You are on page 1of 132

Y¶OYP°EIO EP°A™IA™ KAI KOINøNIKøN A™ºA§I™EøN

°ENIKH ¢IEY£YN™H ™YN£HKøN KAI Y°IEINH™ TH™ EP°A™IA™


KENTPO Y°IEINH™ KAI A™ºA§EIA™ TH™ EP°A™IA™ (KYAE)

ª∂£O¢Oπ ¢∂π°ª∞∆O§∏æπ∞™
∫∞𠶃O™¢πOƒπ™ªOÀ
Ã∏ªπ∫ø¡ ¶∞ƒ∞°O¡∆ø¡
™∆O ∂ƒ°∞™π∞∫O ¶∂ƒπµ∞§§O¡

O ™HË
K¢ ̤Ó
' E ËÚˆ
B ÌÏ
™˘

A£HNA 2001
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ
°ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Ù˘ ∂ÚÁ·Û›·˜
K¤ÓÙÚÔ YÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ EÚÁ·Û›·˜ (KYAE)

ª∂£O¢√π ¢∂π°ª∞∆√§∏æπ∞™
∫∞𠶃√™¢π√ƒπ™ª√À
Ã∏ªπ∫ø¡ ¶∞ƒ∞°√¡∆ø¡
™∆√ ∂ƒ°∞™π∞∫√ ¶∂ƒπµ∞§§√¡

A£HNA 2001
EÈ̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘
TÌ‹Ì· ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ XËÌÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
TËÏ: 32 14 820 º·Í: 32 14 197

HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·: X·Ï‚·Ù˙‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Û˘ÌÏËڈ̤ÓË Î·È ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË ·Ó·Ù‡ˆÛË


ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ 1989

¢IANEMETAI ¢øPEAN - A¶A°OPEYETAI H ¶ø§H™H


¶ƒ√§√°√™

∆Ô YÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ AÛʷϛۈÓ, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓË-


ÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘, ı¤ÙÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛıËΠ·fi ÙÔ K¤ÓÙÚÔ YÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ EÚÁ·Û›·˜
(KYAE) Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÚȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
∞ӷʤÚÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ, Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ηÈ
ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜.
π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ‰fiıËΠÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔ-
ÏË„›·˜ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Â›Ó·È ÔÈ Èfi ηٿÏÏËϘ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ˜
ÁÈ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ √ÚÈ·ÎÒÓ ∆ÈÌÒÓ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ ÚÔ-
‚ϤÔÓÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· (.‰. 307/1986, .‰. 77/1993, ..
94/1987, .‰. 70·/1988 Î.¿) ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.
∆Ô Î›ÌÂÓÔ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ٤ÛÛÂÚ· ÎÂÊ¿Ï·È· :
™ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ π ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ.
∆Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ππ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡
ÁÈ¿ ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ·ÂÚ›ˆÓ, ·ÙÌÒÓ ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ·Ó·-
Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·
Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ·,
ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ.
™ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ πππ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÌÂıfi-
‰ˆÓ ¯ËÌÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ πV ‰›ÓÔÓÙ·È
Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ¿ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ.
∆¤ÏÔ˜, ÛÙ· ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È:
- ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ .‰. 77/93 “°È· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
Ì¤ÓˆÓ ·fi Ê˘ÛÈÎÔ‡˜, ¯ËÌÈÎÔ‡˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË
Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶.¢/ÙÔ˜ 307/86 ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 88/642/EOK” (¶·Ú¿ÚÙËÌ· I)
- ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ
(¶·Ú¿ÚÙËÌ· II)
- Û¯¤‰ÈÔ ÂÓÙ‡Ô˘ - Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔÈ-
¯Â›· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ (¶·Ú¿ÚÙËÌ· III)
- ›Ó·Î˜ Ì ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ·Ó¿Ï˘Û˘ ÁÈ¿
ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÁÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚԂϤÔÓÙ·È
√ÚȷΤ˜ ∆È̤˜ ¤ÎıÂÛ˘ ·fi ÙËÓ ÓÔÌÔıÂÛ›· (¶·Ú¿ÚÙ. IV Î·È V).

3
¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
π.∂π™∞°ø°∏
1. °ÂÓÈο ..................................................................................................... 7
2. ¶ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ .................................................................... 8

II.ME£O¢OI ¢EI°MATO§HæIA™ XHMIKøN ¶APA°ONTøN


1. °ÂÓÈο...................................................................................................... 11
2. ª¤ıÔ‰ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÁÈ¿ ·¤ÚÈ· Î·È ·ÙÌÔ‡˜..................................... 13
2.1. ŸÚÁ·Ó· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ·¤Ú· (∞ÓÙϛ˜) ........................................... 13
2.2. µ·ıÌÔÓfiÌËÛË ·ÓÙÏÈÒÓ Î·È Û˘Ó¯‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜................................. 13
2.2.1. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·................................... 13
2.2.2. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·......................................... 14
2.2.3. ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ............................................................. 14
2.3. ∫ÂʷϤ˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜................................................................ 16
2.3.1. ∞¢ı›·˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ·¤Ú· ........................................ 16
2.3.1.1. ºÈ¿Ï˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜
2.3.1.2. ¶Ï·ÛÙÈÎÔ› Û¿ÎÔÈ
2.3.2. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û ̤ÛÔ....................................................... 17
2.3.2.1. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û ¯ËÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi
2.3.2.2. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û ۈÏËÓ¿ÚÈ· ÌÂ
ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
2.3.2.3. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
Ì ‰È¿¯˘ÛË
3. ª¤ıÔ‰ÔÈ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÁÈ¿ ·¤ÚÈ· Î·È ·ÙÌÔ‡˜ ............................. 21
3.1. ™ˆÏËÓ¿ÚÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ................................................. 21
3.1.1. ∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ........................................................... 22
3.1.1.1. ™ÙÈÁÌÈ·›Â˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ
3.1.1.2. ªÂÙÚ‹ÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜
3.1.2. ¶·ıËÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ............................................................... 25
3.1.3. ∂ÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘ ............................. 25
3.2. ŸÚÁ·Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ........................................................................ 25
4. ª¤ıÔ‰ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ Û ʛÏÙÚ· ................................. 26
4.1. °ÂÓÈο .............................................................................................. 26
4.1.1. ∞Ú¯‹...................................................................................... 26
4.1.2. ¶Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ - ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ...................................... 27
4.1.3. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ·Ó·Ó‡ÛÈÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜
·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ.................................................... 27
4.2. EÍÔÏÈÛÌfi˜. KÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ............................................... 27
4.2.1. B·ÛÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹ÙË ................................... 27
4.2.2. BÔËıËÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ....................................................... 28
5
4.3. K‡ÚȘ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ............................................... 28
4.4. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ .............. 29
4.4.1. ¶·ÚÔ¯‹ ·ÓÙÏ›·˜. T·¯‡ÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ·¤Ú·........................... 29
4.4.2. KÂÊ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ (ı‹ÎË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘)...................... 29
4.4.3. º›ÏÙÚÔ .................................................................................. 29
4.4.4. EÈÏÔÁ¤·˜ - Ù·ÍÈÓfiÌËÙ‹˜...................................................... 31
4.5. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.................................................................................. 34
5. ª¤ıÔ‰ÔÈ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ............................................ 35
5.1. °ÂÓÈο............................................................................................... 35
5.1.1. ∞Ú¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ................................................. 35
5.1.2. ¶Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ................................................................. 35
5.1.3. ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· - ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·......................................... 35
5.2. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ΢ÚÈÔÙ¤ÚˆÓ Ù‡ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ¿ÌÂÛ˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ ...... 35
5.2.1. ºˆÙfiÌÂÙÚ· ÛΤ‰·Û˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜........................................ 35
5.2.2. ¶ÈÂ˙ÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜ (ÈÂ˙ÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ˙˘ÁÔ›)............. 36
5.2.3. MÂÙÚËÙ¤˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ (ÂÍ·Ûı¤ÓËÛ˘)
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ‚‹Ù·..........……………………………………… 36

πII.ME£O¢OI XHMIKH™ ANA§Y™H™


1. KÏ·ÛÛÈΤ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ................................................................... 37
2. Xڈ̷ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ .................................................................... 37
3. OÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ..................................................................................... 38
4. HÏÂÎÙÚÔ¯ËÌÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ....................................................................... 38

IV.A¶OTE§E™MATA - MONA¢E™
1. YÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ............................................................... 39
2. MÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ..................................... 39

¶APAPTHMATA
I. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ .‰. 77/1993................................................................... 41
II. K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÚÔηٷÚÎÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·Ì-
Ì·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (Check List)................. 45
III.ŒÓÙ˘Ô - Ú·ÎÙÈÎfi ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ................................................................ 46
IV.¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ·Ó¿Ï˘Û˘ ¯ËÌÈÎÒÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·
(.‰. 61/1975, Ó. 492/1976, .‰. 1179/1980, .‰. 307/1986,
.‰. 77/1993, .‰. 399/1994 .‰. 127/2000) ........................................... 49
V.¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ·Ó¿Ï˘Û˘ ¯ËÌÈÎÒÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (·ÈˆÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È Î·ÓÒÓ)
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·
(.‰. 307/1986, 94/1987, 70·/1988, 77/1993, 399/1994, .‰. 127/2000)... 50
VI.¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È Ì¤ÙÚËÛ˘ ¯ËÌÈÎÒÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· .‰. 90/1999....52
6
π.∂π™∞°ø°∏

1.°ÂÓÈο

∆Ô ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·˘Ùfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ı¤Ì·Ù· ˘ÁÈ-


ÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ
Î·È ÂȯÂÈÚ› ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Î·È ÙËÓ
·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (·ÂÚ›ˆÓ, ·ÙÌÒÓ, ÛÎfiÓ˘ Î.¿.) ÛÙÔÓ
·¤Ú· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜.

∏ ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔ-
ÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘
ÂÈ¤‰Ô˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ì ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘
ÙˆÓ ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È
ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË
Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· :

4 ¡. 61/1975 “¶ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÙˆÓ ÚÔÂÚ-


¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎ Ù˘ ¯Ú‹Ûˆ˜ ‚ÂÓ˙ÔÏ›Ô˘ ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÚȯfiÓÙˆÓ ‚ÂÓ˙fiÏÈÔ”
(º∂∫ 132/∞/1975).

4 ¡. 492/1976 “¶ÂÚ› ΢ÚÒÛˆ˜ Ù˘ „ËÊÈÛı›Û˘ ÂÓ °ÂÓÂ‡Ë Î·Ù¿ ÙÔ 1971


˘’·Ú. 136 ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ì‚¿Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ “¶ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡-
ÓˆÓ ‰ËÏËÙËÚÈ¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÂȘ ÙÔ ‚ÂÓ˙fiÏÈÔÓ” (º∂∫ 332/∞/1976).

4 ¶.¢. 1179/1980 “¶ÂÚ› ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÎÙÈıÂ-
Ì¤ÓˆÓ ÂȘ ÙÔ ÌÔÓÔÌÂÚ¤˜ ‚ÈÓ˘Ïԯψڛ‰ÈÔÓ....” (º∂∫ 302/∞/1980).

4 ¡. 1568/1985 “ÀÁÈÂÈÓ‹ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ (º∂∫ 177/∞/1985).

4 ¶.¢. 307/1986 “¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÂ


ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜”
(º∂∫ 135/∞/1986).

4 ¶.¢. 94/1987 “¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi


ÌfiÏ˘‚‰Ô Î·È ÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ÈfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·” (º∂∫ 54/∞/1987).

4 ¶.¢. 70·/1988 “¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ·Ì›·ÓÙÔ


ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·” (º∂∫ 31/∞/1988).

4 ¶.¢. 77/1993 “°È· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ê˘ÛÈÎÔ‡˜, ¯ËÌÈÎÔ‡˜
Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶.¢/ÙÔ˜
307/86 ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 88/642/EOK”.
(º∂∫ 34/∞/1993).

4 ¶.¢. 399/1994 “¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó-
‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û ηÚÎÈÓÔÁfiÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ
Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 90/394/EOK” (º∂∫
221/∞/1994).

4 ¶.¢. 17/1996 “M¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ
7
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÚÔ˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
89/391/EOK Î·È 91/383/EOK” (º∂∫ 11/∞/1996).

4 ¶.¢. 175/1997 TÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ .‰. 70·/1988 "¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤-


ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ì›·ÓÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·" ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙËÓ
Ô‰ËÁ›· 91/382/EOK. (º∂∫ 150/∞/1997).

4 ¶.¢. 90/1999 “K·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÔÚÈ·ÎÒÓ


ÙÈÌÒÓ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ 91/322/EOK ηÈ
96/94/EK Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ .‰.
307/1986 "¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ÔÚÈ-
Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜”
(135/∞/1986) fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ .‰. 77/93 (34/A/93)” (º∂∫
94/∞/1999).

4 ¶.¢. 159/1999 “TÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ .‰. 17/96 "M¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ 89/391/EOK Î·È 91/383/EOK" Î·È ÙÔ˘ .‰. 70·/88 "¶ÚÔÛÙ·Û›·
ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ·Ì›·ÓÙÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· (31/A/88)
fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙÔ .‰. 175/1997 (150/A/1997)” (º∂∫
157/∞/1999).

4 ¶.¢. 127/2000 “TÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ .‰. 399/1994 "¶ÚÔÛÙ·Û›·


ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÂ
ηÚÎÈÓÔÁfiÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙËÓ Ô‰Ë-
Á›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 90/394/EOK (221/A/1994)” ÛÂ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙËÓ Ô‰Ë-
Á›· 97/42/EK ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” (º∂∫ 111/∞/2000).

4 ¶.¢. TÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ .‰. 307/86 “¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ
Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜”.
(˘fi ¤Î‰ÔÛË)

4 ¶.¢. “¶ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· ·fi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˘˜ Û ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜”
(˘fi ¤Î‰ÔÛË)

TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ˘fi ¤Î‰ÔÛË .‰. Â›Ó·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜


ÚÔ˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ 98/24/EK ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 7˘ AÚÈÏ›Ô˘ 1998
(14Ë ÂȉÈ΋ Ô‰ËÁ›· ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜
89/391/EOK). M ·˘Ùfi ÙÔ .‰. ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Â›Û˘ ÙÔ .‰. 94/1987 "¶ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÌfiÏ˘‚‰Ô Î·È ÙȘ
ÂÓÒÛÂȘ ÈfiÓÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· (54/A/1987)"

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¶.¢. 77/1993 Î·È 90/1999: ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ ¤ÎıÂÛ˘ Û ¯ËÌÈÎfi


·Ú¿ÁÔÓÙ· ÓÔÂ›Ù·È Ë ÙÈÌ‹ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ë Ì¤ÛË 8ˆÚË
¯ÚÔÓÈο ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ËÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ηٿ
ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ 8ˆÚ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ Î·È 40ˆÚ˘ ‚‰ÔÌ·‰È·›·˜ ÂÚÁ·-
Û›·˜ ÙÔ˘. AÓÒÙ·ÙË ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ ¤ÎıÂÛ˘ Û ¯ËÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÓÔÂ›Ù·È Ë ÙÈÌ‹ ÙËÓ
ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚÓ¿ Ë Ì¤ÛË ¯ÚÔÓÈο ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘
8
ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ËÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ‰ÂηÂ-
ÓÙ¿ÏÂÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÔÚÈ·-
΋ ÙÈÌ‹ ¤ÎıÂÛ˘

√ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÂÓfi˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘


Û ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘
ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È Ë “·ÙÔÌÈ΋” ‰ÂÈÁÌ·-
ÙÔÏË„›·, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ηٿÏÏËÏÔ ÊÔÚËÙfi fiÚÁ·ÓÔ, Ô˘ ʤÚÂÈ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜
Â¿Óˆ ÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ (‚Ϥ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ππ, 1 Î·È ™¯‹Ì·-
Ù· 1 Î·È 2). ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ .¯. fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Èı·-
ÓÒÓ ‰È·Ê˘ÁÒÓ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ‹ Ó· ÂÓÙÔÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó˜
ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË
‹ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, fiÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË-
„›·˜. √ ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “ÛÙ·ÙÈ΋” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·.

∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ “ÛÙ·ÙÈ΋˜” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÈÚÔ-


ÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, Â¿Ó Ë ‰È·‰Èηۛ· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÂÚÈÔÚÈ-
Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ô ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ
ÎÔÓÙ¿ Î·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘.

™Ù· ÂfiÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi-


˙ÔÓÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ Î·È Â›Ó·È ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ˆ˜ ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË
¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ.

(‚Ï. Î·È ¶·Ú¿ÚÙËÌ· I, ÙÌ‹Ì· ° ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ .‰.77/93)

2. ¶ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ.

√ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡


¯ÒÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„ÈÒÓ Î·È ÌÂÙÚ‹-
ÛˆÓ, Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Û˘ÏÏÂÁÔ‡Ó Â·Ú΋ ÛÙÔȯ›· ηÈ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì :

2 ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·.

2 ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙË Û‡ÛÙ·ÛË, ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ


˘ÏÒÓ Î·È ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ÚÒÙ˜ Î·È ÚfiÛıÂÙ˜ ‡Ï˜, ÚÔ˚fiÓÙ·,
˘ÔÚÔ˚fiÓÙ·, ·fi‚ÏËÙ· Î.Ï..) ηıÒ˜ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹, ˘fi ÙËÓ ÔÔ›· ›ӷÈ
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·.

2 ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ Ì˯·ÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ


·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÈÎÔ‡ ‹
ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Î.Ï..

2 Ù· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·fi ÙËÓ ÂÈ-
¯Â›ÚËÛË.

2 ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û οı ı¤ÛË ‹ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù· ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ (ʇÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ˆÚ¿-
ÚÈÔ, ‰È¿ÚÎÂÈ·, Û˘Óı‹Î˜ ¤ÎıÂÛ˘ Î.¿.) ·Ú¿ÚÙËÌ· I (ÙÌ‹Ì· B ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·-
ÙÔ˜ ÙÔ˘ .‰. 77/93).

9
(‚Ï. Î·È ¶·Ú¿ÚÙËÌ· I, ÙÌ‹Ì· B ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ .‰.77/93)

∂›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¤Ó·
›‰Ô˜ ηٷÏfiÁÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ (Check List), fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· πI.
£· Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· ÏËÊı› ˘fi„Ë, fiÙÈ Â›Ó·È Û¿ÓÈ· Ë ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ
¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Û ÌÈ¿ ı¤ÛË ‹ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ
ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘
ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ Î·È ¯ËÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙË-
Ù˜, ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
·ÂÚÈÛÌÔ‡ Î.¿.

™ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·Ù¿ ηÓfiÓ· ÂÚÈÛÛfi-


ÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ËÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ™˘¯Ó¿ Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂË-
Ú¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ï·Óı·Ṳ̂ӷ
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ηٿÏ-
ÏËÏ˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ̤ÙÚËÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Ù· Û˘Ïϯı¤ÓÙ· ÛÙÔȯ›·.

°È· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi


ÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ηٿÏÏËϘ ̤ıÔ‰ÔÈ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È Û ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ. ∆¤ÙÔȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ :

·) ÙÔ National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) ÙˆÓ ∏¶∞ ÌÂ


ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ “∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ªÂıfi‰ˆÓ” (Manual of Analytical
Methods).

‚) H Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·-


Ù›·˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ì ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ “∞ӷχÛÂȘ ∞¤Ú·” (Luftanalysen) ηÈ

Á) H Health and Safety Executive Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛ‹ Ù˘ “ª¤ıÔ‰ÔÈ
¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ∂ÈΛӉ˘ÓˆÓ √˘ÛÈÒÓ” (Methods for the Determination of
Hazardous Substances MDHS).

√È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·˘Ù¤˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÂÓÈο ·Ú·‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù·


ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ı¤Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜.

10
ππ. ª∂£√¢√π ¢∂π°ª∞∆√§∏æπ∞™ Ã∏ªπ∫ø¡ ¶∞ƒ∞°√¡∆ø¡

1. °ÂÓÈο

™·Ó ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÂÓÓÔԇ̠·ÚÈ· ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ͯˆÚÈÛÙ‹˜


‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ì ÂȉÈο fiÚÁ·Ó·, fiÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÍÔ-
ÏÈÛÌfi (‚Ï. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ πππ).

ÕÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜


Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì ÙËÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰Â›Á-
Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· (‚Ï. ÎÂÊ¿-
Ï·ÈÔ ππ, 3 Î·È 5).

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙÔÓ fiÚÔ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÓÓÔԇ̠ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ
¯ËÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂͤٷÛË ‹ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, Ô˘
·ԂϤÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· (fiˆ˜ ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˙‡ÁÈÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Î.¿.)

√È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û¯ÂÙÈο ·Ϥ˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹


ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û fiÚÁ·Ó· ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË
Ì ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, fiÔ˘
··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ·Ó¿Ï˘Û˘, ÛÔ‚·Ú¤˜
ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘.

√È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ù˘ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο fiÚÁ·Ó· ÔÈΛÏ-


ÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Ê˘ÛÈο Î·È ¯ËÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÙÔ Â›‰Ô˜
Ù˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘.
√‰ËÁ›Â˜ Î·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ηÈ
·Ó¿Ï˘Û˘ ÁÈ· οı ¯ËÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.
∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë Èfi ÛˆÛÙ‹ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ı· ‰ÒÛÂÈ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ·ÔÙÂ-
ϤÛÌ·Ù·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ó Ë

™¯‹Ì· 1 : “∞ÙÔÌÈÎfi˜” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹Ù˘


11
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ‹ ·Ó ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ Ï¿ıË Î·Ù¿ ÙËÓ
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘.

∆Ô fiÚÁ·ÓÔ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ‚·ÛÈο ·fi ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·. ∆Ô Û‡ÛÙË-


Ì· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· (·ÓÙÏ›·) Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ (‰¤ÛÌ¢Û˘) ÙÔ˘
¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· (ÎÂÊ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜) (‚Ï. ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ππ, 2.1, 2.3, 4.2).

°È· ÙËÓ “·ÙÔÌÈ΋” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· (‚Ϥ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ π, 1) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÔÚÁ·-


ÓÔ ÌÈÎÚÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Î·È Û¯‹Ì·ÙÔ˜ (“·ÙÔÌÈÎfi˜” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹Ù˘), ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÈ Ô
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Â¿Óˆ ÙÔ˘ Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘,
‰Â›ÁÌ· ·fi ÙË “˙ÒÓË ·Ó·ÓÔ‹˜” ÙÔ˘. (“∑ÒÓË ·Ó·ÓÔ‹˜” ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ÓÔËÙfi ËÌÈ-
ÛÊ·›ÚÈÔ Ì ·ÎÙ›Ó· 30 cm, Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fi-
ÌÂÓÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ÓÔËÙ‹˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘).
∞˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë ÎÂÊ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÛı›
ηٿÏÏËÏ· Ì ÂȉÈÎfi ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÛÙÔ Áȷο Ù˘ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘,
ÂÓÒ Ë ·ÓÙÏ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ (‚Ϥ ™¯‹Ì·Ù· 1 Î·È 2 ηÈ
ÎÂÊ. ππ, 4.2.).

∞ÓÙÏ›·™¯‹Ì· 2 : ∞ÙÔÌÈ΋ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·

ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·Ó¿Ï˘-
Û˘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Â›Ó·È Ë
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ
¤ÎıÂÛ˘ (‚Ï. .‰. 307/86 ¿ÚıÚÔ 3, .‰. 77/93 ¿ÚıÚÔ 3, .‰. 90/99 Î·È .‰.
127/2000). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ··ÈÙÂ›Ù·È ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ηٿ
ÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÙ·È
Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ·Ó›¯Ó¢Û˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ·Ó¿Ï˘Û˘.

™Ù· ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· πV Î·È V ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ì¤ÙÚËÛ˘ (‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜


Î·È ·Ó¿Ï˘Û˘) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋
ÓÔÌÔıÂÛ›· (‚Ï. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ π, 1), Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·˘Ù¤˜
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ‹ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ÂÚ¢ÓËÙÈο ∫¤ÓÙÚ·

12
‹ πÓÛÙÈÙÔ‡Ù·, Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ı¤Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜.

∫·Ù¿ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-


ÛÌfi˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÎϛ̷ÙÔ˜ (ıÂÚÌÔ-
ÎÚ·Û›·, ›ÂÛË, Û¯ÂÙÈ΋ ˘ÁÚ·Û›·, Ù·¯‡ÙËÙ· ·¤Ú·). µ·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·-
ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Û ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ıÂÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ›ÂÛ˘ (25Ô
C Î·È 760 mm Hg) ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ¤ÎıÂÛ˘
(‚Ï. .‰. 307/86, 77/93, .‰. 90/99 Î·È .‰. 127/2000). ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ
˘fi„Ë, fiÙÈ ÔÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ Î·È Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂË-
Ú¿˙Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ηÈ
ÁÈ’·˘Ùfi Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Úԉȷ-
Áڷʤ˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÌÂıfi‰Ô˘.

ŸÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ-


ÓÙ·È Û ηٿÏÏËÏÔ ¤ÓÙ˘Ô-Ú·ÎÙÈÎfi. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂ-
Ù·È ÛÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· πIπ.

2.ª¤ıÔ‰ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÁÈ· ·¤ÚÈ· Î·È ·ÙÌÔ‡˜

2.1.ŸÚÁ·Ó· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ·¤Ú· (∞ÓÙϛ˜)

™·Ó fiÚÁ·Ó· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ·¤Ú· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÊÔÚËÙ¤˜ ·ÓÙϛ˜


Ì ۇÛÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ·ÚÔ¯‹˜. ∏ ·ÚÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·-
ÙfiÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ·ÓÙϛ˜ ‰È·ı¤-
ÙÔ˘Ó Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË Ì·Ù·Ú›·. °È· ÙË
¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÔÚÈṲ̂ӷ ‚ÔËıËÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜
ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜, ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÈÌ‹, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ (ÁÈ· “·ÙÔÌÈ΋” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË-
„›·) Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙÏ›· (.¯.
ۈϋÓ˜ ·fi ÔÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈÔ).

√È ·ÓÙϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ “·ÙÔÌÈ΋” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ·ÂÚ›ˆÓ Î·È ·ÙÌÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó


Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ 10-1000 cm3/ÏÂÙfi ÂÓÒ ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ·ÓÙϛ˜ ÁÈ·
ۈ̷ٛ‰È· (ÛÎfiÓË, ›Ó˜, ηÓfi˜, ÔÌ›¯ÏË Î.¿.) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ 1-4
Ï›ÙÚˆÓ/ÏÂÙfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÙÈ̤˜ ·ÚÔ¯‹˜, Ô˘ ÚÔηıÔÚ›-
˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (°È· ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ‚ϤÂ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ππ, 4).

2.2.µ·ıÌÔÓfiÌËÛË ·ÓÙÏÈÒÓ Î·È Û˘Ó¯‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜.

∏ ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÒÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ··ÈÙ› Û˘¯Ó‹ ÊfiÚÙÈÛË


ÙˆÓ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ, Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ (‚·ıÌÔÓfiÌËÛË) Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı Ú¿ÍË ÂϤÁ¯Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ÂȉÈ΋ ηÚ-
Ù¤ÏÏ·.

2.2.1.∂ÏÂÁ¯Ô˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·.

2.2.1.1. ºfiÚÙÈÛË Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ

ªÂÚÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ·ÓÙÏÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ʈÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ÂϤÁ¯Ô˘ ÊfiÚÙÈÛ˘. ∞Ó Ï›ÂÈ


Ù¤ÙÔÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ë ·ÓÙÏ›· ÚÈÓ ·fi οı ¯Ú‹ÛË.
13
2.2.1.2. ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú· (‚·ıÌÔÓfiÌËÛË Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜)

∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ‚·ıÌÔÓfiÌËÛ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜. °È· ÂÌ‚ÔÏÔ-
ÊfiÚ˜ ·ÓÙϛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ê˘Û·ÏȉfiÌÂÙÚÔ ÂÓÒ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÓÙÏÈÒÓ
·ÚΛ ¤Ó· ÚÔfiÌÂÙÚÔ ·ÎÚȂ›·˜, Ô˘ Ó· ÌÂÙÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜.
°È· ÙË ‚·ıÌÈÓfiÌËÛË Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û ÛÂÈÚ¿ Ì ÙËÓ ·ÓÙÏ›· ηÈ
ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜. ™Ù· Û¯‹Ì·Ù· 3 Î·È 4 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÙÚfiÔÈ
‚·ıÌÔÓfiÌËÛ˘.

2.2.1.3. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË ·ÚÔ¯‹˜.

ªÂÚÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ·ÓÙÏÈÒÓ ‰È·ÎfiÙÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ·¤Ú·,


fiÙ·Ó Ë ·ÚÔ¯‹ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· ηıÔÚÈṲ̂ӷ fiÚÈ· (·ÓÒÙÂÚ· ‹ ηÙÒÙÂÚ·). ∏ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›· ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË.

2.2.1.4. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÌÂÙÚËÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ - ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË.

∞Ó Ë ·ÓÙÏ›· ʤÚÂÈ ÌÂÙÚËÙ‹ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË Ë ÏÂÈ-


ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¯Ú‹ÛË.

2.2.1.5. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ‰Â›ÎÙË-ÌÂÙÚËÙ‹ fiÁÎÔ˘ ·¤Ú·.

√ÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙϛ˜ ʤÚÔ˘Ó ‰Â›ÎÙË-ÌÂÙÚËÙ‹ fiÁÎÔ˘ ·¤Ú·. ∞fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ


ÂӉ›ÍÂˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ·Ó·ÚÚÔÊ‹ıËÎÂ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ
Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹.

2.2.2.ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·

2.2.2.1. ¶·ÚÔ¯‹ ·¤Ú·.

°›ÓÂÙ·È Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ì ·ÚfiÌÔȘ Û˘Óı‹Î˜, fiˆ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË


‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÙÈÌ‹. ŸÙ·Ó ÔÈ
·ÔÎÏ›ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΘ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÁ¿-
Ï˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Ë Ì¤ÙÚËÛË.

2.2.2.2. ºfiÚÙÈÛË

∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ô Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ


Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙ‹. ∫·Ù¿ ÙË ÊfiÚÙÈÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÌfiÓÔ ÙÔ˘
ÊÔÚÙÈÛÙ‹, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚԂϤ„ÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜.

2.2.3. ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

2.2.3.1. ª¤ÙÚËÛË Ì¤ÁÈÛÙ˘ ‰˘Ó·Ù‹˜ ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜.

∫·Ù¿ ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ë ·ÓÙÏ›· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜


(™¯‹Ì·Ù· 3,4) Î·È Á›ÓÂÙ·È Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÂfiÌÂÓË ÙÈÌ‹. ∆Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙË-
Ì· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÓÙÏ›· Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜.

2.2.3.2. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜.

√ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ̤ÙÚËÛË Ù˘ ·fiÎÏÈÛ˘ ‰Â‰Ô̤Ó˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘


·ÓÙÏ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Î‡Îψ̷ (™¯‹Ì· 3). ™Â
14
™¯‹Ì· 3 : µ·ıÌÔÓfiÌËÛË ·ÓÙÏ›·˜ ÌÂ Ê˘Û·ÏȉfiÌÂÙÚÔ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘
·ÚÔ¯‹˜ (™‡Ó‰ÂÛË ·ÓÙÏ›·˜ Ì ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ ÎÂʷϤ˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜).

™¯‹Ì· 4 : µ·ıÌÔÓfiÌËÛË ·ÓÙÏ›·˜ Ì ÚÔfiÌÂÙÚÔ


ÂÚ›ÙˆÛË, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ·ÚÔ¯‹˜, ÂϤÁ¯ÂÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜
Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜.

2.2.3.3. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜.

ªÂ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ Û ۯ¤ÛË
Ì ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯Ú‹Û˘ Ù˘. ∏ ·ÚÔ¯‹, Ô˘ ÌÂÙÚ¿Ù·È Î¿ı 30 ÏÂÙ¿,
ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Û ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘
Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ù‹ Î·È ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯Ú‹Û˘.

2.2.3.4. º›ÏÙÚÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜

™Â Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜, ·Ó·ÓÂÒÓÂ-


Ù·È ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈο ‹ Â͈ÙÂÚÈο Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·-
Û›· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ˘ÁÚ·Û›·˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰È·‚ÚˆÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ.

2.3.∫ÂʷϤ˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜.

∆Ô Â›‰Ô˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ¯ËÌÈο Î·È Ê˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο


ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Ô˘ ı· ÌÂÙÚËı›. ™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
‚·ÛÈο ‰‡Ô Ù‡ÔÈ ÎÂÊ·ÏÒÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù‡Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÎÂʷϤ˜,
Ô˘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ fiÁÎÔ ·¤Ú· Î·È Ô ·¤Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ηÌ-
Ì›· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù‡Ô ·Ó‹ÎÔ˘Ó
ÎÂʷϤ˜, Ô˘ Û˘ÏϤÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿-
ÁÔÓÙ˜ Û οÔÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ·˘Ùfi ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·-
ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ËÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË. √ Èfi ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ Â›Ó·È Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

2.3.1. ∞¢ı›·˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ·¤Ú·.

™ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Û˘ÏϤÁÂÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ fiÁÎÔ˜ ·¤Ú· ÙÔ˘
ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ̤۷ Û ηٿÏÏËÏÔ ‰Ô¯Â›Ô. ∞fi ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ·˘Ùfi Ô ·¤Ú·˜
Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ·¢ı›·˜ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÓÙÏ›·˜ Û fiÚÁ·Ó·
̤ÙÚËÛ˘, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ›‰È· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÓÙÏ›·, ‹ ·Ú·-
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÌÈÎÚfi˜ fiÁÎÔ˜ ·¤Ú· Ì ÂȉÈ΋ Û‡ÚÈÁÁ· ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ˘Ê›-
ÛÙ·Ù·È ¯ËÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË.

∆· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘


·¤Ú· Û˘ÏϤÁÂÙ·È ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ÁÈ·
ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÔÏÏÒÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ì ÂȉÈο
fiÚÁ·Ó· ̤ÙÚËÛ˘. ∆· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· fï˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ·
ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¢Ú›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ∆Ô ÛÔ˘‰·È-
fiÙÂÚÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·¤Ú· Â›Ó·È ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·ÙÔÌÈ΋ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·. ™˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ÌÂÙ·-
ÊÔÚ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ·¤Ú·, Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ ıÂÚ-
ÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ›ÂÛ˘ Î·È ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘ÔÛÙ› ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ·ÏÏÔÈÒ-
ÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË
ÙˆÓ ÙÔȯˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜. ∞ÎfiÌË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜
‰È·Ê˘ÁÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ηٷÛÙÚÔ-
Ê‹˜ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘. ∆¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¯·ÌËÏÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ
16
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‹ ˘„ËÏÔ‡ ÔÚ›Ô˘ ·Ó›¯Ó¢Û˘ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·-
Ùfi˜ Ô ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Ôχ ÌÂÁ¿-
ÏÔ˘ fiÁÎÔ˘ ·¤Ú·.

°È· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·:

2.3.1.1. ºÈ¿Ï˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ (™¯‹Ì· 5)

™¯‹Ì· 5 : ºÈ¿Ï˜ ·¢ı›·˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ·¤Ú·

√È ÊȿϘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È ÎÂÓ¤˜ ·¤ÚÔ˜ (ÊȿϘ ÎÂÓÔ‡)


Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙÔ ÛËÌ›Ô, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ‰ÂÈÁ-
Ì·ÙÔÏË„›·, ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ Ù˘ ÊÈ¿Ï˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ë ÊÈ¿ÏË ÛÊÚ·Á›˙Â-
Ù·È Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÚÔÛÂÎÙÈο ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó ÔÈ ÊȿϘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·¤Ú·,
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Ô ·¤Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È Ì ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘
¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ¿˜ ·ÓÙÏ›·˜. ∂Âȉ‹ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰È¿¯˘Û˘ ÙÔ˘
·¤Ú· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ô˘ ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢ı› ÛÙË ÊÈ¿ÏË, ı· Ú¤-
ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10/Ï¿ÛÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ÊÈ¿Ï˘.

2.3.1.2. ¶Ï·ÛÙÈÎÔ› Û¿ÎÎÔÈ

∏ ÎÂÊ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û¿ÎÎÔ˜ ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÂÏ›ˆ˜


·ÓÂÓÂÚÁfi Ï·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. À¿Ú¯Ô˘Ó Ï·ÛÙÈÎÔ› Û¿ÎÎÔÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ ·Ó¿-
ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·.

∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ ‰È·-


‰Èηۛ· Î·È Ë Â‡ÎÔÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ΛӉ˘ÓÔ ·ÏÏÔ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ‹
ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜. ∏ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹-
ıÂÈ· ·ÓÙÏ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ fiÁÎÔ ·¤Ú· ÛÙÔ Û¿ÎÎÔ. ªÂÁ¿ÏË ÚÔ-
ÛÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Ë Û‡ÛÙ·-
ÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ
Û¿ÎÎÔ ÔÚÈṲ̂ӷ ÂȉÈο Ê›ÏÙÚ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡. √ Û¿ÎÎÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ
ÔÔ›Ô ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ.

2.3.2. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û ̤ÛÔ

√ ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó


ÔÚÈṲ̂ӷ ̤۷ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó ÌÂ Ê˘ÛÈ΋, ¯ËÌÈ΋ ‹ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ¤Ó·Ó ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ∏ ÔÈ-
ÎÈÏ›· ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·Áfi-
ÓÙˆÓ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË. ∆· ˘ÏÈο ÂÎϤÁÔÓÙ·È Ì ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÏÂÎÙÈ΋
‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘
ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÏÏËÏÔÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ
¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÚÂÌÔ‰›ÛÂȘ ηٿ ÙËÓ

17
¯ËÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Û ϷÓı·Ṳ̂ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

∆Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜. ∂› ϤÔÓ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ
·Ï‹ Î·È Â‡ÎÔÏË Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ, fiÙ·Ó
ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
Ê›·. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¢Ú›·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.

¶·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ


‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜.

2.3.2.1. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û ¯ËÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi

∏ ̤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Ì ηٷÎÚ¿ÙËÛË Û ¯ËÌÈÎfi ̤ÛÔ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È


ÛÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ó· ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ·˘Ùfi Ì ‰È¿-
Ï˘ÛË ‹ Ì ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó· ÔÌÔÁÂÓ¤˜ Ì›ÁÌ·. ∆Ô
Ì›ÁÌ· Â›Ó·È Èfi ÛÙ·ıÂÚfi, fiÙ·Ó Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¯ËÌÈ΋
·ÓÙ›‰Ú·ÛË.

°È· ÙËÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ ÊÈ·ÏÒÓ (™¯‹Ì· 6),


Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ˘ÁÚ‹˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜. √È Û˘Û΢¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·fi ÌÈ¿ Á˘¿ÏÈÓË ÊÈ¿ÏË Î˘ÏÈÓ‰ÚÈ΋ ‹ ΈÓÈ΋ Ì ÒÌ·, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ê˘Á¤˜ ·¤ÚÔ˜. ∆Ô ÒÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ
¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú· Ì ۈϋӷ, Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ
ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÊÈ¿Ï˘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÔÚ҉˜ ˘ÏÈÎfi ÁÈ·
ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙÔ ¯ËÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘
·¤Ú·, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÊÈ¿Ï˘ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤Â-
Ù·È Ì ÙËÓ ·ÓÙÏ›· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Û˘Û΢‹ ˘ÁÚ‹˜
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÏ›· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤Ó· Ê›ÏÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË
ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ˘‰·ÙÈ-
Îfi ‰È¿Ï˘Ì·.

™¯‹Ì· 6 : ∫ÂʷϤ˜ ˘ÁÚ‹˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜


18
ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘ÏϯıÔ‡Ó ¯ËÌÈÎÔ›
·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·¤ÚÈÔ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ ·ÙÌÔ› ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÌȯÏÒÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘
ηٿÏÏËÏÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÎÏÂÎÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·Áfi-
ÓÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÌË ‰ÂÛÌ¢ıÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¯ËÌÈ΋ ·Ó¿-
Ï˘ÛË. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰È·Ï˘-
Ì¿ÙˆÓ ÚÈÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, ‰ÈfiÙÈ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ·
ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘.

π‰È·›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ·¤Ú·
̤ۈ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ÒÛÙ ӷ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÏË Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡
·Ú¿ÁÔÓÙ· ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ·fi ÙÔ ˘ÁÚfi ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË-
„›·˜. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹-
Ì·ÙÔ˜ ˘ÁÚ‹˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, Ì Â͈ÙÂÚÈ΋ „‡ÍË. ¶Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È
̤ÚÈÌÓ·, ÒÛÙÂ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ
¤Ú·˜ Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, ÁÈ·Ù› ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÙÔ˘
¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÎ·Ï¤È ÌÂÚÈ΋ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÛÙÔ ˘ÁÚfi ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜.

2.3.2.2. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ Ì ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi

∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î‡ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi


ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ·ÙÌÒÓ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ fiÁÎÔ˜ ·¤Ú· ÂÈÛÚÔÊ¿Ù·È ÌÂ
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÓÙÏ›·˜ Û ۈÏËÓ¿ÚÈÔ Ì ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ¶ÚÔÛÚÔÊËÙÈο ˘ÏÈο
Â›Ó·È Ô ÂÓÂÚÁfi˜ ¿Óıڷη˜, ÙÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘ÚÈÙ›Ô˘ (Silica Gel),
ÔÚÒ‰Ë ÔÏ˘ÌÂÚ‹, ÌÔÚÈ·ÎÔ› ËıÌÔ› Î.¿. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛı›, fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi
˘ÏÈÎfi ηٷÎÚ·Ù› ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Î·Ù¿
ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·, Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ú·ÏËÊı› fiÏË Ë ÔÛfiÙËÙ¿ ÙÔ˘
ÚÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ¯ËÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi
Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ηÈ
ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û·Ó Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÂÎÚfiÊËÛ˘ %.

∏ ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Û fiÁÎÔ, ÊÔÚËÙ‹


Î·È ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ˘ÁÚ¿. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÔÛfi
(mg) ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷÎÚ·ÙËı› ÛÙÔ ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ηÈ
‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÂÂȉ‹ ÚÔÛÚÔÊ¿-
Ù·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

∆· ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÛÙÔÈ‚¿‰Â˜ Ì ÙÔ ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‰È·¯ˆÚÈ-


Ṳ̂Ó˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û ·ÚÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÛÙÔÈ‚¿‰· Î·È Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿ ÛÙ·
‰‡Ô ¿ÎÚ· (™¯‹Ì· 7). ∆· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘ Û¿˙ÔÓÙ·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ÂÈÁ-

™¯‹Ì· 7 : ¶ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ


19
Ì·ÙÔÏË„›· Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ۇÛÙËÌ· ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ ۈϋӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙÏ›·, ÒÛÙ Ë
΢ڛˆ˜ ÛÙÔÈ‚¿‰· Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ ·¢ı›·˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ¯ËÌÈÎÔ‡˜
·Ú¿ÁÔÓÙ˜. √ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÙ·È Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÂÍ·Ú-
ÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Ô˘ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›. ∫·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٷÎfiÚ˘ÊË
ı¤ÛË.

ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘ ηχÙÔÓÙ·È ÌÂ


Ï·ÛÙÈο ÒÌ·Ù· Î·È Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Û fiÛÔ ÙÔ
‰˘Ó·ÙfiÓ Èfi ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ›ÂÛ˘ Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.

2.3.2.3. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ì ‰È¿¯˘ÛË

∏ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û οÔÈÔ


ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ì ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ‰È¿¯˘Û˘. √ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ʤÚÂÈ Î·Ù¿
ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Û ÛËÌ›Ô, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ˙ÒÓË Ù˘ ·Ó·-
ÓÔ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Û ÂȉÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹-ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ¤Ó· ‰›ÛÎÔ ‹ ¤Ó· ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ Ì ηٿÏ-
ÏËÏÔ ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (™¯‹Ì· 8). √ÚÈṲ̂ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi
ÙÔ ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ì›· ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ‰È›ۉ˘Û˘. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔ-
ÏË„›·˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ËÌÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ·Ó¿Ï˘-
ÛË.

ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·ÓÙÏ›·˜


Î·È Ô ‰›ÛÎÔ˜ ‹ ÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ Ê¤ÚÔÓÙ·È ¿ÓÂÙ· ·fi ÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È
Ôχ ÂÏ·ÊÚ¿ Î·È ‰ÂÓ ·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∂› ϤÔÓ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi Î·È Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏË Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·-
ÙÔ˜. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·.
§fiÁˆ ÙˆÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ fï˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ú·Á‰·›·.

™¯‹Ì· 8 : ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Ì ‰È¿¯˘ÛË


20
3. ª¤ıÔ‰ÔÈ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ·¤ÚÈ· Î·È ·ÙÌÔ‡˜

√È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘


Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ¯ˆÚ›˜ ηı˘-
ÛÙ¤ÚËÛË ˘fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó.

√È Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·Ϥ˜ ‹ Û‡ÓıÂÙ˜, ÌfiÓÈ-


̘ ‹ ÊÔÚËÙ¤˜ Î·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÛÙÈÁÌÈ·›Â˜, ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ ‹ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ
ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ۯ‰ȷṲ̂Ó˜, ÒÛÙ ӷ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Û·Ó fiÚÁ·Ó· Û˘Ó¯ԇ˜ ηٷÁÚ·Ê‹˜ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ‹ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ηٷÁڷʤ· Î·È ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡
·Ú¿ÁÔÓÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‹ ·ÎfiÌ· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›-
˙Ô˘Ó ÙȘ ̤Û˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜
ÂÚÈfi‰Ô˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯Ú‹ÛÈÌË Î·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô
Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ¤ÎıÂÛ˘.

∆¤ÏÔ˜, ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂Ó˜ Ì ۇÛÙËÌ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘


‹ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ, fiÙ·Ó Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Â›‰Ô, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ.

√È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ


ÚÔ˘Ù›Ó·˜ Î·È ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë
¿ÌÂÛË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Ë Ï‹„Ë ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÙÔ-
ÌÈ΋˜ ‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜.

∫‡ÚÈÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÈÎÚ‹ ‰È·¯ˆ-
ÚÈÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ··ÈÙÔ‡Ó Û˘¯Ó‹ ‚·ıÌÔÓfiÌËÛË Ì ηٿÏÏËϘ ÚfiÙ˘˜
‡Ï˜. ∆Ô fiÚÈÔ ·Ó›¯Ó¢Û˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ·.

3.1. ™ˆÏËÓ¿ÚÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘

√ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¯ÚˆÛÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·-


ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ·Ú¿ÁÔÓÙ·. √ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ
˘ÏÈÎfi Ï‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ· ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·.

∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛˆÏËÓ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
¢ڤˆ˜. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛı›, fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi
ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Î·Ï‹ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ
ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ·Ù› ÔÏ-
Ϥ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ϷÓı·Ṳ̂ӷ ·Ô-
ÙÂϤÛÌ·Ù·.

ªÂ Ù· ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ËÌÈ-


ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·˘ÙÔ›, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·¤ÚÈÔ ÌÔÚÊ‹, Û ÌÔÚÊ‹
·ÙÌÒÓ Î·È Û ÌÔÚÊ‹ ·ÂÚ›ˆÓ ÎÔÏÏÔÂȉÒÓ (aerosols). ™ÎfiÓ˜ Î·È ÁÂÓÈο ÛÙÂÚ¤˜
Ô˘Û›Â˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹.

ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ÙÚfiÔÈ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÌÂ


ÛˆÏËÓ¿ÚÈ·. √ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ Î·È Ô ·ıËÙÈÎfi˜.
21
3.1.1.∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜

ŒÓ· ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ̤ÚË. ∆· ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· ·¢ı›-


·˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÓÙÏ›·, Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÂÚÁ·-
ÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ó· ‰È¤ÏıÂÈ Ì ÔÚÈṲ̂ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· ·fi ÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ Ì¤ÙÚËÛ˘.

™ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ù‡ÔÈ ·ÓÙÏÈÒÓ (™¯‹Ì· 9). √È Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ˜


Â›Ó·È Ë ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÛÊ·›Ú· (Ô˘¿Ú), Ô Ê˘ÛËÙ‹Ú·˜, ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ, Ë ·ÓÙÏ›· ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘,
Ë ÂÚÈÛÙ·ÏÙÈ΋ ·ÓÙÏ›· Î·È Ë ·ÓÙÏ›· ÂÏ¿ÙÙˆÛ˘ ›ÂÛ˘. ∫¿ı ηٷÛ΢·ÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ù‡Ô ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘, Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È΋
ÙÔ˘ ·ÓÙÏ›·, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ.

™¯‹Ì· 9 : ∞ÓÙϛ˜ ÁÈ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·ÂÚ›ˆÓ Î·È ·ÙÌÒÓ


22
°È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È
ÛÙȘ ·ÓÙϛ˜, fiˆ˜ : ÌÂÙÚËÙ‹˜ ·Ó·ÚÚÔÊ‹ÛˆÓ, ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË, „˘ÎÙ‹Ú·˜, ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÁÈ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· η˘Û·ÂÚ›ˆÓ Î.¿.

∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘ ÔÈΛÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯ÚˆÛÙÈ΋


·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ¿ÏÏˆÓ Ú‡ˆÓ, Ô˘ ÂËÚÂ-
¿˙Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¯ÚˆÛÙÈ΋˜ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛˆÏËÓ¿ÚÈ·
·Ï‹˜ ÛÙÔÈ‚¿‰·˜, ‰ÈÏ‹˜ ‹ ÔÏÏ·Ï‹˜ ÛÙÔÈ‚¿‰·˜, ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· Ì ·ÌԇϷ, Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔȯı› ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘, ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· Ì ÚÔÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ
(™¯‹Ì· 10).

™¯‹Ì· 10 : ™ˆÏËÓ¿ÚÈ· ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ ·ÂÚ›ˆÓ Î·È ·ÙÌÒÓ


23
∆· ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ì ԉËÁ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔ ¯ËÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ¯·ÌËÏ‹
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· („‡ÍË) Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÚÈÓ ·fi οı ‰ÂÈÁÌ·-
ÙÔÏË„›· Û¿˙ÔÓÙ·È Ù· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ
·ÓÙÏ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜, ÒÛÙ fiÏÔ˜ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ô˘ ·Ó·ÚÚÔÊ¿ Ë
·ÓÙÏ›· Ó· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ.

√È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È ÛÙÈÁÌÈ·›Â˜, ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ·


‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÙÔ Ôχ ̤¯ÚÈ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ‹ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ·
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ ÔÎÙÒ ÒÚ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, fiˆ˜
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· Ù˘ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ
¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚ›‚ÂÈ· ̤ÙÚËÛ˘, Ô˘
Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ËÌÈ-
ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó.

3.1.1.1. ™ÙÈÁÌÈ·›Â˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ

ª›· ·ÓÙÏ›· ÁÈ· ·¢ı›·˜ ÛÙÈÁÌÈ·›Â˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·ÚÚÔÊ¿ ÔÚÈṲ̂ÓÔ


fiÁÎÔ ·¤Ú· (.¯. 100 cm3). A·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ̤ÙÚËÛË Â›Ó·È
Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÚÈÓ ·fi οı ¯Ú‹ÛË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‰È·Ê˘Á¤˜ Î·È Î·Ù¿ Ù·ÎÙ¿
¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È¤Ï¢-
Û˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ
Î·È ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ï‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘.

∆· ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘, fiÔ˘ ÌÂٷ͇


ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ÚÚÔÊ‹ÛÂˆÓ ‹ Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·,
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚÚÔÊËı›, Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘, Ë ¯ËÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ
ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜, Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ó¿-
Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘ Î.¿.

√È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ppm, Û mg/m3 ·ÏÏ¿ Î·È Â› ÙÔȘ %


ηْfiÁÎÔÓ. ‘√Ϙ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ ›ÂÛ˘ Î·È ıÂÚÌÔ-
ÎÚ·Û›·˜. ∞Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ (·Ó·ÁˆÁ‹
ÛÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜) ÒÛÙ ӷ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù· ÛˆÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

3.1.1.2. ªÂÙÚ‹ÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜

∏ ·ÓÙÏ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ·Ó·ÚÚÔÊ¿


Û˘Ó¯Ҙ ·¤Ú· ·fi ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ·ÚÔ¯‹
(.¯. 10-20 cm3/min). ∂ȉÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÓÙÏ›· ÌÂÙÚ¿ ÙȘ ÂÚÈ-
ÛÙÚÔʤ˜ Ù˘ ÂÓÒ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ·¤Ú· οı ÂÚÈÛÙÚÔ-
Ê‹˜ Î·È ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Û·Ó ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ·¤Ú·
˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚ¿ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜. ∏
·ÓÙÏ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË Ì·Ù·Ú›·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË
ÁÈ· ÂÎÚËÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Û ·ÙÔ-
ÌÈÎfi ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹ÙË ‹ Û ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹ÙË ÁÈ· Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ.

∆· ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ÁÈ· Ó· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙË-


Ù· ÙÔ˘ οı ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ̿˙· ‹
fiÁÎÔ Î·È fi¯È ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, fiˆ˜ ÛÙ· ÛˆÏËÓ¿ÚÈ· ÛÙÈÁÌÈ·›ˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ.
24
∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Ì¿˙· ‹ ÙÔÓ
fiÁÎÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ·Ó·ÚÚÔÊ‹ıËÎÂ. ∂‡ÏÔÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡
·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ‰›ÓÂÈ ¯ÚÔÓÈο ÛÙ·ıÌÈṲ̂Ó˜ ÙÈ̤˜.

3.1.2. ¶·ıËÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜

ŒÓ· ·ıËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó· ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ


‹ ÌÈ¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤ÙÚËÛ˘. ∏ ̤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË
‰È¿¯˘Û‹ ÙÔ˘ Û ηٿÏÏËÏÔ ÚÔÛÚÔÊËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ’·˘Ùfi Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi˜
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È¿¯˘Û˘.
ªÂÁ¿ÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ô˘Û›· ·ÓÙÏ›·˜, Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ
ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÛÂ
ÂȉÈ΋ ı‹ÎË Î·È ·Ê‹ÓÂÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È
Û ppm x ÒÚ˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ
¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ Û ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÌÈ·˜ ÒÚ·˜ Î·È Â›Ó·È ¯ÚÔÓÈο ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓË.

∆ÂÏÂ˘Ù·›· Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Ù˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È


Ú·Á‰·›·. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· fï˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÌfiÓÔ ·ÚÈıÌfi˜ ¯ËÌÈÎÒÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹.

3.1.3. ∂ÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘

ŸÙ·Ó Ô ¯ËÌÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, Ô˘ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆ-


ÛË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘, ÙfiÙ ÛÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È
¤Ó·˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ‹/Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·.∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
·Ó·ÁÓˆÛı› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜
Î·È ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘.

°È· ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¯¤˜:


2 ŸÙ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÂ·Ú΋˜ ʈÙÈÛÌfi˜, ÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ
¿Óˆ Û ÌÈ¿ ¿ÛÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ
ÁÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË.
2 ŸÙ·Ó ÙÔ ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Îϛ̷η ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi
Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¯ÚÒÌ·Ù· ·fi ·˘Ù¿
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ (™¯‹Ì· 11).
2 ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿¯˘ÛË ÙÔ˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ
ÛËÌ›Ô, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ÛıÂ-
Ó‹˜.
2 ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÍ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Ë ÚÒÙË Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÈÌ‹ ηÈ
˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜.

3.2. ŸÚÁ·Ó· ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ

°È· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈο fiÚÁ·Ó·


ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∆· fiÚÁ·-
25
™¯‹Ì· 11 : ∂ÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘

Ó· ·˘Ù¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ¯ËÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‹ ÌÈ¿ ÔÌ¿‰· ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î·È Ù·


·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ¿ ÔıfiÓË Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· ‚ÂÏfiÓ·˜ ‹ „ËÊȷο.

∏ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈ΋, Ê˘ÛÈÎÔ¯ËÌÈ΋ ‹ ηı·Ú¿


¯ËÌÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤ-
ÍÂÈ Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ Ô›ÎÔ˜. ªÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘, Ô
ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÌÔÓÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ, Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜
˘‰ÚÔı›Ԣ, Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıڿΈÓ, Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Î.Ï..

°È· ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ È‰È·›ÙÂÚ· ‰Â ÙˆÓ ‰È·Ï˘ÙÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó


Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ‚·ıÌÔÓfiÌËÛË ÙÔ˘
ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ì ηٿÏÏËÏÔ ÚfiÙ˘Ô Ì›ÁÌ· ·ÂÚ›ˆÓ, ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ ·¤ÚÈÔ, ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ.

™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ·ÔÙÂϤ-
ÛÌ·Ù·, Ô˘ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fï˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfi-
ÙËÙ· Î·È ··ÈÙÔ‡Ó Û˘¯Ó‹ ‚·ıÌÔÓfiÌËÛË Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘˜. ‘∂Ó·
¿ÏÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ
ηٷÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¯‹ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂ-
ˆÓ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞fi ÙȘ ÙÈ̤˜ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ 8ˆÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ηÈ
Ó· ÂÏÂÁ¯ı› Ë Û˘ÌÌfiÚʈÛË ‹ ÌË Ì ÙȘ ·ÓÒٷ٘ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ ¤ÎıÂÛ˘.

4.ª¤ıÔ‰ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ Û ʛÏÙÚ·

4.1. °ÂÓÈο

4.1.1. ∞Ú¯‹

∆Ô ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÈÛÚÔÊ¿Ù·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÓÙÏ›·˜ Ì ÔÚÈṲ̂ÓË ·ÚÔ¯‹


26
̤ۈ Ê›ÏÙÚÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ôı¤ÙÔÓÙ·È (‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È) fiÏ· Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷-
Ù›‰È·. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹-
ÚÈÔ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

4.1.2. ¶Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ - ¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ

ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ۯ‰fiÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜


¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÌÔÚÊ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ
ÛÙÂÚÂÒÓ ‹ ˘ÁÚÒÓ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ‰È·Ê˘Á‹ ‹ ‰È·ÛÔÚ¿
ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·fi Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ·ÙÌÒÓ ‹ ·fi ¿ÏϘ ·Èٛ˜
(ÛÎfiÓË, ›Ó˜, ηÓÔ›, Î.¿.).

∏ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (·ÓÙϛ˜, ÎÂʷϤ˜ ‰ÂÈÁ-


Ì·ÙÔÏË„›·˜, Ê›ÏÙÚ·, Ù·ÍÈÓÔÌËÙ¤˜-ÂÈÏÔÁ›˜ Î..·) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‚Ú·¯˘-
¯ÚfiÓÈˆÓ ‹ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„ÈÒÓ, “·ÙÔÌÈÎÒÓ” ‹ “ÛÙ·ÙÈÎÒÓ” (‚Ï. ∫ÂÊ. π, 1
Î·È ÎÂÊ. ππ, 1), ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ,
Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, ÙÔ Â›‰Ô˜ ηÈ
Ù· fiÚÈ· ·Ó›¯Ó¢Û˘ Ù˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ·Ó¿Ï˘Û˘ Î.¿.

∏ Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ¿Óˆ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È


Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ
·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ·¢ı›·˜ ¿Óˆ ÛÙ· Ê›ÏÙÚ· Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋
̤ıÔ‰Ô (.¯. ̤ÙÚËÛË ·ÚÈıÌÔ‡ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ Û ÔÙÈÎfi ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ, ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÂ
ÂÚÈıÏ·Û›ÌÂÙÚÔ ·ÎÙ›ÓˆÓ Ã Î.¿.)

∞·ÈÙÂ›Ù·È ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘


ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ. ∂›Ó·È Â›Û˘ ·Ó·Áη›· Ë
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È Ë ÚÔÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Ô Û˘Ó¯‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜.

4.1.3. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ·Ó·Ó‡ÛÈÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ

ªÂ ηٿÏÏËÏÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· (Ù·ÍÈÓÔÌËÙ‹-ÂÈÏÔÁ¤·), Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÊ·-


Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ (™¯‹Ì· 12), ÌÔÚ› Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËı› Ë
ÛÎfiÓË, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ·¤Ú· Î·È Ó· Úԉȷ¯ˆÚÈÛıÔ‡Ó Î·È ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó
·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi
¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ŒÙÛÈ ·Ôı¤ÙÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ηٿ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Ù· ۈ̷ٛ‰È· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ÔÙÈ
ÌÔÚÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ
΢„ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÓÔ‹ ÙÔ˘˜ (·Ó·Ó‡-
ÛÈÌÔ ÎÏ¿ÛÌ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, ‚Ï. ·Ú·Á. 2 ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ .‰. 77/1993).

4.2. ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜-∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘

4.2.1. µ·ÛÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹ÙË

è ÊÔÚËÙ‹ ·ÓÙÏ›· ·Ó·ÚÚfiÊËÛ˘, Ì ۇÛÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ηÈ, Û ÔÚÈ-


Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÙÈÌ‹.
™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓË Ì ·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜.

27
è ÎÂÊ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙË ı‹ÎË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ Ê›Ï-
ÙÚÔ. º¤ÚÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛÙfiÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·¤Ú·.

è ۈϋӷ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙÏ›·.

è Ù·ÍÈÓÔÌËÙ‹˜-ÂÈÏÔÁ¤·˜, ·Ó Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙ‹ Ë ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÙÔ˘ ·Ó·Ó‡ÛÈ-


ÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ.

4.2.2. µÔËıËÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜

ªÂÙÚËÙ‹˜ ·ÚÔ¯‹˜, ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ (·Ó Ë ·ÓÙÏ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜


Ì·Ù·Ú›Â˜), ÌÂÙÚËÙ‹˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Î.¿.

(™ÙÔ ™¯‹Ì· 12 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ‚·ÛÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ “·ÙÔÌÈÎÔ‡” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔ-


Ï‹ÙË ÁÈ· ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÙÔ˘ ·Ó·Ó‡ÛÈÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ
·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È ÛÙÔ ™¯‹Ì· 2 Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÂ
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ).

™¯‹Ì· 12 : “∞ÙÔÌÈÎfi˜” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹Ù˘ (Ì ΢ÎÏÒÓ· ÁÈ¿ ÙÔ ·Ó·Ó‡ÛÈÌÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÙˆÓ


·ÈˆÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ)
4.3. ∫‡ÚȘ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜

æ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹ÙË (·ÚÔ¯‹ ·ÓÙÏ›·˜)


æ Ù‡Ô˜ Î·È Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ı‹Î˘ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘
æ Ù‡Ô˜ Î·È Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ (Û‡ÛÙ·ÛË, ÔÚ҉˜, ‰È¿ÌÂ-
ÙÚÔ˜).
æ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ (ı‹ÎË ÙÔ˘ Ê›Ï-
ÙÚÔ˘).
æ Ù‡Ô˜ Î·È Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤·-Ù·ÍÈÓÔÌËÙ‹ (ÁÈ· ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔ-
ÏË„›· ÙÔ˘ ·Ó·Ó‡ÛÈÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ).
æ ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜.
28
4.4. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜

4.4.1. ¶·ÚÔ¯‹ ·ÓÙÏ›·˜. ∆·¯‡ÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·.

∞fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Ù‡Ô, ÙÔ Û¯‹Ì· ηÈ
ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ı‹Î˘ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÛÙÔÌ›Ô˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÍ·ÚÙ¿-
Ù·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹ÙË (‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË
ÙË Û¯¤ÛË V = ¶/F fiÔ˘ V Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·, ¶ Ë ·ÚÔ¯‹ Î·È F Ë
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔÌ›Ô˘ ÂÈÛfi‰Ô˘) Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ (ÛÙÚˆÙ‹ ‹ ÛÙÚÔ‚ÈÏÒ-
‰Ë˜). °È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ‚Ï. ™¯‹Ì·Ù· 3 Î·È 4.

∞fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ


ۈ̷Ùȉ›ˆÓ, Ô˘ ı· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó Î·È ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹ÙË (ÌÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ۈ̷ٛ‰È·), ÂÓÒ ¤ÓÙÔÓÔÈ ÛÙÚÔ‚È-
ÏÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙË ı‹ÎË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·fiıÂÛ˘ ÙÌ‹Ì·-
ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù· Ù˘ ı‹Î˘ ·ÓÙ› ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.

∂›Û˘ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹, ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, ÂÍ·ÚÙ¿-


Ù·È, fiˆ˜ Â›Ó·È Â˘ÓfiËÙÔ, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·¤Ú· (√ÁÎÔ˜ = ¶·ÚÔ-
¯‹ x ÃÚfiÓÔ˜) Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔÓ ·¤Ú·
Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ·. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿
¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ, Ô˘ ÚÔηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ̤ıÔ‰Ô, Ë ÔÔ›·
ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó›-
¯Ó¢ÛË Î·È Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ (fiÚÈÔ ·Ó›¯Ó¢Û˘ ‹ ¢·ÈÛıËÛ›· Ù˘
ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘) (‚Ï. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ πππ). ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È
Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂÙ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ¿Óˆ
ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.

4.4.2. ∫ÂÊ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ (ı‹ÎË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘)

∂›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡ ‹ ΈÓÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û “·ÓÔÈÎÙÔ‡”


Ù‡Ô˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Î¿Ï˘ÌÌ·, ‹ “ÎÏÂÈÛÙÔ‡” Ù‡Ô˘ fiÙ·Ó Ê¤ÚÂÈ Î¿Ï˘ÌÌ·, Ô˘
¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ΢ÎÏÈ΋ Ô‹ (ÛÙfiÌÈÔ) ÌÈÎÚ‹˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·¤Ú· (‚Ï. ™¯‹Ì· 13).

∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ı‹Î˘ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ÛÙÚˆÙ‹


ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· Î·È ÙËÓ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ·fiıÂÛË ¿Óˆ ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ Ù˘ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ˘
ÛÎfiÓ˘ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈοıÈÛ‹ Ù˘ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔȯÒÌ·Ù· Ù˘
ı‹Î˘ (ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÚÔ‚ÈÏÒ‰Ô˘˜ ÚÔ‹˜).

4.4.3. º›ÏÙÚÔ

√ Ù‡Ô˜ Î·È Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î‡ÚÈ· ·fi


ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È ÙËÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ̤ıÔ‰Ô, Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ÕÏÏ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Â›Ó·È ÔÈ Û˘Óı‹-
Θ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ˘ÁÚ·Û›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ‚·ıÌfi˜
‰¤ÛÌ¢Û˘ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÛÙË ‰›Ô‰Ô
ÙÔ˘ ·¤Ú· Î.¿.

∆· Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· Û‹ÌÂÚ· Ê›ÏÙÚ· Â›Ó·È Ù· Ê›ÏÙÚ· “ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘”,


Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈÎÙÔ‡˜ ÂÛÙ¤Ú˜ ΢ÙÙ·Ú›Ó˘, ‹ ÔÏ˘ÌÂÚ¤˜ ‚ÈÓ˘Ïԯψ-
Ú›‰ÈÔ, ‹ ¿ÚÁ˘ÚÔ ‹ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ·ıÂÚfi
29
™¯‹Ì· 13 : ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù‡ˆÓ ıËÎÒÓ Ê›ÏÙÚÔ˘

ÔÚ҉˜, ÌÈÎÚfi ‚¿ÚÔ˜ Î·È ·fiıÂÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ
˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ‰¤ÛÌ¢Û˘. ∂ÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂͤٷÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜
›Ù ·¢ı›·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ, ›Ù ÌÂÙ¿ ·fi ‰È¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘ Û ηٿÏÏËÏ· ‰È·-
χ̷ٷ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ̤ıÔ‰Ô. ªÂÚÈο Ê›ÏÙÚ·
ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ Â›Ó·È ˘‰ÚfiÊÔ‚· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ˘ÁÚ·Û›· Î·È ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ȉÈ-
·›ÙÂÚÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË “ÛÙ·ıÌÈÎÔ‡” ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂ-
Ó˘ ÛÎfiÓ˘ Û ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ˘ÁÚ·Û›· (∫·Ù¿ ÙÔ “ÛÙ·ıÌÈÎfi” ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi
˙˘Á›˙ÂÙ·È ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘

30
ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿).

™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ê›ÏÙÚ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi


›Ó˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÈÓˆ‰ÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ¶ÏÂÔÓÂÎÙÔ‡Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ٷ Ê›ÏÙÚ· ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÂÛ̇ÛÔ˘Ó
ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ϤÁÌ· Î·È ÙË ÌÂȈ̤ÓË ·ÓÙ›-
ÛÙ·ÛË, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ‰›Ô‰Ô ÙÔ˘ ·¤Ú·. ªÂÈÔÓÂÎÙÔ‡Ó fï˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÔÚ҉˜, ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ‹ ˘ÁÚ·Û›·,
Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ϤÁÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜
‹ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘. ∆· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿
Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙ· Ê›ÏÙÚ· ·fi ›Ó˜ ˘¿ÏÔ˘.

4.4.4. ∂ÈÏÔÁ¤·˜ - Ù·ÍÈÓÔÌËÙ‹˜

∞fi ÙÔÓ Ù‡Ô Î·È Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ¤·-Ù·ÍÈÓÔÌËÙ‹, ÛÂ


Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ
ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ó‡ÛÈÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜.

√È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ ÂÈÏÔÁ›˜ ÛÙȘ “·ÙÔÌÈΤ˜” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜


Â›Ó·È Ù‡Ô˘ “΢ÎÏÒÓ·”, ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ı‹ÎË ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ (‚Ï. ™¯‹Ì·Ù· 12 Î·È 14). √ ΢ÎÏÒ-

™¯‹Ì· 15 : “∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ˜” ÂÈÏÔÁ¤·˜-Ù·ÍÈÓÔÌËÙ‹˜

Ó·˜ ʤÚÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÛÙfiÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ·¤Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È
̤۷ ÛÙÔÓ Î˘ÎÏÒÓ· Û ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ Ê˘ÁÔÎÂÓÙÚÈ΋ ΛÓËÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ù·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ۈ̷ٛ‰È· (Û˘Ó‹ıˆ˜ “·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜
‰È·Ì¤ÙÚÔ˘” ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·fi 7Ìm ‹ 10 Ìm ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ-
ο ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·) ¤ÊÙÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ· ηÈ

31
AÓ·Ó‡ÛÈÌÔ ÎÏ¿ÛÌ·
·ÈˆÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ
(“AÓ·Ó‡ÛÈÌË” ÛÎfiÓË)

AÓ·Ó‡ÛÈÌÔ ÎÏ¿ÛÌ·
·ÈˆÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ
(“AÓ·Ó‡ÛÈÌË” ÛÎfiÓË)

™¯‹Ì· 14

32
AÓ·Ó‡ÛÈÌÔ ÎÏ¿ÛÌ·
·ÈˆÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛˆÌ·ÙÈ-
‰›ˆÓ (“AÓ·Ó‡ÛÈÌË”
ÛÎfiÓË)

™¯‹Ì· 16 : “√ÚÈ˙fiÓÙÈÔ˜” ÂÈÏÔÁ¤·˜-Ù·ÍÈÓÔÌËÙ‹˜

™¯‹Ì· 17 : ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜ ÁÈ¿ “ÛÙ·ÙÈ΋” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· (ªÂıÔ-


‰Ô˜ Lumsden-Lynch).

33
ηٷηı›˙Ô˘Ó Û ÂȉÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘. ∆· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ۈ̷ٛ‰È· ÂÍ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ô˘ ÂͤگÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î˘ÎÏÒÓ· Î·È Î·Ù¿
ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ı‹Î˘ ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙÏ›·, ·Ôı¤ÙÔÓÙ·È
(‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È) ¿Óˆ ÛÙÔ Ê›ÏÙÚÔ.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë “·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜” ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋


‰È¿ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ۈ̷Ùȉ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Î·ÓÔÓ›ÛÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜,
·ÏÏ¿ ÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÌÈ¿˜ ÓÔËÙ‹˜ ÛÊ·›Ú·˜ ÌÔÓ·‰È·›·˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ (1 gr/cm3), Ô˘
¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÚȷ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÒÛ˘ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ì ÙÔ ˘fi„Ë ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ. ªÂÚÈ-
Τ˜ ÊÔÚ¤˜ ηÏÂ›Ù·È Î·È “ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜”.

À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÈÏÔÁ›˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‚·Û›˙Â-


Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Î·È ÛÙȘ ÔÚȷΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÙÒ-
Û˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. √È ÂÈÏÔÁ›˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜,
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, Û·Ó “ηٷÎfiÚ˘ÊÔÈ” ‹ “ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔÈ” Ù·ÍÈÓÔ-
ÌËÙ¤˜-ÂÈÏÔÁ›˜ (‚Ï. ™¯‹Ì·Ù· 15 Î·È 16) Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÂ
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹Ù˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û “ÛÙ·ÙÈΤ˜” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜.

™ÙÔ ™¯‹Ì· 17 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È “ÛÙ·ÙÈÎfi˜” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹Ù˘ ÛÎfiÓ˘ ‚¿Ì‚·ÎÔ˜


ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì “ηٷÎfiÚ˘ÊÔ” ÂÈÏÔÁ¤·-Ù·ÍÈÓÔÌËÙ‹.

4.5. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·

™ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· V ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍÔÏÈ-


ÛÌÔ‡ Î·È ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜
ÌÂıfi‰Ô˘˜, Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂϤÁ¯Ô˘ Ì “·ÙÔÌÈ΋” ‰ÂÈÁÌ·ÙÔ-
ÏË„›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ¶.¢. 307/1986, 94/1987 Î·È 70·/1988 : ·Ì›·ÓÙÔ˜, ÌfiÏ˘-
‚‰Ô˜, ‚·Ì‚¿ÎÈ, ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘, ο‰ÌÈÔ Î·È ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÓÈΤÏÈÔ Î·È
ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÛÓ‡ÛÈÌÔ ‹ ·Ó·Ó¢ÛÈÌÔ ÎÏ¿ÛÌ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ‹
ÛÎfiÓË Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÂχıÂÚÔ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎfi ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘ÚÈÙ›Ô˘. (‚Ï. Î·È ¿ÚıÚÔ
3 ·Ú·ÁÚ. 3 ÙÔ˘ .‰. 77/93)

°ÂÓÈ΋ ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË
·) °È· ÙËÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÙÔ˘ ÂÈÛÓ‡ÛÈÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ (‚Ï. ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú·ÁÚ.
2 ÙÔ˘ .‰. 77/93) ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
fiÚÁ·Ó· Ô˘ Ó· ·Ó·ÚÚÔÊÔ‡Ó ÙÔÓ ·¤Ú· Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 1,25 m/sec ± 10%, ‹ fiÚÁ·Ó·
Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ˘˜ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ T˘ÔÔ›ËÛ˘
ISO/TR7708 1983 (E)
‚) °È· ÙËÓ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÙÔ˘ ·Ó·Ó‡ÛÈÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ
ۈ̷Ùȉ›ˆÓ, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ۈ̷ٛ‰È·, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙËÓ ıˆÚËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹Ú· Ô˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ηıÈ˙‹Ûˆ˜ (ηٷηı‹Ûˆ˜) Î·È ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ 50% ÙˆÓ
ۈ̷Ùȉ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 5 Ìm Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¢ÈÂıÓ‹
™‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÚԢΠ(1979) (‚Ï. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· I, ·Ú¿ÁÚ. 9 ÙÔ˘ ÙÌ. ° ÙÔ˘
·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ .‰. 77/93)

34
5. ª¤ıÔ‰ÔÈ ·¢ı›·˜ ̤ÙÚËÛ˘ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ

5.1. °ÂÓÈο

5.1.1. ∞Ú¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÌfiÓÈÌ· ‹ ÊÔÚËÙ¿ fiÚÁ·Ó·, Ù· ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó


Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Î·È ÔÛÔÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÛÙÔÓ ·¤Ú· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó
·¢ı›·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (.¯. Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÎfiÓ˘ ηٿ ‚¿ÚÔ˜) Ì „ËÊȷ΋ ‹
·Ó·ÏÔÁÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË. ∆· fiÚÁ·Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì›· “¢·›ÛıËÙË ˙ÒÓË” fiÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ·
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Û ÌÈ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· (ÔÙÈ΋, ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î.¿.), Ë ÔÔ›· Û¯ÂÙ›-
˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‹ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ηٿ ̤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂ-
ÓˆÓ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ·¤Ú· ۈ̷Ùȉ›ˆÓ.

5.1.2. ¶Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ (·ÓȯÓ¢ÙÈΤ˜)


ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ‹ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·-
Û›·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ú‡ˆÓ ηÈ
‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙfiÛÔ Ë ÔÈÔÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ÙÈÌ‹ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹˜
ÙÔ˘˜, fiÛÔ Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛ‹ Ù˘ ·fi ¯ÒÚÔ Û ¯ÒÚÔ.

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ·ÙÂÏÂÈÒÓ ‹ ‚Ï·‚ÒÓ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹-
Ì·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‰È·Ê˘Á¤˜ ‹ ÂÎÔÌ¤˜ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ
ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

5.1.3. ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·-ªÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·

µ·ÛÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ Ï‹„˘ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜,


Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿Û˘, .¯. Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘
·Ó¿Á΢ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ·ÎÚÈ-
‚Ú›·˜ (.¯. ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û ʛÏÙÚ· Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·-
΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ) ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Ô˘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙË-
Ù˜ (.¯. ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÔÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ¤ÎıÂÛ˘).

∫‡ÚÈ· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÌÂȈ̤ÓË ·ÎÚ›‚ÂÈ· (·fiÎÏÈÛË Û˘Ó‹ıˆ˜


ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 25%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Û ʛÏÙÚ· ηÈ
ÛÙ·ıÌÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘), Ë Û¯ÂÙÈο ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜, Ë
·Ó¿ÁÎË Û˘¯Ó‹˜ ‚·ıÌÔÓfiÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ۇÓıÂÙÔ Î·È ·ÎÚÈ‚fi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ë
ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ.

°È· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ Ù· fiÚÁ·Ó· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ¢Ú›· ¯Ú‹ÛË
ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

5.2. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚˆÓ Ù‡ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ¿ÌÂÛ˘ ¤Ó‰ÂÈ͢

5.2.1. ºˆÙfiÌÂÙÚ· ÛΤ‰·Û˘ ÙÔ˘ ʈÙfi˜.

µ·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÛΤ‰·ÛË ÙÔ˘ ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ˘ ·fi ηٿÏÏËÏË ËÁ‹ ÔÚ·ÙÔ‡ ‹


˘¤Ú˘ıÚÔ˘ ʈÙfi˜, Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·Ô ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔ
‰Â›ÁÌ· ·¤Ú· ۈ̷Ùȉ›ˆÓ. ªÂÙÚÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙË
ÌÔÓ¿‰· fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·.

35
5.2.2. ¶ÈÂ˙ÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜ (¶ÈÂ˙ÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ˙˘ÁÔ›)

∆· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ηٷηı›˙Ô˘Ó, Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ËÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈÎÒÓ


‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÓfi˜ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘ ¯·Ï·˙›Ô˘. ∞˘Ùfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì·
΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ù·Ï¿ÓÙˆÛ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌÈ΋
Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ Ì¿˙·˜ ÙÔ˘ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÔ˘, Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÁÚ·ÌÌÈο Ì ÙË
Ì¿˙· ÙˆÓ ·ÔÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ.

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ηٿ ‚¿ÚÔ˜


ÌÈÎÚÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ∏ ¢·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ‹ ÁÈ· ۈ̷ٛ‰È· ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ-
΋˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÙˆÓ 10 Ìm.

5.2.3. ªÂÙÚËÙ¤˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ (ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛ˘) ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ‚‹Ù·

µ·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË (ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛË) Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ‚‹Ù· ·fi ÙË


Ì¿˙· ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È Û ηٿÏÏËÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‹ Ê›ÏÙÚÔ.

ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ηٿ ‚¿ÚÔ˜


ÙÔ˘ ÂÈÛÓ‡ÛÈÌÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ó‡ÛÈÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ.

36
πππ. ª∂£√¢√π Ã∏ªπ∫∏™ ∞¡∞§À™∏™

°È¿ ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÛË ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¿Ú· ÔÏϤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È
ηÈÓÔ‡ÚÁȘ. ∆Ô Èfi ÛÔ˘‰·›Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÌÈ¿˜ ÌÂıfi‰Ô˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘ ÁÈ· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÚÈÔ ·Ó›¯Ó¢Û˘
(∂˘·ÈÛıËÛ›· ÌÂıfi‰Ô˘). ™˘Ó‹ıˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 1/10 Î·È ÙÔ˘ ÙÚÈÏ·Û›Ô˘ Ù˘ ÔÚȷ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ¤ÎıÂÛ˘.

∆Ô fiÚÈÔ ·Ó›¯Ó¢Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ˘


∞·Ú·›ÙËÙÔ˘ ŸÁÎÔ˘ (∂.∞.√.) ·¤Ú· ÁÈ· ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â͛ۈ-
ÛË :

E ¥ 22.400 760 273+ t


E.A.O.= ¥ ¥
M ¥ O.T. P 273
fiÔ˘ ∂ : ¢·ÈÛıËÛ›· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ (mg)

ª : ÌÔÚÈ·Îfi ‚¿ÚÔ˜ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·

√.∆. : ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ (ppm)

ƒ : ‚·ÚÔÌÂÙÚÈ΋ ›ÂÛË (mmHg)

t : £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯ÒÚÔ˘ (oC)

∞Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È 25ÔC Î·È Ë ›ÂÛË 760 mmHg, ÙfiÙ :

E ¥ 24.450
E.A.O.=
M ¥ O.T.

∞Ó Ë ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ ¤ÎıÂÛ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û mg/m3, ÙfiÙ :

E ¥ 1000
E.A.O.=
O.T.
√È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ··ÓÙÒÌÂÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ
ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ
ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¿ÍÂȘ.

1.∫Ï·ÛÛÈΤ˜ ¯ËÌÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô-


ÓÙ·È Û ÛÙ·ıÌÈΤ˜ Î·È ÔÁÎÔÌÂÙÚÈΤ˜.

2.Ãڈ̷ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È :

- ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ‹ ÚÔÛÚfiÊËÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÓfi˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜


ÛÙËÓ ÛÙ‹ÏË ·Ó¿Ï˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ηÈ

- ÛÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜.
37
ªÂ ÙËÓ ·¤ÚÈÔ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·¤ÚÈ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ηÈ
ÙËÙÈ΋ ˘ÁÚ¿.

ªÂ ÙËÓ ˘ÁÚ‹ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ˘ÁÚ¿ ÌË ÙËÙÈο ηÈ


Ô˘Û›Â˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜.

ªÂ ÙËÓ ÈÔÓÙÈ΋ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÓÈfiÓÙ· Î·È Î·ÙÈfiÓÙ·.

3. √ÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔÂ›‰Ú·ÛË ËÏÂÎÙÚÔ-


Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Î·È ‡Ï˘ (̤ÙÚËÛË ÂÎÂÌfiÌÂÓ˘ ‹ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓ˘
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜).

ªÂ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ·ÔÚÚfiÊËÛË, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ·ÎÙÈÓÔ‚Ô-


Ï›·˜ ·fi ÂχıÂÚ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·-
ÛË, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙË ‰ÈÂÁÂṲ́ÓË, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ̤ٷÏÏ·.

ªÂ ÙË Ê·ÛÌ·ÙÔʈÙÔÌÂÙÚ›· ˘ÂÚ‡ıÚÔ˘, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË


·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÔÚÈ·ÎÒÓ ‰ÈÂÁ¤ÚÛÂˆÓ (‰fiÓËÛË - ·Ú·ÌfiÚʈÛË - ÂÚÈÛÙÚÔ-
Ê‹) Ù·˘ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÛÂ
˘ÁÚ‹, ·¤ÚÈ· Î·È ÛÙÂÚ¿ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ·ÓfiÚÁ·Ó˜ ÂÓÒÛÂȘ,
Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ˘ÂÚ‡ıÚÔ˘ ·ÎÙÈ-
ÓÔ‚ÔÏ›·˜.

ªÂ ÙË Ê·ÛÌ·ÙÔʈÙÔÌÂÙÚ›· ˘ÂÚÈÒ‰Ô˘˜-ÔÚ·ÙÔ‡, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÚ-


ÚfiÊËÛË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÏfiÁˆ ‰ÈÂÁ¤ÚÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ Ûı¤ÓÔ˘˜ ÌÈ¿˜ ¤ÓˆÛ˘,
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜
ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÓÙȉڿ-
ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜ Ì οÔÈ· ¿ÏÏË ¯ËÌÈ΋ ¤ÓˆÛË, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ˘ÂÚÈÒ‰Ô˘˜ ‹ ÔÚ·Ù‹˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜.

ªÂ ÙË ÊıÔÚÈÛÌÔÌÂÙÚ›·, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ηٿ ÙËÓ


·ԉȤÁÂÚÛË ÌÔÚ›ˆÓ Ì ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi S1 Õ S0, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜
Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·ÚˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ú‹Ó˜ ‹ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ Û˘˙˘ÁÈÎÔ‡˜ ‰ÈÏÔ‡˜
‰ÂÛÌÔ‡˜.

ªÂ ÙË ıÔÏÂÚÔÌÂÙÚ›· Î·È ÙË ÓÂÊÂÏÔÌÂÙÚ›·, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛΉ·ÛÌfi


ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ·fi ۈ̷ٛ‰È· ÎÔÏÏÔÂȉÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ô˘Û›Â˜,
Ô˘ Ì ¤Ó· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÎÔÏÏÔÂȉ‹ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
‰È·ÛÔÚ¿˜.

ªÂ ÙË Ê·ÛÌ·ÙÔÛÎÔ›· ·ÎÙ›ÓˆÓ-à (ÂÚ›ıÏ·Û˘ ‹ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡), Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È


Û ‰ÈÂÁ¤ÚÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›ˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙÔÈ‚¿‰ˆÓ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜
·ÓfiÚÁ·ÓÔÈ ¯ËÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Û ÌÔÚÊ‹ ÛÎfiÓ˘.

4.∏ÏÂÎÙÚÔ¯ËÌÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ


ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ.

ªÂ ÙËÓ ÔÙÂÓÛÈÔÌÂÙÚ›· (ÂÎÏÂÎÙÈο ËÏÂÎÙÚfi‰È·) Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-


ÛÙÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÓÈfiÓÙ· Î·È Î·ÙÈfiÓÙ·. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ̤ıÔ‰Ô Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔͤˆÓ ‹ ‚¿ÛˆÓ.

ªÂ ÙËÓ ÔÏ·ÚÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì¤Ù·ÏÏ·, ·ÓfiÚÁ·Ó·

38
·ÓÈfiÓÙ·, Ô˘‰¤ÙÂÚ· ÌfiÚÈ· (·ÓfiÚÁ·Ó·) Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜
ÔÌ¿‰Â˜.

∆ÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ȉȷ›ÙÂÚ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ fiˆ˜ .¯. Ë Ê·ÛÌ·ÙÔÛÎÔ›·


Ì¿˙˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜, ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌfi ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

√ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚıÂÈ, Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜. ∆¤ÏÔ˜


ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ ÌÈ¿˜ ̤ıÔ‰ÔÈ, ·ÚΛ Ó· ·Ô‰Âȯ›
fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙ·.

πV. ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆∞ - ª√¡∞¢∂™

1. ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ

°È¿ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
ÂÚÁ·Û›·˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ë Ì¿˙· ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, Ë ·ÚÔ¯‹ Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ηٿ
ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜.

ŒÙÛÈ Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û¯¤ÛË :

ÔÏÈ΋ Ì¿˙· ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜


™˘ÁΤÓÙÚˆÛË=
·ÚÔ¯‹ ·ÓÙÏ›·˜ ¥ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜

∞Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ


ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔ˜ (25ÆC, 760 mmHg).

2.ªÔÓ¿‰Â˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ

√Ù·Ó Ô ¯ËÌÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ˘fi ÌÔÚÊ‹ ÛÎfi-
Ó˘, ηÓÔ‡ ‹ ÔÌ›¯Ï˘, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Û ÌÔÓ¿‰Â˜
‚¿ÚÔ˘˜ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· fiÁÎÔ˘ ·¤Ú· fiˆ˜ .¯. ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û :

mg/m3, Ìg/m3, mg/l ‹ Ìg/l (=mg/m3)

∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Ì ÈÓÒ‰Ë ÌÔÚÊ‹ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó·


ÂÎÊÚ·ÛÙ› Î·È Û ·ÚÈıÌfi ÈÓÒÓ ·Ó¿ ÌÔÓ·‰· fiÁÎÔ˘ ·¤Ú· fiˆ˜ .¯. ›Ó˜/cm3 ÁÈ·
ÙȘ ›Ó˜ ·ÌÈ¿ÓÙÔ˘.

ŸÙ·Ó Ô ¯ËÌÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ·¤ÚÈÔ ÌÔÚÊ‹ ‹


ÌÔÚÊ‹ ·ÙÌÔ‡, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿ÚÔ˘˜ ·Ó¿
ÌÔÓ¿‰· fiÁÎÔ˘ ·¤Ú·, fiˆ˜ ·Ú·¿Óˆ ‹ Û fiÁÎÔ % ‹ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· Û ·ÚÈıÌfi
ÌÂÚÒÓ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·Ó¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ›ÛˆÓ ÌÂÚÒÓ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ·¤Ú·.
™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ppm (parts per million
= ̤ÚË ·Ó¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ). °È¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 50 ppm ÛËÌ·›ÓÂÈ 50 cm3 ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ· ·Ó¿ 1.000.000 cm3 ·¤Ú· ‹ m3 ·¤Ú·.

∞Ó¿ÏÔÁË Â›Ó·È Î·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Û ppb (parts per billion = ̤ÚË
39
·Ó¿ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ) Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÌÂÚÒÓ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·Ó¿
‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ›ÛˆÓ ÌÂÚÒÓ fiÁÎÔ˘ ·¤Ú·. º·ÓÂÚfi ¤ÈÓ·È fiÙÈ: 1 ppm = 1.000 ppb.

√È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆÓ, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ


ÌÔÓ¿‰Â˜, ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ.
¶·Ú·Î¿Ùˆ ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ·ÏÏËÏÔÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ mg/m 3 ,
Ìg/m3, mg/l, ppm, fiÁÎÔ˜ Â› ÙÔȘ ÂηÙfi, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˘˜
ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
Ì¤ÓˆÓ Û ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.

MÔÚÈ·Îfi˜ fiÁÎÔ˜ (I) 760 273 + t


Cppm = ¥ Cmg/ m 3 ¥ ¥
MÔÚÈ·Îfi ‚¿ÚÔ˜ (g) P 298

1
Cmg/ m 3 = ¥ CÌg/ m 3 = 1000 ¥ Cmg/ l
1000

MÔÚÈ·Îfi ‚¿ÚÔ˜ (g) P 298


Cmg/ m 3 = ¥ Cppm ¥ ¥
MÔÚÈ·Îfi˜ fiÁÎÔ˜ (I) 760 273 + t

CÌg/ m 3 = 1000Cmg/ m 3

1
CÌg/ l = C 3
1000 Ìg/ m

fiÔ˘ ƒ = ›ÂÛË Û mmHg ÙÔ˘ ·¤Ú·

t = ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÂ oC ÙÔ˘ ·¤Ú·

¶·Ú·Ù‹ÚËÛË : √ ÌÔÚÈ·Îfi˜ fiÁÎÔ˜ Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 25ÔC Î·È ›ÂÛË 760 mmHg


Â›Ó·È 24,45 l.

40
¶APAPTHMA I

(¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ .‰. 77/93)


∞. ∞Ú¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ʇÛ˘
Î·È ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.
1. ∂¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÎÏÂÈÛı› Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ë ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
Ì¤ÓˆÓ Û ¤Ó· (‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜) ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È
ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı› Ë Ê‡ÛË Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È Ó·
‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È
·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3. ∞fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È
ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂӉ¯fiÌÂÓ· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
ÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.
2. °È· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂÈÌÂÏ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂË-
Ú¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ∆Ì‹Ì·
µ’ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜.
3. ∞Ó ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
Ê›·˜, ‹ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ù‹ Ë Û˘Ó·ÁˆÁ‹ ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË
ÙˆÓ √ÚÈ·ÎÒÓ ÙÈÌÒÓ, Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· °’ ÙÔ˘
¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ.
4. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÔÈ Ó· ıˆÚËı› ·Ó·ÎÚÈ-
‚‹˜ ‹ fiÙ·Ó Â¤Ú¯ÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô˘
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ
ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜.
5. ∞Ó ·fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÎÙ›ÌËÛË ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ
¿ÚıÚÔ 3 √ÚÈ·ÎÒÓ ∆ÈÌÒÓ ŒÎıÂÛ˘ (ÁÈ· ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜
·Ú¿ÁÔÓÙ˜):
- ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜
‰›ÓÔÓÙ·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜.
- ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ˘¤Ú‚·Û˘ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ-
ÓÙ·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi, Ù· ηٿÏÏËÏ· Ù¯ÓÈο ‹ ¿ÏÏ· Â·ÓÔÚıˆÙÈο
̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„‹ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ÙÔ Â›Â‰Ô ¤ÎıÂÛ˘ Ó· ÌÂȈı› ÛÙ·
ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ· Â›‰·.
- Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘
¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂¿Ó ·fi ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Û˘Ó¯›-
˙ÂÙ·È Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ √ÚÈ·ÎÒÓ ∆ÈÌÒÓ ŒÎıÂÛ˘ Ë ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
̤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛı› ÌfiÓÔ ·Ó ÏËÊıÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·
̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.
6. ∞Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ∞’ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·È-
ÛÙˆı› fiÙÈ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 √ÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜, Ú¤ÂÈ, fiÔÙÂ
Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ô
‚·ıÌfi˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ √ÚÈ·-

41
ÎÒÓ ∆ÈÌÒÓ. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ¯ËÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ô˘ ‰È·È-
ÛÙÒıËÎÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ¤ÎıÂÛ˘ ÙËÓ ‹
ÙȘ √ÚȷΤ˜ ∆È̤˜.
∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤-
ÓˆÓ fiÙ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ‹ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ
ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÏËÊı›, ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÔÈ √ÚȷΤ˜ ∆È̤˜, ‹ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
Â¤ÏıÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÈηӋ Ó· ÂÈʤÚÂÈ
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.
7. ∞Ó Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÂÎÙ›ıÂÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‹ ‰È·‰Ô¯Èο, Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜
·fi ¤Ó· ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Î·Ù¿
ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘.
µ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›·
Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·-
ÙÔ˜ ∞’ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜.
- ∆Ô Â›‰Ô˜, Ë Û‡ÛÙ·ÛË, Ë ÌÔÚÊ‹ Î·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ
˘ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ (ÚÒÙ˜ Î·È ÚfiÛıÂÙ˜ ‡Ï˜, ÚÔ˚-
fiÓÙ·, ˘ÔÚÔ˚fiÓÙ·, ·fi‚ÏËÙ· Î.¿.).
- √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ, ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿-
ÙˆÓ ÙÔÈÎÔ‡ ‹ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡.
- √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û οı ı¤ÛË, ‹ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ οıÂ
ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ (ʇÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ˆÚ¿ÚÈÔ, ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È Û˘Óı‹Î˜ ¤ÎıÂÛ˘
Î.¿.).
- ∆· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·fi ÙËÓ
Âȯ›ÚËÛË.
- ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ
·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.
°. ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú. 3 ÙÔ˘
∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ∞’ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜.
1. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÚÔÛfi-
ÓÙ· Î·È ÙÔÓ ·Ó·Áη›Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÎ·È‰Â˘ı› ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘.
2. ∆· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Â›ÁÌ· ·fi ÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Â›Ù ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ
(fiÚÁ·Ó· ¿ÌÂÛ˘ ̤ÙÚËÛ˘) ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ (fiÚÁ·Ó· Ô˘ οÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·, ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏ‹Ù˜).
3. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈΤ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô-
Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ‹ ÛÙÔ˘˜ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Á›ÓÔÓÙ·È,
ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ì «·ÙÔÌÈΤ˜» ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Î·Ù¿ÏÏË-
ÏˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù· ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ηÈ
ʤÚÔÓÙ·È ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÂȘ ÙÚfiÔÓ ÒÛÙÂ Ë Ì¤ÙÚËÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·
Ô˘ ÂÈÛÓ¤ÂÈ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘.
4. ŸÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÌ¿‰· ‹ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ›‰È˜ ‹
·ÚfiÌÔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ›‰È˜ Û˘Óı‹Î˜, ÒÛÙÂ
42
Ó· ÌÔÚ› ‡ÏÔÁ· Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ‚·ıÌfi
¤ÎıÂÛ˘ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ËÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È
̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ·ÔÙÂ-
ϤÛÌ·Ù·. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÙÔÌÈ΋ ̤ÙÚËÛË ÛÂ
¤Ó· (1) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· οı (10) ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È·
ÔÌ¿‰·. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ ı· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ
ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.
5. ŸÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· «·ÙÔÌÈ΋˜» ̤ÙÚËÛ˘ (.¯. fiÙ·Ó ÏfiÁˆ
Ù˘ ʇÛ˘ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Â¿Óˆ ÙÔ˘
ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ) Ë ¤ÎıÂÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌËı› Î·È Ì «ÛÙ·ÙÈ΋» ̤ÙÚËÛË, ÂÊ’
fiÛÔÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fi-
ÌÂÓÔ˘.
∫·Ù’ ·˘Ù‹Ó, ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÔÚÈṲ̂ÓË ı¤ÛË Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·-
ıÂÚfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘. ∏ ̤ÙÚËÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È, ηٿ
ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤-
ÓˆÓ Î·È ÛÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÌÊÈ-
‚ÔÏ›·˜ Ë Ì¤ÙÚËÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤ÎıÂÛ˘
Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜.
6. ∫·Ù¿ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ë Ê‡ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÂÎÙÂ-
ÏÔ‡ÓÙ·È, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·-
˙Ô̤ӈÓ.
7. ∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ÓÔ ¯ËÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÙËÓ √Úȷ΋ ∆ÈÌ‹ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
ÂÚÁ·Û›·˜.
∞Ó Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ̤ÙÚËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÁÈ·
ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ËÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Ë ÙÈÌ‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Ì¤ÙÚË-
ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·˘Ùfi.
∆Ô fiÚÈÔ ·Ó›¯Ó¢Û˘, Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÙÔ fiÚÈÔ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘
̤ÙÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ √Úȷ΋ ∆ÈÌ‹.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÔÎÈÌ·Ûı› ÂÈÙ˘¯Ò˜
˘fi Û˘Óı‹Î˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ¿
ÙÔ˘˜. £· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂοÛÙÔÙÂ
ÂıÓÈΤ˜ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ηÈ, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜
·fi ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.
8. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈ-
¤‰Ô˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙÔÓ ¯ËÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·.
9. ªÂÙÚ‹ÛÂȘ ÂÈ¤‰Ô˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷Ùȉȷ:
·) ∫·Ù¿ ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Û ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿-
ÓÂÙ·È ˘fi„Ë, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
ÌÂÙÚ¿Ù·È Â›Ù ÙÔ ÂÈÛÓ‡ÛÈÌÔ Â›Ù ÙÔ ·Ó·Ó‡ÛÈÌÔ ÎÏ¿ÛÌ·. ∞˘Ùfi ··ÈÙ›
‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÌÂ-
ÙÚÔ, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÓ·fiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ
ÂÈÛÓÔ‹.
‚) °È· ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÙÔ˘ ÂÈÛÓ‡ÛÈÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÚÁ·Ó· Ô˘ Ó· ·Ó·ÚÚÔÊÔ‡Ó ÙÔÓ ·¤Ú· Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 1,25
m/sec +10%, ‹ fiÚÁ·Ó· Ô˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ¢ÈÂ-

43
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∆˘ÔÔ›ËÛ˘ ISO/TR 7708 1983 (E).
Á) °È· ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ÙÔ˘ ·Ó·Ó‡ÛÈÌÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ
ۈ̷Ùȉ›ˆÓ, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ۈ̷ٛ‰È·,
Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹Ú·
Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ηıÈ˙‹Ûˆ˜ (ηٷηı›Ûˆ˜) Î·È ‰È·¯ˆÚ›-
˙ÂÈ ÙÔ 50% ÙˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÂÚÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰È¿ÌÂÙÚÔ 5 Ìm Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ۇ̂·ÛË ÙÔ˘ °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ (1979).
‰) ™ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜, ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ú¤-
ÂÈ Ó· ›ӷÈ, ηٿ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi, Û ı¤ÛË ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜.
Â) ™ÙȘ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Û˘Û΢¤˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ («ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ»), Ë ı¤ÛË
Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙÔÌ›Ô˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔ-
ÏË„›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜
ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ·¤Ú·˜.
∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÌ›Ô˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·¤Ú· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· fiÙ·Ó Ë Ù·¯‡ÙËÙ·
ÙˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ·¤Ú· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ‹. ŸÙ·Ó Ë Ù·¯‡ÙË-
Ù¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ›ÛË ‹ ·ÓÒÙÂÚË ·fi 1 m/sec Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ë ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· Ó·
Á›ÓÂÙ·È Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Â›Â‰Ô Î·È ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ.

44
¶APAPTHMA II

K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÚÔηٷÚÎÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂ-


ˆÓ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (check list)

1. ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜

8 K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ηÙÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÒÓ (›‰Ô˜, Û‡ÓıÂÛË, ÌÔÚÊ‹, ÔÛfiÙËÙ· ηÈ


¯ËÌÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, ÚÔÛÌ›ÍÂˆÓ Î.Ï..)

8 K·Ù·ÁÚ·Ê‹ Û˘ÓıËÎÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ¯ÒÚˆÓ Î·È ı¤ÛÂˆÓ fiÔ˘


ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ

l ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ‰È·‰Èηۛ·˜/‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ

l OÚÁ¿ÓˆÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (ʇÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ˆÚ¿ÚÈÔ. ‰È¿Ú-


ÎÂÈ· Î·È Û˘Óı‹Î˜ ¤ÎıÂÛ˘)

l EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

l ¶ËÁ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ‰È·Ê˘Á‹˜ Ú‡ˆÓ

l M¤ÁÂıÔ˜ ¯ÒÚÔ˘

l AÂÚÈÛÌfi˜ ¯ÒÚÔ˘ (Ê˘ÛÈÎfi˜/Ù¯ÓËÙfi˜)

l TÔÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ··ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú·

l ÕÏÏ· ̤ÙÚ· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜

l EÚÁ·Û›Â˜ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ̤ÁÈÛÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¤ÎıÂÛ˘

l EÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ ÂÈÛ΢‹˜

8 ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ï‹„Ë ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ

2. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ

l MÂÙÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ (Ô˘, ˆ˜, fiÙÂ)

l MÂϤÙË Û¯ÂÙÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜

l MÂÙÚ‹ÛÂȘ ·ÎÚȂ›·˜ (Ô˘, ˆ˜, fiÙÂ)


EÎÏÔÁ‹ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ·ÙÔÌÈ΋ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ‹ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÛÙ·ÙÈ΋
‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·

l EÎÙ›ÌËÛË ¤ÎıÂÛ˘/fiÚÈÛÌ·

45
¶APAPTHMA III
ŒÓÙ˘Ô - ¶Ú·ÎÙÈÎfi ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ
1. ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·
Ù˘ ……/……/199…
Eȯ›ÚËÛË:
ŸÓÔÌ·: ……………………………………………………………………

¢È‡ı˘ÓÛË: ………………………………………… TËÏ: …………………

EÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜: ………………………………………………………………………

£¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜: ………………………………………………………………………

AÚÈıÌfi˜ EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (¯ÒÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜):


ÕÓ‰Ú˜ °˘Ó·›Î˜
AÚÈıÌfi˜ EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜):

XËÌÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜:……………………… OÚȷ΋ ÙÈÌ‹ ¤ÎıÂÛ˘:…………………

NÔÌÔıÂÛ›·: …………………………………………………………………………………
AÚÈıÌ. ¢È¿ÚÎÂÈ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ ŸÁÎÔ˜ ·¤Ú· ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
¢Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·fi - ̤¯ÚÈ ™‡ÓÔÏÔ (min) (lit) ‹ OÓÔÌ/Ó˘ÌÔ
ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘

……………… ……………… …………… ………………………

……………… ……………… …………… ………………………

……………… ……………… …………… ………………………

T¯ÓÈ΋ ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜
AÙÔÌÈ΋ ™Ù·ÙÈ΋ AÓÙÏ›·:(›‰Ô˜)

KÂÊ·Ï‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜: ¶·ÚÔ¯‹ AÓÙÏ›·˜ l/min

·ÂÚ›ˆÓ/·ÙÌÒÓ T·¯‡ÙËÙ· ·¤Ú· ÛÙÔ


ÛÙfiÌÈÔ Î·Ê·Ï‹˜ ÁÈ· m/sec
ۈ̷Ùȉ›ˆÓ ۈ̷ٛ‰È·
T‡Ô˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ηÈ
̤ÛÔ˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ

46
KÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯ÒÚÔ˘

£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÆC ¶›ÂÛË mm Hg
™¯ÂÙÈ΋
%
YÁÚ·Û›·
T·¯‡ÙËÙ· ·¤Ú· m/sec

M¤ÁÂıÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ <50 50-500mÑ 500-5000mÑ >5000mÑ

AÂÚÈÛÌfi˜ ¯ÒÚÔ˘
EI¢O™: (¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÂÓÈÎfi˜-ÙÔÈÎfi˜)
º˘ÛÈÎfi˜ T¯ÓËÙfi˜

KÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯ÒÚÔ˘

£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÆC ¶›ÂÛË mm Hg

◊ÏÈÔ˜ BÚÔ¯‹ ÕÓÂÌÔ˜ XÈfiÓÈ

¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ


¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÚÁ·Û›·˜
ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

M¤Û· AÙÔÌ. ¶ÚÔÛÙ.


ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Y‡ı˘ÓÔ˜ ¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜:

…………………………………

AÓ¿Ï˘ÛË ¢ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ HÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ………/………/199…

EP°A™THPIO: ……………………………………………………………………………...

™˘Û΢·Û›· ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ: …………………………………………………………………..

M¤ıÔ‰Ô˜ AÓ¿Ï˘Û˘: ………………………………………………………………………


AÚÈıÌ. M¿˙· ‹ fiÁÎÔ˜ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ™Ù·ıÌÈṲ̂ÓË ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ
¢Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·Ú¿ÁÔÓÙ· ŒÎıÂÛË
…………… …………… …………… ……………

…………… …………… …………… ……………

…………… …………… …………… ……………


ÕÏϘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Y‡ı˘ÓÔ˜ ·Ó¿Ï˘Û˘:

HÌÂÚÔÌËÓ›· ……/……/199…
47
48
¶APAPTHMA IV
M¤ıÔ‰ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ·Ó¿Ï˘Û˘ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·
(.‰. 61/75, Ó. 492/76, .‰. 1179/80, .‰. 307/86, .‰ 77/93, .‰. 399/94, .‰. 127/2000)

™ˆÏËÓ¿ÚÈÔ ÚÔÛÚfiÊ˘Û˘

coconut shell charcoal

Âί‡ÏËÛË Ì ‰ÈıÂÈ¿Óıڷη

·¤ÚÈÔ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· GC FID

NIOSH 1501

™ˆÏËÓ¿ÚÈÔ ÚÔÛÚfiÊ˘Û˘ ºÈ¿ÏË ·ÂÚ›Ô˘


coconut shell charcoal ÂÓÂÚÁfi˜ ¿Óıڷη˜
0.7 - 5 L
Âί‡ÏËÛË Ì ‰ÈıÂÈ¿Óıڷη(CS2)

·¤ÚÈÔ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· GC FID ·¤ÚÈÔ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· GC FID

NIOSH 1007 Analyses of Hazardous substances in air


vol 4
49
50 ¶APAPTHMA V

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ·Ó¿Ï˘Û˘ ¯ËÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (·ÈˆÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ Î·È Î·ÓÒÓ)
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· (.‰. 307/86, 94/87, 70·/88, 77/93, 399/94, .‰. 127/2000)
™ÎfiÓË Ì ÂχıÂÚÔ SiO2 A‰Ú·Ó‹˜ ÛÎfiÓË
“·Ó·Ó¢Û.” “ÂÈÛÓ‡Û.” “·Ó·Ó¢Û.” “ÂÈÛÓ‡Û.”
51
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Προτεινόµενες µέθοδοι δειγµατοληψίας και µέτρησης χηµικών παραγόντων που αναφέρονται στην Ελληνική Νοµοθεσία.
(π.δ. 90/1999)

ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

υγρή χρωµατογραφία
2,4,5-T θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου 15 L-200 L εκχύλιση µε µεθανόλη NIOSH 5001
HPLC - UV (ED.2,VOL.5)

υγρή χρωµατογραφία
2,4-D θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου 15 L-200 L εκχύλιση µε µεθανόλη NIOSH 5001
HPLC - UV (ED.2,VOL.5)

θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου αέρια χρωµατογραφία


Aldrin 18 L-240 L εκχύλιση µε ισοοκτάνιο NIOSH 5502
και babbler µε ισοοκτάνιο GC - ECN (ED.2,VOL.3)

Amate

ANTU θήκη µε φίλτρο Teflon υγρή χρωµατογραφία


480 L εκχύλιση µε µεθανόλη
(α-ναφθυλο-θειουρία (PTEE) HPLC - UV (ED.2,VOL.5)

θήκη µε φίλτρο και


εκχύλιση µε διάλυµα 90% αέρια χρωµατογραφία
Azinphos-methyl σωληνάριο προσρόφησης 12L-240L NIOSH 5600
τολουόλιο -10% ακετόνη GC-FPD
µε XAD-2

Benomyl

52
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Bromacil

Camphechlor θήκη µε φίλτρο µεµβράνης εκρόφηση µε πετρελαϊκό αέρια χρωµατογραφία


2L-30L NIOSH 5039
[clorinated camphene] εστέρων κυτταρίνης αιθέρα GC, 63 Ni ECD (ED.2,VOL.2)

Captafol

Captan

υδρόλυση µε µεθανόλη φασµατο φωτοµετρία


Carbaryl [Sevin] θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου 20L-400L NIOSH 5006
0,1Μ σε ΚΟΗ ορατού VIS (ED.2,VOL.3)

Carbofuran

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης


Clordane αέρια χρωµατογραφία
εστέρων κυτταρίνης /sorbent 10L-200L εκχύλιση µε τολουόλιο NIOSH 5510
[Toxiclor]-[Octaclor] GC - ECD (ED.2,VOL.6)
collection

Chlorpyriphos

53
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Crufomate

Cyclonite βλ.Hexogen

θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου


Cyhexatin 50L-500L εκχύλιση µε 0,1% οξικό οξυ ατοµική απορρόφηση NIOSH 5504
+ (XAD-2)

Dalapon
βλ.2,2-διχλωρο-προπιονικο
οξύ

αέρια χρωµατογραφία
DDT θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου 90L εκχύλιση µε ισοοκτάνιο
GC phosphorous-FPD (ED.2,VOL.3)

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης


µικτών εστέρων αέρια χρωµατογραφία
Demeton (O and S) 480L εκχύλιση µε τολουόλιο
κυτταρίνης+σωληνάριο GC phosphorous-FPD (ED.2,VOL.6)
προσρόφησης µε XAD-2

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης


µικτών εστέρων αέρια χρωµατογραφία
Demeton 30L-500L εκχύλιση µε τολουόλιο NIOSH 5514
κυτταρίνης+σωληνάριο GC phosphorous-FPD
προσρόφησης µε XAD-2

Demeton methyl

54
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

DEHP βλ. φθαλικός δι-2-


αιθυλεξυλ- εστέρας

θήκη µε φίλτρο και εκχύλιση µε διάλυµα


αέρια χρωµατογραφία
Diazinon σωληνάριο προσρόφησης 12L-240L 90%τολουόλιο - NIOSH 5600
GC -FPD
µε XAD-2 10%ακετόνη

αέρια χρωµατογραφία
σωληνάριο προσρόφησης
Diclor(o)vos (DDVP) 120L εκρόφηση µε τολουόλιο GC phosphorous filter -
µε XAD-2 (ED.2,VOL.5)
FPD

θήκη µε φίλτρο και εκχύλιση µε διάλυµα


αέρια χρωµατογραφία
Dicrotophos σωληνάριο προσρόφησης 12L-240L 90%τολουόλιο - NIOSH 5600
GC - FPD
µε XAD-2 10%ακετόνη

αέρια χρωµατογραφία NIOSH S283


Dieldrin θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου 170L εκχύλιση µε ισοοκτάνιο
GC - ECD (ED.2,VOL.3)

Dioxathion

Diquat (άλατα)

Disulfiram

55
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

θήκη µε φίλτρο και εκχύλιση µε διάλυµα


αέρια χρωµατογραφία
Disulfoton σωληνάριο προσρόφησης 12L-240L 90%τολουόλιο - NIOSH 5600
GC - FPD
µε XAD-2 10%ακετόνη

Diuron

NIOSH 0500
φίλτρο PVC +κυκλώνας σταθµικός (ολικά) HSE, MDHS
Emery 7L-133L
(για τα εισπνεύσιµα) προσδιορισµός NIOSH 0600 14/3
(εισπνεύσιµα)

Endosulfan HSE, MDHS 94

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης


εστέρων αέρια χρωµατογραφία NIOSH S284
Endrin 12L-400L εκχύλιση µε τολουόλιο NIOSH 5519
κυτταρίνης+σωληνάριο GC-63Ni ECD (ED.2,VOL.6)
προσρόφησης

αέρια χρωµατογραφία NIOSH S285


EPN θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου 15L-700L εκχύλιση µε ισοοκτάνιο NIOSH 5012
GC - FPD (ED.2,VOL.3)

θήκη µε φίλτρο και εκχύλιση µε διάλυµα


αέρια χρωµατογραφία
Fenamiphos σωληνάριο προσρόφησης 12L-240L 90%τολουόλιο - NIOSH 5600
GC - FPD
µε XAD-2 10%ακετόνη

Fenchlorophos βλ. Ronnel

56
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Fensulfothion

Fenthion

Ferbam

HSE, MDHS
Halothane
80,88

Heptachlor

Hexogen (RDX)

σωληνάριο προσρόφησης
αέρια χρωµατογραφία
Isophorone µε petroleum-based 2L-25L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 2508
GC - FID
charcoal

θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου αέρια χρωµατογραφία NIOSH S290


Lindane 18 L-240 L εκχύλιση µε ισοοκτάνιο NIOSH 5502 HSE, MDHS 94
και babbler µε ισοοκτάνιο GC - ECN (ED.2,VOL.3)

57
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

θήκη µε φίλτρο και εκχύλιση µε διάλυµα


αέρια χρωµατογραφία NIOSH S370
Malathion σωληνάριο προσρόφησης 12L-60L 90%τολουόλιο - NIOSH 5600
GC - FPD (ED.2,VOL.3)
µε XAD-2 10%ακετόνη

Methomyl

αέρια χρωµατογραφία NIOSH S371


Methoxychlor (DMTD) θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου 100L εκρόφηση µε ισοοκτάνιο
GC - ECD (ED.2,VOL.4)

Methyl parathion

θήκη µε φίλτρο και εκχύλιση µε διάλυµα


αέρια χρωµατογραφία NIOSH S296
Mevinphos σωληνάριο προσρόφησης 12L-240L 90%τολουόλιο - NIOSH 5600
GC - FPD (ED.2,VOL.6)
µε XAD-2 10%ακετόνη

MOCA

Monocrotophos

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε 0,05Μ θειικό αέρια χρωµατογραφία NIOSH S150


Morpholine 20L HSE, MDHS 88
µε silica gel οξύ GC - FID (ED.2,VOL.3)

58
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Naled (Nibrom)

θήκη µε φίλτρο Teflon υγρή χρωµατογραφία NIOSH S294


Paraquat, διχλωριούχο 40L-1000L εκρόφηση µε νερό NIOSH 5003
(PTEE) HPLC - UV (ED.2,VOL.5)

Paraquat, διχλωριούχο (ISO) HSE, MDHS


respirable dust 14/3

θήκη µε φίλτρο και εκχύλιση µε διάλυµα


αέρια χρωµατογραφία NIOSH S295
Parathion σωληνάριο προσρόφησης 12L-240L 90%τολουόλιο - NIOSH 5600
GC - FPD (ED.2,VOL.3)
µε XAD-2 10%ακετόνη

θήκη µε φίλτρο και εκχύλιση µε διάλυµα


αέρια χρωµατογραφία
Phorate σωληνάριο προσρόφησης 12L-240L 90%τολουόλιο - NIOSH 5600
GC - FPD
µε XAD-2 10%ακετόνη

Pictoram

Propoxur

θήκη µε φίλτρο και εκχύλιση µε διάλυµα


αέρια χρωµατογραφία
Ronnel σωληνάριο προσρόφησης 12L-60L 90%τολουόλιο - NIOSH 5600
GC - FPD
µε XAD-2 10%ακετόνη

59
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

θήκη µε φίλτρο Teflon υγρή χρωµατογραφία


Rotenone 8L-400L εκχύλιση µε ακετονιτρίλιο NIOSH 5007
(PTEE) HPLC - UV

Sulfotep(TEDP)

2 σωληνάρια
αέρια χρωµατογραφία NIOSH 336
TEPP προσρόφησης σε σειρά 20L-48L εκρόφηση µε τολουόλιο NIOSH 2504
GC - FPD (ED.2,VOL.6)
Chromosorb 102

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης εκρόφηση µε Ν,Ν αέρια χρωµατογραφία NIOSH S225


Tetryl 100L
εστέρων κυτταρίνης διεθυλαιθανολαµίνη GC/alkali - FID (ED.2,VOL.3)

NIOSH
θήκη µε φίλτρο Teflon υγρή χρωµατογραφία
Thiram(TMTD) 10L-400L εκχύλιση µε ακετονιτρίλιο NIOSH 5005 228,S256
(PTEE) HPLC - UV
(ED.2,VOL.5)

θήκη µε φίλτρο Teflon υγρή χρωµατογραφία NIOSH 313


Warfarin 200L-1000L εκχύλιση µε µεθανόλη NIOSH 5002
(PTEE) HPLC - UV (ED.2,VOL.6)

White spirit

σταθµικός NIOSH S262


Αιθάλη θήκη µε φίλτρο PVC 30L-570L ξήρανση NIOSH 5000 HSE, MDHS14/3
προσδιορισµός (ED.2,VOL.6)

60
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε διάλυµα HCL- αέρια χρωµατογραφία NIOSH 270


Αιθανολαµίνη 4L-24L NIOSH 2007
µε silica gel µεθανόλη GC - FID (ED.2,VOL.4)

Impinger µε αντιδραστήριο ιοντική


Αιθανολαµίνη 5L-300L NIOSH 3509
εξασουλφονικό οξύ (HAS) χρωµατογραφία IC

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε 2-βουτανόλη αέρια χρωµατογραφία NIOSH S56 HSE, MDHS
Αιθανόλη NIOSH 1400
µε coconut shell charcoal 0,1L-1L σε διθειάνθρακα GC - FID (ED.2,VOL.2) 70,72,80,88,96

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε 5% µεθανόλη αέρια χρωµατογραφία NIOSH S361


2- Αιθοξυ Αιθανόλη NIOSH 1403
µε coconut shell charcoal 1L-6L σε µεθυλενο χλωρίδιο GC - FID (ED.2,VOL.5)

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε οξικό αέρια χρωµατογραφία NIOSH S80 HSE, MDHS
Αιθυλαιθέρας NIOSH 1610
µε coconut shell charcoal 0,25L-3L αιθυλαιθέρα GC - FID (ED.2,VOL.2) 88,96

NIOSH S144
σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε θειικό οξύ αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.3)
Αιθυλαµίνη 30L
µε silica gel 0,1Μ GC - FID NIOSH 221
(ED.2,VOL.1)

θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου


εκρόφηση µε 2-προπανόλη αέρια χρωµατογραφία NIOSH 338
Αιθυλενο-γλυκόλη (ατµοί) και σωληνάριο 3L
σε νερό GC - FID (ED.2,VOL.7)
προσρόφησης µε selika gel

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε διεθυλο υγρή χρωµατογραφία NIOSH 276


Αιθυλενο-διαµίνη 1L-20L NIOSH 2540
µε XAD-2 φορµαµίδιο HPLC - UV (ED.2,VOL.(4)

61
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH 260
σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε µεθανόλη σε αέρια χρωµστογραφία (ED.2,VOL.4)
Αιθυλενο διβρωµίδιο 0,1L-25L NIOSH 1008
µε coconut shell charcoal βενζολιο GC,63Ni ECD NIOSH S104
(ED.2,VOL.2)

NIOSH S122
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.2)
Αιθυλενο-διχλωρίδιο 1L-50L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC - FID NIOSH 127
(ED.2,VOL.1)

Impinger µε αντιδραστήριο υγρή χρωµατογραφία NIOSH 300


Αιθυλενοϊµίνη 1L-48L εκχύλιση µε χλωροφόρµιο NIOSH 3514
Folin HPLC - UV (ED.2,VOL.5)

DFG
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε διµεθυλο αέρια χρωµατογραφία NIOSH 1614 NIOSH S286 HSE, MDHS
Αιθυλενοξείδιο 1L-24L Hazardous
µε coconut shell charcoal φορµαµίδιο GC - ECD NIOSH 3702 (ED.2,VOL.3) 26,72,80,88
Substances in
Air (VOL.3)

εκρόφηση µε 5%
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S103
Αιθυλενο-χλωροϋδρίνη 2L-35L ισοπροπυλική αλκοόλη σε NIOSH 2513
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)
διθειάνθρακα

Αιθυλιδενο-νορβορνένιο

΄Αιθυλο-δευτεροταγής σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε 1%µεθανόλη αέρια χρωµατογραφία NIOSH S13


1L-25L NIOSH 1301
άµυλο-κετόνη µε coconut shell charcoal σε διθειάνθρακα GC - FID (ED.2,VOL.2)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S29 HSE, MDHS


Αιθυλοβενζόλιο 1L-24L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1501
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2) 72,80,88,96

62
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε 1%µεθανόλη αέρια χρωµατογραφία NIOSH S16


Αιθυλοβουτυλο-κετόνη NIOSH 1301
µε coconut shell charcoal 1L-25L σε διθειάνθρακα GC - FID (ED.2,VOL.2)

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε ισοπροπυλική αέρια χρωµατογραφία NIOSH S106


Αιθυλο-βρωµίδιο NIOSH 1011
µε coconut shell charcoal 0,5L-4L αλκοόλη GC - FID (ED.2,VOL.2)

εκχύλιση µε HCL 25%v/v αέρια χρωµατογραφία


Αιθυλο-µερκαπτάνη θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου 10L-150L NIOSH 2542
+1,2-διχλωρο-αιθάνιο GC - FPD sulfur mode

Αιθυλο-µορφολίνη-4

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S105


Αιθυλο-χλωρίδιο εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 2519
µε coconut shell charcoal 0,3L-3L GC - FID (ED.2,VOL.4)

DFG
Analyses of
Impinger µε αντιδραστήριο υγρή χρωµατογραφία NIOSH S345
Ακεταλδεϋδη NIOSH 3507 HSE, MDHS 70 Hazardous
Girard T 6L-60L HPLC - UV (ED.2,VOL.(5)
Substances in
Air (VOL.2)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


Ακεταλδεϋδη 1L-12L NIOSH 2538
µε XAD-2 GC - FID

NIOSH 127
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.1) HSE, MDHS
Ακετόνη εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1300
µε coconut shell charcoal 0,5L-3L GC - FID NIOSH S1 88,96
(ED.2,VOL.2)

63
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία HSE, MDHS


ακετονιτρίλιο εκχύλιση µε βενζόλιο NIOSH 1606 NIOSH S165
µε coconut shell charcoal 13L-25L GC - FID 72,80,88,96

Ακετυλο-σαλυκιλικό οξύ,ο-

DFG
NIOSH 118
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.1)
Ακρολείνη 13L-48L έκρόφηση µε τολουόλιο NIOSH 2501 Hazardous
µε 2-HMP σε XAD-2 GC - NPD NIOSH 211
Substances in
(ED.2,VOL.1)
Air (VOL.2)

Ακρυλαµίδιο HSE, MDHS 57

Ακρυλικό οξύ

DFG
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S35
Ακρυλικός αιθυλεστέρας εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450 Hazardous
µε coconut shell charcoal 1L-10L GC - FID (ED.2,VOL.2)
Substances in
Air (VOL.3)
DFG
Analyses of
αέρια χρωµατογραφία
Ακρυλικός βουτυλεστέρας Hazardous
GC - FID
Substances in
Air (VOL.3)
DFG
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S38
Ακρυλικός µεθυλεστέρας εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1459 Hazardous
µε coconut shell charcoal 1L-5L GC - FID (ED.2,VOL.2)
Substances in
Air (VOL.3)

64
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ακρυλικός υδροξυπροπυλ-
εστέρας

HSE, MDHS
σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε 2%(v/v) αέρια χρωµατογραφία NIOSH 202
Ακρυλονιτρίλιο NIOSH 1604 1,80,88,96+G15
µε coconut shell charcoal 3,5L-20L ακετόνη σε διθειάνθρακα GC - FID NIOSH S156
8

αέρια χρωµατογραφία NIOSH S346


Αλλυλο-γλυκιδυλο-αιθέρας Tenax-GC 1,5L-8L εκρόφηση µε διαιθυλαιθέρα NIOSH 2545
GC - FID (ED.2,VOL.4)

εκρόφηση µε 5%
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S52 HSE, MDHS
Αλλυλική αλκοόλη 2-προπανόλη σε
µε coconut shell charcoal 1L-10L GC - FID (ED.2,VOL.2) 88,96
διθειάνθρακα

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S116


΄Αλλυλο χλωρίδιο εκρόφηση µε βενζόλιο NIOSH 1000
µε coconut shell charcoal 16L-100L GC - FID (ED.2,VOL.2)

Αλλυλο-προπυλο-
δισουλφίδιο

κυκλώνας+φίλτρο σταθµικός HSE, MDHS


Αλουµίνα α- 20L-400L NIOSH 0600
µεµβράνης PVC προσδιορισµός 14/3

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης σταθµικός


Αλουµίνα α- 7L-133L NIOSH 0500
PVC προσδιορισµός

65
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S158


Αµινο πυριδίνη, 2- 12L θερµική εκρόφηση
Tenax-GC GC - FID (ED.2,VOL.4)

Αµιτρόλη

DFG
NIOSH 205
σωληνάριο προσρόφησης Analyses of
φασµατο φωτοµετρία (ED.2,VOL.1)
Αµµωνία µε silica gel κατεργασµένο 0,1L-96L εκχύλιση µε νερό NIOSH 6015 Hazardous
ορατού VIS NIOSH S347
µε θειικό οξύ Substances in
(ED.2,VOL.5)
Air (VOL.2)

HSE, MDHS
Άµυλο
14/3

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης σταθµικός NIOSH S262 HSE, MDHS


Άνθρακας NIOSH 5000
PVC 30L-570L προσδιορισµός (ED.2,VOL.3) 14/3

NIOSH 168
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.1)
Ανιλίνη 5L-30L εκρόφηση µε αιθανόλη NIOSH 2002 HSE, MDHS 96
µε silica gel GC - FID NIOSH S310
(ED.2,VOL.3)

NIOSH 168
Ανισιδίνη p-, ή σωληνάριο προσρόφησης υγρή χρωµατογραφία (ED.2,VOL.1)
εκρόφηση µε µεθανόλη NIOSH 2514
µεθοξυανιλίνη 4- µε XAD-2 24L-320L HPLC - UV NIOSH S163
(ED.2,VOL.5)

NIOSH 168
Ανισιδίνη o-, ή σωληνάριο προσρόφησης υγρή χρωµατογραφία (ED.2,VOL.1)
εκρόφηση µε µεθανόλη NIOSH 2514
µεθοξυανιλίνη 2- µε XAD-2 24L-320L HPLC - UV NIOSH S163
(ED.2,VOL.5)

66
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ανισιδίνη HSE, MDHS 96

NIOSH173
(ED.2,VOL.1,5)
Αντιµόνιο και ενώσεις του
NIOSH 189 HSE, MDHS 91
(ως Sb)
(ED.2,VOL.1)
NIOSH 261

Αργίλιο µεταλλικό & οξείδιο διαλυτοποίηση µε νιτρικό ατοµική απορρόφηση NIOSH 173
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης 10L-400L NIOSH 7013
του αργίλιου και θειικό οξύ FAAS (ED.2,VOL.1,5)

Αργίλιο µεταλλικό & οξείδιο διαλυτοποίηση µε νιτρικό φασµατοσκοπία NIOSH 351 HSE, MDHS
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης 5L-100L NIOSH 7300
του αργίλιου και υπερχλωρικό οξύ πλάσµατος ICP-AES (ED.2,VOL.7) 14/3

Αργίλιο µεταλλικό & οξείδιο 7L-133L σταθµικός NIOSH 0500 HSE, MDHS
κυκλώνας µε φίλτρο PVC
του αργίλιου 20L-400L προσδιορισµός NIOSH 0600 14/3

Αργίλιου διαλυτά άλατα (ως


Al)

Αργιλίου καπνοί
συγκολλήσεων (ως Al)

Αργιλίου πυροφορική σκόνη

67
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Αργιλίου αλκύλια (ως


Al)

NIOSH 173
Άργυρος (διαλυτές ενώσεις θήκη µε φίλτρο µεµβράνης διαλυτοποίηση µε νιτρικό φασµατοσκοπία (ED.2,VOL.5)
250L-2000L NIOSH 7300 HSE, MDHS 91
ως Ag) εστέρων κυτταρίνης και υπερχλωρικό οξύ πλάσµατος ICP-AES NIOSH S182
(ED.2,VOL.5)

NIOSH 139
Αρσενικό και ενώσεις του θήκη µε φίλτρο µεµβράνης διαλυτοποίηση µε νιτρικό, ατοµική απορρόφηση (ED.2,VOL.1)
NIOSH 7900
(ως As) εστέρων κυτταρίνης 30L-1000L θειικό και υπερχλωρικό οξύ FAAS NIOSH 140
(ED.2,VOL.1)
NIOSH 180
(ED.2,VOL.1)
Αρσενικό και ενώσεις του θήκη µε φίλτρο Teflon
ατοµική απορρόφηση NIOSH 5022 NIOSH 188
(ως As) (PTEE) 50L-1000L
(ED.2,VOL.1)
NIOSH 320
NIOSH 351
(ED.2,VOL.7)
Αρσενικό και ενώσεις του θήκη µε φίλτρο µεµβράνης διαλυτοποίηση µε νιτρικό φασµατοσκοπία HSE, MDHS
NIOSH 7300 NIOSH S309
(ως As) εστέρων κυτταρίνης 5L-2000L και υπερχλωρικό οξύ πλάσµατος ICP-AES 41/2, 91+G207
(ED.2,VOL.3)
NIOSH 173
NIOSH 265
σωληνάριο προσρόφησης ατοµική απορρόφηση (ED.2,VOL.4)
Αρσίνη 0,1L-10L εκρόφηση µε νιτρικό οξύ NIOSH 6001 HSE, MDHS 34
µε coconut shell charcoal HGA NIOSH S229
(ED.2,VOL.3)

20L-400L σταθµικός NIOSH 0600


Ασβέστιο ανθρακικό κυκλώνας µε φίλτρο
7L-133L προσδιορισµός NIOSH 0500

διαλυτοποίηση µε νιτρικό ατοµική απορρόφηση HSE, MDHS


Ασβέστιο ανθρακικό θήκη µε φίλτρο µεµβράνης 20L-400L NIOSH 7020
οξύ FAAS 14/3

68
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH 173
Ασβέστιο αρσενικικό
(ED.2,VOL.5)

Ασβέστιο θειικό

Ασβέστιο πυριτικό HSE, MDHS


(συνθετικό) 14/3

NIOSH 173
(ED.2,VOL.5)
Ασβεστίου οξείδιο
NIOSH S205
(ED.2,VOL.3)

διαλυτοποίηση µε νιτρικό ατοµική απορρόφηση


Ασβεστίου υδροξείδιο θήκη µε φίλτρο µεµβράνης 20L-400L NIOSH 7020
οξύ FAAS

HSE, MDHS
Άσβεστο-κυαναµίδιο
14/3

Άσφαλτος (βιτουµένια)

Ατραζίνη

69
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH 351
(ED.2,VOL.7)
΄Αφνιο HSE, MDHS 91
NIOSH S194
(ED.2,VOL.5)

διαλυτοποίηση µε NIOSH S388


Βαναδίου πεντοξείδιο κυκλώνας µε φίλτρο 200L-1000L XRD NIOSH 7504
τετράυδρο-φουράνιο (ED.2,VOL.4)

Βάριο (διαλυτές ενώσεις ως θήκη µε φίλτρο µεµβράνης ατοµική απορρόφηση


50L - 2000L εκχύλιση µε διθειάνθρακα NIOSH 7056 HSE, MDHS 91
Βα) εστέρων κυτταρίνης FAAS

NIOSH 183 DFG


θήκη µε φίλτρο Teflon (ED.2,VOL.1) Analyses of
υγρή χρωµατογραφία
Βενζο-(α)-πυρένιο (PTEE) + σωληνάριο 200L-1000L εκχύλιση NIOSH 5506 NIOSH 186 Hazardous
HPLC - UV
προσρόφησης µε XAD -2 (ED.2,VOL.1) Substances in
NIOSH 184 Air (VOL.1)

θήκη µε φίλτρο Teflon


αέρια χρωµατογραφία
Βενζο-(α)-πυρένιο (PTEE) + σωληνάριο 200L-1000L εκχύλιση NIOSH 5515
GC - FID
προσρόφησης µε XAD -2

Βενζοκινονη,p

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S115 HSE, MDHS


Βενζυλο-χλωρίδιο 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2) 28,72,88,96

Βηρύλλιο και ενώσεις του θήκη µε φίλτρο µεµβράνης 1250L- διαλυτοποίηση µε νιτρικό φασµατοσκοπία NIOSH 351
NIOSH 7300
(ως Be) εστέρων κυτταρίνης 2000L και υπερχλωρικό οξύ πλάσµατος ICP-AES (ED.2,VOL.7)

70
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH 121
(ED.2,VOL.1)
Βηρύλλιο και ενώσεις του θήκη µε φίλτρο µεµβράνης διαλυτοποίηση µε νιτρικό ατοµική απορρόφηση HSE, MDHS
25L-1000L NIOSH 7102 NIOSH 173
(ως Be) εστέρων κυτταρίνης οξύ HGAAS 29/2
(ED.2,VOL.5)
NIOSH S339

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH 266 HSE, MDHS


Βινυλιδενο-χλωρίδιο 2,5L-7L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1015
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.4) 80,88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S25


Βινυλο-τολουόλιο εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1501
µε coconut shell charcoal 1L-24L GC - FID (ED.2,VOL.6)

NIOSH 271
διαλυτοποίηση µε
Βολφράµιο (αδιάλυτες θήκη µε φίλτρο µεµβράνης ατοµική απορρόφηση (ED.2,VOL.4)
200L-1000L υδροφθορικό και νιτρικό NIOSH 7074 HSE, MDHS 91
ενώσεις ως W) εστέρων κυτταρίνης FAAS NIOSH 351
οξύ
(ED.2,VOL.7)

Βόρακας (άνυδρος)

Βόρακας (ένυδρος µε 10
µόρια H2O)

Βόρακας (ένυδρος µε 5
µόρια H2O)

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης σταθµικός NIOSH 0500 NIOSH S349


Βορίου, οξείδιο του- 50L
PVC προσδιορισµός NIOSH 0600 (ED.2,VOL.3)

71
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

HSE, MDHS
σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση αέρια χρωµατογραφία NIOSH S91
Βουταδιένιο 1,3- NIOSH 1024 53,60,63,80,88,9
µε coconut shell charcoal 5L-25L µε µεθυλενο-χλωρίδιο GC - FID (ED.2,VOL.2)
6

DFG
Analyses of
Βουτανάλη,2- Hazardous
Substances in
Air (VOL.2)

Βουτάνιο HSE, MDHS 60

εκρόφηση µε 1%
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S66 HSE, MDHS
Βουτανόλη,n 2L-10L 2-προπανόλη σε NIOSH 1401
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2) 72,80,88,96
διθειάνθρακα

εκρόφηση µε 1%
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S53 HSE, MDHS
Βουτανόλη, δευτεροταγής 2L-10L 2-προπανόλη σε NIOSH1401
µε charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2) 88,96
διθειάνθρακα

εκρόφηση µε 1%
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S63 HSE, MDHS
Βουτανόλη, τριτοταγής 2-βουτανόλη σε NIOSH 1400
µε coconut shell charcoal 1L-10L GC - FID (ED.2,VOL.2) 72,88
διθειάνθρακα

DFG
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε 5% µεθανόλη αέρια χρωµατογραφία NIOSH S76 HSE, MDHS
Βουτοξυ-αιθανόλη,2- NIOSH 1403 Hazardous
µε coconut shell charcoal 2L-10L σε µεθυλενο-χλωρίδιο GC - FID (ED.2,VOL.2) 72,80+G265
Substances in
Air (VOL.1)

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε 50% Αέρια χρωµατογραφία


Βουτυλαµίνη,1- 2L-100 L NIOSH 2012 HSE, MDHS 70
µε silica gel µεθανόλη GC - FID

72
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Βουτυλαµίνη,2-

Βουτυλαµίνη, τριτοταγής-

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία HSE, MDHS


Bουτυλογλυκιδυλ-αιθέρας 15L-30 L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1616
µε ενεργό άνθρακα GC - FID 88,96

θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου εκχύλιση µε 25%


Αέρια χρωµατογραφία
Βουτυλοµερκαπτάνη εµποτισµένο µε mercuric 10L-150L Υδροχλωρικό οξύ και µε NIOSH 2542
FPD SULFUR MODE
acetate 1,2 διχλωροαιθάνιο

Bουτυλoτολουόλιο, p- σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S22


1L-29L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1501
τριτοταγές µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2 VOL.2)

Βουτυλοφαινόλη,ο-
δευτεροταγές

Βουτυλο-υδροξυ-τολουόλιο

θήκη µε φίλτρο Teflon Εκχύλιση µε θειώδες ιοντική


Βρώµιο 8L-360L NIOSH 6011
(PTEE) + silver membrane νάτριο χρωµατογραφία IC

73
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S114 HSE,MDHS


Βρωµοφόρµιο 4L-70L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2 VOL.2) 88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία HSE,MDHS


Βρωµο-χλωρο-µεθάνιο 4L-70L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC - FID 88,96

Γαλακτικός βουτυλεστέρας

Γλυκερίνη (αναπνεύσιµη σταθµικός


κυκλώνας + φίλτρο 20L-400L NIOSH 600
mist ) προσδιορισµός

σωληνάριο προσρόφησης Analyses of


υγρή χρωµατογραφία
Γλουταραλδεϋδη µε silica gel coated with 2,4- 1L-30L εκχύλιση µε ακετονιτρίλιο NIOSH 2532 HSE,MDHS 93 Hazardous
HPLC- UV
dinitrophenylhydrazine HCl Substances in
Air (VOL. 1)

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης σταθµικός


Γλυκερίνη (ολική mist ) 7L-133L NIOSH 0500
PVC προσδιορισµός

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε αέρια χρωµατογραφία NIOSH S70


Γλυκιδόλη 5-100L NIOSH 1608
µε coconut shell charcoal τετραυδροφουρανιο GC - FID (ED.2 VOL.2)

74
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης σταθµικός


Γραφίτης 30L-570L
PVC προσδιορισµός

Γύψος

∆εκαβοράνιο

∆εκαφθοριούχο θείο

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S137


∆ιαζωµεθάνιο 6L-30L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 2515
µε XAD-2 GC - FID (ED.2 VOL.3)

ιοντική
∆ιαιθανολαµίνη Υγρή δειγµατοληψία 5L-300 L NIOSH 3509 HSE,MDHS 96
χρωµατογραφία IC

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε θειικό οξύ σε αέρια χρωµατογραφία NIOSH S139


∆ιαιθυλαµίνη 3L-30L NIOSH 2010 HSE,MDHS 96
µε silica gel µεθανόλη GC - FID (ED.2 VOL.3)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


∆ιαιθυλαµίνο-αιθανόλη 4L-24L εκρόφηση µε µεθανόλη NIOSH 2007
µε silica gel GC -FID

75
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης
εκρόφηση µε υγρή χρωµατογραφία
∆ιαιθυλενοτριαµίνη µε naphthylisothiocyanate 1L-20L NIOSH 2540
διµεθυλοφορµαµίδιο HPLC- UV
coated XAD-2

∆ιαιθυλοκετόνη

εκρόφηση µε 5%
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S55
∆ιακετονική αλκοόλη 1L-10L 2-προπανόλη σε NIOSH 1402
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)
διθειάνθρακα

θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου υγρή χρωµατογραφία


∆ιαµινοδιφαινυλο-µεθάνιο 10L-1000L NIOSH 5029
acid-treated HPLC- UV

∆ιβινυλο-βενζόλιο 1,3 HSE,MDHS 88

θήκη µε φίλτρο Teflon


(PTEE) + σωληνάριο εκρόφηση µε 3% φασµατοµετρία NIOSH 341
∆ιβοράνιο 60L-260L NIOSH 6006
προσρόφησης µε coconut υπεροξείδιο του υδρογόνου πλάσµατος PES (ED.2 VOL.7)
shell charcoal

∆ιβουτυλαµινο-αιθανόλη,
NIOSH 2007
2-Ν

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S 107


∆ιβρωµο-διφθορο-µεθανιο 2,5L-10L εκρόφηση µε προπανόλη NIOSH 1012 HSE,MDHS 96
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)

76
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

∆ιγλυκιδυλαιθέρας

DFG
NIOSH 179
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2 VOL.1)
∆ιθειάνθρακας 2L-25L εκρόφηση µε τολουόλιο NIOSH 1600 HSE,MDHS 15 Hazardous
µε coconut shell charcoal GC -FID NIOSH 248
Substances in
(ED 2 VOL 3)
Air (VOL. 1)

∆ιθειώδες νάτριο

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


∆ιισοβουτυλο-κετόνη 0,5L-3L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1300
µε coconut shell charcoal GC -FID

∆ιισοκυανική ισοφορόνη

DFG
Analyses of
∆ιισοκυανικό εξαµεθυλένιο
Hazardous
HMDI
Substances in
Air (VOL. 1)

∆ιισοκυανικός εστέρας του υγρή δειγµατοληψία υγρή χρωµατογραφία


5L-500L NIOSH 5521
διφαινυλοµεθάνιου MDI impinger HPLC- UV

∆ιισοκυανικός εστέρας του


ναφθαλινίου 1,5

77
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

DFG
υγρή χρωµατογραφία NIOSH 141
Analyses of
∆ιισοκυανικός εστέρας του υγρή δειγµατοληψία HPLC - (ED.2 VOL.1)
5L-500L NIOSH 5521 Hazardous
τολουολίου 2,4 TDI impinger electrochemical & UV NIOSH 326
Substances in
detector (ED 2 VOL 6)
Air (VOL. 1)

Σωληνάριο προσρόφησης
∆ιισοκυανικός εστέρας του υγρή χρωµατογραφία
µε (N-[(4-nitrophenyl)methyl]- 2L-170L εκρόφηση µε µεθανόλη NIOSH 2535
τολουολίου 2,4 TDI HPLC- UV
propylamine on glass wool

DFG
υγρή χρωµατογραφία
Analyses of
∆ιισοκυανικός εστέρας του υγρή δειγµατοληψία HPLC -
5L-500L NIOSH 5521 Hazardous
τολουολίου 2,6 impinger electrochemical & UV
Substances in
detector
Air (VOL. 1)

∆ιισοπροπυλαµίνη

∆ικυκλοπενταδιένιο

∆ικυκλοπενταδιένυλιουχος
σίδηρς

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία HSE,MDHS


∆ιµεθοξυµεθάνιο 1L-3 L εκρόφηση µε εξάνιο NIOSH 1611
µε coconut shell charcoal GC -FID 88,96

DFG
Analyses of
∆ιµεθυλο-αιθυλο-αµίνη Ν,Ν Hazardous
Substances in
Air (VOL. 1)

78
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε θειικό οξύ σε αέρια χρωµατογραφία NIOSH S142


∆ιµεθυλαµίνη 3L-30L NIOSH 2010
µε silica gel 10% µεθανόλη GC -FID (ED.2 VOL.3)

NIOSH S164
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2 VOL.3) HSE,MDHS
∆ιµεθυλανιλίνη Ν,Ν 3L-30L εκρόφηση µε αιθανόλη NIOSH 2002
µε silica gel GC -FID NIOSH 168 88,96
(ED 2 VOL 1)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S254 HSE,MDHS


∆ιµέθυλο ακεταµίδιο Ν΄Ν 15L-80L εκρόφηση µε µεθανόλη NIOSH 2004
µε silica gel GC -FID (ED.2 VOL.3) 88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S255


∆ιµεθυλοφορµαµίδιο 15L-80L εκρόφηση µε µεθανόλη ΝΙΟSH 2004 HSE,MDHS 88
µε silica gel GC -FID (ED.2 VOL.3)

NIOSH S143
φασµατοφωτοµετρία (ED.2 VOL.3)
∆ιµεθυλυδραζίνη Ν,Ν bubbler 2L-100L NIOSH 3515
ορατού VIS NIOSH 148
(ED 2 VOL 1)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


∆ινιτρική αιθυλενο-γλυκόλη 3L-100L εκρόφηση NIOSH 2507
µε Tenax-GC GC -ECD

∆ινιτρική προπυλενο-
γλυκόλη

εκρόφηση µε υγρή χρωµατογραφία NIOSH S214


∆ινιτροβενζόλιο φίλτρο και bubbler collection
αιθυλενογλυκόλη HPLC (ED.2 VOL.4)

79
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

εκρόφηση µε υγρή χρωµατογραφία NIOSH S166


∆ινιτρο-ο-κρεσόλη,4 φίλτρο και bubbler collection
αιθυλενογλυκόλη HPLC (ED.2 VOL.5)

εκρόφηση µε υγρή χρωµατογραφία NIOSH S215


∆ινιτροτολουόλιο φίλτρο και bubbler collection
αιθυλενογλυκόλη HPLC (ED.2 VOL.4)

NIOSH S360
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2 VOL.3) HSE,MDHS
∆ιοξάνιο 1,4 0,5L-15L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1602
µε coconut shell charcoal GC -ECD NIOSH 127 88,96,80
(ED 2 VOL 1)

NIOSH S320
φασµατοφωτοµετρία (ED.2 VOL.3)
∆ιοξείδιο του αζώτου σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση NIOSH 6014 DFG1
ορατού VIS NIOSH 106
(ED 2 VOL 1)

NIOSH S249
σάκος αέριας αέρια χρωµατογραφία (ED.2 VOL.3)
∆ιοξείδιο του άνθρακα NIOSH 6603
δειγµατοληψίας GC-TCD NIOSH 112
(ED 2 VOL 1)

NIOSH 163
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης εκχύλιση µε όξινο
ιοντική NIOSH 160
∆ιοξείδιο του θείου εστέρων κυτταρίνης + 4L-200L ανθρακικό νάτριο και NIOSH 6004
χρωµατογραφία IC NIOSH 146
Na2CO3 ανθρακικό νάτριο
NIOSH 268(5)

∆ιοξείδιο του χλωρίου

∆ιπροπυλοκετόνη

80
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

HSE,MDHS
∆ιφαινυλεθέρας ατµοί
88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


∆ιφαινυλαµίνη εκρόφηση µε αιθανόλη NIOSH 2002
µε silica gel GC -FID

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε αέρια χρωµατογραφία NIOSH S24


∆ιφαινύλιο 15L-30L NIOSH 2530
µε Tenax-GC τετραχλωράνθρακα GC -FID (ED.2 VOL.4)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία HSE,MDHS


∆ιχλωρο-1-νιτροαιθάνιο 1,1 1,5L-15L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1601
µε petroleum charcoal GC -FID 88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S123 HSE,MDHS


∆ιχλωροαιθάνιο 1,1 0,5L-15L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2) 88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S110


∆ιχλωρο-αιθυλένιο 1,2 0,2L-5L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)

∆ιχλωροακετυλένιο

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S281 HSE,MDHS


∆ιχλωροβενζόλιο p 1L-10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε DD GC -FID (ED.2 VOL.3) 88,96

81
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH S281
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED2 VOL.3) HSE,MDHS
∆ιχλωροβενζόλιο ο 1L-60L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC -FID NIOSHS 135 88,96
(ED 2 VOL 3)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


∆ιχλωρο-διαιθυλαιθέρας 2,2 2L-15L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1004
µε coconut shell charcoal GC -FID

∆ιχλωρο-διµεθυλυδαντοίνη

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε αέρια χρωµατογραφία NIOSH S111


∆ιχλωρο-διφθορο-µεθάνιο 1L-4L NIOSH 1018 HSE,MDHS 96
µε coconut shell charcoal µεθυλενοχλωρίδιο GC -FID (ED.2 VOL.2)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


∆ιχλωροπροπάνιο 1,2 0,1L-3,5L εκρόφηση µε ακετόνη NIOSH 1013
µε petroleum charcoal GC-ECN

∆ιχλωροπροπένιο1,3

∆ιχλωρο-προπιονικό οξύ
2,2

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε αέρια χρωµατογραφία NIOSH S108


∆ιχλωροτετραφθορο-αιθάνιο 1L-4 L NIOSH 1018
µε coconut shell charcoal µεθυλενοχλωρίδιο GC -FID (ED.2 VOL.2)

82
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S109


∆ιχλωροφθορο-µεθάνιο 0,25L-3 L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 2516 HSE,MDHS 96
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S90 HSE,MDHS


Εξάνιο n 4L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1500
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2) 72,80,88,96

αέρια χρωµατογραφία
Eξαφθοριούχο θείο NIOSH 6602 HSE,MDHS 91
(φορητή)

Εξαφθοριούχο σελήνιο

Εξαφθοριούχο τελλούριο

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S95


Εξαχλωροαιθάνιο (ατµοί) 3L-70L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


Eξαχλωρο-βουταδιένιο 1L-100 L εκχύλιση µε εξάνιο NIOSH 2543
µε XAD-2 GC-ECD

83
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Εξαχλωροκυκλο- σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


0,25L-90 L εκρόφηση µε εξάνιο NIOSH 2518
πενταδιένιο µε porapakT GC -FID

Εξυλενογλυκόλη

DFG
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S118
Επιχλωρυδίνη 2L-30 L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1010 Hazardous
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)
Substances in
Air (VOL. 2)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S89


Eπτάνιο n 4L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1500
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)

φασµατοσκοπία
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης NIOSH S185
Ζιρκόνιο και ενώσεις του 5L-200 L πλάσµατος NIOSH 7300 HSE,MDHS 91
εστέρων κυτταρίνης (ED.2 VOL.3)
ICP-AES

φασµατοσκοπία
Θάλιο και διαλυτές ενώσεις θήκη µε φίλτρο µεµβράνης NIOSH S173
25L-2000 L πλάσµατος NIOSH 7300 HSE,MDHS 91
του ως TI εστέρων κυτταρίνης (ED.2 VOL.1,5)
ICP-AES

NIOSH S174
εκρόφηση µε όξινο (ED.2 VOL.3)
σωληνάριο προσρόφησης ιοντική
Θειικό οξύ 3L-100 L ανθρακικό νάτριο και NIOSH 7903 NIOSH 268 -267 DFG1
µε silica gel χρωµατογραφία IC
ανθρακικό νάτριο (ED 2 VOL 5)
NIOSH 187

84
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Θειικός διµεθυλεστέρας ή σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


0,25L-12 L εκρόφηση µε διαιθυλαιθέρα NIOSH 2524
θειικό διµεθύλιο µε poropak P GC-ECN

Θειογλυκολικό οξύ

Θειο-δις(6-τριτοταγές-
βουτυλο-m-κρεσόλη) 4,4

Θειονοχλωρίδιο

Ινδένιο

NIOSH 190
(ED2 VOL.1)
Ινδιο και ενώσεις του (ως Ιn) HSE,MDHS 91
NIOSH S173
(ED 2 VOL 1,5)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S58


Ισοαµυλική αλκοόλη 1L-10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1402
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S64


Ισοβουτιλική αλκοόλη 2L-10 L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1401
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)

85
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ισοκυανικό µεθύλιο

Ισοοκτυλική αλκοόλη

Ισοπεντάνιο

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S368


Ισοπροπυλαιθέρας 0,1L-3L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1618
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.3)

Ισοπροπυλαµίνη

Ισοπροπυλανιλίνη Ν

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S65


Ισοπροπυλική αλκοόλη 0,3L-3L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1400
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)

Ισοπροπυλο- σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


1L-30L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1620
γλυκιδυλαιθέρας µε coconut shell charcoal GC -FID

86
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Ισοπροπυλο-γλυκόλη

Ιώδιο HSE,MDHS 70

Ιωδοφόρµιο

DFG
NIOSH 7048
φασµατοσκοπία Analyses of
Κάδµιο και ενώσεις του(ως θήκη µε φίλτρο µεµβράνης (ED3)
13L-2000L πλάσµατος NIOSH 7300 Hazardous
Cd) εστέρων κυτταρίνης NIOSH S173
ICP-AES Substances in
(ED 2 VOL 1,5)
Air (VOL. 4)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S10


Καµφορά(συνθετική) 1L-25L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1301
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2)

Καπρολακτάµη(σκόνη)

Καρβίδιο της σιλικόνης

NIOSH 183
φασµατοσκοπία
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης (ED.2 VOL.3)
Κασσίτερος πλάσµατος NIOSH 7300 HSE,MDHS 91
εστέρων κυτταρίνης NIOSH 176
ICP-AES
(ED 2 VOL1)

87
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου Υγρή χρωµατογραφια/


Κασσίτερος(ανόργανες
+XAD-2 +σωληνάριο 50L-500L εκρόφηση µε οξικό οξύ ατοµική απορρόφηση NIOSH 5504 HSE,MDHS 91
ενώσεις ως Sn)
προσρόφησης HPLC/HGAAS

Κασσίτερος (οργανικές
ενώσεις ως Sn)

φασµατοφωτοµετρία NIOSH S92


Κετένη bubbler
ορατού VIS (ED.2 VOL.2)

NIOSH 173
φασµατοσκοπία
Κοβάλτιο µετταλικό(σκόνοι θήκη µε φίλτρο µεµβράνης (ED.2 VOL.1.5)
25L-2000L πλάσµατος NIOSH 7300
και καπνοί) εστέρων κυτταρίνης NIOSH 7027
ICP-AES
(ED 3)

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης ατοµική απορρόφηση HSE,MDHS


Κοβαλτίου ενώσεις(ως Co) 30L-1500L NIOSH 7027
εστέρων κυτταρίνης FAAS 30/29 ,91

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S23 HSE,MDHS


Κουµένιο 1L-30L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1501
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2) 72,80,88,96

NIOSH S 167
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2 VOL.3)
Κρεσόλες(όλα τα ισοµερή) 1L-24L εκρόφηση µε µεθανόλη NIOSH 2546 HSE,MDHS 96
µε XAD-7 GC -FID NIOSH 2001
(ED 3)

σωληνάριο προσρόφησης
αέρια χρωµατογραφία
µε 10%
Κροτοναλδεϋδη 5L εκρόφηση µε τολουόλιο φασµατοσκοπία µάζης NIOSH 2539 NIOSH 3516
2-υδροξυµεθυλοπιπεριδίνη
GC-FID & GC-MS
σε XAD-2

88
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Κυαναµίδιο

NIOSH S 250
(ED.2 VOL.3)
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης εκλεκτικό ηλεκτρόδιο
Κυανίδια (ως CN) 10L-180 L NIOSH 7904 NIOSH 116
PVC + bubbler ISE
(ED 2 VOL.1)
NIOSH 7904

Κυανοκριλικός-
µεθυλεστέρας, 2

Κυανογόνο ή δικυάνιο

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S28 HSE,MDHS


Κυκλοεξάνιο 2,5L-5 L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1500
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2) 60,88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S54 HSE,MDHS


Κυκλοεξανόλη 1L-10 L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1402
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2) 88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S19 HSE,MDHS


Κυκλοεξανόνη 1L-10 L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1300
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED.2 VOL.2) 72,88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία HSE,MDHS


Κυκλοεξένιο 5L-7 L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1500
µε coconut shell charcoal GC -FID 72,80,88,96

89
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Κυκλοεξυλαµίνη

σωληνάριο προσρόφησης
διάλυση µε οξικό αέρια χρωµατογραφία
Κυκλοπενταδιένιο 1,3 µε maleic anhydride on 1L-5 L NIOSH 2523
αιθυλεστέρα GC -FID
Cromosorb 104

Κυκλοπεντάνιο

φασµατοσκοπία
Λευκόχρυσος (διαλυτές θήκη µε φίλτρο µεµβράνης
13L-2000 L πλάσµατος NIOSH 7300 HSE,MDHS 46/2
ενώσεις ως Pt) εστέρων κυτταρίνης
ICP-AES

φασµατοσκοπία
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης NIOSH S191
Λευκόχρυσος (µεταλλικός) 13L-2000 L πλάσµατος NIOSH 7300 HSE,MDHS 46/2
εστέρων κυτταρίνης (ED.2 VOL.3,7)
ICP-AES

Λιθανθρακόπισσα (πτητικές σταθµική


OSHA 58
ενώσεις) και HPLC-UV

NIOSH S 5
φασµατοσκοπία
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης (ED.2 VOL.2)
Μαγγανίου ενώσεις (ως Mn) 5L-200L πλάσµατος NIOSH 7300 HSE,MDHS 91
εστέρων κυτταρίνης NIOSH 173
ICP-AES
(ED 2 VOL. 1,5)

φασµατοσκοπία
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης NIOSH 173
Μαγνησίου,οξείδιο του 5L-67L πλάσµατος NIOSH 7300 HSE,MDHS 14/3
εστέρων κυτταρίνης (ED 2 VOL. 1,5)
ICP-AES

90
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Μάρµαρο (ανθρακικό θήκη µε φίλτρο µεµβράνης διάλυτοποίηση µε νιτρικό ατοµική απορρόφηση NIOSH 173
20L-400L NIOSH 7020 HSE,MDHS 14/3
ασβέστιο) εστέρων κυτταρίνης και υπερχλωρικό οξυ FAAS (ED 2 VOL. 1,5)

Μεθακρυλικό οξύ

HSE,MDHS
Μεθακρυλικός µεθυλεστέρας
72,80,88,96

NIOSH S 59
(ED.2 VOL.2)
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία HSE,MDHS
Μεθανόλη 1L-5L εκρόφηση µε νερό NIOSH 2000 NIOSH 79
µε silica gel GC -FID 72,80,96
(ED 2 VOL.2)
NIOSH 247
DFG
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε µεθανόλη σε αέρια χρωµατογραφία
Μεθοξυ-αιθανόλη 2 6L-50 L NIOSH 1403 Hazardous
µε coconut shell charcoal µεθυλαινοχλωρίδιο GC -FID
Substances in
Air (VOL. 1&2)

Μεθοξυµεθυλ-αιθοξυ-
HSE,MDHS 72
προπανόλη 2

Μεθοξυφαινόλη 4

HSE,MDHS
Μεθυλ-2-πυρολιδόνη Ν
72,80,88,96

91
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Collection in gas sampling αέρια χρωµατογραφία NIOSH S 84


Μεθυλακετυλένιο
bag (φορητή) (ED 2 VOL. 5)

εκρόφηση µε απιονισµένο ιοντική NIOSH S148 NIOSH 277


Μεθυλαµίνη silica gel
νερό χρωµατογραφία IC (ED.2 VOL.6) (ED 2 VOL. 4)

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε µεθανόλη σε αέρια χρωµατογραφία NIOSH S 15


Μεθυλ-n-αµυλ κετόνη 1L-25L NIOSH 1301
µε coconut shell charcoal διθειάνθρακα GC -FID (ED 2 VOL. 2)

Μεθυλανιλίνη Ν

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


Μεθυλβουτυλ-κετόνη 1L-10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1300
µε coconut shell charcoal GC -FID

Μεθυλένιο,δις(4-κυκλοεξυλο-
ισοκυανικό)

DFG
Analyses of
Μεθυλενο-δις(2-
Hazardous
χλωροανιλίνη) 4,4
Substances in
Air (VOL. 1)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S 329


Μεθυλενοχλωρίδιο 0,5L-2,5L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1005
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED 2 VOL. 3)

92
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Μεθυλισοαµυλο-κετόνη

Μεθυλο-ισοβουτυλο- σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε προπανόλη αέρια χρωµατογραφία NIOSH S60 HSE,MDHS
1L-10L NIOSH 1402
καρβινόλη µε coconut shell charcoal σε διθειάνθρακα GC -FID (ED 2 VOL. 2) 88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


Μεθυλο-ισοβουτυλο-κετόνη 1L-10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1300
µε coconut shell charcoal GC -FID

αέρια χρωµατογραφία
Μεθυλοαιθυλο-κετόνη σωληνάριο προσρόφησης 0,25L-12L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 2500
GC -FID

Μεθυλοακριλο-νιτρίλιο

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S372


Μεθυλοβρωµίδιο 0,25L-11L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 2520
µε petroleum charcoal tubes GC -FID (ED 2 )

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S98


Μεθυλοϊωδίδιο 15L-50L εκρόφηση µε τολουόλιο NIOSH 1014
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED 2 VOL. 2)

93
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S94


Μεθυλο-κυκλοεξάνιο 2,5L-5L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1500
µε coconut shell charcoal GC -FID (ED 2 VOL. 2)

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε αέρια χρωµατογραφία NIOSH S374 HSE,MDHS


Μεθυλο-κυκλοεξανόλη 1L-15L NIOSH 1404
µε coconut shell charcoal µεθυλενοχλωρίδιο GC -FID (ED 2 VOL. 4) 88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S375


Μεθυλο-κυκλοεξανόνη 2 1L-6L εκρόφηση µε ακετόνη NIOSH 2521 HSE,MDHS 96
µε porapak Q GC -FID (ED 2 VOL. 4)

θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου αέρια χρωµατογραφία


εκρόφηση µε υδροχλωρικό
Μεθυλο-µερκαπτάνη εµποτισµένο µε mercuric 10L-150L SULFUR MODE NIOSH 2542 HSE,MDHS 70
οξύ και 1,2 διχλωροαιθάνιο
acetate GC FPD

Μεθυλοπροπυλο-κετόνη

Μεθυλοστυρόλιο(όλα τα σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


1L-30L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1501
ισοµερή) µε coconut shell charcoal GC -FID

NIOSH 201
(ED.2 VOL.1)
σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε αέρια χρωµατογραφία
Μεθυλοχλωρίδιο 0.4L-3L NIOSH 1001 NIOSH 99
µε coconut shell charcoal µεθυλενοχλωρίδιο GC -FID
(ED 2 VOL.4)
NIOSH S149

φασµατοφωτοµετρία NIOSH S149


Μεθυλυδραζίνη bubbler µε HCI 0,1 M 3L-20 L ∆ιάλυση NIOSH 3510
ορατού VIS (ED2 VOL3)

94
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Μεσιτυλένιο

Μεσιτυλοξείδιο

Μεταθειώδες νάτριο

υγρή χρωµατογραφία
Μηλεϊνικός ανυδρίτης bubbler 40-500L NIOSH 3512
HPLC-UV

φασµατοσκοπία
Μολυβδένιο (αδιάλυτες θήκη µε φίλτρο µεµβράνης NIOSH S193
5L-67L πλάσµατος NIOSH 7300
ενώσεις ως Μο) εστέρων κυτταρίνης (ED2 VOL3)
ICP-AES

Μολυβδένιο (διαλυτές
ενώσεις ως Μο)

NIOSH 231
σωληνάριο προσρόφησης
φασµατοφωτοµετρία (ED.2 VOL.1)
Μονοξείδιο του αζώτου µε oxidizer+triethanolamine- 1,5L-6 L εκχύλιση NIOSH 6014
ορατού VIS NIOSH 6600
treated molecular sieve
(ED 3)

Ηλεκτροχηµική NIOSH 112


Μονοξείδιο του άνθρακα Φιάλη αερίου 5L NIOSH S340
ανάλυση (ED.2 VOL.1)

95
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

θήκη µε φίλτρο Teflon


εκρόφηση µε απιονισµένο ιοντική
Μυρµηκικό οξύ (PTEE) + σωληνάριο 1L-24L NIOSH 2011
νερό χρωµατογραφία IC
προσρόφησης µε sιlica gel

Μυρµηκικός αιθυλεστέρας

Μυρµηκικός µεθυλεστέρας

Νατραζίδιο

θήκη µε φίλτρο Teflon


αέρια χρωµατογραφία NIOSH S292 HSE,MDHS
Ναφθαλίνιο (PTEE) + washed XAD-2 + 200L-1000L εκχύλιση NIOSH 5515
GC -FID (ED2 VOL3) 72,80,88,96
σωληνάριο προσρόφησης

DFG
NIOSH 173
φασµατοσκοπία Analyses of
Νικέλιο θήκη µε φίλτρο µεµβράνης (ED.2 VOL.1,5)
50L-2000L πλάσµατος NIOSH 7300 Hazardous
και ενώσεις του (ως Νι) εστέρων κυτταρίνης NIOSH 298
ICP-AES Substances in
(ED 2 VOL.5,7)
Air (VOL. 1)
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης
εστέρων κυτταρίνης + ατοµική απορρόφηση NIOSH 344
Νικελοκαρβονύλιο 7L-80 L εκρόφηση µε νιτρικό οξύ NIOSH 6007 BG.ZH 1/120,21
σωληνάριο προσρόφησης HGAAS (ED2 VOL7)
low-Ni charcoal

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε οξικό αέρια χρωµατογραφία NIOSH S293


Νικοτίνη 60L-400L NIOSH 2544 HSE,MDHS 96
µε XAD-2 αιθυλεστέρα GC -NPD (ED2 VOL3)

96
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου


ιοντική NIOSH S319
Νιτρικό οξύ + σωληνάριο προσρόφησης 3L-100L εκρόφηση NIOSH 7903
χρωµατογραφία IC (ED2 VOL4)
µε silica gel

Νιτρικός n-προπυλεστέρας

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε οξικό αέρια χρωµατογραφία NIOSH S219


Νιτροαιθάνιο 1.5L-3L NIOSH 2526
µε XAD-2 αιθυλεστέρα GC-FID (ED2 VOL4,6)

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης εκχύλιση µε υγρή χρωµατογραφία NIOSH S7


Νιτροανιλίνη,p 16L-350L NIOSH 5033 HSE,MDHS 70
εστέρων κυτταρίνης ισοπροπανόλη HPLC-UV (ED2 VOL5)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S217 HSE,MDHS


Νιτροβενζόλιο 10L-150L εκρόφηση µε µεθανόλη NIOSH 2005
µε silica gel GC -FID (ED2 VOL3) 72,96

Solid sampler tube αέρια χρωµατογραφία NIOSH S216


Νιτρογλυκερίνη 3L-100L εκρόφηση µε αιθανόλη NIOSH 2507
Tenax-GC GC-ECD (ED2 VOL3)

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε οξικό αέρια χρωµατογραφία NIOSH S220


Νιτροµεθάνιο 1,2L-3 L NIOSH 2527
µε Cromosorb 106 αιθυλεστέρα GC-FPD (ED2 VOL6)

Νιτροπροπάνιο 1

97
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH 272
σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε οξικό αέρια χρωµατογραφία (ED.2 VOL.4)
Νιτροπροπάνιο 2 0,1L-2L NIOSH 2528
µε Cromosorb 106 αιθυλεστέρα GC-FID NIOSH S223
(ED 2 VOL.3)

Νιτροτολουόλιο(όλα τα σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


1L-30L εκρόφηση µε µεθανόλη NIOSH 2005 HSE,MDHS 96
ισοµερή) µε silica gel GC-FID

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


Ξυλιδίνη(όλα τα ισοµερή) 3L-20L εκρόφηση µε αιθανόλη NIOSH 2002
µε Cromosorb 106 GC-FID

Ξύλο(σκόνη)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S318 HSE,MDHS


Ξυλόλια(όλα τα ισοµερή) 2L-23L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1501
µε coconut shell charcoal GC-FID (ED2 VOL3) 72,96,80,88

NIOSH 153 DFG


(ED.2 VOL.1) Analyses of
φασµατοφωτοµετρία
Οζον NIOSH S8(2) NIOSH S8 Hazardous
ορατού VIS
(ED 2 VOL.2) Substances in
NIOSH 154 Air (VOL. 3)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH 378


Οκτάνιο 4L-4L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 15004-4
µε coconut shell charcoal GC-FID (ED2 VOL3)

οκταχλωρο-ναφθαλίνιο

98
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

οξαλικό οξύ

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε µυρµηκικό αέρια χρωµατογραφία NIOSH S169


οξικό οξύ 20L - 300L NIOSH 1603 HSE, MDHS 96
µε coconut shell charcoal οξύ GC - FID (ED.2,VOL.4)

οξικός 1-µεθοξυ-
2-προπυλεστέρας ή 2-οξικό
µεθοξυ-1-µεθυλοαιθύλιο

οξικός 2-αιθοξυ- σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S41 HSE, MDHS
1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450
αιθυλεστέρας µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2) 72,80,88

οξικός 2-µεθοξυ- HSE, MDHS


αιθυλεστέρας 72,80,88

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


οξικός αιθυλεστέρας 0,1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1457
µε coconut shell charcoal GC - FID

οξικός-αµυλεστέρας, ή οξικό σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S51


1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450
πεντύλιο µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)

οξικός αµυλεστέρας,
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S31
δευτεροταγής-ή 1-οξικό 1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)
µεθυλο-βουτύλιο

99
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

οξικός-αµυλεστέρας,
τριτοταγής-ή οξικό
τριτοταγές- αµύλιο

liquid in bubbler (mixed


φασµατο φωτοµετρία
οξικός ανυδρίτης bubbler with alkaline 25L - 100L NIOSH 3506
ορατού VIS
hydroxylamine

εκρόφηση µε 95% (V/V)


σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία
οξικός βινυλεστέρας µεθανόλη και NIOSH 1453 HSE, MDHS 88
µε carbon molecular sieve 0,75L - 24L GC - FID
µεθυλενοχλωρίδιο

οξικός βουτοξυ-
αιθυλεστέρας

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S47 HSE, MDHS


οξικός βουτυλεστέρας, n 1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2) 72,80,88,96

οξικός βουτυλεστέρας, σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S46


1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450
δευτεροταγής µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)

οξικός βουτυλεστέρας, σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S32


1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450
τριτοταγής µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)

οξικός ισοαµυλεστέρας ή σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S45


1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450
οξικό ισοπεντύλιο µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)

100
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S44 HSE, MDHS


οξικός ισοβουτυλ-εστέρας 1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2) 72,88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S50 HSE, MDHS


οξικός ισοπροπυλ-εστέρας 0,1L - 9L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1454
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2) 72,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S42 HSE, MDHS


οξικός µεθυλεστέρας 0,2L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1458
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2) 72,80,88,96

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S48 HSE, MDHS


οξικός-προπυλεστέρας,n 1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2) 72,88,96

οξικός-αµυλεστέρας3-, ή 3-
οξικό πεντύλιο

οξικός-διµεθυλ- σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


1L - 10L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1450 HSE, MDHS 88
βουτυλεστέρας, 1,3- µε coconut shell charcoal GC - FID

οξυχλωριούχος φωσφόρος

εκρόφηση µε όξινο
σωληνάριο προσρόφησης ιοντική NIOSH 216
ορθοφωσφορικό οξύ 3L - 100L ανθρακικό νάτριο και NIOSH 7903
µε washed silica gel χρωµατογραφία IC (ED.2,VOL.2)
ανθρακικό νάτριο

101
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH 283
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης φασµατοσκοπία (ED.2,VOL.4)
ορυκτέλαιο (οµίχλη) 2OL - 500L εκχύλιση µε freon 113 NIOSH 5026
PVC υπερύθρου IR NIOSH S272
(ED.2,VOL.3)

οσµίου τετροξείδιο

ουράνιο και ενώσεις του ως


HSE, MDHS 91
U

παραφινικός κηρός
(καπνός)

πενταβοράνιο

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης σταθµικός


πενταερυθριτόλη 7L - 133L NIOSH 0500
PVC προσδιορισµός

κυκλώνας+φίλτρο σταθµικός HSE, MDHS


πενταερυθριτόλη 20L - 400L NIOSH 0600
µεµβράνης PVC προσδιορισµός 14/3

πενταθειούχος φωσφόρος

102
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

πεντα-καρβονύλιο του
,
σιδήρου (ως Fe)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S379 HSE, MDHS


πεντάνιο (όλα τα ισοµερή) 2L εκρόφηση µε διθειάνθρακα 1501
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.3) 88,96
1003

πεντα-χλωριούχος NIOSH S257


φωσφόρος (ED.2,VOL.5)

NIOSH S96
πενταχλωρο-ναφθαλίνιο
(ED.2,VOL.2)

DFG
Analyses of
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης υγρή χρωµατογραφία
πενταχλωρο-φαινόλη 48L - 480L εκχύλιση µε µεθανόλη NIOSH 5512 Hazardous
εστέρων κυτταρίνης+bubbler HPLC - UV
8001 Substances in
Air (VOL.2)

πενταφθοριούχο βρώµιο

NIOSH S228
πικρικό οξύ
(ED.2,VOL.4)

πιπεραζίνη διϋδρο-
χλωριούχος

103
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH S87
προπάνιο
(ED.2,VOL.2)

προπαργυλική αλκοόλη

προπιολακτόνη, β-

προπιονικό οξύ

προπυλενο-γλυκολ-
µεθυλαιθέρας

προπυλενοϊµίνη

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


προπυλενοξείδιο 0,5L - 5L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1612
µε coconut shell charcoal GC - FID

MDHS
προπυλενοξείδιο
72.80,88,96

104
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

εκρόφηση µε 1% 2-
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία
προπυλική αλκοόλη, n- 2L - 10L προπανόλη σε NIOSH 1401
µε coconut shell charcoal GC - FID
διθειάνθρακα

υγρή χρωµατογραφία NIOSH S298


πύρεθρο θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου 20L - 400L εκχύλιση µε ακετονονιτρίλιο NIOSH 5008
HPLC - UV (ED.2,VOL.6)

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε χλωριούχο αέρια χρωµατογραφία HSE, MDHS


πυριδίνη 18L - 150L NIOSH 1613
µε coconut shell charcoal µεθυλένιο GC - FID 72,88,96

πυριτικό αιθύλιο

πυριτικό µεθύλιο

κυκλώνας+φίλτρο 7L -133L σταθµικός NIOSH 0500


πυρίτιο
µεµβράνης PVC 20L - 400L προσδιορισµός 0600

πυροκατεχόλη

ρεσορκινόλη HSE, MDHS 88

105
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

ρόδιο

NIOSH S188
(ED.2,VOL.3)
ρόδιο (αδιάλυτα άλατα) HSE, MDHS 91
NIOSH S189
(ED.2,VOL.3)

φασµατοσκοπία
σελήνιο και ενώσεις του θήκη µε φίλτρο µεµβράνης διαλυτοποίηση µε νιτρικό NIOSH S190
5L - 2000L πλάσµατος NIOSH 7300 HSE, MDHS 91
(ως Se) εστέρων κυτταρίνης και υπερχλωρικό οξύ (ED.2,VOL.3,7)
ICP-AES

σιδηροβανάδιο (σκόνη)

σιδήρου (διαλυτά άλατα ως


HSE, MDHS 91
Fe)

σιδήρου (ιι) οξείδιο ως Fe HSE, MDHS 91

φασµατοσκοπία
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης διαλυτοποίηση µε νιτρικό NIOSH 173
σιδήρου (ιιι) οξείδιο ως Fe 5L - 100L πλάσµατος NIOSH 7300
εστέρων κυτταρίνης και υπερχλωρικό οξύ (ED.2,VOL.1,5)
ICP-AES

σιλάνιο

106
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σουλφαµικό αµµώνιο

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε υδροξείδιο ιοντική


σουλφουρυλο-φθορίδιο 1,3L - 10L NIOSH 6012
µε coconut shell charcoal του νατρίου χρωµατογραφία IC

στιβίνη (υδρίδιο του σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε υδροχλωρικό φασµατο φωτοµετρία


4L - 50L NIOSH 6008
αντιµονίου) µε HgCl2-coated silika gel οξύ ορατού VIS

υγρή χρωµατογραφία NIOSH S302


στρυχνίνη θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου 70L - 1000L NIOSH 5016
HPLC - UV (ED.2,VOL.5)

DFG
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία HSE, MDHS
στυρόλιο εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1501 Hazardous
µε coconut shell charcoal GC - FID 20,72,80,88,96
Substances in
Air (VOL.3)

HSE, MDHS
τάλκης (χωρίς αµίαντο)
(ED.2) respirable 14/3

ταντάλιο HSE, MDHS 91

φασµατοσκοπία
τελλούριο και ενώσεις του θήκη µε φίλτρο µεµβράνης διαλυτοποίηση µε νιτρικό NIOSH 173
25L-2000L πλάσµατος NIOSH 7300 HSE, MDHS 91
(ως Te) εστέρων κυτταρίνης και υπερχλωρικό οξύ (ED.2,VOL.1,5)
ICP-AES

107
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

τελλούριο βισµούθιο

τερεβινθίνη (φυτική)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S383


τετρα-αιθυλιούχος µόλυβδος 30L - 200L εκρόφηση µε πεντάνιο NIOSH 2533 HSE, MDHS 9
µε XAD-2 GC - FID (ED.2,VOL.4)

τετρα-βρωµιούχος άνθρακας

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε τετραϋδρο- αέρια χρωµατογραφία


τετραβρωµο-αιθάνιο, 1,1,2,2- 50L - 100L NIOSH 2003 HSE, MDHS 96
µε silica gel φουράνιο GC - FID

τετραµεθυλ-ηλεκτρο-
δινιτρίλιο

τετρα-µεθυλιούχος σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S384


15L - 100L εκρόφηση µε πεντάνιο NIOSH 2534
µόλυβδος µε XAD-2 GC - FID (ED.2,VOL.4)

NIOSH S224
impinger µε οξικό αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.3)
τετρανιτρο-µεθάνιο 20L - 250L NIOSH 3513
αιθυλεστέρα GC - NPD NIOSH205
(ED.3)

108
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

τετραϋδρίδιο του γερµανίου

DFG
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία HSE, MDHS
τετραϋδρο-φουράνιο 1L -9L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1609 Hazardous
µε coconut shell charcoal GC - FID 88,96
Substances in
Air (VOL.3)

τετραφθοριούχο θείο

NIOSH 127
τετραχλωρο-αιθυλένιο, (ED.2,VOL.1) HSE, MDHS
βλέπε υπερχλωρο -αιθυλένιο NIOSH 1300 28,72,80,88,96
(ED.3)

NIOSH 127
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.1)
τετραχλωράνθρακας 3L-150L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC - FID NIOSH S314
(ED.2,VOL.3)

NIOSH S132
τετραχλωρο-1,2-διφθορο- σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.2) HSE, MDHS
0,5L - 2L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1016
αιθάνιο, 1,1,2,2-(R112) µε coconut shell charcoal GC - FID NIOSH S131 88,96
(ED.2,VOL.2)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S124


τετραχλωρο-αιθάνιο, 1,1,2,2- 3L - 30L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1019 HSE, MDHS 28
µε petroleum charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)

τερταχλωρο-ναφθαλίνιο

109
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

κυκλώνας µε φίλτρο 7L -133L σταθµικός NIOSH 0500 NIOSH S385 HSE, MDHS
τιτανίου διαξείδιο
µεµβράνης PVC 20L - 400L προσδιορισµός 0600 (ED.2,VOL.3) 14/3

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


τολουϊδίνη (όλα τα ισοµερή) 10L-150L εκρόφηση µε αιθανόλη NIOSH 2002 HSE, MDHS 96
µε silica gel GC - FID

NIOSH 127
αέρια χρωµατογραφία
παθητική δειγµατοληψία (ED.2,VOL.1)
τολουόλιο 15L - 8h εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 4000
(activated carbon) NIOSH S343
GC - FID
(ED.2,VOL.3)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH 1500 HSE, MDHS


τολουόλιο 2L-8L εκρόφηση µε διθειάνθρακα
µε coconut shell charcoal GC - FID 1501 36,72,80,88,96

DFG
Analyses of
τριαιθυλαµίνη Hazardous
Substances in
Air (VOL.1)

τριβρωµιούχο βόριο

τρικαρβονυλο2-
µεθυλοκυκλο
πενταδιενυλικό µαγγάνιο
(ως Mn)

τρικαρβονυλο-
κυκλοπενταδιενυλικό
µαγγάνιο

110
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

τριµεθυλαµίνη

τριµεθυλο-βενζόλιο,1,2,3-

τριµεθυλο-βενζόλιο,1,2,4-

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης 400L - not αέρια χρωµατογραφία NIOSH 322


τριµελλιτικός ανυδρίτης εκχύλιση µε µεθανόλη NIOSH 5036 HSE, MDHS 62
PVC specified GC - FID (E.2,VOL.6)

τρινιτρο τολουόλιο,2,4,6- HSE, MDHS 70

τριοξυχλωρο-φθορίδιο ή
υπερχλωρυλο-φθορίδιο

τριφαινύλια (όλα τα θήκη µε φίλτρο Teflon αέρια χρωµατογραφία


2L - 30L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 5021
ισοµερή) (PTEE) GC - FID

αέρια χρωµατογραφία
Θήκη µε φίλτρο εστέρων
triphenyl phosphate 10L-400L εκχύλιση µε διαιθυλαιθέρα GC - FPD in NIOSH 5038 HSE, MDHS 70
κυτταρίνης
phosphorus mode

111
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

τριφθοριούχο βόριο HSE, MDHS 70

τριφθοριούχο χλώριο HSE, MDHS 70

2 σωληνάρια προσρόφησης
εκρόφηση µε χλωριούχο αέρια χρωµατογραφία NIOSH S125
τριφθοροβρωµο-µεθάνιο σε σειρά µε coconut shell 0,1L - 1L NIOSH 1017 HSE, MDHS 96
µεθυλένιο GC - FID (ED.2,VOL.2)
charcoal

τριφθωριούχο άζωτο

φασµατοφωτοµετρία
τριχλωριούχος φωσφόρος bubbler 11L - 100L NIOSH 6402
ορατού VIS

τριχλωρο-1,2,2-τριφθορο- σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


0,1L - 3L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1020
αιθάνιο,1,1,2- µε coconut shell charcoal GC - FID

τριχλωρο-1,2,2-τριφθορο- HSE, MDHS


αιθάνιο,1,1,2- 80,88,96

DFG
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S281 HSE, MDHS
τριχλωρο αιθάνιο,1,1,1- 0,1L-8L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003 Hazardous
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.3) 28,72,80,88,96
Substances in
Air (VOL.3)

112
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH 127
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.
τριχλωρο-αιθάνιο,1,1,2- 2L-60L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003 HSE, MDHS 28
µε coconut shell charcoal GC - FID NIOSH 1300
(ED.3)
NIOSH 127
(ED.2,VOL.1)
φιάλη αερίου 0,02 to αέρια χρωµατογραφία
τριχλωρο αιθυλένιο NIOSH 3701 NIOSH S336 HSE, MDHS 28
(tedlar) 0,05L/min GC - FID
(ED.2,VOL.3)
NIOSH1022

θήκη µε φίλτρο Teflon


αέρια χρωµατογραφία NIOSH 343 HSE, MDHS
τριχλωρο-βενζόλιο,1,2,4 (PTEE) + σωληνάριο 3L - 12L εκρόφηση µε εξάνιο NIOSH 5517
GC 63Ni ECD (ED.2,VOL.7) 72,80,88,96
προσρόφησης µε XAD-2

NIOSH S128
τριχλωρο-ναφθαλίνιο
(ED.2,VOL.2)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S126


τριχλωρο προπάνιο,1,2,3- 0,6L-60L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003 HSE, MDHS 96
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S102


τριχλωροφθορο-µεθάνιο 0,3L - 7L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1006 HSE, MDHS 96
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)

υγραέριο ή υγροποιηµένο
αέριο πετρελαίου (LPG)

Σχηµατισµός συµπλόκου (p-


bubbler ( φασµατοφωτοµετρία NIOSH S237
υδραζίνη 7L - 100L dimethylaminobenzaldehyd NIOSH 3503 HSE, MDHS 86
0,1M HCl) ορατού VIS (ED.2,VOL.3)
e οξικό οξύ)

113
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH S199
υδράργυρος (Hg) και ατοµική απορρόφηση,
σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε νιτρικό και NIOSH 6009 (ED.2,VOL.4)
ενώσεις του ως Hg (εκτός 2L - 100L COLD VAPOR HSE, MDHS 16
µε Hopcalite υδροχλωρικό οξύ 6000 NIOSH 175
των αλκυλενώσεων) AAS-cold vap
(ED.2,VOL.5)

ατοµική απορρόφηση
υδράργυρος (οργανικές σωληνάριο προσρόφησης NIOSH S342
θερµική εκρόφηση flameless AA
ενώσεις) µε carbosieve (ED.2,VOL.6)
thermal desorption

υδρίδιο του λιθίου

υδρίδιο του σεληνίου

εκρόφηση µε όξινο
σωληνάριο προσρόφησης ιοντική NIOSH S175
υδροβρώµιο 3L - 100L ανθρακικό νάτριο και NIOSH 7903
µε washed silica gel χρωµατογραφία IC (ED.2,VOL.3)
ανθρακικό νάτριο

NIOSH S4
θήκη µε φίλτρο + σωληνάριο εκρόφηση µε υδροξείδιο (ED.2,VOL.2)
ιοντική
υδρόθειο προσρόφησης µε coconut 1,2L - 40L του αµµωνίου και NIOSH 6013 NIOSH 126
χρωµατογραφία IC
shell charcoal υπεροξείδιο του υδρογόνου (ED.2,VOL.1)
NIOSH 296

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης υγρή χρωµατογραφία


υδροκινόνη 30L - 180L εκχύλιση µε 1% οξικό οξυ NIOSH 5004
εστέρων κυτταρίνης HPLC - UV

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης εκλεκτικό ηλεκτρόδιο


υδροκυάνιο 7L - 100L NIOSH 7904
εστέρων κυτταρίνης ISE

114
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε απιονισµένο φασµατοφωτοµετρία NIOSH S250 HSE, MDHS


υδροκυάνιο 2L - 90L NIOSH 6010
µε soda lime νερό ορατού VIS (ED.2,VOL.1) 56/2

HSE, MDHS
θήκη µε φίλτρο Teflon
υδροξείδιο του καλίου 70L - 1000L acid-base titration NIOSH 7401 14/3 plus
(PTEE)
titrimetry

υδροξείδιο του καισίου HSE, MDHS 91

θήκη µε φίλτρο Teflon NIOSH 241 HSE, MDHS


υδροξείδιο του νατρίου 70L - 1000L acid-base titration NIOSH 7401
(PTEE) (ED.2,VOL.1) 14/3

NIOSH S17
εκρόφηση µε όξινο
σωληνάριο προσρόφησης ιοντική HSE, MDHS
υδροφθόριο 3L - 100L ανθρακικό νάτριο και NIOSH 7903
µε washed silica gel χρωµατογραφία IC NIOSH 117 35/2
ανθρακικό νάτριο
(ED.2,VOL.1)
NIOSH S246
εκρόφηση µε όξινο (ED.2,VOL.3)
σωληνάριο προσρόφησης ιοντική
υδροχλώριο 3L - 100L ανθρακικό νάτριο και NIOSH 7903 NIOSH 115 HSE, MDHS 70
µε washed silica gel χρωµατογραφία IC
ανθρακικό νάτριο (ED.2,VOL.1)
NIOSH 310

υπεροξείδιο της impinger µε dimethyl φασµατοφωτοµετρία NIOSH 331


52L - 520L NIOSH 3508
µεθυλοαιθυλο-κετόνης phthalate ορατού VIS (ED.2,VOL.6)

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης υγρή χρωµατογραφία NIOSH S253


υπεροξείδιο του βενζοϋλίου 40L - 400L εκχύλιση µε διαιθυλαιθέρα NIOSH 5009
εστέρων κυτταρίνης HPLC - UV (ED.2,VOL.4)

115
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

υπεροξείδιο του υδρογόνου

NIOSH S122
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.2)
υπερχλωροαιθυλένιο 0,2L-40L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC - FID NIOSH S335
(ED.2,VOL.3)

υπερχλωροµεθυλο
µερκαπτάνη

φασµατοσκοπία
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης διαλυτοποίηση µε νιτρικό NIOSH S200
ύττριο και ενώσεις του 5L-1000L πλάσµατος NIOSH 7300
εστέρων κυτταρίνης και υπερχλωρικό οξύ (ED.2,VOL.3)
ICP-AES

φαινοθειαζίνη

DFG
Analyses of
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S330
φαινόλη 1L - 24L εκρόφηση µε µεθανόλη NIOSH 2546 Hazardous
µε XAD-7 GC - FID (ED.2,VOL.3)
Substances in
Air (VOL.1,3)

φαινυλενοδιαµίνη, m-

φαινυλενοδιαµίνη, p-

116
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

φαινυλενοδιαµίνη, o-

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S74


φαινυλογλυκιδυλ-αιθέρας 80L - 150L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1619
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)

φαινυλο-µερκαπτάνη

φαινυλο φωσφίνη

NIOSH S160
θήκη µε φίλτρο ινών υάλου φασµατοφωτοµετρία (ED.2,VOL.3)
φαινυλυδραζίνη 25L - 120L NIOSH 3518
και midget bubbler ορατού VIS NIOSH 248
(ED.2,VOL.1)

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S33


φθαλικό διβουτύλιο 6L - 200L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 5020
εστέρων κυτταρίνης GC - FID (ED.2,VOL.2)

NIOSH S179
φθαλικός ανυδρίτης
(ED.2,VOL.3)

φθαλικός δι-2-αιθυλεξυλ
NIOSH S40
εστέρας ή φθαλικός δι-
(ED.2,VOL.2)
δευτεροταγής-οκτυλεστέρας

117
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

φθαλικός διαιθυλεστέρας

φθαλικός διµεθυλεστέρας

φθαλοδινιτρίλιο, m-

NIOSH 212
φθόριο
(ED.2,VOL.1)

φθοριούχες ενώσεις ως F

φθοριούχο καρβονύλιο

φθοροοξικό νάτριο

NIOSH 354 DFG


σωληνάριο προσρόφησης
(ED.2,VOL.7) Analyses of
µε 10%(2- αέρια χρωµατογραφία
φορµαλδεϋδη 1 - 36L εκρόφηση µε τολουόλιο NIOSH 2541 NIOSH 318 HSE, MDHS 19 Hazardous
hydroxymethyl)piperdine on GC - FID
(ED.2,VOL.6) Substances in
XAD-2
NIOSH 235 Air (VOL.2)

118
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

θήκη µε φίλτρο Teflon φασµατοφωτοµετρία NIOSH 3500


φορµαλδεϋδη 1L-100L
(PTEE) + IMPINGERS ορατού VIS 2502

φορµαµίδιο

σωληνάριο προσρόφησης
µε 10%(2- αέρια χρωµατογραφία NIOSH S17
φουρφουράλη 1L - 12L εκρόφηση µε τολουόλιο NIOSH 2529
hydroxymethyl)piperdine on GC - FID (ED.2,VOL.5)
XAD-2

NIOSH S365
σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.4)
φουρφουρυλική αλκοόλη 3L - 25L εκρόφηση µε ακετόνη NIOSH 2505
µε Porapak Q GC - FID NIOSH 219
(ED.2,VOL.1)

φωσγένιο

αέρια χρωµατογραφία
θήκη µε φίλτρο Teflon
φωσφορικό διβουτύλιο 50L - 250L εκχύλιση µε ακετονονιτρίλιο GC phosphorous - NIOSH 5017
(PTEE)
FPD

αέρια χρωµατογραφία
φωσφορικός εστέρας του θήκη µε φίλτρο µεµβράνης NIOSH S208
2L - 100L GC phosphorous - NIOSH 5034
τριβουτυλίου εστέρων κυτταρίνης (ED.2,VOL.3)
FPD

αέρια χρωµατογραφία
φωσφορικός εστέρας του θήκη µε φίλτρο µεµβράνης NIOSH S210
10L - 400L GC phosphorous - NIOSH 5038
τριφαινυλίου εστέρων κυτταρίνης (ED.2,VOL.3)
FPD

119
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

NIOSH 24
αέρια χρωµατογραφία
σωληνάριο προσρόφησης
φώσφορος (κίτρινος) 5L - 100L εκρόφηση µε ξυλόλιο GC phosphorous - NIOSH 7905
µεTenax GC NIOSH 257
FPD
(ED.2,VOL.1)

φωσφορώδης εστέρας του


τριµεθυλίου

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης ατοµική απορρόφηση NIOSH S354


χαλκός (καπνός) 50L - 1500L NIOSH 7029
εστέρων κυτταρίνης FAAS (ED.2,VOL.4)

NIOSH 173
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης ατοµική απορρόφηση (ED.2,VOL.1,5)
χαλκός(σκόνη) 50L - 1500L NIOSH 7029
εστέρων κυτταρίνης FAAS NIOSH S186
(ED.2,VOL.3)

χλωριούχο αµµώνιο
(καπνός)

χλωριούχο θείο

χλωριούχο κυανογόνο

θήκη µε φίλτρο Teflon ιοντική NIOSH 209


χλώριο 2L - 90L NIOSH 6011
(PTEE) + silver membrane χρωµατογραφία IC (ED.2,VOL.1)

120
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

θήκη µε φίλτρο µεµβράνης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S119


χλωριωµένο διφαινυλοξείδιο 8L -200L εκχύλιση µε ισοοκτάνιο NIOSH 5025
εστέρων κυτταρίνης GC - ECD (ED.2,VOL.2)

NIOSH S211
χλωρο-1-νιτροπροπάνιο,1-
(ED.2,VOL.5)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S218


χλωρο-4-νιτροβενζόλιο,1- 1L - 150L εκρόφηση µε µεθανόλη NIOSH 2005
µε silica gel GC - FID (ED.2,VOL.3)

σωληνάριο προσρόφησης εκρόφηση µε 50% αέρια χρωµατογραφία NIOSH S11


χλωροακεταλδεύδη 0,3L - 16L NIOSH 2015
µε silica gel µεθανόλη σε νερό GC Ni63 ECD (ED.2,VOL.5)

NIOSH 291
χλωρο-ακετοφαινόµη,α-
(ED.2,VOL.5)

NIOSH 332
χλωρο-ακετυλο-χλωρίδιο
(ED.2,VOL.6)

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S115


χλωροβενζόλιο 1,5L-40L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.2)

χλωρο-βενζυλιδένιο-
µαλονιτρίλιο,ο-

121
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία


χλωρο-βουταδένιο,2- 1,5 L - 8L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1002
µε coconut shell charcoal GC - FID

NIOSH 253
θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου
χλωρο-διφαινύλια (42% ως αέρια χρωµατογραφία (ED.2,VOL.1)
+ σωληνάριο προσρόφησης 1L - 50L NIOSH 5503
χλώριο) GC Ni63 ECD NIOSH 244
Florisil
(ED.2,VOL.1)

θήκη µε φίλτρο ινών ύαλου


χλωρο-διφαινύλια (56% ως αέρια χρωµατογραφία
+ σωληνάριο προσρόφησης 1L - 50L NIOSH 5503
χλώριο) GC Ni63 ECD
Florisil

χλωρο-διφαινυλοξείδο

σωληνάριο προσρόφησης
εκρόφηση µε αέρια χρωµατογραφία NIOSH S111
χλωροδιφθορο-µεθάνιο µε two coconut shell 1L - 4L NIOSH 1018
µεθυλενοχλωρίδιο GC - FID (ED.2,VOL.2)
charcoal tubes in series

χλωροµεθυλ-αιθέρας,δις-

χλωρο-πενταφθωρο-µεθάνιο

χλωροπικρίνη

122
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

χλωρο-στυρόλιο,ο-

χλωρο-τολουόλιο,ο-

σωληνάριο προσρόφησης αέρια χρωµατογραφία NIOSH S351


χλωροφόρµιο 1L-50L εκρόφηση µε διθειάνθρακα NIOSH 1003 HSE, MDHS 28
µε coconut shell charcoal GC - FID (ED.2,VOL.3)

χρωµικό τριτοταγές-
βουτύλιο

NIOSH S352 DFG


διαλυτοποίηση µε Analyses of
θήκη µε φίλτρο µεµβράνης ατοµική απορρόφηση
χρώµιο (µεταλλικό) 10L - 1000L υδροχλωρικό και νιτρικό NIOSH 7024 NIOSH S323 Hazardous
εστέρων κυτταρίνης FAAS
οξύ Substances in
NIOSH 173 Air (VOL.1)

χρώµιο και οι ενώσεις του HSE, MDHS


στον αέρα 12/2

DFG
Analyses of
χρωµίου(VI) διαλυτές
Hazardous
ενώσεις(ως χρωµικό κάλιο)
Substances in
Air (VOL.4)

χρωµίου(VI) µη διαλυτές
ενώσεις

123
ΚΕΦΑΛΗ
ΟΓΚΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

χρωµίου(ΙΙ) ενώσεις ως
χρώµιο

χρωµίου(ΙΙΙ) ενώσεις ως
χρώµιο

ψευδάργυρος χλωριούχος
(καπνοί)

ψευδάργυρου οξείδιο θήκη µε φίλτρο µεµβράνης διαλυτοποίηση µε νιτρικό ατοµική απορρόφηση NIOSH 173
2L - 400L NIOSH 7030
(καπνοί) εστέρων κυτταρίνης οξύ FAAS (ED.2,VOL.1,5)

NIOSH 222
ψευδάργυρου οξείδιο θήκη µε φίλτρο µεµβράνης (ED.2,VOL.1)
10L - 400L XRD NIOSH 7502
(καπνο εστέρων κυτταρίνης NIOSH S316
(ED.2,VOL.4)

124
™ËÌÂÈÒÛÂȘ
™ËÌÂÈÒÛÂȘ
™ËÌÂÈÒÛÂȘ
™ËÌÂÈÒÛÂȘ
M ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ "§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡
ÁÈ· ÙËÓ A·Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ K·Ù¿ÚÙÈÛË (§.A.E.K.)" ÙÔ˘ OAE¢

¢IANEMETAI ¢øPEAN - A¶A°OPEYETAI H ¶ø§H™H