You are on page 1of 3

- Tetapi pilih Projek Q yang lebih berpotensi

- Sebab memberi NPV yang lebih tinggi


- Berdasarkan kepada IRR
- IRR 比较
- NPV & IRR 选择看哪个,为什么
- IRR 差距不远,NPV 却看得到很清楚

#Keputusan~~~Based on teori, 上网找, - justifikasi , jika berlaku percanggahan

Berdasarkan jadual 1.1, ... adalah lebih tinggi... Sebaliknya, ...IRR adalah lebih tinggi
berbanding Projek?. ...saya ...NPV yang lebih tinggi... nampak nilainya.... lebih senang
membuat perbandingan... Sekiranya dibandingkan dengan kos awalan, kedua-dua projek
adalah sama tetapi....

Disebabkan NPV ... adalah positif, oleh itu saya menerima projek ini.

要做个 rajah 吗?上网找看

Yang mana beri NPV yang lebih tinggi

Jumlah Bayaran pada Tahun Berkenaan

60000
Jumlah Bayaran (RM)

50000

40000
Bayaran Berkala dalam
30000 Tempoh 5 Tahun
Bayaran Berkala dalam
20000 Tempoh 7 Tahun
10000 Bayaran Berkala dalam
Tempoh 9 Tahun
0
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
1 3 5 7 9
Masa

Rajah 1.1. Carta Bar Mengenai Jumlah Bayaran pada Tahun Berkenaan.
Berdasarkan Rajah 1.1 di atas, data-data yang telah disenaraikan jelas menunjukkan
bahawa

Sekiranya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bayaran bagi bayaran berkala

Yang mana paling bernilai

Kebaikan NPV - justifikasi


- @Disebabkan kedua-dua projek adalah saling eksklusif, projek yang memberi
nilai kini bersih positif yang tinggi akan diterima.
- @Disebabkan tidak mempunyai modal yang cukup, terpaksa memilih satu projek
sahaja untuk mengembangkan perniagaan Syarikat Bestari
- @Nilai kini bersih (NPV) kedua-dua Projek P dan Projek Q adalah positif. Hanya
Projek Q diterima sekiranya kedua-dua projek saling menyingkiri sebab nilai kini
bersih Projek Q iaitu RM 26049.48 lebih tinggi daripada nilai kini berseh Projek P
iaitu RM 16700.58. Dalam keadaan jika hanya satu projek boleh diterima, maka
projek lain akan ditolak.
- @Kelebihan nilai kini bersih ialah ia mengambil kira penggunaan aliran tunai
sebenar atau semua aliran tunai yang bakal diterima oleh sesebuah projek.
- @Kadar pulangan dalaman Projek P dan Projek Q iaitu 35% dan 34% lebih tinggi
daripada kadar pulangan yang dijangka iaitu 10%. Maka, kedua-dua projek
pelaburan boleh diterima. Walaubagaimanapun, disebabkan .... tidak berlaku
perbezaan yang banyak, iaitu hanya sebanyak 1% sahaja, maka ...membuat
pertimbangan berdasarkan NPV. Kelebihan membuat penilaian berdasarkan
NPV adalah...
- @Kedua-dua Projek P dan Q boleh diterima jika kedua-duanya adalah tidak
bersandar. Disebabkan kadar pulangan dalaman bagi kedua-dua projek melebihi
kos modal projek. Dalam keadaan projek yang saling eksklusif, hanya projek P
diterima kerana kadar pulangannnya (35%) lebih tinggi daripada Projek Q (34%).
Perbezaan kadar pulangan dalaman di antara kedua-dua projek adalah
sebanyak 1%.
- Pilih Projek Q
- Sebab NPV tinggi
- @NPV memberi tahu kita keuntungan bersih
- @Nilai NPV yang lebih tinggi kerana memberi keuntungan yang lebih banyak
- @Jika NPV positif, maka terima projek
- @NPV positif bermaksud projek itu dijangka menambah nilai kepada syarikat,
justeru patut dilaksanakan sebab menambah kekayaan kepada pemilik.
- Lebih jelas nampak nilainya dan membuat perbandingan
- Kebaikan NPV