Created By

:
Sanyo, Inc.
www.sanyoinc.com
(Shareware)

SÉãWÉ
´ÉÏaÉÑÂ cÉUhÉ xÉUÉãeÉ UeÉ,
ÌlÉeÉ qÉlÉ qÉÑMÑüU xÉÑkÉÉËU |
uÉUlÉFÇ UbÉÑuÉU ÌuÉqÉsÉ eÉxÉÑ,
eÉÉã SÉrÉMü TüsÉ cÉÉËU ||

xÉÑÍqÉUÉæ mÉuÉlÉMÑüqÉÉU | oÉsÉ oÉÑή ÌuÉ±É SãWÒû qÉÉãÌWû. WûUWÒû MüsÉãxÉ ÌuÉMüÉU || .SÉãWÉ oÉÑή WûÏlÉ iÉlÉÑ eÉÉÌlÉMãü.

eÉrÉ WûlÉÑqÉÉlÉ ¥ÉÉlÉ aÉÑhÉ xÉÉaÉU | eÉæ MümÉÏxÉ ÌiÉWÒûsÉÉãMü EeÉÉaÉU || UÉqÉ SÕiÉ AiÉÑÍsÉiÉ oÉsÉkÉÉqÉÉ | AÇeÉÌlÉ mÉÑ§É mÉuÉlÉxÉÑiÉ lÉÉqÉÉ || .

qÉWûÉuÉÏU ÌuÉ¢üqÉ oÉeÉUÇÌaÉ | MÑüqÉÌiÉ ÌlÉuÉÉU xÉÑqÉÌiÉ Mãü xÉÇÌaÉ || MÇücÉlÉ uÉUlÉ ÌuÉUÉeÉ xÉÑoÉãxÉÉ | MüÉlÉlÉ MÑÇQûsÉ MÑÇüÍcÉiÉ MãüzÉÉ || .

WûÉjÉ uÉeÉë AÉæU kuÉeÉÉ ÌoÉUÉeÉæ | MüÉÇkÉã qÉÔÇeÉ eÉlÉãF xÉÉeÉæ || zÉÇMüU xÉÑuÉlÉ MãüxÉUÏ lÉÇSlÉ | iÉãeÉ mÉëiÉÉmÉ qÉWûÉ eÉaÉ uÉÇSlÉ || .

ÌuɱÉuÉÉlÉ aÉÑhÉÏ AÌiÉ cÉÉiÉÑU | UÉqÉ MüÉeÉ MüËUoÉã MüÉã AÉiÉÑU || mÉëpÉÑ cÉËU§É xÉÑÌlÉoÉã MüÉã UÍxÉrÉÉ | UÉqÉ sÉZÉlÉ xÉÏiÉÉ qÉlÉ oÉÍxÉrÉÉ || .

xÉÔ¤qÉ ÃmÉ kÉËU ÍxÉrÉÌWû ÌSZÉÉuÉÉ | ÌuÉMüOû ÃmÉ kÉËU sÉÇMü eÉUÉuÉÉ || pÉÏqÉ ÃmÉ kÉËU AxÉÑU xÉÇWûÉUã | UÉqÉcÉÇSì Mãü MüÉeÉ xÉÇuÉÉUã || .

sÉÉrÉ xÉeÉÏuÉlÉ sÉZÉlÉ ÎeÉrÉÉrÉã | ´ÉÏUbÉÑoÉÏU WûUÌwÉ EU sÉÉrÉã || UbÉÑmÉÌiÉ MüÐlWûÏ oÉWÒûiÉ oÉQûÉD | iÉÑqÉ qÉqÉ ÌmÉërÉ pÉUçiÉÌWû xÉqÉ pÉÉD || .

xÉWûxÉ uÉSlÉ iÉÑqWûUÉã eÉxÉ aÉÉuÉæ | AxÉ MüÌWû ´ÉÏmÉÌiÉ MÇüPû sÉaÉÉuÉæ || xÉlÉMüÉÌSMü oÉë¼ÉÌS qÉÑlÉÏxÉÉ | lÉÉUS zÉÉUS xÉÌWûiÉ AWûÏxÉÉ || .

eÉqÉ MÑüoÉãU ÌSYmÉÉsÉ eÉWûÉÇ iÉã | MüÌuÉ MüÉãÌoÉS MüÌWû xÉMãü MüWûÉÇ iÉã || iÉÑqÉ EmÉMüÉU xÉÑaÉëÏuÉÌWû MüÐlWûÉ | UÉqÉ ÍqÉsÉÉrÉ UÉeÉ mÉS SÏlWûÉ || .

iÉÑqWûUÉã qÉÇ§É ÌuÉpÉÏwÉlÉ qÉÉlÉÉ | sÉlMåüµÉU pÉrÉã xÉoÉ eÉaÉ eÉÉlÉÉ || eÉÑaÉ xÉWûx§É rÉÉãeÉlÉ mÉU pÉÉlÉÔ | sÉÏsrÉÉã iÉÉÌWû qÉkÉÑU TüsÉ eÉÉlÉÔ || .

mÉëpÉÑ qÉÑÌSìMüÉ qÉãÍsÉ qÉÑZÉ qÉÉWûÏ | eÉsÉÍkÉ sÉÉÇÍbÉ aÉrÉã AcÉçUeÉ lÉÉWûÏ || SÒaÉïqÉ MüÉeÉ eÉaÉiÉ Mãü eÉåiÉã | xÉÑaÉqÉ AlÉÑaÉëWû iÉÑqWûUã iÉãiÉã || .

UÉqÉ SÒAÉUã iÉÑqÉ UZÉuÉÉUã | WûÉãiÉ lÉ AÉ¥ÉÉ ÌoÉlÉÑ mÉæxÉÉUã || xÉoÉ xÉÑZÉ sÉWæû iÉÑqWûÉUÏ xÉUçlÉÉ | iÉÑqÉ U¤ÉMü MüÉWÒû MüÉã QûUçlÉÉ || .

AÉmÉlÉ iÉãeÉ xÉqWÉûUÉã AÉmÉæ | iÉÏlÉÉã sÉÉãMü WûÉÇMü iÉã MüÉÇmÉæ || pÉÔiÉ ÌmÉzÉÉcÉ ÌlÉMüOû lÉÌWû AÉuÉæ | qÉWûÉoÉÏU eÉoÉ lÉÉqÉ xÉÑlÉÉuÉæ || .

lÉÉxÉæ UÉãaÉ WûUã xÉoÉ mÉÏUÉ | eÉmÉiÉ ÌlÉUÇiÉU WûlÉÑqÉiÉ oÉÏUÉ || xÉÇMüOû iÉã WûlÉÑqÉÉlÉ kÉÑQûÉuÉæ | qÉlÉ ¢üqÉ oÉcÉlÉ krÉÉlÉ eÉÉã sÉÉuÉæ || .

xÉoÉ mÉU UÉqÉ iÉmÉxuÉÏ UÉeÉÉ | ÌiÉlÉç Mãü MüÉeÉ xÉMüsÉ iÉÑqÉ xÉÉeÉÉ || AÉæU qÉlÉÉãUjÉ eÉÉã MüÉãD sÉÉuÉæ | xÉÉãÌrÉ AÍqÉiÉ eÉÏuÉlÉ TüsÉ mÉÉuÉæ || .

cÉÉUÉã eÉÑaÉ mÉUçiÉÉmÉ iÉÑqWûÉUÉ | Wæû mÉUçÍxÉ® eÉaÉiÉ EÎeÉrÉÉUÉ || xÉÉkÉÑ xÉÇiÉ Mãü iÉÑqÉ UZÉçuÉÉUã | AxÉÑU ÌlÉMÇüSlÉ UÉqÉ SÒsÉÉUã || .

A¹ ÍxÉή lÉÉæ ÌlÉÍkÉ Mãü SÉiÉÉ | AxÉ oÉU SÏlÉ eÉÉlÉçMüÐ qÉÉiÉÉ || UÉqÉ UxÉÉrÉlÉ iÉÑqWûUã mÉÉxÉÉ | xÉSÉ UWûÉã UbÉÑmÉÌiÉ Mãü SÉxÉÉ || .

iÉÑqWûUå pÉeÉlÉ UÉqÉç MüÉã mÉÉuÉæ | eÉlÉqÉ eÉlÉqÉ Mã SÒZÉ ÌoÉxÉçUÉuÉæ || AÇiÉ MüÉsÉ UbÉÑuÉU mÉÑU eÉÉrÉÏ | eÉWûÉÇ eÉlqÉ WûËU pÉ£ü MüWûÉrÉÏ || .

AÉæU SãuÉiÉÉ ÍcÉ¨É lÉ kÉUçD | WûlÉÑqÉiÉ xÉåC xÉoÉï xÉÑZÉ MüUD || xÉÇMüOû MüOæû ÍqÉOæû xÉoÉ mÉÏUÉ | eÉÉã xÉÑÍqÉUæ WûlÉÑqÉiÉ oÉsÉoÉÏUÉ || .

eÉæ eÉæ eÉæ WûlÉÑqÉÉlÉ aÉÉãxÉÉD | M×ümÉÉ MüUWÒû aÉÑ SãuÉ ÌMü lÉÉD || eÉÉã xÉiÉ oÉÉU mÉÉPû MüU MüÉãrÉÏ | NÕûOûÌWû oÉÇÌS qÉWûÉ xÉÑZÉ WûÉãrÉÏ || .

eÉÉã rÉWû mÉQæû WûlÉÑqÉÉlÉ cÉÉÍsÉxÉÉ | WûÉãrÉ ÍxÉή xÉÉZÉÏ aÉÉæUÏxÉÉ || iÉÑsÉçxÉÏSÉxÉ xÉSÉ WûËU cÉãUÉ | MüÐeÉæ lÉÉjÉ WØûSrÉ qÉWû QãûUÉ || .

SÉãWÉ mÉuÉlÉ iÉlÉrÉ xÉÇMüOû WûUlÉ | qÉÇaÉsÉû qÉÔUçÌiÉ ÃmÉ | UÉqÉ sÉZÉlÉ xÉÏiÉÉ xÉÌWûiÉ | WØûSrÉ oÉxÉWÒû xÉÑU pÉÔmÉ || .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful