You are on page 1of 8

Banal na Katawan

(Awit sa Pakikinabang para sa Panahon ngKuwaresma)

Titik at Musika ni:


Matimtiman q = 70 Delfin Jaime M. Zamora

F
Intro:

4 œ. j
œ œ œ œ œ œ
1A m 2D m E7

& 4 œj œ œ œ œ œ J œ œ œ œ
3

Soprano œ. J #œ.

Alto & 44 ‰ ∑ ∑ ∑

Tenor V 44 ‰ ∑ ∑ ∑

?4 ‰ ∑ ∑ ∑
Bass 4
Matimtiman q = 70

j
Am Dm E7
Intro
j œ. j
& 44 œj œw. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1 2 3

w ww w# œw. œ
Piano F F
?4 ‰ w w
4 w
Am
F 5A m j7
Dm

‰ œj ˙ œ œœ ˙
4 6

S &˙ œ œ œ. œ ˙. œ
F
1.Ba - nal na Ka - ta - wan ni He - su - Kris -

&Ó Œ ‰ œj œ œ œœ ˙ œ.
j
œ ˙.
A
˙ œ
F
1.Ba - nal na Ka - ta - wan ni He - su - Kris -

V Ó Œ ‰ j ˙ œ œ œœ ˙ œ. œ
T
œ J ˙. œ
1.Ba - nal na Ka - ta - wan ni He - su - Kris -

?Ó F j
Œ ‰ œ ˙ œ œ œœ ˙ œ. œ ˙. œ
B
J
1.Ba - nal na Ka - ta - wan ni He - su - Kris -

‰ ‰
Am Am Dm
4

‰ ‰ ‰ œ œ œ
5 6 7

˙ œ
&‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œ œœ œ œœ œ œ
œ œ
œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno. F
? œ
w w w ˙.
© DCLM
Banal na Katawan
2

œ.
8 Am 9D m B7 E
œ œ
10 11

S & w ˙ œ œ J œ #œ œ œ. œ œ œ œ
to, nag - du - sa't nag - ti - is sa hi - rap at ki - rot na Kan -

& w j œ œ œ. œ œ œ œ
A
˙ œ œ #œ. œ œ œ
to, nag du - sa't nag - ti - is sa hi - rap at ki - rot na Kan -

V w ˙ j œ œ œ. œ œ œ œ
T œ œ #œ. œ œ œ
to. nag - du - sa't nag - ti - is sa hi - rap at ki - rot na Kan -

? ˙ œ œ j œ œ œ. œ œ œ œ
B w œ. œ œ œ
to, nag - du - sa't nag - ti - is sa hi - rap at ki - rot na Kan -
Am Dm B7 E
8

& ‰ ‰ ‰ ‰
9 10 11

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
œ œœ œ œœ œ œœ œ œœœœ œœœ œ # # œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? ˙ œ œ w
w w
w

C C7
f
˙ œ œ œ œ œ œ
12

& œ œ œ ˙ bœ
13 14 15

S œ œ ˙. œ

f
yang di - na - nas. Nag - hi - rap S'ya pa - ra sa a - ting ka - lig - ta -

A & œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ
f
yang di - na - nas. Nag - hi - rap S'ya pa - ra sa a - ting ka - lig - ta -

T V #œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ

f
yang di - na - nas. Nag - hi - rap S'ya pa - ra sa a - ting ka - lig - ta -

B
? œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ
yang di - na - nas. Nag - hi - rap S'ya pa - ra sa a - ting ka - lig - ta -

j
C C7
j j
12

& ‰ ‰ œœ œœœ ‰ œœœ œœœ ‰ b œœœ œœœ œœœ œœœ


13 14 15

# œœ œœ œœ œ œœœ œœœ œœœ œœœ


œ œ œ œ
Pno. f
? ˙ ˙ w w w
˙ ˙ w w w
Banal na Katawan
F Dm Am E7 3
˙ œ ˙ œ
16

œ ˙ œ
17 18 19

S &w œ œ
san, ka - pa - lit ng Kan - yang ka - ma - ta -

A &w ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
san, ka - pa - lit ng Kan - yang ka - ma - ta -

T Vw ˙ œ œ ˙ œ œ #˙ œ œ
san, ka - pa - lit ng Kan - yang ka - ma - ta -

?w ˙ œ œ ˙ œ œ
B ˙ œ œ
san, ka - pa - lit ng Kan - yang ka - ma - ta -
F Dm Am E7
16
j 17 ‰ j 18 ‰ j 19 ‰ j
& ‰ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ # œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
?w w w
w w w w
F%
Am C B7 Em C
20
j œ œ
œ œ
21 22 23

S & w ˙ œ. œ ˙ œ œ

F%
yan. Da - ki - la Ka, He - sus, nag - du sa Ka

& w #œ œ j œ œ œ
A
˙ œ. œ ˙ œ
yan. Da - ki - la Ka, He - sus, nag - du sa Ka
F% #œ œ œ. œ œ
V w ˙ J ˙ œ œ
T
œ
F%
yan. Da - ki - la Ka, He - sus, nag - du sa Ka

? ˙ œ. œ ˙ œ œ œ œ
B w œ œ J
yan. Da - ki - la Ka, He - sus, nag - du sa Ka

%
Am C B7 Em C
20
j j 21
‰ œœ œœ œœ # œ
22
‰ œœ œœ œœ œœ
23
‰ œœ œœ œœ œœ
& œœ œœœ
œ œœ ˙˙
œ ˙ œ œ œ # œœ œœ œœ œ œ œ œ œœœ
œ œ œ œ œ œ
Pno. F
? j j ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ
œ œ œ ˙ ˙ ˙
˙ œ œ ˙ œ œ
Banal na Katawan
4 G sus G Dm D m/E G 7/F G7

&œ œ. œ ˙ œ œ œ. œ œ. j
24

œ œ
25 26 27

S ˙ J J œ œ. œ
at nag - ti - is, tu - ma - gas ang du - go mu - la sa 'Yong ba -

&œ œ. œ ˙ j j j
A
˙ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ
at nag - ti - is, tu - ma - gas ang du - go mu - la sa 'Yong ba -

œ. œ ˙ j j
T Vœ ˙ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ
J
at nag - ti - is, tu - ma - gas ang du - go mu - la sa 'Yong ba -

?œ œ. œ ˙ ˙ œ. œ œ. œ j
B œ œ J J œ œ œ. œ
at nag - ti - is, tu - ma - gas ang du - go mu - la sa 'Yong ba -
G sus G Dm D m/E G 7/F G7
24

& ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
25 26 27

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
Pno.
?˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
C dim C E7 E 7/F # E 7/G # A m D7

œ œ œ œ. œ œ œ
28

œ
29 30 31

S & #œ œ œœ˙ #œ œ w
nal na ka - ta-wan. Han - dog Mo sa 'min, sa a - ming ka - lig - ta -

& #œ #œ œ œ ˙ #œ œ w #œ œ œ. œ œ œœ
A
œ œ
nal na ka - ta-wan. Han - dog Mo sa 'min, sa a - ming ka - lig - ta -

œ œ
T V œ œ œœ˙ œ œ w œ œ œ. œ œ œ
nal na ka - ta-wan. Han - dog Mo sa 'min, sa a - ming ka - lig - ta -

? œ œ œ #œ #œ ˙ œ œ œ. œ œ œ
B œ œœ˙ ˙
nal na ka - ta-wan. Han - dog Mo sa 'min, sa a - ming ka - lig - ta -
C dim C E7 E 7/F # E/G # Am D7
28

& ‰ # # œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ # œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ # œœ œœ œœ œœ


29 30 31

œœœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? ˙ ˙ #œ #œ ˙ ˙ œ œ
œ œ #œ #œ ˙ ˙
˙ œ œ ˙ ˙ œ œ
Banal na Katawan
5

G Dm C G7

œ œ œ œ
32

&w œ œ œ œ œ
33 34 35

S ˙ ˙

san. Pag - i - big Mo sa a - min ay nag - ha - ha -

A &w ˙ œ œ ˙ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ

san. Pag - i - big Mo sa a - min ay nag - ha - ha -

T Vw ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

san. Pag - i - big Mo sa a - min ay nag - ha - ha -

? ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
B
w œ
san. Pag - i - big Mo sa a - min ay nag - ha - ha -

32
G Dm C G7

& ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ
33 34 35

œœœ œœ œœœ
œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ
Pno.
?˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
˙ œ œ
C E7 Am Dm

& ˙ œ Œ œ. œ œ. œ
36 37 38 39

S
œ œ œ œ œ J œ œ œ. œ œ œ œ œœ
ri. 2.Pi - na - ta - wad Mo ang ma - nga yu - mu - rak sa ba - nal Mong ka - ta -

j
A & ˙ œ Œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œœ
ri. 2.Pi - na - ta - wad Mo ang ma - nga yu - mu - rak sa ba - nal Mong ka - ta -
j
T V ˙ œ Œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œœ
ri. 2.Pi - na - ta - wad Mo ang ma - nga yu - mu - rak sa ba - nal Mong ka - ta -

? ˙ œ Œ j œ œ œœ
B œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ
ri. 2.Pi - na - ta - wad Mo ang ma - nga yu - mu - rak sa ba - nal Mong ka - ta -
C E7 Am Dm
36

& ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ # œœœ ‰ ‰ ‰


37 38 39

œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ
> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno. F
? ˙ œ œ ˙
w w ˙
˙ œ >œ
Banal na Katawan
6 Am Dm B7 E

j j
40

˙ œ
41 42 43

S & w œ. œ œ œ œ #œ. œ œ œ
wan at na - a - wa Ka, a - wang wa - lang hang -

& w j j
A
œ. œ œ œ #˙ œ œ œ. œ œ œ
wan at na - a - wa Ka, a - wang wa - lang hang -

j œ. œ œ œ œ
T V w œ. œ œ œ #˙ œ œ J
wan at na - a - wa Ka, a - wang wa - lang hang -

? œ. œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ
B w J J
wan at na - a - wa Ka, a - wang wa - lang hang -
Am Dm B7 E
40

& ‰ ‰ ‰ ‰
41 42 43

œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # # œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? w w
w w
w
C C7
F
œ œ ˙ œ
44

& ˙ œ b˙ œ
45 46 47

S œ œ ˙ œ œ
F
gan. I - kaw ang nag - tu - ro ng ka - bu - ti -

A & ˙ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
F
gan. I - kaw ang nag - tu - ro ng ka - bu - ti -

T V #˙ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
F
gan. I - kaw ang nag - tu - ro ng ka - bu - ti -

B
? ˙ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
gan. I - kaw ang nag - tu - ro ng ka - bu - ti -
C C7
44
j 46 ‰ j 47 ‰ b œ j
& ‰ ‰ œœ œœœ œœœ œœœ
45

#œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ


œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno. F
? ˙ ˙ w w w
˙ ˙ w w w
Banal na Katawan
F Dm Am E7 7
˙ œ ˙ œ œ œ œ œ
48

œ œ
49 50 51

S &w œ œ
han at mag - pa - ta - wad sa nag - ka - ka - sa la sa

A &w ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
han at mag - pa - ta - wad sa nag - ka - ka - sa la sa

T Vw ˙ œ œ ˙ œ œ #œ œ œ œ œ œ
han at mag - pa - ta - wad sa nag - ka - ka - sa la sa

?w ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
B ˙ œ œ
han at mag - pa - ta - wad sa nag - ka - ka - sa la sa
F Dm Am E7
48
j 49 ‰ j 50 ‰ j 51 ‰ j
& ‰ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ # œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
?w w w
w w w w
B 7/D #
%53 fi
Am C C9 F Dm B7
52

˙ œ Œ œ. œ œ j
œ Œ J bœ ˙ œ
finale 54 55 56

S & ˙ œ. œ ˙ œ
'min.
fri. Ka - a - wa - an Mo ka - mi, D'yos na ma -
% fi finale
j
& ˙ Œ ˙ œ Œ œ. œ œ j
œ œ œ. œ ˙ #˙ œ œ
A
fri.
%fi
'min. Ka - a - wa - an Mo ka - mi, D'yos na ma -

bœ. j
finale

V ˙ œ Œ ˙ œ Œ œ œ œ œ. œ ˙ #˙ œ œ
T
fri. J
'min. Ka - a - wa - an Mo ka - mi, D'yos na ma -

? % fi j œ. œ ˙
œ œ œ
finale

B ˙ œ Œ ˙ œ Œ œ. J ˙ #œ œ
'min.
fri. Ka - a - wa - an Mo ka - mi, D'yos na ma -
B 7/D #
%53 fi finale
Am C C9 F Dm B7
52
j j
‰ œœ œœ œœ œœ Œ ‰ œ œœ b œœ œœ œœ œœ œ ‰ œ œ œœ œœ œœ œ ‰ œ œœ
54 55 56

& œœ œœ œœ ˙˙˙
œ œ œ
œœœœ œ œ œœ œ œœ # œœ # œœ œ œ œ œœ œœ
Pno. f
? j j ˙
finale

œ œ œ ˙ ˙ œ Œ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ #œ œ
˙ œ ˙ ˙ ˙ ˙ #œ œ
Banal na Katawan
8 Em Dm Am Erit.
7
57
j ˙ œ œ ˙ œ. j
œ œ œ œ œ œ
58 59 60 rit.

S & œ. œ ˙ #œ
ha - ba - gin, Pa - ngi - no - on sa I - yo ka - mi'y na - na - na -
j
rit.

& œ. j ˙ œ œ ˙ œ. œ #œ œ œ œ œ
A
œ ˙ œ
ha - ba - gin, Pa - ngi - no - on sa I - yo ka - mi'y na - na - na -

œ ˙ œ. œ œrit. œ œ œ œ
T V œ. œ ˙
J
˙ œ J
œ
ha - ba - gin, Pa - ngi - no - on sa I - yo ka - mi'y na - na - na -

? œ. œ ˙ j rit.
B
J ˙ œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ
ha - ba - gin, Pa - ngi - no - on sa I - yo ka - mi'y na - na - na -
Em Dm Am E7

œœ œ œ œ œ
œ œ ‰ # œ œœ œœ œœ œ
57

‰ œ ‰ ‰
58 59 60 rit.

& œ œœ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œœ œ œ # œœ
œ œ œœ œ œ œœ œ œ
Pno. rit.
? ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
61 F
Am

& ˙ œ. ‰
rit.
S

F
lig.

A & ˙ œ. ‰

F
lig.

T V ˙ œ. ‰

F
lig.

? ‰
B ˙ œ.
lig.

F
Am
61

& ˙˙ œ. ‰
œ.
Pno.
F
? ‰
˙ œ.