You are on page 1of 4

MODUL KERTAS 2

1. PERSAMAAN serentak

2. hukum linear

3. penyelesaian segitiga

4. nombor indeks

5. fungsi trigonometri

6. taburan kebarangkalian
KERTAS 2

1. Selesaikan persamaan berikut:

x  2y 1
x 2  5 y 2  xy  6

Berikan jawapan anda sehingga tiga tempat perpuluhan

2. Jadual 2 menunjukkan harga dan indeks harga dengan pemberat bagi tiga
komponen, A, B dan C masing-masing.

Price index for the year 2007


Component Prices/Harga(RM) based on the year 2005 Weightage
Komponen Indeks harga bagi tahun Pemberat
2005 2007
2007 berasaskan tahun 2007
A 27.00 29.70 X 7
B y 42.00 125 M
C 17.50 z 130 5

Table 3
Jadual 3

(a) Cari nilai x, y dan z.

[4 marks]
(b) Hitungkan nilai m jika ideks gubahan tahun 2007 asas tahun 2005 ialah 120

[2 markah
(c) Bahan A, B dan C adalah untuk membuat bahan P. Jika ia dijual dengan
harga RM210 pada tahun 2005,

(i) cari harga jualan P pada 2007.

(ii) jika indeks harga tahun 2007 naik 30% ke tahun 2010, hitungkan harga
barang P pada tahun 2010.

3.. Lakarkan graf y = 1 -2 cos 3x, 0  x   , seterusnya cari nilai bilangan


penyelesaian bagi persamaan 2xcos 3x +  = 1 dalam julat 0  x  

4.
Rajah 5 menunjukkan sebuah sisiempat PQRS.
Q

7.5 cm
58o
R 128o
P

8 cm
12 cm

S
Rajah 5
Hitungkan,

(a) panjang QS,


(b) QPS ,
(c) luas PQRS,
(d) jarak tegak Q kepada PS.

5. (a) Dalam satu kajian didapati 6 daripada 10 pelajar telah gagal dalam ujian
Matematik. Jika 8 pelajar dipilih secara rawak, cari

(i) kebarangkalian repat 5 pelajar gagal

(ii) kebarangkalian selebih-lebihnya 6 pelajar lulus ujian itu

(b) Jisim pelajar-pelajar Tingkatan 5 Newton bertabur secara normal dengan min 55
kg dan varians 16 kg.

(i) Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, carikan kebarangkalian bahawa jisim
pelajar itu lebih daripada 65 kg.

(ii) Carikan peratusan pelajar yang mempunyai jisim kurang 50 kg kg .

(iii) Cari nilai m, jika 75% pelajar mempunyai jisim melebihi daripada m kg
5. Jadual 2 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang
k
dihubungkan oleh persamaan ay  2 x  , dengan keadaan a dan b adalah
x
pemalar.

X 1 2.2 3.4 4.3 5.5


Y 5.52 4.73 5.54 7.71 8.45

Jadual 2
(a) Plot xy melawan x 2 , dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit
pada kedua-dua paksi. Seterusnya, lukiskan garis penyuaian terbaik graf
itu.

[4 markah]
Dengan menggunakan graf bahagian (a), hitungkan nilai

(i) a,
(ii) k.
(iii) y apabila x =3.5