JABATAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN A Margin Setting Bagi Mukasurat

3.0 cm

Langkah-langkah margin setting: 1. Klik New Blank Document 2. Klik File 3. Klik Page Setup 4. Taipkan margin bagi Top, Bottom, Left dan Right. 5. Anda akan mendapati paparan seperti rajah di bawah. 6. Kini, anda boleh menaip laporan Projek Pemasaran anda.

4.0 cm

2.5 cm

ATAU

3.0 cm

PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN B Format Kulit Depan Projek Pemasaran (Hard Cover) PROJEK PEMASARAN TAJUK SESI PENGAJIAN PTSB JABATAN PERDAGANGAN POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH LAPORAN PROJEK PEMASARAN TAJUK PROJEK NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 3 NAMA PENULIS 4 NAMA PENULIS 5 NO. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN SESI PENGAJIAN .

PENDAFTARAN NO.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN C Judul LAPORAN PROJEK PEMASARAN OLEH NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 1 NAMA PENULIS 3 NAMA PENULIS 4 NAMA PENULIS 5 NO. PENDAFTARAN TAJUK PROJEK Laporan akhir ini dikemukakan kepada Jabatan Perdagangan sebagai memenuhi sebahagian dari pada syarat penganugerahan Diploma Pemasaran POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH SESI PENGAJIAN No. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO. PENDAFTARAN NO.m/surat (huruf roman) i .

(NAMA PENILAI) Tarikh: ______________ ii . (NAMA PENYELARAS) Penyelaras Projek Pemasaran Tarikh: ______________ Pengesahan Penilai 1: (Tandatangan) «««««««««««««. (NAMA PENYELIA) Penyelia Projek Pemasaran Tarikh: ______________ Pengesahan Penyelaras Projek: (Tandatangan) «««««««««««««... (NAMA PENILAI) Tarikh: ______________ Pengesahan Penilai 2: (Tandatangan) «««««««««««««..JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN D Pengesahan P ensyarah PENGESAHAN Pengesahan Penyelia: (Tandatangan) «««««««««««««.

. GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««..JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN E Perakuan Pelajar PERAKUAN PELAJAR Laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan Diploma Pemasaran. (NAMA PENULIS 5) .. Kami mengaku.. bahawa Laporan Projek Pemasaran ini adalah hasil usaha dan kerjasama kami sendiri dengan bantuan pihak-pihak yang tertentu mengikut ketetapan Sukatan Kursus. (NAMA PENULIS 2) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««. (NAMA PENULIS 3) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««. P5714 Projek Pemasaran... (NAMA PENULIS 1) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««.. (NAMA PENULIS 4) GAMBAR PENULIS (Tandatangan) ««««««««««««..

JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN F Isi Kandungan ISI KANDUNGAN KANDUNGAN Judul Surat Pengesahan Pensyarah Perakuan Pelajar Dedikasi Penghargaan Ringkasan Eksekutif Isi Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Senarai Lampiran Senarai Singkatan (jika ada) BAB 1: PENGENALAN 1.6 Penilaian Saluran Agihan BAB 3: ANALISIS PELUANG DAN ISU 3.2 Latarbelakang Penubuhan Syarikat 1.1 Keputusan Produk 5.3 Penilaian Produk 2.2 Keputusan Harga 5.4 SWOT BAB 4: PERANCANGAN STRATEGI PEMASARAN 4.5 Penilaian Harga 2.1 Objektif Pemasaran 4.1.4 Penilaian Persaingan 2.3 Membangunkan Kelebihan Bersaing MUKASURAT i ii iii iv v vi vii viii ix x xi 1 2 3 5 6 7 10 BAB 5: PEMBANGUNAN PROGRAM TINDAKAN 5.2 Analisis Dalaman Syarikat 3.3 Analisis Luaran Syarikat 3.1 Pengenalan 2.1.1 Pengenalan 3.1 Pendahuluan 1.3 Keputusan Saluran Agihan dan Pengedaran 5.1 Pengenalan 1.3 Pengurusan Syarikat BAB 2: SITUASI PEMASARAN SEMASA 2.2 Skop persaingan dan Sasaran Pasaran 4.4 Keputusan Campuran Promosi BAB 6: ANGGARAN BELANJAWAN BAB 7: KAWALAN BAB 8: RUMUSAN DAN CADANGAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN vii .1.2 Huraian Pasaran 2.

1 3.1 Nadler¶s Critical Event Model Kesan Program Perkembangan Staf Taburan Responden Mengikut Jantina Kitaran Perakaunan 15 20 23 29 NOTA: Format bagi Senarai Jadual/Rajah SAMA seperti format di atas. viii No.m/surat (huruf roman) .1 1.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN G Senarai Jadual/Rajah SENARAI JADUAL 3 kali enter & terus taip M/SURAT NO. Mukasurat bagi setiap Senarai Jadual/Rajah hendaklah dibuat pada helaian yang berasingan. RAJAH TAJUK 1.2 2.

m/surat (huruf roman) . x No.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN H Senarai Lampiran SENARAI LAMPIRAN 3 kali enter & terus taip LAMPIRAN TAJUK A B C Sampel Borang Kaji Selidik Persepsi Pengguna Terhadap Produk Syarikat XYZ Gambar Proses Penghasilan Produk ABC Kerangka Persampelan NOTA: Format ini digunakan HANYA untuk Senarai Lampiran sahaja.

Faktor-faktor ini akan mempengaruhi kadar penggunaan petrol di negara ini.1.2 Peningkatan Permintaan Minyak Dunia a) b) Nota: Penggunaan bullet TIDAK DIBENARKAN. Antara faktorfaktor tersebut adalah: Setiap tajuk/sub tajuk mestilah ditabkan 1.1.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN I Format Penulisan dan Penomboran Bab. Cuba anda bayangkan. jika minyak petrol tiada bagaimana kereta boleh berjalan.1 Permulaan setiap perenggan mestilah sama dengan tajuk/sub tajuk dan perenggan yang berikutnya Faktor ± Faktor Harga Minyak Naik Minyak merupakan satu aset yang paling penting di dunia. .1 Spekulasi Iran Akan Di Serang a) b) 1. Setiap tajuk/sub tajuk mestilah ditabkan 1.

1 Pengenalan 2 kali enter & terus taip 4.0 cm 10 kali enter & terus tulis BAB 3 STRATEGI PEMASARAN 6 kali enter & terus taip 3. Strategi yang sesuai perlu dirangka sebelum memulakan perniagaan untuk memastikan ianya effektif dan menjamin keuntungan jangka masa panjang bagi syarikat.5 cm 1 3.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN J Kawasan Penulisan Bagi Mukasurat PERMULAAN SETIAP BAB 3. No.0 cm Pembangunan strategi merupakan satu kaedah yang akan digunakan oleh sesebuah 2 kali enter & terus taip perniagaan bagi meningkatkan jualan.0 cm .m/surat 2.

tahap proses dan tahap output. 3.3 Model Gelagat Pengguna Model kajian yang akan diaplikasikan ialah 4.5 cm 2 3. mengguna.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN K Kawasan Penulisan SELAIN Mukasurat Permulaan Bab.0 cm . memilih.0 cm 2 kali enter & terus taip 3.m/surat 2. Gelagat pengguna didefinisikan sebagai sesuatu kelakuan yang dipamerkan oleh pengguna dalam proses mencari. No.2 Aspek Gelagat Pengguna Dalam aspek gelagat pengguna. 3 kali enter & terus taip 3. syarikat menghadapi pelbagai masalah dalam memasarkan produk ke dalam pasaran. menilai dan melupuskan produk. Tahap input mempengaruhi pemikiran pengguna tentang keperluan produk dan mengandungi dua sumber maklumat utama yang perlu diambil perhatian oleh syarikat. Shiffman dan Kanuk (2003) telah menyatakan proses pembuatan keputusan pengguna boleh dilihat dalam tiga tahap iaitu tahap input.0 cm model ringkas pembuatan keputusan pengguna.

192 [Artikel] Jeanquart. G. Badariah Bt Ahmad (1990). R. Tesis Ph. Keberkesanan Program Perkembangan Staf di Politeknik KPTM. & Rudelius. (Tahun). McGraw-Hill/Irwin. Marketing. Artikel dalam Majalah & Jurnal Nama Pengarang. (20 Mei 2007) th . Arie. W. Akauntan.. E. Technology and immediacy of information [On-line] Di perolehi dari http://www. Journal of Social Work Studies.JABATAN PERDAGANGAN LAMPIRAN L Bibliografi / Rujukan BIBLIOGRAFI / RUJUKAN Buku Nama Penulis. 43 (3). Upper Saddle River. A. 6 ed. (Tahun). Diversity in the workforce and management models. Protecting yourself from evil E-mail. NJ: Pearson Education. Principles of Marketing. Kevin. (Tahun). Prentice Hall. PC Megazine. Marsha & Associate (1996). Judul. Alamat akses. I. Judul Manual. 11 ed. (2006). p. Puan Maisarah Bt Iskandar. Kotler. M. Universiti Utara Malaysia.bnet. S.D Sumber Elektronik Nama Penulis. Judul. Author. W. S. Tesis. Manual Prosedur Kerja Pengauditan Syarikat. Penerbit. Temuramah Nama orang yang ditemuramah. Rasid Taib (1997). (Tarikh@Bulan). (1996. P. 7th ed. (2000). J... 72-85. Jawatan (tarikh temuramah). Judul Artikel. Edisi..com Manual Nama Organisasi (Tahun). October 8). M/surat. Tempat Terbitan. (1998). & Peluchette. Nama Institusi. & Armstrong. Tendering and Estimating. Hartley. N. [Jurnal] Tesis Nama Penulis.Judul . Judul Buku. th Berkowitz. (1997).act.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful