Exemplul practic nr.

1: In cadrul unei proceduri, un ofertant A depune documentele de calificare asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire iar un ofertant B depune o declaratie si o anexa cu modul de indeplinire a cerintelor de calificare (avand in vedere modificarile aduse prin HG nr. 834/2009). • Intrebari: Se va proceda la verificarea documentelor de calificare depuse de catre ofertantul A si eventual i se vor cere clarificari ori completari in prima faza de evaluare a ofertelor in timp ce Anexa depusa de catre ofertantul B va fi verificata doar din punct de vedere al modului de indeplinire a cerintelor? Se va avea in vedere pozitia in clasament inainte de intocmirea raportului procedurii de atribuire (dupa verificarea propunerilor tehnice si economice)? In acest sent se vor cere clarificari/completari ofertantului A numai in cazul in care este pe prima pozitie in clasament? Sau in aceasta situatie doar ofertantului B ii este permisa prezentarea certificatelor/documentelor avand in vedere ca doar acesta a uzat de acest drept? • Raspuns: Potrivit art. 35 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. De asemenea, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. In cazul completarii de documente ulterior declaratiei pe proprie raspundere, prevazute la art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. Referitor la documentele lipsă, precizăm că membrii comisiei de evaluare au dreptul, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 201 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele ale art. 35 din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de a solicita ofertanţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de către aceştia. Totodată, precizăm că deşi legislaţia nu conţine prevederi cu privire la un număr maxim permis de documente lipsă la eventuale termen acordate pentru completarea unor astfel de documente, atunci când solicită completarea acestora autoritatea contractantă trebuie să aibă în vedere şi respectarea prevederilor alin.(2) ale aceluiaşi articol 201 din ordonanţă, potrivit cărora, prin clarificările/completările respective nu are dreptul să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.

Exemplul practic nr. 2 Doua firme distincte ca denumire dar cu acelasi obiect de activitate au depus oferte separat fiecare in nume propriu si fara asociati/subcontractanti. Din analiza structurii asociatilor persoane fizice reies urmatoarele: una din firme are persoana X

cu calitate de ASOCIAT UNIC si ADMINISTRATOR iar cealalta firma are persoana X in calitate de ASOCIAT detinand 50% din partile sociale si persoana Y, ruda de gradul I al persoanei X, drept asociat cu celelalte 50% parti sociale si calitatea de administrator. Intrebare: Au acesti doi operatori economici au dreptul de a depune oferte individuale in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire? Raspuns: Potrivit art. 41 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire. Totodta, art. 46 din OUG nr. 34/2006 stabileste pentru operatorii economici, in scopul evitarii incalcarii principiilor care stau la baza atribuirii unui contract de achizitie publica, in special al principiului promovarii concurentei si al garantarii tratamentului egal si nediscriminarii, unele interdictii de a depune oferte in cadrul aceleiasi proceduri.Astfel, articolul mentionat enumera la alin. 1 acele situatii in care exista posibilitatea de manifestare a concurentei neloiale prin existenta unor intelegeri exprese sau tacite intre ofertanti, interzicand ofertantului atat depunerea in cadrul aceleiasi proceduri, a doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, cat si depunerea unei oferte individuale/comune si nominalizarea ca subcontractant in cadrul unei alte oferte care este prezentata la aceeasi procedura de atribuire. Pe cale de consecinta, precizam ca cei doi operatori au dreptul sa depuna oferta, iar obligatia constatarii ca este distorsionata concurenta revine autoritatii contractante. Exemplul practic nr. 3 Au fost publicate 2 proceduri de achizitie - licitatie deschisa cu incheiere de acord cadru pentru o durata de 2 ani, data deschiderii ofertelor fiind 09.11.2009 ora 9.30 pentru ambele proceduri, avand ca obiect achizitia de medicamente, respectiv alimente. Datorita complexitatii procedurilor si numarului mare de loturi, existand riscul producerii unor confuzii, autoritatea contractanta apreciaza ca este necesara decalarea cu o zi a uneia dintre cele doua proceduri. Intrebare: In acest sens este corecta si suficienta publicarea unei clarificari si/sau erate la anuntul de participare? Raspuns: Potrivit art. 33 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte documente prezentate de participanţi, la data, ora şi în locul indicate în anunţul de participare. În cazul în care devine necesară prelungirea datei de deschidere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare, care trebuie însă publicată înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. • • • •

datele in S.A. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita ofertantilor mostre. 187 din O. 34/2006. sa se inregistreze in SEAP astfel incat la initierea etapei finale de licitatie electronica sa fie inregistrat in vederea reofertarii. cu toate ca prezentarea de mostre nu a fost mentionata in documentatia de atribuire. nemaidorind sa incheie contracte subsecvente. Totodata. numai daca a fost prevazuta aceasta cerinta in documentatia de atribuire.P. 5 In cazul unei proceduri de cerere de oferte avand ca faza finala o licitatie electronica. a participat un ofertant care la momentul depunerii ofertelor nu era inregistrat in S.Exemplul practic nr.E. dar care si-a depus in aceeasi zi. castigatorul lotului 1 se retrage. Exemplul practic nr.G.E.P. 4 Pentru analiza ofertelor depuse la o procedura de achizitie a fost numita o comisie si a fost solicitat de la beneficiarul achizitiei un expert cooptat. Deoarece expertul cooptat nu este convins de veridicitatea aspectelor mentionate in propunerile tehnice. pentru inregistrare.? Raspuns: In cazul in care la data limita de depunere a ofertelor un ofertant nu este inregistrat in SEAP. cu modificarile si completarile ulterioare. ulterior. Intrebare: Mai poate acesta participa la licitatia electronica daca la momentul depunerii ofertelor nu era inregistrat in S. ca agent economic. Intreabare: Se reia procedura de licitatie pentru lotul 1 sau se incheie un nou contract cu ofertantul situat pe locul 2 in procedura de atribuire pentru lotul respectiv ? • • • . 6 În cazul unui acord cadru unde a fost aplicată o procedura de licitatie deschisa pe loturi. în funcţie de specificul. apreciem ca acesta are posibilitatea. De asemenea. dar mai tarziu. Exemplul practic nr. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale.U. in cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale.P.A. de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate. atunci aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop.E.A. • • Intrebare: In acest moment autoritatea contractanta mai poate solicita prezentarea de monstre? Raspuns: Potrivit art. Lotul 2 a fost castigat de un alt ofertant care nu doreste sa intrerupa acordul cadru. nr. acesta doreste sa solicite de la ofertanti mostre.

Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces. consideram ca autoritatea contractanta va anula lotul respectiv. cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare. 73 alin (1) autoritatea contractantă are dreptul de a decide. din cadrul unei directii de specialitate? Raspuns: Potrivit art. Experţii cooptaţi nu au drept de vot. expertii cooptati pot fi numiti doar din afara autoritatii contractante sau pot fi numiti experti cooptati si persoane din interiorul institutiei. operatorul economic are posibilitatea de a solicita clarificări referitoare la clauzele acestuia înainte de data limita de depunere a ofertelor. pe baza expertizei pe care o deţin. modelul de contract este publicat în SEAP împreună cu documentaţia de atribuire. în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora. Pe cale de consecinta. 8 In cadrul unei proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica este obligatorie prezentarea propunerii de contract? In cazul in care contractul semnat nu se adauga la oferta este posibil ca oferta sa fie respinsa sau se considera ca operatorul economic a acceptat tacit conditiile contractului? Raspuns: Tinând cont de faptul că. analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant. Exemplul practic nr. contractul de achiziţie publică este un acord de voinţă realizat între autoritatea contractantă şi contractant. numai la verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice. cu respectarea atât a limitelor impuse de legislaţie. atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă. cât şi a cerinţelor prevăzute în documentaţia de atribuire. financiare sau juridice asupra cărora.• Raspuns: In situatia in care ofertantul declarat castigator la un lot refuza semnarea acordului cadru. apreciem ca neprezentarea in cadrul ofertei a propunerii de contract semnata de catre ofertant nu poate constitui motiv de respingere a ofertei. după caz. cat si din cadrul acesteia. Exemplul practic nr. numiţi experţi cooptaţi. Pe cale de consecinta. . analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant. Totodata. 7 Intr-o comisie de evaluare a ofertelor. urmand sa incheie acordul cadru numai pentru lotul unde exista un castigator care va semna acordul cadru. expertii cooptati pot fi atat din afara institutiei. desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi. însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice. Totodată. îşi exprimă punctul de vedere. un contract sinalagmatic în care părţile stabilesc care este întinderea drepturilor şi obligaţiilor pe care şi le asumă.

apreciem ca este decizia comisiei de evaluare daca va solicita clarificari/completari in ceea ce priveste angajamentul prezentat pentru conformitate cu prevederile legale. 34/2006. 216 din ordonanţa de urgenţă. 176 din OUG nr. aşa cum este necesar in cazul unei licitatii clasice? Raspuns: Potrivit art. depune in documentatia de calificare un angajament ferm prin care este sustinuta de o alta firma. (4). 34/2006. 33 alin 5) din HG nr. precizam ca art. 190. 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Pe cale de consecinta. 34/2006. Exemplul practic nr. nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. 213 din OUG nr.G.(2) din O. hotararea de atribuire. prevede expres ce documente trebuie sa faca parte din dosarul achizitiei publice. declaratiile membrilor comisiei şi fisa de punctaj acte. 9 În cazul unei licitaţii online. cu modificarile si completarile. atat pentru procedurile offline cat si pentru cele online.Exemplul practic nr. sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. 10 Daca o firma care participa la o licitatie deschisa. 35 din HG nr. cu modificarile si completarile ulterioare.U. candidatul poate fi eliminat? Raspuns: Potrivit art. privind sedinţa de deschidere ce se finalizează printr-un proces-verbal. la dosarul achizitiei publice trebuie sa existe procesul verbal de deschidere a ofertelor. potrivit art. dar care nu a fost incheiat in forma autentica. astfel cum sunt acestea prevăzute la art. alin. Totodata. . comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare. 925/2006. pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi. prevederile alin. trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP. potrivit legii.

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O. Pe cale de consecinta. intrucat achizitia directa nu este o procedura.000 de euro pentru fiecare achizitie de produse. fie printr-o evidenţiere separată . a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.(1) din ordonanta de urgenta sau. 2. se considera a fi contract de achizitie publica. 3. nr.19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr. autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe. negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. Obligaţia de a cuprinde achiziţiile directe în Programul Anual al Achiziţiilor Publice Chiar dacă nu există obligaţia cuprinderii achiziţiilor directe în PAAP – achiziţia directă nu este o procedură de atribuire potrivit prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice. licitatia restransa.G. recomandăm autorităţii contractante să aibă o evidenţă a acestora.G. in toate situatiile in care procedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decat una dintre cele prevazute la art.34/2006 "Compartimentul intern specializat prevazut la art. autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse. spre exemplu. servicii sau lucrari.20 alin. in acest caz. serviciu sau lucrare. dialogul competitiv. cu modificările şi completările ulterioare . Prin urmare.(1) din ordonanta de urgenta. nr. neexistand obligativitatea incheierii unui contract.I. 4.U. in cazul atribuirii unui contract sectorial. nu depaseste echivalentul in lei a 15. autoritatea contractanta trebuie sa pastreze documentul prin care justifica efectuarea achizitiei directe. cu modificările şi completările ulterioare. negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. într-un procent de cel puţin 20% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul anului respectiv. concursul de solutii. Utilizarea catalogului electronic pentru achiziţia directă Potrivit art.G." Totodata. acest document poate fi. ACHIZIŢIA DIRECTĂ 1.5 alin.18 si art.(2) din H. iar obligatia respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se limiteaza numai la prevederile art.3 alin.(2) conform caruia autoritatea contractanta are obligatia de a asigura obtinerea si pastrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricarei achizitii publice. procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt licitatia deschisa. factura fiscala. nr.34/2006. estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol.U.000 euro pentru fiecare achizitie de produse.19 din O.G. la art. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.Obligaţia elaborării unei note justificativa pentru alegerea achizitiei directe In conformitate cu prevederile art.34/2006.251 alin.U. cererea de oferta.G.(1) are obligatia de a elabora o nota justificativa.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ care.în care să fie cuprinse toate achiziţiile directe organizate la nivelul autorităţii contractante. „începând cu anul 2008. servicii sau lucrari.661 din H. in masura in care valoarea achizitiei.Documentele necesare pentru realizarea unei achizitii directe In conformitate cu prevederile art. fie prin a le include in Programul Anual al Achiziţiilor Publice.204 alin.” . precizam ca autoritatea contractanta nu are obligatia elaborarii notei justificative privind alegerea procedurii in situatia in care valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15. potrivit art.

nr. Eliberarea documentelor constatatoare În conformitate cu prevederile art. Astfel cum prevede art. nu depăşeşte echivalentul în lei a 15. în măsura . sunt aplicabile prevederile articolului 971. produse.34/2006. să se verifice situaţia pieţei în cauză.1660/2006 "in cadrul SEAP. a caror achizitionare intra sub incidenta prevederilor art. Pe cale de consecinţă. prin studierea şi compararea preţurilor pe care la practică operatorii economici pe piaţa liberă. în acest caz. Autoritatea contractantă trebuie să păstreze documentul prin care justifică efectuarea achiziţiei directe.971 din H. prin intermediul unui catalog electronic.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O. servicii sau lucrari. se consideră a fi contract de achiziţie publică. Numar minim de oferte Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice nu conţine prevederi exprese privind un număr minim de oferte pe care autoritatea contractantă ar trebui să le obţină în cazul efectuării unei achiziţii directe.(2) conform căruia autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice. nr. autoritatea contractantă a încheiat un contract de achiziţie. iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art.G.34/2006 "SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante posibilitatea tehnica de a achizitiona direct. luând în considerare principiul utilizării eficiente a fondurilor publice. în situaţia în care. valoarea anuală totală a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determină prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul: procedurilor de licitaţie deschisă. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care. in cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse. serviciile sau lucrarile pe care le ofera. autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi. licitaţiei electronice şi achiziţiei directe. pentru efectuarea achiziţiei directe. In conformitate cu prevederile art. nr. pentru produsele/serviciile/lucrările care urmează să facă obiectul achiziţiei în cauză. serviciu sau lucrare. operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzand produsele. la eventualele prejudicii. considerăm că este recomandabil ca. spre exemplu. acest document putând fi. 6. ţinând cont de cele menţionate anterior.204 alin. servicii sau lucrări. neexistând obligativitatea încheierii unui contract. cu rol de instrument de lucru optional pentru aplicarea prevederilor art.19 din ordonanta de urgenta. nr. ACORDUL – CADRU 1.G.925/2006. nr.(1) din H.662 din aceeaşi hotărâre.Totodată.U.G. cu modificările şi completările ulterioare.1 alin.19 din ordonanta de urgenta ". II. în măsura în care valoarea achiziţiei. dacă este cazul. autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse. nr. conform art." Potrivit art. aplicate integral prin mijloace electronice. Pe de altă parte.45 alin.(3) din H.19 din O. Posibilitatea încheierii acordului-cadru cu 2 operatori economici In conformitate cu prevederile art.G.G. 5.U. cu modificările şi completările ulterioare. estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol. înaintea efectuării unei astfel de achiziţii. numărul acestora nu poate fi mai mic de 3.148 din OUG. factura fiscală. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. de licitaţie restrânsă şi de cerere de oferte. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

G.în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile. acordul-cadru este înţelegerea scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici. au depus oferte numai 2 operatori economici. şi ulterior în acordul-cadru. Astfel. fie ea minimă dintr-un produs. acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a unui contract de achiziţie publică conţine cantităţi estimate pe care autoritatea contractantă apreciază că le va achiziţiona ulterior. şi nu cantităţile exacte care vor fi achiziţionate. a contractelor subsecvente acestuia. cantităţi care . În măsura în care la procedura de atribuire organizată pentru incheierea unui acord . în măsura în care autoritatea contractantă.66 lit. egale. 33 alin. 34/2006. (2) din ordonanţa de urgenţă. că această prevedere are rolul exclusiv de a asigura informarea cât mai completă a operatorilor economici cu privire la posibila anvergură a acordului-cadru şi implicit. alături de elementele prevăzute la art.G. după caz. în mod special în ceea ce priveşte preţul şi.cadru. iar acordul cadru ii poate include pe cei doi ofertanti care s-au prezentat. 4.U.925/2006 privind normele de aplicare ale O. 2. reprezintă estimări ale unor cantităţi care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 3. daca ofertele acestora sunt admisibile. Cantităţile minime-maxime estimate la acordul-cadru Aşa cum rezultă din dispoziţiile art. Pe cale de consecinţă. în funcţie de necesităţile efective ale autorităţii contractante.b) din O.Imposibilitatea modificării cantităţilor în timpul desfăşurării procedurii Potrivit prevederilor art. Posibilitatea de a nu achiziţiona cantitatea minimă prevăzută În conformitate cu prevederile art. nr. nereprezentând limite fixe. sau doar un anumit produs ce a făcut obiectul ofertării. cantităţile avute în vedere. cu modificările şi completările ulterioare.925/2006. aceasta are posibilitatea legală de a nu-l mai achiziţiona.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.U.34/2006.G. Precizăm în acest context. cantităţile minime şi maxime pe care autoritatea contractantă le stabileşte iniţial în documentaţia de atribuire. nr. astfel încât condiţiile minime/maxime vor rămâne numai la nivel de estimări. pe parcursul derulării acordului-cadru respectiv constată că nu îi mai este necesară o anumită cantitate. Totodată. precum şi estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru. sau mai mari raportat la cele estimate. Acordul-cadru nu reprezintă un angajament ferm al autorităţii contractante. legislaţia nu prevede o limită a cantităţilor care urmează să facă obiectul contractelor subsecvente aferente unui acord cadru.e) din H. 66 lit.3 lit. nr. e) din HG nr. ţinând cont de cele de mai sus. acestea din urmă putând fi mai mici. şi un set minim de informaţii specifice referitoare la estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. al cărui scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată. nr.66 literele e) şi f) din H. impun autorităţilor contractante ca în cadrul documentaţiei de atribuire să precizeze „estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru”. procedura în cauză poate fi continuata. precizăm faptul că. cu modificările şi completările ulterioare. Este adevărat că prevederile art. documentaţia de atribuire trebuie să conţină.

instrumente care implică. în măsura în care. Modalitatea de dovedire a constituirii garanţiei de participare în cadrul unei proceduri aplicate integral prin mijloace electronice Potrivit prevederilor art.(1) din H. acestea vor fi trimise autorităţii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare a datelor solicitate de aceasta. a fost aceea de a limita . respectiv prin adoptarea HG nr. de tip „poliţă de asigurare”. care prevede prezentarea în original a scrisorii de garanţie bancară. aşa cum rezultă din prevederile art. modalitate de îndeplinire ce poate fi verificată uşor de către autoritatea contractantă. 86 şi cele ale art. În măsura în care garanţia de participare se constituie prin depunerea unei sume în numerar sau a unui ordin de plată/filă cec la casierie. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. costuri generale mai mici pentru operatorii economici. autoritatea contractantă având obligaţia.17 alin. de o societate bancară sau de o societate de asigurări. la momentul încheierii contractelor subsecvente. autoritatea contractantă având dreptul de a achiziţiona. O eventuală modificare în timpul desfăşurării procedurii de atribuire a cantităţilor minime/maxime prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire este de natură de a încălca principiile transparenţei şi nediscriminării. nr. 90 din hotărârea anterior menţionată. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. Totodată. să transmită în fomat electronic (odată cu oferta). în funcţie de sumele de care dispune un număr mai mic de aplicaţii decât cel maxim estimat în cadrul documentaţiei de atribuire. cât şi garanţia de bună execuţie prin orice instrument de garantare emis.1660/2006.G. ulterior. o copie scanată a actului prin care se demonstrează constituirea garanţiei de participare.apar la nivelul documentaţiei de atribuire a respectivului acord-cadru. în cazul aplicării unei procedurii integral prin mijloace electronice. nr. operatorii economici neavând obligaţia transmiterii documentelor justificative în format electronic. în condiţiile legii. de a stabili cantităţile fixe ce vor fi achiziţionate în cadrul respectivului contract subsecvent.86 alin. în măsura în care un operator economic nu deţine semnătura electronică pentru a putea trimite în format electronic documentul şi ţinând cont de art. dovada constituirii garanţiei de participare se va transmite în SEAP în format electronic. în cazul aplicării unei proceduri integral prin mijloace electronice. nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin SEAP. din motive tehnice. a fost instituit dreptul operatorilor economici de a constitui atât garanţia de participare. autoritatea contractantă poate indica la nivelul documentaţiei de atribuire. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. ca operatorii economici care depun la casierie o sumă în numerar sau un ordin de plată/filă cec. autoritatea contractantă poate permite depunerea la sediul autorităţii a originalului. Totodată. Dreptul operatorilor economici de a prezenta garanţia de participare şi de bună execuţie şi sub forma unui instrument de garantare emis de o societate de asigurări Prin cele mai recente modificări aduse legislaţiei naţionale din domeniul achiziţiilor publice. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr. de regulă.925/2006. cu semnătură electronică. GARANŢIILE 1.G.18 din H. precizăm că. Astfel. Menţionăm faptul că raţiunea acordării operatorilor economici dreptului de a-şi constitui garanţiile de participare şi cele de bună execuţie nu numai prin clasica scrisoare de garanţie bancară. dar şi prin instrumente de garantare emise de societăţi de asigurare.(3)-(4) şi art. 2. III.

elemente care au fost esenţiale în atribuirea contractelor în speţă. (4) lit. asocierea rezultată poate beneficia de reducerile prevăzute la art.costurile pe care aceştia le suportă în scopul participării la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică. scopul unei astfel de garanţii. 925/2006. şi a căror modificare este natură să creeze premisele încălcării prevederilor OUG nr. autorităţii contractante îi este interzis a impune operatorilor economici modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie. 346/2004. asocierea respectivă nu are caracterul unui IMM şi nu se pot aplica prevederile art. adoptarea de către Guvern a unor astfel de reglementări având ca scop stimularea economiei. cu modificările şi completările ulterioare.urilor. art. acela de a asigura autoritatea contractantă de îndeplinirea cantitativă. precizăm că necesitatea operării acestor modificări legislative. fiind atins indiferent de forma prin care se constituie aceasta. 5. b) din H. 84 din H. Totodată. Posbilitate de modificare. (2) din Legea nr. precizăm că în situaţia asocierii unui IMM cu o societate comercială care nu face parte din categoria IMM. 346/2004. calitativă şi în perioada convenită a contractului. primită din partea contractantului. 86 alin. în sensul introducerii unor noi instrumente care pot fi utilizate atât pentru garantarea participării la procedurile de atribuire. Impunerea modalităţii de constituire a garanţiei În conformitate cu art. nr. 90 alin.( 2) din Legea nr. Prelungirea perioadei de valabilitate a garanţiei de participare la expirarea acesteia Potrivit art. 6. 925/2006. . pe parcursul derularăii unui contract.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 86 alin.G. 16. considerăm că autoritatea contractantă este singura în măsură să aprecieze oportunitatea acceptării solicitării de modificare a clauzei contractuale cu privire la modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie respective. autoritatea contractantă are dreptul de a accepta o solicitare. cu modificările şi completările ulterioare. cât şi pentru garantarea execuţiei contractelor de achiziţie publică. nr. 3. (2)-(4) se aplică corespunzător şi în cazul garanţiei de bună execuţie. 4. autoritatea contractantă nu are dreptul de „a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări”. fiind în acelaşi timp una dintre măsurile anti-criză adoptate de către acesta. a modalităţii de constituire a garanţiei de bună execuţie Pe parcursul derulării unui contract de achiziţie publică. Pe cale de consecinţă. fiecare din aceştia încadrându-se în categoria Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM). cu modificările şi completările ulterioare. Totodată. alin. Totodată.(1) din acelaşi act normativ face precizarea expresă a faptului că prevederile art. scopul solicitării garanţiei de participare este acela de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. alin. IMM În cazul asocierii dintre doi operatori economici. a avut in vedere si natura excepţională a situaţiei economice actuale. 16. Astfel. de modificare a clauzelor contractuale numai în măsura în care solicitarea respectivă nu vizează modificarea unor elemente care au stat la baza întocmirii propunerilor tehnice şi financiare prezentate.

7. Paşii care trebuie urmaţi în aplicarea unei proceduri electronice sunt stabiliţi în cuprinsul actului normativ mai susmenţionat. Având în vedere faptul că posibilitatea restituirii garanţiei de participare intervine în funcţie de etapa în care se află procedura de atribuire la momentul în care a fost contestată respectiva procedură la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. . pentru speţa în cauză devin incidente dispoziţiile art. Având în vedere cele de mai sus. 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O. 925/2006. cu modificările şi completările ulterioare. în cadrul şedinţei de deschidere este permisă respingerea ofertei care nu este însoţită de garanţia de participare. autoritatea contractantă nu are dreptul de a restitui garanţiile de participare operatorilor economici care au transmis o solicitare în acest sens. astfel cum a fost solicitată de către autoritatea contractantă. (4) din HG nr. cu modificările şi completările ulterioare. până la o dată limită prevăzută în cadrul documentaţiei de atribuire. procedurile aplicate integral prin mijloace electronice se desfăşoară. Restituirea garanţiei de participare Modalitatea de restituire a garanţiilor de participare. nr. În această a doua situaţie.G. 206 din OUG nr. nr. autoritatea contractantă nu mai are posibilitatea reevaluarii ofertelor respectivilor operatori economici întrucât restituirea garanţiiilor de participare sunt asimilate retragerii ofertelor respective. precizăm următoarele: . prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice.U. îşi are motivaţia în faptul că în cadrul acestui tip de procedură. astfel cum e prevăzut la art. 34/2006. aplicarea unei astfel de proceduri electronice având avantajul de a a simplifica activitatea comisiei de evaluare. 36 alin. în cea mai mare parte a lor. pierzând în acest fel şansa de a îi fi atribuit respectivul contract. 33 alin. 34/2006. 34/2006.G. ca parte a unei proceduri electronice a şedinţei de deschidere a ofertelor. ca etapă dintr-o procedură aplicată integral electronic. document care nu face nicio referire la existenţa. (3) din acelaşi act normativ. ofertele sunt transmise numai în format electronic (art. sistemul electronic asigurând trasabilitatea oricăror documente comunicate acestuia. în situaţia în care ofertantul nu prelungeşte valabilitatea scrisorii de garanţie de participare la solicitarea autorităţii contractante. ELECTRONICE 1. oferta respectivului operator economic va fi declarată inacceptabilă. situaţie în care oferta va fi considerată inacceptabilă în baza art. IV. Lipsa şedinţei de deschidere în cazul procedurilor de aribuire aplicate integral prin mijloace electronice Potrivit prevederilor din H. Lipsa şedinţei de deschidere.În conformitate cu art. 88 din HG nr. . oferind. (1) lit. a). aceasta oferind în acest sens o perioadă de timp rezonabilă. este reglementată de art. constituite de ofertanţi în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică.în situaţia în care procedura a fost contestată ca urmare a transmiterii comunicării prevăzute la art. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 88 alin. 17). 206 din ordonanţa de urgenţă.în cazul în care procedura de atribuire a fost contestată înainte de transmiterea comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. în acelaşi timp o maximă transparenţă.

aceştia îşi vor elabora ofertele ţinând cont de această precizare.(1) litera d) din O.209 alin. proporţionalitatea.204 alin. această precizare regăsindu-se însă la nivelul documentaţiei de atribuire. iar în cadrul celei de-a doua faze. autoritatea contractrantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. nr.925/2006.G. 20) şi evaluarea tehnică (art.(2) din H. pentru beneficiul oricărui potenţial ofertant.G.U. nu şi-a menţinut preţul ofertat în cadrul licitaţiei electronice (autoritatea contractantă solicitându-i clarificări în acest sens). tratamentul egal. apreciem că autoritatea contractantă este în măsură.G. „autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare. şi anume: nediscriminarea.U.U. autoritatea contractantă are posibilitatea de a evalua ofertele financiare.G. fapt care ar putea duce la prezentarea unor propuneri financiare iniţiale mai mari. asumarea răspunderii. cu modificările şi completările ulterioare. întrucât prin documentaţia de atribuire operatorilor economici le-a fost adusă la cunoştinţă organizarea etapei finale de licitaţie electronică. Precizarea opţiunii de a organiza etapa finală de licitaţie electronică doar la nivelul documentaţiei de atribuire În relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire. Astfel.(2) din O. organizată cu scopul de a asigura. şi pe cale de consecinţă. nr. Pe cale de consecinţă. pus la dipoziţia autorităţii contractante de către sistemul informatic.34/2006. comisia de evaluare nu are posibilitatea de a întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor. accesul la o piaţă imparţială şi deschisă competiţiei. autoritatea contractantă nu a bifat opţiunea de a organiza etapa finală de licitaţie electronică.34/2006) Pe cale de consecinţă.H. întrucât oferta clasată pe locul 1 a fost declarată inadmisibilă. nr. recunoaşterea reciprocă. Întrucât operatorul economic clasat pe primul loc al clasamentului rezultat ca urmare a derulării fazei de licitaţie electronică.G. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. nr. în situaţia dată. apreciem că autoritatea contractantă trebuie să ia măsurile legale în vederea remedierii situaţiei date. „oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire stabilit în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire”. 1660/2006 prevede două faze distincte în ceea ce priveşte evaluarea ofertelor depuse. Având în vedere cele de mai sus.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. în cadrul procedurii aplicate integral prin mijloace electronice. În măsura în care la iniţierea unei proceduri (publicarea invitaţiei de participare). nu există ca etapă în desfăşurarea acesteia şedinţa de deschidere a ofertelor. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Operatorul economic clasat pe locul I în urma aplicării etapei finale de lcitaţie electronică nu îşi menţine preţul ofertat (neobişnuit de scăzut) În conformitate cu prevederilor art. prima etapă fiind reprezentată de evaluarea din punct de vedere al criteriilor de calificare (art.(1) din O. nr. 2. fiind totodată distorsionată concurenţa. cu respectarea prevederilor legale citate. 21).”(art. transparenţa. apreciem că au fost încălcate principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. Totodată. eficienţa utilizării fondurilor publice. respectiv anularea procedurii în cauză în conformitate cu prevederile art. . oferta acestuia nu este admisibilă. 3. să declare câştigătoare oferta clasată pe locul al 2-lea.37 alin.2 alin.

deoarece calificarea unei oferte ca fiind admisibilă presupune analizarea de către autoritatea contractantă a certificatelelor/documentelor edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea. Astfel. V. 38 alin.G. se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut (reprezentând. autoritatea contractantă le va solicita ofertanţilor în cauză. 11 din HG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. la etapa de licitaţie electronică. (4) al art. de către ofertantul care a depus oferta în cauză. cu modificările şi completările ulterioare. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. nu este suficientă pentru verificarea admisibilităţii unei oferte. Pe cale de consecinţă. 204 din O. 5. nr. ofertanţii uzează de dispoziţiile art. 11 alin. corelat cu obligaţia de a prezenta documentele prin care să confirme îndeplinirea respectivelor cerinţe de calificare înainte de lansarea licitaţiei electronice Din coroborarea prevederilor art. (5) al aceluiaşi articol. mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv).U. doar acei ofertanţi care au depus oferte admisibile în sensul dispoziţiilor art. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 165 alin. anterior lansării licitaţiei electronice. 202 alin. cu modificările şi completările ulterioare. 37 alin. Dreptul ofertanţilor de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea cerinţelor de calificare. 34/2006) de a efectua verificări detaliate în legătură cu justificarea preţului respectiv. singurele oferte care au dreptul de a participa la etapa finală de licitaţie electronică. cu cele ale art. comisia de evaluare are obligaţia de a verifica dacă ofertele finale sunt admisibile în sensul art. (2) din OUG nr. cu modificările şi completările ulterioare. pe parcursul acestei evaluări finale. pentru operator economic nou înfiinţat .1 din O.4. 34/2006.G. Precizăm faptul că prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere de tipul celei prevăzute de alin. implicit dreptul de a participa. nr. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. în speţa prezentată de dvs. (1) din H. (1) şi alin. În cazul în care.G. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. într-un termen ce nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare. Preţ sub 85% după faza de licitaţie electronică În conformitate cu art. în vederea stabilirii ofertei câştigătoare în urma finalizării licitaţiei electronice.U. considerăm că în situaţia în care la o procedură cu etapă finală de licitaţie electronică. C. (4) din hotărâre.A.. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. autoritatea contractantă are obligaţia legală (art. 925/2006. cu modificările şi completările ulterioare. autoritatea contractantă are obligaţia de a realiza o evaluare integrală a ofertelor depuse în scopul identificării ofertelor admisibile. a cerinţelor de calificare aşa cum au fost acestea stabilite prin documentaţia de atribuire. 925/2006. Faţă de cele de mai sus. care au obligaţia potrivit alin. (3) din HG nr. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE 1. nr. 37 din hotărârea anterior menţionată. cu modificările şi completările ulterioare. să prezinte/completeze certificatele/documentele prin care să probeze/confirme îndeplinirea respectivelor cerinţe de calificare. rezultă faptul că au dreptul de a fi invitaţi şi. dar care trebuie acordat astfel încât să se împlinească înainte de o dată anterioară celei stabilită pentru lansarea licitaţiei electronice.

care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani. financiar şi organizatoric al acestora. nr. Prin urmare. astfel încât: dacă se solicită prezentarea unui singur contract valoarea acestuia să nu fie mai mare decât valoarea estimată sau dacă se solicită prezentarea mai multor contracte suma valorilor acestora să nu depăşească valoarea estimată. să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit”. Să spunem că. nr. dacă este cazul. Cerinţă privind demonstrarea experienţei similare fără a fi considerată disproporţionată în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică Potrivit prevederilor art. 188 din OUG nr. în situaţia dată. elaborând în acest sens o notă justificativă în conformitate cu prevederile art. cu modificările şi completările ulterioare. în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. 3. servicii prestate şi lucrări executate. operatorul economic – indiferent de data la care a fost înfiinţat trebuie să prezinte o cifră de afaceri medie la nivelul solicitat de autoritatea contractantă. autoritatea contractantă a solicitat pentru demonstrarea situaţiei economico-financiară o cerinţă minimă de calificare conform căreia valoarea medie a cifrei de afaceri aferentă ultimilor 3 ani să nu fie mai mică de 171. autoritatea contractantă poate solicita operatorilor economici prezentarea unui contract sau mai multor contracte cu respectarea prevederilor de mai sus.834/2009. potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă de a realiza un anumit contract de achiziţie publică şi capacitatea de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia.În conformitate cu prevederile art. pentru demonstrarea experienţei similare. autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze solicitarea acestor cerinţe.G.000 lei. atunci când impune ca cerinţă minimă în raport cu situaţia economică şi financiară a ofertanţilor/candidaţilor. litera c) din O. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor.(2) din H. autoritatea contractantă are dreptul de a le . 185 alin. pentru a îndeplini cerinţa minimă de calificare referitoare la valoarea cifrei de afaceri. Referitor la experienţa similară. se consideră a fi disproporţionată în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit o cerinţă minimă de calificare conform căreia „suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate.925/2006 modificată prin H.9 litera a) din H. la nivelul documentaţiei de atribuire. prin declaraţii privind cifra de afaceri globală sau. potrivit celor de mai sus. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară.(1). Totodată. un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari – care trebuie să aibă o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului. 2. nr. nr.G.G. demonstrarea situaţiei economice şi financiare a operatorului economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se realizează. precizează că.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. art.925/2006. ţinând cont de cele de mai sus.U. în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile. Pe cale de consecinţă. Forma documentului care probează experienţa similară Scopul îndeplinirii de către operatorii economici a unor cerinţe de calificare este de a demonstra potenţialul tehnic. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.8 alin. după caz. incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare.G. cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu. În concluzie. Posibilitatea de prezentare ulterioară a documentelor de calificare Fără a avea această obligaţie. nici prezentarea unei declaraţii prin care operatorul economic susţine că prin politica de mediu implementată la nivelul unităţii respectă cerinţele de mediu. 2 din OUG nr. În acest sens. principalele servicii prestate sau lucrările executate. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor. în cazul atribuirii unui contract de lucrări. prin care se atestă faptul că aceştia respectă anumite standarde europene sau internaţionale în domeniul protecţiei mediului. În opinia noastră. încalcă atât dispoziţiile art. respectiv cele ale art. principalele livrări de produse efectuate. cu modificările şi completările ulterioare. Prezentarea unui document din care rezultă că sistemul de management de mediu este în curs de certificare Referitor la criteriile de calificare şi selecţie privind standardele de protecţie a mediului. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora prezentarea unei liste a lucrărilor executate în ultimii 5 ani. OUG nr. modul de îndeplinire a obligaţiilor şi beneficiarii lucrărilor. astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă. având ca efect restricţionarea participării operatorilor economici la procedura de atribuire. care să conţină valorile. nu poate constitui o dovadă care să confirme nivelul de calitate solicitat. modul de îndeplinire a obligaţiilor şi beneficiarii lucrărilor. cu modificările şi completările ulterioare. cât şi principiile prevăzute la art. 34/2006. în cazul unui operator economic. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. prevede dreptul autorităţilor contractante de a solicita operatorilor economici certificate emise de organisme independente. practic. considerăm că impunerea unei anumite forme cu privire la certificarea de bună execuţie. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv. în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.solicita acestora prezentarea unei liste care să conţină. comisia de evaluare are dreptul. 201 din OUG nr. aşa cum rezultă din dispoziţiile art. va primi în urma auditului. 4. Totodată. 188 anterior menţionat. nu poate constitui o dovadă care să confirme nivelul de calitate solicitat ( nu există. un document în care să se precizeze că auditul de certificare. în măsura în care un proces-verbal de recepţie emis la terminarea lucrărilor conţine informaţii cu privire la valorile. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. fără să depună dovezi din care să reiasă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. cu modificările şi . o confirmare că operatorul economic în cauză. 5. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Faptul că un operator economic a prezentat în locul certificatului ISO 14001 un document din care rezultă că sistemul de management de mediu este în curs de certificare. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 35 din HG nr. acesta constituie o dovadă suficientă în sensul art. urmând ca acesta să primească în curând certificarea propriu-zisă. 188 din ordonanţă. în funcţie de obiectul contractului. poate constitui o dovadă în sensul celor prevăzute la articolul 196 din ordonanţă. cu modificările şi completările ulterioare. respectiva certificare). Pe cale de consecinţă. a fost finalizat.

11 alin. cu modificările şi completările ulterioare. deşi au ieşit din termenul de valabilitate. acelaşi alineat mai prevede faptul că „Dosarul achiziţiei publice trebuie să includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacă. fapt care ne conduce la concluzia că. 34/2006. într-o situaţie similară din punct de vedere al valabilităţii certificatelor depuse. Solicitarea confirmării informaţiilor din declaraţia pe proprie răspundere doar potenţialului câştigător În conformitate cu art. şi nu obligaţia. prin aceasta înţelegându-se un contract de asigurare pentru acelaşi tip de bunuri. facem menţiunea că art. ca cerinţă minimă pentru dovedirea experienţei similare. un certificat fiscal expirat. respectiv existenţa sau inexistenţa acestor datorii la momentul solicitat prin documentaţie. autorităţii contractante de a exclude din cadrul unei proceduri ofertanţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţiile. cu modificările şi completările ulterioare. (6) din H. certificat care confirmă însă faptul că respectivul operator nu figurează cu debite faţă de buget. este posibil ca şi ceilalţi operatori economici să se afle. c) dreptul. Totodată. considerăm excesivă măsura de excludere a unui operator economic pentru singurul motiv că a prezentat la data şedinţei de deschidere a ofertelor. iar prin documentaţia de atribuire s-a solicitat. prezentarea unui contract similar. Prezentarea unor certificate fiscale care. considerăm că introducerea unei distincţii cu privire la tipurile de bunuri asigurate are ca efect restricţionarea. 188 din ordonanţă impune o aplicare generală a prevederilor acestuia. atunci când solicită completarea acestora autoritatea contractantă trebuie să aibă în vedere şi respectarea prevederilor alin.G. 925/2006. instituie la lit. 6. în scopul demonstrării îndeplinirii cerinţelor de calificare. 8. în mod artificial. În opinia noastră. Având în vedere faptul că obiectul contractului respectiv constă în prestarea de servicii de asigurare de bunuri. a prezentat certificatele/documentele prin care se confirmă informaţiile ce se regăsesc cuprinse în declaraţia depusă iniţial de către acesta. autoritatea contractantă are obligaţia de a se asigura că ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare. înainte de finalizarea procedurii. în cazul în speţă. 7. Pe cale de consecinţă. potrivit cărora prin clarificările/completările respective nu are dreptul să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat. în . (2) ale aceluiaşi articol 201 din ordonanţă. atestă inexistenţa datoriilor Referitor la îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat. avînd în vedere perioada relativ scurtă de valabilitate a certificatelor de atestare fiscală. Exemplu de definire restrictivă a serviciilor similare acceptate pentru dovedirea experienţei similare Obiectul contractului ce urmează să fie atribuit constă în prestarea de servicii de asigurare. de a le solicita ofertanţilor în cauză completarea documentelor respective. a participării operatorilor economici la procedura respectivă. 181 din OUG nr. formularea generală a textului art. precizăm că deşi legislaţia nu conţine prevederi cu privire la un număr maxim permis de documente lipsă sau la eventuale termene acordate pentru completarea unor astfel de documente.completările ulterioare. rezultă că pentru îndeplinirea condiţiei respective este esenţial ca autoritatea contractantă să ia în considerare situaţia de fapt a ofertantului. cu atât mai mult cu cât. Prin excepţie. sunt servicii similare celor care vor constitui obiectul contractului în cauză orice servicii de asigurare de bunuri. Deoarece scopul prevederilor susmenţionate este acela de a da posibilitatea autoritaţii contractante să evite intrarea într-o relaţie contractuală cu un ofertant care are un comportament incorect în raport cu obligaţiile (de natură fiscală) statuate prin lege. nr.

3 din Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice din anexa nr. nr. prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica. pentru ca prevederile mai sus menţionate să îşi atingă scopul pentru care au fost create nu apreciem oportun ca autoritatea contractantă să impună tuturor ofertanţilor să confirme informaţiile deja prezentate ăn cuprinsul declaraţiei pe proprie răspundere iniţial prezentate.(2) din H. Concluzionând. În situaţia în care un operator urmează să fie respins pentru neîndeplinirea unei cerinţe de calificare.3 alin. "In aplicarea prezentelor norme. prevede ca “Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire sau. (6) teza a doua. in cazul organizarii unui concurs de solutii. are urmatoarele atributii principale:a) elaborarea programului anual al achizitiilor publice. de regula.b) elaborarea sau.e) constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice". autoritatea contractantă nu are obligaţia de a solicita confirmarea informaţiilor din respectiva declaraţie tuturor ofertanţilor.d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire. autoritatea contractantă.34/2006. 11 alin. VI. are obligaţia de a solicita operatorului economic prezentarea acestora. nr. care fac parte din comisia de evaluare.U.71. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005 2007. 825/2006.(1)". pot fi . 2 la Hotarârea Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. prezentarea documentelor de confirmare a informaţiilor cuprinse în declaraţia prevăzută de art.G. (4) din H. nr. devin incidente prevederile art. 34/2006 este reglementarea procedurilor de atribuire a contractului de achizitie publica.G.Conform art.cadrul procesului de evaluare. pentru ca scopul O.Salariatii din cadrul autoritatii contractante. a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii.925/2006. autoritatea contractanta. a documentatiei de concurs.G. 11 alin.c) indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate.Legislatia in vigoare privind achizitiile publice nu prevede remunerarea membrilor comisiilor de evaluare.G. din cadrul compartimentului intern specializat prevazut la art. Legislaţia privind achiziţiile publice nu impune autorităţii contractante ca evaluarea ofertelor depuse să se realizeze într-o anumită ordine (calificare-tehnic-financiar).Remunerarea membrilor comisiei de evaluare? Art. "Comisia de evaluare se nominalizeaza.” Prin urmare.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O. COMISIA DE EVALUARE 1. având obligaţia de a include la dosarul achiziţiei publice respectivele certificate/documente. dupa caz. potenţialului câştigător.U. ci doar celui potenţial câştigător (cu excepţia mai sus menţionate). pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante.(1) din H. nr.G. scopul introducerii acestei prevederi în legislaţie fiind acela de a simplifica procedura de achiziţie publică. comisia de evaluare având posibiliatea realizării evaluării tehnice şi financiare. nr. atât din punctul de vedere al operatorului economic cât şi din punct de vedere al autorităţii contractante. cu modificările şi completările ulterioare. astfel cum sunt acestea prevazute de ordonanta de urgenta.3 alin. precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri". alin. organizat conform prevederilor II. au fost adoptate decizii de respingere a respetivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente.2. urmând apoi să solicite.Potrivit prevederilor art.

. Pe cale de consecinţă. (1) din din H. „Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna. în cazul în care beneficiarul final al contractului este o autoritate contractantă. totodată.G. pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. persoană care devine.” Totodată. 3 lit. Totodată. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare.” Deasemenea. şi preşedinte al comisiei de evaluare.” Având în vedere cele de mai sus şi întrebarea dvs.. „Autoritatea contractantă va numi p persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire. cu modificările şi completările ulterioare. Comisie de evaluare formată din membri specialişti din domeniul obiectului contractului În conformitate cu art. [.remunerati in baza unei decizii a conducatorului autoritatii contractante in conformitate cu legislatia aplicabila activitatii autoritatii contractante in cauza.. având fie calitatea de membru în cadrul comisiei de evaluare. „Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire. 2. 925/2006. ţinând cont de faptul că sunt aleşi locali ce îndeplinesc o funcţie de autoritate publică (nefăcând parte din cadrul altor compartimente ale autorităţii contractante ce au obligaţia sprijinirii activităţii compartimentului de achiziţii publice ) nu pot avea calitatea de membri în comisiile de evaluare constituite în scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică. cu modificările şi completările ulterioare. nr. totodată şi preşedinte al comisiei de evaluare. În orice situaţie. 4. în acest din urmă caz neavând drept de vot.]. Preşedintele comisiei de evaluare din compartimentul intern specializat Potrivit art. (1) din H. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare. 71 alin. autoritatea contractantă are posibilitatea legală de a numi o comisie de evaluare formată din specialişti în domeniul care face obiectul contractului (persoane care pot face parte şi din alte compartimente ale autorităţii contractante – art. potrivit art. 71 din HG nr. 925/2006. Având în vedere prevederile normative mai sus menţionate se poate trage concluzia că persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire (şi deci preşedintele comisiei de evaluare) va fi din cadrul compartimentului intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică. 72 alin. potrivit articolului următor. (2) de la art. 3.In cazul in care sunt necesare serviciile de consultanta ale unor experti externi. persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor. Componenţa comisiei de evaluare – consilierii judeţeni membri ai comisiilor de evaluare Cu privire la componenţa comisiei de evaluare. în acest din urmă caz neavând drept de vot. din cadrul respectivei autorităţi contractante. aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire este una din atribuţiile principale ale compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. 34/2006. în cadrul comisiei de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând altor compartimente ale autorităţii contractante sau. cu modificările şi completările ulterioare. preşedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire.(2)) şi va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire (din compartimentul intern . precizează faptul că aceasta se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat al autorităţii contractante. alin. 71 alin. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.G. autoritatea contractanta ii poate remunera in baza contractelor legal incheiate.d) din actul normativ mai sus rubricat. care se constituie într-o comisie de evaluare. nr. consilierii judeţeni. persoană care devine. fie un rol limitat numai la aspectele de organizare şi reprezentare fără drept de vot.

autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. în cadrul comisiei de evaluare este necesar a fi numită.G. acesta este direct răspunzător pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică în faţă autorităţii contractante chiar dacă are părţi din contract pe care le-a subcontractat altor operatori economici. Astfel. cu completările şi modificările ulterioare. Conform art. are ca efect încălcarea pricipiului tratamentului egal. b) Executantul va încheia un contract cu subcontractantul în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. Posibilitatea modificării ofertei pe parcursul evaluării prin: . în locul rezilierii acestuia. alin. cu completările şi modificările ulterioare. c) Introducerea unui subcontractant nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. nr.G. Dacă autoritatea contractantă consideră că este avantajos pentru aceasta să accepte un subcontract. alin. 34/2006. Precizăm faptul că. prevăzut de art. 2. din punctul de vedere al conţinutului. b) din OUG nr. contractantul nu are dreptul de a introduce un subcontractant fără acceptul autorităţii contractante. 204.includerea de subcontractanţi. oferta are caracter obligatoriu. nr. deşi iniţial aceştia nu au fost precizaţi.171 din O. în timpul derulării contractului de achiziţie publică. Totodată. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.U. SUBCONTRACTAREA 1. 34/2006. la problemele care ţin de organizarea şi reprezentarea comisiei de evaluare. odată semnat contractul de achiziţie publică între autoritatea contractantă şi operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.retragerea sau modificarea subcontractanţilor. nr. pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.34/2006. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. (1) din O. VII.U.G. astfel cum am menţionat mai sus. (1) din O. . 34/2006. ale cărei atribuţii pot fi reduse. acceptarea din partea autorităţii contractante a modificării ofertei de către un operator economic aflat în una din situaţiile prezentate mai sus (doreşte să subcontracteze părţi din contract opţiune pe care iniţial nu a ales-o sau renunţa sa modifică subcontractanţii ). pe lângă persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor. 204. 2 alin (2) lit. . potrivit prevederilor art.U. care va fi preşedinte al comisiei de evaluare având rolul limitat în cadrul comisiei doar la aspectele de organizare şi reprezentare (situaţie în care nu va avea drept de vot în cadrul comisiei). pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. după încheierea contractului de achiziţie publică Conform art. şi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire (care este totodată şi preşedintele comisiei). Posibilitatea modificării subcontractanţilor sau a includerii de subcontractanţi. apreciem că acest lucru este posibil în următoarele condiţii: a) Pe parcursul derulării contractului.specializat). Astfel.

U. astfel cum sunt aceastea prevăzute la art. de a subcontracta îndeplinirea contractului respectiv este în contradicţie cu prevederile actuale referitoare la subcontractare din legislaţia naţională. în unele cazuri. În consecinţă. litera e) din H. Astfel.834/2009. nr. 37 şi respectiv ale art. cu modificările şi completările ulterioare. fonduri care. 176 din O. şi implicit libertăţilor fundamentale acordate prin Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. 34/2006. potrivit alin. nr. e1) din H. 45 din OUG nr. trebuie să ţină cont şi de situaţiile prevăzute la litera e1) a articolului mai sus amintit. 925/2006. trebuie interpretat ca o limitare a preţului prezentat de către ofertant în interiorul fondurilor ce pot fi disponibilizate de către autoritatea contractantă în vederea încheierii contractului de achiziţie publică. cu modificările şi completările aduse prin H.(1). DISPONIBILIZARE FONDURI 1.G. Având în vedere cele de mai sus. introducerea unei cerinţe prin care să li se interzică operatorilor economici posibilitatea de a subcontracta mai mult de un anumit procent din valoarea contractului de achiziţie publică.G. 834/2009. oferta este considerată inacceptabilă în situaţia în care preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.834/2009. (1) dreptul ofertantului de a subcontracta o parte din contractul respectiv. 34/2006 menţionează la alin.36 alin.G. dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens” (art. Art. 4. (7) din H. cu modificările şi completările ulterioare). prevederi care transpun în totalitate dispoziţiile art. În acelaşi timp. nr. Posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare Potrivit art. (1). nr. autoritatea contractantă are posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare cu maximum 10% peste valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare. art. dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. „Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi.G.G. sau/şi dacă încheirea contractului la preţul respectiv nu ar conduce la eludarea aplicării . însă după intrarea în vigoare a H. nu se limitează la valoarea estimată a contractului. VIII. lit.G. 925/2006. Imposibilitatea limitării subcontractării O astfel de solicitare privind introducerea unei limitări cu privire la dreptul operatorului economic care participă la o procedură organizată pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică. 925/2006 prin H. e) mai sus citat.3. 11 alin.G.G. autoritatea contractantă are dreptul doar de a solicita operatorilor economici care depun ofertă să precizeze ce parte din contract urmează să subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. contravine prevederilor Directivelor mai sus menţionate. În conformitate cu prevederile art. Imposibilitatea solicitării unor cerinţe de calificare pentru subcontractanţi Ca urmare a modificărilor aduse H.G. 36 alin. nr. nr.834/2008. nr. 25 din Directivele 2004/17/EC şi 2004/18/EC.925/2006 modificată prin H. (2) al aceluiaşi articol. cu precizarea că subcontractarea nu poate să ducă la diminuarea răspunderii contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului în cauză.(1) lit.36 alin. autoritatea contractantă nu mai are dreptul de a solicita eventualilor subcontractanţi îndeplinirea vreunei cerinţe de calificare. nr.

g) şi h). articolul 94 din HG nr. precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. Pe de altă parte. 4. considerăm că un contract care are ca obiect cumpărarea sau închirierea unui bun imobil nu poate fi încadrat în niciuna din aceste categorii de . a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii. instituie în sarcina autorităţii contractante obligaţia de a verifica. art. cu respectarea prevederilor art. 3 lit. a sumelor necesare pentru executarea obligaţiilor de plată asumate prin contractul respectiv. Precizăm faptul că interdicţia pentru autorităţile contractante de a încheia un angajament legal în sensul dispoziţiilor Legii nr.36 alin.acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. 500/2002 privind finanţele publice. cu modificările şi completările ulterioare. precizează faptul că acest act normativ reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. ci este o estimare a valorii contractului elaborată pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor platibile pentru îndeplinirea contractului respectiv. fără existenţa certă a surselor de finanţare necesare îndeplinirii obligaţiilor de plată asumate prin angajamentul respectiv. înainte de momentul semnării unui contract de achiziţie publică. rezultă din prevederile care reglementează finanţele publice. e1) din H.G. motiv pentru care legiuitorul a prevăzut posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare. ale art. Având în vedere prevederile art. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. iniţierea unei proceduri de atribuire nu este strict legată de asigurarea fondurilor. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.(1) lit. însă până la maxim 10% din valoarea estimată publicată. Precizăm că estimarea făcută de către autoritatea contractantă nu reprezintă o valoare maximă pe care o poate avea contractul ce urmează a fi încheiat. 1 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.IDENTIFICARE/ASIGURARE FONDURI Înainte de a demara o procedură pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică. nr. ACHIZITIA UNUI IMOBIL Art. respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. respectiv contractele de achiziţie publică de lucrări. 5 şi art. autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să identifice oportunităţile de finanţare pentru îndeplinirea în bune condiţii a respectivului contract. IX. 6 din ordonanţă. de furnizare şi de servicii. 925/2006. Cu alte cuvinte. din punct de vedere al legislaţiei privind achiziţiile publice. estimare ce nu poate reprezenta întotdeauna răspunsul pieţii din momentul în care ofertanţii işi depun ofertele. la momentul încheierii contractului. cu modificările şi completările ulterioare. care definesc contractele de concesiune de lucrări publice şi de concesiune de servicii. X. cu modificările şi completările ulterioare. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. aşa cum este un contract de achiziţie publică ce reprezintă o bază legală pentru angajarea fondurilor publice ale unei autorităţi contractante. oportunităţi traduse prin certitudinea existenţei.

cu modificările şi completările ulterioare. dispoziţii potrivit cărora contractul se semnează. au fost aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi. reguli şi cerinţe cărora li s-a făcut publicitate tocmai în scopul respectării principiilor anterior menţionate. în situaţia în care se schimbă cantităţile/anumite caracteristici ale produselor. şi implicit şi cerinţele iniţiale. ca de exemplu atunci când achiziţia imobilului implică şi efectuarea unor lucrări de amenajare/finisare a acestuia. şi care au stat la baza întocmirii propunerilor tehnice şi financiare prezentate. şi. În acelaşi timp. Totodată. prin promovarea unui cadru concurenţial. acestea se supun prevederilor OUG nr. Astfel. care au fost impuse prin documentaţia de atribuire. este foarte probabil ca şi alţi operatori economici să fi fost interesaţi şi să fi avut posibilitatea efectivă de a prezenta oferte avantajoase pentru autoritatea contractantă. 34/2006. Totodată. acceptarea unor astfel de modificări va conduce la anularea efectelor dispoziţiilor art. s-a stabilit un set de cerinţe cu privire la produsele ce urmau să fie achiziţionate. în măsura în care necesităţile autorităţii contractante. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. cu modificările şi completările ulterioare. alin. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. accesul la o piaţă imparţială şi deschisă competiţiei. Aceste cerinţe. se poate ajunge la încălcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. cu ofertantul declarat câştigător. respectiv principiul promovării liberei concurenţe şi cel al garantării tratamentului egal. 34/2006. în condiţii de tratament egal între operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. cerinţe care vizau inclusiv anumite cantităţi şi anumite caracteristici ale produselor ce urmau a fi achiziţionate. la procedura de atribuire s-au prezentat numai acei operatori economici care au considerat că pot îndeplini cerinţele minime solicitate prin documentaţie. care au fost esenţiale în atribuirea contractelor în speţă. cu modificările şi completările ulterioare. Pe cale de consecinţă. în baza propunerilor tehnice şi financiare.contracte. conform OUG nr. pentru beneficiul oricărui potenţial ofertant. Mai exact. pentru cumpărarea sau închirierea unui astfel de bun o autoritate contractantă nu are obligaţia de a aplica dispoziţiile OUG nr. (1) din ordonanţă. în special a principiului tratamentului egal şi al transparenţei. la iniţierea procedurii în speţă. INTERDICTIA DE MODIFICARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE REFERITOARE LA OBIECTUL CONTRACTULUI Atribuirea unui contract de achiziţie publică se realizează. este de natură să creeze premisele încălcării prevederilor OUG nr. . XI. Ori. respectiv diminuarea cantităţii de produse deja contractată şi/sau modificarea cerinţelor tehnice pentru o anumită cantitate din totalul produselor contractate. Pe cale de consecinţă. produse cu alte caracteristici tehnice). 204. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. ar fi fost altele (şi anume: o cantitate mai mică de produse. facem precizarea că în situaţia în care autoritatea contractantă atribuie contracte de achiziţie de lucrări în legătură cu un imobil. aşa cum au fost acestea cuprinse în oferta depusă. şi implicit se derulează. contractul de achiziţie publică se încheie în baza regulilor şi cerinţelor solicitate în documentaţia de atribuire aferentă procedurii. considerăm că modificarea unor clauze contractuale referitoare la obiectul unui contract de achiziţie publică. prin intermediul regulilor de publicitate prevăzute de legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. pe cale de consecinţă. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. organizată în scopul de a asigura.

(3) este posibilă numai în următoarele cazuri: a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa parţilor. existând posibilitatea ajustării preţului contractului. contract al cărui preţ a fost stabilit prin documentaţie ca fiind ferm pe toată durata de execuţie (5 luni şi 21 de zile). publicată în Monitorul Oficial nr. nr. nr. cu modificările şi completările aduse prin H. 834/2009. părţile pot conveni asupra unei formule rezonabile de ajustare care trebuie să se încadreze în condiţiile stabilite de art. în urma contestării acesteia şi a unei acţiuni în justiţie. 925/2006. 97 alin. durata de execuţie a contractului s-a prelungit prin încheierea mai multor acte adiţionale executantul solicitând ca preţul contractului să fie ajustat pentru restul rămas de executat. chiar dacă nu a fost stabilită concret această posibilitate în documentaţia de atribuire şi în contract.01.G. preţul poate fi ajustat. altele decât cele prevăzute la alin. în mod neprevăzut. Pentru această perioadă neacoperită de clauzele contractuale iniţiale. 97 alin. publicată în Monitorul Oficial nr.” Din adresa trasmisa rezultă că la data de 21. conţine prevederi cu privire la situaţiile în care.4 lit.(2) lit.XII. pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică. b) mai sus rubricat. sau b) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte. conţinând o clauză de ajustare a preţului contractului după 12 luni de la semnarea acestuia. (5) din H.G. Una din situaţiile prevăzute de articolul mai sus rubricat prin care se poate ajusta preţul contractului.2008 în urma desfăşurării procedurii de licitaţie deschisă a fost încheiat un contract de execuţie lucrări. (4). AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI Speţa 1 Art. 515 din 27 iulie 2009. (4) lit. operatorul economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune interese. Având în vedere cele de mai sus şi în măsura în care prelungirea procedurii de atribuire nu s-a datorat operatorului economic declarat ulterior contractant. moment în care devine aplicabilă şi obligatorie pentru ambele părţi formula de ajustare prevăzută în clauzele iniţiale. (4) şi (6) din H. Din informaţiile prezentate rezultă că autoritatea contractantă a organizat o procedură de atribuire a unui contract de lucrări în cursul anului 2007.G. (6) În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract. Datorită faptului că autorităţii contractante nu i-au fost repartizate în totalitate fondurile necesare pentru îndeplinirea contractului pentru anul 2008. în mod neprevăzut. în speţa dvs. astfel cum a fost modificată de H. se referă la cazul în care „durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte. În situaţia prezentată de dvs. a) şi b). 925/2006. însă. din H. sunt incidente prevederile art.G. peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului. nu este posibilă invocarea prevederilor de la alin. ajustarea ar putea fi realizată numai cu acordul ambelor părţi. „(4) Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. b). 515 din 27 iulie 2009. nr. din motive care se datorează culpei autorităţii contractante. pentru o perioadă care se va intinde până în iulie 2010. 834/2009. s-a ajuns ca încheierea contractului să se realizeze în luna iulie 2009.G. 97 alin. Speţa 2 În conformitate cu art.G. nr. apreciem că. peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului”(alin. 834/2009. cu modificările şi completările aduse prin H. 97 alin. 925/2006. .

Menţionăm faptul că. ASOCIERE 1. 97 alin. Totodată. cu completările şi modificările ulterioare. respectivele părţi semnatare au obligaţia de a îndeplini ceea ce şi-au asumat prin contractul în cauză. substituirea unuia dintre asociaţii declaraţi câştigători ai contractului de achiziţie publică cu un alt operator economic ce nu a participat la procedura de atribuire face ca rezultatul acelei proceduri să fie alterat prin faptul că substituirea în speţă va avea ca efect modificarea obligaţiilor iniţiale asumate prin respectivul contract încheiat în anumite condiţii. (2) din H.Faţă de cele de mai sus. nr. cu completările şi modificările ulterioare. oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 34/2006. Substituirea unui asociat pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică Potrivit art. (6) din actul normativ mai sus rubricat. în condiţiile stipulate în respectivul contract. (1) din O. 37. nr. subliniem faptul că nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractul de achiziţie publică. devin aplicabile prevederile art. autoritatea contractantă neavând dreptul de a ajusta preţul contractului. Conform art. dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea acestuia şi de a pretinde plata de daune-interese. 204. de către una dintre părţi. operatorul economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune interese. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. Având în vedere acest lucru. 925/2006. XIII. în situaţia prezentată de dvs.G. alin. în urma derulării unei proceduri competitive.G.U. alin. odată semnat contractul de achiziţie publică între autoritatea contractantă şi operatorul economic (sau operatorii economici în situaţia ofertei comune) a cărui (căror) ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.       .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful