You are on page 1of 14

Archive for the ‘Airbus A321 Type Rating’ Category

Performance-Base Navigation (PBN)


leave a comment »
1. What is Performance – Based Navigation (PBN):
– PBN is navigation system that helps the aircraft to navigate and operating safely on a air traffic route,
instrument approach procedure, or in a designated airspace.
– PBN is divided into two systems:
+, Area Navigation (RNAV)
+, Required Navigation Performance (RNP)
1.1. RNAV:
– A navigation system which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage
of ground stations (ILS, VOR, DME, etc) or space-based navigation aids (GNSS/GPS) or within the limits
of the capability of self-contained aids, or a combination of these.
1.2. RNP:
– Is the RNAV system with on-board navigation monitoring and alerting to warn the flight crew when
the actual navigation performance is insufficient. In other word, RNP = RNAV + Monitoring + Alert.
2. Benefits of RNAV (RNP):
There are two main advantages: Safety benefits and Operation benefits.
2.1. Safety benefits:
– Replace circling and visual approaches in many plances.
– Allows the aircraft to follow precise three-dimensional curved flight paths through congested
airspace, or difficult terrain, therefore reduced CFIT.
– Stabilized and managed approach
– Reduced crew and ATC workload.
2.2. Operation benefits:
– Time and fuel savings.
– Lower noise (result of idle thrust descent)
– Reduced Emissions.
3. Navigation specification by flight phase:

For both RNP and RNAV designations, “X” refers to the maximum lateral distance (in nm) from the
track centerline that aircraft may deviate for 95% of flight time.
For example, Oceanic area (en-route): X = 10
Continental area (en-route): X = 5
Termail area (SID or STAR) : X = 1
Approach: X = 0.3

© copyright 2016
Nguyễn Bình Long
kienthucbay@gmail.com
Permitted for non-commercial use
Written by Nguyễn Bình Long
July 1, 2016 at 7:06 am
Posted in Airbus A321 Type Rating
Tagged with pbn, rnp rnav

A320 Cockpit Layout


with one comment
Dành cho các bạn chuẩn bị bay huấn luyện trên simulator airbus A320 để làm quen với buồng lái
A320. Chúc các bạn may mắn!

1. Overhead Panel: Nhấn vào đây để tải về


2. Front Panel: Nhấn vào đây để tải về
3. Pedestal Panel: Nhấn vào đây để tải về
Written by Nguyễn Bình Long
June 5, 2016 at 9:47 pm
Posted in Airbus A321 Type Rating
Tagged with cockpit layout

Answers for SIM recurrent Winter 2016 questions


leave a comment »
Nhấn vào link bên cạnh để tải về: click here to download
Happy Training!

© copyright 2016

Nguyễn Bình Long

kienthucbay@gmail.com
Permitted for non-commercial use

Written by Nguyễn Bình Long


May 26, 2016 at 10:19 pm
Posted in Airbus A321 Type Rating

Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM)


leave a comment »
Reference Documents: [FOM 8.3.2.7.4] & [FCOM PRO-SPO-50]
– RVSM airspace is airspace between FL 290 to FL 410 where the vertical separation is 1000 ft instead
of 2000 ft, allows more traffic flying in the airspace.
– RVSM procedures:
1. Flight planning and pre-flight:
+, Check required equipments for RVSM is operative, these equipments are:
(i) Two PFD functions (for altitude indication)
(ii) One Autopilot function (for auto altitude control)
(ii) One FCU channel (for altitude target selection and OP CLB/DES mode engagement)
(iv) One FWC (for altitude-alert)
(v) One transponder.
(vi) 2 ADR (Air Data Reference) + 2 DMC (Digital Management Computer)
+, Check on ground the tolerances between 2 main altitude indications not exceed 20 ft. Check each
PFD altitude indication does not differ from the airport elevation by more than 75 ft.
+, The letter W is written in field 10 of ATC flt plan to indicate RVSM capability.
2. Before entering RVSM airspace:
+, Check required equipment operative.
+, Cross check primary altimeter and standby altimeters
3. Within RVSM airspace:
+, Autopilot should be engaged for cruise and flight level changes.
+, The aircraft should not be allowed to overshoot or undershoot the cleared flight level by more than
150 ft (45 m).
+, At interval of approximately one hour, cross-checks between the two primary altimeters should be
made. A minimum of two will need to agree within +/- 200 ft [FOM] 130 ft [FCOM]
GiẢm độ cao phân cách tối thiểu (RVSM)

– Không phận giảm phân cách cao (độ cao thẳng đứng) tối thiểu (RVSM) là không phận có phân cách
độ cao tối thiểu là 1000 ft thay cho 2000 ft từ mực bay FL 290 đến mực bay FL410. Mục đích áp dụng
RVSM là để tăng số lượng máy bay có thể lưu thông trong không phận mà vẫn đảm bảo an toàn bay.
– Phương thức bay trong không phận RVSM:
1. Quá trình chuẩn bị bay:
+, Đảm bảo các thiết bị bay yêu cầu bởi RVSM vẫn hoạt động tốt, bao gồm:
(i) Hai thiết bị PFDs (để hiển thị độ cao)
(ii) Một hệ thống lái tự động (để kiểm soát độ cao)
(iii) Một kênh FCU (để thay đổi độ cao và kích hoạt chế độ OP CLB/DES).
(iv) Một hệ thống cảnh báo độ cao
(v) Một hệ thống transponder (để cung cấp thông tin trên màn hình radar của ATC)
(vi) Hai hệ thống ADR và hai hệ thống DMC.
+, Trên mặt đất, kiểm tra độ sai lệch giữa 2 thiết bị hiển thị độ cao không quá 20 ft. Độ cao hiển thị
trên mỗi thiết bị không bị sai lệch quá 75 ft so với độ cao thực tế của sân bay.
+, Chữ cái W trong mục 10, kế hoạch bay cho biết máy bay có khả năng vận hành trong không phận
RVSM.
2. Trước khi vào không phận RVSM:
+, Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị yêu cầu bởi RVSM.
+, Kiểm tra chéo độ cao hiển thị trên hai thiết bị hiển thị độ cao chính và thiết bị độ cao dự bị. Sai lệch
không quá 200 ft.
3. Bên trong không phận RVSM:
+, Hệ thống lái tự động cần được kích hoạt.
+, Máy bay không được phép bay lệch mực bay quá 150 ft.
+, Cứ mỗi 1 giờ bay, kiểm tra chéo độ cao giữa hai thiết bị hiển thị độ cao chính. Sai lệch tối đa là 200
ft.
© copyright 2016

Nguyễn Bình Long

kienthucbay@gmail.com
Permitted for non-commercial use

Written by Nguyễn Bình Long


April 29, 2016 at 10:58 am
Posted in Airbus A321 Type Rating
Tagged with RVSM

Các bước chuẩn bị cho một chuyến bay


with one comment
Chuẩn bị là một yếu tố rất quan trọng, nếu bạn có sự chuẩn bị tốt thì bạn sẽ có một chuyến bay tốt.
Dựa trên kinh nghiệm qua thực tiễn đi bay, tôi xin chia sẻ với bạn đọc các bước chuẩn bị cho một
chuyến bay khai thác bình thường như sau:

A. Trước khi đến phòng điều phái ở sân bay (Dispatch) bạn nên chuẩn bị những thông tin sau:

1. Thông tin chung về sân bay đến trong mục Route manual (VNEDOC – FOM – Part C-
Vietnamairlines) hoặc đọc trong mục Airport briefing trong Terminal chart đối với các sân bay
quốc tế.
2. Mở chart enroute xem đường bay cụ thể như thế nào (VNEDOC – ENROUTE CHART).
3. Kiểm tra Flight Operation Notices (VNEDOC – FON) xem có gì cần lưu ý về quy trình khai thác ở
sân bay xuất phát và sân bay đến hay không.
4. Chuẩn bị thông tin ở sân bay xuất phát bao gồm: (i) Parking map; (ii) taxi route for departure;
(iii) Standard Instrument Departure (SID).
5. Chuẩn bị thông tin ở sân bay đến bao gồm: (i) Standard Arrival (STAR); (ii) Approach chart for
runway in use; (iii) Taxi route for arrival; (iv) Parking map.
B. Khi ở phòng điều phái thì cần kiểm tra những thông tin sau:

1. Tình trạng kỹ thuật của máy bay.


2. Kiểm tra thông tin thời tiết (Metar, Taf và Prog chart). Đối với chặng bay dài thì cũng cần kiểm
tra điều kiện thời tiết tại các sân bay dự bị trên đường bay, thời tiết tại các Fir.
3. Kiểm tra NOTAMs xem có thay đổi gì cần lưu ý ở sân bay xuất phát, sân bay đến và sân bay dự
bị. Đối với chặng bay dài trên 2 giờ thì cũng cần kiểm tra NOTAMs của các sân dự bị trên đường
bay và NOTAMs của các Fir. Sau đó kiểm tra xem có hoạt động quân sự đang diễn ra hay không.
4. Check kế hoạch bay (flight plan) và quyết định nhiên liệu dựa trên các thông tin: tình trạng máy
bay, thời tiết, Notams, mực bay.
Chúc các bạn có những chuyến bay thành công!

© copyright 2016

Nguyễn Bình Long

kienthucbay@gmail.com
Permitted for non-commercial use

Written by Nguyễn Bình Long


March 30, 2016 at 9:40 am
Posted in Airbus A321 Type Rating, Uncategorized

A320/A321 Limitations and memory Items


leave a comment »
Trong link tải ở phía dưới là đáp án cho bộ câu hỏi A321 limitation và memory items cho học viên phi
công cơ bản trước khi bay huấn luyện visual traffic pattern.

The document in the following link is the answers of the A321 limitation test that all cadet pilots must
complete before conducting base training.

Nhấn vào đây để tải về: Click here to download

© copyright 2016
Nguyễn Bình Long
kienthucbay@gmail.com
Permitted for non-commercial use
Written by Nguyễn Bình Long
January 27, 2016 at 8:14 pm
Posted in Airbus A321 Type Rating, Uncategorized
Tagged with A321 limitations

VNA’s Standard Callouts


leave a comment »
Download link (pdf file): Nhấn vào đây để tải về
1. Preliminary cockpit prep:
1.1. After checking onboard documents:
– CM 1: on board document checked
– CM 2: Checked
1.2. After exterior walk around:
– PF: Checked
– PNF: Exterior Checked
2. Cockpit prep:
2.1. Security check before boarding
– PF: checked
– PNF: cockpit security checked
2.2. Flight Instrument Check:
– PF: (1) Instrument Check
2.2.1. PFD:
1. Speed 30
2. V1….Blue
3. V2….Magenta
4. CLB, NAV Blue, 1 FD 2
5…..ft (initial) Blue
6. Elevation……..ft
7. QNH………
8. Vs zero, pitch…., bank…..
9. Radio Alt……ft
2.2.2. HDG:
1. …….(on PFD)
2. …….(on ND)
3. ……..(on DDRMI)- Digital Distance Radio Magnetic Indicator.
4. ……..(on Compass)
2.2.3. ND:
1. GS zero, TAS dash
2. First waypoint: name, bearing, distance
– PNF: (2) Ready
2.2.1. PFD:
6. Checked (or plus/minus…ft)
9. Checked
2.2.2. HDG:
4. Checked
2.2.3. ND:
2. Checked
3. To remove ground supply:
3.1. Initial ground contact:
– PF or PM: Ground (from) Cockpit
3.2. External……..disconnection:
– PF or PM: Remove External………….
4. Before Engine Start/Push Back
4.1. After ATC clearance obtained and set
– CM 1: (2) Checked
– CM 2: (1)……Departure (SID name), ….ft/FL, HDG….(if any), Transponder…….
4.2. Before start up clearance received
– CM 1: (1)Before start C/L.
– CM 2: (2)down to the line
4.3. After all cabin doors are closed, and aircraft is clear of stair/jetway:
– CM 1: cabin crew, arm slides and cross check.
4.4. After start up clearance received:
– CM 1: (1) below the line
– CM 2: (2) before start C/L complete.
5. Push back/engine start:
5.1. Non push-back start:
– CM 1: cockpit to ground
– GND Mech: ground to cockpit
– CM 1: ready for start
– GND Mech: confirm brakes are set
– CM 1: brakes set
– GND Mech: clear to start one, two (or both)
– CM 1: Starting one, two (or both)
Note: before turning On ignition:
+, CM 1: Clear to start, ignition on?
+, CM 2: confirmed
When start complete:
– CM 1: start complete, disconnect
– GND Mech: disconnecting
5.2. Push-back start:
– CM 1: cockpit to ground
– GND Mech: ground to cockpit
– CM 1: ready for push back and start
– GND Mech: brakes off
– CM 1: brakes off
– GND Mech: commencing push back
When clear to start:
– GND Mech: Clear to start one, two (or both)
– CM 1: Starting one, two (or both)
Note: before turning On ignition:
+, CM 1: Clear to start, ignition on?
+, CM 2: confirmed
When push back complete:
– GND Mech: park brakes
– CM 1: brakes parked
When start complete:
– CM 1: start complete, disconnect
– GND Mech: disconnecting
6. After engine start:
All engine started and stabilized and GND is disconnected
– PF: (1) After start C/L.
– PNF: (2) After start C/L complete
7. Taxi:
7.1. When taxi clearance obtained:
– PF: clear left (right) side
– PM: clear right (left) side
7.2. Brake transfer check
– PF: (1) brake check
– PM: (2) pressure zero
7.3. Flight control check (can be done before start of taxi)
– PF: flight control check
3. Rudder
– PM:
1. Elevators: full up, full down, neutral
2. Ailerons/spoilers: full left, full right, neu tral
3. Rudder: full left, full right, neutral (put foot on rudder to follow the rudder movement).
7.4. When cabin report obtained/checked
– CM 1: (2) checked
– CM 2: (1) cabin ready
7.5. During taxi:
– CM 1: (1) before takeoff C/L
– CM 2: (2) down to the line
8. Before takeoff:
8.1. When line up clearance obtained:
– CM 2: cabin crew be seated for takeoff
8.2. Before entering RWY:
– CM 1: RWY…identified
Final cleared
– CM 2: RWY…identified
Final cleared
8.3. Lining up on the RWY:
– CM 1: before takeoff C/L below the line
– CM 2: before takeoff C/L complete
9. Takeoff/Climb
9.1. When both pilots ready, setting thrust levers to initial stabilization value
– PF: Take off
9.2. When both engine thrust stabilized at 50% N1 (or 1.05 EPR)
– PF: (2) Checked
– PNF: (1) Stabilized
9.3. When takeoff thrust lever set:
– PF: (1) read FMA changes
+, All armed modes with the associated color (e.g. blue, magenta): “G/S blue”, “LOC blue”
+, All active modes without the associated color (e.g. green, white): “NAV”, “ALT”
– PNF: (2) checked
9.4. Before passing 80 kt:
– PM: Thrust set (when EPR matches with preset EPR)
9.5. At 100 kt:
– PF: (2) checked
– PM: (1) one hundred knots
9.6. At V1:
– PM: V1
9.7. At VR:
– PM: Rotate
9.8. Gear retraction:
– PF: (2) Gear up
– PM: (1) Positive climb
(3) Gear up (after monitoring the gear indication)
9.9. If AP is engaged by PM:
– PF: AP 1 (2) on
9.10. Checklist:
– PF: (1) After takeoff/climb checklist.
– PNF: (2) Down to the line
9.11. At transition altitude:
– PF: (1) Transition altitude. Set STD Checked.
(4) Plus/minus ….ft (if any)
– PNF: (2) STD set
(3) Cross check passing FL….now
9.12. Checklist:
– PF: (1) below the line
– PNF: (2) After takeoff/climb checklist complete.
9.13. RVSM operation:
At TOC (cruise altitude) and at interval of one hour in cruise. Check PFD altitude indication of ADR1
and ADR2.
– PF: (2) Checked. Plus/minus….ft (if any)
– PNF: (1) Cruising Fl……Check
10. Descent
10.1. At FL 200 or TOD (if cruising below FL200):
– PNF: cabin crew prepare for landing.
10.2. At FL 100 or 10000ft:
– PNF: cabin crew, ten thousand feet.
10.3. When cleared to altitude and approaching transition level
– PF: (1) Set QNH….Checked
(4) Plus/minus…..ft (if any)
– PNF: (2) QNH…set
(3) Cross check passing…..ft now.
11. Approach and landing:
11.1. Approach checklist:
– PF: (1) Approach checklist.
– PM: (2) Approach checklist complete.
11.2. Activation of approach phase:
– PF: (1) Activate approach phase
– PNF: (2) Approach phase activated.
11.3. RA alive:
– PF: (2) checked
– PM: (1) Radio altimeter alive
Note: (1) crew should now keep RA in scan to landing.
(2) PM monitors pin-programmed auto callout, or announces if inoperative.
11.4. At G/S*, Final App engagement, or below GA altitude for approach using FPA guidance:
– PF: (1) set GA altitude…….ft
– PM: (2) GA altitude – SET.
11.5. FAF:
– PM: (1) Passing…..(Fix name), …..ft
– PF: (2) Checked
11.6. Final approach slope check against ALT/DME table:
– PF: (2)….ft high/low or On slope
– PM: (1) DME…., ….ft, passing now.
11.7. When aircraft in landing config:
– PM: Cabin crew be seated for landing.
11.8. Landing checklist:
– PF: (1) Landing C/L.
– PM: (2) Landing C/L complete.
11.9. 1000 ft RA:
– PF: (2) Landing RW…..Stabilized/Un-stablized. GA flap.
– PM: (1) one thousand (monitors pin-programmed auto callout, or announces if inoperative)
(3) Checked
11.10. 500 ft (if visual approach or circling approach):
– PF: stable
11.11. 100 ft above MDA/DH:
– PF: (2) Checked
– PM: (1) One hundred above
11.12. MDA/DH visual reference:
– PF: (2) continue
– PM: (1) minimum
11.13. MDA/DH no visual reference:
– PF: (2) Go around – Flaps
– PM: (1) minimum
11.14. At 100 ft above airport elevation:
– PM: Head/Tail/Cross wind…..kt
11.15. After touch down:
– PM: +, Spoilers (ground spoilers extended indication on lower ECAM)
+, Reverse Green (REV green on upper ECAM).
+, Decel (aircraft decelerates and DECL on the Auto brake)
11.16. At 70 kt:
– PF: (2) Checked
– PM: (1) seventy knots.
12. Discontinued Approach
When discontinued approach decision is made:
– PF: Cancel Approach.
13. Go around:
13.1. Go around decision:
– PF: Go around- Flaps
13.2. Flaps retraction:
– PM: Flaps…
13.3. Gear retraction:
– PF: (2) Gear up
– PM: (1) Positive climb
(3) Gear up
13.4. Checklist:
– PF: (1) After takeoff/climb C/L
– PM: (2) Down to the line
13.5. At transition altitude:
– PF: (1) Below the line
– PM: (2) After takeoff/climb C/L complete.
14. After landing:
14.1. Checklist:
– CM1: (1) After landing C/L
– CM2: (2) After landing C/L complete
14.2. When parking brake set On. CM2 will PA on CM1 order or approval:
– CM2: Cabin crew disarm slides and cross- check.
15. Parking:
– PF: (1) Parking C/L
– PM: (2) Parking C/L complete.
16. Securing the aircraft:
– PF: (1) securing the aircraft C/L.
– PM: (2) securing the aircraft C/L complete.
17. Other call outs:
17.1. Checklist callouts:
– Interrupt checklist: “Hold checklist at….”
– Resume checklist: “Resume checklist at…”
– Upon completion of a checklist: “…..Checklist complete”.
17.2. Actions commanded by PF:
– All actions performed on the FCU and MCDU must be checked on PFD and ND (eg: “FL 350 blue”, “FL
200 magenta”).
– “Set” command means using an FCU knob to set a value, but not to change a mode. eg:
+, Set go around altitude…….ft; set FL…
+, Set heading…
– The “Manage/Pull” command means pushing/pulling an FCU knob to engage a managed/selected
mode or target. eg:
+, FL 190 pull; FL 190 manage.
+, Pull heading….; Manage NAV.
+, Pull speed…..; Manage speed
Note: if the value was pre set, there is no requirement to repeat the figure. Simply call e.g Pull
heading; pull speed; Fl pull.
– Call out for VS/FPA:
+, V/S plus (or minus)…….. pull
+, FPA minus 3 degrees Pull
+, Push to level off
– The “ARM…” command means arming a system by pushing the specified FCU button. eg:
+, Arm approach
+, Arm LOC.
– The simple On/Off command is used for the AP, flight directors, A/THR and the bird (flight path
vector). eg: A/THR On; Bird On.
17.3. FMA:
– Call out any FMA change:
+, All armed modes with associated color (e.g. blue, magenta): “G/S blue”, “LOC blue”
+, All active modes without associated color (e.g. green, white): “NAV”, “ALT”.
PM should check and respond “Checked” to all FMA changes called out by the PF.
17.4. Altitude:
– PM call out “one thousand to go” when passing 1 000 ft before the cleared altitude or FL, and the PF
calls out “checked”.
17.5. Gear callouts:
– PM selects the L/G lever position as required from PF and replies after checking the red lights on the
LDG Gear: “Gear up (down)”.
17.6. Flight parameters:
– In approach:
+, “Speed”: if deviation is -5 kt/+ 10 kt
+, “Sink rate”: if descent rate > 1 200 ft/min.
+, “Bank”: if bank angle > 7 degrees.
+, “Pitch”: if pitch < -2.5 degrees or pitch > 7.5 degrees.
+, “LOC” or “Glide”: if deviation is 1/2 dot LOC or 1/2 dot GS.
+, “Cross track” if XTK > 0.1 NM
+, “V/DEV” when vertical deviation > 1/2 dot.
+, “Course” when > 1/2 dot or 2.5 degrees (VOR) or 5 degrees (ADF).
+, “….ft High (Low)” at altitude checks points.
– In go around:
+, “Bank”: if bank angle > 7 degrees.
+, “Pitch”: if pitch > 20 degrees or pitch < 10 degrees.
+, “Sink rate” if there is no climb rate.
18. Abnormal and emergency call outs:
– Ecam procedures:
+, “ECAM action” commanded by PF when required.
+, “Clear…..(title of the system)” asked by PM or commanded by PF. For status page, use “Remove
Status”.
+, “ECAM action complete” announce by PM when all applicable actions have been completed.
+, “Stop ECAM” if PF require an action from the PM during ECAM procedures. When ready to resume
the ECAM, use “Continue ECAM”.
– Memory items:
+, GPWS: PULL UP, TOGA
+, Reactive Windshear: “WINDSHEAR TOGA”
+, Unreliable speed indication: “UNRELIABLE SPEED”
+, TCAS: “TCAS, I have control”
+, Emergency descent: “EMERGENCY DESCENT”
+, Loss of braking: “LOSS OF BRAKING”
+, Stall recovery: “STALL, I have control”
+, Stall warning at lift-off: “STALL, TOGA 15 degrees”
© copyright 2015
Nguyễn Bình Long
kienthucbay@gmail.com
Permitted for non-commercial use

Written by Nguyễn Bình Long


November 21, 2015 at 11:50 am
Posted in Airbus A321 Type Rating, Uncategorized

Tài liệu học huấn luyện chuyển loại Airbus A321


with 4 comments
1. Flight Crew Operating Manual (FCOM) – Click here to download.
2. Standard Operating Procedures (SOP) – Click here to download.
3. Airplane Flight Manual (AFM) – Click here to download.
4. Vacbi 320 Question Bank – Click here to download
5. Safety A321 Question Bank – Click here to download
© copyright 2015
Nguyễn Bình Long
kienthucbay@gmail.com
Permitted for non-commercial use
Written by Nguyễn Bình Long
October 17, 2015 at 9:26 am
Posted in Airbus A321 Type Rating
Tagged with A321 documents

Search
Search for:

Recent Posts
 16. Parking and Full File (File tổng hợp)
 15. After landing
 14. Landing
 13.Approach
 12. Descent

Categories
 A321 normal procedures
 Aerodynamics – Khí động lực học
 Airbus A321 Type Rating
 ATP Theory
 Commercial Pilot
 FAR
 Instrument Rating
 Khí Tượng
 Kiến thức chung
 Kiến thức hàng không cơ bản – BAK
 Phương pháp học ngoại ngữ
 Phương pháp học tập
 PPL
 PPL Questions Bank
 TransPac Vietnamese Student
 Uncategorized
Archives
 December 2016
 November 2016
 October 2016
 September 2016
 August 2016
 July 2016
 June 2016
 May 2016
 April 2016
 March 2016
 February 2016
 January 2016
 November 2015
 October 2015
 September 2015
 August 2015
 July 2015
 June 2015
 May 2015
 April 2015
 March 2015
 February 2015
 January 2015
 December 2014
 November 2014
 October 2014
 September 2014
 July 2014
 June 2014
 May 2014
 April 2014
 March 2014
 December 2013
 November 2013
 October 2013
 September 2013
 August 2013
 July 2013
 June 2013
 May 2013
 April 2013
 March 2013
 February 2013
A321 documents A321 limitationsAbbreviation Aeronautics aileronsAircraft Performance Aircraft system Airport
Traffic PatternArcher system cockpit layoutCOCKPIT PREPARATIONCommunication crosswind các định luật về
chuyển động DME Arcelevator flight preparationheadwind HoldingInstrumentation IR checkride khoa học hàng
không Khí động lực họcLanding Data lateral axislongitudinal axis Máy bay sơ cấpnormal procedures pbn PPL FAA
check ride PRELIMINARY COCKPIT PREPARATION rnp rnav rudderRVSM SATR; Practice area Take off Data the
basics tạo lực nâng