You are on page 1of 19
courstut Tene pUMITRUMANGETON et ‘ott sora tnnsTERUL EDUCATIEL Ezy | srecronar 1 NATIONALE $1 CERCETARI Hh Rees ii | srunpiice ia ack 1€ TEHNICIAN MECATRONIST Profil ocupational si Oferta educationala Liceu tehnologic - clasa a IX-a (invatamant seral) Profil — Tehnic; Domeniul - Mecanica Anul scolar: 2016 - 2017 TEHNICIAN MECATRONIST Profil ocupational si Oferta educationala A. PROFILUL OCUPATIONAL AL CALIFICARII PROFESIONALE TEHNICIAN MECATRONIST 1. CE ESTE MECATRONICA? Revolutia informatica (a doua revolutie industriala) a marcat saltul de Ia societatea industrializata la societatea informationala, generdnd un val de innoiri in tehnologie gi educatie. Japonezii au definit sensul acestor migc&ri de innoire, brevetand termenul de mecatronied, la inceputul deceniului al 8-lea al secoluhui trecut. Termenul a fost utilizat pentru a descrie fuziunea tehnicd si tehnologica: mecanicé-electronicd- informatica sau material-energie informatie. Mecatronica s-a n&scut ca tehnologie, a devenit filosofie, stiinti a masinilor inteligente si mediu educational in societatea informational’. Coloana vertebral a mecatronicii 0 constituie tehnologia mecanica, care s-a deavoltat cfitre mecanizare. Progresele in domeniul tehnologiei electronice, aparitia circuitelor integrate, mici ca dimensiuni, ieftine gi fiabile, au permis includerea electronicii in structurile mecanice. Se realizeaz& astfel primul pas cdtre integrare: integrarea electromecanica. Urmatorul pas in integrare a fost determinat de aparitia microprocesoarelor. Cu aceleagi caracteristici constructive ca gi circuitele integrate, microprocesoarele au putut fi integrate in structurile electromecanice realizate anterior. Astfel, acestea pot preleva informatii privind atat starea externa, a mediului, cdt si cea interna, putand prelucra gi stoca aceste informatii si luand decizii in consecinta privind comportarea sistemulus. Mecatronica reprezinta o viziune integratoare in domeniul tehnologic; abordarea traditionala in baza C&reia ingineria mecanica studiazA probleme specifice migcarii maselor, ingineria electric respectiv electronicA studiazA probleme specifice migcarii electronilor, iar informaticienii studiazS probleme specifice misc&rii informatiei, nu mai este posibila. In structura unui produs mecatronic, practic nu se pot separa cele trei componente. Prin magin se intelege un object manufacturat care interactioneazA cu mediul shu, Pentru aceasth interactiune fie c& ia din mediu energia necesar& si o converteste in energie mecanic& si cAldura disipatA, fie manipuleazA informatii. Din punct de vedere cronologic, au existat masini simple, conduse de c&tre un operator uman, magini programate s& se comporte intr-un anumit fel, mai avansate decat primele si, in fine, masini cu proprietiti senzoriale, cu capacitate de planificare, recunoastere a formelor, navigare, invatare (cu disponibilitati de prelucrare avansat& a informatiilor), numite magini inteligente. Acestea au posibilitatea s& igi modifice comportarea ca o adaptare la modificarile din mediul intern si extern. in acest context, prin inteligenta se intelege capacitatea unui sistem dea atinge un anumit scop sau de a avea 0 comportare dorité in condifii de incertitudine. Sursele de jincertitudine sunt reprezentate de aparitia unor evenimente neagteptate gi neprevazute (fie in mediul intern, de exemplu defectarea unei componente, fie in mediul extern) si de informatiile incomplete gi insuficient: pentru a decide ce trebuie facut. Masinile inteligente, capabile s& ia decizii in aceste conditii de incertitudine, se deosebesc de maginile programate s& desfigoare operatii repetitive, capabile si ele de modificarea propriului comportament, dar pe baza unor comenzi date de c&tre un operator uman. care det comportare dovith Fa condi de incertivudine. WASHA WNTEUGRNTA; Slatemal tehalc cau tahncloglc automat, ‘cepacitaten de a atinge un siumit Scop sat de a aves © Stilata masinilor/sistomelor intelizente. — T 2. PRODUSE MECATRONICE Practic tot ceea ce numim produs de inalta tehnicitate este produs mecatronic. Automobilul modern, robotii, tehnica de calcul, tehnica de telecomunicatii, aparatura biomedicalé, sistemele de transport inteligent, aparatura de cercetare, aparatura electrocasnica, aparatura cine-foto gi audio-video, maginile agricole moderne etc., sunt exemple reprezentative de produse mecatronice. PRODUSE MECATRONICE autoadaptabile, PROSUSE ALE TEHNOLOGIEI MODERNE, BAZATA PE: ® MATERIE © (MECANICA) ENERGIE © (ELECTRONICA) © INFORMATIE @ (INFORMATICA)|