You are on page 1of 12

MORFOLOŠKE OSOBITOSTI

ERITROCITA
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike
Anita Travančić
NORMALNI ERITROCIT
• bikonkavna struktura, na bojanju vidljiv
tanji središnji dio

• oblik kruga, bez jezgre

• promjer: oko 7.5 µm u duljinu,


oko 2.5 µm u visinu
VARIJACIJE VELIČINE - ANIZOCITOZE
MCV – Mean Corpuscular Volume RDW – Red cell Distribution Width
• referentne vrijednosti: 80-95 fL • RDW graf = RBC histogram
• < 80 fL – mikrociti • upotreba: analiza broja normocita u
odnosu na makrocite i mikrocite
• 80-95 fL – normociti
• > 95 fL – makrociti • normalno imamo 10-15% eritrocita
neprosječne veličine (izvan referetnih
vrijednosti)
MIKROCITOZA MAKROCITOZA
• talasemija minor • bolesti jetre
• hemoglobinopatije • manjak vitamina B12 i folata
• manjak željeza • aplastična anemija
VARIJACIJE KOLIČINE HEMOGLOBINA
MCH – Mean Corpuscular Hemoglobin MCHC – Mean Corpuscular Hemoglobin
Concentration
• referentno između 26pg – 34pg
• referentno 30g/dl – 37g/dl, lagano snižen
• promjena MCH prati promjenu MCV kod žena

hipokromija – snižene vrijednosti hiperkromija – povišene vrijednosti


VARIJACIJE OBLIKA - POIKILOCITOZE
• akantociti • kodociti
• dakrociti • ehinociti
• keratociti • sferociti
• eliptociti • stomatociti
• shistociti • drepanociti
• polumjesečasta tijela • degmaciti
AKANTOCITI
= šiljci, popunjeni bez blijede sredine

= nastanak: nakupljanjem kolesterola

EHINOCITI /BURROVA TJELEŠCA


= šiljci, blijeda sredina kao eritrociti
= javljaju kod uremije, gubitka krvi
= Burrova tjelešca: posebna vrsta ehinocita,

nastala predugim stajanjem antikoagulirane krvi


KODOCITI
= nalik meti
= talasemija, opstruktivna žutica

SFEROCITI
= bez blijedog dijela u sredini
= hemolitična anemija, otrovi
= nasljedna sferocitoza
STOMATOCITI
= srednji tanki dio nalik
ustima
= alkoholizam, nasljedna
stomatocitoza

DREPANOCITI
= HbS

= srpasta anemija
DEGMACITI
= eritrociti kojima

su otkinuti dijelovi

DAKROCITI
= nalik suzi
= sideropenična anemija
KERATOCITI
= rogovi nastali pucanjem

ELIPTOCITI
= valjkasti eritrociti
SEMILUNARNA TIJELA/
AKROMOCITI
= prazni eritrociti bez pigmenta

SHISTOCITI
= otkinuti dijelovi eritrocita
= opekline, toksini, uremija