You are on page 1of 2
ce ee _| a AZETA or, oe PARKOWA) bzAg TV VSS i304) 6 iy fee 73) 17) a uh 2 | sure PARKOWA saa LU ONL aia Ra UCN BOCHUM aps eyes al eds OAT AUR) ARCO eS SHUM ee APN SR Pagan POKAZALISMY JEJ PARKOWA PRZESTRZEN. USEYSZELISMY SPORO DSC Va@ testi) RAMI LIKASZRESPONDEK Laie sobie sprawe, te trudno o taka ocene zaledwie po kha godzinach spedzonyeh w Parku Slaskim, ale mina too nla poprasze - jake wrazenie ‘bina Tobie ta preastrzeh? =Porenejal ceo miejsea jest wigkszy ni nak bardziejniz kamienie trae, kes crytorium, Jd na pewnos wa ujgla mnie wigja na temac parku. Prawdopodobnie whssnie ona jest jege najwiekszym skarbem. Takie historyezne dicdzic- ‘wo stanowi pozytywny akeent tegoobszaru, Relacje Zyjueych, jeszeze os6b, ktdre braly udzial w spoteczne} budowie park aka nale?y doceniaé, Pytanie, keére mi sig nasuvva, rojak w dvisicjszyeh a poremstahy motorem jego histori, to waresé, caasach peaywrécié tamten nastedjawangardy, dumy ientuzja mu, ktory towarzysz pienwszym dekadom budowy iistrie nia park onal é go kolejnym pokoleniom. Nie ici€ nadzied i wiary, de tg tradycj, historig, to avez0- 1” bedzie mofna precksrtatciéw sposoby: aby stworzyé pomost migdry tym, 60 juzbylo,a tym, jutro”. Na pewnoiseniej conasczcka. Doskonale 2dajemy sobie sprawe, aki wyrwaniem jst tozadani, Jednak wirzymy, uta sito przeprowadzc, ark totemat ardza \wratiwy spolecznie. tym rownie2prébujemy sie mierzy¢ plamuacjego rewitalzace Takic dzialanie to proces, keéry erzchatealizowaé merodolo- sicznie. Budzer i rimy ezasanve sy w tym wypadku daugorzed re. Najwatnicjsea jest wizja, Filary tych dziala sq dwa: tech- niceny ‘inffastrukturalny. Obok nieh, nie mnie] waaay clement tooczckiwania spoleczne. Wieleinfrastrukturalnych aspektow w parku zmicnié,jednak sq pewne wrgledly kulturewse, kre powiny eymi inwestyejami Koegzyscowae. To jakby diwvielnie, ktdre niekoniceznie sig ze soba hora, ale nz sig do sicbie zblifaja a az oddalajg. Naledy rownic? pamictaé, 4e Cr) KoniccenoSé rozwigay wana bicigcych probleméw nic powin= na preeslaniaé gencralne} dei, strategitrazwoju parku. Z ta 10g edb zarzadzajacych i pracujgeych w tym micjscu je nie tylko ich rozaiqrywanie, ale te? piclegnowanie entra “etotetomutowaw yc wy, lest co ats w pining svvcw ay st, dict atrtosee pias Rh aes ri ote zad ie musimy pamigtaé de park bedzieistnal, Kiedy as ju? nie bedzie. Dlatego whasnie wiz ust siggaé nawer na 20 lat do przo du, Szezegéllnie wade w tym aspek: Cie jest dotarcie do mlodyeh lud7i. To oni sy prayseloseig Jeie Tinie mozna wszystkiego zeobié od ra 24, nalezy zastosowaé metode akupunktury: wbijaé spilki sso mic)s iii. Weedy mote sig oka, ie wokreslone migjsca cae stra ‘whasnie od nich zacznie sie pazytywne prom sicdnie lokalizacje. Rownie wadnajest Wiz cao drialania, Warto pry tym tw skutecanosé ta amigtaé, ie istnigjemy Wekosystemie, ktSrego e7eSciq sy nie tylko flora i fauna, ale réwnici ludzie. Element spoleczny musi wige towaraysiyé rmystenito kaZlym powzigtym tutaj praedsiewzigeiu, Niesy chanic istotna jest wige komunikacja, Zaréwno ta wewngtrz- na, jak zewnetrzna, Wymiana informacji miglzy tym, krzy opin dziury” spolecang, Ta ydiura” wo 1 ment spaleczny, nie tylko budeaslany. Taka powinna by me- todologia podejicia do parkas, jako do calosci Cee ee a ee nistyke, inzyniene i socjologie, Pracujacy w niej architekci definiuja swole padefscie do projektowania, jako .urbanistyke spoteczna” Cee ne nn en de ee] ‘na rzeczywiste potrzeby lokalnych spolecanosei. Projektowala w Hiszpani, Norwepi, Ekwadorze i Stanach Zjednoczonych. MUU e Da ng EDYTOR nt Patrziena park punktowe,pamietjacojegecalsciowe} wih. {nie legac narzekani malkontentow - ada Belinda Tato = Wytale sie, 22 to prawieniemoatine aby afowolc wszysthichu2yt- ownikw. Pownoslatogo, 2 Park task peln dz wielerozmaitych funk = Trzeha sig zastan: Wi, jak prey pomocy nowoczesnyeh na r2¢d7i, doprowad7ié do wamocnienia migdzypokoleniowego most, aby park stl sig 2r0u dla wszystkich, To bardzo wazigczna Tenob- svat powvinien byé keztaltowany nie tylko jako park, ale teZ jako micjsce niccodziennych, osobistych dosviad= ly, potrzcbny i padyteceny preestrzefi do takich dziak cach Obecnie werystiego jest 1 po trochut edukacja, seruka, baga? pigknej histori. Ae x restauracje moe tracba sig zastanowié, KtOry zych elementéu nalezy rarwijag seczegilnie mocno i uczyni€z niego specjalizacje,znak firmowy. W moje} opin, taka racer, bardzo obiccujact iwdzigczna w preckazie,jest zdro- wie. Wokél rego tematu, ktdry przecie? wywoluje pozytywne pokolenia, mozna zbudowaé caly masg ak- ‘atrakej =Nakonieczapytam o paring. Ten problem est wlesne trudnyspotecz- ie. 2jedne strony mamy Station Sisk | due imprezy a dug] park, try cheamy ehronit Jak males kampromis? — Park i parking to dwa rééne slowa. Uwadam, Ze-w parku nie- porrzebne sy wielkie praestrzenie dedykoane wykyeznie ra parkingi, skoro beda wykorzystywane maksymalnic przez 20 dni w roku, podezas imprez.na stadionie. Naledy soworayé takie preestrzenie, kore spelniajge naco dae in ne fankeje, na prryklad boisk lub alejek do biegania - w ravic koniccznosci bedzic moina na parkingi adaptowaé, Duéa phy- tg asfaleowy mozna wykoraystaé bardzn.cfekrywnic, ewnie? dy ni ma na niej au. Trzcba jednak wezesniej pomystee ‘.odpawiednim wkomponorwaniut zicleni w to miejsee i nie ustannej obecnosei drzewy a take wykoraystaniu ne preyklad paler jako kawek. Cickaswym pomyslem jest te? stworzenic 23- daszcnia parkingu i umieszczenia nad nim preestezeni dla Adeicei czy séznych roduajow akeywnosei, M GAZETA PARKOWA ya 1/2018 Wye: Pak Seki w Cherowie Reto lj Rzana 2, 41-50% Chori Tal. 601 472 618, lx 082 700.53 76 - mak gaeta@pariaskpt rol: EMILDESIGN eater ntl tukasz Busoman Sela tase Respond Tap Ewa Kuz, Wain eat ior: Acta Borge iat edt profane Marek Michal at rela Ketrzyea eat: prove: Malgorzata Himmel Wiaieznkw neti 50 yseqzemelary Sal Paro lt wiles: wr pakslskip lj sama ue aro| hat si: 23 tog 2018 ‘Tigi na ate: Dawid Makysz/Edvocoet