You are on page 1of 1

English Thai

- In the late 13th century the ​Lanna


Kingdom​ covered most of Northern ในปลายศตวรรษที่ 13 อาณาจักรลา้ นนาครอบคลุม
Thailand ภาคเหนื อของประเทศไทยมากที่สุด

The 700 year old city of ​Chiang Mai​ was ่ ูกสร้างขึ้นในปี 1296
เมืองเกา่ อายุ 700 ปี ของเชียงใหมถ
built in 1296

. The last capital before ​Chiang Mai​ was เ​ ดิมคือเวียงกุมกาม


Wiang Kum Kam

Over the next 200 years ​Chiang Mai Fell ่ กตา่ ํ ปกครองโดยพมา่
ในอีก 200 ปี ขา้ งหน้าเชียงใหมต
ruled by Burma or Siam. หรื อสยาม

The Lanna Kingdom eventually became


part of Siam in 1892. ในที่สุดอาณาจักรลา้ นนาก็กลายเป็ นสว่ นหนึ่ งของสยาม
ในปี 1892