You are on page 1of 6

6.

STABILNOST KONSTRUKCIJA

VIII as
v. prof. Dr Mira Petronijevi

3. Stabilnost konstrukcija 1

6.9 Matrica krutosti štapa tipa “s”

P P q2 q5
S S q q4
1

q3 q6
l

P q2 ­q4 ½ ­q1 ½
q1 ° ° ° °
®q5 ¾ ® q2 ¾
S
ls=l/2 q3 ls=l/2
°q ° ° °
¯ 6¿ ¯q3 ¿

3. Stabilnost konstrukcija 2
ª Fl 2 Fl 2 º
« I » ­q ½
­ R1 ½ I
°R ° « » ° 1 °
« 12)1 6l ) 2 12)1 6l ) 2 » q 2
° 2° ° °
EI «« 2l 2 ) 4 » ° q3 °
2
° R3 ° 6l ) 2 4l ) 3 6l ) 2
® ¾ »˜® ¾
° R4 ° l3 « Fl 2
» ° q1 °
° R5 ° « I » °q °
° ° « » 2

¯ R6 ¿ « sim. 12)1 6l ) 2 » °¯ q3 °¿


« 4l 2 ) 3 »¼
¬

ª 2 Fl 2 º
« I 0 0 » ­q ½
­ R1 ½
° ° EI « » ° 1°
® R2 ¾ « 0 0 0 » ˜ ®q2 ¾
°R ° l3 «
¯ 3¿ 0 0 2l (2) 3 ) 4 ) » °¯ q3 °¿
2
« »
¬ ¼
3. Stabilnost konstrukcija 3

6.9.1 Matrica krutosti pritisnutog štapa tipa “s”

„ Za pritisnut štap: (S<0)


Z(sin Z Z cos Z) Z(Z sin Z)
)3 )4
4' c 2' c
'c 2(1 cos Z) Z sin Z

2 EI
)s 2) 3 ) 4
l
2 EI Z ª¬ 2sin Z Z 1 cos Z ¼º sin Z
)s
l 2 ª¬ 2 1 cos Z Z sin Z ¼º sin Z

3. Stabilnost konstrukcija 4
„ Dobija se
2 EI 2 EI Z 1 cos Z
)s 2) 3 ) 4
l l 2sin Z
„ Ako se uvede da je:

Z Z Z
l 2ls , Z 2Z s , 1 cosZ 2 cos 2 , sin Z 2 sin cos
2 2 2

3. Stabilnost konstrukcija 5

EI
„ dobija se )s Z s ctgZ s
ls
„ pa je
ª EF º
« l 0 0 »
« s »
Ks « 0 0 0 »
« »
« 0 EI
0 Zs ctg Zs »
«¬ ls »¼

3. Stabilnost konstrukcija 6
6.9.2 Matrica krutosti zategnutog štapa tipa “s”

„ Za zategnut štap (S>0)

ª EF º
« l 0 » 0
« s »
K sz « 0 0 0 »
« EI »
« 0 0 Zs cthZs »
«¬ ls »¼

3. Stabilnost konstrukcija 7

6.10 Matrica krutosti štapa tipa “f”


„ Štap tipa f je konzolni štap
„ U Teoriji I reda sile u presecima se mogu odrediti iz
uslova ravnoteže
„ U Teoriji II reda aksijalna sila S daje momenat
savijanja u voru i koji zavisi od poprene
deformacije štapa.
q2
q1 S
i f
q3 l

3. Stabilnost konstrukcija 8
Matrica krutosti štapa tipa f (savijanje) se dobija
redukcijom matrice krutosti štapa tipa g, iz uslova
da je R3=Tg=0.
R1,q1 R3,q3
g
R2,q2 i
l

­ R1 ½ ª 3) 5 3l) 6 3) 5 º ­ q1 ½
° ° « 3l) 3l 2) ° °
® R2 ¾ 3l) 6 » ˜ ®q2 ¾
« 6 6 » )6
°R ° 3) 5 ¼» °¯ q3 °¿ Ÿ q3 q1 l q2
0 =¯ 3¿ ¬« 3) 5 3l) 6
)5

3. Stabilnost konstrukcija 9

q1
Veza izmeu sila i
pomeranja štapa tipa f S
i f
(savijanje): q2 l

ª0 0 º
R
­ 1½ « » ­ q1 ½
® ¾ « 2 § )6 » ˜ ® ¾
·
R
¯ 2¿ « 0 3l ) 6¨ 1 ¸ » ¯q2 ¿
¬ © ) 5 ¹¼

3. Stabilnost konstrukcija 10
6.10.1 Matrica krutosti pritisnutog štapa tipa “f”
q2
1 1
q1 S )5 *
˜ Z3 cos Z ) 6 *
˜ Z2 sin Z
3' c 3' c
i f
q3 l '*c sin Z Z cos Z

ªF º
«I 0 0
» ­ q1 ½
­ R1 ½
° ° EI « » ° °
® R2 ¾ 0 0 0 » ˜ ®q2 ¾
° ° l ««
¯ R2 ¿ 0 0 Ztg Z» ¯°q2 ¿°
« »
¬ ¼

3. Stabilnost konstrukcija 11

6.10.2 Matrica krutosti zategnutog štapa tipa “f”

q2
1 1
q1 )5 *
˜ Z3 c hZ ) 6 *
˜ Z2 s hZ
S 3' t 3' t
i f
q3 l '*t sin Z Z cos Z

ªF º
«I 0 0 »
­ R1 ½ ­ q1 ½
° ° EI « » ° °
® R2 ¾ 0 0 0 » ˜ ®q2 ¾
° ° l ««
¯ R2 ¿ 0 0 ZthZ» ¯°q2 ¿°
« »
¬ ¼

3. Stabilnost konstrukcija 12