You are on page 1of 9
Uniti de misara peniru capacitatea vaselor 14206:10° mm? ills = 056824107 mi? 612-10" 1 quact(qt)=2 pes= 8 gils= 1, | gallo (imperial Standard Gallon, gal) ots 8 pis = 32 gills= 4545971 Uniti de masura pentru mas 1 dram w 1,771845:107 kg ounce (02) = 16 dranns =28,34952:10° kg 1 pound (Ib) = 15 02 =256 drama 49340 eg 1 quart (Qr)= 28 ths = 44K 92 =7. 1 dram Alte unitayi de masurd anglo-saxone ' si cpouned-mass per square inch) = 68847757 Pa 1 fet of water (4 °C) = 2988.98 Pa 2.700585 kg Tema 2: Presiuni in lichide si gaze Piguet Bia1.0 ase eateulere tatljmea ha cloane’ dei in rezervorl Drezentat in figwia 1, dacd se cunose urmatoarela:cotele hy 2 igs Om. densi fiiuu,apei si mercuruli 830 kgm, pe 998 Gem a= 13.600 ko/m? si presiunea absolut 8 gazelor din rezervor p, = 0,105 Mba, Pigwad Piguet 1 peck (pek) = 2 gals = 8 g's= 16 pts = 64 gills ~9,09193:10° mn? {bushel (By) = 4 36367710" m? 1 quarer~ § Du=32 poks~64 gals = 256 g = 0.29004 m? " barel (1) = 0,1589873 mi Deks = 8 gals = 32 is = 64 pls = 256 gills r= 112 Ibs = 50.80234 ig wera englert)= 917, 1846 kg " ong-ton (ond engleza) = 80 Qr= 1.016,0158 ke 1 barrel per day = 1,840131-10°4 mils 1 gallon per minute = 6309020-10" mvs Figwa 5 Bh yatta we eserves ear comin ap see asada un nanomery,fomat dado tabu oma de U,cuplae tn Serie {figura 2). Cunoscénd: > 200 cm, y= 70.em, fs =I kgldm’, py=13,6ka/dm’, se 180 em, 4, = $0.6m, = 240 em, ‘et valorile absolutd gi relativa ale presiuni aerului din rezcrvor cota 1985, 201 Fagen lance LPG, aru amen le Herules gone 3.38.31Sisemul din figura 3 confine re chide nemiseibil, eu densitie:p, = 780 kg/n?, ps =900 kal. py 360 kg/m’, si un ‘282, Cunieng: R= 5 om, d=4em, hy=24om, y= 6m, hy 2.em $i presiunea p,~2,4bar, se cere s se determine: a presunea celativa a gazulu b) modulul forjei F care actioneaza asupra pistonului, 322.2158 se calouleze valorite absolute gi relative ale presiuilor din eentrele A gi B ale ezervoarlorsfric din figura 4 Cunpecind: b= 1m hes 18 mA = LS, y= 1.2m, hy 0.8m, py= 1.05 kg p2= | kg/d’, py =I. kpldm’ Ka/dim’d= S.em si F= 5 kgf. §.5 0.83156 se calculeze inlimea de vacuum, exprimata in mm Hi itn mm H:O, din camera cu aetK,pusl tn comunicfie Gu manomerul ew doi eilindri din figura 3, care conjine volume egaic de apa cu denstatea p, = 1.000 ky’ si ulei ea ensitatea p= 920 kgm, Se mal cunase: D~ 40 mm, d= 4 mm gi b= 300 mm Tama 3: Forte de presiune pe suprafete olane Figen? Figwos Figura 9 6. R 32 9.2 SK se caleuleze adincimes minima, A,» pei, asl indt still plan basculant din figura 6 se deschid, ‘fotindurse fafa de axa orizontala ce trece prin punctul A, Se cunose: ‘& = 65°, a= 1 m, 9 = 10° kg/m’ gi laimea stvilarului b= 3m. Se negijeazl greutateastivilarlu,precum si ortele de fecare, 7.3.41, 9.31 Gura de evacuare a pei, prevazuta in peretele lateral al barajului din figura 7, este obturat& de un st&vilar plan, cu dimensiuile 2.5 m= 2 m yi e= 03m, care se poate deplas pe peretelo barajulul sub aiunea frei 7 tind o8. = 70% B10" ky’, sarcina hidraulod la baza gurit de evacuare H = 20 ra, greutatea stivilaruui G=22 1 gi eoefclenal de freware dintre stavilar $i peretele barajului = 0.35, se cere s& se determine modutul forjei TF £:312.0 31Un vas parlelipipedic inhi, cu dimensiunie 6 gi 7, es cuplat, prntun tub vertical, cu un cilindu eu piston, Terns elie ntoneazn feria F figura 8). Cunoscind: 1,8 kN, d= 100 mm, A, = 130 em, hs ~ 90 em, hy = 130 em, py = 10° gi’, pp = 1,2-10" yim’, /1 = 1,6 m si. «0,5 m, se cere sa se determine: 2) voile absolut gi rlativk ale presiuni gazulu din vase, ) reaultenuafortior de presiune cae actionea/A pe unl din pereii de imensiunt sa vasulul Figo 9 Figura (7 Figura 72 Figua it P42 Rezervorul paralelinipedic din figura 9 are dimensiunile 6, b, H si contine ffi i gaze. Cunoscand: £ = 2 m, = 4 m. FM, = 0.6 ms = 3 m, p= 0,86 ky'dm’ si pg 13,6 ka/dm?, se cere 58 se calculeze: 2) Valorie abso uta si relative ale presiunii gazelor din rezervor; rezullanta forjelor cle presiume care actioneaza pe unul din pereji de dimensiuni £ si Hai revervorulu (rhahAe Rs. 2011 Bap Wad teen ‘Pblome de examen le Hidautes ganeraig Facutales PG. aul ews dl 2) 5 12.316 p22 Evacuarea apei dintr-un bazin se retlizeazd print-o galerie orizontal,obturati de placé patratS, eu latura a = 80 om, cere se poate roti fajk de axa orizontald ce trece prin punctul A (figura 1/0). Se cere si se calculeze modulul forge’ id sarcina hidraulicd le partea superioaré a plc h orizontale F necesara pentru a menjine placa in pozitie inchisd, cunos 250 cm si densitatea apei p = 10° kg/m’ Tema 4: Forte de presiune pe suprafete curbe 11,R33,1.28 Evacuarea apei dint-un bazin se realizeaz& printr-o galerie orizontala, obturata de un tavilarsemiclindric, cu raza ‘= 40 cm si lungimes /~ 60.cm., care se poate roti fat de axa orizontala ce trece prin punctul A (figura 1/), Se cere sf 5 Gélouleze modulul forei orizontale F necesard pentru a mentine stivilarul tnchis, cunosedind sarcina hidraulic8 la partea Superioard a stivilarului A=3 m gi densitatea apei p = 10° kg/m’ 12. 45 p. 50 Rezervorul paralelipipedic deschis din Figura 12 esie previzut, ‘nt-unul din perei lateral feu 0 deschidere de. forma Areptunghivlars, —obturaté fu un capac, format dintr- un semiclindru si dout Jumitayi dese. ‘Cunoscand: valoaree presiunii relative la. baza ‘capacului p, = 13,8 kPa, densitaen ifeiului din rezervor p = 880 kg/m, raza gi ‘ungimea semicilindrului & = 60 em, respectiv /= 2,8 m, se cere sit se determine modalul gi corientarea —_reaultantei, Figura ts Figwa ls Fiewa 6 fooler a pristine pa suprafaa semicilindrica. 13.12 3188se calculeze modulul si orientarea rezultantel forfelor de presiune care actioneazi asupra stavilaruluicilindre din Figura 13, cunoscind urmitoarele: d= 2,4 m, f= d, hy = a, lungimea cilindrulai /= 4 m si densitatea apei p= | kgidn’, 14.37 p23 0 pillnc cu capac (figura 14), care poate culisa vertical, fra frecare, intr-un tub vertical, se aflé tn echiibr cu 0 Coloand de lichid, Negifand greulatea pilniei si cunasténd report Did = 4, se cere se caleuleze valonrea report H/h 15.216. Un vas tronconic, de dimensiunis d~ 10 em, D = 18 em, fy = 30 cm, comune printr-un tub fn forma de U al cérui ddiametru este negliabil, cu 0 coloana de lichid (/igura 15). Cunoseéind éy = I'm gi = 0,96 ke/éne, se core sf se determine ‘modulul gi orientarea rezultanteiforfelor de presiune care actioneazd asupra vasului 16. 319, 9 9 Palnia cu capac din figura 16 conjine un gaz, a chrui presiune este indicath de un manometry cu metcut Cunoseand: d= 5 cm, D = 40m, f= $0 em f= 32 em, Py ™ 13.600 kg/m’, se cere s& se caleuleze: 4) rezultantaforjelor de presiune care aojionear pe suprafaa laterald plniel, by) reaultantafovfelor de presiune pe eapacl pale igen 18 Figwa 19 Fig 20 17.320». Un corp de formé paralelipipedicd, cu dimensiunile: 6 = 20 em, = 40 om, A 10 cm, se afl in echilia, in poziia indicala figura 17), int-un vas deschis, care conjine apa si uli. Stind c8: y= 2.cm, p= 10 kein’, p, = 900 ke/m’, se cere 8 se determine densitatea materalului din care este confectionat corpl 18.321 0.2 Rezervoral desshis in figura 18 este prevazut,int-unul din perei lateral, inclinat cu unghiul cr = 60° fae de oFiznntalG, ev un capac. format dinieun semvcilindrs yi doua june de dse. Cunoscénd: R= 60 cm, A= 2.3 my, Ingles Capacului = 31m si densitaca ape strate din vas 0 ~ ILS kgldm', se cere si se determine modulus orientarea e2ullantet forjelor de presiune care actioneaza pe suprafaa semicilindrica ‘ Come MRS 2011 Eagan Ma