You are on page 1of 34

MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

MODULE PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)


MATA PELAJARAN MATEMATIK SPM TAHUN 2016

DISEDIAKAN OLEH:
PN TAN MOOI YOKE
PN YAP BEE LING

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 1
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

TOPIK 4: MATRIKS

4.1 PENGENALAN MATRIKS


1. Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur mengikut tata susunan satu
segi empat tepat yang dilingkungi dengan sepasang kurungan.

2. Guru-guru boleh menerangkan KONSEP MATRIKS dengan menggunakan contoh-contoh


kehidupan harian. Contohnya:
i. Dalam Pameran Hartanah, Pemaju Hartanah ABC menawarkan 20 rumah teres, 40
rumah berkembar dan 100 kondominium. Manakala Pemaju XYZ menawarkan 100
rumah teres, 25 rumah berkembar dan 40 kondominium. Pembentukan matriks boleh
dibuat berdasarkan maklumat di atas.

ii. Negara kita, Malaysia, terkenal dengan pengeluaran pelbagai jenis buah tropika.
Misalnya, manggis, betik, nanas, rambutan, durian dan mangga. Harga per kilogram
bagi setiap jenis buah tropika di atas boleh digambarkan dalam bentuk matriks.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 2
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

4.1.1 PEMBENTUKAN MATRIKS BERDASARKAN MAKLUMAT

(a) Guru menunjukkan gambar buah-buahan tempatan dan minta murid-murid


melengkapkan harga beberapa buah-buahan tempatan di dalam jadual yang
disediakan.

Buah-buahan Betik Nanas Pisang

Gerai RM RM RM

Guru membimbing murid-murid mewakilkan maklumat dalam jadual yang telah


dilengkapkan dalam bentuk matriks seperti di bawah.
æ ö
ç a b c ÷
ç d e f ÷
ç g h i ÷ø
è

(b) Cadangan aktiviti kumpulan yang boleh dijalankan di dalam bilik darjah.
- Guru minta murid-murid mengumpul data dengan menggunakan keratan
akhbar dan mewakilkan data yang dikumpulkan dalam bentuk jadual dan
bentuk matriks.
- Murid-murid mempamerkan hasil jawapan dalam kertas mahjung dan
ditampalkan di dalam kelas. Gallery Walk dijalankan di dalam kelas.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 3
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

4.1.2 PENENTUAN BILANGAN BARIS, BILANGAN LAJUR DAN PERINGKAT


MATRIKS
(a) Peringkat matriks boleh ditentukan dengan membilang bilangan baris dan bilangan
lajur matriks itu. Matriks dengan m baris dan n lajur dikenali sebagai matriks
peringkat m x n.
æ 2 5 ö
ç ÷
ç -8 6 ÷
3 baris
Contoh:
ç 4 1 ÷ Matriks Peringkat 3 x 2
è ø

2 lajur
(b) Matriks baris ialah matriks yang mempunyai hanya 1 baris unsur sahaja.

Contoh:
( 2 -7 4 8 ) Matriks Peringkat 1 x 4

(c) Matriks lajur ialah matriks yang mempunyai hanya 1 lajur unsur sahaja.

æ 4 ö
Contoh:

ç ÷
ç ÷
Matriks Peringkat 3 x 1
0
ç -9 ÷
è ø

(d) Matriks segi empat sama ialah matriks yang mempunyai bilangan baris dan bilangan
lajur yang sama.

æ 3 -5 5 ö
Contoh: æ 3 6 ö ç ÷
ç ÷ ç 4 1 8 ÷
è -1 0 ø ç 9 7 0 ÷
è ø
2x2 3x3

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 4
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

LATIHAN 4.1

Guru boleh menyediakan jadual seperti berikut dan minta murid-murid tampil ke hadapan kelas
untuk melengkapkan jadual yang diberi di papan putih.

Matriks
( -8 6 9 ) æ 6 ö
ç ÷
æ -7 6 ö
ç ÷
æ 9 -3 8 ö
ç ÷
ç 2 ÷ è 12 -5 ø ç 5 -10 6 ÷
ç -4 ÷ ç -2 1 0 ÷
è ø è ø

Bilangan baris

Bilangan lajur

Peringkat

Matriks
( -1 4 8 ) æ 2a ö
ç ÷
æ -0.7 0.8 ö
ç ÷
æ -9 1 ö
ç ÷
ç 4b ÷ è 2 -5 ø ç 4 0 ÷
ç 8c ÷ ç 2 8 ÷
è ø è ø

Bilangan baris

Bilangan lajur

Peringkat

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 5
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

4.1.3 MENGENALPASTI UNSUR-UNSUR DALAM SUATU MATRIKS

(a) Murid-murid diminta untuk perhatikan tempat duduk di dalam kelas dan diminta untuk
menyatakan kedudukan tempat duduk mengikut baris dan lajur. Murid-murid diminta
untuk menyatakan sama ada kedudukan tempat duduk boleh diwakili dengan matriks atau
tidak.

(b) Guru menerangkan aij ialah unsur dalam baris ke-i dan lajur ke-j dalam suatu matriks.
Contoh:
æ -10 5 8 ö
ç ÷ a21 = 5
ç 5 0 4 ÷ a13 = 8
ç 1 6 0 ÷ a33 = 0
è ø

(c) Guru minta murid-murid menyatakan unsur mengikut baris ke-i dan lajur ke-j dalam
suatu matriks yang diberi.
Contoh:

æ 6 ö Apakah unsur dalam baris 3


ç ÷ lajur 1? …
ç 2 ÷
ç -4 ÷
è ø

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 6
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

4.2 MATRIKS SAMA


(a) Aktiviti dicadangkan di dalam bilik darjah.

æ 1 0.8 ö æ 0 -1 ö æ 4 ö
A= ( 2 -5 9 ) B =ç ÷
è 2.5 -2 ø
ç
C =ç 3 5 ÷
÷ ç ÷
D =ç 7 ÷
ç 8 7 ÷ ç 8 ÷
è ø è ø

æ 4 ö æ 0 -1 ö æ 4 ö
ç ÷ ç ÷ ç 1 ÷
E =ç 7 ÷
ç 8 ÷
è ø
F =ç 3 5 ÷
ç 8 7 ÷
è ø
G= (1 4 -7 ) H =ç
ç 5
5 ÷
÷
-3 ÷
ç
è 2 ø

(1) Satu set kad yang ditulis dengan matriks A hingga matriks H diberikan kepada
setiap kumpulan murid.

(2) Murid-murid diminta untuk mengumpulkan kad-kad yang diberi mengikut


peringkat matriks. Seterusnya, bandingkan setiap unsur yang sepadan bagi
matriks tersebut.

(3) Murid-murid diminta keluarkan kad dengan matriks yang setiap unsur
sepadannya adalah sama.

(4) Murid-murid diminta untuk mengemukakan keputusan kumpulan masing-


masing. Murid-murid memberikan rumusan terhadap matriks sama
berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan.

Matriks A sama dengan matriks B jika peringkat kedua-dua matriks adalah


sama dan setiap unsur sepadannya adalah sama.

A = B jika aij = bij untuk setiap baris ke-i dan setiap lajur ke-j bagi dua matriks
itu.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 7
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

LATIHAN 4.2

Bagi setiap pasangan matriks sama yang berikut, cari nilai x, y dan / atau z.

æ ö
1. ( )
x + 5 0.8 = çç 4 - 2x
è
1
2
y ÷÷
ø

2. (9 -3 2x )=( 9 6y 4 )
æ 4 ö æ 5y + 2 ö
ç ÷ ç ÷
3. ç -6 ÷ = ç -6 ÷
ç 2x +1 ÷ çç -5 ÷÷
è ø è ø

 x  3  7  3
4.     
 y 5 z    4 10 

5 y  2  x 8 
5.     
4  3   4  12 z 

 y   3  1
x  4 
6.
 6    
 2y 9  z 9 

æ 3 ö æ 6 0.75 4 - 2x ö
ç 6 9 ÷ ç ÷
7. ç 4 ÷=ç 1 ÷
ç 3y 14 5 ÷ ç 5y - 8 2 z 5 ÷
è ø è ø

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 8
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

4.3 PENAMBAHAN DAN PENOLAKAN MATRIKS

æ a b ö æ e f ö æ a+e b+ f ö
ç ÷+ç ÷=ç ÷ Penambahan dan penolakan hanya boleh
è c d ø çè g h ÷ø çè c + g d + h ÷ø
dilaksanakan pada dua matriks yang sama
æ a b ö æ e f ö æ a-e b- f ö peringkat.
ç ÷-ç ÷=ç ÷
è c d ø çè g h ÷ø çè c - g d - h ÷ø

Contoh:
Murid-murid diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan penambahan
dan penolakan 2 matriks yang diberikan di bawah. Murid-murid diminta untuk menunjukkan
hasil kerja dengan menjelaskan perolehan jawapan masing-masing di hadapan kelas.

1. Hitungkan.
æ -9 ö æ 7 ö
æ 8 -1 ö æ 3 4 ö ç ÷ ç ÷
(a) ç ÷+ç ÷= (b) ç 5 ÷ + ç -1 ÷ =
è 15 6 ø è -2 1 ø ç 19 ÷ ç 3 ÷
è ø è ø
æ ö
ç ÷ æ ö
ç -8 4 ÷ ç 1 5 ÷
(c) ç 6 3 ÷ + ç 8 -2 ÷ =
ç
( ) (
(d) 9 -1 4 7 - -1 3 -1 7 )=
1 ÷ çè -6 5 ÷ø
ç 2 ÷
è 2 ø

2. Carikan nilai x dan nilai y dalam persamaan matriks yang berikut:

æ 2-x ö æ 3 ö æ 7 ö
(a) çç ÷÷ + çç ÷÷ = ç ÷
è y+3 ø è 4 + y ø è -3 ø
æ 3 x ö æç 4 2 ö÷ æ 7 9 ö
(b)ç ÷+ =ç ÷
è -1 -8 ø çè y 6 ÷ø è 4 -2 ø
æ 9 ö æ y ö æ 5 ö
ç ÷ ç ÷ ç ÷
(c) ç x ÷ - ç 6 ÷=ç 1 ÷
ç -1 ÷ çç -1 ÷÷ ç 0 ÷
è ø è ø è ø

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 9
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

LATIHAN 4.3

(a) Hitungkan

 8 5   2 6 
1.      =
 4  7    1  3

 2 5   6  9
   
2.   4 7     8 4  
 0  6  3 1 
  

 5  4 6   9 6  2
3.      
 2 3  1  4  3  7 

 3 6  1  2  5  4
4.         
 0  3  3 8   7 2 

5. 4 5  7  2  1 3  6 0  3 

(b) Cari nilai x dan nilai y dalam setiap persamaan matriks yang berikut:

 x  5   7 
1.        
 3   6 3y 

2. 2x 3  4 2 y   8 9

 x 2   9 6  2y 8 
3.        
 x  6  3    5 y   14  5 

 x  2 3   8 4    3y 7
4.    
 x 4    7 y   2 3 

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 10
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

4.4 PENDARABAN SUATU MATRIKS DENGAN SUATU NOMBOR


(a) Murid-murid diminta meneliti soalan yang dikemukakan dan memberikan jawapan
berdasarkan situasi yang diberi.

(a) Kilang Perusahaan Otomobil Kedua Sdn. Bhd. Mengeluarkan tiga model kereta nasional, iaitu
Alza, Viva dan Myvi dalam suatu tempoh tertentu. Setiap model terdapat dua pilihan warna,
iaitu putih dan merah. Pengeluaran pada bulan Januari diberikan dalam jadual di bawah.

Jenis Model

Warna Alza Viva Myvi

Putih 250 300 350

Merah 200 300 400

Bentukkan maklumat yang diberikan di dalam jadual ini dalam bentuk matriks, J.

(b) Pengeluaran setiap model kereta mengikut warna pada bulan Februari ialah dua kali
pengeluaran pada bulan Januari. Bentukkan matriks F, yang menunjukkan pengeluaran
kereta pada bulan Februari.

(b) Murid-murid diminta menerangkan dapatan yang diperoleh daripada aktiviti yang
dijalankan di atas.

Jenis Model

Warna Alza Viva Myvi

Putih 2 x 250 = 500 2 x 300 = 600 2 x 350 = 700

Merah 2 x 200 = 400 2 x 300 = 600 2 x 400 = 800

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 11
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

Untuk pendaraban suatu matriks dengan suatu nombor yang diberi, darabkan setiap unsur
dalam matriks itu dengan nombor tersebut.

Misalnya:
æ a b ö
A=ç ÷
è c d ø
k = sebarang nombor

æ a b ö æ ka kb ö
\kA = k ç ÷=ç ÷
è c d ø è kc kd ø

Contoh:

Murid-murid diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan pendaraban


suatu matriks dengan suatu nombor yang diberikan di bawah. Murid-murid diminta untuk
menunjukkan hasil kerja dengan menjelaskan perolehan jawapan masing-masing di hadapan
kelas.
æ ö
1. Diberikan A = ç 2 8 ÷, cari setiap operasi berikut:
è -1 4 ø
(a) 3A
(b) 0.5A

2. Ungkapkan setiap operasi yang berikut sebagai matriks tunggal.


æ 9 ö æ 0 8 5 ö
1 æ 8 4 ö ç ÷ ç ÷
(a) ç ÷ (b) 0.2 ç 10 ÷ (c) 2ç 6 4 -1 ÷
4 è -12 24 ø ç -6 ÷ ç -2 5 7 ÷ø
è ø è
3. Selesaikan setiap operasi yang berikut.
æ 2 ö æ 1 ö
æ 3 7 ö æ 3 -1 ö ç ÷ ç ÷
(a) ç ÷ + 3ç ÷= (b) 4ç 5 ÷ - ç 8 ÷=
è -2 10 ø è 5 7 ø ç 9 ÷ ç -4 ÷
è ø è ø

(c) (4 ) (
9 -3 + 2 -1 7 6 - 9 0 5 ) ( )=
LATIHAN 4.4

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 12
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

A. Cari hasil darab bagi setiap yang berikut:

 2
1. 5   
 3

2. (
-4 -2 3 0 )=
3.
1
15 12 
3

1 12  16 8 
4.  =
2  6 0  4 

æ 5 10 ö
5. 2ç ÷=
è -9 -3 ø

B. Hitung dan ungkapkan setiap yang berikut sebagai matriks tunggal.

1   2  3 
1.    4  
2  4    4 

2. 3 4  2  40 1 

 2   1    4
    1 
3.  0   2 5    8  
  3    6  4  12 
     

 2 1 6  5  4 1   2 3 7
4. 3    2     =
 4 5 7  4 0 6  5 4 9

1 æ 2 10 ö æ 3 -1 ö æ 1 -2 ö
5. ç ÷-ç ÷+ 3ç ÷=
2 è -4 8 ø è 6 0 ø è 5 6 ø

C. Cari nilai x dan nilai y dalam setiap persamaan matriks yang berikut:

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 13
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

 3  x  8 
1. 4        
 y   7  15 

æ 6 x ö æ 5 -3x ö æ -3 22 ö
2. 2 çç ÷÷ - 3ç ÷ = çç ÷÷
è y 3 ø è 4 -1 ø è 4y 9 ø

 x  2 16 
    1 
3.  0   2  1   8 
  4  3  4  y 
     

-3 2 x 3  0 2  6  6 1 0 y
1
4.
2

æ x 3 ö æ 6 -3 ö æ x 9 ö
5. 2ç ÷- çç ÷÷ = ç ÷
è -2 2 ø è 0 y ø è -4 10 ø

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 14
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

4.5 PENDARABAN DUA MATRIKS


(a) Murid-murid diterangkan konsep ini dengan diberikan situasi yang berikut.

Keluarga Encik Rahman mengunjungi sebuah restoran untuk makan malam. Jadual di bawah
menunjukkan makanan yang dipesan oleh mereka.

Makanan Nasi Lemak Ayam Goreng Manggi Goreng  MENU 

Kuantiti 3 6 2 NASI LEMAK - RM5

AYAM GORENG - RM2


Harga makanan yang dipesan ditunjukkan dalam menu di sebelah.
MANGGI GORENG - RM 4
Murid-murid diminta untuk menghitung jumlah harga makanan

yang dipesan oleh Encik Rahman.

Jumlah harga makanan = (3 x 5) + (6 x 2) + (2 x 4) = RM 35.00

Murid-murid dimaklumkan bahawa KAEDAH MATRIKS juga boleh digunakan untuk mendapatkan
jumlah harga makanan yang perlu dibayar oleh Encik Rahman.

Pengiraan dengan gunakan kaedah matriks ditunjukkan oleh guru.

Kuantiti makanan ditunjukkan oleh matriks A, A = (3 6 2 )


æ 5 ö
ç ÷
Harga makanan ditunjukkan oleh matriks B, B = ç 2 ÷
ç 4 ÷
è ø

Jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Rahman = AB


æ 5 ö
ç ÷
= ( )
3 6 2 ç 2 ÷
ç 4 ÷
è ø
= (3 x 5) + (6 x 2) + (2 x 4)

= 35

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 15
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

(b) Hasil darab matriks A peringkat m x p dengan matriks B peringkat p x n, ialah satu

matriks tunggal, AB, peringkat m x n.

Hasil darab peringkat 1 x 1

æ X ö
( X X )ç ÷ = ( X )1´1
1´2 è X ø
2´1
Misalnya:

Pendaraban boleh dilakukan kerana nilai yang sama.

æ X ö æ X X ö = ???
ç ÷ ç ÷
è X ø2´1 è X X ø2´2

Pendaraban tidak boleh dilakukan kerana nilai yang berbeza.

(c) Murid-murid diminta untuk mengenal pasti sama ada pendaraban 2 matriks boleh
dilakukan atau tidak, serta nyatakan peringkat hasil darab yang wujud sekiranya
pendaraban boleh dilakukan.

Contoh:

Diberi peringkat matriks M ialah 2 x 1 dan peringkat matriks N ialah 1 x 3. Tentukan


sama ada MN atau NM wujud. Seterusnya, nyatakan hasil darab matriks yang wujud.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 16
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

PENYELESAIAN:

Matriks M N
MN wujud kerana
bilangan lajur M sama
Peringkat 2x1 1x3
dengan bilangan baris
N. Peringkat MN
Sama ialah 2 x 3.

Peringkat MN ialah 2 x 3

Matriks N M NM tidak wujud


kerana bilangan lajur
Peringkat 1x3 2x1 N tidak sama dengan
bilangan baris M.

Tidak sama

(d) Murid-murid ditunjukkan cara-cara untuk mencari hasil darab 2 matriks.

Contoh:

Cari hasil darab untuk setiap operasi yang berikut:

æ ö
(i) ( -1 9 ) çè 37 ÷ø
æ 3 ö
(ii) ç
è 7 ø
(
÷ 6 -4 )
æ 1 -3 ö
(iii) ( 9 3 ç )
è 2 5 ø
÷

æ -1 8 öæ 2 6 ö
(iv) ç ÷ç ÷
è 4 3 øè 0 -7 ø

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 17
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

Penyelesaian:

(i)

æ 7 ö
( -1 9 ç )
÷ = (X)
è 3 ø
= ( (-1)(7) + (9)(3)) Jumlahkan hasil darab.

= ( -7 + 27)
= ( 20)

(ii)

æ 3 ö æ X X ö
ç ÷ 6 -4
è 7 ø
( ) =ç
è X
÷
X ø

æ 3´ 6 3´ (-4) ö
= çç ÷
è 7 ´ 6 7 ´ (-4) ÷ø
æ 18 -12 ö
=ç ÷
è 42 -28 ø

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 18
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

LATIHAN 4.5

A. Cari hasil darab bagi setiap persamaan matriks yang berikut:

2  3 
4
(a)
  1

 3 3 
(b)  2 5 
  4  5

  4
(c)  4  2 5
 5 

 12 0  1 2 
(d)   
  5 3   2 5 

 6 
(e)   3 4
  5

B. Cari nilai x dan nilai y bagi setiap persamaan yang berikut:

  2  4  6
(a)   y 3   
 x    10 15 

 3  6 3  12 
(b)  2 y  4   
 x  8 4  16 

 3 2
(c) x 2   19  8
 5 y

 7 x   1 y   11 11 
(d)      
  4 2   3 4    2  12 

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 19
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

4.7 MATRIKS SONGSANG


(a) Matriks songsang boleh dicari dengan menggunakan rumus yang berikut:

æ a b ö -1 1 æ d -b ö
A =ç ÷, A = ç ÷, ad - bc ¹ 0
è c d ø ad - bc è -c a ø

( ad – bc dikenali sebagai penentu matriks A.


a
) A-1 tidak wujud jika penentu A = 0, iaitu ad – bc = 0.

M æ ö
AA-1=A-1A=I, I = matriks identiti, ç 1 0 ÷.
a è 0 1 ø
t
riks songsang boleh dicari dengan menggunakan rumus yang berikut:

(d) Murid-murid ditunjukkan cara untuk mencari matriks songsang.

Contoh:
æ ö
Cari matriks songsang bagi matriks A = ç 2 -5 ÷ .
è 1 3 ø

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 20
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

Penyelesaian : Kesalahan umum :


æ 2 -5 ö æ 2 -5 ö
A=ç ÷ A=ç ÷
è 1 3 ø è 1 3 ø
1 æ 3 5 ö æ 3 5 ö
A -1 = ç ÷ A -1 = ç ÷
2(3) - (-5)(1) è -1 2 ø è -1 2 ø
1 æ 3 5 ö 1 æ 3 5 ö
A -1 = ç ÷ A -1 = ç ÷
6 + 5 è -1 2 ø 3(2) - (5)(-1) è -1 2 ø
1æ ö 1 æ 3 5 ö
A -1 = ç 3 5 ÷ A -1 = ç ÷
11 è -1 2 ø 6 + 5 è -1 2 ø
æ 3 5 ö 1æ 3 5 ö
ç ÷ A -1 = ç ÷
-1 ç 11 11 ÷ 11 è -1 2 ø
A =
ç -1 2 ÷ æ 3 5 ö
ç ÷ ç ÷ TIADA MARKAH
è 11 11 ø
-1
A = ç 11 11 ÷
WALAUPUN
ç -1 2 ÷
ç ÷ JAWAPAN SAMA.
è 11 11 ø
(e) Murid-murid diminta untuk mencari
matriks songsang berdasarkan matriks yang diberikan di bawah. Murid-murid diminta
untuk menunjukkan jalan penyelesaian di papan putih.

æ -2 8 ö æ -5 -8 ö
(i) A=ç ÷ (ii) B =ç ÷
è 1 -5 ø è 2 3 ø
æ 8 3 ö æ -3 1 ö
(iii) C =ç ÷ (iv) D =ç ÷
è -6 -1 ø è -6 -4 ø

(d) Murid-murid diminta untuk mencuba soalan yang diberikan di bawah.

æ ö
Diberi matriks A = ç 2 4 ÷ , cari
è 1 m ø
(i) nilai m, jika matriks A tidak mempunyai matriks songsang,
(ii) matriks songsang bagi A dengan menggunakan rumus jika m = 3.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 21
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

Penyelesaian:

(i) Jika A tidak mempunyai matriks songsang, maka ad – bc = 0.


(2 x m) – (4 x 1 ) = 0
2m – 4 = 0
m=2

(ii) Jika m = 3, maka


æ 2 4 ö
A=ç ÷
è 1 3 ø
1 æ 3 -4 ö
A -1 = ç ÷
(2 ´ 3) - (4 ´1) è -1 2 ø
1 æ 3 -4 ö
A -1 = ç ÷
6 - 4 è -1 2 ø
æ 3 ö
ç -2 ÷
-1 1 æ 3 -4 ö ç 2 ÷
A = ç ÷=
2 è -1 2 ø ç -1 ÷
ç 1 ÷
è 2 ø

(e)
Murid-murid diminta untuk mencuba soalan yang diberikan di bawah. Penerangan
diberikan berdasarkan konsep AA-1=A-1A=I.

æ ö æ ö æ ö
Diberi matriks P = ç 3 -4 ÷, Q = k ç 5 m ÷ , and PQ = ç 1 0 ÷.
è 2 5 ø è -2 3 ø è 0 1 ø
Penyelesaian:
Cari nilai k dan nilai m.
-1
-1
æ 3 -4 ö 1 æ 5 4 ö
P =Q =ç ÷ = ç ÷
è 2 5 ø ad - bc è -2 3 ø
1 æ 5 4 ö
Q= ç ÷
(3´ 5) - (-4 ´ 2) è -2 3 ø
1 æ 5 4 ö
PQ=I
Q= ç ÷ Q ialah matriks
15+ 8 è -2 3 ø songsang bagi P.

1æ 5 4 ö æ 5 m ö
Q= ç ÷ = kç ÷
23 è -2 3 ø è -2 3 ø
JABATAN PENDIDIKAN PULAU \k
PINANG1
= , m = 4.
23 Page 22
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

Bandingkan

LATIHAN 4.7

A. Cari matriks songsang bagi setiap matriks yang berikut:


3 2
1. A =  
8 5
  6 10 
2. B =  
 2 3 
 5  2
3. C =  
4 1
4 6 
4. D =  
 8 11

B. Selesaikan masalah yang melibatkan matriks songsang yang berikut.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 23
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

æ ö æ ö
1. Diberi A = ç 3 5 ÷ = ç 1 0 ÷, cari matriks A.
è 2 3 ø è 0 1 ø

5  7  4 p
2. Matriks songsang bagi   ialah m  . Cari nilai p dan nilai m.
3  4 3 5 

1  8  2 1 2
3. Diberi bahawa   ialah matriks songsang bagi  .
k   3 m  3 8
Cari nilai m dan nilai k.

 h 2 1  4  2
4. Matriks songsang bagi   ialah  . Cari nilai h dan nilai k.
13 k  2   13 h 

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 24
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

4.8 PENYELESAIAN PERSAMAAN LINEAR SERENTAK DENGAN KAEDAH


MATRIKS

(a) Murid-murid dibimbing untuk menulis persamaan linear serentak dalam bentuk
persamaan matriks.

Contoh: Persamaan linear serentak


3x + 4y = 10
5x – 2y = 8

Penyelesaian: Persamaan matriks


æ 3 4 öæ x ö æ 10 ö
ç ÷çç ÷÷ = ç ÷
è 5 -2 øè y ø è 8 ø

(b) Murid-murid cuba untuk membentuk persamaan linear serentak yang diberi dalam
bentuk persamaan matriks. Wakil kumpulan diminta tampil ke hadapan kelas untuk
menunjukkan hasil kumpulan masing-masing.

Contoh: Tulis setiap pasangan persamaan linear serentak berikut dalam


bentuk persamaan matriks.

(a) 3x + 5y = 5 (b) x = 5y + 6
x = 2y + 7 4y = x – 3

x y
- =1 1
2 3 x= y
(c) (d) 5
x y
+ =4 2y = 6(2x -1)
9 6

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 25
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

(c) Murid-murid ditunjukkan cara untuk mencari nilai x dan y dalam persamaan linear
serentak dengan menggunakan matriks songsang.

Contoh: Selesaikan persamaan linear serentak di bawah dengan


menggunakan kaedah matriks.

3x – 2y = 8
5x – 4y = 13

Penyelesaian: Langkah 1: Tuliskan dalam bentuk persamaan matriks.

æ 3 -2 öæ x ö æ 8 ö
ç ÷çç ÷÷ = ç ÷
è 5 -4 øè y ø è 13 ø

Langkah 2: Selesaikan dengan menggunakan kaedah matriks


songsang.
æ x ö 1 æ -4 2 öæ 8 ö
çç ÷÷ = ç ÷ç ÷
è y ø ad - bc è -5 3 øè 13 ø
æ x ö 1 æ -4 2 öæ 8 ö
çç ÷÷ = ç ÷ç ÷
è y ø (3´ -4) - (-2 ´ 5) è -5 3 øè 13 ø
æ x ö 1 æ (-4 ´ 8) + (2 ´13) ö
çç ÷÷ = ç ÷
ç ÷ Gunakan kaedah
è y ø -2 è (-5 ´ 8) + (3´13) ø matriks songsang
æ x ö 1 æ -6 ö untuk
çç ÷÷ = ç ÷ menyelesaikan
è y ø -2 è 1 ø masalah.
æ -6 ö
Tertib susunan
æ x ö ç -2
÷
÷÷ = ç ÷ mestilah betul.
çç
è y ø çç -1 ÷
÷
è -2 ø
æ ö
æ x ö ç 3
÷
çç ÷÷ = ç 1 ÷
è y ø ç ÷
è 2 ø
1
x = 3, y = Nilai x dan y perlu dinyatakan.
2

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 26
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

(f) Murid-murid diberikan tugas untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dengan
menggunakan kaedah matriks songsang. Wakil kumpulan diminta untuk menunjukkan
jalan penyelesaian di hadapan kelas.

Contoh: Selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan


menggunakan kaedah matriks.

(a) x – 2y = –7 (b) 4a – 3b = –7
2x + 5y = 13 8a – 5b = –11

(c) 10m – 3n = –2 (d) y – 2y = 9


13m – n = 9 4x + y + 3 = 0

(e) Murid-murid
didedahkan penyelesaian masalah yang melibatkan matriks. Soalan ini merupakan
soalan yang memerlukan KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI, KBAT.

“Penggunaan matriks amat luas terutamanya dalam bidang perniagaan,


pengurusan, pendidikan, kejuruteraan dan lain-lain lagi. Di sini, cikgu akan
menunjukkan satu contoh penyelesaian masalah yang melibatkan kehidupan
harian dengan menggunakan kaedah matriks.”

Contoh:

Sebuah restoran menjual jus oren dan jus epal di dalam 2 jenis gelas. Iaitu gelas
kecil dan gelas besar. Harga jus buah-buahan gelas kecil dan gelas besar masing-
masing ialag RM x dan RM y. Pada suatu hari, restoran itu telah menjual 30 gelas
kecil jus oren , 20 gelas besar jus oren, 50 gelas kecil jus epal dan 40 gelas besar
jus epal. Jumlah pendapatan daripada jualan jus oren dan jus epal masing-masing
ialah RM 240 dan RM 440. Cari harga gelas kecil dan gelas besar jus buah-buahan.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 27
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

Penyelesaian:

i. Memahami Masalah

Maklumat yang diberikan.

Jus Gelas Kecil Gelas Besar Harga Jualan (RM)


Oren 30 20 240
Epal 50 40 440
Harga (RM) x y

ii. Merancang Strategi Penyelesaian

Bentukkan dua persamaan linear dan ungkapkan persamaan dalam bentuk matriks.
Selesaikan persamaan matriks dengan menggunakan kaedah matriks songsang.

iii. Melaksanakan Strategi

30x + 20y = 240 dipermudahkan kepada 3x + 2y = 24.


50x + 40y = 440 dipermudahkan kepada 5x + 4y = 44.
æ 3 2 öæ x ö æ 24 ö
ç ÷çç ÷÷ = ç ÷
è 5 4 øè y ø è 44 ø
æ x ö 1 æ 4 -2 öæ 24 ö
çç ÷÷ = ç ÷ç ÷
è y ø ad - bc è -5 3 øè 44 ø
æ x ö 1 æ 4 -2 öæ 24 ö
çç ÷÷ = ç ÷ç ÷
è y ø (3´ 4) - (2 ´ 5) è -5 3 øè 44 ø
æ x ö 1 æ (4 ´ 24) + (-2 ´ 44) ö
çç ÷÷ = ç ÷
ç (-5´ 24) + (3´ 44) ÷
è y ø 2 è ø
æ x ö 1æ 8 ö
çç ÷÷ = ç ÷
è y ø 2 è 12 ø
æ x ö æ 4 ö
çç ÷÷ = ç ÷ Harga jus buah-buahan gelas kecil dan gelas besar masing-
è y ø è 6 ø masing ialah RM 4 dan RM 6.
\ x = 4, y = 6
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG
Page 28
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

(f) Murid-murid didedahkan sekali lagi berkenaan dengan kesilapan umum yang selalu dilakukan
oleh calon-calon semasa peperiksaan. Murid-murid diingatkan supaya tidak melakukan
kesilapan yang sama.

Cara yang betul dalam mencari matriks songsang adalah seperti berikut.

æ a d ö æ 1 -4 ö
A =ç ÷ A=ç ÷
è b c ø è 3 2 ø
1 æ c -d ö 1 æ 2 4 ö
A -1 = ç ÷ A -1 = ç ÷...
ad - bc è -b a ø (1´ 2) - ( -4 ´ 3) è -3 1 ø

KESILAPAN UMUM yang sentiasa dilakukan oleh calon-calon dalam peperiksaan


adalah seperti di bawah.

æ ö
i. Membentuk matriks A-1 = ç 2 4 ÷ terlebih dahulu.
è -3 1 ø

ii. Mencari matriks songsang dengan menggunakan matriks yang telah

1 æ 2 4 ö
dibentuk, iaitu ç ÷. Markah tidak diperolehi
(2 ´1) - (4 ´ -3) è -3 1 ø

sungguhpun jawapan adalah sama memandangkan TATACARA dalam


penentuan matriks songsang salah.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 29
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

(f) Murid-murid diminta menyelesaikan masalah yang diberi dalam KUMPULAN


masing-masing. Setiap kumpulan membincangkan tugasan yang diberikan dan
menyelesaikan masalah mengikut langkah-langkah yang telah disarankan.

TUGASAN 1

Bayaran untuk menaiki sampan ke Pantai Jerjak ialah RM 1 untuk kanak-kanak dan
RM 3 untuk dewasa. Diberikan jumlah kutipan pada hari Sabtu ialah RM 65.00, dan
jumlah penumpang ialah 36 orang. Cari bilangan kanak-kanak dan dewasa yang
menaiki sampan pada hari tersebut.

TUGASAN 2

Terdapat sebuah gerai menjual mi kari dan laksa. Pada suatu hari, Pn Latha
membeli 7 mangkuk mi kari dan 9 mangkuk laksa dengan harga RM 73. Pn Lim
membeli 13 mangkuk mi kari dan 11 mangkuk laksa dengan harga RM 107. Hitung
harga semangkuk mi kari dan harga semangkuk laksa dengan menggunakan
kaedah matriks.

TUGASAN 3

Pn Normah membayar RM27 untuk membeli 2 kg langsat dan 3 kg rambutan.


Anaknya membeli 3 kg langsat dan 4 kg rambutan dengan harga RM 38. Bentukkan
persamaan matriks untuk mewakili maklumat yang diberikan. Seterusnya,
hitungkan harga 1 kg manggis dan 1 kg rambutan.

Wakil kumpulan diminta membentangkan hasil tugasan masing-masing. Murid-murid


diminta memberikan cadangan dan ulasan terhadap jawapan yang diberikan oleh
setiap kumpulan. GALLERY WALK dijalankan.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 30
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

LATIHAN 4.8

Tulis setiap persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks. Seterusnya, hitung
nilai x dan nilai y dengan menggunakan kaedah matriks.

1. –2x + 3y = 13
3x – 4y = –18

2. –3x + 5y = –18
x – 3y = 10

3. –4x + 3y = 17
x – 2y = –8

4. 6x – y = 4
3x + 4y = –7

5. x = 5y – 8
3x – 2y = –11

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 31
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

LATIHAN PENGUKUHAN

 4  3
1. (a) Cari matriks songsang bagi matriks  .
 5  2

(b) Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks:

4x – 3y = 15
5x – 2y = 17

Seterusnya, hitung nilai x dan nilai y dengan menggunakan kaedah matriks.

5  2  6 2
2. Matriks songsang bagi matriks   ialah k  .
3 6   3 p

(a) Cari nilai p dan nilai k.

(b) Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks:

5x – 2y = 16
3x + 6y = –12

Seterusnya, hitung nilai x dan nilai y dengan menggunakan kaedah matriks.

 4 2 1 0
3. (a) Diberi bahawa M     , dengan keadaan M ialah matriks 2 x 2. Cari M.
 5 3  0 1

(b) Tulis persamaan linear serentak berikut dalam persamaan matriks:

4m + 2n = 2
5m + 3n = 4

Seterusnya, hitung nilai m dan nilai n dengan menggunakan kaedah matriks.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 32
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

1  5  6  4 6
4. (a) Diberi bahawa   ialah matriks songsang bagi  .
m  k 4   3 5

Cari nilai m dan nilai k.

(b) Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks:

4p + 6q = 10
3p + 5q = 9

Seterusnya, hitung nilai p dan nilai q dengan menggunakan kaedah matriks.

5. Jadual di bawah menunjukkan kadar biasa bagi bayaran masuk bagi seorang kanak-kanak dan
seorang dewasa untuk melawat Zoo Negara.

Kategori Kanak-kanak Dewasa


Dengan Tanpa Dengan Tanpa
MyKid MyKid MyKid MyKad
Kadar biasa RM10 RM25 RM30 RM50

Sekumpulan 50 orang kanak-kanak dan orang dewasa melawat Zoo Negara dengan jumlah
bayaran RM600 untuk bayaran masuk. Semua pengunjung itu membayar dengan MyKid atau
MyKad. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung bilangan kanak-kanak dan bilangan
orang dewasa dalam kumpulan itu yang mengunjungi Zoo Negara.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 33
MODUL PdP MATEMATIK SPM 2016

i-THINK
Ungkapkan Darabkan kedua-dua Selesaikan persamaan
persamaan linear belah persamaan matriks itu untuk
serentak dalam matriks itu dengan mendapat nilai-nilai
bentuk persamaan matriks songsang. pemboleh ubah.
matriks.

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG


Page 34