You are on page 1of 1

Walter Benjamin (Berlin, 15. maj 1892. - Port Bou, �panija, 26. septembar 1940.

),
njema�ki filozof (pripadnik Frankfurtske �kole), knji�evnik i prevodilac.

Bio je marksist, aktivan u intelektualnim krugovima evropske ljevice. Od 1933.


�ivio je u Parizu, a bje�e�i pred Gestapom iz okupirane Francuske u �paniju po�inio
je samoubistvo. Bio je nemilosrdan i o�trouman kriti�ar gra�anskog dru�tva i
njegove kulture. U svom najuticajnijem djelu, "Umjetni�ko djelo u doba tehni�ke
reprodukcije" preduzima detaljnu analizu filmske metode pomo�u centralnog pojma
"aure".

Djela:

Porijeklo njema�ke tragedije


Jednosmjerna ulica
Prema kritici vlasti