You are on page 1of 9
a woe DO aa cal Ba | say a RECYCLING THE NON-CITY Ecosistema urbano har tatt tak i byens luft. Tre store kon- struksjoner dominerer fellesomradet ved et nytt boligfelt, og de selvforsynte konstruksjonene skaper kjalige, skyggefulle oaser mens man venter pa at treerne skal bli store... ECO-BOULEVARD, MADRID ECOSISTEMA URBANO [ARKITEKTENS BESKRIVEISE Forslaget til en eco-bouilevard i Vallecas kan defineres som en urban resirkulerings- ‘operasjon som bestar a falgende grep: installering a tre sosialt revitaliserende lufttrar som plasseres ieteksisterende byutviklingsomride, fortetting av en eksis- terende trerekke, og reduksjon av eksiste rende hjultrafikk ved hjelp av et asymme- trisksirkulasjonsmonster. Tilsynelatende overfladiske tltak, som perforeringer og smaling, pavirker den pigiende urbaniserin- igen og de allerede giennomfartetiltakene pa fortausnivi. Intensjon Valleeas’forsteder hadde alle de dilige kvalitetene som er typiske for utviklings omrader i forstedene. Eeo-boulevard-kon- keurransen hadde derfor to malsetninger: den ene handler om A skape sosialaktivitt, mens den andre er telatert til den klima. tiske tireteleggingen av et utendars rom. Offentlige rom tilhorer alle og de burde fun: gere som en stotte for ulike aktviteter og ar rangementer, ogs4 de uplanlagte ~ rom hvor innbyggerne kan handle frtt og spontant. Vart forslag er et forsok pa 4 kompensere for mangelen pi aktivtet, som er et resultat av ansvarslas planlegging, og det springer tutay et onske om 4 finne en grunnleggende losning pa problemet. Vier klar over at den beste tilrettcleggingen av et offentlig rom involverer store trae, som bruker 15 il 20 ar pa A utvikle seg, Det var derfor nodvendig 4 skape en “nadlasning” som kunne fungere slik som traere ville i fremtiden. Strategien er en konsentrasjon rund tre spesfikke steder, som far bedre klimatisk komfort og dermed kan gi kimen til en revitalisering av det offentige rommet. Vi mener at det ikke cer behov for en bygning, men for et omride som formes av den aktiviteten som finner sted der. Lufetraeme Lufetreet er en lett demonterbar konstruke sjon, som er selvforsynt med fotovoltaisk cenergi. Ved 4 selge den overfldige energien til hovednettet, kan man tjene penger som ‘nvesteres i vedlikehold av konstruksjonen. Dette er bare én modell fora forvalte ct prosjekts ressurser over tid Bruken av teknologi spiller en avgjo- rende tole i dete prosiektet, ettersom den tipasses en autentisk og spesifikk kontekst Det arkitektoniske potensialet i teknologien Tigger i reprogrammeringen og kombi- nasjonen med andre elementer. I dette tilfellet Liner man teknikker for Klimatisk tilpasning som vanligsis brukes innenfor landbruksindustrien. Lufttraemes autonomi er objekter som kan flytes og installeres ‘pA nytt pa lignende steder, eller j andre situasjoner hvor det er behoy for en urban reaktivisering (nye forstadsomrider, ned inebarrer at de Motslende side: ra coe boulevarden Valles. Ludi te”, De kntige treme” sal igen som Iysninger nr de ryplantede tram rondt er lie store Facing page: From the coboulevard in Va locas. “Lic re”. These artical tee wl be leftas earings when the newiy planted tees reach fll atu. slitte parkonarader og plasser). Prosjektets mal er skape en atmosfere som inviterer ti aktiviter jet urbant offentig rom som er Dilitt"sykt” pa grunn av “darlig planlegging’ De enkle klimareguleringssystemene som er installert i ft raerne er basert pi ct fordampningsprinsipp som ofte brakes i drivhus. Denne kunstige tilpasningen er ikke en del av en kommersiell strateg: derimot forsoker den & kutte den normale bindingen mellom fritid og forbruk, og 4 re- aktivere det offentlige rommet ved 8 skape Klimaregulerte miljoer (8°C-10°C kaldere cen resten av gaten om sommeren) hvor innbyggeme igien kan vere aktive deltakere ict offentig rom, cosistema urbano Recycling the non-cty: Eco-boulevard in Vallecas, Madrid Architects: cosistema urbano ‘This project is an urban recycling operation, consisting of an installation of three socially revitalising air-trees that improve the mi- croclimate of an urban regeneration area It provides an arena for social activities, and improves the outdoor climate by evaporati ‘on cooling. The structures are self-sufficient in terms of energy. See ecosistemaurbano.org,