You are on page 1of 3

V an: Huisman L.S.

V er z onden: woensdag 27 oktober 2010 11:17


A an: 'Mariska Orbán'
CC: Hennis-Plasschaert J.
O nderw er p: RE: opinie artikel Abortus Jeanine Hennis

Best e Mar is k a,

J eani ne H enni s- Pl ass c haert r eali s eert z ic h dat het ni et mogel ij k is om je t e


weer houden v an publi c ati e. Zij heeft bij mij wel aangegev en dat dit opr ec ht
een onaangename v err ass i ng v oor haar i s. Zij heeft mij gev r aagd j e dit
nogmaal s te v ert el l en. Z ij heeft een heel kl ei n beetj e v an haar pr iv é  op  
twitter  prijs  ge geve n  en  de  publicatie  zoals  nu  voorzie n  ge eft  wat  haar  be tre ft  
aan,  e n  ik  citeer,  dat  je   gee n  ide e  he bt  w aar over  je  s pree kt  en  door  welke  hel  
ik ben gegaan (en ga). Z i nnen als dat  je  nooit  echt  moe der  be nt gew or den  
zijn  onacce ptabe l.    
Tot s l ot z ou mev r ouw H enni s het op pri js stell en als zij ni et als lieve
J eani ne  w ordt  aangeschrev en  door  ie m and  di e  zij  nie t  ke nt.    
Zij heeft en houdt het onaangename gev oel dat j e j e z i n door wi lt duw en en
haar hi ertoe al s pl atf or m gebr ui kt.

Maar goed, nogmaals, w e k unnen j e ni et w eer houden v an publ ic at i e.


Gr oet en dank v oor het nogmaals v oorl eggen,

Laur a H uis man

Beste Laura,

Ik kan uiteraard niet het onderwerp van deze opinie/open brief nu nog gaan aanpassen.
Ik dacht dat jullie dat wel hadden begrepen, dat had ik toch duidelijk gemeld?
Ook heb ik de vergelijking met miskraam niet op de agenda gezet.

Maar ik kom jullie graag tegemoet. Ik heb het artikel aangepast, waardoor het hopelijk
minder kwetsend is. Ter inzage de nieuwe versie.

Hartelijke groet, en bedankt voor jullie tijd,

Mariska Orbán  ‒  de  Haas  

Van: Huisman L.S.


Verzonden: dinsdag 26 oktober 2010 14:26
Aan: Mariska Orbán
CC: Hennis-Plasschaert J.
Onderwerp: RE: opinie artikel Abortus Jeanine Hennis
Beste Mariska,

Het heeft mij even gekost te bepalen hoe ik hier nu op moet


reageren. Laat ik het maar zeggen zoals het is, natuurlijk is deze brief
kwetsend voor Jeanine Hennis-Plasschaert.
Het heeft eerlijk gezegd niet eens zin om nu aan te gaan geven in
welke woorden en zinnen dat zit, want dat is onbegonnen werk.

Wat Jeanine Hennis-Plasschaert heeft willen aangeven, is (los van


een standpunt over abortus) dat het voor mensen wie het niet
gegeven is kinderen te krijgen, ontzettend pijnlijk is als mensen in
het kader van hun strijd tegen abortus, een foetus in een enveloppe
door de brievenbus stoppen. Dat confronteert ongewenst kinderloze
mensen onnodig met verdriet.
Nu ga je het gegeven dat zij hier helaas meermalen mee te maken
heeft gehad, ook in deze brief weer inzetten in de strijd tegen
abortus.
Over de wenselijkheid van abortus kunnen de meningen uiteen lopen.
Je weet dat de VVD een ander, genuanceerder standpunt heeft dan in
deze brief is weergegeven. Dat standpunt ga ik hier echter niet
onderbouwen – ik ga er vanuit dat het bekend is – maar dat is nu
juist het punt niet. Het punt is dat het onnadenkend is om dergelijke
middelen in die strijd te gebruiken. Middelen die, nogmaals, zeer
kwetsend zijn voor mensen die op die manier – vanuit een heel
andere invalshoek – met iets heel pijnlijks geconfronteerd worden.

Deze brief gaat daar totaal aan voorbij. Sterker nog, de ‘kwestie’
wordt opnieuw gebruikt – in onze optiek misbruikt – om de discussie
over abortus te voeren. Dat geeft wat mij betreft aan, en ik spreek
daarbij tevens namens mw. Hennis, dat je de essentie van het
bezwaar van mevrouw Hennis helaas niet hebt begrepen.

Ik verzoek je vriendelijk de privésfeer van mevrouw Hennis verder te


respecteren, de brief niet te plaatsen en ook deze reactie niet publiek
te maken.

Wel dank ik je nogmaals voor je bereidheid dit stuk aan mevrouw


Hennis voor te leggen, helaas niet met het gewenste gevolg.

Met groet,

Laura Huisman
Woordvoerder Jeanine Hennis-Plasschaert

Laura Huisman
Voorlichter

------------------------------------------------------------------------

Van: Mariska Orbán


Verzonden: dinsdag 26 oktober 2010 9:46
Aan: Huisman L.S.
Onderwerp: opinie artikel Abortus Jeanine Hennis

Beste Laura,

Zoals beloofd hierbij de ‘open brief’/opinie artikel over de abortusbrief van


Mgr. De Jong en Jeanine Hennis vooraf ter inzage.

Een moeilijk, precair onderwerp dat ik graag zorgvuldig behandel. Mijn


voornaamste voorwaarde is dat ik hiermee Jeanine niet kwets. Als dat op de
een of andere manier wel zo is, laat me dat dan vandaag nog weten dan pas
ik het uiteraard aan.

Verder veel succes met de spannende politieke tijden.

Groeten Mariska Orbán – de Haas