanol localitetilor ee identifica, potrivit nonanclaturit steadaie, prin adress aosstaia, indivadualszata prin denunicen stasis Simmer! adainistrativ, atcsbuite da catre eutoritatile sdministeaties publics ocale si, dupe cas, dupe numarul cadastral. Nedstsoae Ge are 1 pot.5 din Lages 51/2017 Ts) In caaal plocurilor de loceente, precsn oi in cel al cladiritor alipite arhitectonic uniter si in care sunt situate mai multe apartanente, datele despre oniciilu/tesedinea/aedin euprind steads, numeral, Bioeul, seara, eta]Uly prin denunixes parcelei, nusarui topografic a1 parcele:/tarlalei /2ol ESgiaieos Loculss, poteivit toponinies/damunirii specifice sore: respects’ (S) Terenurste, ov sau fara constructii, situate in intravilamsl looalitatiter Agricol, sdentificandu-se prin nunarsl cadastral sau topografic si nunarul de carte Eincisea, dupa soz, potrivit provederslor Legit cadastrului ei a publacitatis Snobitiafe nr, 2/1096, repaiioaea, cu nodseicarsle 2 completartie ulterioare ‘Modificat de art.f pets din lagen 4/2017 Art. 4. = Pe basa deteicr cuptinse in registrul agricol, pe gospoda popuiatiel, ae organizeasa evidenta contralizata pe fiecare consna, oras, municiply Si sector al sunicipiula: Bscuzests peivind: e £) sf g) modificate de ertunie pot.3 din Leas: a) numarul de gorpodarii ale populaties, de oladis: ou destinatia da locuints of constructsi-anexe, de nijlosce de transport ou teastiune neoarioa ai/eau an Arvicolul &, Liters s) nodifscata de artsunie pet.§ din ages 98/2008 ‘| odil de folosinea a terenurilor, suprafeteie cultivate co principalele cculturis nunaral de pont fruetiferl, pe specils Sojatectivela de Sniasie, pe specii si categorti, precum i ale faniliiler de Nods#ioat de art.1 pot-6 din Laces 54/2017 PTO, tel 0256-487402 Pag. 279 z z popup — Inpresns, avand buges comun, sf carey dupa cozy Lucroaza impresna torenl sau intretin aninalele, consuna si velorificn in mad comun produsele agricole abtinute. (2) mm registeul agricel se insoriu gorpodariile popilaties, ou tot teranul tn Site forme, dupa cat, cladirile ou dastinatia de Locuinta si constructiile-anexe Tninalele po once ie detin pe sara unei locelitati, ind\ferent de domieiiial (@) La comne 46 ingoriu sn registral agricol toate gorpoderiite populates, de locuinta ai constructii-anexe. De asenenea, toate goopodariile populatiei din YGoalitati care apartin din punct de veaere adninistentir de ccese, munioipit ort de ccctoere ala sunieipivivs mysuresti, stabilste potssvit legit, se snecrse 0) Reticclut Sy alineatele. (2) ai. (3) nodsficate de art-onie per-® din Lassa 96/2009 {é} Le oraue, municipii af sectoare ale mniciplului Bucuresti se inscria in eglstesi agriool noma! gospodarsile care detin tezenuri agricole si slivice, precun Staceles care detin animale po raza lor adninisteativ-toritoriala indicia dectinacia de locuinta ai constractii-aness vor #1 inscrise sn registra Serio! dupe goopedarille persoeneior once nu dosieiiaal in locelitate al dupa oe Sistae file dibere penten goepodaritie care se vor forms tltarior dates sntoomirts Threicoll 5, alinestal (5} modificat de artunic pot.5 din ages 96/2002 (ei cu privice 1a situatia Juridica a terenlai, se vor las file Libere pentru insorieres' nodificartior care intervin pe parcursul unui an ulterior date: intoonirii registealoi agricol, ca efect al dsbandissi/eranoniterit dreptulu de propeletate/folosinta ori al echinbarit categorie! de folorinta, Pentrs inobilele nesbslate, actuslizarea situsties juridice ae va face in bazs extrasulvi de carte funciate de intormare eliberat partilor dupa ingcrieres in cartes funciara s actelor organizares, completares, contvolul si centralizarea datelor din age. 6. - (2) Prinarsi comunelor, oraselor, munioipitior oi ai eectosrelor wanieipiuies buckrests sau naruri panera sntocnirea st tineres ia #1 a registrulus ‘torical, pe suport hartio si in format electronic, in conformstate cu prevederile Dprosonte: ordonante, pontre agigurares mpotriva dagredarii, distrugerit san Eigteapesst acostuss, precun ei pentrs furnsasres aatalor din regisezs, co tpectaren provegers1or lege, ae (2) Registrot agricol pe suport hartie, svand caracters] umi document ofieiat care tonstitnie 0 aurea smportanta de inforaatss, va #1 numasctat, parsfat si Slpiinc, filele necesitand a £1 conute pentre evitares deeprinderis aoeatora, ox publioe loesie respective. Informatsiie continute in bara de cate @ rogistralss Egriool geetionat in format elactronio sunt inforaati: oficiale st sunt supuse ETO, tl 0256-887402 Pag. 3/9