You are on page 1of 26

1

REPERTOIRE FOR JULY 2018

HIMAYA
(Maghari. MISA JUBILEE-SYNOD)
MORNING HAS BROKEN
(Processional) (Chorus)
(1)
MORNING HAS BROKEN HUGYAW SA KASADYA,
LIKE THE FIRST MORNING, PAGAKANTAHON TA:
BLACKBIRD HAS SPOKEN “HIMAYA SA DIOS.
LIKE THE FIRST BIRD. HIMAYA SA DIOS.”
PRAISE FOR THE SINGING,
PRAISE FOR THE MORNING, (2)
PRAISE FOR THEM SPRINGING O KASADYA KANTAHON TA:
FRESH FROM THE WORLD. “HIMAYA SA ATON DIOS.
PAGHIDAIT SA KATAWHAN,
SWEET THE RAIN’S NEW FALL HIMAYA SA DIOS.”
SUNLIT FROM HEAVEN,
LIKE THE FIRST DEWFALL
ON THE FIRST GRASS. O GINOO’NG DIOS,
PRAISE FOR THE SWEETNESS HARI’NG LANGITNON,
OF THE WET GARDEN DIOS AMAY NGA MAKAGAGAHUM.
SPRUNG IN COMPLETENESS NAGADAYAW KAMI SA IMO.
WHERE HIS FEET PASS. NAGAPANGINBULAHAN KAMI.
NAGAPASIMBA KAMI SA IMO.
MINE IS THE SUNLIGHT, NAGAHIMAYA KAMI.
MINE IS THE MORNING NAGAPASALAMAT KAMI
BORN OF THE ONE LIGHT BANGUD SANG DAKU’NG HIMAYA MO.
EDEN SAW PLAY. (Chorus)
PRAISE WITH ELATION,
PRAISE EV’RY MORNING, HESUKRISTO NGA AMON GINOO,
GOD’S RECREATION OF THE NEW DAY. BUGTONG NGA ANAK
SANG DIOS NGA AMAY
GINOO GINOO’NG DIOS,
(Maghari. MISA JUBILEE-SYNOD) KORDERO SANG DIOS. (Chorus)

(1) IKAW NGA NAGAWALA SANG MGA


GINOO, MALUOY KA (2x) SALA SANG KALIBUTAN,
KRISTO, MALUOY KA. (2x) MALUOY KA SA AMON.
GINOO, MALUOY KA. (2x) IKAW NGA NAGAWALA SANG MGA
SALA SANG KALIBUTAN,
(2) BATUNA ANG AMON PAG-AMPO.
GINOO, MALUOY KA (2x) IKAW NGA NAGALINGKUD SA TUO
KRISTO, KRISTO, MALUOY KA. SANG DIOS NGA AMAY.
O KRISTO, MALUOY KA.
GINOO, MALUOY KA. (2x)
2

REPERTOIRE FOR JULY 2018 NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.

SA ISA KA GINOO NGA SI JESUKRISTO.


BUGTONG NGA ANAK SANG DIOS
(1) NGA GIN-ANAK SANG AMAY
MALUOY KA, MALUOY KA, SANG WALA PA ANG KALIBUTAN:
MALUOY KA SA AMON. DIOS GIKAN SA DIOS,
KASANAG GIKAN SA KASANAG.
(2) DIOS NGA MATUOD,
MALUOY KA, MALUOY KA SA AMON. GIKAN SA DIOS NGA MATUOD.
(Chorus) GIN-ANAK SIYA, WALA GINTUGA,
TUNGOD KAY IKAW ISA SING KINA-UGALI SANG AMAY.
LAMANG ANG SANTO,
IKAW LAMANG ANG GINOO, NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
IKAW LAMANG LABING MATAAS,
O JESUKRISTO. PAAGI SA IYA ANG TANAN GINTUGA,
UPOD SA ESPIRITU SANTO TUNGOD SA ATON NGA MGA TAWO KAG
SA HIMAYA SANG DIOS NGA AMAY. TUNGOD SA ATON KALUWASAN.
(Chorus)
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
(Ending)
HIMAYA SA DIOS. AMEN. NANA-UG SIYA GIKAN SA LANGIT
KAG GINPANAMKON SIA
NI MARIA NGA BIYERHEN SA
SAKSIHAN ANG PULONG NIYA LALANG SANG ESPIRITU SANTO
(ALLELUYA) KAG NAHIMO NGA TAWO.
(Maghari. MISA JUBILEE-SYNOD) GINLANSANG SIA SA KRUS TUNGOD SA
ATON SA SUGO NI PONCIO PILATO.
NAG-ANTUS, NAPATAY KAG
SALAMAT, O GINOO,
GINLUBONG.
SA BUHI NGA PULONG MO
GRASYA NGA NAGAPABAKUD
KAG NABANHAW SIYA SA IKATLO KA
SANG AMON NGA PAGTUO.
ADLAW SUNO SA KASULATAN
KAG NAGKAYAB SA LANGIT,
ALLELUYA, ALLELUYA.
NAGLINGKUD SA TUO SANG AMAY
PAGSAKSIHAN ANG PULONG NYA.
KAG NAGKARI SIYA LIWAT NGA
ALLELUYA (4x)
MAHIMAYA-ON
SA PAGHUKUM SANG MGA BUHI
CREDO KAG SANG MGA MINATAY
(MISA STA. RITA DE CASCIA) KAG ANG IYA GINHARI-AN
WALA SING KATAPUSAN.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
SA ISA LAMANG KA DIOS,
AMAY NGA MAKAGAGAHUM SA ESPIRITU SANTO,
SANG TANAN. ANG GINOO KAG MAGBUBUHI
MAGBUBUHAT SANG LANGIT NGA NAGIKAN SA AMAY KAG SA ANAK
KAG SANG DUTA. UPOD SA AMAY KAG SA ANAK.
SANG TANAN NGA MAKITA GINASIMBA KAG GINAHIMAYA SIYA
KAG INDI MAKITA. SING TINGUB.
3

NAGHAMBAL SIYA PAAGI SA MGA HUWARAN NGA GUGMA SA KALIBUTAN.


PROFETA. (Coro)

NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.

REPERTOIRE FOR JULY 2018

SA SIMBAHAN NGA ISA: SANTO


SANTA, CATOLICA KAG APOSTOLIKA. (Maghari. MISA JUBILEE-SYNOD)
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
(Chorus) (1)
SANTO, SANTO, SANTO
SA ISA LAMANG KA BUNYAG SA
ANG GINOO’NG DIOS
KAPATAWARAN SANG MGA SALA.
SANG MGA EHERSITO.
NAGAPAABOT MAN AKO
HOSANNA SA KAHITAASAN.
SANG PAGKABANHAW SANG MGA
HOSANNA, HOSANNA SA KAHITAASAN.
MINATAY KAG SANG PAGKABUHI
NGA WALA SING KATAPUSAN.
(Chorus) (2)
AMEN.
SANTO, SANTO, SANTO
ANG GINOO’NG DIOS
HALAD NGA HIMPIT (Halad) SANG MGA EHERSITO SA KAHITAASAN.
(Maghari. MISA JUBILEE-SYNOD) HOSANNA, HOSANNA SA KAHITAASAN.

TINAPAY KAG BINO, BATUNA O AMAY PUNO ANG LANGIT KAG DUTA
HALAD SANG GUGMA SANG IMO NGA HIMAYA.
SA DAKU’NG KALIPAY, HOSANNA SA KAHITAASAN.
HIMU-A INI NGA LAWAS KAG DUGO HOSANNA, HOSANNA SA KAHITAASAN.
SANG IMO ANAK, GINOO’NG JESUS.
DAYAWON ANG NAGAKARI
MAPUSLANON INI SA AMON KABUHI SA NGALAN SANG GINOO.
ANG MAG-AMBIT SINI HOSANNA, HOSANNA SA KAHITAASAN.
MAY PAGTU-O NGA BUHI (Chorus)
MAKAPABASKUG SANG
LAWAS KAG KALAG AKLAMASYON
AGUD NGA DILI SA IMO MAHAMULAG. (Maghari. MISA JUBILEE-SYNOD)
(Coro) SI JESUS NAPATAY
SA IMO NAGIKAN INI’NG TANAN NGA TUNGOD SANG KALIBUTAN.
MGA BUTANG NABANHAW SIYA AGUD
KAG IKAW ANG MAY GAHUM MAY KABUHI SANG TANAN.
MAGPAHIMPIT SANG TANAN. MAGKARI SIYA LIWAT
NGA MAHIMAYA-ON
HIMU-A KAMI NGA KAANGAY NI KRISTO SA KATAPUSAN SANG PANAHON.
HANDA MAG-DAMPIG SA ISIGKATAWO
NAGPAKAMATAY SIA AGUD
AMEN (3X)
MAHATAGAN
(Maghari. MISA JUBILEE-SYNOD)
4

SANG KALIBUTAN.
MALUOY KA SA AMON.

REPERTOIRE FOR JULY 2018


(2)
IKAW NGA NAGAWALA
SANG MGA SALA
SANG KALIBUTAN,
AMAY NAMON SANG KALIBUTAN.
(Maghari. MISA JUBILEE-SYNOD) O KORDERO SANG DIYOS,
MALUOY KA SA AMON.
AMAY NAMON NGA YARA KA
SA MGA LANGIT, KORDERO SANG DIOS (2x)
DAYAWON ANG IMO NGALAN NGA NAGAWALA SANG MGA SALA.
UMABOT ANG IMO GINHARI-AN. HATAGAN MO, HATAGAN MO
MATUMAN ANG IMO BU-OT KAMI SING PAGHIDA-IT.
DIRI SA DUTA SILING SANG SA LANGIT.
HATAGAN MO KAMI NIYAN
SING KAN-ON NAMON YOU RAISE ME UP
SA MATAG-ADLAW (Josh Groban)
KAG PATAWARON MO KAMI SANG MGA
SALA NAMON. WHEN I AM DOWN AND, OH MY SOUL,
SILING NGA GINAPATAWAD NAMON SO WEARY
ANG MGA NAKASALA SA AMON. WHEN TROUBLES COME AND MY HEART
KAG DILI MO KAMI IPADA-UG BURDENED BE
SA PANULAY. THEN I AM STILL AND WAIT HERE IN
HINONOO, LUWASON MO KAMI THE SILENCE
SA KALA-UT. UNTIL YOU COME AND SIT AWHILE
WITH ME.
DOKSOLOHIYA
YOU RAISE ME UP SO I CAN STAND ON
KAY IMO ANG GINHARI-AN, ANG MOUNTAINS
GAHUM, KAG ANG HIMAYA SA MGA YOU RAISE ME UP TO WALK ON STORMY
TU-IG SANG MGA KATU-IGAN. SEAS
I AM STRONG WHEN I AM ON YOUR
SHOULDERS
KORDERO YOU RAISE ME UP TO MORE THAN I CAN
(Maghari. MISA JUBILEE-SYNOD) BE.

KORDERO SANG DIOS (2x) THERE IS NO LIFE - NO LIFE WITHOUT


NGA NAGAWALA SANG MGA SALA. IT'S HUNGER
MALUOY KA, MALUOY KA, EACH RESTLESS HEART BEATS SO
MALUOY KA SA AMON. IMPERFECTLY
BUT WHEN YOU COME AND I AM FILLED
(1) WITH WONDER
IKAW NGA NAGAWALA SOMETIMES, I THINK I GLIMPSE
SANG MGA SALA ETERNITY.
5

ADIOS PINALANGGA.
YOU RAISE ME UP SO I CAN STAND ON TUBTUB SA ATON PAGKITA.
MOUNTAINS
YOU RAISE ME UP TO WALK ON STORMY
SEAS
I AM STRONG WHEN I AM ON YOUR
SHOULDERS

REPERTOIRE FOR JULY 2018

YOU RAISE ME UP TO MORE THAN I CAN


BE.

YOU RAISE ME UP SO I CAN STAND ON


MOUNTAINS
YOU RAISE ME UP TO WALK ON STORMY
SEAS
I AM STRONG WHEN I AM ON YOUR
SHOULDERS
YOU RAISE ME UP TO MORE THAN I CAN
BE (2X)

GINOO KAG DIOS KO

GINOO KAG DIOS KO,


YARA KA GID NGA TUOD
SA BAYHON NALIPDAN
SANG TINAPAY NGA KUBOS.
JESUS, PUY-I INI’NG DUGHAN
TUBTUB NGA MAMATAY AKO.
GINOO KAG DIOS KO. (2x)

TUBTUB SA ATON PAGKITA


(Recessional)

TUBTUB SA ATON PAGKITA,


KAUTURAN KO’NG PINALANGGA.
MAGAHILAYU-AY SA ‘DI MADUGAY,
ADIOS NA SA INYO,
PALANGGA’NG TUNAY.
AMLIGI GID ANG GUGMA TA
IHALAD NATON SA DIWA.
ADIOS NA SA INYO,
6

REPERTOIRE FOR NAGADAYAW KAMI SA IMO,


NAGAPANGINBULAHAN KAMI SA IMO.
JULY 29-August 19, 2018 NAGASIMBA KAMI SA IMO,
NAGAHIMAYA KAMI SA IMO,
NAGAPASALAMAT KAMI SA IMO
BANGUD SANG IMO’NG DAKU’NG HIMAYA.
KASILINGAN
(Misa Mamumugon by: Dioso, Jr.) O GINOO’NG HESUKRISTO,
BUGTONG ANAK SANG DIOS NGA AMAY,
MASUNSUN KITA GATILILIPON, GINOO’NG DIOS, KORDERO SANG DIOS.
ADLAW NGA DOMINGO, IKAW NGA NAGAWALA
MANGGARANON KAG IMOL SANG SALA SANG KALIBUTAN,
GAKANTA SANG MGA HIMNO. MALUOY KA SA AMON.
IKAW NGA NAGAWALA
MASUNSUN KUN DOMINGO SANG SALA SANG KALIBUTAN,
ANG BINUNYAGAN GASIMBA BATUNA ANG AMON PAG-AMPO.
APANG GINABATON KO BALA IKAW NGA NAGALINGKUD SA TU-O SANG
ANG TAGSA-TAGSA SA ILA? AMAY. MALUOY KA SA AMON.

(Chorus) TUNGOD KAY IKAW LAMANG ANG SANTO,


KASILINGAN KO GATAWAG, IKAW LAMANG ANG GINOO,
GAPANGAYO BULIG KO. IKAW LAMANG ANG LABING MATAAS,
KASILINGAN, ISIGKATAWO, O HESUKRISTO, UPOD SA ESPIRITO SANTO SA
UTOD KO KAY KRISTO. HIMAYA SANG DIOS NGA AMAY. AMEN.

DUGAY NA ANG AKON PANAWAG ALLELUYA


SA IMO, UTOD KO (Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.)
APANG DUGAY MAN
NGA GINKALIMTAN MO ANG GUGMA KO. SALAMAT SA DIOS, ALLELUYA (2X).
DAYAWON TA SING TINGUB ANG IYA’NG
DUGAY NA NGA YARI AKO NGALAN: ALLEUYA.
SA IMO GATAWAG
APANG NAGPABULAG-BULAG CREDO
KA SA KINAHANGLAN KO. (Chorus) (Misa Sta. Rita De Cascia)

GINOO, MALUOY KA NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.


(Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.)
SA ISA LAMANG KA DIOS,
GINOO, MALUOY KA. AMAY NGA MAKAGAGAHUM
GINOO, MALUOY KA SA AMON. SANG TANAN.
KRISTO, MALUOY KA, MAGBUBUHAT SANG LANGIT
KRISTO, MALUOY KA SA AMON KAG SANG DUTA.
GINOO, MALUOY KA. SANG TANAN NGA MAKITA
GINOO, MALUOY KA SA AMON. KAG INDI MAKITA.

HIMAYA NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.


(Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.)
SA ISA KA GINOO NGA SI JESUKRISTO.
HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN BUGTONG NGA ANAK SANG DIOS
KAG SA DUTA PAGHIDA-IT SA MGA TAWO NGA GIN-ANAK SANG AMAY
NGA IYA NAHAMUT-AN. SANG WALA PA ANG KALIBUTAN:
DIOS GIKAN SA DIOS,
O GINOO’NG DIOS, HARI’NG LANGITNON KASANAG GIKAN SA KASANAG.
DIOS NGA AMAY, MAKAGAGAHUM SANG DIOS NGA MATUOD,
TANAN GIKAN SA DIOS NGA MATUOD.
7

GIN-ANAK SIYA, WALA GINTUGA,


ISA SING KINA-UGALI SANG AMAY. IHALAD NAMON SA IMO
(Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.)
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
IHALAD NAMON SA IMO,
PAAGI SA IYA ANG TANAN GINTUGA, MAHIGUGMA-O’NG GINOO,
TUNGOD SA ATON NGA MGA TAWO KAG ANG MGA PAG-AMPO KAG PAG-ANTUS
TUNGOD SA ATON KALUWASAN. KAG ANG MGA BUHAT NAMON.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. (Chorus)
DIRA UPOD SA IMO
NANA-UG SIYA GIKAN SA LANGIT SA GIHAPON MAGA-AMBA
KAG GINPANAMKON SIA ANG GUGMA MO, O GINOO
NI MARIA NGA BIYERHEN SA AMO ANG GUGMA’NG LABING HIMPIT.
LALANG SANG ESPIRITU SANTO
KAG NAHIMO NGA TAWO. ANG KASING-KASING, GINOO,
GINLANSANG SIA SA KRUS TUNGOD SA KAG ANG AMON NGA PAGHIGUGMA
ATON SA SUGO NI PONCIO PILATO. KARON IMO TANAN BATUNA
NAG-ANTUS, NAPATAY KAG GINLUBONG. KALAG KAG LAWAS YARI NA. (Chorus)
KAG NABANHAW SIYA SA IKATLO KA
ADLAW SUNO SA KASULATAN GIKAN SA DIYUTAY NAMON NGA MANGGAD
KAG NAGKAYAB SA LANGIT, INI GID ANG LABING MAAYO,
NAGLINGKUD SA TUO SANG AMAY PINILI SA DAKU’NG PAGHIMULAT
KAG NAGKARI SIYA LIWAT NGA NGA MAKABALUS SA IMO. (Chorus)
MAHIMAYA-ON
SA PAGHUKUM SANG MGA BUHI
KAG SANG MGA MINATAY SANTO
KAG ANG IYA GINHARI-AN (Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.)
WALA SING KATAPUSAN.
SANTO, SANTO, SANTO.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. GINOO’NG DIOS SANG MGA EHERSITO
PUNO ANG LANGIT KAG DUTA
SA ESPIRITU SANTO, SANG IMO NGA HIMAYA.
ANG GINOO KAG MAGBUBUHI HOSANNA, HOSANNA SA KAHITAASAN.
NGA NAGIKAN SA AMAY KAG SA ANAK
UPOD SA AMAY KAG SA ANAK. SANTO, SANTO, SANTO.
GINASIMBA KAG GINAHIMAYA SIYA SING DAYAWON ANG NAGAKARI
TINGUB. SA NGALAN SANG GINOO.
NAGHAMBAL SIYA PAAGI SA MGA PROFETA. HOSANNA, HOSANNA SA KAHITAASAN.

NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. AKLAMASYON


(Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.)
SA SIMBAHAN NGA ISA:
SANTA, CATOLICA KAG APOSTOLIKA. PAAGI SA IMO NGA KRUS
KAG PAGKABANHAW
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. GINHILWAY MO KAMI,
O MANLULUWAS SANG KALIBUTAN.
SA ISA LAMANG KA BUNYAG SA LUWASA KAMI TANAN.
KAPATAWARAN SANG MGA SALA.
NAGAPAABOT MAN AKO AMEN (3x)
SANG PAGKABANHAW SANG MGA MINATAY (Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.)
KAG SANG PAGKABUHI
NGA WALA SING KATAPUSAN.
AMEN. AMEN.
8

AMAY NAMON AKON IPALAPNAG ANG IMO BALITA,


(Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.) BALITA SANG GUGMA KAG KALUWASAN.
(Chorus)
AMAY NAMON
NGA YARA KA SA MGA LANGIT, (Kalawat 2)
PAGDAYAWON ANG IMO NGALAN, KABUHI’NG DAYON
UMABOT SA AMON ANG IMO’NG GINHARI-AN (Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.)
MATUMAN ANG IMO’NG BU-OT DIRI SA DUTA
SILING SANG SA LANGIT. KABUHI’NG DAYON GINALA-UMAN KO,
HATAGAN MO KAMI NIYAN SING KAN-ON KAY ANG GINOO ANG NAGSILING:
NAMON SA MATAG-ADLAW “ANG MAKAKA-ON SINI’NG LAWAS KO,
KAG PATAWARON MO KAMI MAGAKABUHI TUBTUB SAN-O.”
SANG MGA SALA NAMON.
SILING NGA GINAPATAWAD NAMON ANG KABUHI’NG DAYON GINALA-UMAN KO,
MGA NAKASALA SA AMON KAY ANG GINOO ANG NAGSILING:
KAG DILI MO KAMI IPADA-UG “INI’NG DUGO KO, BATUNA NINYO
SA MGA PANULAY. KABUHI’NG DAYON, IDULOT KO.”

HINONOO, LUWASON MO KAMI SA KALA-UT. KABUHI’NG DAYON GINALA-UMAN KO,


KAY IMO ANG GINHARI-AN, ANG GAHUM KAY ANG GINOO ANG NAGSILING:
KAG ANG HIMAYA “AKO ANG DALAN PARA SA INYO
SA MGA TU-IG, SANG MGA KATU-IGAN. ANG MAGATU-O, BUHI-ON KO.”

KORDERO SANG DIYOS KABUHI’NG DAYON GINALA-UMAN KO,


(Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.) KAY ANG GINOO ANG NAGSILING:
“AKO ANG IWAG NGA MAGASANAG
KORDERO SANG DIOS NGA NAGAWALA SANG SA KATAWHAN NGA NADULMAN.”
SALA SANG KALIBUTAN,
MALUOY KA SA AMON. (2X) KABUHI’NG DAYON GINALA-UMAN KO,
KORDERO SANG DIOS NGA NAGAWALA SANG KAY ANG GINOO ANG NAGSILING:
SALA SANG KALIBUTAN, HATAGAN MO KAMI “SA MGA TAWO NGA MAY PAGTU-O
SING PAGHIDA-IT. KABUHI’NG DAYON IDULOT KO.”

(Kalawat 1) ANG GINOO ‘GAHARI KARON


IKAW GID ANG GINOO (Misa Antiquena by: Maghari & Dioso, Jr.)
(MISANPEDRO by: Maghari)
(Chorus)
(Chorus) ANG GINOO ‘GAHARI KARON,
IKAW GID ANG GINOO, ATON ISINGGIT ANG KALIPAY
IKAW AMO ANG KRISTO, MAG-AMBA KITA SANG PAGDAYAW
IKAW GID ANG DALANGPAN, SA DIOSNO’NG HARI ANGAY.
O JESUKRISTO.
MGA TAWO HINUGYAW KAMO,
IKAW ANG KORDERO NGA NAGAPATAWAD SA KALIPAY PALAKPAK KAMO
SANG MAKASASALA, ANG GINOO SANG KAHIMAYAAN
TOTOO NGA DIOS. (Chorus) HARI MAN SA SINI’NG KALIBUTAN. (Chorus)

IKAW ANG TINAPAY NGA GIKAN SA LANGIT, DAYAWON TA ANG AMAY KAG ANG ANAK,
NGA NAGAPABUHI SANG AMON KALAG. KAG ANG DIOS NGA ESPIRITO SANTO
(Chorus) GAPUYO SA ATON KASING-KASING
KARON KAG SA GIHAPON. (Chorus)
IKAW ANG SADSARAN SANG AMON KABUHI,
INDI KA MALINGKANG, ANAK KA SANG
DIOS. (Chorus)
9

REPERTOIRE FOR August 26 -


September 16, 2018
GINOO
(MISA LANTON)

GINOO, MALUOY PKA, MALUOY KA.


TAMDA, GINOO
KRISTO, MALUOY KA. (2x)
(MISA ISIDORIANA. Processional)
GINOO, MALUOY KA. (2x)
TAMDA, GINOO, INI’NG AMON SAKRIPISYO,
KAMI GA-AMPO PAAGI SINI NGA HIMNO, HIMAYA
ANG KASING-KASING PUN-ON MO SING (MISA ISIDORIANA)
PAGHIGUGMA,
IKAW GID LAMANG SINI GAPANAG-IYA. (Chorus)
HIMAYA, HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN
TAMDA, GINOO, INI’NG AMON SAKRIPISYO, KAG SA DUTA PAGHIDA-IT
KAMI GA-AMPO PAAGI SINI NGA HIMNO, SA MGA TAWO NGA MAAYO SING KABUBUT-
AMON NGA HANDUM NGA IKAW ANG ON.
MAGASANAG,
SA PANAHON SANG AMON NGA O GINOO’NG DIOS,
KALISDANAN. HARI NGA LANGITNON,
DIOS NGA AMAY,
TAMDA, GINOO, INI’NG AMON SAKRIPISYO, MAKAGAGAHUM SANG TANAN.
KAMI GA-AMPO PAAGI SINI NGA HIMNO, NAGADAYAW KAMI SA IMO,
ANG MGA TAWO SA IMO NAGAHIMAYA NAGAPANGINBULAHAN KA SA IMO,
PAGSIMBAHON KA NAMON DIRI SA DUTA. NAGASIMBA KAMI SA IMO
NAGAHIMAYA KAMI,
ANG SILAK SANG ADLAW NAGAPASALAMAT KAMI
TANAN SA IMO
(MISA KALINUNGAN. Processional)
BANGUD SANG DAKU MO NGA HIMAYA.
(Chorus)
ANG SILAK SANG ADLAW NAGAHATAG
KALIPAY
O GINOO’NG HESUKRISTO,
ANG DAPYA SANG HANGIN NAGAHATAG
BUGTONG NGA ANAK SANG
KASULHAY
DIOS NGA AMAY,
ANG TANAN NGA HILAMON SA MGA KA-
GINOO’NG DIOS,
UMAHAN
KORDERO SANG DIOS,
NAGAPABUTYAG SANG DIOS.
IKAW NGA NAGAWALA SANG
MGA SALA SANG KALIBUTAN.
ANG TAWO GASIMBA NGA MAY HANDUM
MALUOY KA SA AMON KAG
KAG GUGMA
BATUNA ANG AMON PAG-AMPO.
KAY IYA NAKIT-AN ANG PAGLA-UM NGA
IKAW NGA NAGALINGKOD
DIOSNON
SA TUO SANG DIOS NGA AMAY.
ANG GINAKAHAMUT-AN SANG MGA
MALUOY KA SA AMON. (Chorus)
KATAWUHAN
ANG MGA BUGAY SANG DIOS.
TUNGOD KAY IKAW
LAMANG ANG SANTO,
GINOO IKAW LAMANG ANG GINOO,
(MISA ISIDORIANA) IKAW LAMANG ANG LABING
MATAAS, O HESUKRISTO.
GINOO, MALUOY KA, MALUOY KA SA AMON. UPOD SA ESPIRITU SANTO
(2x) SA HIMAYA SANG DIOS NGA AMAY.
KRISTO, MALUOY KA. AMEN. AMEN.
KRISTO, MALUOY KA, MALUOY KA SA
AMON.
10

PAPURI SA DIYOS (HIMAYA SA DIYOS) ANG PULONG SANG DIOS


NGA BAG-O LANG NATON
[E.P. Hontiveros] NABATI-AN
AMO ANG NAGA-GIYA
SA ATON NGA KALUWASAN.
(Chorus) (Chorus)
HIMAYA SA DIOS (2x)
HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN.
ALLELUYA
KAG SA DUTA PAGHIDA-IT (2x) (MISA LANTON)
SA MGA TAWO NGA IYA NAHAMUT-AN.
GINADAYAW KA NAMON, (Chorus)
GINAPANGINBULAHAN KA NAMON
GINASIMBA KA NAMON
ALLELUYA (3x)
GINAHIMAYA KA NAMON.
GINAPASALAMATAN KA NAMON PAMATI-AN TA
BANGUD SANG DAKU MO NGA KAHIMAYAAN. ANG PULONG SANG GINOO.
O GINOO’NG DIOS, HARI SANG LANGIT SIYA ANG NAGA-GIYA SA MGA TUMULU-O.
DIOS AMAY NGA MAKAGAGAHUM SANG TANAN. (Chorus)
O GINOO’NG JESUKRISTO, BUGTONG NGA ANAK,
O GINOO’NG DIOS, KORDERO SANG DIOS,
ANAK SANG AMAY. (Chorus) CREDO
(MISA STA. RITA DE CASCIA)
(Solo 1)
IKAW NGA NAGAWALA SANG MGA KASAL-ANAN NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
SANG KALIBUTAN
MALU-OY KA, MALU-OY KA SA AMON. SA ISA LAMANG KA DIOS,
AMAY NGA MAKAGAGAHUM
(Duet)
IKAW NGA NAGAWALA SANG MGA KASAL-ANAN SANG TANAN.
SANG KALIBUTAN. MAGBUBUHAT SANG LANGIT
BATUNA ANG AMON PAG-AMPO (2x) KAG SANG DUTA.
IKAW NGA NAGALINGKUD SA TUO SANG DIOS SANG TANAN NGA MAKITA
NGA AMAY. KAG INDI MAKITA.
MALU-OY KA, MALU-OY KASA AMON.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
(Chorus)
HIMAYA SA DIOS (2x)
SA ISA KA GINOO NGA SI JESUKRISTO.
HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN.
BUGTONG NGA ANAK SANG DIOS
TUNGOD KAY IKAW LAMANG ANG SANTO NGA GIN-ANAK SANG AMAY
IKAW LAMANG ANG LABING MATAAS SANG WALA PA ANG KALIBUTAN:
IKAW LAMANG, O JESUKRISTO, ANG GINOO. DIOS GIKAN SA DIOS,
KA-UPOD SANG ESPIRITO SANTO SA KASANAG GIKAN SA KASANAG.
KAHIMAYAAN DIOS NGA MATUOD,
SANG DIOS NGA AMAY. AMEN. (2x) GIKAN SA DIOS NGA MATUOD.
GIN-ANAK SIYA, WALA GINTUGA,
(Chorus)
ISA SING KINA-UGALI SANG AMAY.
HIMAYA SA DIOS (2x)
HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
ALLELUYA PAAGI SA IYA ANG TANAN GINTUGA,
(MISA ISIDORIANA) TUNGOD SA ATON NGA MGA TAWO KAG
TUNGOD SA ATON KALUWASAN.
(Chorus)
ALLELUYA (4x) NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
MAGKANTA KITA SANG,
“ALLELUYA”. NANA-UG SIYA GIKAN SA LANGIT
KAG GINPANAMKON SIA
11

NI MARIA NGA BIYERHEN SA


LALANG SANG ESPIRITU SANTO
KAG NAHIMO NGA TAWO.
GINLANSANG SIA SA KRUS TUNGOD SA
ATON SA SUGO NI PONCIO PILATO. ANG MALIG-ON NGA PAGTU-O
NAG-ANTUS, NAPATAY KAG GINLUBONG. (MISA KALINUNGAN. Halad #2)
KAG NABANHAW SIYA SA IKATLO KA
ADLAW SUNO SA KASULATAN (Chorus)
KAG NAGKAYAB SA LANGIT, ANG MALIG-ON NGA PAGTU-O
NAGLINGKUD SA TUO SANG AMAY IHALAD SA GINOO
KAG NAGKARI SIYA LIWAT NGA NGA MAY DALA’NG PAG-AMBA.
MAHIMAYA-ON ANG IYA’NG PAGKABALAAN
SA PAGHUKUM SANG MGA BUHI NAGADALA SANG GRASYA
KAG SANG MGA MINATAY SA ATON KALUWASAN.
KAG ANG IYA GINHARI-AN
WALA SING KATAPUSAN. ANG TANAN NGA PAG-ANTUS
NGA GINAHALAD SA DIOS,
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. MAY TIGANA NGA KATIBAWASAN. (Chorus)

SA ESPIRITU SANTO, ANG PAGKASAKIT SA KRUS


ANG GINOO KAG MAGBUBUHI NGA GIN-ANTUS NI JESUS
NGA NAGIKAN SA AMAY KAG SA ANAK GINBALUSAN SANG KAHIMAYAAN. (Chorus)
UPOD SA AMAY KAG SA ANAK.
GINASIMBA KAG GINAHIMAYA SIYA SING SANTO
TINGUB.
(MISA LANTON)
NAGHAMBAL SIYA PAAGI SA MGA PROFETA.
SANTO (3x)
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
GINOO’NG DIOS SANG MGA EHERSITO.
NAPUNO ANG LANGIT KAG ANG DUTA SANG
SA SIMBAHAN NGA ISA:
IMO’NG HIMAYA.
SANTA, CATOLICA KAG APOSTOLIKA.
HOSANNA, HOSANNA
SA KAHITAASAN. (2x)
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
DAYAWON ANG NAGAKARI
SA NGALAN SANG GINOO.
SA ISA LAMANG KA BUNYAG SA
HOSANNA, HOSANNA
KAPATAWARAN SANG MGA SALA.
SA KAHITAASAN. (2x)
NAGAPAABOT MAN AKO
SANG PAGKABANHAW SANG MGA MINATAY
KAG SANG PAGKABUHI SANTO
NGA WALA SING KATAPUSAN. (MISA KALINUNGAN)
AMEN. AMEN.
SANTO, SANTO, SANTO
HALAD #1 ANG GINOO,
DIOS SANG MGA EHERSITO,
(MISA KALINUNGAN)
HOSANNA SA KAHITAASAN.
PUNO ANG LANGIT KAG DUTA
HALAD NGA AKON IGAHATAG
SANG IMO’NG HIMAYA.
SA AKON DIOS KAG AKON MAGBUBUHAT
HOSANNA, HOSANNA
GIKAN SA KUBOS KO NGA MANGGAD,
SA KAHITAASAN.
BUNGA SANG AKON DAKU NGA
DAYAWON ANG NAGAKARI
PAGHIMULAT.
SA NGALAN SANG GINOO.
HOSANNA, HOSANNA,
ATON GID NGA PASALAMATAN
HOSANNA SA KAHITAASAN.
ANG MGA DULOT NGA ATON NABATON
ANG DIOS ATON NGA HIMAYA-ON
SA TAGSA NATON NGA PAGTILILIPON.
12

KORDERO SANG DIOS


(MISA ISIDORIANA)
AKLAMASYON
(2x)
(MISA ISIDORIANA)
KORDERO SANG DIOS
NGA NAGAWALA KA
SI KRISTO NAPATAY.
SANG MGA SALA SANG KALIBUTAN.
SI KRISTO NABANHAW.
MALUOY KA SA AMON.
MAGKARI KA, GINOO’NG HESUS.
KORDERO SANG DIOS
AKLAMASYON NGA NAGAWALA KA
(MISA LANTON) SANG MGA SALA SANG KALIBUTAN.
HATAGAN MO KAMI SING PAGHIDAIT.
SI KRISTO NAPATAY.
SI KRISTO NABANHAW. KORDERO SANG DIOS
MAGKARI KA, GINOO’NG HESUS. (MISA LANTON)

AMEN (3x) (2x)


(MISA ISIDORIANA) KORDERO SANG DIOS
NGA NAGAWALA KA
AMEN (3x) SANG MGA SALA SANG KALIBUTAN.
MALUOY KA SA AMON.
(MISA LANTON)
KORDERO SANG DIOS
AMAY NAMON NGA NAGAWALA KA
(MISA KALINUNGAN) SANG MGA SALA SANG KALIBUTAN.
HATAGAN MO KAMI SING PAGHIDAIT .
AMAY NAMON NGA YARA KA
SA MGA LANGIT.
PAGDAYAWON ANG IMO NGALAN ANG WA’Y SING TUPONG NGA GUGMA
UMABOT SA AMON (MISA KALINUNGAN)
ANG IMO’NG GINHARIAN.
MATUMAN ANG IMO’NG PAGBUOT
DIRI SA DUTA, SILING SANG SA LANGIT. (Coro)
HATAGAN MO KAMI NIYAN ANG WA’Y SING TUPONG NGA GUGMA
SING KAN-ON NAMON SA GINPAAMBIT SANG MAHAL NGA DIOS
MATAG-ADLAW, GUGMA NGA MANGIN BAHANDI
KAG PATAWARON MO KAMI SANG MGA SANG TANAN NGA MAGHIMUD-OS.
SALA NAMON.
SILING NGA GINAPATAWAD NAMON 1. GUGMA NGA MA-INANTUSON,
ANG MGA NAKASALA SA MON GUGMA NGA WALA’Y SABLAG KAG WA’Y
KAG DILI MO KAMI IPADA-UG PAGHINULSOL
SA MGA PANULAY. NGA GINHATAG SANG HALANGDON NATON
HINONOO, LUWASON MO KAMI NGA DIOS. (Coro)
SA KALA-UT.
2. GUGMA NGA WALA SING DAGTA
KAY IMO ANG GINHARI-AN, GUGMA NGA ‘DI MAHISA
ANG GAHUM KAG ANG HIMAYA. KAG MASUNSON NGA GINAKA-IBUGAN,
SA MGA TU-IG SANG MGA SANG MADAMU NGA KATAWHAN. (Coro)
KATU-IGAN.
3. GUGMA NGA NAGAPABASKUG,
SANG MALUYA NGA KALAG
KAG MAY KALIPAY NGA GINPA-AMBIT,
13

SANG HALANGDON NATON NGA DIOS.

SA DAKU NGA PAGPANIKASUG


(A. BORDON VERSES. Written: 2015) (Katapusan)

2. GUGMA’NG PUTLI KAG BALAAN, (Coro)


GUGMA’NG TAKUS KAG PUNO SANG SA DAKU NA PAGPANIKASUG
KAALWAN, SALIGAN TA ANG DIOS
GUGMA’NG WALA SANG KATAPUSAN KAG SA IYA ATON IBUNGAT
SANG DIOS SA ATON NGA TANAN. (Coro) ANG TAGSA KA DUNGUG.

3. GUGMA’NG MAPA-INUBUSON, MAY MGA NAGAPASIMPALAD


MAALWAN KAG MABINALAK-ON, NGA MASUNSUN GINAKUGMAT
DAPAT IKABUHI NATON, SA MADAMU’NG KAPASLAWAN
KABUHI’NG DAYON ANG MAAGUM. (Coro) BANGUD SANG KAKULANGAN. (Coro)

4. GINHALAD NI JESUKRISTO KON KITA NA ANG GINATAWAG


ANG KAUGALINGON SA KALBARYO SA PAGPAKIG-SAKUP SA DIOS
PARA MALUWAS ANG KALIBUTAN MAGHANDA ‘TA SA PAGTUGDA
SA DAKU NGA KASAL-ANAN. (Coro) SING WA’Y DUHA-DUHA. (Coro)

5. ANG PAGHIGUGMAANAY ANG PAGHALAD NGA WA’Y SING SABLAG,


KALINUNG KAG PAGHIDA-ITAY SANG ATON BUG-OS NGA KALAG,
DAPAT NATON IPALAPNAG KATON ATON IPABUTYAG
SA BILOG NGA KALIBUTAN. (Coro) SA ATON MAGBUBUHAT. (Coro)

6. KAG ITANUM SA ATON DUGHAN ANG TANAN NATON NGA PAG-ANTUS


PULONG NI JESUS NGA BULAHAN: IHALAD ‘TA SA ATON DIOS,
“SA AKON NGA HANDUMANAN KAY SA ATON PAGHIMUD-OS
MAGHIGUGMAANAY KAMO NGA TANAN.” KALIPAY ANG BALUS. (Coro)
(Coro)
14

MALUWAS ANG TAWO


[Maghari. MISA PANAWAGAN]
(Sa Pagkalawat)

ANG GAMHANAN NATON NGA


AMAY SA LANGIT,
NAGPAKITA SANG IYA PAGHIGUGMA,
PAAGI KAY KRISTO NGA ATON GINOO
NGA NAGBANTALA SANG MAAYO’NG
BALITA.

(Chorus)
MALUWAS ANG TAWO SA WAGKUS SANG
SALA,
MAGBALIK ANG TAWO SA DIOSNO’NG
HIMAYA,
MAGPATAWARAY KAG MAGPA-ILUBANAY,
SA PAG-ALAGAD SA DIOSNON NGA AMAY.

GINPADALA SA ATON SI JESUKRISTO


NGA TUNGOD SA ATON, SIA
NAGPAKATAWO,
SIA TINAPAY NGA MAGBUBUHI SA TAWO,
ATON BATUNON INI NGA SAKRAMENTO.
(Chorus)

ANG PANAHON KAG ANG MABASKUG NGA


HANGIN,
ANG MGA BALUD NAGATUMAN SA IYA,
ANG IYA GAHUM NAGA-LIKUP SA ATON
BANSAGON ANG DIOS PAAGI KAY JESUS.
(Chorus)
15

(Chorus)
HIMAYA SA DIOS (2x)
HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN.

KAG SA DUTA PAGHIDA-IT (2x)


SA MGA TAWO NGA IYA NAHAMUT-AN.
GINADAYAW KA NAMON,
GINAPANGINBULAHAN KA NAMON
GINASIMBA KA NAMON
GINAHIMAYA KA NAMON.
GINAPASALAMATAN KA NAMON
REPERTOIRE FOR BANGUD SANG DAKU MO NGA
KAHIMAYAAN.
September 23 & 30, 2018 O GINOO’NG DIOS, HARI SANG LANGIT
DIOS AMAY NGA MAKAGAGAHUM SANG
TANAN.
PANG-AGDA O GINOO’NG JESUKRISTO, BUGTONG NGA
(Misa Lanton by Fr. Maghari) ANAK,
O GINOO’NG DIOS, KORDERO SANG DIOS,
(Chorus) ANAK SANG AMAY. (Chorus)
ANG DIOS NAGAPANGAGDA
SA TAGSA KA TINUGA (Solo 1)
NGA MAY DAKU NGA HANDUM IKAW NGA NAGAWALA SANG MGA KASAL-
SA TAGIPUSU-ON. ANAN SANG KALIBUTAN
MALU-OY KA, MALU-OY KA SA AMON.
SA-ULUGON TA SING HILWAY
ANG ATON NGA KABUHI (Duet)
PAAGI SA PAG-AMBA KAG PAGHILI-USA. IKAW NGA NAGAWALA SANG MGA KASAL-
(Chorus) ANAN SANG KALIBUTAN.
BATUNA ANG AMON PAG-AMPO (2x)
ANG KATAWHAN, O GINOO, IKAW NGA NAGALINGKUD SA TUO SANG
MAY HADUM NGA MADAMO, DIOS NGA AMAY.
PUN-ON MO SANG PAGLA-UM MALU-OY KA, MALU-OY KASA AMON.
NGA WA’Y PAGKAPALONG. (Chorus)
(Chorus)
DAW SA BAYBAY NGA MABALUD, HIMAYA SA DIOS (2x)
ANG ATON HUNA-HUNA, HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN.
KAY LUYAG TA MAPAKTAN
ANG INDI GID MAHANGPAN. (Chorus) TUNGOD KAY IKAW LAMANG ANG SANTO
IKAW LAMANG ANG LABING MATAAS
MAY MADAMO NGA PAMANGKOT IKAW LAMANG, O JESUKRISTO, ANG GINOO.
ANG INDI TA MAHANGPAN, KA-UPOD SANG ESPIRITO SANTO SA
APANG KON MAY PAGTU-O KAHIMAYAAN
SI KRISTO ANG MAG-SOLBAR. (Chorus) SANG DIOS NGA AMAY. AMEN. (2x)

GINOO (Chorus)
(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez) HIMAYA SA DIOS (2x)
HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN.
GINOO, MALUOY KA SA AMON. (2x)
KRISTO, MALUOY KA SA AMON. (2x)
ALLELUYA (8x)
GINOO, MALUOY KA SA AMON. (2x)
(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez)
PAPURI SA DIYOS (HIMAYA SA DIYOS) CREDO
(E.P. Hontiveros)
(Misa Sta. Rita de Cascia)
16

UPOD SA AMAY KAG SA ANAK.


NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. GINASIMBA KAG GINAHIMAYA SIYA SING
TINGUB.
SA ISA LAMANG KA DIOS, NAGHAMBAL SIYA PAAGI SA MGA PROFETA.
AMAY NGA MAKAGAGAHUM
SANG TANAN. NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
MAGBUBUHAT SANG LANGIT
KAG SANG DUTA. SA SIMBAHAN NGA ISA:
SANG TANAN NGA MAKITA SANTA, CATOLICA KAG APOSTOLIKA.
KAG INDI MAKITA.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.

SA ISA KA GINOO NGA SI JESUKRISTO.


BUGTONG NGA ANAK SANG DIOS SA ISA LAMANG KA BUNYAG SA
NGA GIN-ANAK SANG AMAY KAPATAWARAN SANG MGA SALA.
SANG WALA PA ANG KALIBUTAN: NAGAPAABOT MAN AKO
DIOS GIKAN SA DIOS, SANG PAGKABANHAW SANG MGA MINATAY
KASANAG GIKAN SA KASANAG. KAG SANG PAGKABUHI
DIOS NGA MATUOD, NGA WALA SING KATAPUSAN.
GIKAN SA DIOS NGA MATUOD. AMEN. AMEN.
GIN-ANAK SIYA, WALA GINTUGA,
ISA SING KINA-UGALI SANG AMAY.
ANG DULOT
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. (Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez)

PAAGI SA IYA ANG TANAN GINTUGA, (Chorus)


TUNGOD SA ATON NGA MGA TAWO KAG ANG DULOT NGA AMON IHALAD SA IMO
TUNGOD SA ATON KALUWASAN. TANDA SANG AMON NGA PAGTUO
BATUNA, O GINOO, ANG TINAPAY KAG BINO
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. KALAN-ON KAG ILIMNON SANG MGA TAWO.

NANA-UG SIYA GIKAN SA LANGIT BUNGA SANG AMON KINABUDLAYAN


KAG GINPANAMKON SIA GINAPAAMBIT NAMON SA TANAN. (Chorus)
NI MARIA NGA BIYERHEN SA
LALANG SANG ESPIRITU SANTO HIMU-A, O GINOO,
KAG NAHIMO NGA TAWO. NGA LAWAS KAG DUGO MO
GINLANSANG SIA SA KRUS TUNGOD SA MANGIN MAPUSLANON SA
ATON SA SUGO NI PONCIO PILATO. AMON PAGBAG-O. (Chorus)
NAG-ANTUS, NAPATAY KAG GINLUBONG.
KAG NABANHAW SIYA SA IKATLO KA ANG AMON KAALWAN, NAGIKAN SA IMO
ADLAW SUNO SA KASULATAN AGUD ALAGARAN ANG AMON ISIGKATAWO.
KAG NAGKAYAB SA LANGIT, (Chorus)
NAGLINGKUD SA TUO SANG AMAY
KAG NAGKARI SIYA LIWAT NGA PAGHALAD SANG KA-UGALINGON
MAHIMAYA-ON (Misa sang Katilingban by Fr. Eslabra)
SA PAGHUKUM SANG MGA BUHI
KAG SANG MGA MINATAY
BUNGA SANG AMON NGA KALIPAY
KAG ANG IYA GINHARI-AN
PAG-UPOD KAG PAGHANGPANAY
WALA SING KATAPUSAN.
BATUNA INI’NG TINAPAY
TANDA SANG PAGHANGPANAY.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
BUNGA SANG AMON SAKRIPISYO
SA ESPIRITU SANTO,
GINAHALAD NAMON SA IMO
ANG GINOO KAG MAGBUBUHI
BATUNA INI NGA BINO
NGA NAGIKAN SA AMAY KAG SA ANAK
17

HIMU-A NGA DUGO NI KRISTO. ANG MGA NAKASALA SA AMON


KAG DILI MO KAMI IPADA-UG
(Chorus) SA MGA PANULAY.
BUNGA SANG AMON NGA HANDUM HINONOO, LUWASON MO KAMI
ANG IMO PULONG ITIB-ONG, SA KALA-UT.
YARI ANG AMON KA-UGALINGON KAY IMO ANG GINHARI-AN,
MAGAPADAYON SANG IMO MISYON. ANG GAHUM KAG ANG HIMAYA
SA MGA TUIG, SANG MGA KATU-IGAN.

SANTO
(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez)

SANTO, SANTO KORDERO SANG DIYOS


ANG GINOO’NG DIOS (Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez)
SANG MGA EHERSITO.
PUNO ANG LANGIT KAG ANG DUTA (2x)
SANG IMO NGA HIMAYA. KORDERO SANG DIOS
NGA NAGAWALA SANG MGA SALA
(2x) SANG KALIBUTAN.
HOSANNA, HOSANNA MALUOY KA SA AMON.
SA KAHITAASAN.
KORDERO SANG DIOS
DAYAWON ANG NAGAKARI NGA NAGAWALA SANG MGA SALA
SA NGALAN SANG GINOO. SANG KALIBUTAN.
HATAGAN MO KAMI SING PAGHIDA-IT.
AKLAMASYON
(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez) LAWAS KAG DUGO
(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez)
SI KRISTO NAPATAY, SI KRISTO NABANHAW
SI KRISTO MAGAKARI LIWAT. (Chorus)
LAWAS KAG DUGO SANG GINOO
AMEN (3x) BATUNON SING HIMPIT NGA MAY PAGTUO
(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez) KINAHANGLAN SANG ATON KALUWASAN
ANG SADSARAN SANG
BUG-OS NGA SIMBAHAN.
AMAY NAMON
(Misa sang Katilingban by Fr. Eslabra) AKO AMO ANG BUHI NGA TINAPAY
NGA NAGKARI HALIN SA LANGIT SA AMAY
AMAY NAMON ANG MAKAKA-ON SA AKON
NGA YARA KA SA MGA LANGIT MAY KABUHI NGA DAYON
PAGDAYAWON ANG IMO NGALAN ANG KATUMANAN SANG
UMABOT SA AMON ANG IMO GINHARI-AN TAGSA KA HANDUM.
MATUMAN ANG IMO PAGBUOT DIRI SA (Chorus)
DUTA SILING SANG SA LANGIT.
HATAGAN MO KAMI NIYAN IKAW KAG AKO ISA KA LAWAS
SING KAN-ON NAMON SA MATAG-ADLAW SANG GINOO NGA ATON MANLULUWAS
KAG PATAWARON MO KAMI ANG MAKA-AMBIT SA AKON
SA MGA SALA NAMON MAY KABUHI’NG LANGITNON
SILING NGA GINAPATAWAD NAMON
18

SA MATAG-ADLAW SANG
PAGPANGLAKATON. (Chorus)

ALALANGAY ANG TANAN


(Misa sang Katilingban by Fr. Eslabra)

GINAHIGUGMA KITA SANG DIOS


TANA KITA IYA GINTUBOS KITA TANAN NAGA-AMBAHAN
KUBOS MAN O MANGGARAN (Misa Lanton by Fr. Maghari)
ISA KA SIMBAHAN.
(Chorus)
ANG EUKARISTIYA GNTUKOD NIYA KITA TANAN NAGA-AMBAHAN
SA PAGTIPON SANG IYA BANWA SA PAGPASALAMAT
PAGPA-AMBITANAY SANG SA ATON NGA GINOO
MANGGAD KAG KABUDLAY NGA ATON MAGBUBUHAT.
LUHA KAG KALIPAY.
SA ATON GINATUGYAN
(Chorus) SANG DIOS ANG PAGPALAPNAG
“HIMU-A NINYO INI SANG IYA NGA HIMAYA SA BUG-OS NGA
SA AKON HANDUMANAN.” KATAWHAN. (Chorus)
SA IYA NGA GUGMA INI PATIMAAN
SA ATON PAGBATON KAY ATON NAHIBAL-AN
SANG IYA LAWAS KAG DUGO NGA MAY MGA KATAWHAN
DAPAT IKABUHI ANG IYA SUGO. NGA ANGAY GID HATAGAN SANG ATON
PAGHIGUGMA. (Chorus)
ANG ATON KABUHI NATANDUG NIYA
MAY PAG-ULIKID KAG KABALAKA NATAPUS NA ANG MISA SA ALTAR
MGA GINTUTUN-AN, SANG GINOO
SUGA SANG KALIBUTAN ATON NGA PADAYUNON
BUHI NGA SIMBAHAN. (Chorus) SA TAGSA KA TI-ON. (Chorus)

ANG ATON NGA KABUHI UPOD


KAY JESUKRISTO
PUN-ON TA SING PAGLA-UM
SA KABUHI NGA DAYON. (Chorus)
19

REPERTOIRE FOR
GINOO
October 14-28, 2018 (Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez)

MAGNIFICAT GINOO, MALUOY KA SA AMON. (2x)


KRISTO, MALUOY KA SA AMON. (2x)
(Anonymous)
GINOO, MALUOY KA SA AMON. (2x)
(Chorus)
HIMAYA SA DIYOS
MY SOUL [MY SOUL] MAGNIFIES THE LORD, (Misa sang Pagkinasadya)
AND MY SPIRIT [MY SPIRIT] REJOICES
[REJOICES] (Chorus)
IN GOD MY SAVIOR. HIMAYA, HIMAYA
SA DIOS SA KAHITAASAN. (2x)
FOR HE WHO IS MIGHTY HAS DONE GREAT
THINGS KAG SA DUTA PAGHIDA-IT
AND HOLY IS HIS NAME SA MGA TAWO NGA MAY
FROM AGE TO AGE HIS MERCY IS MAAYO SING KABUBUT-ON.
ON THOSE WHO FEAR HIM O GINOO’NG DIOS, HARI NGA LANGITNON,
HE FILLS THE HUNGRY WITH GOOD THINGS DIOS NGA AMAY,
HE HELPS THOSE WHO SERVE HIM. (Chorus) MAKAGAGAHUM SANG TANAN. (Chorus)
HE SCATTERS THE PROUD AND HE NAGADAYAW KAMI SA IMO,
LIFTS UP THE LOWLY NAGAPANGINBULAHAN KAMI,
HE HAS SHOWN STRENGTH WITH HIS ARM NAGASIMBA KAMI SA IMO,
FOR THE WORD BECAME FLESH AND NAGAHIMAYA KAMI,
HE DWELT AMONG US NAGAPASALAMAT KAMI,
NO ONE HAS SEEN THE FATHER BANGUD SANG DAKU MO NGA HIMAYA.
BUT THE SON HAS MADE HIM KNOWN. (Chorus)
(Chorus)
O GINOO’NG JESUKRISTO,
THE WORDS OF THE LORD ARE BUGTONG NGA ANAK SANG AMAY
SPIRIT AND LIFE GINOO’NG DIOS, KORDERO SANG DIOS.
BLESSED ARE THE PEOPLE
WHO HEAR THEM AND KEEP THEM IKAW NGA NAGAWALA SANG MGA
WHEN GOD SPEAKS HIS WORD, SALA SANG KALIBUTAN.
LET IT BE FULFILLED IN ME MALU-OY KA SA AMON.
FOR WITH THE LORD, IKAW NGA NAGAWALA
NOTHING IS IMPOSSIBLE. (Chorus) SANG MGA SALA SANG KALIBUTAN.
BATUNA ANG AMON PAG-AMPO.
(CODA) IKAW NGA NAGALINGKUD SA TUO
MY SPIRIT [MY SPIRIT] REJOICES [REJOICES] SANG DIOS NGA AMAY.
IN JESUS MY SAVIOR. MALU-OY KA SA AMON.

(Chorus)
HIMAYA, HIMAYA
SA DIOS SA KAHITAASAN. (2x)

TUNGOD KAY IKAW LAMANG ANG SANTO


IKAW LAMANG ANG GINOO,
IKAW LAMANG ANG LABING MATAAS,
O JESUKRISTO.
UPOD SA ESPIRITO SANTO
SA HIMAYA SANG DIOS NGA AMAY.
AMEN. (Chorus)
20

ALLELUYA (8x)
(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez)
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
CREDO
SA ESPIRITU SANTO,
(Misa Sta. Rita de Cascia)
ANG GINOO KAG MAGBUBUHI
NGA NAGIKAN SA AMAY KAG SA ANAK
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
UPOD SA AMAY KAG SA ANAK.
GINASIMBA KAG GINAHIMAYA SIYA SING
SA ISA LAMANG KA DIOS,
TINGUB.
AMAY NGA MAKAGAGAHUM
NAGHAMBAL SIYA PAAGI SA MGA PROFETA.
SANG TANAN.
MAGBUBUHAT SANG LANGIT
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
KAG SANG DUTA.
SANG TANAN NGA MAKITA
SA SIMBAHAN NGA ISA:
KAG INDI MAKITA.
SANTA, CATOLICA KAG APOSTOLIKA.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
SA ISA KA GINOO NGA SI JESUKRISTO.
SA ISA LAMANG KA BUNYAG SA
BUGTONG NGA ANAK SANG DIOS
KAPATAWARAN SANG MGA SALA.
NGA GIN-ANAK SANG AMAY
NAGAPAABOT MAN AKO
SANG WALA PA ANG KALIBUTAN:
SANG PAGKABANHAW SANG MGA MINATAY
DIOS GIKAN SA DIOS,
KAG SANG PAGKABUHI
KASANAG GIKAN SA KASANAG.
NGA WALA SING KATAPUSAN.
DIOS NGA MATUOD,
AMEN. AMEN.
GIKAN SA DIOS NGA MATUOD.
GIN-ANAK SIYA, WALA GINTUGA,
ISA SING KINA-UGALI SANG AMAY. STELLA MARIS (Star of the Sea)
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. KUNG ITONG AMING PAGLALAKBAY
INABOT NG PAGKABAGABAG
PAAGI SA IYA ANG TANAN GINTUGA, NAWA’Y MABANAAGAN KA,
TUNGOD SA ATON NGA MGA TAWO KAG HINIRANG NG TALA NG UMAGA.
TUNGOD SA ATON KALUWASAN.
KAHIT ALON MAN ANG PANGAMBA,
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. DI ALINTANA SAPAGKAT NARO’N KA,
NI UNOS NG PIGHATI
NANA-UG SIYA GIKAN SA LANGIT AT KADILIMAN NG GABI.
KAG GINPANAMKON SIA
NI MARIA NGA BIYERHEN SA (Chorus)
LALANG SANG ESPIRITU SANTO MARIA, SA PUSO NINUMAN,
KAG NAHIMO NGA TAWO. IKA’Y TALA NG KALANGITAN,
GINLANSANG SIA SA KRUS TUNGOD SA NINGNING MO AY WALANG PAGMAMALIW,
ATON SA SUGO NI PONCIO PILATO. INANG SINTA, INANG GINIGILIW,
NAG-ANTUS, NAPATAY KAG GINLUBONG. TANGLAWAN KAMI, AMING INA,
KAG NABANHAW SIYA SA IKATLO KA SA KALANGITAN NAMING PITA.
ADLAW SUNO SA KASULATAN NAWA’Y MAGING HANTUNGAN
KAG NAGKAYAB SA LANGIT, PINAKAMIMITHING KAHARIAN.
NAGLINGKUD SA TUO SANG AMAY
KAG NAGKARI SIYA LIWAT NGA
MAHIMAYA-ON
SA PAGHUKUM SANG MGA BUHI
KAG SANG MGA MINATAY
KAG ANG IYA GINHARI-AN
WALA SING KATAPUSAN.
21

ANG DULOT AMAY NAMON


(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez) (Misa sang Katilingban by Fr. Eslabra)

(Chorus) AMAY NAMON


ANG DULOT NGA AMON IHALAD SA IMO NGA YARA KA SA MGA LANGIT
TANDA SANG AMON NGA PAGTUO PAGDAYAWON ANG IMO NGALAN
BATUNA, O GINOO, ANG TINAPAY KAG BINO UMABOT SA AMON ANG IMO GINHARI-AN
KALAN-ON KAG ILIMNON SANG MGA TAWO. MATUMAN ANG IMO PAGBUOT DIRI SA
DUTA SILING SANG SA LANGIT.
BUNGA SANG AMON KINABUDLAYAN HATAGAN MO KAMI NIYAN
GINAPAAMBIT NAMON SA TANAN. (Chorus) SING KAN-ON NAMON SA MATAG-ADLAW
KAG PATAWARON MO KAMI
HIMU-A, O GINOO, SA MGA SALA NAMON
NGA LAWAS KAG DUGO MO SILING NGA GINAPATAWAD NAMON
MANGIN MAPUSLANON SA ANG MGA NAKASALA SA AMON
AMON PAGBAG-O. (Chorus) KAG DILI MO KAMI IPADA-UG
SA MGA PANULAY.
ANG AMON KAALWAN, NAGIKAN SA IMO HINONOO, LUWASON MO KAMI
AGUD ALAGARAN ANG AMON ISIGKATAWO. SA KALA-UT.
(Chorus) KAY IMO ANG GINHARI-AN,
ANG GAHUM KAG ANG HIMAYA
SANTO SA MGA TUIG, SANG MGA KATU-IGAN.
(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez)
KORDERO SANG DIYOS
SANTO, SANTO (Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez)
ANG GINOO’NG DIOS
SANG MGA EHERSITO. (2x)
PUNO ANG LANGIT KAG ANG DUTA KORDERO SANG DIOS
SANG IMO NGA HIMAYA. NGA NAGAWALA SANG MGA SALA
SANG KALIBUTAN.
(2x) MALUOY KA SA AMON.
HOSANNA, HOSANNA
SA KAHITAASAN. KORDERO SANG DIOS
NGA NAGAWALA SANG MGA SALA
DAYAWON ANG NAGAKARI SANG KALIBUTAN.
SA NGALAN SANG GINOO. HATAGAN MO KAMI SING PAGHIDA-IT.

AKLAMASYON LAWAS KAG DUGO


(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez) (Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez)
SI KRISTO NAPATAY, SI KRISTO NABANHAW (Chorus)
SI KRISTO MAGAKARI LIWAT. LAWAS KAG DUGO SANG GINOO
BATUNON SING HIMPIT NGA MAY PAGTUO
AMEN (3x) KINAHANGLAN SANG ATON KALUWASAN
(Kari Ka, Emmanuel by Fr. Gomez) ANG SADSARAN SANG
BUG-OS NGA SIMBAHAN.

AKO AMO ANG BUHI NGA TINAPAY


NGA NAGKARI HALIN SA LANGIT SA AMAY
ANG MAKAKA-ON SA AKON
MAY KABUHI NGA DAYON
ANG KATUMANAN SANG
TAGSA KA HANDUM. (Chorus)
22

BARANGAY, MALIG-ON NGA BARANGAY


IKAW KAG AKO ISA KA LAWAS MAGAPADAYON KAMI
SANG GINOO NGA ATON MANLULUWAS SA PAGHIGUGMA SA IMO
ANG MAKA-AMBIT SA AKON TUBTUB SA IKAMATAY.
MAY KABUHI’NG LANGITNON
SA MATAG-ADLAW SANG
PAGPANGLAKATON. (Chorus)

ALALANGAY ANG TANAN


(Misa sang Katilingban by Fr. Eslabra)

GINAHIGUGMA KITA SANG DIOS


TANA KITA IYA GINTUBOS
KUBOS MAN O MANGGARAN
ISA KA SIMBAHAN.

ANG EUKARISTIYA GNTUKOD NIYA


SA PAGTIPON SANG IYA BANWA
PAGPA-AMBITANAY SANG
MANGGAD KAG KABUDLAY
LUHA KAG KALIPAY.

(Chorus)
“HIMU-A NINYO INI
SA AKON HANDUMANAN.”
SA IYA NGA GUGMA INI PATIMAAN
SA ATON PAGBATON
SANG IYA LAWAS KAG DUGO
DAPAT IKABUHI ANG IYA SUGO.

ANG ATON KABUHI NATANDUG NIYA


MAY PAG-ULIKID KAG KABALAKA
MGA GINTUTUN-AN,
SUGA SANG KALIBUTAN
BUHI NGA SIMBAHAN. (Chorus)

BARANGAY SANG BIYERHEN MARCH

O MARIA SANG BARANGAY


KAMI KARON GADAYAW SA IMO,
PAMATII KAG DUNGGA
ANG AMON PAGPANAWAG SA IMO
BIYERHEN ULAY SANG BARANGAY,
BENDISYONI MAN KAMI
SA PANIMALAY, SA KA-UMAHAN KAG SA
KADAGATAN NGA AMON PANGABUHI-AN,
KALUY-I KAMI, TABANGI KAMI,
BIYERHEN ULAY SANG BARANGAY.

(Chorus)
BARANGAY, BULAHAN NGA BARANGAY
KATIPUNAN NGA MALIG-ON NI MARIA
ANG KABANTUG NIYA NAGLAPTA
SA BUG-OS NGA PILIPINAS.
23

REPERTOIRE FOR BANGUD SANG DAKU MO NGA HIMAYA.

November 4-18, 2018 HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN. (2x)

O GINOO’NG JESUKRISTO,
PAGBUTLAK SANG KASANAG BUGTONG NGA ANAK SANG AMAY
(Eslabra: Misa sang Katilingban) GINOO’NG DIOS, KORDERO SANG DIOS
IKAW NGA NAGAWALA
YARI KITA KARON SA SITWASYON SANG MGA SALA SANG KALIBUTAN.
NGA MADAMU SING PAMANGKUTANON MALUOY KA SA AMON.
ATON INI DAPAT NGA ATUBANGON IKAW NGA NAGAWALA
INI ANG PANGHANGKAT SANG PANAHON. SANG MGA SALA SANG KALIBUTAN
BATUNA ANG AMON PAG-AMPO.
MADAMO SA ATON GAPABAYA IKAW NGA NAGALINGKUD
GAMUKLAT ANG MATA INDI MAKAKITA SA TUO SANG AMAY.
INI GID BALA TANAN PAGBUOT NI KRISTO MALUOY KA SA AMON.
O KAGUSTUHAN NATON NGA TAWO?
HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN. (2x)
(Chorus)
NAGBUTLAK NA KARON ANG KASANAG TUNGOD KAY IKAW LAMANG ANG SANTO
ANG PAGLAUM NATON NAGLUNTAD IKAW LAMANG ANG GINOO,
MAGHILI-UGYON KITA NGA TANAN IKAW LAMANG ANG LABING MATAAS,
SA PAGBAG-O SANG KATILINGBAN. O JESUKRISTO.
UPOD SA ESPIRITU SANTO
GINOO SANG HIMAYA SANG DIOS NGA AMAY.
(Eslabra: Misa sang Katilingban) AMEN.

(2x) HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN. (2x)


GINOO, MALUOY KA
MALUOY KA SA AMON. ALLELUYA (8x)
(Eslabra: Misa sang Katilingban)
(2x)
KRISTO, MALUOY KA CREDO
MALUOY KA SA AMON. (Misa Sta. Rita de Cascia)

HIMAYA NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.


(Eslabra: Misa sang Katilingban)
SA ISA LAMANG KA DIOS,
HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN. (2x) AMAY NGA MAKAGAGAHUM
SANG TANAN.
KAG SA DUTA PAGHIDAIT MAGBUBUHAT SANG LANGIT
SA MGA TAWO KAG SANG DUTA.
NGA MAY MAAYO SING KABUBUT-ON. SANG TANAN NGA MAKITA
O GINOO’NG DIOS, KAG INDI MAKITA.
HARI NGA LANGITNON
DIOS NGA AMAY, NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
MAKAGAGAHUM SANG TANAN.
SA ISA KA GINOO NGA SI JESUKRISTO.
HIMAYA SA DIOS SA KAHITAASAN. (2x) BUGTONG NGA ANAK SANG DIOS
NGA GIN-ANAK SANG AMAY
NAGADAYAW KAMI SA IMO SANG WALA PA ANG KALIBUTAN:
NAGAPANGINBULAHAN KAMI SA IMO DIOS GIKAN SA DIOS,
NAGASIMBA KAMI SA IMO KASANAG GIKAN SA KASANAG.
NAGAHIMAYA KAMI SA IMO DIOS NGA MATUOD,
NAGAPASALAMAT KAMI SA IMO GIKAN SA DIOS NGA MATUOD.
GIN-ANAK SIYA, WALA GINTUGA,
24

IHALAD SA DIYOS
(Traditional)
ISA SING KINA-UGALI SANG AMAY.
IHALAD SA DIOS ANG ATON KABUHI
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. IHALAD NATON ANG TANAN SA IYA
MAGSIMBA KITA, MAGHIGUGMAANAY,
PAAGI SA IYA ANG TANAN GINTUGA, AGUD MAG-AMBIT SANG KALIPAY.
TUNGOD SA ATON NGA MGA TAWO KAG
TUNGOD SA ATON KALUWASAN. BATUNA, O AMAY, INI’NG AMON HALAD
NANA-UG SIYA GIKAN SA LANGIT TANDA SANG AMON PAGHIGUGMA SA IMO
KAG GINPANAMKON SIA MABAYLO SA LAWAS SANG IMO’NG ANAK
NI MARIA NGA BIYERHEN SA NGA AMO’NG KALAN-ON SANG KALAG.
LALANG SANG ESPIRITU SANTO
KAG NAHIMO NGA TAWO. GINOO, YARI NA ANG TINAPAY
GINLANSANG SIA SA KRUS TUNGOD SA (Traditional)
ATON SA SUGO NI PONCIO PILATO.
NAG-ANTUS, NAPATAY KAG GINLUBONG. GINOO, YARI NA ANG TINAPAY,
KAG NABANHAW SIYA SA IKATLO KA NGA SA AMON IMO NGA GINBUGAY
ADLAW SUNO SA KASULATAN INI NGA BUNGA SANG PAGPANGABUDLAY
KAG NAGKAYAB SA LANGIT, KABAY NGA MAHIMO LAWAS MO’NG TUNAY.
NAGLINGKUD SA TUO SANG AMAY
KAG NAGKARI SIYA LIWAT NGA GINOO, YARI MAN INI’NG BINO
MAHIMAYA-ON NGA MANGIN BUNGA SANG OBRA SANG TAWO
SA PAGHUKUM SANG MGA BUHI TAKUS NGA TIMAAN SANG DUGO MO
KAG SANG MGA MINATAY LUBOS NGA PAGHALAD SANG KABUHI MO.
KAG ANG IYA GINHARI-AN
WALA SING KATAPUSAN. GINOO, HALAD NAMON BATUNA
UPOD ANG AMON KABUHI KAG GUGMA
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. TIMAAN SANG AMON PAGKILALA
SANG IMO’NG DAKU NGA PAGKABALAKA.
SA ESPIRITU SANTO,
ANG GINOO KAG MAGBUBUHI SANTO
NGA NAGIKAN SA AMAY KAG SA ANAK (Maghari: Misa Lanton)
UPOD SA AMAY KAG SA ANAK.
GINASIMBA KAG GINAHIMAYA SANTO, SANTO, SANTO.
SIYA SING TINGUB. GINOO’NG DIOS SANG MGA EHERSITO
NAGHAMBAL SIYA PAAGI SA MGA PROFETA. NAPUNO ANG LANGIT KAG ANG DUTA
SANG IMO’NG HIMAYA.
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO. HOSANNA, HOSANNA SA KAHITAASAN. (2x)

SA SIMBAHAN NGA ISA: DAYAWON ANG NAGAKARI


SANTA, CATOLICA KAG APOSTOLIKA. SA NGALAN SANG GINOO.
HOSANNA, HOSANNA SA KAHITAASAN. (2x)
NAGATUO AKO. NAGATUO AKO.
AKLAMASYON
SA ISA LAMANG KA BUNYAG SA (Maghari: Misa Lanton)
KAPATAWARAN SANG MGA SALA.
NAGAPAABOT MAN AKO SI KRISTO NAPATAY,
SANG PAGKABANHAW SANG MGA MINATAY SI KRISTO NABANHAW
KAG SANG PAGKABUHI MAGKARI KA, GINOO’NG JESUS.
NGA WALA SING KATAPUSAN.
AMEN. AMEN.
AMEN (3x)
(Maghari: Misa Lanton)
25

AMAY NAMON
(Maghari: Misa Lanton) ANG NGAYON TILA WALANG
MARARATING NA BUKAS
AMAY NAMON NGUNIT KUNG S’YA ATING
NGA YARA KA SA MGA LANGIT HAHAYAANG MAGLANDAS,
PAGDAYAWON ANG IMO NGALAN PAG-ASA AY MULING MABIBIGKAS.
UMABOT SA AMON (Chorus)
ANG IMO’NG GINHARIAN
MATUMAN ANG IMO’NG PAGBUOT (Final Chorus)
DIRI SA DURA SILING SANG SA LANGIT. MANALIG KA,
HATAGAN MO KAMINIYAN TUYUIN ANG LUHA SA MGA MATA
SING KAN-ON NAMON SAMATAG-ADLAW HINDI S’YA NATUTULOG,
KAG PATAWARON MO KAMI HINDI NAKAKALIMOT,
SANG MGA SALA NAMON KAY JESUS, MANALIG KA.
SILING NGA GINAPATAWAD
NAMONANG MGA NAKASALA SAAMON. TALIKALA SANG PAGHIGUGMA
KAG DILI MO KAMI IPADAUG
SA MGA PANULAY. IKAW KAG AKO MAY KINA-IYA
HINONOO, LUWASON MO KAMI SA KALA-UT. MAY KINATUHAY SA TAGSA-TAGSA
PINASAHI NGA TINUGA,
KAY IMO ANG GINHARI-AN, GINPABAKOD SANG IYA GRASYA.
ANG GANUM KAG ANG HIMAYA
SA MGA TUIG SANG MGAKATUIGAN. (Chorus)
SA TALIKALA SANG PAGHIGUGMA
KORDERO SANG DIYOS ANG KATAWHAN GINHUGPONG NIA
(Maghari: Misa Lanton) IKABUHI ANG PAGHILI-USA
SA PAGTUKOD SANG IYA BANWA.
(2x)
KORDERO SANG DIYOS ANG ATON TI-ON KAG KINAADMAN
NGA NAGAWALA KA IHALAD NATON SING MAY KAALWAN
SANG SALA SANG KALIBUTAN. ANG ATON DIOS GIN-GIKANAN
MALUOY KA SA AMON. IPAAMBIT NATON SA TANAN. (Chorus)
KORDERO SANG DIYOS
NGA NAGAWALA KA
LET THERE BE PEACE ON EARTH
SANG SALA SANG KALIBUTAN.
HATAGAN MO KAMI SING PAGHIDAIT. LET THERE BE PEACE ON EARTH
AND LET IT BEGIN WITH ME
MANALIG KA LET THERE BE PEACE ON EARTH
THE PEACE THAT WAS MEANT TO BE.
ILUOM LAHAT NG TAKOT
SA ‘YONG DAMDAMIN WITH GOD AS OUR FATHER
ANG PANGALAN N’YA LAGI ANG TAWAGIN BROTHERS ALL ARE WE
AT SIYA’Y NAKIKING SA BAWAT HINAING. LET ME WALK WITH MY BROTHER
IN PERFECT HARMONY.
MAGMASID AT MAMULAT
SA KANYANG KAPANGYARIHAN, LET PEACE BEGIN WITH ME
NABATID MO BA NA S’YA’Y NAGLALAAN LET THIS BE THE MOMENT NOW
PATULOY NA NAGHAHATID WITH EVERY STEP I TAKE
NG TUNAY NA KALAYAAN? LET THIS BE MY SOLEMN VOW:

(Chorus) “TO TAKE EACH MOMENT


MANALIG KA, AND LIVE EACH MOMENT
TUYUIN ANG LUHA SA MGA MATA, IN PEACE ETERNALLY.
HINDI S’YA PANAGINIP, LET THERE BE PEACE ON EARTH
HINDI S’YA ISANG PANGARAP, AND LET IT BEGIN WITH ME.”
S’YA AY BUHAY, MANALIG KA.
26

REPERTOIRE FOR OCTBER 21,


2018 – NOVEMRBER 11, 2018
(MISANPEDRO)

REPERTOIRE FOR NOVEMBER


18-
DECEMBER 9, 2018

(MISA STA. RITA DE CASCIA-Complete)