You are on page 1of 1

Dungyumi-Chờ

q = 60

Intro piano Đệm 1 piano


C‹ œ F‹
b 4 œœ œ˙ œ œ œG(“4)
C‹ G F‹ C‹ D‹7(b5) G&7 G7 C‹ D‹7(b5) G
b
& 4b œ œ nœ stringÓ Ó Ó
V V
∑ ∑ ∑
Từng tiếng bước chân ...

bb C‹ ™™ ∑
8

& ∑
b Ó Ó Ó Ó ∑ Ó Ó ∑ Ó Ó
A¨Œ„Š7 B¨ E¨Œ„Š7 A¨Œ„Š7 D‹7(b5) G(“4) G C‹ D‹7(b5) G G7
string
ngày tháng có quay ... Giờ biết ta đã cách xa ...

Fill A TEMPO

bbA¨/C
16

b Ó Ó Ó Ó Ó Ó ∑ Ó Ó Ó Ó Ó Ó
C‹ A¨Œ„Š7 B¨ E¨Œ„Š7 A¨Œ„Š7 D‹7(b5) G(“4) G C‹ F‹7 B¨ E¨Œ„Š7
&
Hãy ôm lấy em ... Ai bi guây tin phò du ...

bbA¨Œ„Š7
23

b Ó
D‹7(b5) D7
Ó Ó
G7
Ó
C‹
Ó
F‹7
Ó
B¨ E¨Œ„Š7 A¨Œ„Š7 D‹7(b5)
Ó Ó Ó Ó
G
Ó
C‹
Ó 2 4
& 4Ó 4
Dìu lét mí nâu ...

Pi a lô sô lô ...

bb 4 F‹7 ™™ Ó
30
B¨ E¨Œ„Š7 C‹ F‹7 D‹7(b5) G(“4) G7 A¨Œ„Š7 B¨ G C‹ A¨Œ„Š7 D‹7(b5)
b
& 4 Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó
có những lúc ...

b
37
G(“4) G B¨ E¨Œ„Š7 A¨Œ„Š7 D‹7(b5) D7 G7 C‹ F‹7 B¨ E¨Œ„Š7
&b b Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó
C‹ F‹7

guây tin phò du ... Dìu lét mí nâu ...

Rall ..................... out piano


bbA¨Œ„Š7
44

b Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Œ Œ ∑ ∑ ∑
D‹7(b5) G C‹ F‹ C‹ D‹7(b5)/C G(“4) G C‹
&

RIFF drum
b
51

& b b ¿™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Copyright © phidaika