You are on page 1of 3

English for Science and Engineering –vocabulary

Unit 1
Lesson 1

Substantial- istotny, poważny


Funding- finansowanie
Involve- wiązać się, dotyczyć
Defense- obronność
Policy- polityka postępowania
Apply- zwracać się, ubiegać
Indeed- w rzeczywistości
Very large=substantial
A law passed by a parliament, congress, etc.=act
Use the services of someone or something=employ
Respect and admiration for someone or something of high quality=prestige
The federal government- rząd federalny
At firsthand- z pierwszej ręki
The private sector- sector prywatny
Research findings- odkrycia naukowe
The applied sciences- nauki stosowane
In scientific circles- w kołach naukowych
Allocate- ulokować, przeznaczyć
Hands-on experience – praktyczny

Lesson 2

Revenue- przychód, dochód, obroty


Costs-wydatki, koszty
Profit- zysk
Customer- klient
Profitable- dajacy zysk
Failure- nieudany
R&D-intensive- nasilenie pracy w R&D
Invest- inwestować
Spenders-wydają pieniadze
precision- precyzyjny
unprofitable- nie dający korzyści

Lesson 3

As a result- w efekcie
Because- ponieważ
In order to- żeby, w celu
Neither/nor- ani to ani to
Not only/but also- nie tylko to, ale również to
Though- chociaż
Solitary figures- ludzie samotni, pracujący indywidualnie
Handful- garstka, niewielka ilość
Representatives- przedstawiciele
Formerly- poprzednio, dawniej
Evidence- dowód
Foster- sprzyjać, ułatwiać
Cost-effective- dochodowy
Cross-functional- wewnątrz funkcjonalny
Time-consuming- dłużące się, zabierające czas
Up-to-date- uaktualniony
Required- wymagany
Appropriate- odpowiedni

Lesson 4

Slack time- czas pomiędzy najdłuższą a najkrótsza ścieżką krytyczną?


Work out a logical sequence
Construct a diagram
Add up the total number of weeks
Establish a timescale for a project
Allocate a resources
Cause a delay

Lesson 5

Visual aids- pomoce wizualne


Label- nazwij (np. osie wykresu)
Stages- etapy
Expenditure – wydatek
Abruptly- nagle
Overloaded-przeciążony
Capacity-wydajność
Carry out=conduct
Significantly- znacznie, istotnie

Lesson 6
Screen=discard those that are no good
Unsound=faulty
Key questions=fundamental
Technically feasible=can be done
Prospective customers=likely customers
Sound- pewny, rozsądny
Fuzzy- nieostry, rozmyty
Fuzzy front end- faza wstępna procesu

Unit 2

Lesson 1

Commission- zamówienie, zlecenie


To include=encompass – otaczać, zawierać
Permeate- przenikać, nasiąkać
Achievement- osiągnięcie
Appeal- przyciągać, podobać się

Lesson 2

Unified- zjednoczony, połączony


According to- zgodnie z
Prevailing- obowiązując, panujący
Relative- powiązany
Convenience- wygoda
Durability- wytrzymałość