You are on page 1of 33

Num. 8517 / 29.03.

2019 15323

Agència Valenciana de Seguretat Agencia Valenciana de Seguridad


i Resposta a les Emergències y Respuesta a las Emergencias
RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, del Consell d’Admi- RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2019, del Consejo de
nistració de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Administración de la Sociedad Valenciana de Gestión
Serveis d’Emergències, per la qual aprova la relació de Integral de los Servicios de Emergencias, por la que
personal procedent de la societat pública estatal TRAGSA, aprueba la relación de personal procedente de la sociedad
que amb data 1 d’abril de 2019 s’incorpora a la societat pública estatal TRAGSA, que con fecha 1 de abril de 2019
per a la prestació del servei d’extinció d’incendis forestals se incorpora a la sociedad para la prestación del servi-
i emergències. [2019/2933] cio de extinción de incendios forestales y emergencias.
[2019/2933]

El 16 de novembre de 2018 es va publicar en el Diari Oficial de El 16 de noviembre de 2018 se publicó en el Diari Oficial de la
la Generalitat Valenciana el Decret llei 4/2018, de 9 de novembre, del Generalitat Valenciana el Decreto ley 4/2018, de 9 de noviembre, del
Consell, pel qual s’autoritza la creació de la Societat Valenciana de Ges- Consell, por el que se autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de
tió Integral dels Serveis d’Emergències, com a societat mercantil del Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, como sociedad mer-
sector públic instrumental, de les previstes per l’article 156 de la Llei cantil del sector público instrumental, de las previstas por el artículo 156
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública,
públic instrumental i de subvencions, per a la gestió del personal i de del sector público instrumental y de subvenciones, para la gestión del
les necessitats logístiques dels serveis d’extinció d’incendis forestals personal y de las necesidades logísticas de los servicios de extinción de
i emergències, en els termes previstos per la Llei 13/2010, de 23 de incendios forestales y emergencias, en los términos previstos por la Ley
novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d’emergències. 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de protección civil y
gestión de emergencias.
El decret llei ha sigut convalidat pel Ple de les Corts, en la reunió El decreto ley ha sido convalidado por el Pleno de Les Corts, en
realitzada el dia 29 de novembre de 2018, en la qual es dicta la Resolu- la reunión realizada el día 29 de noviembre de 2018, en la que se dicta
ció 1513/IX, de 29 de novembre de 2018, del Ple de les Corts sobre la la Resolución 1513/IX, de 29 de noviembre de 2018, del Pleno de Les
convalidació del Decret llei 4/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel Corts sobre la convalidación del Decreto ley 4/2018, de 9 de noviembre,
qual s’autoritza la creació de la Societat Valenciana de Gestió Integral del Consell, por el que se autoriza la creación de la Sociedad Valenciana
dels Serveis d’Emergències. de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias.
La Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergènci- La Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de
es, d’ara endavant SGISE, es constitueix formalment el 21 de desembre Emergencias, en adelante SGISE, se constituye formalmente el 21 de
de 2018, mitjançant atorgament d’escriptura pública. diciembre de 2018, mediante otorgamiento de escritura pública.
La SGISE es crea amb l’objecte principal d’assumir la gestió dels La SGISE se crea con el objeto principal de asumir la gestión de
mitjans tant personals com materials que precisa el servei de bombers los medios tanto personales como materiales que precisa el servicio de
forestals per a ser un servei àgil i eficient, com a servei públic essencial bomberos forestales para ser un servicio ágil y eficiente, como servicio
dotat d’una estructura i model propis, sota el comandament operatiu de público esencial dotado de una estructura y modelo propios, bajo el
l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències o, si mando operativo de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a
escau, l’òrgan que exercisca les competències en matèria de la protecció las Emergencias o, en su caso, el órgano que ejerza las competencias en
civil i emergències. materia de la protección civil y emergencias.
La disposició addicional única del Decret llei 4/2018, de 9 de La disposición adicional única del Decreto ley 4/2018, de 9 de
novembre, preveu que el personal de la societat pública estatal noviembre, prevé que el personal de la sociedad pública estatal TRAG-
TRAGSA necessari per a la prestació del Servei de Bombers Forestals SA necesario para la prestación del Servicio de Bomberos Forestales se
s’incorpore a la SGISE, com a màxim l’1 d’abril de 2019, amb la matei- incorpore a la SGISE, como máximo el 1 de abril de 2019, con la misma
xa relació laboral que tingués, exercint les seues tasques amb idèntica relación laboral que tuviere, desempeñando sus tareas con idéntica con-
condició de personal laboral i amb els mateixos drets i obligacions labo- dición de personal laboral y con los mismos derechos y obligaciones
rals i de Seguretat Social que tingués reconeguts. laborales y de Seguridad Social que tuviere reconocidos.
Així mateix disposa que la relació completa detallada d’aquest per- Asimismo dispone que la relación completa detallada de este per-
sonal, que comprén les persones amb contracte vigent o amb reserva de sonal, que comprende a las personas con contrato vigente o con reserva
lloc de treball en la data d’entrada en vigor del decret llei, siga publica- de puesto de trabajo en la fecha de entrada en vigor del decreto ley, sea
da en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb anterioritat a la publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana con anterio-
data en què es produïsca la seua efectiva incorporació. ridad a la fecha en que se vaya a producir su efectiva incorporación.
En compliment d’aquest mandat legal, l’annex I de la present reso- En cumplimiento de este mandato legal, el anexo I de la presen-
lució esmenta el personal que a 17 de novembre de 2018, tenia contracte te resolución relaciona el personal que a 17 de noviembre de 2018,
vigent o amb reserva de lloc de treball en la societat pública mercantil tenía contrato vigente o con reserva de puesto de trabajo en la socie-
TRAGSA, i que prestava serveis en el que la Llei 13/2010 denomina dad pública mercantil TRAGSA, y que prestaba servicios en lo que la
Servei de Bombers Forestals de la Generalitat. Ley 13/2010, viene a denominar Servicio de Bomberos Forestales de
la Generalitat.
El temps transcorregut entre la publicació del decret llei i la present El tiempo transcurrido entre la publicación del decreto ley y la pre-
resolució ha determinat alguns canvis en la situació del personal deri- sente resolución ha determinado algunos cambios en la situación del
vats de la provisió de llocs de treball que, sent necessaris per a l’ade- personal derivados de la provisión de puestos de trabajo que, siendo
quada prestació del servei, han quedat vacants en aquest temps, provisió necesarios para la adecuada prestación del servicio, han quedado vacan-
que s’ha efectuat conformement a les previsions contingudes en cadas- tes en este tiempo, provisión que se ha efectuado con arreglo a las pre-
cun dels convenis col·lectius vigents en aquest moment i, en tot cas, visiones contenidas en cada uno de los convenios colectivos vigentes
amb ple respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. És en este momento y, en todo caso, con pleno respeto a los principios de
per açò, i per a garantir la màxima transparència en aquest procés, que igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Es por ello, y para garanti-
l’annex II d’aquesta resolució, arreplegant els canvis que s’han produït, zar la máxima transparencia en este proceso, que el anexo II de esta
esmenta el personal la incorporació del qual a la societat es produirà l’1 resolución, recogiendo los cambios que se han producido, relaciona el
d’abril de 2019. personal cuya incorporación a la sociedad se va a producir el 1 de abril
de 2019.
De conformitat amb el que s'ha exposat, el Consell d’Administració, De conformidad con lo expuesto, el Consejo de Administración, en
en reunió celebrada el dia 20 de març de 2019 i oïts els representants reunión celebrada el día 22 de marzo de 2019 y oídos los representantes
Num. 8517 / 29.03.2019 15324

dels treballadors i treballadores a través de les seues organitzacions sin- de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindi-
dicals majoritàries, ha resolt: cales mayoritarias, ha resuelto:

Primer Primero
Aprovar la relació del personal que a 17 de novembre de 2018 tenia Aprobar la relación del personal que a 17 de noviembre de 2018
contracte vigent o amb reserva de lloc de treball en la societat pública tenía contrato vigente o con reserva de puesto de trabajo en la sociedad
mercantil TRAGSA, i que exerceix les seues funcions en el Servei de pública mercantil TRAGSA, y que desempeña sus funciones en el Ser-
Bombers Forestals de la Generalitat, que es conté en l’annex I i ordenar vicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, que se contiene en el
la seua publicació. anexo I y ordenar su publicación.

Segon Segundo
Aprovar la relació del personal que amb efectes d’1 d’abril de 2019 Aprobar la relación del personal que con efectos de 1 de abril de
s’incorpora a la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis 2019 se incorpora a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los
d’Emergències, que es conté en l’annex II i ordenar la seua publicació. Servicios de Emergencias, que se contiene en el anexo II y ordenar su
publicación.

València, 26 de març de 2019.– El president del Consell d’Adminis- València, 26 de marzo de 2019.– El presidente del Consejo de
tració de la Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències: José Administración de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Emer-
María Ángel Batalla. gencias: José María Ángel Batalla.

ANNEX I ANEXO I

Cognoms Nom DNI Apellidos Nombre DNI


ACERO TORRE ROBERTO XXX8903XX ACERO TORRE ROBERTO XXX8903XX
AGUILAR CORTES DAVID XXX7685XX AGUILAR CORTES DAVID XXX7685XX
AGUILAR CORTES JUAN JOSE XXX6771XX AGUILAR CORTES JUAN JOSE XXX6771XX
AGUILERA MURIEL HERMENEGILDO XXX8612XX AGUILERA MURIEL HERMENEGILDO XXX8612XX
AGULLO HERRERO DANIEL XXX9507XX AGULLO HERRERO DANIEL XXX9507XX
AGUSTI I IZQUIERDO FERRAN XXX5160XX AGUSTI I IZQUIERDO FERRAN XXX5160XX
AJADO MENGOD ALFREDO XXX7255XX AJADO MENGOD ALFREDO XXX7255XX
ALARCON CASTELLO JAVIER XXX9866XX ALARCON CASTELLO JAVIER XXX9866XX
ALARCON NAVARRO JAVIER XXX7539XX ALARCON NAVARRO JAVIER XXX7539XX
ALBALAT PAREJA MANUEL XXX9858XX ALBALAT PAREJA MANUEL XXX9858XX
ALBARRACIN ILLUECA JESUS XXX7914XX ALBARRACIN ILLUECA JESUS XXX7914XX
ALBERO MARTINEZ DANIEL XXX0598XX ALBERO MARTINEZ DANIEL XXX0598XX
ALBERT RABAZA RAUL XXX9476XX ALBERT RABAZA RAUL XXX9476XX
ALBIOL CIFRE AGUSTIN XXX4435XX ALBIOL CIFRE AGUSTIN XXX4435XX
ALCAIDE ESTEBAN PEDRO XXX6897XX ALCAIDE ESTEBAN PEDRO XXX6897XX
ALFONSO MOLTO CARLOS XXX3060XX ALFONSO MOLTO CARLOS XXX3060XX
ALFONSO VICENT SALVADOR XXX7221XX ALFONSO VICENT SALVADOR XXX7221XX
ALIAGA MUÑOZ VICENTE XXX7811XX ALIAGA MUÑOZ VICENTE XXX7811XX
ALIAGA PEYRO FRANCISCO XXX7252XX ALIAGA PEYRO FRANCISCO XXX7252XX
ALMUNIA CATALA FRANCISCO JAVIER XXX3318XX ALMUNIA CATALA FRANCISCO JAVIER XXX3318XX
ALONSO ALIAGA FRANCISCO JAVIER XXX4448XX ALONSO ALIAGA FRANCISCO JAVIER XXX4448XX
ALOY MARTINEZ ALBERT XXX4352XX ALOY MARTINEZ ALBERT XXX4352XX
ALPUENTE GARCIA JESUS XXX8575XX ALPUENTE GARCIA JESUS XXX8575XX
ALSINA PEDRET GUILLERMO XXX3967XX ALSINA PEDRET GUILLERMO XXX3967XX
AMORES SANCHEZ RAFAEL XXX0458XX AMORES SANCHEZ RAFAEL XXX0458XX
ANDRES TENA GABRIEL XXX4023XX ANDRES TENA GABRIEL XXX4023XX
APARICI GARATE ANDREU XXX4770XX APARICI GARATE ANDREU XXX4770XX
APARICIO BELDA JUAN JOSE XXX0372XX APARICIO BELDA JUAN JOSE XXX0372XX
APARICIO LOPEZ MANUEL XXX1098XX APARICIO LOPEZ MANUEL XXX1098XX
AREVALO NACHER ADRIAN XXX6537XX AREVALO NACHER ADRIAN XXX6537XX
ARGUELLES DE LAS HERAS JUAN CARLOS XXX4898XX ARGUELLES DE LAS HERAS JUAN CARLOS XXX4898XX
ARICH DAALAL RACHID XXX6328XX ARICH DAALAL RACHID XXX6328XX
ARNAL PEREZ JUAN CARLOS XXX0192XX ARNAL PEREZ JUAN CARLOS XXX0192XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15325

ARNAU JUAN OSCAR XXX5219XX ARNAU JUAN OSCAR XXX5219XX


AROCA BORDERIA ANTONIO XXX5548XX AROCA BORDERIA ANTONIO XXX5548XX
AROCA ESCAMEZ SONIA XXX9546XX AROCA ESCAMEZ SONIA XXX9546XX
ASENSIO MONTESINOS RAFAEL XXX5816XX ASENSIO MONTESINOS RAFAEL XXX5816XX
AZNAR JULIA RAFAEL XXX7954XX AZNAR JULIA RAFAEL XXX7954XX
AZNAR NEBREDA EUGENIO XXX5821XX AZNAR NEBREDA EUGENIO XXX5821XX
AZORIN NAVARRO ANTONIO XXX7489XX AZORIN NAVARRO ANTONIO XXX7489XX
AZORIN PEREZ HECTOR XXX6704XX AZORIN PEREZ HECTOR XXX6704XX
BADENAS CELADES JOSE JOAQUIN XXX8909XX BADENAS CELADES JOSE JOAQUIN XXX8909XX
BAEZA SERRANO ALBERTO XXX8239XX BAEZA SERRANO ALBERTO XXX8239XX
BAEZA VALVERDE ISAAC XXX5056XX BAEZA VALVERDE ISAAC XXX5056XX
BALDO VICEDO ROSA MARIA XXX8901XX BALDO VICEDO ROSA MARIA XXX8901XX
BALLESTA DIAZ JUAN XXX9939XX BALLESTA DIAZ JUAN XXX9939XX
BALLESTER MARTINEZ VICENTE XXX6984XX BALLESTER MARTINEZ VICENTE XXX6984XX
BALLESTER NAVARRO CHRISTIAN XXX2183XX BALLESTER NAVARRO CHRISTIAN XXX2183XX
BAÑON VICENTE CESAR EDUARDO XXX7672XX BAÑON VICENTE CESAR EDUARDO XXX7672XX
BARBER MENGUAL JOSE MANUEL XXX5636XX BARBER MENGUAL JOSE MANUEL XXX5636XX
BARBERA PARRA JOSE XXX9162XX BARBERA PARRA JOSE XXX9162XX
BARCELO ALBERT JUAN JOSE XXX6790XX BARCELO ALBERT JUAN JOSE XXX6790XX
BARDISA GOMIS DAVID XXX0107XX BARDISA GOMIS DAVID XXX0107XX
BARDISA GOMIS FERNANDO XXX2758XX BARDISA GOMIS FERNANDO XXX2758XX
BARRAJON HERNANDEZ DAVID XXX5225XX BARRAJON HERNANDEZ DAVID XXX5225XX
BARREDA ALBERT LUIS XXX7279XX BARREDA ALBERT LUIS XXX7279XX
BARREDA QUEROL RAQUEL XXX9169XX BARREDA QUEROL RAQUEL XXX9169XX
BARREDA ROS FRANCISCO XXX7209XX BARREDA ROS FRANCISCO XXX7209XX
BARRIGA GUILLEMOIS ALEJANDRO XXX2701XX BARRIGA GUILLEMOIS ALEJANDRO XXX2701XX
BASCUÑANA HUERTA SERGIO XXX3539XX BASCUÑANA HUERTA SERGIO XXX3539XX
BATALLER MONTES SALVADOR XXX9166XX BATALLER MONTES SALVADOR XXX9166XX
BAUTISTA CASTILLO JUSTO XXX3152XX BAUTISTA CASTILLO JUSTO XXX3152XX
BAYOT BAYO VICTOR XXX9323XX BAYOT BAYO VICTOR XXX9323XX
BELDA BELDA JAVIER XXX4489XX BELDA BELDA JAVIER XXX4489XX
BELDA BENEITO PAU MANUEL XXX5055XX BELDA BENEITO PAU MANUEL XXX5055XX
BELDA CALATAYUD ANTONIO XXX8910XX BELDA CALATAYUD ANTONIO XXX8910XX
BELDA GOMEZ OSCAR VICTOR XXX5615XX BELDA GOMEZ OSCAR VICTOR XXX5615XX
BELDA PASCUAL ALEJANDRO XXX8913XX BELDA PASCUAL ALEJANDRO XXX8913XX
BELDA PASCUAL VICTOR XXX8913XX BELDA PASCUAL VICTOR XXX8913XX
BELENGUER BELLOD JAIME XXX4517XX BELENGUER BELLOD JAIME XXX4517XX
VICENTE VICENTE
BELLA SOLER XXX5075XX BELLA SOLER XXX5075XX
SALVADOR SALVADOR
BELLES VIDAL JOSE MANUEL XXX4047XX BELLES VIDAL JOSE MANUEL XXX4047XX
BELLMUNT FOLCH JUAN XXX1180XX BELLMUNT FOLCH JUAN XXX1180XX
BELLON BALLESTAR JESUS XXX5402XX BELLON BALLESTAR JESUS XXX5402XX
BELLOT BERNABE TADEO XXX7246XX BELLOT BERNABE TADEO XXX7246XX
BELLVER SARRION MIGUEL TOMAS XXX1423XX BELLVER SARRION MIGUEL TOMAS XXX1423XX
BELLVERT PENALBA FRANCISCO XXX8264XX BELLVERT PENALBA FRANCISCO XXX8264XX
BELLVIS QUEROL SANTIAGO XXX5133XX BELLVIS QUEROL SANTIAGO XXX5133XX
BELTRAN PUIG OSCAR XXX7766XX BELTRAN PUIG OSCAR XXX7766XX
BELTRAN RAMIREZ JUAN FRANCISCO XXX1118XX BELTRAN RAMIREZ JUAN FRANCISCO XXX1118XX
BELTRAN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO XXX6630XX BELTRAN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO XXX6630XX
BENAGES LORENZO LUIS DARIO XXX9084XX BENAGES LORENZO LUIS DARIO XXX9084XX
BENAVENT LAGUNA EDUARDO XXX2708XX BENAVENT LAGUNA EDUARDO XXX2708XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15326

BENAVENT SUBIELA SONIA XXX3223XX BENAVENT SUBIELA SONIA XXX3223XX


BENITO ARIAS ANGEL MARIANO XXX2068XX BENITO ARIAS ANGEL MARIANO XXX2068XX
BERNABEU GARCIA MARIO XXX8580XX BERNABEU GARCIA MARIO XXX8580XX
BERNABEU ORTUÑO FERNANDO XXX7552XX BERNABEU ORTUÑO FERNANDO XXX7552XX
BERNAD AGUSTI JORGE XXX4778XX BERNAD AGUSTI JORGE XXX4778XX
BERNAL PEREZ ANTONIO JOSE XXX7188XX BERNAL PEREZ ANTONIO JOSE XXX7188XX
BERROCAL PILAR JUAN JOSE XXX8597XX BERROCAL PILAR JUAN JOSE XXX8597XX
BESA COTOLI LUIS XXX0271XX BESA COTOLI LUIS XXX0271XX
BIEL SANCHIS MARIA JOSE XXX6269XX BIEL SANCHIS MARIA JOSE XXX6269XX
BIOSCA FERRERO JAIME ANTONIO XXX1480XX BIOSCA FERRERO JAIME ANTONIO XXX1480XX
BIXQUERT CARBONELL MARIA TRINIDAD XXX1028XX BIXQUERT CARBONELL MARIA TRINIDAD XXX1028XX
BLASCO MARTINEZ LUIS XXX9130XX BLASCO MARTINEZ LUIS XXX9130XX
BODI NAVARRO JOSE BERNARDO XXX5956XX BODI NAVARRO JOSE BERNARDO XXX5956XX
BOIX HERRERA JOSE MANUEL XXX1705XX BOIX HERRERA JOSE MANUEL XXX1705XX
BOLUFER VERCHER JUAN SALVADOR XXX6056XX BOLUFER VERCHER JUAN SALVADOR XXX6056XX
BOLUMAR RIUS JOSE VICENTE XXX9137XX BOLUMAR RIUS JOSE VICENTE XXX9137XX
BONO MONFORT ANGEL XXX7934XX BONO MONFORT ANGEL XXX7934XX
BORONAT SOLER JOSE MARIA XXX9104XX BORONAT SOLER JOSE MARIA XXX9104XX
BORREDA TEROL FERRAN XXX3629XX BORREDA TEROL FERRAN XXX3629XX
BOSCA LLORCA PAU XXX4761XX BOSCA LLORCA PAU XXX4761XX
BOSCH DOMENECH DOMINGO XXX0054XX BOSCH DOMENECH DOMINGO XXX0054XX
BOSSI RICCARDO XXX9993XX BOSSI RICCARDO XXX9993XX
BOTELLA GRAN SERGIO EMILIO XXX3888XX BOTELLA GRAN SERGIO EMILIO XXX3888XX
BOTELLA NAVARRO JOSE XXX4727XX BOTELLA NAVARRO JOSE XXX4727XX
BOTELLA PACHECO ANTONIO XXX3590XX BOTELLA PACHECO ANTONIO XXX3590XX
BOTELLA RUIZ EMILIO JOSE XXX9235XX BOTELLA RUIZ EMILIO JOSE XXX9235XX
BRANCHADELL BARTOLL ERNESTO XXX9289XX BRANCHADELL BARTOLL ERNESTO XXX9289XX
BRANCHADELL BARTOLL JOSE FERMIN XXX9077XX BRANCHADELL BARTOLL JOSE FERMIN XXX9077XX
BRAVO SAEZ CARLOS JOSE XXX5353XX BRAVO SAEZ CARLOS JOSE XXX5353XX
BRESO CUQUERELLA JAVIER XXX4841XX BRESO CUQUERELLA JAVIER XXX4841XX
BRU GRAU VICTOR XXX5955XX BRU GRAU VICTOR XXX5955XX
BUENO ANTON BELEN XXX3120XX BUENO ANTON BELEN XXX3120XX
BUENO ANTON VERONICA XXX3120XX BUENO ANTON VERONICA XXX3120XX
BUENO ARMENGOT ANTONIO MANUEL XXX5811XX BUENO ARMENGOT ANTONIO MANUEL XXX5811XX
BURES TORRES MIQUEL XXX8219XX BURES TORRES MIQUEL XXX8219XX
BUSTO BENKLER ANDREY XXX5809XX BUSTO BENKLER ANDREY XXX5809XX
CABALLERO TOMAS ROBERTO XXX2679XX CABALLERO TOMAS ROBERTO XXX2679XX
CABANES RODRIGUEZ NEREA XXX8231XX CABANES RODRIGUEZ NEREA XXX8231XX
CABEDO CABEDO JAVIER XXX2161XX CABEDO CABEDO JAVIER XXX2161XX
CABOT LLINARES OSWALDO XXX8141XX CABOT LLINARES OSWALDO XXX8141XX
VICENTE VICENTE
CABRERA SIREROL XXX1588XX CABRERA SIREROL XXX1588XX
SEBASTIAN SEBASTIAN
CALERO PARDO FRANCISCO XXX1227XX CALERO PARDO FRANCISCO XXX1227XX
CALPE MOLINER ANDRES XXX8136XX CALPE MOLINER ANDRES XXX8136XX
CALVO HERRERO JUAN FRANCISCO XXX7549XX CALVO HERRERO JUAN FRANCISCO XXX7549XX
CAMACHO FERNANDEZ FRANCISCO XXX0934XX CAMACHO FERNANDEZ FRANCISCO XXX0934XX
CAMARENA CAMARENA JUAN MANUEL XXX3189XX CAMARENA CAMARENA JUAN MANUEL XXX3189XX
CAMPILLO GONZALEZ JAVIER XXX4928XX CAMPILLO GONZALEZ JAVIER XXX4928XX
CANET PLA RAMON JOSE XXX8843XX CANET PLA RAMON JOSE XXX8843XX
CANOS MARTI CRISTINA XXX8117XX CANOS MARTI CRISTINA XXX8117XX
CAÑAS HERRERO JAIME XXX7271XX CAÑAS HERRERO JAIME XXX7271XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15327

CAPLLIURE MARTI VICENTE XXX0720XX CAPLLIURE MARTI VICENTE XXX0720XX


CARBONELL SANCHIS RICARDO XXX3476XX CARBONELL SANCHIS RICARDO XXX3476XX
CARDENAS MIÑANA ANDRES XXX0102XX CARDENAS MIÑANA ANDRES XXX0102XX
CARLES MAURI JORGE XXX3118XX CARLES MAURI JORGE XXX3118XX
CARPENA BORDERA MARINA XXX4695XX CARPENA BORDERA MARINA XXX4695XX
CARPIO CARRILLO ANDREA XXX9139XX CARPIO CARRILLO ANDREA XXX9139XX
JOAQUIN JOAQUIN
CARRASCOSA LOPEZ XXX8112XX CARRASCOSA LOPEZ XXX8112XX
SANTIAGO SANTIAGO
CARRETERO SANCHEZ DAVID XXX0158XX CARRETERO SANCHEZ DAVID XXX0158XX
CASANOVA PEREZ JOSE XXX4354XX CASANOVA PEREZ JOSE XXX4354XX
CASTA MESTRE JUAN JOSE XXX2741XX CASTA MESTRE JUAN JOSE XXX2741XX
CASTAÑER CRESPO JUAN ANTONIO XXX8083XX CASTAÑER CRESPO JUAN ANTONIO XXX8083XX
CASTELLANO NAVARRO ESTEBAN XXX7458XX CASTELLANO NAVARRO ESTEBAN XXX7458XX
CASTILLO GARCES VICENTE JOAQUIN XXX0811XX CASTILLO GARCES VICENTE JOAQUIN XXX0811XX
CASTILLO GARCIA PEDRO JOSE XXX8711XX CASTILLO GARCIA PEDRO JOSE XXX8711XX
CASTILLO PUCHE AURELIO XXX7463XX CASTILLO PUCHE AURELIO XXX7463XX
FERNANDO FERNANDO
CASTILLO ZARAGOZA XXX3515XX CASTILLO ZARAGOZA XXX3515XX
VICENTE VICENTE
CASTRO BLAZQUEZ FERNANDO XXX9172XX CASTRO BLAZQUEZ FERNANDO XXX9172XX
CATALA BELLVIS ALBERT XXX1745XX CATALA BELLVIS ALBERT XXX1745XX
RAFAEL RAFAEL
CATALAN GARCIA XXX5044XX CATALAN GARCIA XXX5044XX
RESTITUTO RESTITUTO
CAVADAS NUÑEZ CARLOS XXX5673XX CAVADAS NUÑEZ CARLOS XXX5673XX
CELADES BARREDA ALEJANDRO XXX7343XX CELADES BARREDA ALEJANDRO XXX7343XX
CELADES GARCIA GABRIEL MAXIMO XXX7342XX CELADES GARCIA GABRIEL MAXIMO XXX7342XX
CERVERA LACRUZ JOSE MANUEL XXX5493XX CERVERA LACRUZ JOSE MANUEL XXX5493XX
CERVERA MONLEON JORGE XXX1938XX CERVERA MONLEON JORGE XXX1938XX
CERVERA MONLEON LAURA XXX1611XX CERVERA MONLEON LAURA XXX1611XX
CERVERA MONTERO AGUSTIN XXX9545XX CERVERA MONTERO AGUSTIN XXX9545XX
CERVERA QUILES ISABEL XXX5047XX CERVERA QUILES ISABEL XXX5047XX
CERVERA SOROLLA JOSEP RAMON XXX3046XX CERVERA SOROLLA JOSEP RAMON XXX3046XX
CERVERA VIDAL RICARDO XXX3595XX CERVERA VIDAL RICARDO XXX3595XX
CHALMES ROVIRA IVAN XXX6839XX CHALMES ROVIRA IVAN XXX6839XX
FRANCISCO FRANCISCO
CHINCHILLA AMOROS XXX9338XX CHINCHILLA AMOROS XXX9338XX
ANTONIO ANTONIO
CHINCHILLA REDON SERGIO XXX3581XX CHINCHILLA REDON SERGIO XXX3581XX
CHUMILLAS PARRA IGNACIO XXX5184XX CHUMILLAS PARRA IGNACIO XXX5184XX
CIGES PERALES JAIME XXX1515XX CIGES PERALES JAIME XXX1515XX
CLAUSI ROCHINA JOAQUIN XXX6930XX CLAUSI ROCHINA JOAQUIN XXX6930XX
CLIMENT MARTINEZ JORGE XXX7135XX CLIMENT MARTINEZ JORGE XXX7135XX
CLOQUELL BUISSON DIEGO XXX7658XX CLOQUELL BUISSON DIEGO XXX7658XX
COCERA CHIVA FRANCISCO JAVIER XXX5499XX COCERA CHIVA FRANCISCO JAVIER XXX5499XX
COCERA GALERA DANIEL XXX0210XX COCERA GALERA DANIEL XXX0210XX
CODERCH VERDU RAFAEL XXX8561XX CODERCH VERDU RAFAEL XXX8561XX
COELLO ORTS MARIA ANGELES XXX9565XX COELLO ORTS MARIA ANGELES XXX9565XX
COLLADO PEÑALVER JOAQUIN XXX7575XX COLLADO PEÑALVER JOAQUIN XXX7575XX
CONCA CAMPS LAUREANO XXX2460XX CONCA CAMPS LAUREANO XXX2460XX
CONEJERO FORTE RAMON ORLANDO XXX0846XX CONEJERO FORTE RAMON ORLANDO XXX0846XX
CORCHADO ORTIZ DAVID XXX6805XX CORCHADO ORTIZ DAVID XXX6805XX
CORRAL SEBASTIA MARIA PILAR XXX0835XX CORRAL SEBASTIA MARIA PILAR XXX0835XX
CORTELL RODRIGUEZ DAVID XXX3179XX CORTELL RODRIGUEZ DAVID XXX3179XX
CREMADES COLOMA JOSE ANTONIO XXX5210XX CREMADES COLOMA JOSE ANTONIO XXX5210XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15328

CRIADO MONTES ANTONIO XXX1013XX CRIADO MONTES ANTONIO XXX1013XX


CRUZ PASCUAL JUAN CARLOS XXX7318XX CRUZ PASCUAL JUAN CARLOS XXX7318XX
CUBAS BLASCO RAUL XXX8503XX CUBAS BLASCO RAUL XXX8503XX
CUBEDO CASTELLVI JOAN XXX4194XX CUBEDO CASTELLVI JOAN XXX4194XX
CUBEL ALBARRACIN MARTIN XXX5873XX CUBEL ALBARRACIN MARTIN XXX5873XX
CUBO ABERT JUAN XXX7616XX CUBO ABERT JUAN XXX7616XX
CUCALA PASTOR GUSTAVO XXX8849XX CUCALA PASTOR GUSTAVO XXX8849XX
CUENCA MAGAÑA ANTONIO JOAQUIN XXX0376XX CUENCA MAGAÑA ANTONIO JOAQUIN XXX0376XX
CUESTA VELASCO MANUEL XXX4019XX CUESTA VELASCO MANUEL XXX4019XX
CUEVAS GONZALEZ JULIAN XXX6657XX CUEVAS GONZALEZ JULIAN XXX6657XX
CURIEL MARTINEZ JOSE MARIA XXX9445XX CURIEL MARTINEZ JOSE MARIA XXX9445XX
DAUD SANCHIS MIGUEL ANGEL XXX4073XX DAUD SANCHIS MIGUEL ANGEL XXX4073XX
DE LAS HERAS CABEZAS GUSTAVO XXX6456XX DE LAS HERAS CABEZAS GUSTAVO XXX6456XX
DEUSDAD ROS JUAN ANTONIO XXX8506XX DEUSDAD ROS JUAN ANTONIO XXX8506XX
DIAZ GRANELL JOEL XXX3516XX DIAZ GRANELL JOEL XXX3516XX
DIAZ RODRIGUEZ JOSE XXX6832XX DIAZ RODRIGUEZ JOSE XXX6832XX
DOMENECH PEREZ MARIA JOSE XXX7086XX DOMENECH PEREZ MARIA JOSE XXX7086XX
DOMINGO AGUT CRISPIN XXX8886XX DOMINGO AGUT CRISPIN XXX8886XX
DOMINGUEZ CAMPANO ARANZAZU XXX7344XX DOMINGUEZ CAMPANO ARANZAZU XXX7344XX
GERARDO DOMINGUEZ CATALA GERARDO VICENTE XXX5063XX
DOMINGUEZ CATALA XXX5063XX
VICENTE
DOMINGUEZ LOPEZ ANTONIO RAMON XXX4780XX
DOMINGUEZ LOPEZ ANTONIO RAMON XXX4780XX
DOMINGUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER XXX5422XX
DOMINGUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER XXX5422XX
AURELIO
DOÑATE GARRIDO XXX9201XX
AURELIO FRANCISCO
DOÑATE GARRIDO XXX9201XX
FRANCISCO
DUEÑAS CALVO JOSE SANTOS XXX6705XX
DUEÑAS CALVO JOSE SANTOS XXX6705XX
DURA CAMARENA EVA XXX1611XX
DURA CAMARENA EVA XXX1611XX
DURA CASTELLO DANIEL XXX7205XX
DURA CASTELLO DANIEL XXX7205XX
DURA PEREZ JOAN XXX0911XX
DURA PEREZ JOAN XXX0911XX
EDO MARIN SANTIAGO XXX8354XX
EDO MARIN SANTIAGO XXX8354XX
EDO MIRALLES FERRAN XXX9191XX
EDO MIRALLES FERRAN XXX9191XX
ENGUIX DOMENECH IVAN XXX3442XX
ENGUIX DOMENECH IVAN XXX3442XX
ENGUIX PEREZ JAUME XXX9246XX
ENGUIX PEREZ JAUME XXX9246XX
ESCAMILLA RIVODIGO CARLOS XXX0730XX
ESCAMILLA RIVODIGO CARLOS XXX0730XX
ESCOBAR SAN EUSTAQUIO VICENTE XXX9075XX
ESCOBAR SAN EUSTAQUIO VICENTE XXX9075XX
ESCRIBANO GARCIA MARIA XXX1589XX
ESCRIBANO GARCIA MARIA XXX1589XX
ESCRIG AVELLANEDA JOAQUIN XXX8956XX
ESCRIG AVELLANEDA JOAQUIN XXX8956XX
ESCRIVA JIMENEZ ADRIAN XXX0707XX
ESCRIVA JIMENEZ ADRIAN XXX0707XX
ESCUDER NEBOT JESUS XXX6078XX
ESCUDER NEBOT JESUS XXX6078XX
ESTEBAN MARTIN SONIA XXX8373XX
ESTEBAN MARTIN SONIA XXX8373XX
ESTEVE RIBERA ANA MARIA XXX1587XX
ESTEVE RIBERA ANA MARIA XXX1587XX
ESTRUCH LOPEZ VALERIA XXX3828XX
ESTRUCH LOPEZ VALERIA XXX3828XX
ESTRUELLS ABAD JAVIER XXX0274XX
ESTRUELLS ABAD JAVIER XXX0274XX
EXPOSITO SANTAMARIA BEATRIZ BELEN XXX9462XX
EXPOSITO SANTAMARIA BEATRIZ BELEN XXX9462XX
EXTREMERA MARTINEZ JUAN XXX9441XX
EXTREMERA MARTINEZ JUAN XXX9441XX
EXTREMERA VADILLO JUAN XXX7261XX
EXTREMERA VADILLO JUAN XXX7261XX
FELIX CRESPO ADRIAN XXX3424XX
FELIX CRESPO ADRIAN XXX3424XX
FENOLLAR LLORENS JOSE FIDEL XXX8156XX
FENOLLAR LLORENS JOSE FIDEL XXX8156XX
FENOLLAR LLORENS MOISES XXX8135XX
FENOLLAR LLORENS MOISES XXX8135XX
FERNANDEZ ESCUDERO ANA TERESA XXX5206XX
FERNANDEZ ESCUDERO ANA TERESA XXX5206XX
FERNANDEZ GALLARDO ANTONIO XXX1853XX
FERNANDEZ GALLARDO ANTONIO XXX1853XX
FERNANDEZ GARCIA IVAN XXX4971XX
FERNANDEZ GARCIA IVAN XXX4971XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15329

FERNANDEZ GARCIA JORGE JUAN XXX7695XX FERNANDEZ GARCIA JORGE JUAN XXX7695XX
FERNANDEZ LOPEZ RAUL XXX0433XX FERNANDEZ LOPEZ RAUL XXX0433XX
FERNANDEZ RODRIGUEZ LUCIA XXX7115XX FERNANDEZ RODRIGUEZ LUCIA XXX7115XX
FERNANDEZ SANTAFE MANUEL XXX1814XX FERNANDEZ SANTAFE MANUEL XXX1814XX
FERRARA MACHES JESUS XXX3209XX FERRARA MACHES JESUS XXX3209XX
FERRER IBAÑEZ ROBERTO XXX2866XX FERRER IBAÑEZ ROBERTO XXX2866XX
FERRER MARTIN JORDI XXX9301XX FERRER MARTIN JORDI XXX9301XX
FERRER NAVARRO EDUARDO XXX7365XX FERRER NAVARRO EDUARDO XXX7365XX
FERRER PIQUERAS TOMAS XXX7466XX FERRER PIQUERAS TOMAS XXX7466XX
FERRERES SALVADOR JOAQUIN XXX7585XX FERRERES SALVADOR JOAQUIN XXX7585XX
FERRERO FERRE FRANCISCO JAVIER XXX7051XX FERRERO FERRE FRANCISCO JAVIER XXX7051XX
FERRERO SORIANO RAFAEL XXX0311XX FERRERO SORIANO RAFAEL XXX0311XX
FERRIZ SANZ MIGUEL ANGEL XXX2548XX FERRIZ SANZ MIGUEL ANGEL XXX2548XX
FLOR GOMEZ JOAQUIN XXX4994XX FLOR GOMEZ JOAQUIN XXX4994XX
FLORES PALOMARES JESUS XXX0522XX FLORES PALOMARES JESUS XXX0522XX
FONOLLOSA SANTAMARIA JOSE SALVADOR XXX8910XX FONOLLOSA SANTAMARIA JOSE SALVADOR XXX8910XX
FONT PEREZ FRANCISCO XXX8154XX FONT PEREZ FRANCISCO XXX8154XX
FRACES DOMENECH FRANCISCO XXX4906XX FRACES DOMENECH FRANCISCO XXX4906XX
FRANCO MAÑES JOSE XXX9139XX FRANCO MAÑES JOSE XXX9139XX
FUERTES CORBIN ANTONIO XXX7992XX FUERTES CORBIN ANTONIO XXX7992XX
GALAN CAMAÑES JOAQUIN ENRIQUE XXX6052XX GALAN CAMAÑES JOAQUIN ENRIQUE XXX6052XX
GALLARDO LOPEZ JULIO XXX7092XX GALLARDO LOPEZ JULIO XXX7092XX
GALLARDO PEREZ JULIA XXX3744XX GALLARDO PEREZ JULIA XXX3744XX
GALVEZ GABARDA NOE XXX8516XX GALVEZ GABARDA NOE XXX8516XX
GARCELAN ALGUACIL PEDRO JESUS XXX4098XX GARCELAN ALGUACIL PEDRO JESUS XXX4098XX
GARCIA ALVAREZ ENOL XXX5870XX GARCIA ALVAREZ ENOL XXX5870XX
GARCIA AVALOS JUAN CARLOS XXX6804XX GARCIA AVALOS JUAN CARLOS XXX6804XX
GARCIA BENEITO RAMON XXX5200XX GARCIA BENEITO RAMON XXX5200XX
GARCIA CEBREIROS ANA XXX7230XX GARCIA CEBREIROS ANA XXX7230XX
GARCIA EGIDO JOSE LUIS XXX5627XX GARCIA EGIDO JOSE LUIS XXX5627XX
GARCIA FOLCH JAVIER XXX0986XX GARCIA FOLCH JAVIER XXX0986XX
GARCIA GALLEN JOSE LUIS XXX2147XX GARCIA GALLEN JOSE LUIS XXX2147XX
GARCIA GARCIA PABLO XXX0316XX GARCIA GARCIA PABLO XXX0316XX
GARCIA GARCIA PERFECTO XXX9666XX GARCIA GARCIA PERFECTO XXX9666XX
GARCIA HERNANDEZ EMILIO XXX5253XX GARCIA HERNANDEZ EMILIO XXX5253XX
GARCIA IBAÑEZ RODRIGO XXX9102XX GARCIA IBAÑEZ RODRIGO XXX9102XX
GARCIA LARA FRANCISCO XXX2812XX GARCIA LARA FRANCISCO XXX2812XX
GARCIA MARTINEZ JORGE XXX6880XX GARCIA MARTINEZ JORGE XXX6880XX
GARCIA MARTINEZ JUAN ALBERTO XXX7270XX GARCIA MARTINEZ JUAN ALBERTO XXX7270XX
GARCIA NOVA PEDRO JOSE XXX4289XX GARCIA NOVA PEDRO JOSE XXX4289XX
GARCIA ORTEGA ZOSER XXX5738XX GARCIA ORTEGA ZOSER XXX5738XX
GARCIA PEREZ JAIRO XXX3234XX GARCIA PEREZ JAIRO XXX3234XX
GARCIA PIQUERAS RAFAEL XXX3738XX GARCIA PIQUERAS RAFAEL XXX3738XX
GARCIA RAMIREZ MARIA DEL MAR XXX9151XX GARCIA RAMIREZ MARIA DEL MAR XXX9151XX
FRANCISCO FRANCISCO
GARCIA REQUENA XXX6562XX GARCIA REQUENA XXX6562XX
MANUEL MANUEL
GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ESTEBAN XXX2064XX GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ESTEBAN XXX2064XX
GARCIA ROMERO JOSE JAVIER XXX9618XX GARCIA ROMERO JOSE JAVIER XXX9618XX
GARCIA SEVA JUAN ANTONIO XXX3848XX GARCIA SEVA JUAN ANTONIO XXX3848XX
GARCIA-MASCARAQUE GARCIA-MASCARAQUE
DAVID XXX7382XX DAVID XXX7382XX
VILCHES VILCHES
GARGALLO SEBASTIAN JORGE XXX6291XX GARGALLO SEBASTIAN JORGE XXX6291XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15330

GARNES CRUZANS ANTONIO XXX9514XX GARNES CRUZANS ANTONIO XXX9514XX


GARNES CUALLADO LUIS TOMAS XXX5315XX GARNES CUALLADO LUIS TOMAS XXX5315XX
ANTONIO ANTONIO
GARRIDO MARTINEZ XXX5045XX GARRIDO MARTINEZ XXX5045XX
FRANCISCO FRANCISCO
GARRIDO MEDINA ANGEL XXX8294XX GARRIDO MEDINA ANGEL XXX8294XX
GARRIDO SANCHEZ LUIS MIGUEL XXX3696XX GARRIDO SANCHEZ LUIS MIGUEL XXX3696XX
GARRIGUES RUA JOSE RUBEN XXX4197XX GARRIGUES RUA JOSE RUBEN XXX4197XX
GASTON CHAVES MARIO XXX1026XX GASTON CHAVES MARIO XXX1026XX
GAY BODALO JAIME XXX7617XX GAY BODALO JAIME XXX7617XX
GERAS MONTILLA JOSE CARLOS XXX7123XX GERAS MONTILLA JOSE CARLOS XXX7123XX
GIJON MARTINEZ JOSE JUAN XXX7696XX GIJON MARTINEZ JOSE JUAN XXX7696XX
GIL MONTOLIO ANTONIO XXX7690XX GIL MONTOLIO ANTONIO XXX7690XX
GIL SEGUI GERMA XXX9071XX GIL SEGUI GERMA XXX9071XX
GIMENEZ LUCIA NOEL XXX7469XX GIMENEZ LUCIA NOEL XXX7469XX
GIMENEZ ORERO MANUEL XXX6640XX GIMENEZ ORERO MANUEL XXX6640XX
GIMENO GARCIA JOAN XXX6030XX GIMENO GARCIA JOAN XXX6030XX
FRANCISCO FRANCISCO
GIMENO GIL XXX1862XX GIMENO GIL XXX1862XX
JOAQUIN JOAQUIN
GIMENO PEÑA JORGE XXX7840XX GIMENO PEÑA JORGE XXX7840XX
GIMENO VALLES FRANCISCO XXX1942XX GIMENO VALLES FRANCISCO XXX1942XX
GIRONES BOTELLA JORGE XXX6941XX GIRONES BOTELLA JORGE XXX6941XX
GISBERT BALLESTER JOSE ISMAEL XXX8486XX GISBERT BALLESTER JOSE ISMAEL XXX8486XX
GISBERT SANCHEZ EMILIO JOSE XXX5493XX GISBERT SANCHEZ EMILIO JOSE XXX5493XX
GISBERT SANCHEZ MIGUEL ANGEL XXX6677XX GISBERT SANCHEZ MIGUEL ANGEL XXX6677XX
GOBERNA GARCIA JOSE RAMON XXX6268XX GOBERNA GARCIA JOSE RAMON XXX6268XX
GOIKOETXEA NAVARRO RICARDO XXX1186XX GOIKOETXEA NAVARRO RICARDO XXX1186XX
GOMARIZ ROMERO ISABEL XXX6545XX GOMARIZ ROMERO ISABEL XXX6545XX
GOMEZ BELTRAN ALFREDO XXX4964XX GOMEZ BELTRAN ALFREDO XXX4964XX
GOMEZ BELTRAN JAVIER XXX4964XX GOMEZ BELTRAN JAVIER XXX4964XX
GOMEZ BORREDA MARTA XXX8939XX GOMEZ BORREDA MARTA XXX8939XX
GÓMEZ CASTELLANO GABRIEL XXX6887XX GÓMEZ CASTELLANO GABRIEL XXX6887XX
GOMEZ GARCIA JUAN BAUTISTA XXX7945XX GOMEZ GARCIA JUAN BAUTISTA XXX7945XX
GOMEZ GRAS RICARDO JOSE XXX1763XX GOMEZ GRAS RICARDO JOSE XXX1763XX
GOMEZ LLORIA PEDRO ABEL XXX5782XX GOMEZ LLORIA PEDRO ABEL XXX5782XX
GOMEZ MONTAÑES ALBERTO XXX7501XX GOMEZ MONTAÑES ALBERTO XXX7501XX
GOMEZ REIG JORGE XXX8858XX GOMEZ REIG JORGE XXX8858XX
GOMEZ SANCHEZ PERE XXX8666XX GOMEZ SANCHEZ PERE XXX8666XX
GOMEZ VALLES JOSE RAMON XXX3191XX GOMEZ VALLES JOSE RAMON XXX3191XX
GOMIS ESCUDER ALEJANDRO XXX5355XX GOMIS ESCUDER ALEJANDRO XXX5355XX
GOMIS IVORRA ENRIC XXX6191XX GOMIS IVORRA ENRIC XXX6191XX
GONZALES BAÑO YAACOV XXX9379XX GONZALES BAÑO YAACOV XXX9379XX
GONZALEZ ASENSI DAVID XXX2172XX GONZALEZ ASENSI DAVID XXX2172XX
GONZALEZ NIÑO RAFAEL XXX3769XX GONZALEZ NIÑO RAFAEL XXX3769XX
GONZALVO CRESPO ANDRES XXX6484XX GONZALVO CRESPO ANDRES XXX6484XX
GONZALVO PEREZ JOSE XXX1248XX GONZALVO PEREZ JOSE XXX1248XX
GORRIS FLORES MANUEL ANGEL XXX4259XX GORRIS FLORES MANUEL ANGEL XXX4259XX
GORRIZ DE LA CAL MARIA CARMEN XXX9710XX GORRIZ DE LA CAL MARIA CARMEN XXX9710XX
GRAMAGE ESPI CARLOS XXX0223XX GRAMAGE ESPI CARLOS XXX0223XX
GRIGORESCU STEFAN ADRIAN XXX3034XX GRIGORESCU STEFAN ADRIAN XXX3034XX
GUAITA DEL RINCON JOSE VICENTE XXX8651XX GUAITA DEL RINCON JOSE VICENTE XXX8651XX
GUAL PERIS JOSE MARIA XXX5432XX GUAL PERIS JOSE MARIA XXX5432XX
GUERRERO LOPEZ JON PATXI XXX7005XX GUERRERO LOPEZ JON PATXI XXX7005XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15331

GUERRERO ROMERO PATRICIA XXX7454XX GUERRERO ROMERO PATRICIA XXX7454XX


GUIA MOCHOLI VICENTE XXX9077XX GUIA MOCHOLI VICENTE XXX9077XX
GUIRAO BARNES JAVIER XXX2247XX GUIRAO BARNES JAVIER XXX2247XX
GUTIERREZ ESPI JAVIER XXX3173XX GUTIERREZ ESPI JAVIER XXX3173XX
GUTIERREZ RUBERT ALEJANDRO XXX9659XX GUTIERREZ RUBERT ALEJANDRO XXX9659XX
HABA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL XXX8128XX HABA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL XXX8128XX
FRANCISCO FRANCISCO
HERMAN ANGEL XXX6656XX HERMAN ANGEL XXX6656XX
MANUEL MANUEL
HERNAN MUNERA JUAN CARLOS XXX2821XX HERNAN MUNERA JUAN CARLOS XXX2821XX
HERNANDEZ DIAZ LUIS XXX5224XX HERNANDEZ DIAZ LUIS XXX5224XX
HERNANDEZ GOMAR GUSTAVO XXX2867XX HERNANDEZ GOMAR GUSTAVO XXX2867XX
HERNANDEZ HERNANDEZ TARSICIO XXX0478XX HERNANDEZ HERNANDEZ TARSICIO XXX0478XX
HERRAIZ ADILLO ALBERTO XXX9998XX HERRAIZ ADILLO ALBERTO XXX9998XX
HERRERA ROURES JAVIER XXX8944XX HERRERA ROURES JAVIER XXX8944XX
HERRERO BOU PEDRO XXX9107XX HERRERO BOU PEDRO XXX9107XX
HERRERO HERRERO JOSE LUIS XXX3172XX HERRERO HERRERO JOSE LUIS XXX3172XX
HERREROS FUSTER VICENTE XXX1408XX HERREROS FUSTER VICENTE XXX1408XX
HERREROS MARTINEZ FELIPE XXX8137XX HERREROS MARTINEZ FELIPE XXX8137XX
HINOJO NAVARRO GINES XXX6519XX HINOJO NAVARRO GINES XXX6519XX
IBAÑEZ IBAÑEZ JUAN CARLOS XXX0696XX IBAÑEZ IBAÑEZ JUAN CARLOS XXX0696XX
IBAÑEZ IBAÑEZ RAUL FAUSTINO XXX7902XX IBAÑEZ IBAÑEZ RAUL FAUSTINO XXX7902XX
IBAÑEZ RIBA AXEL XXX7566XX IBAÑEZ RIBA AXEL XXX7566XX
IBAÑEZ TORAN MIGUEL XXX0049XX IBAÑEZ TORAN MIGUEL XXX0049XX
IBORRA CALATAYUD PEDRO XXX8549XX IBORRA CALATAYUD PEDRO XXX8549XX
JABALOYAS PARDO CRISTINA XXX5965XX JABALOYAS PARDO CRISTINA XXX5965XX
JAREÑO CORRECHER BERNARDO XXX1550XX JAREÑO CORRECHER BERNARDO XXX1550XX
JEREZ LIFANTE JESUS XXX2174XX JEREZ LIFANTE JESUS XXX2174XX
JIMENEZ JIMENEZ VICTOR XXX8397XX JIMENEZ JIMENEZ VICTOR XXX8397XX
JIMENEZ MANGANA CRISTOBAL XXX8830XX JIMENEZ MANGANA CRISTOBAL XXX8830XX
JORDA HERNANDEZ IVAN XXX3047XX JORDA HERNANDEZ IVAN XXX3047XX
JORDA HERNANDEZ JOSE MANUEL XXX3855XX JORDA HERNANDEZ JOSE MANUEL XXX3855XX
JOVER SANCHEZ JULIA XXX8158XX JOVER SANCHEZ JULIA XXX8158XX
JUAN GAMIZ MARIO XXX3245XX JUAN GAMIZ MARIO XXX3245XX
JUAN PERELLO EDGAR XAVIER XXX2931XX JUAN PERELLO EDGAR XAVIER XXX2931XX
JUAN TUR ALEJANDRO XXX9919XX JUAN TUR ALEJANDRO XXX9919XX
JULIAN FERNANDEZ MARTA XXX0760XX JULIAN FERNANDEZ MARTA XXX0760XX
JURADO GARCIA MARCOS XXX0379XX JURADO GARCIA MARCOS XXX0379XX
JURADO GARCIA MIGUEL XXX4427XX JURADO GARCIA MIGUEL XXX4427XX
JUSDADO GIL VICTOR MANUEL XXX1334XX JUSDADO GIL VICTOR MANUEL XXX1334XX
LAFUENTE RODRÍGUEZ ELISEO XXX4832XX LAFUENTE RODRÍGUEZ ELISEO XXX4832XX
LALANDA OVEJERO JULIAN XXX0337XX LALANDA OVEJERO JULIAN XXX0337XX
LARA GUTIERREZ JUAN JOSE XXX8230XX LARA GUTIERREZ JUAN JOSE XXX8230XX
LAZARO LUJAN IVAN XXX7413XX LAZARO LUJAN IVAN XXX7413XX
LEON CASADO LUIS ANTONIO XXX0721XX LEON CASADO LUIS ANTONIO XXX0721XX
LEON IZQUIERDO JOSE MARIA XXX0360XX LEON IZQUIERDO JOSE MARIA XXX0360XX
LIDON MATEO FERNANDO XXX4100XX LIDON MATEO FERNANDO XXX4100XX
LINARES BERMEJO JORGE XXX7812XX LINARES BERMEJO JORGE XXX7812XX
LISA PAYA RAFAEL XXX2398XX LISA PAYA RAFAEL XXX2398XX
LLACER PICON DANIEL XXX8884XX LLACER PICON DANIEL XXX8884XX
LLEDO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER XXX0827XX LLEDO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER XXX0827XX
LLINARES FUSTER DAVID XXX5550XX LLINARES FUSTER DAVID XXX5550XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15332

LLOPICO VILANOVA PABLO XXX4579XX LLOPICO VILANOVA PABLO XXX4579XX


LLORENS CABOT MARIO FRANCISCO XXX8066XX LLORENS CABOT MARIO FRANCISCO XXX8066XX
LLORENS CANTIN MARIA JOSE XXX8701XX LLORENS CANTIN MARIA JOSE XXX8701XX
LLORENS JULVE FELIPE XXX9055XX LLORENS JULVE FELIPE XXX9055XX
LLORET FERNANDEZ ADAN XXX7960XX LLORET FERNANDEZ ADAN XXX7960XX
LLORET RICO JOSE MANUEL XXX8743XX LLORET RICO JOSE MANUEL XXX8743XX
LLORIA ZAPATER JOSE JESUS XXX1219XX LLORIA ZAPATER JOSE JESUS XXX1219XX
LLOVERA TARAZON MIGUEL XXX7923XX LLOVERA TARAZON MIGUEL XXX7923XX
LLUCH ORTI ELIA XXX9210XX LLUCH ORTI ELIA XXX9210XX
LOPEZ DIAZ TEODORO XXX9674XX LOPEZ DIAZ TEODORO XXX9674XX
LOPEZ MARIN JOSE VICENTE XXX0135XX LOPEZ MARIN JOSE VICENTE XXX0135XX
LOPEZ MARTINEZ RAMON XXX6339XX LOPEZ MARTINEZ RAMON XXX6339XX
LOPEZ OCHANDO RAFAEL XXX5758XX LOPEZ OCHANDO RAFAEL XXX5758XX
LOPEZ PARDO PEDRO ANTONIO XXX9839XX LOPEZ PARDO PEDRO ANTONIO XXX9839XX
LOPEZ PEREZ EDUARDO XXX8774XX LOPEZ PEREZ EDUARDO XXX8774XX
LOPEZ RUIZ ANTONIO XXX0834XX LOPEZ RUIZ ANTONIO XXX0834XX
LORENZO GARCIA JACOBO XXX1321XX LORENZO GARCIA JACOBO XXX1321XX
LORENZO SANCHEZ JAIME XXX3698XX LORENZO SANCHEZ JAIME XXX3698XX
LUJAN ASENSIO VICENTE XXX5754XX LUJAN ASENSIO VICENTE XXX5754XX
MAESTRE SANTIAGO ANA ISABEL XXX6459XX MAESTRE SANTIAGO ANA ISABEL XXX6459XX
MAGDALENO CARMONA JOSE MARIA XXX7109XX MAGDALENO CARMONA JOSE MARIA XXX7109XX
MALLOL COLOMER JOAQUIN XXX9730XX MALLOL COLOMER JOAQUIN XXX9730XX
MANJON RODRIGUEZ VANESA XXX8008XX MANJON RODRIGUEZ VANESA XXX8008XX
MARCO CARSI CARLOS XXX5773XX MARCO CARSI CARLOS XXX5773XX
MARCO CARSI VICENTE XXX2376XX MARCO CARSI VICENTE XXX2376XX
MARCO IBAÑEZ EUGENIO XXX9106XX MARCO IBAÑEZ EUGENIO XXX9106XX
MARCO PLUMED JOSE ANTONIO XXX8785XX MARCO PLUMED JOSE ANTONIO XXX8785XX
MARCOS CANDELA FRANCISCO JAVIER XXX8369XX MARCOS CANDELA FRANCISCO JAVIER XXX8369XX
MARGAIX BAYARRI JUAN JOSE XXX9320XX MARGAIX BAYARRI JUAN JOSE XXX9320XX
MARI PAVIA CHRISTIAN XXX3514XX MARI PAVIA CHRISTIAN XXX3514XX
MARIN BELTRAN VICENTE JAVIER XXX4436XX MARIN BELTRAN VICENTE JAVIER XXX4436XX
MARQUES EIXARCH PEDRO JOSE XXX7121XX MARQUES EIXARCH PEDRO JOSE XXX7121XX
MARQUES LLEO MARIA XXX6326XX MARQUES LLEO MARIA XXX6326XX
MARTI QUEROL MARIA ELENA XXX9332XX MARTI QUEROL MARIA ELENA XXX9332XX
MARTI SOLER JOSE FERNANDO XXX5797XX MARTI SOLER JOSE FERNANDO XXX5797XX
MARTIN GARCIA MANUEL RICARDO XXX4841XX MARTIN GARCIA MANUEL RICARDO XXX4841XX
MARTINEZ CAMPAYO ISIDRO XXX6051XX MARTINEZ CAMPAYO ISIDRO XXX6051XX
MARTINEZ CAMPAYO JESUS XXX7304XX MARTINEZ CAMPAYO JESUS XXX7304XX
MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER XXX0715XX MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER XXX0715XX
MARTINEZ FAJARDO FRANCISCO XXX5768XX MARTINEZ FAJARDO FRANCISCO XXX5768XX
MARTINEZ FRIAS JUAN PABLO XXX9013XX MARTINEZ FRIAS JUAN PABLO XXX9013XX
MARTINEZ GOMEZ JUAN PEDRO XXX6551XX MARTINEZ GOMEZ JUAN PEDRO XXX6551XX
MARTINEZ GUILLEN FRANCISCO JAVIER XXX0767XX MARTINEZ GUILLEN FRANCISCO JAVIER XXX0767XX
MARTINEZ IBAÑEZ DAVID XXX7475XX MARTINEZ IBAÑEZ DAVID XXX7475XX
MARTINEZ IBAÑEZ JOAQUIN XXX3817XX MARTINEZ IBAÑEZ JOAQUIN XXX3817XX
MARTINEZ JIMENEZ JORGE JOSE XXX1622XX MARTINEZ JIMENEZ JORGE JOSE XXX1622XX
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER XXX2634XX MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER XXX2634XX
MARTINEZ MARTINEZ MANUEL XXX7232XX MARTINEZ MARTINEZ MANUEL XXX7232XX
MARTINEZ MARTINEZ RAMON XXX0485XX MARTINEZ MARTINEZ RAMON XXX0485XX
MARTINEZ MEDINA JUAN FRANCISCO XXX1579XX MARTINEZ MEDINA JUAN FRANCISCO XXX1579XX
MARTINEZ MONTERDE ANTONIO AURELIO XXX5497XX MARTINEZ MONTERDE ANTONIO AURELIO XXX5497XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15333

MARTINEZ MONTES FRANCISCO JAVIER XXX6890XX MARTINEZ MONTES FRANCISCO JAVIER XXX6890XX
MARTINEZ NAVARRO MIGUEL RAMON XXX5526XX MARTINEZ NAVARRO MIGUEL RAMON XXX5526XX
MARTINEZ PARDO MONTSERRAT XXX7190XX MARTINEZ PARDO MONTSERRAT XXX7190XX
MARTINEZ ROVIRA JORGE XXX4495XX MARTINEZ ROVIRA JORGE XXX4495XX
MARTINEZ RUBIO FRANCISCO XXX5041XX MARTINEZ RUBIO FRANCISCO XXX5041XX
MARTINEZ SANCHEZ RAFAEL XXX4450XX MARTINEZ SANCHEZ RAFAEL XXX4450XX
MARTINEZ SORIA NOELIA XXX5927XX MARTINEZ SORIA NOELIA XXX5927XX
MAS MORAGUES JUAN XXX8876XX MAS MORAGUES JUAN XXX8876XX
MAS RIPOLL SALVADOR XXX8403XX MAS RIPOLL SALVADOR XXX8403XX
MASANET MATEU JOSE RAMON XXX0171XX MASANET MATEU JOSE RAMON XXX0171XX
MATEU GARCIA ANTONIO XXX5705XX MATEU GARCIA ANTONIO XXX5705XX
MEDALL BOSCH JOSE XXX8559XX MEDALL BOSCH JOSE XXX8559XX
MEDARD GOMEZ MARIA AMPARO XXX7418XX MEDARD GOMEZ MARIA AMPARO XXX7418XX
MEDINA DEL VALLE MANUEL XXX5751XX MEDINA DEL VALLE MANUEL XXX5751XX
MELENDO MONGE ALVARO XXX6000XX MELENDO MONGE ALVARO XXX6000XX
MELLADO ESPERT GUILLERMO XXX7940XX MELLADO ESPERT GUILLERMO XXX7940XX
MENDOZA GUILLEM CARLES XXX7280XX MENDOZA GUILLEM CARLES XXX7280XX
MENGUAL ALCARAZ JOAQUIN XXX9173XX MENGUAL ALCARAZ JOAQUIN XXX9173XX
MENGUAL PASTOR JOSEP XXX4075XX MENGUAL PASTOR JOSEP XXX4075XX
MENINI JORGE LUCIANO XXX3899XX MENINI JORGE LUCIANO XXX3899XX
MICO MIRAVALLES RAFAEL JAVIER XXX2281XX MICO MIRAVALLES RAFAEL JAVIER XXX2281XX
MINGUEZ GIMENEZ JULIAN XXX1672XX MINGUEZ GIMENEZ JULIAN XXX1672XX
MINGUEZ RUIZ SERGIO XXX6897XX MINGUEZ RUIZ SERGIO XXX6897XX
MIQUEL BAIDEZ MANUEL RAMON XXX2767XX MIQUEL BAIDEZ MANUEL RAMON XXX2767XX
MIRA COLOMINA LUIS XXX5042XX MIRA COLOMINA LUIS XXX5042XX
MIRA GARCIA FRANCISCO JOSE XXX8287XX MIRA GARCIA FRANCISCO JOSE XXX8287XX
MIRA HERRERO ANTONIO XXX1137XX MIRA HERRERO ANTONIO XXX1137XX
MIRA PEREZ DAVID XXX6251XX MIRA PEREZ DAVID XXX6251XX
MIRA PUERTO ANTONIO XXX9949XX MIRA PUERTO ANTONIO XXX9949XX
MIRALLES VIDAL DIEGO XXX6864XX MIRALLES VIDAL DIEGO XXX6864XX
MIRASOL PERALTA IVAN XXX0202XX MIRASOL PERALTA IVAN XXX0202XX
MIRAVET GARCIA JUAN JOSE XXX5091XX MIRAVET GARCIA JUAN JOSE XXX5091XX
MIRAVET GOMEZ PABLO XXX8975XX MIRAVET GOMEZ PABLO XXX8975XX
MIRO GARCIA ISIDRO XXX3551XX MIRO GARCIA ISIDRO XXX3551XX
MIRO PARETS JUAN JOSE XXX0515XX MIRO PARETS JUAN JOSE XXX0515XX
MOLINA GIL JUAN CARLOS XXX8261XX MOLINA GIL JUAN CARLOS XXX8261XX
MOLINA GUARDIOLA JOSE SANTIAGO XXX8312XX MOLINA GUARDIOLA JOSE SANTIAGO XXX8312XX
MOLINA VALERO FRANCISCO JOSE XXX1345XX MOLINA VALERO FRANCISCO JOSE XXX1345XX
MOLL LLODRA JUAN MANUEL XXX9045XX MOLL LLODRA JUAN MANUEL XXX9045XX
MOLLA MENDEZ IGNACIO XXX6344XX MOLLA MENDEZ IGNACIO XXX6344XX
MOLLAR BORT CARLOS XXX4271XX MOLLAR BORT CARLOS XXX4271XX
MONCHO LOPEZ LLORENÇ XXX1220XX MONCHO LOPEZ LLORENÇ XXX1220XX
MONFORT NAVARRO JUAN JOSE XXX5307XX MONFORT NAVARRO JUAN JOSE XXX5307XX
MONJO I ORTOLA MIQUEL ANGEL XXX9532XX MONJO I ORTOLA MIQUEL ANGEL XXX9532XX
MONLEON PEIRO MIGUEL XXX0260XX MONLEON PEIRO MIGUEL XXX0260XX
MONTESINOS ENRIQUEZ DONIS XXX4136XX MONTESINOS ENRIQUEZ DONIS XXX4136XX
MONTESINOS MELLINA JAVIER XXX1201XX MONTESINOS MELLINA JAVIER XXX1201XX
MONTESINOS VALERO BERNARDINO XXX5780XX MONTESINOS VALERO BERNARDINO XXX5780XX
MONTILLA GARCIA CARLOS XXX9509XX MONTILLA GARCIA CARLOS XXX9509XX
MONTOLIO GIMENO EMILIO XXX2965XX MONTOLIO GIMENO EMILIO XXX2965XX
MORA NAVARRO JESUS VICENTE XXX1721XX MORA NAVARRO JESUS VICENTE XXX1721XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15334

MORALES JIMENEZ CARLOS JAVIER XXX1611XX MORALES JIMENEZ CARLOS JAVIER XXX1611XX
MORALES VELAZQUEZ EVARISTO XXX7455XX MORALES VELAZQUEZ EVARISTO XXX7455XX
MORCILLO JULIA JESUS XXX3074XX MORCILLO JULIA JESUS XXX3074XX
MORCILO MUIÑA DANIEL XXX7978XX MORCILO MUIÑA DANIEL XXX7978XX
MOREDA HUGUET JORGE XXX0598XX MOREDA HUGUET JORGE XXX0598XX
MORELL IBAÑEZ JOSE LUIS XXX2121XX MORELL IBAÑEZ JOSE LUIS XXX2121XX
MORENO MARTIN JAVIER XXX1475XX MORENO MARTIN JAVIER XXX1475XX
MOZOS LANGA JOSE XXX0762XX MOZOS LANGA JOSE XXX0762XX
MUEDRA QUILES VICENTE XXX3356XX MUEDRA QUILES VICENTE XXX3356XX
MULET CHECA JOSE LUIS XXX3602XX MULET CHECA JOSE LUIS XXX3602XX
MUÑOZ CARDONA ULISES XXX9911XX MUÑOZ CARDONA ULISES XXX9911XX
MUÑOZ MORATA SIXTO XXX7359XX MUÑOZ MORATA SIXTO XXX7359XX
MUÑOZ MUÑOZ FELIPE XXX4003XX MUÑOZ MUÑOZ FELIPE XXX4003XX
SUSANA SUSANA
MUÑOZ PESCADOR XXX8672XX MUÑOZ PESCADOR XXX8672XX
ENCARNACION ENCARNACION
MUÑOZ PLANELL DANIEL XXX2649XX MUÑOZ PLANELL DANIEL XXX2649XX
NADAL GISBERT VICENTE XXX3401XX NADAL GISBERT VICENTE XXX3401XX
NAVALON ENGUIX JOSE VICENTE XXX9350XX NAVALON ENGUIX JOSE VICENTE XXX9350XX
NAVARRO CASTRO JAVIER XXX8438XX NAVARRO CASTRO JAVIER XXX8438XX
NAVARRO GIMENEZ JOSE XXX5285XX NAVARRO GIMENEZ JOSE XXX5285XX
NAVARRO GONZALEZ ANDRES XXX4496XX NAVARRO GONZALEZ ANDRES XXX4496XX
NAVARRO MASO CARLOS GABRIEL XXX3193XX NAVARRO MASO CARLOS GABRIEL XXX3193XX
NAVARRO RICO LUIS ANTONIO XXX5125XX NAVARRO RICO LUIS ANTONIO XXX5125XX
NEGRE MIRO HECTOR XXX4661XX NEGRE MIRO HECTOR XXX4661XX
NIETO FERNANDEZ ANGEL XXX3131XX NIETO FERNANDEZ ANGEL XXX3131XX
NOVA ALARCON VICTOR MANUEL XXX9462XX NOVA ALARCON VICTOR MANUEL XXX9462XX
NOVA COZAR NICANOR XXX6309XX NOVA COZAR NICANOR XXX6309XX
OCAÑA MARTIN JUAN JOSE XXX5508XX OCAÑA MARTIN JUAN JOSE XXX5508XX
OCHOA DELGADO JUAN MANUEL XXX0691XX OCHOA DELGADO JUAN MANUEL XXX0691XX
OLCINA POLICARPO ESTEBAN XXX9030XX OLCINA POLICARPO ESTEBAN XXX9030XX
OLIVER BERNAT JUAN ANTONIO XXX3728XX OLIVER BERNAT JUAN ANTONIO XXX3728XX
OLMEDO MOR ENRIQUE XXX0277XX OLMEDO MOR ENRIQUE XXX0277XX
ORBEA WALLENKAMPF CARLOS XXX0839XX ORBEA WALLENKAMPF CARLOS XXX0839XX
ORDOÑEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO XXX3174XX ORDOÑEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO XXX3174XX
ORENGO SABATER ANTONIO XXX0665XX ORENGO SABATER ANTONIO XXX0665XX
ORTEGA CARDONA JOSE XXX6414XX ORTEGA CARDONA JOSE XXX6414XX
ORTEGA CUBERTORET ANTONIO JOSE XXX8382XX ORTEGA CUBERTORET ANTONIO JOSE XXX8382XX
ORTEGA HERNANDEZ ANTONIO XXX5590XX ORTEGA HERNANDEZ ANTONIO XXX5590XX
ORTIZ GUTIERREZ BALTASAR XXX2141XX ORTIZ GUTIERREZ BALTASAR XXX2141XX
ORTIZ MELEGO ANTONIO XXX0610XX ORTIZ MELEGO ANTONIO XXX0610XX
PAEZ GIMENEZ GERMAN XXX3790XX PAEZ GIMENEZ GERMAN XXX3790XX
PALMER BROCH ESTEVE XXX2065XX PALMER BROCH ESTEVE XXX2065XX
PALOMAR COLAS MIGUEL XXX4094XX PALOMAR COLAS MIGUEL XXX4094XX
PALOMARES IVARS SALVADOR XXX0876XX PALOMARES IVARS SALVADOR XXX0876XX
PANTOJA CARRASCO JUAN MANUEL XXX2327XX PANTOJA CARRASCO JUAN MANUEL XXX2327XX
PARAMO GARCIA JAIME XXX7779XX PARAMO GARCIA JAIME XXX7779XX
PARDO ESTEBAN RICARDO XXX0614XX PARDO ESTEBAN RICARDO XXX0614XX
PARDO GOMEZ RAFAEL XXX4281XX PARDO GOMEZ RAFAEL XXX4281XX
PARDO MAS ALBERTO XXX7470XX PARDO MAS ALBERTO XXX7470XX
PAREDES PEREZ JUAN JOSE XXX6154XX PAREDES PEREZ JUAN JOSE XXX6154XX
PARRA TRISTAN RAUL XXX7813XX PARRA TRISTAN RAUL XXX7813XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15335

PASCUAL GALVEZ FRANCISCO XXX7027XX PASCUAL GALVEZ FRANCISCO XXX7027XX


EDUARDO EDUARDO
PASCUAL SOLER XXX9898XX PASCUAL SOLER XXX9898XX
MANUEL MANUEL
PASTOR GIMENEZ EDUARDO XXX3845XX PASTOR GIMENEZ EDUARDO XXX3845XX
PASTOR GRANEL DANIEL XXX0130XX PASTOR GRANEL DANIEL XXX0130XX
PASTOR LARSON JULIO TOMAS XXX3353XX PASTOR LARSON JULIO TOMAS XXX3353XX
PASTOR MARHUENDA ANDRES VICENTE XXX9413XX PASTOR MARHUENDA ANDRES VICENTE XXX9413XX
PAULO GALINDO MIGUEL XXX9095XX PAULO GALINDO MIGUEL XXX9095XX
PAULO MANZANA GUSTAVO XXX4763XX PAULO MANZANA GUSTAVO XXX4763XX
PAULS RODRIGUEZ JORGE XXX4822XX PAULS RODRIGUEZ JORGE XXX4822XX
PAVIA BATALLER DAVID XXX1254XX PAVIA BATALLER DAVID XXX1254XX
PEDRAJAS RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER XXX6774XX PEDRAJAS RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER XXX6774XX
PENADES RUIZ FRANCISCO JOSE XXX9008XX PENADES RUIZ FRANCISCO JOSE XXX9008XX
PENALBA FUSTER ENRIQUE XXX5048XX PENALBA FUSTER ENRIQUE XXX5048XX
PEQUENIN CANO JUAN MANUEL XXX5790XX PEQUENIN CANO JUAN MANUEL XXX5790XX
PERALTA CAMPOS FRANCISCO JOSE XXX8681XX PERALTA CAMPOS FRANCISCO JOSE XXX8681XX
PEREIRA ALEXANDRE DOMINGO XXX8409XX PEREIRA ALEXANDRE DOMINGO XXX8409XX
PERELLO RICARTE ELISEO EDISON XXX7717XX PERELLO RICARTE ELISEO EDISON XXX7717XX
PEREZ BALLESTER ALEJANDRO XXX6322XX PEREZ BALLESTER ALEJANDRO XXX6322XX
PEREZ ESTEVE SERGIO XXX0908XX PEREZ ESTEVE SERGIO XXX0908XX
PEREZ GARCIA ENRIQUE ANTONIO XXX8156XX PEREZ GARCIA ENRIQUE ANTONIO XXX8156XX
PEREZ MARTIN UBALDO XXX8682XX PEREZ MARTIN UBALDO XXX8682XX
PEREZ NAVARRO JOSE XXX3594XX PEREZ NAVARRO JOSE XXX3594XX
PEREZ NAVARRO JOSE ARTURO XXX9205XX PEREZ NAVARRO JOSE ARTURO XXX9205XX
PEREZ NUEVALOS NICOLAS XXX5264XX PEREZ NUEVALOS NICOLAS XXX5264XX
PEREZ ORTIGOSA GUILLEM XXX9449XX PEREZ ORTIGOSA GUILLEM XXX9449XX
FRANCISCO FRANCISCO
PEREZ PEREZ XXX5089XX PEREZ PEREZ XXX5089XX
RAMON RAMON
PEREZ PEREZ JESUS SALVADOR XXX4570XX PEREZ PEREZ JESUS SALVADOR XXX4570XX
PEREZ PEREZ JOSE JUAN XXX9592XX PEREZ PEREZ JOSE JUAN XXX9592XX
PEREZ PEREZ JUAN RAMON XXX5768XX PEREZ PEREZ JUAN RAMON XXX5768XX
PEREZ RODRIGUEZ MARIA GRACIA XXX5726XX PEREZ RODRIGUEZ MARIA GRACIA XXX5726XX
PEREZ ROVIRA ROBERTO XXX8259XX PEREZ ROVIRA ROBERTO XXX8259XX
PEREZ TORTOSA ISAAC XXX7799XX PEREZ TORTOSA ISAAC XXX7799XX
PEREZ VICEDO SERGIO XXX0222XX PEREZ VICEDO SERGIO XXX0222XX
PEREZ-NIEVAS MUÑOZ FERNANDO XXX9575XX PEREZ-NIEVAS MUÑOZ FERNANDO XXX9575XX
PERIS FERNANDEZ SILVIA XXX0022XX PERIS FERNANDEZ SILVIA XXX0022XX
PERLES MEZQUIDA RAFAEL XXX9637XX PERLES MEZQUIDA RAFAEL XXX9637XX
PI TOMAS DAVID XXX4055XX PI TOMAS DAVID XXX4055XX
PICAZO CALDUCH OSCAR VICENTE XXX8945XX PICAZO CALDUCH OSCAR VICENTE XXX8945XX
PICAZO OLTRA FRANCESC XXX0558XX PICAZO OLTRA FRANCESC XXX0558XX
PINAZO ASENSI TERESA XXX0233XX PINAZO ASENSI TERESA XXX0233XX
PINO BONET FRANCISCO XXX0516XX PINO BONET FRANCISCO XXX0516XX
PINO GOMEZ JUAN XXX8109XX PINO GOMEZ JUAN XXX8109XX
PIÑERO GARCIA MARIA DOLORES XXX8664XX PIÑERO GARCIA MARIA DOLORES XXX8664XX
PIQUER SANCHO ALICIA XXX0218XX PIQUER SANCHO ALICIA XXX0218XX
PIQUERAS APARICIO RAFAEL RODRIGO XXX1031XX PIQUERAS APARICIO RAFAEL RODRIGO XXX1031XX
PITARCH GUAL JUAN XXX5891XX PITARCH GUAL JUAN XXX5891XX
PITARCH MIRALLES JESUS XXX6510XX PITARCH MIRALLES JESUS XXX6510XX
PIZANA ANTON JOSE RAMON XXX5270XX PIZANA ANTON JOSE RAMON XXX5270XX
PLA ARANDIGA ADRIAN XXX5198XX PLA ARANDIGA ADRIAN XXX5198XX
PLA BELDA JACOBO XXX4779XX PLA BELDA JACOBO XXX4779XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15336

PLA MOSCARDO JOSE ANGEL XXX1909XX PLA MOSCARDO JOSE ANGEL XXX1909XX
POLO POLO JOSE XXX7575XX POLO POLO JOSE XXX7575XX
PONSODA RAMOS JOSE LUIS XXX4835XX PONSODA RAMOS JOSE LUIS XXX4835XX
PONSODA RAMOS MIGUEL XXX3905XX PONSODA RAMOS MIGUEL XXX3905XX
POVEDA MIRA ROMAN XXX6432XX POVEDA MIRA ROMAN XXX6432XX
PRADES JUAN AMPARO XXX9473XX PRADES JUAN AMPARO XXX9473XX
PUCHE MOSTAZO CARLOS JAVIER XXX3588XX PUCHE MOSTAZO CARLOS JAVIER XXX3588XX
PUCHOL ALONSO FRANCISCO JOSE XXX0227XX PUCHOL ALONSO FRANCISCO JOSE XXX0227XX
QUEROL ORTI ALFONSO XXX5986XX QUEROL ORTI ALFONSO XXX5986XX
QUEROL TRONCHO JULIO XXX8470XX QUEROL TRONCHO JULIO XXX8470XX
QUINTANS LESTOUQUET RODRIGO XXX0409XX QUINTANS LESTOUQUET RODRIGO XXX0409XX
RAMA PLA LUIS XXX3500XX RAMA PLA LUIS XXX3500XX
RAMIREZ LOPEZ VICTOR XXX2128XX RAMIREZ LOPEZ VICTOR XXX2128XX
RAMIREZ MARTINEZ MARCOS XXX6837XX RAMIREZ MARTINEZ MARCOS XXX6837XX
RAMOS IBARZ JOSE DAVID XXX5658XX RAMOS IBARZ JOSE DAVID XXX5658XX
RENAU GARCIA GUILLEM XXX9346XX RENAU GARCIA GUILLEM XXX9346XX
RENAU GARCIA ROBERTO XXX9342XX RENAU GARCIA ROBERTO XXX9342XX
REQUENA FABRA FRANCISCO XXX9399XX REQUENA FABRA FRANCISCO XXX9399XX
REY GARCIA JACOB XXX7844XX REY GARCIA JACOB XXX7844XX
RIBES SOLBES JOAN XXX2801XX RIBES SOLBES JOAN XXX2801XX
RIERA PUCHOL JAVIER ELIAS XXX8049XX RIERA PUCHOL JAVIER ELIAS XXX8049XX
RIOS FLOR ROMAN XXX3356XX RIOS FLOR ROMAN XXX3356XX
RIPOLLES AGUT JOSE BERNARDINO XXX1299XX RIPOLLES AGUT JOSE BERNARDINO XXX1299XX
RIPOLLES RIBALTA OSCAR XXX8549XX RIPOLLES RIBALTA OSCAR XXX8549XX
RISUEÑO GONZALEZ HUGO XXX8375XX RISUEÑO GONZALEZ HUGO XXX8375XX
RIVAS RAUSELL JESUS XXX9693XX RIVAS RAUSELL JESUS XXX9693XX
RIVERA MARQUEZ FRANCISCO JOSE XXX5665XX RIVERA MARQUEZ FRANCISCO JOSE XXX5665XX
ROCA GONZALEZ AURORA XXX9563XX ROCA GONZALEZ AURORA XXX9563XX
RODA BLASCO FRANCISCO XXX0123XX RODA BLASCO FRANCISCO XXX0123XX
RODA SERRET VICENTE XXX5915XX RODA SERRET VICENTE XXX5915XX
RODILLA ARAQUE CARLOS XXX6142XX RODILLA ARAQUE CARLOS XXX6142XX
RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA XXX1076XX RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA XXX1076XX
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL XXX5642XX RODRIGUEZ GARCIA MANUEL XXX5642XX
RODRIGUEZ RIVAS ANTONIO XXX4818XX RODRIGUEZ RIVAS ANTONIO XXX4818XX
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTIN XXX6092XX RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTIN XXX6092XX
RODRIGUEZ RUBIO ALEJANDRO XXX9996XX RODRIGUEZ RUBIO ALEJANDRO XXX9996XX
RODRIGUEZ RUBIO RAFAEL DAVID XXX4567XX RODRIGUEZ RUBIO RAFAEL DAVID XXX4567XX
RODRIGUEZ SALDAÑA RAUL XXX4141XX RODRIGUEZ SALDAÑA RAUL XXX4141XX
RODRIGUEZ SANCHEZ ANTONIO XXX5045XX RODRIGUEZ SANCHEZ ANTONIO XXX5045XX
RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO XXX0350XX RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO XXX0350XX
ROIG SASOT VICENTE XXX3243XX ROIG SASOT VICENTE XXX3243XX
ROMA ESTEVE RAFAEL XXX6151XX ROMA ESTEVE RAFAEL XXX6151XX
ROMERO BALAGUER LUIS ANTONIO XXX6983XX ROMERO BALAGUER LUIS ANTONIO XXX6983XX
ROMERO FLOR ADRIAN XXX5895XX ROMERO FLOR ADRIAN XXX5895XX
ROMERO ROMERO EVA MARIA XXX7103XX ROMERO ROMERO EVA MARIA XXX7103XX
ROS ROS ALEJANDRO XXX7206XX ROS ROS ALEJANDRO XXX7206XX
ROYO CALVO JOSEP MIQUEL XXX6052XX ROYO CALVO JOSEP MIQUEL XXX6052XX
RUBIO CAMPOS OSCAR XXX6904XX RUBIO CAMPOS OSCAR XXX6904XX
RUBIO CUARTERO VICENTE XXX2732XX RUBIO CUARTERO VICENTE XXX2732XX
RUBIO GARCIA RAFAEL XXX4248XX RUBIO GARCIA RAFAEL XXX4248XX
RUBIO LOZANO MANUEL XXX7628XX RUBIO LOZANO MANUEL XXX7628XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15337

RUBIO RUBIO JOSE MANUEL XXX2558XX RUBIO RUBIO JOSE MANUEL XXX2558XX
RUBIO VICENT ROBERTO XXX0123XX RUBIO VICENT ROBERTO XXX0123XX
RUIZ BRU MANUEL XXX9423XX RUIZ BRU MANUEL XXX9423XX
RUIZ OLIVARES AUGUSTO XXX1766XX RUIZ OLIVARES AUGUSTO XXX1766XX
RUIZ OLIVARES GABRIEL XXX6549XX RUIZ OLIVARES GABRIEL XXX6549XX
RUIZ ORTIZ RUBEN XXX9909XX RUIZ ORTIZ RUBEN XXX9909XX
SABATER PEREZ JOSE XXX0159XX SABATER PEREZ JOSE XXX0159XX
SAEZ CAMARENA RAUL XXX3595XX SAEZ CAMARENA RAUL XXX3595XX
SAEZ HERRERO JULIAN XXX5545XX SAEZ HERRERO JULIAN XXX5545XX
SAHUQUILLO GARCIA EUGENIO XXX2820XX SAHUQUILLO GARCIA EUGENIO XXX2820XX
SAIS LLACER ISMAEL XXX2988XX SAIS LLACER ISMAEL XXX2988XX
SALES NAVALON FRANCISCO XXX7817XX SALES NAVALON FRANCISCO XXX7817XX
SALES SOSPEDRA FRANCISCO XXX5551XX SALES SOSPEDRA FRANCISCO XXX5551XX
SALVADOR GARCIA VICENTE JAIME XXX6221XX SALVADOR GARCIA VICENTE JAIME XXX6221XX
SALVADOR PUIG ISMAEL XXX1066XX SALVADOR PUIG ISMAEL XXX1066XX
SAN CAYETANO VELASCO ADRIA XXX6402XX SAN CAYETANO VELASCO ADRIA XXX6402XX
SAN MIGUEL VALBUENA JUAN IGNACIO XXX8243XX SAN MIGUEL VALBUENA JUAN IGNACIO XXX8243XX
SANCHEZ FREY MARIO XXX0080XX SANCHEZ FREY MARIO XXX0080XX
SANCHEZ GARCIA JOSE ANTONIO XXX9687XX SANCHEZ GARCIA JOSE ANTONIO XXX9687XX
SANCHEZ HERNANDEZ MANUEL XXX3925XX SANCHEZ HERNANDEZ MANUEL XXX3925XX
SANCHEZ LARA DAVID XXX0042XX SANCHEZ LARA DAVID XXX0042XX
SANCHEZ MONTERO DAVID XXX4471XX SANCHEZ MONTERO DAVID XXX4471XX
SANCHEZ MUÑOZ JAVIER XXX0935XX SANCHEZ MUÑOZ JAVIER XXX0935XX
SANCHEZ RAMOS JOSE ANTONIO XXX6902XX SANCHEZ RAMOS JOSE ANTONIO XXX6902XX
SANCHEZ RODRIGUEZ AGUSTIN XXX1919XX SANCHEZ RODRIGUEZ AGUSTIN XXX1919XX
SANCHEZ SALINAS RAUL XXX3536XX SANCHEZ SALINAS RAUL XXX3536XX
SANCHEZ SEPULCRE FRANCISCO JOSE XXX0282XX SANCHEZ SEPULCRE FRANCISCO JOSE XXX0282XX
SANCHEZ SERRANO ENRIQUE XXX9136XX SANCHEZ SERRANO ENRIQUE XXX9136XX
SANCHEZ SOLER FRANCISCO JAVIER XXX8793XX SANCHEZ SOLER FRANCISCO JAVIER XXX8793XX
SANCHIS BORONAT CARLOS XXX7514XX SANCHIS BORONAT CARLOS XXX7514XX
SANCHIS FERRANDO CARLOS ALBERTO XXX4193XX SANCHIS FERRANDO CARLOS ALBERTO XXX4193XX
SANCHIZ ESCUDERO PEDRO PABLO XXX5875XX SANCHIZ ESCUDERO PEDRO PABLO XXX5875XX
SANCHIZ PASTOR ENRIQUE XXX2302XX SANCHIZ PASTOR ENRIQUE XXX2302XX
SANCHIZ SIMON MANUEL XXX1745XX SANCHIZ SIMON MANUEL XXX1745XX
SANCHO ESCORIHUELA ENRIQUE XXX5239XX SANCHO ESCORIHUELA ENRIQUE XXX5239XX
SANCHO PUIG ROBERTO XXX0276XX SANCHO PUIG ROBERTO XXX0276XX
SANCHO SANZ JORDI XXX4851XX SANCHO SANZ JORDI XXX4851XX
SANTACANA MACIAN FRANCISCO JAVIER XXX8561XX SANTACANA MACIAN FRANCISCO JAVIER XXX8561XX
SANTAMARIA ABADIA JUAN ANTONIO XXX9128XX SANTAMARIA ABADIA JUAN ANTONIO XXX9128XX
SANTAYA CLAVIJO ANTONIO XXX7946XX SANTAYA CLAVIJO ANTONIO XXX7946XX
SANZ CAVERO JUAN FRANCISCO XXX2642XX SANZ CAVERO JUAN FRANCISCO XXX2642XX
SANZ MOLLA JORGE XXX8710XX SANZ MOLLA JORGE XXX8710XX
SANZ PASTOR ENRIQUE XXX8969XX SANZ PASTOR ENRIQUE XXX8969XX
SEBASTIA PORTALES JUAN XXX9557XX SEBASTIA PORTALES JUAN XXX9557XX
SEBASTIAN SEBASTIAN FRANCISCO XXX2127XX SEBASTIAN SEBASTIAN FRANCISCO XXX2127XX
SEGUI ROMA ALVAR XXX6484XX SEGUI ROMA ALVAR XXX6484XX
SEGURA BERMEJO SANTIAGO XXX4840XX SEGURA BERMEJO SANTIAGO XXX4840XX
SEGURA FLOR FRANCISCO XXX7159XX SEGURA FLOR FRANCISCO XXX7159XX
SEGURA RODRIGUEZ BERNARDINO XXX6632XX SEGURA RODRIGUEZ BERNARDINO XXX6632XX
GONZALO GONZALO
SEIJO BAR XXX6030XX SEIJO BAR XXX6030XX
ANTONIO ANTONIO
Num. 8517 / 29.03.2019 15338

SELLES CEBRIAN JOSE XXX4435XX SELLES CEBRIAN JOSE XXX4435XX


SELLES LLORENS FRANCISCO JAVIER XXX7982XX SELLES LLORENS FRANCISCO JAVIER XXX7982XX
SENABRE PASTOR JAIME XXX7671XX SENABRE PASTOR JAIME XXX7671XX
SENDRA GOMEZ PABLO XXX1322XX SENDRA GOMEZ PABLO XXX1322XX
SERRA MEDINA JOAQUIN XXX6083XX SERRA MEDINA JOAQUIN XXX6083XX
SERRADELL CASTELLO PABLO XXX3069XX SERRADELL CASTELLO PABLO XXX3069XX
SIFRE CALAFAT ISMAEL XXX7124XX SIFRE CALAFAT ISMAEL XXX7124XX
SIMON FLORES ABEL XXX1913XX SIMON FLORES ABEL XXX1913XX
SIMON PIQUERAS RAFAEL XXX3176XX SIMON PIQUERAS RAFAEL XXX3176XX
SOLANA ALVAREZ IGNACIO XXX4011XX SOLANA ALVAREZ IGNACIO XXX4011XX
SOLER ESCUDERO ALVARO XXX3131XX SOLER ESCUDERO ALVARO XXX3131XX
SOLER MARTINEZ JOSE MIGUEL XXX7775XX SOLER MARTINEZ JOSE MIGUEL XXX7775XX
SOLER PLA BLAS IGNACIO XXX8898XX SOLER PLA BLAS IGNACIO XXX8898XX
SOLER SANCHIS JORDI XXX0651XX SOLER SANCHIS JORDI XXX0651XX
SOLER SOLER ANTONIO JOSE XXX9546XX SOLER SOLER ANTONIO JOSE XXX9546XX
SOLERA MARTINEZ JOSE ANTONIO XXX0625XX SOLERA MARTINEZ JOSE ANTONIO XXX0625XX
SOLSONA ADELANTADO ANTONIO JOSE XXX9416XX SOLSONA ADELANTADO ANTONIO JOSE XXX9416XX
SOLSONA MIRAVET HIGINIO XXX5573XX SOLSONA MIRAVET HIGINIO XXX5573XX
SORIANO GALIANA PEDRO XXX3700XX SORIANO GALIANA PEDRO XXX3700XX
SORIANO LOPEZ FRANCISCO JAVIER XXX4766XX SORIANO LOPEZ FRANCISCO JAVIER XXX4766XX
SORLI FOIX VICTOR XXX4211XX SORLI FOIX VICTOR XXX4211XX
SORNI AGUAS JOSE MIGUEL XXX6238XX SORNI AGUAS JOSE MIGUEL XXX6238XX
SORRIBES GINES JUAN VICENTE XXX9094XX SORRIBES GINES JUAN VICENTE XXX9094XX
TALENS VILLALBA ALVARO XXX5439XX TALENS VILLALBA ALVARO XXX5439XX
TAMARIT MARTINEZ MIGUEL XXX6008XX TAMARIT MARTINEZ MIGUEL XXX6008XX
TECLES BLASCO ENRIQUE XXX6634XX TECLES BLASCO ENRIQUE XXX6634XX
TERCERO ALFARO JUAN CARLOS XXX8556XX TERCERO ALFARO JUAN CARLOS XXX8556XX
TERRAES ORTS ABEL XXX1262XX TERRAES ORTS ABEL XXX1262XX
TEVAR POVEDA JUAN DANIEL XXX6212XX TEVAR POVEDA JUAN DANIEL XXX6212XX
TIJERAS VICENT DANIEL XXX9436XX TIJERAS VICENT DANIEL XXX9436XX
TOMAS GUILLAMON FELIPE XXX1206XX TOMAS GUILLAMON FELIPE XXX1206XX
TOMAS IBAÑEZ JOSE ANTONIO XXX0712XX TOMAS IBAÑEZ JOSE ANTONIO XXX0712XX
TOMAS MASANET JUAN JOSE XXX2795XX TOMAS MASANET JUAN JOSE XXX2795XX
TOMAS MONTES JOSE MANUEL XXX4679XX TOMAS MONTES JOSE MANUEL XXX4679XX
TORANZO COLON CARLOS XXX7783XX TORANZO COLON CARLOS XXX7783XX
TORIBIO BLAZQUEZ JOSE XXX7674XX TORIBIO BLAZQUEZ JOSE XXX7674XX
TORRES LLANAS JOSE ANTONIO XXX4161XX TORRES LLANAS JOSE ANTONIO XXX4161XX
TORRES MENGUAL JAIME XXX9476XX TORRES MENGUAL JAIME XXX9476XX
TORRES PEREA ALEJANDRO XXX3680XX TORRES PEREA ALEJANDRO XXX3680XX
TORTAJADA PEREZ CARLOS XXX8096XX TORTAJADA PEREZ CARLOS XXX8096XX
TORTAJADA PEREZ FRANCISCO JOSE XXX6655XX TORTAJADA PEREZ FRANCISCO JOSE XXX6655XX
TORTOSA MOLINA ANA XXX9080XX TORTOSA MOLINA ANA XXX9080XX
MANUEL MANUEL
TRAVES ALBARRACIN XXX4406XX TRAVES ALBARRACIN XXX4406XX
SALVADOR SALVADOR
TRONCHO CERDA FRANCISCO JOSE XXX4741XX TRONCHO CERDA FRANCISCO JOSE XXX4741XX
UCEDA FERNANDEZ GINES XXX1171XX UCEDA FERNANDEZ GINES XXX1171XX
UREÑA SANCHEZ JUAN BENITO XXX2781XX UREÑA SANCHEZ JUAN BENITO XXX2781XX
URTAZA PAZOS PABLO CASIMIRO XXX2232XX URTAZA PAZOS PABLO CASIMIRO XXX2232XX
VANACLOIG VANACLOIG MIGUEL ANGEL XXX0281XX VANACLOIG VANACLOIG MIGUEL ANGEL XXX0281XX
VARGAS RAMIREZ JULIO ALBERTO XXX0652XX VARGAS RAMIREZ JULIO ALBERTO XXX0652XX
VAZQUEZ FERREIRA JOSE GABRIEL XXX3204XX VAZQUEZ FERREIRA JOSE GABRIEL XXX3204XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15339

VELIZ COLOMA JOSE ISRAEL XXX4466XX VELIZ COLOMA JOSE ISRAEL XXX4466XX
VENTURA PEÑA FEDERICO EMILIO XXX2106XX VENTURA PEÑA FEDERICO EMILIO XXX2106XX
VERCHER MOLLA ALFONSO XXX8656XX VERCHER MOLLA ALFONSO XXX8656XX
VERDEGUER BALAGUER JOSE XXX3767XX VERDEGUER BALAGUER JOSE XXX3767XX
VERDU BERNABEU MANUEL XXX8583XX VERDU BERNABEU MANUEL XXX8583XX
VERDU FERRER PAU XXX8012XX VERDU FERRER PAU XXX8012XX
VERDU GIMENEZ ENRIQUE XXX3962XX VERDU GIMENEZ ENRIQUE XXX3962XX
VERDU LOPEZ CONCEPCION XXX7171XX VERDU LOPEZ CONCEPCION XXX7171XX
VERDU VERDU VICENTE XXX8287XX VERDU VERDU VICENTE XXX8287XX
VICEDO TORMO BLAS XXX9085XX VICEDO TORMO BLAS XXX9085XX
VICEDO TORMO RUBEN XXX8925XX VICEDO TORMO RUBEN XXX8925XX
VICENT SIFRE DAVID XXX4608XX VICENT SIFRE DAVID XXX4608XX
FRANCISCO DE FRANCISCO DE
VICENTE BOIX XXX9101XX VICENTE BOIX XXX9101XX
ASIS ASIS
VIDAL ALEMANY VICENTE XXX9173XX VIDAL ALEMANY VICENTE XXX9173XX
VIDAL CANET ISAAC XXX4076XX VIDAL CANET ISAAC XXX4076XX
VIDAL GARCIA JUAN XXX0808XX VIDAL GARCIA JUAN XXX0808XX
VIDAL LUCAS ENRIQUE XXX3974XX VIDAL LUCAS ENRIQUE XXX3974XX
VILAPLANA TORREGROSA MIGUEL ANGEL XXX6714XX VILAPLANA TORREGROSA MIGUEL ANGEL XXX6714XX
VILLALBA LUQUE JOSE MIGUEL XXX8402XX VILLALBA LUQUE JOSE MIGUEL XXX8402XX
VILLALBA RUIZ DANIEL XXX0204XX VILLALBA RUIZ DANIEL XXX0204XX
VILLALBA SANCHEZ ANDRES MANUEL XXX0597XX VILLALBA SANCHEZ ANDRES MANUEL XXX0597XX
VILLANUEVA ROMERO ELOY XXX7243XX VILLANUEVA ROMERO ELOY XXX7243XX
VILLANUEVA VILLARROYA MANUEL CARLOS XXX8301XX VILLANUEVA VILLARROYA MANUEL CARLOS XXX8301XX
VILLANUEVA ZAHONERO JUAN CARLOS XXX6783XX VILLANUEVA ZAHONERO JUAN CARLOS XXX6783XX
VILLAPLANA PEREZ ALEJANDRO XXX2703XX VILLAPLANA PEREZ ALEJANDRO XXX2703XX
VIVES BALLESTER FELIPE XXX1470XX VIVES BALLESTER FELIPE XXX1470XX
VIVES BOIX DAVID XXX4722XX VIVES BOIX DAVID XXX4722XX
ZAFRA MARTINEZ FRANCISCO JOSE XXX8670XX ZAFRA MARTINEZ FRANCISCO JOSE XXX8670XX
ZAHONERO ABRIL DANIEL XXX8274XX ZAHONERO ABRIL DANIEL XXX8274XX
ZAHONERO BLANCO GABRIEL XXX7446XX ZAHONERO BLANCO GABRIEL XXX7446XX
ZAMORANO VERDU RAFAEL XXX1970XX ZAMORANO VERDU RAFAEL XXX1970XX
ZARZOSO GARCIA MATIAS XXX9385XX ZARZOSO GARCIA MATIAS XXX9385XX

ANNEX II ANEXO II

Apellidos Nombre DNI Apellidos Nombre DNI


ACERO TORRE ROBERTO XXX8903XX ACERO TORRE ROBERTO XXX8903XX
AGUILAR CORTES DAVID XXX7685XX AGUILAR CORTES DAVID XXX7685XX
AGUILAR CORTES JUAN JOSE XXX6771XX AGUILAR CORTES JUAN JOSE XXX6771XX
AGUILERA MURIEL HERMENEGILDO XXX8612XX AGUILERA MURIEL HERMENEGILDO XXX8612XX
AGULLO HERRERO DANIEL XXX9507XX AGULLO HERRERO DANIEL XXX9507XX
AGUSTI I IZQUIERDO FERRAN XXX5160XX AGUSTI I IZQUIERDO FERRAN XXX5160XX
AJADO MENGOD ALFREDO XXX7255XX AJADO MENGOD ALFREDO XXX7255XX
ALARCON CASTELLO JAVIER XXX9866XX ALARCON CASTELLO JAVIER XXX9866XX
ALARCON NAVARRO JAVIER XXX7539XX ALARCON NAVARRO JAVIER XXX7539XX
ALBALAT PAREJA MANUEL XXX9858XX ALBALAT PAREJA MANUEL XXX9858XX
ALBARRACIN ILLUECA JESUS XXX7914XX ALBARRACIN ILLUECA JESUS XXX7914XX
ALBERO MARTINEZ DANIEL XXX0598XX ALBERO MARTINEZ DANIEL XXX0598XX
ALBERT RABAZA RAUL XXX9476XX ALBERT RABAZA RAUL XXX9476XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15340

ALBIOL CIFRE AGUSTIN XXX4435XX ALBIOL CIFRE AGUSTIN XXX4435XX


ALCAIDE ESTEBAN PEDRO XXX6897XX ALCAIDE ESTEBAN PEDRO XXX6897XX
ALFONSO MOLTO CARLOS XXX3060XX ALFONSO MOLTO CARLOS XXX3060XX
ALFONSO VICENT SALVADOR XXX7221XX ALFONSO VICENT SALVADOR XXX7221XX
ALIAGA MARTINEZ JOSE MANUEL XXX4892XX ALIAGA MARTINEZ JOSE MANUEL XXX4892XX
ALIAGA MUÑOZ VICENTE XXX7811XX ALIAGA MUÑOZ VICENTE XXX7811XX
ALIAGA PEYRO FRANCISCO XXX7252XX ALIAGA PEYRO FRANCISCO XXX7252XX
ALMUNIA CATALA FRANCISCO JAVIER XXX3318XX ALMUNIA CATALA FRANCISCO JAVIER XXX3318XX
ALONSO ALIAGA FRANCISCO JAVIER XXX4448XX ALONSO ALIAGA FRANCISCO JAVIER XXX4448XX
ALPUENTE GARCIA JESUS XXX8575XX ALPUENTE GARCIA JESUS XXX8575XX
ALSINA PEDRET GUILLERMO XXX3967XX ALSINA PEDRET GUILLERMO XXX3967XX
AMORES SANCHEZ RAFAEL XXX0458XX AMORES SANCHEZ RAFAEL XXX0458XX
ANDRES TENA GABRIEL XXX4023XX ANDRES TENA GABRIEL XXX4023XX
APARICI GARATE ANDREU XXX4770XX APARICI GARATE ANDREU XXX4770XX
APARICIO BELDA JUAN JOSE XXX0372XX APARICIO BELDA JUAN JOSE XXX0372XX
APARICIO LOPEZ MANUEL XXX1098XX APARICIO LOPEZ MANUEL XXX1098XX
AREVALO NACHER ADRIAN XXX6537XX AREVALO NACHER ADRIAN XXX6537XX
ARGUELLES DE LAS HERAS JUAN CARLOS XXX4898XX ARGUELLES DE LAS HERAS JUAN CARLOS XXX4898XX
ARICH DAALAL RACHID XXX6328XX ARICH DAALAL RACHID XXX6328XX
ARNAL PEREZ JUAN CARLOS XXX0192XX ARNAL PEREZ JUAN CARLOS XXX0192XX
ARNAU JUAN OSCAR XXX5219XX ARNAU JUAN OSCAR XXX5219XX
AROCA BORDERIA ANTONIO XXX5548XX AROCA BORDERIA ANTONIO XXX5548XX
AROCA ESCAMEZ SONIA XXX9546XX AROCA ESCAMEZ SONIA XXX9546XX
ASENSIO GARCIA FRANCISCO JAVIER XXX4681XX ASENSIO GARCIA FRANCISCO JAVIER XXX4681XX
ASENSIO MONTESINOS RAFAEL XXX5816XX ASENSIO MONTESINOS RAFAEL XXX5816XX
AZNAR JULIA RAFAEL XXX7954XX AZNAR JULIA RAFAEL XXX7954XX
AZNAR NEBREDA EUGENIO XXX5821XX AZNAR NEBREDA EUGENIO XXX5821XX
AZORIN NAVARRO ANTONIO XXX7489XX AZORIN NAVARRO ANTONIO XXX7489XX
AZORIN PEREZ HECTOR XXX6704XX AZORIN PEREZ HECTOR XXX6704XX
BADENAS CELADES JOSE JOAQUIN XXX8909XX BADENAS CELADES JOSE JOAQUIN XXX8909XX
BAEZA SERRANO ALBERTO XXX8239XX BAEZA SERRANO ALBERTO XXX8239XX
BAEZA VALVERDE ISAAC XXX5056XX BAEZA VALVERDE ISAAC XXX5056XX
BALDO VICEDO ROSA MARIA XXX8901XX BALDO VICEDO ROSA MARIA XXX8901XX
BALLESTA DIAZ JUAN XXX9939XX BALLESTA DIAZ JUAN XXX9939XX
BALLESTER MARTINEZ VICENTE XXX6984XX BALLESTER MARTINEZ VICENTE XXX6984XX
BALLESTER NAVARRO CHRISTIAN XXX2183XX BALLESTER NAVARRO CHRISTIAN XXX2183XX
BAÑON VICENTE CESAR EDUARDO XXX7672XX BAÑON VICENTE CESAR EDUARDO XXX7672XX
BARBER MENGUAL JOSE MANUEL XXX5636XX BARBER MENGUAL JOSE MANUEL XXX5636XX
BARBERA PARRA JOSE XXX9162XX BARBERA PARRA JOSE XXX9162XX
BARDISA GOMIS DAVID XXX0107XX BARDISA GOMIS DAVID XXX0107XX
BARDISA GOMIS FERNANDO XXX2758XX BARDISA GOMIS FERNANDO XXX2758XX
BARRACHINA DOMENECH JORDI XXX5627XX BARRACHINA DOMENECH JORDI XXX5627XX
BARREDA ALBERT LUIS XXX7279XX BARREDA ALBERT LUIS XXX7279XX
BARREDA QUEROL RAQUEL XXX9169XX BARREDA QUEROL RAQUEL XXX9169XX
BARRIGA GUILLEMOIS ALEJANDRO XXX2701XX BARRIGA GUILLEMOIS ALEJANDRO XXX2701XX
BASCUÑANA HUERTA SERGIO XXX3539XX BASCUÑANA HUERTA SERGIO XXX3539XX
BATALLER MONTES SALVADOR XXX9166XX BATALLER MONTES SALVADOR XXX9166XX
BAUTISTA CASTILLO JUSTO XXX3152XX BAUTISTA CASTILLO JUSTO XXX3152XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15341

BAYOT BAYO VICTOR XXX9323XX BAYOT BAYO VICTOR XXX9323XX


BELDA BELDA JAVIER XXX4489XX BELDA BELDA JAVIER XXX4489XX
BELDA BENEITO PAU MANUEL XXX5055XX BELDA BENEITO PAU MANUEL XXX5055XX
BELDA CALATAYUD ANTONIO XXX8910XX BELDA CALATAYUD ANTONIO XXX8910XX
BELDA GOMEZ OSCAR VICTOR XXX5615XX BELDA GOMEZ OSCAR VICTOR XXX5615XX
BELDA PASCUAL ALEJANDRO XXX8913XX BELDA PASCUAL ALEJANDRO XXX8913XX
BELDA PASCUAL VICTOR XXX8913XX BELDA PASCUAL VICTOR XXX8913XX
BELENGUER BELLOD JAIME XXX4517XX BELENGUER BELLOD JAIME XXX4517XX
VICENTE VICENTE
BELLA SOLER XXX5075XX BELLA SOLER XXX5075XX
SALVADOR SALVADOR
BELLES VIDAL JOSE MANUEL XXX4047XX BELLES VIDAL JOSE MANUEL XXX4047XX
BELLMUNT FOLCH JUAN XXX1180XX BELLMUNT FOLCH JUAN XXX1180XX
BELLON BALLESTAR JESUS XXX5402XX BELLON BALLESTAR JESUS XXX5402XX
BELLOT BERNABE TADEO XXX7246XX BELLOT BERNABE TADEO XXX7246XX
BELLVER SARRION MIGUEL TOMAS XXX1423XX BELLVER SARRION MIGUEL TOMAS XXX1423XX
BELLVERT PENALBA FRANCISCO XXX8264XX BELLVERT PENALBA FRANCISCO XXX8264XX
BELLVIS QUEROL SANTIAGO XXX5133XX BELLVIS QUEROL SANTIAGO XXX5133XX
BELTRAN PUIG OSCAR XXX7766XX BELTRAN PUIG OSCAR XXX7766XX
BELTRAN RAMIREZ JUAN FRANCISCO XXX1118XX BELTRAN RAMIREZ JUAN FRANCISCO XXX1118XX
BELTRAN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO XXX6630XX BELTRAN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO XXX6630XX
BENAGES LORENZO LUIS DARIO XXX9084XX BENAGES LORENZO LUIS DARIO XXX9084XX
BENAVENT LAGUNA EDUARDO XXX2708XX BENAVENT LAGUNA EDUARDO XXX2708XX
BENAVENT SUBIELA SONIA XXX3223XX BENAVENT SUBIELA SONIA XXX3223XX
BENITO ARIAS ANGEL MARIANO XXX2068XX BENITO ARIAS ANGEL MARIANO XXX2068XX
BERNABEU GARCIA MARIO XXX8580XX BERNABEU GARCIA MARIO XXX8580XX
BERNABEU ORTUÑO FERNANDO XXX7552XX BERNABEU ORTUÑO FERNANDO XXX7552XX
BERNAD AGUSTI JORGE XXX4778XX BERNAD AGUSTI JORGE XXX4778XX
BERNAL PEREZ ANTONIO JOSE XXX7188XX BERNAL PEREZ ANTONIO JOSE XXX7188XX
BERROCAL PILAR JUAN JOSE XXX8597XX BERROCAL PILAR JUAN JOSE XXX8597XX
BESA COTOLI LUIS XXX0271XX BESA COTOLI LUIS XXX0271XX
BIEL SANCHIS MARIA JOSE XXX6269XX BIEL SANCHIS MARIA JOSE XXX6269XX
BIOSCA FERRERO JAIME ANTONIO XXX1480XX BIOSCA FERRERO JAIME ANTONIO XXX1480XX
BIXQUERT CARBONELL MARIA TRINIDAD XXX1028XX BIXQUERT CARBONELL MARIA TRINIDAD XXX1028XX
BLASCO MARTINEZ LUIS XXX9130XX BLASCO MARTINEZ LUIS XXX9130XX
BODI NAVARRO JOSE BERNARDO XXX5956XX BODI NAVARRO JOSE BERNARDO XXX5956XX
BOIX HERRERA JOSE MANUEL XXX1705XX BOIX HERRERA JOSE MANUEL XXX1705XX
BOLUFER VERCHER JUAN SALVADOR XXX6056XX BOLUFER VERCHER JUAN SALVADOR XXX6056XX
BOLUMAR RIUS JOSE VICENTE XXX9137XX BOLUMAR RIUS JOSE VICENTE XXX9137XX
BONO MONFORT ANGEL XXX7934XX BONO MONFORT ANGEL XXX7934XX
BORONAT SOLER JOSE MARIA XXX9104XX BORONAT SOLER JOSE MARIA XXX9104XX
BORREDA TEROL FERRAN XXX3629XX BORREDA TEROL FERRAN XXX3629XX
BOSCA LLORCA PAU XXX4761XX BOSCA LLORCA PAU XXX4761XX
BOSCH DOMENECH DOMINGO XXX0054XX BOSCH DOMENECH DOMINGO XXX0054XX
BOSSI RICCARDO XXX9993XX BOSSI RICCARDO XXX9993XX
BOTELLA GRAN SERGIO EMILIO XXX3888XX BOTELLA GRAN SERGIO EMILIO XXX3888XX
BOTELLA NAVARRO JOSE XXX4727XX BOTELLA NAVARRO JOSE XXX4727XX
BOTELLA PACHECO ANTONIO XXX3590XX BOTELLA PACHECO ANTONIO XXX3590XX
BOTELLA RUIZ EMILIO JOSE XXX9235XX BOTELLA RUIZ EMILIO JOSE XXX9235XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15342

BOU MARTI CESAR XXX6534XX BOU MARTI CESAR XXX6534XX


BRANCHADELL BARTOLL ERNESTO XXX9289XX BRANCHADELL BARTOLL ERNESTO XXX9289XX
BRANCHADELL BARTOLL JOSE FERMIN XXX9077XX BRANCHADELL BARTOLL JOSE FERMIN XXX9077XX
BRAVO SAEZ CARLOS JOSE XXX5353XX BRAVO SAEZ CARLOS JOSE XXX5353XX
BRESO CUQUERELLA JAVIER XXX4841XX BRESO CUQUERELLA JAVIER XXX4841XX
BRU GRAU VICTOR XXX5955XX BRU GRAU VICTOR XXX5955XX
BUENO ANTON BELEN XXX3120XX BUENO ANTON BELEN XXX3120XX
BUENO ANTON VERONICA XXX3120XX BUENO ANTON VERONICA XXX3120XX
BUENO ARMENGOT ANTONIO MANUEL XXX5811XX BUENO ARMENGOT ANTONIO MANUEL XXX5811XX
BURES TORRES MIQUEL XXX8219XX BURES TORRES MIQUEL XXX8219XX
BUSTO BENKLER ANDREY XXX5809XX BUSTO BENKLER ANDREY XXX5809XX
CABALLERO TOMAS ROBERTO XXX2679XX CABALLERO TOMAS ROBERTO XXX2679XX
CABANES RODRIGUEZ NEREA XXX8231XX CABANES RODRIGUEZ NEREA XXX8231XX
CABEDO CABEDO JAVIER XXX2161XX CABEDO CABEDO JAVIER XXX2161XX
CABOT LLINARES OSWALDO XXX8141XX CABOT LLINARES OSWALDO XXX8141XX
VICENTE VICENTE
CABRERA SIREROL XXX1588XX CABRERA SIREROL XXX1588XX
SEBASTIAN SEBASTIAN
CALERO PARDO FRANCISCO XXX1227XX CALERO PARDO FRANCISCO XXX1227XX
CALPE MOLINER ANDRES XXX8136XX CALPE MOLINER ANDRES XXX8136XX
CALVO HERRERO JUAN FRANCISCO XXX7549XX CALVO HERRERO JUAN FRANCISCO XXX7549XX
CAMACHO FERNANDEZ FRANCISCO XXX0934XX CAMACHO FERNANDEZ FRANCISCO XXX0934XX
CAMARENA CAMARENA JUAN MANUEL XXX3189XX CAMARENA CAMARENA JUAN MANUEL XXX3189XX
CAMPILLO GONZALEZ JAVIER XXX4928XX CAMPILLO GONZALEZ JAVIER XXX4928XX
CANET PLA RAMON JOSE XXX8843XX CANET PLA RAMON JOSE XXX8843XX
CANOS MARTI CRISTINA XXX8117XX CANOS MARTI CRISTINA XXX8117XX
CAÑADA FABREGAT JORDI ANTONI XXX6310XX CAÑADA FABREGAT JORDI ANTONI XXX6310XX
CAÑAS HERRERO JAIME XXX7271XX CAÑAS HERRERO JAIME XXX7271XX
CAPLLIURE MARTI VICENTE XXX0720XX CAPLLIURE MARTI VICENTE XXX0720XX
CARBONELL SANCHIS RICARDO XXX3476XX CARBONELL SANCHIS RICARDO XXX3476XX
CARDENAS MIÑANA ANDRES XXX0102XX CARDENAS MIÑANA ANDRES XXX0102XX
CARLES MAURI JORGE XXX3118XX CARLES MAURI JORGE XXX3118XX
CARPENA BORDERA MARINA XXX4695XX CARPENA BORDERA MARINA XXX4695XX
CARPIO CARRILLO ANDREA XXX9139XX CARPIO CARRILLO ANDREA XXX9139XX
JOAQUIN JOAQUIN
CARRASCOSA LOPEZ XXX8112XX CARRASCOSA LOPEZ XXX8112XX
SANTIAGO SANTIAGO
CARRETERO SANCHEZ DAVID XXX0158XX CARRETERO SANCHEZ DAVID XXX0158XX
CASANOVA PEREZ JOSE XXX4354XX CASANOVA PEREZ JOSE XXX4354XX
CASTA MESTRE JUAN JOSE XXX2741XX CASTA MESTRE JUAN JOSE XXX2741XX
CASTAÑER CRESPO JUAN ANTONIO XXX8083XX CASTAÑER CRESPO JUAN ANTONIO XXX8083XX
CASTELLANO NAVARRO ESTEBAN XXX7458XX CASTELLANO NAVARRO ESTEBAN XXX7458XX
CASTILLO GARCES VICENTE JOAQUIN XXX0811XX CASTILLO GARCES VICENTE JOAQUIN XXX0811XX
CASTILLO GARCIA PEDRO JOSE XXX8711XX CASTILLO GARCIA PEDRO JOSE XXX8711XX
CASTILLO PUCHE AURELIO XXX7463XX CASTILLO PUCHE AURELIO XXX7463XX
CASTRO BLAZQUEZ FERNANDO XXX9172XX CASTRO BLAZQUEZ FERNANDO XXX9172XX
CATALA BELLVIS ALBERT XXX1745XX CATALA BELLVIS ALBERT XXX1745XX
RAFAEL RAFAEL
CATALAN GARCIA XXX5044XX CATALAN GARCIA XXX5044XX
RESTITUTO RESTITUTO
CAVADAS NUÑEZ CARLOS XXX5673XX CAVADAS NUÑEZ CARLOS XXX5673XX
CELADES BARREDA ALEJANDRO XXX7343XX CELADES BARREDA ALEJANDRO XXX7343XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15343

CELADES GARCIA GABRIEL MAXIMO XXX7342XX CELADES GARCIA GABRIEL MAXIMO XXX7342XX
CEÑA MOLARES SANTIAGO XXX1534XX CEÑA MOLARES SANTIAGO XXX1534XX
CERVERA LACRUZ JOSE MANUEL XXX5493XX CERVERA LACRUZ JOSE MANUEL XXX5493XX
CERVERA MONLEON JORGE XXX1938XX CERVERA MONLEON JORGE XXX1938XX
CERVERA MONLEON LAURA XXX1611XX CERVERA MONLEON LAURA XXX1611XX
CERVERA MONTERO AGUSTIN XXX9545XX CERVERA MONTERO AGUSTIN XXX9545XX
CERVERA QUILES ISABEL XXX5047XX CERVERA QUILES ISABEL XXX5047XX
CERVERA SOROLLA JOSEP RAMON XXX3046XX CERVERA SOROLLA JOSEP RAMON XXX3046XX
CERVERA VIDAL RICARDO XXX3595XX CERVERA VIDAL RICARDO XXX3595XX
CHALMES ROVIRA IVAN XXX6839XX CHALMES ROVIRA IVAN XXX6839XX
FRANCISCO FRANCISCO
CHINCHILLA AMOROS XXX9338XX CHINCHILLA AMOROS XXX9338XX
ANTONIO ANTONIO
CHINCHILLA REDON SERGIO XXX3581XX CHINCHILLA REDON SERGIO XXX3581XX
CHUMILLAS PARRA IGNACIO XXX5184XX CHUMILLAS PARRA IGNACIO XXX5184XX
CIGES PERALES JAIME XXX1515XX CIGES PERALES JAIME XXX1515XX
CLAUSI ROCHINA JOAQUIN XXX6930XX CLAUSI ROCHINA JOAQUIN XXX6930XX
CLIMENT MARTINEZ JORGE XXX7135XX CLIMENT MARTINEZ JORGE XXX7135XX
COCERA CHIVA FRANCISCO JAVIER XXX5499XX COCERA CHIVA FRANCISCO JAVIER XXX5499XX
COCERA GALERA DANIEL XXX0210XX COCERA GALERA DANIEL XXX0210XX
CODERCH VERDU RAFAEL XXX8561XX CODERCH VERDU RAFAEL XXX8561XX
COELLO ORTS MARIA ANGELES XXX9565XX COELLO ORTS MARIA ANGELES XXX9565XX
COLLADO PEÑALVER JOAQUIN XXX7575XX COLLADO PEÑALVER JOAQUIN XXX7575XX
CONCA CAMPS LAUREANO XXX2460XX CONCA CAMPS LAUREANO XXX2460XX
CONEJERO FORTE RAMON ORLANDO XXX0846XX CONEJERO FORTE RAMON ORLANDO XXX0846XX
CORCHADO ORTIZ DAVID XXX6805XX CORCHADO ORTIZ DAVID XXX6805XX
CORRAL SEBASTIA MARIA PILAR XXX0835XX CORRAL SEBASTIA MARIA PILAR XXX0835XX
CORTELL RODRIGUEZ DAVID XXX3179XX CORTELL RODRIGUEZ DAVID XXX3179XX
CORTES SANCHEZ CARLOS JAVIER XXX8673XX CORTES SANCHEZ CARLOS JAVIER XXX8673XX
CREMADES COLOMA JOSE ANTONIO XXX5210XX CREMADES COLOMA JOSE ANTONIO XXX5210XX
CRIADO MONTES ANTONIO XXX1013XX CRIADO MONTES ANTONIO XXX1013XX
CRUZ PASCUAL JUAN CARLOS XXX7318XX CRUZ PASCUAL JUAN CARLOS XXX7318XX
CUBAS BLASCO RAUL XXX8503XX CUBAS BLASCO RAUL XXX8503XX
CUBEDO CASTELLVI JOAN XXX4194XX CUBEDO CASTELLVI JOAN XXX4194XX
CUBEL ALBARRACIN MARTIN XXX5873XX CUBEL ALBARRACIN MARTIN XXX5873XX
CUBO ABERT JUAN XXX7616XX CUBO ABERT JUAN XXX7616XX
CUCALA PASTOR GUSTAVO XXX8849XX CUCALA PASTOR GUSTAVO XXX8849XX
CUENCA MAGAÑA ANTONIO JOAQUIN XXX0376XX CUENCA MAGAÑA ANTONIO JOAQUIN XXX0376XX
CUESTA VELASCO MANUEL XXX4019XX CUESTA VELASCO MANUEL XXX4019XX
CUEVAS GONZALEZ JULIAN XXX6657XX CUEVAS GONZALEZ JULIAN XXX6657XX
CURIEL MARTINEZ JOSE MARIA XXX9445XX CURIEL MARTINEZ JOSE MARIA XXX9445XX
DAUD SANCHIS MIGUEL ANGEL XXX4073XX DAUD SANCHIS MIGUEL ANGEL XXX4073XX
DE LAS HERAS CABEZAS GUSTAVO XXX6456XX DE LAS HERAS CABEZAS GUSTAVO XXX6456XX
DEUSDAD ROS JUAN ANTONIO XXX8506XX DEUSDAD ROS JUAN ANTONIO XXX8506XX
DIAZ GRANELL JOEL XXX3516XX DIAZ GRANELL JOEL XXX3516XX
DIAZ RODRIGUEZ JOSE XXX6832XX DIAZ RODRIGUEZ JOSE XXX6832XX
DOMENECH PEREZ MARIA JOSE XXX7086XX DOMENECH PEREZ MARIA JOSE XXX7086XX
DOMINGO AGUT CRISPIN XXX8886XX DOMINGO AGUT CRISPIN XXX8886XX
DOMINGUEZ CAMPANO ARANZAZU XXX7344XX DOMINGUEZ CAMPANO ARANZAZU XXX7344XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15344

DOMINGUEZ CATALA GERARDO VICENTE XXX5063XX DOMINGUEZ CATALA GERARDO VICENTE XXX5063XX
DOMINGUEZ LOPEZ ANTONIO RAMON XXX4780XX DOMINGUEZ LOPEZ ANTONIO RAMON XXX4780XX
DOMINGUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER XXX5422XX DOMINGUEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER XXX5422XX
AURELIO AURELIO
DOÑATE GARRIDO XXX9201XX DOÑATE GARRIDO XXX9201XX
FRANCISCO FRANCISCO
DUEÑAS CALVO JOSE SANTOS XXX6705XX DUEÑAS CALVO JOSE SANTOS XXX6705XX
DURA CAMARENA EVA XXX1611XX DURA CAMARENA EVA XXX1611XX
DURA CASTELLO DANIEL XXX7205XX DURA CASTELLO DANIEL XXX7205XX
DURA PEREZ JOAN XXX0911XX DURA PEREZ JOAN XXX0911XX
EDO MARIN SANTIAGO XXX8354XX EDO MARIN SANTIAGO XXX8354XX
EDO MIRALLES FERRAN XXX9191XX EDO MIRALLES FERRAN XXX9191XX
ENGUIX DOMENECH IVAN XXX3442XX ENGUIX DOMENECH IVAN XXX3442XX
ENGUIX PEREZ JAUME XXX9246XX ENGUIX PEREZ JAUME XXX9246XX
ESCAMILLA RIVODIGO CARLOS XXX0730XX ESCAMILLA RIVODIGO CARLOS XXX0730XX
ESCOBAR SAN EUSTAQUIO VICENTE XXX9075XX ESCOBAR SAN EUSTAQUIO VICENTE XXX9075XX
ESCRIBANO GARCIA MARIA XXX1589XX ESCRIBANO GARCIA MARIA XXX1589XX
ESCRIG AVELLANEDA JOAQUIN XXX8956XX ESCRIG AVELLANEDA JOAQUIN XXX8956XX
ESCRIVA JIMENEZ ADRIAN XXX0707XX ESCRIVA JIMENEZ ADRIAN XXX0707XX
ESCUDER NEBOT JESUS XXX6078XX ESCUDER NEBOT JESUS XXX6078XX
ESTEBAN MARTIN SONIA XXX8373XX ESTEBAN MARTIN SONIA XXX8373XX
ESTEVE RIBERA ANA MARIA XXX1587XX ESTEVE RIBERA ANA MARIA XXX1587XX
ESTRUCH LOPEZ VALERIA XXX3828XX ESTRUCH LOPEZ VALERIA XXX3828XX
ESTRUELLS ABAD JAVIER XXX0274XX ESTRUELLS ABAD JAVIER XXX0274XX
EXPOSITO SANTAMARIA BEATRIZ BELEN XXX9462XX EXPOSITO SANTAMARIA BEATRIZ BELEN XXX9462XX
EXTREMERA MARTINEZ JUAN XXX9441XX EXTREMERA MARTINEZ JUAN XXX9441XX
EXTREMERA VADILLO JUAN XXX7261XX EXTREMERA VADILLO JUAN XXX7261XX
FELIX CRESPO ADRIAN XXX3424XX FELIX CRESPO ADRIAN XXX3424XX
FENOLLAR LLORENS JOSE FIDEL XXX8156XX FENOLLAR LLORENS JOSE FIDEL XXX8156XX
FENOLLAR LLORENS MOISES XXX8135XX FENOLLAR LLORENS MOISES XXX8135XX
FERNANDEZ ESCUDERO ANA TERESA XXX5206XX FERNANDEZ ESCUDERO ANA TERESA XXX5206XX
FERNANDEZ GALLARDO ANTONIO XXX1853XX FERNANDEZ GALLARDO ANTONIO XXX1853XX
FERNANDEZ GARCIA IVAN XXX4971XX FERNANDEZ GARCIA IVAN XXX4971XX
FERNANDEZ GARCIA JORGE JUAN XXX7695XX FERNANDEZ GARCIA JORGE JUAN XXX7695XX
FERNANDEZ LOPEZ RAUL XXX0433XX FERNANDEZ LOPEZ RAUL XXX0433XX
FERNANDEZ RODRIGUEZ LUCIA XXX7115XX FERNANDEZ RODRIGUEZ LUCIA XXX7115XX
FERNANDEZ SANTAFE MANUEL XXX1814XX FERNANDEZ SANTAFE MANUEL XXX1814XX
FERRARA MACHES JESUS XXX3209XX FERRARA MACHES JESUS XXX3209XX
FERRER IBAÑEZ ROBERTO XXX2866XX FERRER IBAÑEZ ROBERTO XXX2866XX
FERRER MARTIN JORDI XXX9301XX FERRER MARTIN JORDI XXX9301XX
FERRER NAVARRO EDUARDO XXX7365XX FERRER NAVARRO EDUARDO XXX7365XX
FERRER PIQUERAS TOMAS XXX7466XX FERRER PIQUERAS TOMAS XXX7466XX
FERRERES SALVADOR JOAQUIN XXX7585XX FERRERES SALVADOR JOAQUIN XXX7585XX
FERRERO SORIANO RAFAEL XXX0311XX FERRERO SORIANO RAFAEL XXX0311XX
FERRIZ SANZ MIGUEL ANGEL XXX2548XX FERRIZ SANZ MIGUEL ANGEL XXX2548XX
FLOR GOMEZ JOAQUIN XXX4994XX FLOR GOMEZ JOAQUIN XXX4994XX
FLORES PALOMARES JESUS XXX0522XX FLORES PALOMARES JESUS XXX0522XX
FONOLLOSA SANTAMARIA JOSE SALVADOR XXX8910XX FONOLLOSA SANTAMARIA JOSE SALVADOR XXX8910XX
FONT PEREZ FRANCISCO XXX8154XX FONT PEREZ FRANCISCO XXX8154XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15345

FRACES DOMENECH FRANCISCO XXX4906XX FRACES DOMENECH FRANCISCO XXX4906XX


FRANCO MAÑES JOSE XXX9139XX FRANCO MAÑES JOSE XXX9139XX
FUERTES CORBIN ANTONIO XXX7992XX FUERTES CORBIN ANTONIO XXX7992XX
GALAN CAMAÑES JOAQUIN ENRIQUE XXX6052XX GALAN CAMAÑES JOAQUIN ENRIQUE XXX6052XX
GALLARDO LOPEZ JULIO XXX7092XX GALLARDO LOPEZ JULIO XXX7092XX
GALLARDO PEREZ JULIA XXX3744XX GALLARDO PEREZ JULIA XXX3744XX
GALVEZ GABARDA NOE XXX8516XX GALVEZ GABARDA NOE XXX8516XX
GARCELAN ALGUACIL PEDRO JESUS XXX4098XX GARCELAN ALGUACIL PEDRO JESUS XXX4098XX
GARCIA ALVAREZ ENOL XXX5870XX GARCIA ALVAREZ ENOL XXX5870XX
GARCIA AVALOS JUAN CARLOS XXX6804XX GARCIA AVALOS JUAN CARLOS XXX6804XX
GARCIA BENEITO RAMON XXX5200XX GARCIA BENEITO RAMON XXX5200XX
GARCIA CEBREIROS ANA XXX7230XX GARCIA CEBREIROS ANA XXX7230XX
GARCIA EGIDO JOSE LUIS XXX5627XX GARCIA EGIDO JOSE LUIS XXX5627XX
GARCIA FOLCH JAVIER XXX0986XX GARCIA FOLCH JAVIER XXX0986XX
GARCIA GALLEN JOSE LUIS XXX2147XX GARCIA GALLEN JOSE LUIS XXX2147XX
GARCIA GARCIA PABLO XXX0316XX GARCIA GARCIA PABLO XXX0316XX
GARCIA GARCIA PERFECTO XXX9666XX GARCIA GARCIA PERFECTO XXX9666XX
GARCIA HERNANDEZ EMILIO XXX5253XX GARCIA HERNANDEZ EMILIO XXX5253XX
GARCIA IBAÑEZ RODRIGO XXX9102XX GARCIA IBAÑEZ RODRIGO XXX9102XX
GARCIA LARA FRANCISCO XXX2812XX GARCIA LARA FRANCISCO XXX2812XX
GARCIA MARTINEZ JORGE XXX6880XX GARCIA MARTINEZ JORGE XXX6880XX
GARCIA MARTINEZ JUAN ALBERTO XXX7270XX GARCIA MARTINEZ JUAN ALBERTO XXX7270XX
GARCIA NOVA PEDRO JOSE XXX4289XX GARCIA NOVA PEDRO JOSE XXX4289XX
GARCIA ORTEGA ZOSER XXX5738XX GARCIA ORTEGA ZOSER XXX5738XX
GARCIA PEREZ JAIRO XXX3234XX GARCIA PEREZ JAIRO XXX3234XX
GARCIA PIQUERAS RAFAEL XXX3738XX GARCIA PIQUERAS RAFAEL XXX3738XX
GARCIA RAMIREZ MARIA DEL MAR XXX9151XX GARCIA RAMIREZ MARIA DEL MAR XXX9151XX
FRANCISCO FRANCISCO
GARCIA REQUENA XXX6562XX GARCIA REQUENA XXX6562XX
MANUEL MANUEL
GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ESTEBAN XXX2064XX GARCIA RODRIGUEZ MIGUEL ESTEBAN XXX2064XX
GARCIA ROMERO JOSE JAVIER XXX9618XX GARCIA ROMERO JOSE JAVIER XXX9618XX
GARCIA SEVA JUAN ANTONIO XXX3848XX GARCIA SEVA JUAN ANTONIO XXX3848XX
GARCIA-MASCARAQUE GARCIA-MASCARAQUE
DAVID XXX7382XX DAVID XXX7382XX
VILCHES VILCHES
GARGALLO SEBASTIAN JORGE XXX6291XX GARGALLO SEBASTIAN JORGE XXX6291XX
GARNES CRUZANS ANTONIO XXX9514XX GARNES CRUZANS ANTONIO XXX9514XX
GARNES CUALLADO LUIS TOMAS XXX5315XX GARNES CUALLADO LUIS TOMAS XXX5315XX
ANTONIO ANTONIO
GARRIDO MARTINEZ XXX5045XX GARRIDO MARTINEZ XXX5045XX
FRANCISCO FRANCISCO
GARRIDO MEDINA ANGEL XXX8294XX GARRIDO MEDINA ANGEL XXX8294XX
GARRIDO SANCHEZ LUIS MIGUEL XXX3696XX GARRIDO SANCHEZ LUIS MIGUEL XXX3696XX
GARRIGUES RUA JOSE RUBEN XXX4197XX GARRIGUES RUA JOSE RUBEN XXX4197XX
GASTON CHAVES MARIO XXX1026XX GASTON CHAVES MARIO XXX1026XX
GAY BODALO JAIME XXX7617XX GAY BODALO JAIME XXX7617XX
GERAS MONTILLA JOSE CARLOS XXX7123XX GERAS MONTILLA JOSE CARLOS XXX7123XX
GIJON MARTINEZ JOSE JUAN XXX7696XX GIJON MARTINEZ JOSE JUAN XXX7696XX
GIL MONTOLIO ANTONIO XXX7690XX GIL MONTOLIO ANTONIO XXX7690XX
GIL SEGUI GERMA XXX9071XX GIL SEGUI GERMA XXX9071XX
GIMENEZ LUCIA NOEL XXX7469XX GIMENEZ LUCIA NOEL XXX7469XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15346

GIMENEZ ORERO MANUEL XXX6640XX GIMENEZ ORERO MANUEL XXX6640XX


GIMENO GARCIA JOAN XXX6030XX GIMENO GARCIA JOAN XXX6030XX
FRANCISCO FRANCISCO
GIMENO GIL XXX1862XX GIMENO GIL XXX1862XX
JOAQUIN JOAQUIN
GIMENO PEÑA JORGE XXX7840XX GIMENO PEÑA JORGE XXX7840XX
GIMENO VALLES FRANCISCO XXX1942XX GIMENO VALLES FRANCISCO XXX1942XX
GIRONES BOTELLA JORGE XXX6941XX GIRONES BOTELLA JORGE XXX6941XX
GISBERT BALLESTER JOSE ISMAEL XXX8486XX GISBERT BALLESTER JOSE ISMAEL XXX8486XX
GISBERT SANCHEZ EMILIO JOSE XXX5493XX GISBERT SANCHEZ EMILIO JOSE XXX5493XX
GISBERT SANCHEZ MIGUEL ANGEL XXX6677XX GISBERT SANCHEZ MIGUEL ANGEL XXX6677XX
GOBERNA GARCIA JOSE RAMON XXX6268XX GOBERNA GARCIA JOSE RAMON XXX6268XX
GOIKOETXEA NAVARRO RICARDO XXX1186XX GOIKOETXEA NAVARRO RICARDO XXX1186XX
GOMARIZ ROMERO ISABEL XXX6545XX GOMARIZ ROMERO ISABEL XXX6545XX
GOMEZ BELTRAN ALFREDO XXX4964XX GOMEZ BELTRAN ALFREDO XXX4964XX
GOMEZ BELTRAN JAVIER XXX4964XX GOMEZ BELTRAN JAVIER XXX4964XX
GOMEZ BORREDA MARTA XXX8939XX GOMEZ BORREDA MARTA XXX8939XX
GÓMEZ CASTELLANO GABRIEL XXX6887XX GÓMEZ CASTELLANO GABRIEL XXX6887XX
GOMEZ GARCIA JUAN BAUTISTA XXX7945XX GOMEZ GARCIA JUAN BAUTISTA XXX7945XX
GOMEZ GRAS RICARDO JOSE XXX1763XX GOMEZ GRAS RICARDO JOSE XXX1763XX
GOMEZ LLORIA PEDRO ABEL XXX5782XX GOMEZ LLORIA PEDRO ABEL XXX5782XX
GOMEZ MONTAÑES ALBERTO XXX7501XX GOMEZ MONTAÑES ALBERTO XXX7501XX
GOMEZ REIG JORGE XXX8858XX GOMEZ REIG JORGE XXX8858XX
GOMEZ SANCHEZ PERE XXX8666XX GOMEZ SANCHEZ PERE XXX8666XX
GOMEZ VALLES JOSE RAMON XXX3191XX GOMEZ VALLES JOSE RAMON XXX3191XX
GOMIS ESCUDER ALEJANDRO XXX5355XX GOMIS ESCUDER ALEJANDRO XXX5355XX
GOMIS IVORRA ENRIC XXX6191XX GOMIS IVORRA ENRIC XXX6191XX
GONZALES BAÑO YAACOV XXX9379XX GONZALES BAÑO YAACOV XXX9379XX
GONZALEZ ASENSI DAVID XXX2172XX GONZALEZ ASENSI DAVID XXX2172XX
GONZALEZ FUENTES ANGEL NORBERTO XXX0633XX GONZALEZ FUENTES ANGEL NORBERTO XXX0633XX
GONZALEZ NIÑO RAFAEL XXX3769XX GONZALEZ NIÑO RAFAEL XXX3769XX
GONZALVO CRESPO ANDRES XXX6484XX GONZALVO CRESPO ANDRES XXX6484XX
GONZALVO PEREZ JOSE XXX1248XX GONZALVO PEREZ JOSE XXX1248XX
GORRIS FLORES MANUEL ANGEL XXX4259XX GORRIS FLORES MANUEL ANGEL XXX4259XX
GORRIZ DE LA CAL MARIA CARMEN XXX9710XX GORRIZ DE LA CAL MARIA CARMEN XXX9710XX
GRAMAGE ESPI CARLOS XXX0223XX GRAMAGE ESPI CARLOS XXX0223XX
GRIGORESCU STEFAN ADRIAN XXX3034XX GRIGORESCU STEFAN ADRIAN XXX3034XX
GUAITA DEL RINCON JOSE VICENTE XXX8651XX GUAITA DEL RINCON JOSE VICENTE XXX8651XX
GUAL PERIS JOSE MARIA XXX5432XX GUAL PERIS JOSE MARIA XXX5432XX
GUERRERO LOPEZ JON PATXI XXX7005XX GUERRERO LOPEZ JON PATXI XXX7005XX
GUERRERO ROMERO PATRICIA XXX7454XX GUERRERO ROMERO PATRICIA XXX7454XX
GUERRERO SAIZ ALVARO XXX5254XX GUERRERO SAIZ ALVARO XXX5254XX
GUIA MOCHOLI VICENTE XXX9077XX GUIA MOCHOLI VICENTE XXX9077XX
GUTIERREZ ESPI JAVIER XXX3173XX GUTIERREZ ESPI JAVIER XXX3173XX
GUTIERREZ RUBERT ALEJANDRO XXX9659XX GUTIERREZ RUBERT ALEJANDRO XXX9659XX
HABA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL XXX8128XX HABA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL XXX8128XX
FRANCISCO FRANCISCO
HERMAN ANGEL XXX6656XX HERMAN ANGEL XXX6656XX
MANUEL MANUEL
HERNAN MUNERA JUAN CARLOS XXX2821XX HERNAN MUNERA JUAN CARLOS XXX2821XX
HERNANDEZ DIAZ LUIS XXX5224XX HERNANDEZ DIAZ LUIS XXX5224XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15347

HERNANDEZ GOMAR GUSTAVO XXX2867XX HERNANDEZ GOMAR GUSTAVO XXX2867XX


HERNANDEZ HERNANDEZ TARSICIO XXX0478XX HERNANDEZ HERNANDEZ TARSICIO XXX0478XX
HERRAIZ ADILLO ALBERTO XXX9998XX HERRAIZ ADILLO ALBERTO XXX9998XX
HERRERA ROURES JAVIER XXX8944XX HERRERA ROURES JAVIER XXX8944XX
HERRERO BOU PEDRO XXX9107XX HERRERO BOU PEDRO XXX9107XX
HERRERO HERRERO JOSE LUIS XXX3172XX HERRERO HERRERO JOSE LUIS XXX3172XX
HERREROS MARTINEZ FELIPE XXX8137XX HERREROS MARTINEZ FELIPE XXX8137XX
HINOJO NAVARRO GINES XXX6519XX HINOJO NAVARRO GINES XXX6519XX
IBAÑEZ IBAÑEZ JUAN CARLOS XXX0696XX IBAÑEZ IBAÑEZ JUAN CARLOS XXX0696XX
IBAÑEZ IBAÑEZ RAUL FAUSTINO XXX7902XX IBAÑEZ IBAÑEZ RAUL FAUSTINO XXX7902XX
IBAÑEZ RIBA AXEL XXX7566XX IBAÑEZ RIBA AXEL XXX7566XX
IBAÑEZ TORAN MIGUEL XXX0049XX IBAÑEZ TORAN MIGUEL XXX0049XX
IBORRA CALATAYUD PEDRO XXX8549XX IBORRA CALATAYUD PEDRO XXX8549XX
JABALOYAS PARDO CRISTINA XXX5965XX JABALOYAS PARDO CRISTINA XXX5965XX
JAREÑO CORRECHER BERNARDO XXX1550XX JAREÑO CORRECHER BERNARDO XXX1550XX
JEREZ LIFANTE JESUS XXX2174XX JEREZ LIFANTE JESUS XXX2174XX
JIMENEZ JIMENEZ VICTOR XXX8397XX JIMENEZ JIMENEZ VICTOR XXX8397XX
JIMENEZ MANGANA CRISTOBAL XXX8830XX JIMENEZ MANGANA CRISTOBAL XXX8830XX
JORDA HERNANDEZ IVAN XXX3047XX JORDA HERNANDEZ IVAN XXX3047XX
JORDA HERNANDEZ JOSE MANUEL XXX3855XX JORDA HERNANDEZ JOSE MANUEL XXX3855XX
JUAN GAMIZ MARIO XXX3245XX JUAN GAMIZ MARIO XXX3245XX
JUAN PERELLO EDGAR XAVIER XXX2931XX JUAN PERELLO EDGAR XAVIER XXX2931XX
JUAN TUR ALEJANDRO XXX9919XX JUAN TUR ALEJANDRO XXX9919XX
JULIAN FERNANDEZ MARTA XXX0760XX JULIAN FERNANDEZ MARTA XXX0760XX
JURADO GARCIA MIGUEL XXX4427XX JURADO GARCIA MIGUEL XXX4427XX
JUSDADO GIL VICTOR MANUEL XXX1334XX JUSDADO GIL VICTOR MANUEL XXX1334XX
LAFUENTE RODRÍGUEZ ELISEO XXX4832XX LAFUENTE RODRÍGUEZ ELISEO XXX4832XX
LALANDA OVEJERO JULIAN XXX0337XX LALANDA OVEJERO JULIAN XXX0337XX
LARA GUTIERREZ JUAN JOSE XXX8230XX LARA GUTIERREZ JUAN JOSE XXX8230XX
LAZARO LUJAN IVAN XXX7413XX LAZARO LUJAN IVAN XXX7413XX
LEON CASADO LUIS ANTONIO XXX0721XX LEON CASADO LUIS ANTONIO XXX0721XX
LEON IZQUIERDO JOSE MARIA XXX0360XX LEON IZQUIERDO JOSE MARIA XXX0360XX
LIDON MATEO FERNANDO XXX4100XX LIDON MATEO FERNANDO XXX4100XX
LINARES BERMEJO JORGE XXX7812XX LINARES BERMEJO JORGE XXX7812XX
LISA PAYA RAFAEL XXX2398XX LISA PAYA RAFAEL XXX2398XX
LLACER PICON DANIEL XXX8884XX LLACER PICON DANIEL XXX8884XX
LLEDO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER XXX0827XX LLEDO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER XXX0827XX
LLINARES FUSTER DAVID XXX5550XX LLINARES FUSTER DAVID XXX5550XX
LLOPICO VILANOVA PABLO XXX4579XX LLOPICO VILANOVA PABLO XXX4579XX
LLORENS CABOT MARIO FRANCISCO XXX8066XX LLORENS CABOT MARIO FRANCISCO XXX8066XX
LLORENS CANTIN MARIA JOSE XXX8701XX LLORENS CANTIN MARIA JOSE XXX8701XX
LLORENS JULVE FELIPE XXX9055XX LLORENS JULVE FELIPE XXX9055XX
LLORET FERNANDEZ ADAN XXX7960XX LLORET FERNANDEZ ADAN XXX7960XX
LLORET RICO JOSE MANUEL XXX8743XX LLORET RICO JOSE MANUEL XXX8743XX
LLORIA ZAPATER JOSE JESUS XXX1219XX LLORIA ZAPATER JOSE JESUS XXX1219XX
LLOVERA TARAZON MIGUEL XXX7923XX LLOVERA TARAZON MIGUEL XXX7923XX
LLUCH ORTI ELIA XXX9210XX LLUCH ORTI ELIA XXX9210XX
LOPEZ DIAZ TEODORO XXX9674XX LOPEZ DIAZ TEODORO XXX9674XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15348

LOPEZ LABRADOR PEDRO ANTONIO XXX6721XX LOPEZ LABRADOR PEDRO ANTONIO XXX6721XX
LOPEZ MARIN JOSE VICENTE XXX0135XX LOPEZ MARIN JOSE VICENTE XXX0135XX
LOPEZ MARTINEZ RAMON XXX6339XX LOPEZ MARTINEZ RAMON XXX6339XX
LOPEZ OCHANDO RAFAEL XXX5758XX LOPEZ OCHANDO RAFAEL XXX5758XX
LOPEZ PARDO PEDRO ANTONIO XXX9839XX LOPEZ PARDO PEDRO ANTONIO XXX9839XX
LOPEZ PEREZ EDUARDO XXX8774XX LOPEZ PEREZ EDUARDO XXX8774XX
LOPEZ RUIZ ANTONIO XXX0834XX LOPEZ RUIZ ANTONIO XXX0834XX
LORENZO GARCIA JACOBO XXX1321XX LORENZO GARCIA JACOBO XXX1321XX
LORENZO SANCHEZ JAIME XXX3698XX LORENZO SANCHEZ JAIME XXX3698XX
LUJAN ASENSIO VICENTE XXX5754XX LUJAN ASENSIO VICENTE XXX5754XX
MAESTRE SANTIAGO ANA ISABEL XXX6459XX MAESTRE SANTIAGO ANA ISABEL XXX6459XX
MAGDALENO CARMONA JOSE MARIA XXX7109XX MAGDALENO CARMONA JOSE MARIA XXX7109XX
MAHIQUES BIXQUERT ALEIX XXX5114XX MAHIQUES BIXQUERT ALEIX XXX5114XX
MALLOL COLOMER JOAQUIN XXX9730XX MALLOL COLOMER JOAQUIN XXX9730XX
MANJON RODRIGUEZ VANESA XXX8008XX MANJON RODRIGUEZ VANESA XXX8008XX
MARCO CARSI CARLOS XXX5773XX MARCO CARSI CARLOS XXX5773XX
MARCO CARSI VICENTE XXX2376XX MARCO CARSI VICENTE XXX2376XX
MARCO IBAÑEZ EUGENIO XXX9106XX MARCO IBAÑEZ EUGENIO XXX9106XX
MARCO PLUMED JOSE ANTONIO XXX8785XX MARCO PLUMED JOSE ANTONIO XXX8785XX
MARCOS CANDELA FRANCISCO JAVIER XXX8369XX MARCOS CANDELA FRANCISCO JAVIER XXX8369XX
MARGAIX BAYARRI JUAN JOSE XXX9320XX MARGAIX BAYARRI JUAN JOSE XXX9320XX
MARI PAVIA CHRISTIAN XXX3514XX MARI PAVIA CHRISTIAN XXX3514XX
MARIN BELTRAN VICENTE JAVIER XXX4436XX MARIN BELTRAN VICENTE JAVIER XXX4436XX
MARQUES EIXARCH PEDRO JOSE XXX7121XX MARQUES EIXARCH PEDRO JOSE XXX7121XX
MARQUES LLEO MARIA XXX6326XX MARQUES LLEO MARIA XXX6326XX
MARTI QUEROL MARIA ELENA XXX9332XX MARTI QUEROL MARIA ELENA XXX9332XX
MARTI SOLER JOSE FERNANDO XXX5797XX MARTI SOLER JOSE FERNANDO XXX5797XX
MARTIN GARCIA MANUEL RICARDO XXX4841XX MARTIN GARCIA MANUEL RICARDO XXX4841XX
MARTINEZ CAMPAYO ISIDRO XXX6051XX MARTINEZ CAMPAYO ISIDRO XXX6051XX
MARTINEZ CAMPAYO JESUS XXX7304XX MARTINEZ CAMPAYO JESUS XXX7304XX
MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER XXX0715XX MARTINEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER XXX0715XX
MARTINEZ FAJARDO FRANCISCO XXX5768XX MARTINEZ FAJARDO FRANCISCO XXX5768XX
MARTINEZ FRIAS JUAN PABLO XXX9013XX MARTINEZ FRIAS JUAN PABLO XXX9013XX
MARTINEZ GOMEZ JUAN PEDRO XXX6551XX MARTINEZ GOMEZ JUAN PEDRO XXX6551XX
MARTINEZ GUILLEN FRANCISCO JAVIER XXX0767XX MARTINEZ GUILLEN FRANCISCO JAVIER XXX0767XX
MARTINEZ IBAÑEZ DAVID XXX7475XX MARTINEZ IBAÑEZ DAVID XXX7475XX
MARTINEZ IBAÑEZ JOAQUIN XXX3817XX MARTINEZ IBAÑEZ JOAQUIN XXX3817XX
MARTINEZ JIMENEZ JORGE JOSE XXX1622XX MARTINEZ JIMENEZ JORGE JOSE XXX1622XX
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER XXX2634XX MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER XXX2634XX
MARTINEZ MARTINEZ RAMON XXX0485XX MARTINEZ MARTINEZ RAMON XXX0485XX
MARTINEZ MEDINA JUAN FRANCISCO XXX1579XX MARTINEZ MEDINA JUAN FRANCISCO XXX1579XX
MARTINEZ MONTERDE ANTONIO AURELIO XXX5497XX MARTINEZ MONTERDE ANTONIO AURELIO XXX5497XX
MARTINEZ MONTES FRANCISCO JAVIER XXX6890XX MARTINEZ MONTES FRANCISCO JAVIER XXX6890XX
MARTINEZ NAVARRO MIGUEL RAMON XXX5526XX MARTINEZ NAVARRO MIGUEL RAMON XXX5526XX
MARTINEZ PARDO MONTSERRAT XXX7190XX MARTINEZ PARDO MONTSERRAT XXX7190XX
MARTINEZ ROVIRA JORGE XXX4495XX MARTINEZ ROVIRA JORGE XXX4495XX
MARTINEZ RUBIO FRANCISCO XXX5041XX MARTINEZ RUBIO FRANCISCO XXX5041XX
MARTINEZ SANCHEZ RAFAEL XXX4450XX MARTINEZ SANCHEZ RAFAEL XXX4450XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15349

MARTINEZ SORIA NOELIA XXX5927XX MARTINEZ SORIA NOELIA XXX5927XX


MAS MORAGUES JUAN XXX8876XX MAS MORAGUES JUAN XXX8876XX
MAS RIPOLL SALVADOR XXX8403XX MAS RIPOLL SALVADOR XXX8403XX
MASANET MATEU JOSE RAMON XXX0171XX MASANET MATEU JOSE RAMON XXX0171XX
MATEU GARCIA ANTONIO XXX5705XX MATEU GARCIA ANTONIO XXX5705XX
MAYADO NAVARRO FELIX XXX4458XX MAYADO NAVARRO FELIX XXX4458XX
MEDALL BOSCH JOSE XXX8559XX MEDALL BOSCH JOSE XXX8559XX
MEDARD GOMEZ MARIA AMPARO XXX7418XX MEDARD GOMEZ MARIA AMPARO XXX7418XX
MEDINA DEL VALLE MANUEL XXX5751XX MEDINA DEL VALLE MANUEL XXX5751XX
MELENDO MONGE ALVARO XXX6000XX MELENDO MONGE ALVARO XXX6000XX
MELLADO ESPERT GUILLERMO XXX7940XX MELLADO ESPERT GUILLERMO XXX7940XX
MENDOZA GUILLEM CARLES XXX7280XX MENDOZA GUILLEM CARLES XXX7280XX
MENGUAL ALCARAZ JOAQUIN XXX9173XX MENGUAL ALCARAZ JOAQUIN XXX9173XX
MENGUAL PASTOR JOSEP XXX4075XX MENGUAL PASTOR JOSEP XXX4075XX
MENINI JORGE LUCIANO XXX3899XX MENINI JORGE LUCIANO XXX3899XX
MICO MIRAVALLES RAFAEL JAVIER XXX2281XX MICO MIRAVALLES RAFAEL JAVIER XXX2281XX
MINGUEZ GIMENEZ JULIAN XXX1672XX MINGUEZ GIMENEZ JULIAN XXX1672XX
MINGUEZ RUIZ SERGIO XXX6897XX MINGUEZ RUIZ SERGIO XXX6897XX
MIQUEL BAIDEZ MANUEL RAMON XXX2767XX MIQUEL BAIDEZ MANUEL RAMON XXX2767XX
MIRA COLOMINA LUIS XXX5042XX MIRA COLOMINA LUIS XXX5042XX
MIRA GARCIA FRANCISCO JOSE XXX8287XX MIRA GARCIA FRANCISCO JOSE XXX8287XX
MIRA HERRERO ANTONIO XXX1137XX MIRA HERRERO ANTONIO XXX1137XX
MIRA PEREZ DAVID XXX6251XX MIRA PEREZ DAVID XXX6251XX
MIRA PUERTO ANTONIO XXX9949XX MIRA PUERTO ANTONIO XXX9949XX
MIRALLES VIDAL DIEGO XXX6864XX MIRALLES VIDAL DIEGO XXX6864XX
MIRASOL PERALTA IVAN XXX0202XX MIRASOL PERALTA IVAN XXX0202XX
MIRAVET GARCIA JUAN JOSE XXX5091XX MIRAVET GARCIA JUAN JOSE XXX5091XX
MIRAVET GOMEZ PABLO XXX8975XX MIRAVET GOMEZ PABLO XXX8975XX
MIRO GARCIA ISIDRO XXX3551XX MIRO GARCIA ISIDRO XXX3551XX
MIRO PARETS JUAN JOSE XXX0515XX MIRO PARETS JUAN JOSE XXX0515XX
MOLINA GIL JUAN CARLOS XXX8261XX MOLINA GIL JUAN CARLOS XXX8261XX
MOLINA GUARDIOLA JOSE SANTIAGO XXX8312XX MOLINA GUARDIOLA JOSE SANTIAGO XXX8312XX
MOLINA VALERO FRANCISCO JOSE XXX1345XX MOLINA VALERO FRANCISCO JOSE XXX1345XX
MOLL LLODRA JUAN MANUEL XXX9045XX MOLL LLODRA JUAN MANUEL XXX9045XX
MOLLA MENDEZ IGNACIO XXX6344XX MOLLA MENDEZ IGNACIO XXX6344XX
MOLLAR BORT CARLOS XXX4271XX MOLLAR BORT CARLOS XXX4271XX
MONCHO LOPEZ LLORENÇ XXX1220XX MONCHO LOPEZ LLORENÇ XXX1220XX
MONFORT NAVARRO JUAN JOSE XXX5307XX MONFORT NAVARRO JUAN JOSE XXX5307XX
MONJO I ORTOLA MIQUEL ANGEL XXX9532XX MONJO I ORTOLA MIQUEL ANGEL XXX9532XX
MONLEON PEIRO MIGUEL XXX0260XX MONLEON PEIRO MIGUEL XXX0260XX
MONTESINOS ENRIQUEZ DONIS XXX4136XX MONTESINOS ENRIQUEZ DONIS XXX4136XX
MONTESINOS MELLINA JAVIER XXX1201XX MONTESINOS MELLINA JAVIER XXX1201XX
MONTESINOS VALERO BERNARDINO XXX5780XX MONTESINOS VALERO BERNARDINO XXX5780XX
MONTILLA GARCIA CARLOS XXX9509XX MONTILLA GARCIA CARLOS XXX9509XX
MONTOLIO GIMENO EMILIO XXX2965XX MONTOLIO GIMENO EMILIO XXX2965XX
MORA NAVARRO JESUS VICENTE XXX1721XX MORA NAVARRO JESUS VICENTE XXX1721XX
MORALES JIMENEZ CARLOS JAVIER XXX1611XX MORALES JIMENEZ CARLOS JAVIER XXX1611XX
MORALES VELAZQUEZ EVARISTO XXX7455XX MORALES VELAZQUEZ EVARISTO XXX7455XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15350

MORCILLO JULIA JESUS XXX3074XX MORCILLO JULIA JESUS XXX3074XX


MORCILO MUIÑA DANIEL XXX7978XX MORCILO MUIÑA DANIEL XXX7978XX
MOREDA HUGUET JORGE XXX0598XX MOREDA HUGUET JORGE XXX0598XX
MORELL IBAÑEZ JOSE LUIS XXX2121XX MORELL IBAÑEZ JOSE LUIS XXX2121XX
MORENO MARTIN JAVIER XXX1475XX MORENO MARTIN JAVIER XXX1475XX
MOZOS LANGA JOSE XXX0762XX MOZOS LANGA JOSE XXX0762XX
MUEDRA QUILES VICENTE XXX3356XX MUEDRA QUILES VICENTE XXX3356XX
MULET CHECA JOSE LUIS XXX3602XX MULET CHECA JOSE LUIS XXX3602XX
MUÑOZ CARDONA ULISES XXX9911XX MUÑOZ CARDONA ULISES XXX9911XX
MUÑOZ MORATA SIXTO XXX7359XX MUÑOZ MORATA SIXTO XXX7359XX
MUÑOZ MUÑOZ FELIPE XXX4003XX MUÑOZ MUÑOZ FELIPE XXX4003XX
SUSANA SUSANA
MUÑOZ PESCADOR XXX8672XX MUÑOZ PESCADOR XXX8672XX
ENCARNACION ENCARNACION
MUÑOZ PLANELL DANIEL XXX2649XX MUÑOZ PLANELL DANIEL XXX2649XX
NADAL GISBERT VICENTE XXX3401XX NADAL GISBERT VICENTE XXX3401XX
NAVALON ENGUIX JOSE VICENTE XXX9350XX NAVALON ENGUIX JOSE VICENTE XXX9350XX
NAVARRO CASTRO JAVIER XXX8438XX NAVARRO CASTRO JAVIER XXX8438XX
NAVARRO GIMENEZ JOSE XXX5285XX NAVARRO GIMENEZ JOSE XXX5285XX
NAVARRO GONZALEZ ANDRES XXX4496XX NAVARRO GONZALEZ ANDRES XXX4496XX
NAVARRO MASO CARLOS GABRIEL XXX3193XX NAVARRO MASO CARLOS GABRIEL XXX3193XX
NAVARRO RICO LUIS ANTONIO XXX5125XX NAVARRO RICO LUIS ANTONIO XXX5125XX
NAVARRO SANCHIS INMACULADA XXX1814XX NAVARRO SANCHIS INMACULADA XXX1814XX
NEGRE MIRO HECTOR XXX4661XX NEGRE MIRO HECTOR XXX4661XX
NIETO FERNANDEZ ANGEL XXX3131XX NIETO FERNANDEZ ANGEL XXX3131XX
NOVA ALARCON VICTOR MANUEL XXX9462XX NOVA ALARCON VICTOR MANUEL XXX9462XX
NOVA COZAR NICANOR XXX6309XX NOVA COZAR NICANOR XXX6309XX
OCAÑA MARTIN JUAN JOSE XXX5508XX OCAÑA MARTIN JUAN JOSE XXX5508XX
OCHOA DELGADO JUAN MANUEL XXX0691XX OCHOA DELGADO JUAN MANUEL XXX0691XX
OLCINA POLICARPO ESTEBAN XXX9030XX OLCINA POLICARPO ESTEBAN XXX9030XX
OLIVER BERNAT JUAN ANTONIO XXX3728XX OLIVER BERNAT JUAN ANTONIO XXX3728XX
OLMEDO MOR ENRIQUE XXX0277XX OLMEDO MOR ENRIQUE XXX0277XX
ORBEA WALLENKAMPF CARLOS XXX0839XX ORBEA WALLENKAMPF CARLOS XXX0839XX
ORDOÑEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO XXX3174XX ORDOÑEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO XXX3174XX
ORENGO SABATER ANTONIO XXX0665XX ORENGO SABATER ANTONIO XXX0665XX
ORTEGA CARDONA JOSE XXX6414XX ORTEGA CARDONA JOSE XXX6414XX
ORTEGA CUBERTORET ANTONIO JOSE XXX8382XX ORTEGA CUBERTORET ANTONIO JOSE XXX8382XX
ORTEGA HERNANDEZ ANTONIO XXX5590XX ORTEGA HERNANDEZ ANTONIO XXX5590XX
ORTIZ GUTIERREZ BALTASAR XXX2141XX ORTIZ GUTIERREZ BALTASAR XXX2141XX
ORTIZ MELEGO ANTONIO XXX0610XX ORTIZ MELEGO ANTONIO XXX0610XX
PAEZ GIMENEZ GERMAN XXX3790XX PAEZ GIMENEZ GERMAN XXX3790XX
PALMER BROCH ESTEVE XXX2065XX PALMER BROCH ESTEVE XXX2065XX
PALOMAR COLAS MIGUEL XXX4094XX PALOMAR COLAS MIGUEL XXX4094XX
PALOMARES IVARS SALVADOR XXX0876XX PALOMARES IVARS SALVADOR XXX0876XX
PALOMARES PALACIOS AGUSTIN XXX2708XX PALOMARES PALACIOS AGUSTIN XXX2708XX
PANTOJA CARRASCO JUAN MANUEL XXX2327XX PANTOJA CARRASCO JUAN MANUEL XXX2327XX
PARAMO GARCIA JAIME XXX7779XX PARAMO GARCIA JAIME XXX7779XX
PARDO ESTEBAN RICARDO XXX0614XX PARDO ESTEBAN RICARDO XXX0614XX
PARDO GOMEZ RAFAEL XXX4281XX PARDO GOMEZ RAFAEL XXX4281XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15351

PARDO MAS ALBERTO XXX7470XX PARDO MAS ALBERTO XXX7470XX


PAREDES PEREZ JUAN JOSE XXX6154XX PAREDES PEREZ JUAN JOSE XXX6154XX
PARRA TRISTAN RAUL XXX7813XX PARRA TRISTAN RAUL XXX7813XX
PASCUAL GALVEZ FRANCISCO XXX7027XX PASCUAL GALVEZ FRANCISCO XXX7027XX
EDUARDO EDUARDO
PASCUAL SOLER XXX9898XX PASCUAL SOLER XXX9898XX
MANUEL MANUEL
PASTOR GIMENEZ EDUARDO XXX3845XX PASTOR GIMENEZ EDUARDO XXX3845XX
PASTOR GRANEL DANIEL XXX0130XX PASTOR GRANEL DANIEL XXX0130XX
PASTOR MARHUENDA ANDRES VICENTE XXX9413XX PASTOR MARHUENDA ANDRES VICENTE XXX9413XX
PAULO GALINDO MIGUEL XXX9095XX PAULO GALINDO MIGUEL XXX9095XX
PAULO MANZANA GUSTAVO XXX4763XX PAULO MANZANA GUSTAVO XXX4763XX
PAULS RODRIGUEZ JORGE XXX4822XX PAULS RODRIGUEZ JORGE XXX4822XX
PAVIA BATALLER DAVID XXX1254XX PAVIA BATALLER DAVID XXX1254XX
PEDRAJAS RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER XXX6774XX PEDRAJAS RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER XXX6774XX
PENADES RUIZ FRANCISCO JOSE XXX9008XX PENADES RUIZ FRANCISCO JOSE XXX9008XX
PENALBA FUSTER ENRIQUE XXX5048XX PENALBA FUSTER ENRIQUE XXX5048XX
PEQUENIN CANO JUAN MANUEL XXX5790XX PEQUENIN CANO JUAN MANUEL XXX5790XX
PERALTA CAMPOS FRANCISCO JOSE XXX8681XX PERALTA CAMPOS FRANCISCO JOSE XXX8681XX
PEREIRA ALEXANDRE DOMINGO XXX8409XX PEREIRA ALEXANDRE DOMINGO XXX8409XX
PERELLO RICARTE ELISEO EDISON XXX7717XX PERELLO RICARTE ELISEO EDISON XXX7717XX
PEREZ BALLESTER ALEJANDRO XXX6322XX PEREZ BALLESTER ALEJANDRO XXX6322XX
PEREZ ESTEVE SERGIO XXX0908XX PEREZ ESTEVE SERGIO XXX0908XX
PEREZ GARCIA ENRIQUE ANTONIO XXX8156XX PEREZ GARCIA ENRIQUE ANTONIO XXX8156XX
PEREZ MARTIN UBALDO XXX8682XX PEREZ MARTIN UBALDO XXX8682XX
PEREZ NAVARRO JOSE XXX3594XX PEREZ NAVARRO JOSE XXX3594XX
PEREZ NAVARRO JOSE ARTURO XXX9205XX PEREZ NAVARRO JOSE ARTURO XXX9205XX
PEREZ NUEVALOS NICOLAS XXX5264XX PEREZ NUEVALOS NICOLAS XXX5264XX
PEREZ ORTIGOSA GUILLEM XXX9449XX PEREZ ORTIGOSA GUILLEM XXX9449XX
FRANCISCO FRANCISCO
PEREZ PEREZ XXX5089XX PEREZ PEREZ XXX5089XX
RAMON RAMON
PEREZ PEREZ JESUS SALVADOR XXX4570XX PEREZ PEREZ JESUS SALVADOR XXX4570XX
PEREZ PEREZ JOSE JUAN XXX9592XX PEREZ PEREZ JOSE JUAN XXX9592XX
PEREZ PEREZ JUAN RAMON XXX5768XX PEREZ PEREZ JUAN RAMON XXX5768XX
PEREZ RODRIGUEZ MARIA GRACIA XXX5726XX PEREZ RODRIGUEZ MARIA GRACIA XXX5726XX
PEREZ ROVIRA ROBERTO XXX8259XX PEREZ ROVIRA ROBERTO XXX8259XX
PEREZ TORTOSA ISAAC XXX7799XX PEREZ TORTOSA ISAAC XXX7799XX
PEREZ VICEDO SERGIO XXX0222XX PEREZ VICEDO SERGIO XXX0222XX
PEREZ-NIEVAS MUÑOZ FERNANDO XXX9575XX PEREZ-NIEVAS MUÑOZ FERNANDO XXX9575XX
PERIS FERNANDEZ SILVIA XXX0022XX PERIS FERNANDEZ SILVIA XXX0022XX
PERLES MEZQUIDA RAFAEL XXX9637XX PERLES MEZQUIDA RAFAEL XXX9637XX
PI TOMAS DAVID XXX4055XX PI TOMAS DAVID XXX4055XX
PICAZO CALDUCH OSCAR VICENTE XXX8945XX PICAZO CALDUCH OSCAR VICENTE XXX8945XX
PICAZO OLTRA FRANCESC XXX0558XX PICAZO OLTRA FRANCESC XXX0558XX
PINAZO ASENSI TERESA XXX0233XX PINAZO ASENSI TERESA XXX0233XX
PINO BONET FRANCISCO XXX0516XX PINO BONET FRANCISCO XXX0516XX
PINO GOMEZ JUAN XXX8109XX PINO GOMEZ JUAN XXX8109XX
PIÑERO GARCIA MARIA DOLORES XXX8664XX PIÑERO GARCIA MARIA DOLORES XXX8664XX
PIQUER SANCHO ALICIA XXX0218XX PIQUER SANCHO ALICIA XXX0218XX
PIQUERAS APARICIO RAFAEL RODRIGO XXX1031XX PIQUERAS APARICIO RAFAEL RODRIGO XXX1031XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15352

PITARCH GUAL JUAN XXX5891XX PITARCH GUAL JUAN XXX5891XX


PITARCH MIRALLES JESUS XXX6510XX PITARCH MIRALLES JESUS XXX6510XX
PIZANA ANTON JOSE RAMON XXX5270XX PIZANA ANTON JOSE RAMON XXX5270XX
PLA ARANDIGA ADRIAN XXX5198XX PLA ARANDIGA ADRIAN XXX5198XX
PLA BELDA JACOBO XXX4779XX PLA BELDA JACOBO XXX4779XX
POLO POLO JOSE XXX7575XX POLO POLO JOSE XXX7575XX
PONSODA RAMOS JOSE LUIS XXX4835XX PONSODA RAMOS JOSE LUIS XXX4835XX
PONSODA RAMOS MIGUEL XXX3905XX PONSODA RAMOS MIGUEL XXX3905XX
POVEDA MIRA ROMAN XXX6432XX POVEDA MIRA ROMAN XXX6432XX
PRADES JUAN AMPARO XXX9473XX PRADES JUAN AMPARO XXX9473XX
PUCHE MOSTAZO CARLOS JAVIER XXX3588XX PUCHE MOSTAZO CARLOS JAVIER XXX3588XX
PUCHOL ALONSO FRANCISCO JOSE XXX0227XX PUCHOL ALONSO FRANCISCO JOSE XXX0227XX
QUEROL ORTI ALFONSO XXX5986XX QUEROL ORTI ALFONSO XXX5986XX
QUEROL TRONCHO JULIO XXX8470XX QUEROL TRONCHO JULIO XXX8470XX
QUINTANS LESTOUQUET RODRIGO XXX0409XX QUINTANS LESTOUQUET RODRIGO XXX0409XX
RAMA PLA LUIS XXX3500XX RAMA PLA LUIS XXX3500XX
RAMIREZ LOPEZ VICTOR XXX2128XX RAMIREZ LOPEZ VICTOR XXX2128XX
RAMIREZ MARTINEZ MARCOS XXX6837XX RAMIREZ MARTINEZ MARCOS XXX6837XX
RAMOS IBARZ JOSE DAVID XXX5658XX RAMOS IBARZ JOSE DAVID XXX5658XX
RENAU GARCIA GUILLEM XXX9346XX RENAU GARCIA GUILLEM XXX9346XX
RENAU GARCIA ROBERTO XXX9342XX RENAU GARCIA ROBERTO XXX9342XX
REQUENA FABRA FRANCISCO XXX9399XX REQUENA FABRA FRANCISCO XXX9399XX
REY GARCIA JACOB XXX7844XX REY GARCIA JACOB XXX7844XX
RIBES SOLBES JOAN XXX2801XX RIBES SOLBES JOAN XXX2801XX
RIERA PUCHOL JAVIER ELIAS XXX8049XX RIERA PUCHOL JAVIER ELIAS XXX8049XX
RIOS FLOR ROMAN XXX3356XX RIOS FLOR ROMAN XXX3356XX
RIPOLLES AGUT JOSE BERNARDINO XXX1299XX RIPOLLES AGUT JOSE BERNARDINO XXX1299XX
RIPOLLES RIBALTA OSCAR XXX8549XX RIPOLLES RIBALTA OSCAR XXX8549XX
RISUEÑO GONZALEZ HUGO XXX8375XX RISUEÑO GONZALEZ HUGO XXX8375XX
RIVAS RAUSELL JESUS XXX9693XX RIVAS RAUSELL JESUS XXX9693XX
RIVERA MARQUEZ FRANCISCO JOSE XXX5665XX RIVERA MARQUEZ FRANCISCO JOSE XXX5665XX
ROCA GONZALEZ AURORA XXX9563XX ROCA GONZALEZ AURORA XXX9563XX
RODA SERRET VICENTE XXX5915XX RODA SERRET VICENTE XXX5915XX
RODILLA ARAQUE CARLOS XXX6142XX RODILLA ARAQUE CARLOS XXX6142XX
RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA XXX1076XX RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA XXX1076XX
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL XXX5642XX RODRIGUEZ GARCIA MANUEL XXX5642XX
RODRIGUEZ RIVAS ANTONIO XXX4818XX RODRIGUEZ RIVAS ANTONIO XXX4818XX
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTIN XXX6092XX RODRIGUEZ RODRIGUEZ VALENTIN XXX6092XX
RODRIGUEZ RUBIO ALEJANDRO XXX9996XX RODRIGUEZ RUBIO ALEJANDRO XXX9996XX
RODRIGUEZ RUBIO RAFAEL DAVID XXX4567XX RODRIGUEZ RUBIO RAFAEL DAVID XXX4567XX
RODRIGUEZ SALDAÑA RAUL XXX4141XX RODRIGUEZ SALDAÑA RAUL XXX4141XX
RODRIGUEZ SANCHEZ ANTONIO XXX5045XX RODRIGUEZ SANCHEZ ANTONIO XXX5045XX
RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO XXX0350XX RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO XXX0350XX
ROIG SASOT VICENTE XXX3243XX ROIG SASOT VICENTE XXX3243XX
ROMA ESTEVE RAFAEL XXX6151XX ROMA ESTEVE RAFAEL XXX6151XX
ROMERO BALAGUER LUIS ANTONIO XXX6983XX ROMERO BALAGUER LUIS ANTONIO XXX6983XX
ROMERO FLOR ADRIAN XXX5895XX ROMERO FLOR ADRIAN XXX5895XX
ROMERO ROMERO EVA MARIA XXX7103XX ROMERO ROMERO EVA MARIA XXX7103XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15353

ROS ROS ALEJANDRO XXX7206XX ROS ROS ALEJANDRO XXX7206XX


ROYO CALVO JOSEP MIQUEL XXX6052XX ROYO CALVO JOSEP MIQUEL XXX6052XX
RUBIO CAMPOS OSCAR XXX6904XX RUBIO CAMPOS OSCAR XXX6904XX
RUBIO CUARTERO VICENTE XXX2732XX RUBIO CUARTERO VICENTE XXX2732XX
RUBIO GARCIA RAFAEL XXX4248XX RUBIO GARCIA RAFAEL XXX4248XX
RUBIO LOZANO MANUEL XXX7628XX RUBIO LOZANO MANUEL XXX7628XX
RUBIO RUBIO JOSE MANUEL XXX2558XX RUBIO RUBIO JOSE MANUEL XXX2558XX
RUBIO VICENT ROBERTO XXX0123XX RUBIO VICENT ROBERTO XXX0123XX
RUIZ BRU MANUEL XXX9423XX RUIZ BRU MANUEL XXX9423XX
RUIZ OLIVARES AUGUSTO XXX1766XX RUIZ OLIVARES AUGUSTO XXX1766XX
RUIZ OLIVARES GABRIEL XXX6549XX RUIZ OLIVARES GABRIEL XXX6549XX
RUIZ ORTIZ RUBEN XXX9909XX RUIZ ORTIZ RUBEN XXX9909XX
SABATER PEREZ JOSE XXX0159XX SABATER PEREZ JOSE XXX0159XX
SACEDON AICART JAVIER XXX9409XX SACEDON AICART JAVIER XXX9409XX
SAEZ CAMARENA RAUL XXX3595XX SAEZ CAMARENA RAUL XXX3595XX
SAEZ HERRERO JULIAN XXX5545XX SAEZ HERRERO JULIAN XXX5545XX
SAHUQUILLO GARCIA EUGENIO XXX2820XX SAHUQUILLO GARCIA EUGENIO XXX2820XX
SAIS LLACER ISMAEL XXX2988XX SAIS LLACER ISMAEL XXX2988XX
SALES NAVALON FRANCISCO XXX7817XX SALES NAVALON FRANCISCO XXX7817XX
SALES SOSPEDRA FRANCISCO XXX5551XX SALES SOSPEDRA FRANCISCO XXX5551XX
SALVADOR GARCIA VICENTE JAIME XXX6221XX SALVADOR GARCIA VICENTE JAIME XXX6221XX
SALVADOR PUIG ISMAEL XXX1066XX SALVADOR PUIG ISMAEL XXX1066XX
SAN CAYETANO VELASCO ADRIA XXX6402XX SAN CAYETANO VELASCO ADRIA XXX6402XX
SAN MIGUEL VALBUENA JUAN IGNACIO XXX8243XX SAN MIGUEL VALBUENA JUAN IGNACIO XXX8243XX
SANCHEZ FREY MARIO XXX0080XX SANCHEZ FREY MARIO XXX0080XX
SANCHEZ GARCIA JOSE ANTONIO XXX9687XX SANCHEZ GARCIA JOSE ANTONIO XXX9687XX
SANCHEZ HERNANDEZ MANUEL XXX3925XX SANCHEZ HERNANDEZ MANUEL XXX3925XX
SANCHEZ LARA DAVID XXX0042XX SANCHEZ LARA DAVID XXX0042XX
SANCHEZ MONTERO DAVID XXX4471XX SANCHEZ MONTERO DAVID XXX4471XX
SANCHEZ MUÑOZ JAVIER XXX0935XX SANCHEZ MUÑOZ JAVIER XXX0935XX
SANCHEZ RAMOS JOSE ANTONIO XXX6902XX SANCHEZ RAMOS JOSE ANTONIO XXX6902XX
SANCHEZ RODRIGUEZ AGUSTIN XXX1919XX SANCHEZ RODRIGUEZ AGUSTIN XXX1919XX
SANCHEZ SALINAS RAUL XXX3536XX SANCHEZ SALINAS RAUL XXX3536XX
SANCHEZ SEPULCRE FRANCISCO JOSE XXX0282XX SANCHEZ SEPULCRE FRANCISCO JOSE XXX0282XX
SANCHEZ SERRANO ENRIQUE XXX9136XX SANCHEZ SERRANO ENRIQUE XXX9136XX
SANCHEZ SOLER FRANCISCO JAVIER XXX8793XX SANCHEZ SOLER FRANCISCO JAVIER XXX8793XX
SANCHIS BORONAT CARLOS XXX7514XX SANCHIS BORONAT CARLOS XXX7514XX
SANCHIS FERRANDO CARLOS ALBERTO XXX4193XX SANCHIS FERRANDO CARLOS ALBERTO XXX4193XX
SANCHIZ ESCUDERO PEDRO PABLO XXX5875XX SANCHIZ ESCUDERO PEDRO PABLO XXX5875XX
SANCHIZ PASTOR ENRIQUE XXX2302XX SANCHIZ PASTOR ENRIQUE XXX2302XX
SANCHIZ SIMON MANUEL XXX1745XX SANCHIZ SIMON MANUEL XXX1745XX
SANCHO ESCORIHUELA ENRIQUE XXX5239XX SANCHO ESCORIHUELA ENRIQUE XXX5239XX
SANCHO PUIG ROBERTO XXX0276XX SANCHO PUIG ROBERTO XXX0276XX
SANTACANA MACIAN FRANCISCO JAVIER XXX8561XX SANTACANA MACIAN FRANCISCO JAVIER XXX8561XX
SANTAMARIA ABADIA JUAN ANTONIO XXX9128XX SANTAMARIA ABADIA JUAN ANTONIO XXX9128XX
SANTAYA CLAVIJO ANTONIO XXX7946XX SANTAYA CLAVIJO ANTONIO XXX7946XX
SANZ CAVERO JUAN FRANCISCO XXX2642XX SANZ CAVERO JUAN FRANCISCO XXX2642XX
SANZ MOLLA JORGE XXX8710XX SANZ MOLLA JORGE XXX8710XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15354

SANZ PASTOR ENRIQUE XXX8969XX SANZ PASTOR ENRIQUE XXX8969XX


SEBASTIA PORTALES JUAN XXX9557XX SEBASTIA PORTALES JUAN XXX9557XX
SEBASTIAN SEBASTIAN FRANCISCO XXX2127XX SEBASTIAN SEBASTIAN FRANCISCO XXX2127XX
SEGUI ROMA ALVAR XXX6484XX SEGUI ROMA ALVAR XXX6484XX
SEGURA BERMEJO SANTIAGO XXX4840XX SEGURA BERMEJO SANTIAGO XXX4840XX
SEGURA FLOR FRANCISCO XXX7159XX SEGURA FLOR FRANCISCO XXX7159XX
SEGURA RODRIGUEZ BERNARDINO XXX6632XX SEGURA RODRIGUEZ BERNARDINO XXX6632XX
GONZALO GONZALO
SEIJO BAR XXX6030XX SEIJO BAR XXX6030XX
ANTONIO ANTONIO
SELLES CEBRIAN JOSE XXX4435XX SELLES CEBRIAN JOSE XXX4435XX
SELLES LLORENS FRANCISCO JAVIER XXX7982XX SELLES LLORENS FRANCISCO JAVIER XXX7982XX
SENABRE PASTOR JAIME XXX7671XX SENABRE PASTOR JAIME XXX7671XX
SENDRA GOMEZ PABLO XXX1322XX SENDRA GOMEZ PABLO XXX1322XX
SERRA MEDINA JOAQUIN XXX6083XX SERRA MEDINA JOAQUIN XXX6083XX
SERRADELL CASTELLO PABLO XXX3069XX SERRADELL CASTELLO PABLO XXX3069XX
SIFRE CALAFAT ISMAEL XXX7124XX SIFRE CALAFAT ISMAEL XXX7124XX
SIMON FLORES ABEL XXX1913XX SIMON FLORES ABEL XXX1913XX
SIMON PIQUERAS RAFAEL XXX3176XX SIMON PIQUERAS RAFAEL XXX3176XX
SOLANA ALVAREZ IGNACIO XXX4011XX SOLANA ALVAREZ IGNACIO XXX4011XX
SOLER ESCUDERO ALVARO XXX3131XX SOLER ESCUDERO ALVARO XXX3131XX
SOLER MARTINEZ JOSE MIGUEL XXX7775XX SOLER MARTINEZ JOSE MIGUEL XXX7775XX
SOLER PLA BLAS IGNACIO XXX8898XX SOLER PLA BLAS IGNACIO XXX8898XX
SOLER SANCHIS JORDI XXX0651XX SOLER SANCHIS JORDI XXX0651XX
SOLER SOLER ANTONIO JOSE XXX9546XX SOLER SOLER ANTONIO JOSE XXX9546XX
SOLERA MARTINEZ JOSE ANTONIO XXX0625XX SOLERA MARTINEZ JOSE ANTONIO XXX0625XX
SOLSONA ADELANTADO ANTONIO JOSE XXX9416XX SOLSONA ADELANTADO ANTONIO JOSE XXX9416XX
SOLSONA MIRAVET HIGINIO XXX5573XX SOLSONA MIRAVET HIGINIO XXX5573XX
SORIANO GALIANA PEDRO XXX3700XX SORIANO GALIANA PEDRO XXX3700XX
SORIANO LOPEZ FRANCISCO JAVIER XXX4766XX SORIANO LOPEZ FRANCISCO JAVIER XXX4766XX
SORLI FOIX VICTOR XXX4211XX SORLI FOIX VICTOR XXX4211XX
SORNI AGUAS JOSE MIGUEL XXX6238XX SORNI AGUAS JOSE MIGUEL XXX6238XX
SORRIBES GINES JUAN VICENTE XXX9094XX SORRIBES GINES JUAN VICENTE XXX9094XX
TALENS VILLALBA ALVARO XXX5439XX TALENS VILLALBA ALVARO XXX5439XX
TAMARIT MARTINEZ MIGUEL XXX6008XX TAMARIT MARTINEZ MIGUEL XXX6008XX
TECLES BLASCO ENRIQUE XXX6634XX TECLES BLASCO ENRIQUE XXX6634XX
TERCERO ALFARO JUAN CARLOS XXX8556XX TERCERO ALFARO JUAN CARLOS XXX8556XX
TERRAES ORTS ABEL XXX1262XX TERRAES ORTS ABEL XXX1262XX
TEVAR POVEDA JUAN DANIEL XXX6212XX TEVAR POVEDA JUAN DANIEL XXX6212XX
TIJERAS VICENT DANIEL XXX9436XX TIJERAS VICENT DANIEL XXX9436XX
TOMAS GUILLAMON FELIPE XXX1206XX TOMAS GUILLAMON FELIPE XXX1206XX
TOMAS IBAÑEZ JOSE ANTONIO XXX0712XX TOMAS IBAÑEZ JOSE ANTONIO XXX0712XX
TOMAS MASANET JUAN JOSE XXX2795XX TOMAS MASANET JUAN JOSE XXX2795XX
TOMAS MONTES JOSE MANUEL XXX4679XX TOMAS MONTES JOSE MANUEL XXX4679XX
TORANZO COLON CARLOS XXX7783XX TORANZO COLON CARLOS XXX7783XX
TORIBIO BLAZQUEZ JOSE XXX7674XX TORIBIO BLAZQUEZ JOSE XXX7674XX
TORRES LLANAS JOSE ANTONIO XXX4161XX TORRES LLANAS JOSE ANTONIO XXX4161XX
TORRES MENGUAL JAIME XXX9476XX TORRES MENGUAL JAIME XXX9476XX
TORRES PEREA ALEJANDRO XXX3680XX TORRES PEREA ALEJANDRO XXX3680XX
Num. 8517 / 29.03.2019 15355

TORTAJADA PEREZ CARLOS XXX8096XX TORTAJADA PEREZ CARLOS XXX8096XX


TORTAJADA PEREZ FRANCISCO JOSE XXX6655XX TORTAJADA PEREZ FRANCISCO JOSE XXX6655XX
TORTOSA MOLINA ANA XXX9080XX TORTOSA MOLINA ANA XXX9080XX
MANUEL MANUEL
TRAVES ALBARRACIN XXX4406XX TRAVES ALBARRACIN XXX4406XX
SALVADOR SALVADOR
TRONCHO CERDA FRANCISCO JOSE XXX4741XX TRONCHO CERDA FRANCISCO JOSE XXX4741XX
UCEDA FERNANDEZ GINES XXX1171XX UCEDA FERNANDEZ GINES XXX1171XX
UREÑA SANCHEZ JUAN BENITO XXX2781XX UREÑA SANCHEZ JUAN BENITO XXX2781XX
URTAZA PAZOS PABLO CASIMIRO XXX2232XX URTAZA PAZOS PABLO CASIMIRO XXX2232XX
VANACLOIG VANACLOIG MIGUEL ANGEL XXX0281XX VANACLOIG VANACLOIG MIGUEL ANGEL XXX0281XX
VARGAS RAMIREZ JULIO ALBERTO XXX0652XX VARGAS RAMIREZ JULIO ALBERTO XXX0652XX
VAZQUEZ FERREIRA JOSE GABRIEL XXX3204XX VAZQUEZ FERREIRA JOSE GABRIEL XXX3204XX
VELIZ COLOMA JOSE ISRAEL XXX4466XX VELIZ COLOMA JOSE ISRAEL XXX4466XX
VENTURA PEÑA FEDERICO EMILIO XXX2106XX VENTURA PEÑA FEDERICO EMILIO XXX2106XX
VERCHER MOLLA ALFONSO XXX8656XX VERCHER MOLLA ALFONSO XXX8656XX
VERDEGUER BALAGUER JOSE XXX3767XX VERDEGUER BALAGUER JOSE XXX3767XX
VERDU BERNABEU MANUEL XXX8583XX VERDU BERNABEU MANUEL XXX8583XX
VERDU FERRER PAU XXX8012XX VERDU FERRER PAU XXX8012XX
VERDU GIMENEZ ENRIQUE XXX3962XX VERDU GIMENEZ ENRIQUE XXX3962XX
VERDU LOPEZ CONCEPCION XXX7171XX VERDU LOPEZ CONCEPCION XXX7171XX
VERDU VERDU VICENTE XXX8287XX VERDU VERDU VICENTE XXX8287XX
VICEDO TORMO BLAS XXX9085XX VICEDO TORMO BLAS XXX9085XX
VICENT SIFRE DAVID XXX4608XX VICENT SIFRE DAVID XXX4608XX
FRANCISCO FRANCISCO DE
VICENTE BOIX XXX9101XX VICENTE BOIX XXX9101XX
DE ASIS ASIS
VIDAL ALEMANY VICENTE XXX9173XX VIDAL ALEMANY VICENTE XXX9173XX
VIDAL CANET ISAAC XXX4076XX VIDAL CANET ISAAC XXX4076XX
VIDAL GARCIA JUAN XXX0808XX VIDAL GARCIA JUAN XXX0808XX
VIDAL GARCIA LUIS XXX1290XX VIDAL GARCIA LUIS XXX1290XX
VIDAL LUCAS ENRIQUE XXX3974XX VIDAL LUCAS ENRIQUE XXX3974XX
VILAPLANA TORREGROSA MIGUEL ANGEL XXX6714XX VILAPLANA TORREGROSA MIGUEL ANGEL XXX6714XX
VILLALBA LUQUE JOSE MIGUEL XXX8402XX VILLALBA LUQUE JOSE MIGUEL XXX8402XX
VILLALBA RUIZ DANIEL XXX0204XX VILLALBA RUIZ DANIEL XXX0204XX
VILLALBA SANCHEZ ANDRES MANUEL XXX0597XX VILLALBA SANCHEZ ANDRES MANUEL XXX0597XX
VILLANUEVA ROMERO ELOY XXX7243XX VILLANUEVA ROMERO ELOY XXX7243XX
VILLANUEVA VILLARROYA MANUEL CARLOS XXX8301XX VILLANUEVA VILLARROYA MANUEL CARLOS XXX8301XX
VILLANUEVA ZAHONERO JUAN CARLOS XXX6783XX VILLANUEVA ZAHONERO JUAN CARLOS XXX6783XX
VILLAPLANA PEREZ ALEJANDRO XXX2703XX VILLAPLANA PEREZ ALEJANDRO XXX2703XX
VIVES BALLESTER FELIPE XXX1470XX VIVES BALLESTER FELIPE XXX1470XX
VIVES BOIX DAVID XXX4722XX VIVES BOIX DAVID XXX4722XX
ZAFRA MARTINEZ FRANCISCO JOSE XXX8670XX ZAFRA MARTINEZ FRANCISCO JOSE XXX8670XX
ZAHONERO ABRIL DANIEL XXX8274XX ZAHONERO ABRIL DANIEL XXX8274XX
ZAHONERO BLANCO GABRIEL XXX7446XX ZAHONERO BLANCO GABRIEL XXX7446XX
ZAMORANO VERDU RAFAEL XXX1970XX ZAMORANO VERDU RAFAEL XXX1970XX
ZARZOSO GARCIA MATIAS XXX9385XX ZARZOSO GARCIA MATIAS XXX9385XX