You are on page 1of 31
TIEU CHUAN NGANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA ViéT NAM |DUONG GIAO THONG NONG THON TIEU CHUAN THIET KE 22TCN 210-92 Co hiéu tue ta 1/1/1993 (Ban hank theo Quyét dink s6 2636 QB/KHKT ngay 25/11/1992 ciia B6 GTVT) CHUONG | NHUNG QUY B]NH CHUNG Di’u 1.1. Mang lu6i dutmg giao thong nong thon 1a bo phan giao thong dia phuong néi tip voi he thong dung quéc gia nhim phuc vu sin xudt Nong - Lam - New nghiép va phye vy giao lwu kinh té - van hda - x hoi cla cdc lang xa, thon xém, Mang IvGi nay nhar bao dim cho cde phuong tién ca gidi loai trung, nhe va xe thd so qua lai. Diéu 1.2. Quy hoach mang luéi dung n6ng thon phai thda man cdc you chu sau day: - Phuc vu truée mat dong thai oo xét t6i viée phat trién lau dai (dac biét d6i véi cong trinh clu cing...) thich hgp véi diéu kign cia dja phyong. - Phai két hop chat ché mang Ivéi giao thong vdi quy hoach tuéi tiéu ciia thiy loi (tan dung he thong dutng muong) - Két hgp chat ché vdi quy hoach khoanh ving san xudt nong nghi¢p va quy hoach dan cit phit hgp véi tap quan va dac thi kinh té dia phuong. Diéu 1.3. Dudng noi ti huyén toi xa va lién xa lA nhing dudng c6 xe co gidi qua lai thudng xuyén hoae ed tam quan trong huyén xa doi hdi eo yeu chu chit Iwgng cao nén khi thigt ké phai theo tiéu chudn ky thuat ting voi dung ep VI trong tiéu chudn TCVN-4054-85- Thiét ké dudng 6 tO (Phu luc 1) do Nha mutée quan ly (BO GTVT va Sé Giao thong). Khuyén khich cde dia phuong khi ed didu kign dau tu thl nén lam dudng od tiéu chudn ky thuat cao. Nhimg dudng con lai bao gdm dudng tit xa xudng thon, lién thon va tir thon ra canh dong (khu vie sin xudt) thi duge chia lam 2 logi dutng A va B Dieu 1.4. Dung loai A la dutmg cht yéu phuc vu cho céc phutong tign giao thong x gidi loai trung, tai trong truc tiéu chudn dé thiét ké cong trinh trén duémg JA 6T/ truc. Dutng loai B la dutng phyc vu cho cfc phuong tién giao théng thd so (xe stic vat kéo hotic xe co gidi nhe) od tii trong truc tiéu chun dé thiét ké la 2.5 Titrue va tai trong kiém todn 1a 1T/truc banh sat. itu 1.5. Xay dung dudng giao thong nong thon chi yéu dya vao nhu chu giao thong cia timg giai doan (hign dai, tuong lai phat trién...) ma xem xét, Iva chon loai dung da duge dé cap & Diu 1.3 va Ditu 1.4 sao cho phi hop véi kha nang dau tu va nhu cau khai the cin dia phwong. 100 sang: swat ub) Eh (1 = 0,15%) 340x 100° © (= 48) Boh’ —— ( ~ 0,3") 380.000 16 = 0,81 0,5 <5 = 0,81 < 10, vay tm thuse logi cd do cuing hitu han trén’ mat bing Mo men do tai trong 6 t6 sinh ra trong tim bé tong duge xe dinh theo cong thule (5.2) My = Pu (Ma + Mp Trong dé Py =P, ky = 3500 x 1,2 = 4200 daN, voi k = 1,2 (he 86 xung kich) Khi S= 0,81; . D Fe = 9 ~ 015 tra bang 5.1 duge: M, = —0,0545; M, = 0,256 Vay My = 4200(-0,0545+0,255)=8424N.em/em. Lue cAt do anh hudng cia tam bén eanh: iP gay Q=Q7 wily 250,81 va _ 100 * Lae” hie ‘Tra Bang 5.4 duge Q = 0,077. 077.4200 Vay 2.077 4200 _ 3,8daNiem 85 M6 men un & gitfa tim do anh hudng ca lye eft Q theo chu vi: i Mg Qe trong dé Mg =-0,254 (tra Bang 5.4 khi S =0,81) 0 Q= 3,8daN/icm Vay My =-0,254x3,8x100=-96,52daN.cm/om. Mo men téng cong do tai trong tinh todn va do tai trong tir céc tim ben canh truyén M = My + Mg = 842 + 96,52 = 745,48 daN.cm/em. Ung suat & gitta tim 6M 6x 745,48 * og iad 17,47daNlem? < [a] = 0,5x 45 = 22,5daNiem? 99 + YMp =2(A + uB)R, = 2(0,086+0,15x0,014)3750=660,6daN.cm/em DMy =2B + ZAP, = 2(0,014+0,15x0,086)3750=201,75daN.cm/em Ung su&t kéo udn trong lép mong do xe lu gay ra: 6M _ 6x660,8 we. ge Nhit vay cd thé cho lu Jam vige sau khi bé tong dat duge 70% cutng do thiét ke (sau khi dé bé tong khong 7-8ngay). = 6,88da/em* < [oc] = 12daN/em* o= Vi du 3: Hay kiém tra cng do oiia tim be tong xi mang lap ghép ding dé xay dung dutmg trong khu nha 6. Tam bé tong hinh 6 canh, chiéu day 16cm, kich thuéc nhu Hinh 3, duge ché tao 6 xi nghidp bang bé tong M350, cd cutng do kéo u6n tiéu chudn Ry =45daN/om?, dat trén lép mong day 15cm bang cat. Dat n&n dutng la dat 4 sét BY, = 340daN/em*, 4, = 0,3. Giai: TAi trong thiét ké cho dung 6 t6 trong khu nha la 0 t6 true sau 7T (By = 3500daN, D = 30cm) ‘Tam bé tong hink 6 canh dude tinh toan nhu tém tron ed duéng ‘kinh bing dugng kinh vong tron ndi tiép trong tam dé. (d = 2r = 200cm, xem Hinh 3) Hinh 4 la so d® tinh toan cia tém chju tai trong cia banh xe phan bé trén vong tron, vét banh tuong duong cd dung kinh D = 30cm, ap lve p = SdaN/em*, Q p=5daN/co® 2010 Hinh 3. Tém be tong 6 canh Hink 4 Sod tinh toon ede tam lép ghép hinh 6 canh. ‘Tai chu vi tam chju tée dung cia Ive edt Q tuong duong v6i phan Ic cia cae tam ben canh. - Xée dinh chi s6 S theo cong thite 5.1 98