You are on page 1of 3

PARTICIPANTS: Les proves es duran a terme els dies 13 i 14 de Juliol NORMES GENERALS:

Aquesta competició es realitzarà de forma individual, de 2019, al pavelló esportiu municipal de Corbera Els participants es comprometen a seguir en tot
en una sola categoria i modalitat. Les places serán deLlobregat, Carrer de Josep Tarradelles, S/N. momento les indicacions donades pels organitzadors i
limitades i seran seleccionades per rigorós ordre a complir els horaris establerts per a aquesta
d’inscripció al campionat. competició.
HORARIS:
L’organització no es fa responsable de cap accident
CATEGORIES: Dissabte 14 de juliol que
Les categories es definiran per l’any de compliment es pugui produir en el decurs del campionat, si bé
de l’edat en qüestió i són les següents: 9h Recepció de participants i lliurament de dorsals. vetllarà per tal d’evitar-lo. Es posarà un servei
A – Alevins: de 8 a 9 anys d’assistència mèdica a disposició dels participants.
10h Inici de les proves de velocitat.
B – Infantils: de 10 a 13 anys El pagament de la inscripció, en aquest campionat,
14h Pausa pressuposa la total acceptació de les normes
C – Juvenils: de 14 a 17 anys
establertes per aquesta competició.
D – Majors: a partir de 18 anys 16h Inici proves de resistència.
E – Veterans A: a partir de 35 anys L'organització es reserva el dret d'admissió així com el
dret d’expulsar a qualsevol participant que no segueixi
F – Veterans B: a partir de 45 anys les indicacions del organitzadors.
Diumenge 15 de juliol
G – Veterans C: a partir de 55 anys
10h Inici de les proves de circuit. Qualsevol cas no previst de força major serà resolt per
la comissió organitzadora.
Hi haurà dues MODALITATS, masculina i femenina 13h Lliurament dels premis per les autoritats
assistents a l’esdeveniment i clausura L’organització es reserva el dret de realitzar els canvis
que cregui necessaris durant les proves, fins a la
PROVES:
14h Paella suspensió de les mateixes si les circumstàncies així ho
1. Velocitat en corda sense fi de 30 metres de
recomanen.
recorregut (10 metres categoria alevins, 15 metres per
la categoría infantil i veterans B). REQUISITS PER PARTICIPAR:
L’organització es reserva el dret a modificar els horaris
Per participar en aquest campionat és condició
2. Resistència en corda sense fi de 80 metres de en funció de les necessitats de la competició.
indispensable estar en possessió de la Llicència de la
recorregut (60 metres per la categoria infantils i
Federació Catalana d’Espeleologia de l’any en curs o
veterans B). Els circuits tècnics instal·lats només podran ser
llicència habilitada de la Federació Catalana
utilitzats pels esportistes inscrits en aquest campionat
3. Circuit de progressió vertical en paret en el menor d’Espeleologia.
i només durant el temps que els hi sigui assignat per a
temps possible i complint les prescripcions tècniques i
la realització de les diferents proves. Un cop acabat el
normes de seguretat previstes en el Reglament de S’haurà d’emplenar una declaració jurada de capacitat
campionat els circuits restaran tancats per a qualsevol
Competicions que estableix la Federació: física i coneixements tècnics per participar en
ús.
Categoria Infantil entre 10 i 15 metres. competicions oficials del calendari de la Federació
Categoria Juvenil i Veterans B entre 50 i 60 metres. Catalana d’Espeleología.
Els ajudants en les proves de resistència hauran de dur
Categoria Majors i Veterans A entre 60 i 80 metres.
Casc i arnes.
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ: FITXA D’INSCRIPCIÓ
La data límit per inscriure’s serà el 01 de juliol de 2019 PROVES A LES QUALS ES VOL PARTICIPAR:
a les 19 hores. No s’acceptarà ni es tramitarà cap Velocitat
inscripció rebuda amb posterioritat a aquesta data. DADES PERSONALS
S'ha d'omplir la fitxa d'inscripció adjunta i fer-la Resistència
arribar, Nom:............................................................................. Circuit
juntament amb la declaració jurada de capacitat
física i tècnica, a: MODALITAT A LA QUAL PARTICIPA:
Cognoms.......................................................................
Associació Esportiva Speleocorb Modalitat masculina
speleocorb@gmail.com DNI:............................................................................... Modalitat femenina
El preu de participació al Campionat serà: CATEGORIA A LA QUAL PARTICIPA:
Adults: 12€ Domicili.........................................................................
Infantils i Juvenils: 6€ Alevins
...................................................................................... Infantils
S’hauran d’abonar mitjançant un ingrés al compte:
IBAN ES60 0182 8173 1102 0001 1896 Juvenils
CP:.................................................................................
Majors
Desprès del lliurament de premis es farà una “paella”.
Qui vulgui pot apuntar-se abans del dia 10 de juliol per Població:........................................................................ Veterans A
correu electrònic a: speleocorb@gmail.com Veterans B
PREU PAELLA: Tel:................................................................................ Marqueu una sola categoria.
Adults: no inscrits 8€
Infants: 5€ / arròs o macarrons, inclou beguda. Data naixement:...........................................................
...........................,a..............de....................de 2019
Organitza: Correu electrònic..........................................................
Signatura

Pertany al Club:............................................................

Patrocinen:
......................................................................................
Enviar a: speleocorb@gmail.com
Data d’expedició de la llicència:.................................... Durant la prova hi haurà avituallament líquid per als
participants.