äÞ^vf‰ äÛŠe

]¬$
+
y{ZŠ Z%÷
Š .x **
gzZ ZzgÃVz,Æ Z
#g J
-y
WÐ Y Z’Z ~ y*kZ X – ó }
ó ,Æ Z
# g ÷ ÷yZ>y* q
-Z ä ãæ £Zg U[ »
Ðà©Ë CYS7,ã¹ ~ekZ c*
} ,ÆZ
# gëÐ~úŠtë Xì ˆÅÒÃÅä™"
$U*
³»li ‚ÅVâ ›
R'
,sÜÌgtXƒ¹ c*
–¼}g !*
ÆVz,yZ=g fÆk
,
½c*
Ðk
,
’Ý ¬ÛðÄ:gzZXì 7{™E
+»k Q ~[ ÂÛ à ©
{z CY S7,ã ¹ ~ ekZ çO X  D™ÃkZ ] Z|<
L IZ {Š c*
i Ð V¤Ì~ R',gzZ Xì U Zg ~ yÎ 0*
zy
X D™T] ¬,„Æ<
L IZ
yQ~V1ÂÅ õg @*
çOX X¸Š¤
/
á
Æx?Z @tŠ ™Qx â ZgzZ Œ
Û!*
·x â Z1Z7õ¯
) !*¦
/
Ùn}g øt 1ƒÂƒõÃ1Z
C
¬~#
Ö}
.Åx?Z @tŠ ™Qx â ZgzZ Œ
Û!*
·x â Z ) ÂX: w‚zŠt¤
/Z ª á^ÛÃßÖ] Ô×ãÖ á^jßÖ] ^ÖçÖ ì M]tõ t»
T ojËÚ ‚Ú^u ÌÖçÚ (é‚Ö^íÖ] h^jÓÖ] oÊ l]†¿Þ (83 mtŠ ™Qx â Z[  ~+>Z†)X @*
ƒŠ
Hƒuh(1Z ) yˆ ( ñƒ
43XD â 
1Zw¸t»Š0Z ÷ ÷èG
Û
,
k
’~yˆ]§[ ÂKZ ãˆ()´X Ô 391mwzZ ` o‰†f_Ö] ÌÖçÚ ÄÚ]çrÖ] ÄÚ^q †nŠËi ( {C
Ù‡
X ó¸
ó Š¤
/
á
Æt
ðŠ ™Qx â ZÔ1Zx â Z wXìŠ ã
C"gzZß~úŠt ¸7Š¤
/
á
¸)ëÆ ñP Š ™Qx â ZÔ 
ZzgèaXì yŠ »] ÃzÅtzç÷Z[ »kzA
$»gzZ ,gŠ Z',
Æ*™ÑÝð0.ÅZ÷ZzÑgñ**
-Z| 60Í Z
q
# gB 22 ÷ ÷ x Z²Zt
ó óD™g ÖZ »Ùp6,
] ÃzÅyQ™ Îf»š
M wW›nkZn
pgŠzÐyZ
@*
™ÂÀðÃ~ekZÛðà HXì J 7,c*
¬ŠÐ V\WKZ }à ó gó ÖZÆ Ùp ÷ ÷kZ VrQ Hì wZÎ Ðg óy*kZ
ˆBÇ.
އÿkZÆñ
ȬÝ>Zx Z]|Û n kZ+
$Oh{z ÂD™ (Z {z¤
/Z ?ì ¬Š Zƒ@*
ƒ #
á
p6,
ðÃc*
ì
X å¿t»È ¬]|& » Z–! Z0Z·]|]Š Þ
St èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] WOTQ” Ot p†f› !æ†ÛÂæ èmæ^ÃÚ o× ç‚i é¡’Ö] †e8 ±Ê än× kjßÎæ ]‚m‚5 ^ˆq än× kˆq è1ñ^Â
!OPU”
!‰C™ ¬$
+nÆm¬z/gzZtzç~i úC
Ù 
h
+”ÚZgzZ Zƒ§ÃȬ]|
'ZzgzŠtÐ/¸Z‡ QçOX D™ÒÃÅKgzZ _7,~g ZŠ+
$Y)ƃ%ÃV1ÂÆ<
Øè„LZ {z å’ eÃöây*
: w ®
†n$] àe] !èe^ÇÖ] ‚‰] !p†jífÖ] ±eœ àe 8牢] lŸ^u
4‘0yç !±× èÃn5 ØjÏnÖ é^›…œ ±eœ àe †Še èmæ^ÃÚ &Ãfm ^ÛÖ VÙ^Î …^ßm8 àe æ†Û à èßn àe á^nˉ pæ…
0G
z/D™e
$Zzg îGE
4]Ià > ¤g Z ! Z0¬ätzçÐg bŠ0
X åH: ZzgÜæáOÆZ
ðy é›G
oÞ‚ÛÖ] ‚f àe ²] ‚f lŸ^u !±× èÃn5 ØjÏm àÛnÖ]æ ‡^rvÖ] oÖP éæ^ÃÚ å†nù‰ ^ÛÖ é^›…œ ±eœ àe †Še ä×jÎ

4]Iätzç +
X åH: ZzgnÆä™OÃZy é›G
$YÅ^gzZi s
X wßÑZ ìY! x’m Ü×Ê ØmˆßjÖ]æ ouçÖ] ämæ^ÃÚ èe^jÒ ^ÚPX¸7kzA
$»tzç
vZ†0·! Z+−Z à z> Z‡r
# ™X Ù^q†Ö] ð^Û‰] oÊ Ù^ÛÒ]X¸˜¸] sZ%Æ \
åW%ZÔè7Ç!*kzÌLtzç
E
Ä
Æ»;@*
gzZ å~ {Š™Š Zi Wªó óY é¨GÒƒ ÷g÷ Ñ»yZgzZ ñƒy›~~ó9l ì tzçìgŠ c*tX 822Ÿ 405m ïEG3‹B Z
Pt ð¡fßÖ] Ý¡Âœ†n‰ !h†ÃÖ] àne æ ofßÖ] àne ^ÛnÊ ^fi^Ò èmæ^ÃÚ á^Ò e
$Zzg ~uzŠX åc*
Îx »t)fÆyZ ähWzv
ðZwÎgn
!NTQ”
Xìg„ ~Š·\ !*
gzZ ð¸Æ\ W1X Nƒy›gzZ ‰~Š· /]|Ý>Zx ZX sÑ»äƒ,gŠ Z',
;g[ Z !ànßÚçÿÛÖ] Ù^ì
?ì sѯ
) !*
Ì,gŠ Z'
,
tH
X _ YèÁÂF~ekZ:gzX ÇñYƒsî y*nkZì 7Ih
+'
×~}g!*
Ætzç{z´ÆkZ
~] ÃZy

z] ¬$
+
0] QÐ li ‚ÅVâ ›Š .x **
gzZZzggzZŠ· ÷ ÷ ˜™i Zâ ÐÂÆZzgÃV¤ ä ãæ£Zg U
(Z »Vo$
+ˆ{g¾~VÃg @*
\ I ]ÅVo$
+]xEz9ÅkZì {+gŠ {È@*
#â Å yŠ Ì] ZgÅTxsZì ˆÅ
Xóì
ó @*
W7Ã{n9»xsZ~Tì Š
Hc*
ŠJm
s Ý{(
XìŠ ñwVÅ„wqX ñ0*
ìgzZ } ±™^ eЊ·å „Û Xì ë!*‡{zì c*
Î6,V¤ x Z²Z 1ì 9ã½t
Xì o „ »V¤sÜ{z Âì `{Ð o ˤ
/Z #
Ö Óg !¤Ð ƒ
 Å *Š kZX ñŠ “ 
ÖÆx ¸g !¤ ~(,q
-Z äg ZD
ÙP
X 6,
L Å/
<
ñ]|ƒ
 tgzZX  ÅF,
Ôe
$ÃÔ^ÔyŠg ZÔ ~Š: {zD™õ6,
òÝÅyQgzZÇgw éÐV- Š·¤
/Z%Z
5!T 373 ™ó ótzg ÖZ ÷ ÷[ Ât ÃW{àKZ ã ˆ()´çO
: ˜~gƒÑ 6×gîE
0½G
~ì yÒ»yQgzZ¸Dƒq
-ÑÒZ/
ñ]|Ô å@*
™ZƒkgŠ »e
$g ÂkgŠyŠTV;ÆV- Š·ì "
$U*
ÐVìZzg 9Ì%Zt
w é)™ÅZ + )X n
pgm,
³{Š c*
iЃ
 Ã?ë~VÖèë}g v¸D™ ¹~Š·çOX å@*
™ c*
YV;ÆyQ yŠÆV- Š·
G-#E
(233 ™wzZ¢ {)z ö§ Ge
$Zz'
,
gz»·,1 ` òg ZŠµX Zƒo{n»]
åÀWX H qzÑ−7,
ÃkZgzZ‰á k0*
ÆhWz~
V vZwÎg ¯»e
$g ÂiŠq
-Z/]|
(62m
5!T 348 ™ó ótzg ÖZ ÷ ÷[ Ât ÃW{àKZ ãˆ()´
X tzg Ã/
ñ]|{zà Z eäTŠ ã
CÅkªp ÷ ÷ʘgƒÑ 6×gîE
0½G
X ó¸
ó n
pgzgŠ »Š ¿ZèÑq¸: b‡ÆkªÐ}u{)z~C
ÙªŠ ƒ ZŠÔx x

0ZÔ7«6,
kªŠ ¿Z
XìzÂ.
Þ‡Ì{z gÃè g
$Š q Z 6,kªgzZ

Å
0G4]I! Z0Z ý3E{. Z ;65m1` òg Z−ZòX å+Z {zHkªäT¬ƒ
! Zµ;74Ÿ334m8 ` îGE
 ªX ‹n×e] Œ^Î àÚ Ùæ]
E
34)ÅZg−Z‚;212m2`M0Z ‚;1049Ÿ209m1` w é)™ÅZ + ;66mh1Z
X72m3 `s Z²ÑZ ïgÎ ï±g ðI
X ó ó( 32 ™òg ZŠµ)X å: Š z»kªX å*
@Y1x »Ðq )ZgzZg
$uÔˆyWŒ
Û
~[ Z Æb)J
-äâ iÆ–
ñ1Z]| ÷ ÷
Å
4G

X …ÑzŠxlnÆkª q
-Š 4,
Æ èEG
Z : ˜~ 349m ()´

Xƒ:Š ñ¬m{ ðÃ~}g !*
ÆkZ ªƒ: mµ{zñYH"
$U*
ÐkªX
4¨G!gzZ øG
4¨G!
X uœA øG
:~}g !*
Æ®
)$
+;g[ Z

^Ûñ^Þ åqçÊ xfÖ] éçF×Ö] äÞçm h^_íÖ] àe] Û ð^q áçüÛÖ] á] äÇ×e äÞ]¹ä´ â x â ZÃTw¸»/0ZvZ† 
ì e
$ZzgÐ ´ â x â Z ;ÀF,!xfÖ] ð?]Þ oÊ ^ã×Ãrm á] Û åÚ^Ê ànßÚçüÛÖ]nÚ] ^m ÝçßÖ] àÚ nì éçF×Ö] Ù^ÏÊ
/]|XÐäÎì ¿4i úª ÝçßÖ] àÚ nì éçF×ÖZ ¹äyfñc*
0*
@*
ÎÃ/]|Âc*
W䙸Šði úyfñk0*
Æ/]|
G
E
¢

¹Ðyfñä/ ]|ì He
$Zzg UµÐ/0ZvZ†ä ö- g ZŠÃg
$ukZX z™ ¹~yZ f Z Å ðÃßkZ c*
Š¬Ãyfñä
„ T 61m > Z ðÒ}ÅZ[ ´ â x â Z ¤ñXÝçßÖ] àÚ nì éçF×Ö] ÆkZˆ ¼  ~yZ f Z Åò  |¡ËÖ] o× ou á ?Z
#
4
G
É 
E
;424™1` ö§ GZ ò«Z‹Z ;18™2` 㻟Zg ¤zÑZB }ì HÜä$öxFÃÏZX yâ ²Z©z)´ÀF,
XgƒÑ6×g
E
4]I! Z0Z ý3E{.ÅZ
3ÅZ ïEG3‹BÄZ Š Z õg @*
0G
îE
X342™8 ` w é)™ÅZ + ;409m9` ~Š Z å›E
;244 mwzZ¢°ÈZ G
E
kZX c*
U(Åk QÃ
Z'
,Zx £~~: { äVM{z „/]| knfÖ^e ^Ï×Ú á^Òæ ÝçnÖ] äÃçÛnÖ Üna]e Ý^ÏÚ ì pÖ]
ð^Ë×íÖ] îm^i !X åZƒ5 ÐxZ

M tJ
-–1Z: â iz~
V wÎg: â iIÆ
gzZ]
åÀW ! ^%×F$ ³Ûþ ãn× å^Ú^Ê ]ç×rÃj] Î ^ßÖ] á] Ù^ÏÊ éu]æ &×F%Ö] Ñ¡ Û ³ã à³Ú à³njß³ oF³Ö] á^³Ò
¶C7,t :q
-Z sÜ Â}h
+Šg !*
-Z~Ü„q
q
-Z t :&¿ðä
/Z ;g¬¸J
-k',zŠ Ì~/]|ÄÜgzZ–1Z ]|
( ¥™g Ñ) » äY7,t :&ä V,Z Âì Å ( qzÑ] Ò ) qzÑ~¢~ ¶Š t :ä VÍß ¹ä/]|Q ( ¶CY Åg Ñ)
Tt oßÇÛÖ] WOMP  M t Øfßu àe]Ûu] ßÚ WMTO Ot ä$¡%Ö] Ñ¡_Ö] h^e Ñ¡_Ö] h^jÒ Ü×Ú xnvX H~g Y¬
xjÊ WMUR  N t ànvnvÖ] ÕjÚ WMPQ  R t Ñ¡ h^jÒ oñ^Þ àß WNRL Tt nfÓÖ] |Ö] WNPO 
WTT P t oçn àmÖ] Ù¡q Ü×Ú o׳ t^³fm³Ö]WSL  ML t pæçßÖ] Ü×Ú |³ WNUS U t ru àe] p^³fÖ]
 MMt oÞ]f nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] WoÞ^ÃßÖ] Ñ]³Ö] ³f OUN Rt ÌßÛÖ]WMUL  R t p^fÃÖ] Ün¿Â çfÃÛÖ] áç³Â
 oÞ^ÒçÖ] ^çÖ] ØnÞ WMRT ML t Ýu àe] o×ø] WNSU  Mt ç%ßÛÖ]  nËiWMOL  Ot ofÎ nËi MUW
WMNN æTQ  MS t pæç³³Þ Åç³³³Û³³³ù]WMSM  O t o³³³Þ¡³³Ï³³ ³³³³r³³³u à³³³e] Ý¡³³³Ö] س³³f WMP ^³³³³i MM
Íu á^ÚÖ] nuæ äÚ¡Â &mvÖ] l^ÇÖW NPO  T t äÚ]ÏÖ] àe] oßÇÛÖ]WNQR  O t àme^ àe] ^jíÛÖ]  än^u
OT !XX ½ZZ
ó/
ñ
ó ]|] ZŠ XZgzZqzZ ÷ ÷yZ>140mc Z™ ~O Z%T ð^Ë×íÖ] îm^i h^jÒ oçnÖ] àmÖ] Ù¡q ÀÊ^u äÚ¡Â

X ÅŠ XZ Å ôzZ F,
~ug Iypg {â äVMvg)
,¬ /]|!á^Ú ã Ý^nÎ à àÚ Ùæ] çâ
E
349mx΢Y é¨EBÄZ G
îÈZi ZvZ à z{ 
á[ »Xì èÂfÖ] kÛÃÞ tì c*
â
Û
ä/]|Šp **
Ĩ
)$
+»kZ


C:X- Z [ Â ~g g 9X¸ _7,7{Š c*
[!*
åE
iÐ «g {g Š
HL~ ypg)gzZ~ ypg hWz ~
V ]ÀW: Câ 
Û
È ¬]|
G
4&X {)zypg °é!*#Zx ª
.nG
~¹Æ ypgvß [ZX ˜yâ ²Z©z)´ ô=Åe
$ZzgkZ~171m xzŠ¢ ~g]ZçG
E
X σ Y #<
L t  w®Ð +”Zg ñ é¨EÒÓ7 Å ôzZ F,«g ä %Z ì 7~t<
L t  _7,Å ôzZ F,«g 20
214 X tzg ÖZ c*
Š™ 80ÃkZ} ¨Š 40¶¬ Zw ÅÅ
W[ ZÑvg)
,
¬/]| !ànÞ^Û$ ÛíÖ] oÊ h àÚ Ùæ] çâ
!Hx ZwÃp¬Ðƒ
 äVM\ W !èÃjÛÖ] Ýu àÚ Ùæ] çâæ
!HIÃ|
# z
Û
zh
+y

ÅVzOà ZzŠ ÑzZ !^Öæ¢] l^`Ú Äne à o`Þ àÚ Ùææ
!c*
Š¬»äZ[Ýð0.ÅZ÷ZÃ\ WLZ¬Ðƒ
 „\ W !ànßÚ©ÛÖ] nÚ oÛ àÚ Ùæ ça
!H~g Y¬»ìrgesÜ~{ i »i ú !l]nfÓi Äe o× m^ßrÖ] é¡ oÊ ^ßÖ] ÄÛq àÚ Ùææ
X ( nƒ:'
,
Z'
,
„ÃVß Zzz„ )]gßÅwú ~_Z÷ äVM ¿¬ !m]ËÖ] Ù^Â àÚ Ùææ
X™:[%
O™ƒ} 9 !/} Z !^Ûñ^Î Øfi ^Ö Û ^m :c*
â
ÛÂVƒ;g™[ %
O™ƒ Z9~¬Š ä~
V Ñ= Ð/He
$Zzg
E
316m xÎ`Y é¨EBÄZ G
îÈZi ZX ( 27189Ÿ509m9` w é)™ÅZ + ;10m1` ~èF,
;wbZ[ !*
112m1`z â 0Z ;185m` Áqug´)
(SN” Mt èfn5 oe] àe] Ìß’ÛÖ] Eð«Ú äŠÛm ÜÖæ †ruæ] ¼ñ^ve å†Òƒ xŠÚ Ù^e ]ƒ] †Û á^Ò: D™e
$ZzgЌ0g (Ԗ1Z
ga„Ú ça ^ÛÞ]æ ÅçÊ†Ú &m‚u ^ÛãnÊ ‹nÖ æ èߊÖ] Øa] ð^Û× ÔÖƒ o× ÄÛq] k×Î DNSNOR ä׊׉ QMT ” Ut Ù^ÛÃÖ]ˆßÒ
gzZ D™s ™Ðßc*
g Z-ŠÃ™f LZ ÂD™[ %
OZ
# / !ð^Û×ÃÖ] ‚n×Ïi o× o× Ðf›] ¼ñ^vÖ] àÚ ð^rßj‰ Ÿ] o× ^‰^nÎ †ÛÂ
~}g !*
kZgzZ ì H q )Z ä <
L IZY f( 6,Y ¼ZТeª)6,
kZVƒH ( _övZ à z{ 
á)~X¸7 J
-Dgà ã0*
Xì Å“ _ТeäY f6,
ÇÅk QñƒD™kª6,ä™ ¼ZÐg Z-ŠXì <
Øè»/sÜ{zgzZì 7 q ¯%g
$uðÃ
E
316m xÎ`Y é¨EBÄZ îGÈZi Z
,Y» ³W ZzÆ ïE3E8E
^
Ã/]|: ÷ W
÷ áô= )¸ïŠ™ ,i úåM7ã0*J
-Z
# gzZ D™7<w$
+³[æ0Z/]|
38E
164 mŠ ƒ ZŠ ! ZòX ( ¸… Y~gz¢Ã<nÆ ïEE
{zgzZ å7x¥**
ƒ
vZ†Â¸D™IÂ[ æ0Z/\ !*
}g v ¹äb‚Qì ^
,Y¹äVrQ ÂY7~}g !*
ÆÏ{/äËÐ/0ZvZ†
äb‚ c*
Š[Z Â?ÅvZw
åÎg c*
ÏñYÅ~g Zˆ@*
Å\ !*
}÷Â,™x »„zvZw
åÎggzZ}™I\ !*
Z÷¤
/9ÂNŠ >: ¹
þ ä/0Z
303 X™wzZ¢~èF,
ìYX ÅvZw
åÎg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful