You are on page 1of 24

BIÊN BẢN KIỂM TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010

KHU VỰC HÀ NAM

TỈNH,
STT TÊN TRẠM QUẬN, HUYỆN
THÀNH PHỐ
1 An Lão Hà Nam Bình Lục
2 An Nội Hà Nam Bình Lục
3 Thanh Liêm Hà Nam Thanh Liêm
4 Thanh Thủy Hà Nam Thanh Liêm
5 Trịnh Xá Hà Nam Bình Lục
6 TTNon Hà Nam Thanh Liêm
7 Vũ Bản Hà Nam Bình Lục
8 XM Hoàng Long Hà Nam Thanh Liêm
9 Liêm Chung Hà Nam Tp. Phủ Lý
10 Ngọc Lũ Hà Nam Bình Lục
11 La Sơn Hà Nam Bình Lục
12 Thanh Hải Hà Nam Thanh Liêm
13 Liêm Sơn Hà Nam Thanh Liêm
14 Liêm Tuyền Hà Nam Thanh Liêm
15 Lý Nhân Hà Nam Lý Nhân
16 Nguyên Lý Hà Nam Lý Nhân
17 Nhân Thịnh Hà Nam Lý Nhân
18 Phú Phúc Hà Nam Lý Nhân
19 Nhân Đạo Hà Nam Lý Nhân
20 Thanh Hương Hà Nam Thanh Liêm
21 Thanh Bình Hà Nam Thanh Liêm
22 Thanh Liêm 2 Hà Nam Thanh Liêm
23 Liêm Cần Hà Nam Thanh Liêm
24 Kiện Khê Hà Nam Thanh Liêm
25 Hưng Công Hà Nam Bình Lục
26 Đinh Xá Hà Nam Bình Lục
27 Chợ Chanh Hà Nam Lý Nhân
28 Chính Lý Hà Nam Lý Nhân
29 Chân Lý Hà Nam Lý Nhân
30 Cầu Không Hà Nam Lý Nhân
31 Bồ Đề Hà Nam Bình Lục
32 Bình Lục Hà Nam Bình Lục
33 Bình Lục 2 Hà Nam Bình Lục
34 Tiến Thắng Hà Nam Lý Nhân
35 Tràng An Hà Nam Bình Lục
36 Thanh Nguyên Hà Nam Thanh Liêm
37 Tiêu Động Hà Nam Bình Lục
BIÊN BẢN KIỂM TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NAM

TỈNH,
STT TÊN TRẠM QUẬN, HUYỆN
THÀNH PHỐ
1 Bắc Phủ Lý Hà Nam Tp. Phủ Lý
2 Liêm Chính Hà Nam Tp. Phủ Lý
3 Thanh Châu Hà Nam Tp. Phủ Lý
4 Bút Sơn Hà Nam Kim Bảng
5 Nam Châu Giang Hà Nam Tp. Phủ Lý
6 Châu Sơn Hà Nam Tp. Phủ Lý
7 Phủ Lý PT Hà Nam Tp. Phủ Lý
8 Chợ Phủ Lý Hà Nam Tp. Phủ Lý
9 Phủ Lý TV Hà Nam Tp. Phủ Lý
10 Châu Sơn 2 Hà Nam Tp. Phủ Lý
11 Thi Sơn Hà Nam Kim Bảng
12 Phủ Lý 3 Hà Nam Tp. Phủ Lý
13 Thanh Sơn Hà Nam Kim Bảng
14 Tân Sơn Hà Nam Kim Bảng
15 Tiên Tân Hà Nam Duy Tiên
16 Chợ Sàng Hà Nam Kim Bảng
17 Bạch Thượng Hà Nam Duy Tiên
18 Đọi Sơn Hà Nam Duy Tiên
19 Châu Giang Hà Nam Duy Tiên
20 Yên Lệnh Hà Nam Duy Tiên
21 Tiên Ngoại Hà Nam Duy Tiên
22 Đồng Văn Hà Nam Duy Tiên
23 Tiên Hiệp Hà Nam Duy Tiên
24 Tiên Nội Hà Nam Duy Tiên
25 Lê Hồ Hà Nam Kim Bảng
26 Duy Minh Hà Nam Duy Tiên
27 Đồng Hóa Hà Nam Kim Bảng
28 Kim Bảng Hà Nam Kim Bảng
29 Khả Phong Hà Nam Kim Bảng
30 Hợp Lý Hà Nam Lý Nhân
31 Trác Văn Hà Nam Duy Tiên
32 Duy Tiên Hà Nam Duy Tiên
33 Đại Cương Hà Nam Kim Bảng
34 Ba Sao Hà Nam Kim Bảng
35 Đài Hoa Sen Hà Nam Kim Bảng
36 Chợ Lương Hà Nam Duy Tiên
37 Hoàng Tây Hà Nam Kim Bảng
38 Hoàng Đông Hà Nam Duy Tiên
TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NAM

SỐ LẦN NGÀY
THÁNG 6 THỰC HIỆN
1 24/06/10
1 14/06/10
1 09/06/10
1 21/06/10
1 25/06/10
1 18/06/10
1 16/06/10
1 09/06/10
1 10/06/10
1 17/06/10
1 12/06/10
1 22/06/10
1 13/06/10
1 05/06/10
1 27/06/10
1 13/06/10
1 08/06/10
1 03/06/10
1 01/06/10
1 07/06/10
1 19/06/10
1 07/06/10
1 06/06/10
1 21/06/10
1 14/06/10
1 05/06/10
1 02/06/10
1 13/06/10
1 04/06/10
1 04/06/10
1 15/06/10
1 11/06/10
1 18/06/10
1 01/06/10
1 27/06/10
1 23/06/10
1 12/06/10
TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NAM

SỐ LẦN NGÀY
THÁNG 6 THỰC HIỆN
1 22/06/10
1 17/06/10
1 25/06/10
1 21/06/10
1 15/06/10
1 16/06/10
1 14/06/10
1 14/06/10
1 15/06/10
1 17/06/10
1 24/06/10
1 23/06/10
1 18/06/10
1 02/06/10
1 22/06/10
1 18/06/10
1 23/06/10
1 14/06/10
1 23/06/10
1 13/06/10
1 10/06/10
1 10/06/10
1 03/06/10
1 24/06/10
1 17/06/10
1 02/06/10
1 15/06/10
1 15/06/10
1 22/06/10
1 14/06/10
1 14/06/10
1 11/06/10
1 17/06/10
1 02/06/10
1 01/06/10
1 24/06/10
1 21/06/10
1 18/06/10
BIÊN BẢN KIỂM TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

TỈNH,
STT TÊN TRẠM QUẬN, HUYỆN
THÀNH PHỐ

1 Tình Quang Hà Nội Long Biên


2 Thôn Trạm Hà Nội Long Biên
3 Nguyễn Văn Cừ 3 Hà Nội Long Biên
4 PlassChem Hà Nội Long Biên
5 Ngô Gia Khảm Hà Nội Long Biên
6 Giang Biên Hà Nội Long Biên
7 Ga Gia Lâm Hà Nội Long Biên
8 Cự Khối Hà Nội Long Biên
9 Bồ Đề 2 Hà Nội Long Biên
10 Bồ Đề Hà Nội Long Biên
11 Thượng Thanh Hà Nội Long Biên
12 Nguyễn Sơn Hà Nội Long Biên
13 Đức Giang Hà Nội Long Biên
14 Gia Thượng Hà Nội Long Biên
15 Đức Giang 2 Hà Nội Long Biên
16 Học Viện Hậu Cần Hà Nội Long Biên
17 ĐT Ngọc Thụy Hà Nội Long Biên
18 CN Sài Đồng Hà Nội Long Biên
19 137 Siwings Hà Nội Long Biên
20 Ngọc Thụy Hà Nội Long Biên
21 Ngọc Lâm 3 Hà Nội Long Biên
22 Ngọc Lâm 2 Hà Nội Long Biên
23 Ngọc Lâm 4 Hà Nội Long Biên
24 Nguyễn Văn Cừ Hà Nội Long Biên
25 Nguyễn Văn Cừ 2 Hà Nội Long Biên
26 Phúc Lợi Hà Nội Long Biên
27 Phúc Đồng Hà Nội Long Biên
28 Sài Đồng Hà Nội Long Biên
29 Sài Đồng 2 Hà Nội Long Biên
30 Sài Đồng 3 Hà Nội Long Biên
31 Sân bay Gia Lâm Hà Nội Long Biên
32 Thạch Cầu Hà Nội Long Biên
33 Ngô Gia Tự Hà Nội Long Biên
34 Ngọc Lâm Hà Nội Long Biên
35 BSC Gia Lâm Hà Nội Long Biên
TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

SỐ LẦN
NGÀY
THÁNG 6 THỰC HIỆN

1 13/06/10
1 12/06/10
1 12/06/10
1 11/06/10
1 11/06/10
1 09/06/10
1 09/06/10
1 08/06/10
1 08/06/10
1 06/06/10
1 06/06/10
1 05/06/10
1 05/06/10
1 04/06/10
1 04/06/10
1 03/06/10
1 03/06/10
1 02/06/10
1 02/06/10
1 19/06/10
1 20/06/10
1 21/06/10
1 20/06/10
1 19/06/10
1 18/06/10
1 18/06/10
1 17/06/10
1 17/06/10
1 16/06/10
1 14/06/10
1 15/06/10
1 15/06/10
1 14/06/10
1 14/06/10
1 10/06/10
BIÊN BẢN KIỂM TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

SỐ LẦN
TỈNH,
STT TÊN TRẠM QUẬN, HUYỆN
THÀNH PHỐ THÁNG 6
1 Ngã Tư Sở Hà Nội Thanh Xuân 1
2 Thanh Xuân CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
3 Nguyễn Trãi CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
4 Nguyễn Trãi Hà Nội Thanh Xuân 1
5 Nguyễn Ngọc Nại 2 Hà Nội Thanh Xuân 1
6 Thanh Xuân Bắc Hà Nội Thanh Xuân 1
7 Nguyễn Ngọc Nại 2 Hà Nội Thanh Xuân 1
8 Nguyễn Trãi Hà Nội Thanh Xuân 1
9 BSC Thượng Đình Hà Nội Thanh Xuân 1
10 Ngụy Như Kon Tum Hà Nội Thanh Xuân 1
11 Nguyễn Trãi CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
12 Khương Trung Hà Nội Thanh Xuân 1
13 Kim Giang 3 Hà Nội Thanh Xuân 1
14 Kim Giang 2 Hà Nội Thanh Xuân 1
15 Bùi Xương Trạch CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
16 Hạ Đình Cbo Hà Nội Thanh Xuân 1
17 Hạ Đình 3 Hà Nội Thanh Xuân 1
18 Khương Trung Hà Nội Thanh Xuân 1
19 Hạ Đình Hà Nội Thanh Xuân 1
20 Nguyễn Viết Xuân CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
21 Hạ Đình CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
23 Thanh Xuân CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
24 Nguyễn Trãi Hà Nội Thanh Xuân 1
25 Khương Đình 3 Hà Nội Thanh Xuân 1
26 Lê Trọng Tấn CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
27 Nguyễn Ngọc Nại 2 CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
28 Ngã Tư Sở CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
29 Hạ Đình CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
30 Triệu Việt Vương Hà Nội Hai Bà Trưng 1
31 Lê Gia Định CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
32 Trần Khát Chân Hà Nội Hai Bà Trưng 1
33 Chùa Liên Phái CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
34 Quan Nhân 2 CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
35 Minh Khai 4 CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
36 Nguyễn Viết Xuân CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
37 Bạch Mai Micro Hà Nội Hai Bà Trưng 1
38 Quỳnh Lôi 2 CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
39 Thanh Lương CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
40 Lê Ngọc Hân CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
41 Trung Hòa CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
42 Võ Thị Sáu Hà Nội Hai Bà Trưng 1
43 Tô Hoàng CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
44 Phố Vọng 2 CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
45 Giải Phóng CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
46 TV Bách Khoa Cbo Hà Nội Hai Bà Trưng 1
47 Lê Duẩn CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
48 Pico CBO Hà Nội Thanh Xuân 1
49 Viện Giải Phẫu Hà Nội Hai Bà Trưng 1
50 Trần Đại Nghĩa CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
51 Vân Hồ CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

NGÀY
THỰC HIỆN
01/06/10
01/06/10
01/06/10
01/06/10
01/06/10
02/06/10
02/06/10
02/06/10
02/06/10
02/06/10
02/06/10
03/06/10
03/06/10
03/06/10
03/06/10
04/06/10
04/06/10
04/06/10
04/06/10
04/06/10
04/06/10
04/06/10
05/06/10
05/06/10
05/06/10
06/06/10
06/06/10
07/06/10
07/06/10
08/06/10
09/06/10
11/06/10
12/06/10
13/06/10
14/06/10
14/06/10
15/06/10
16/06/10
17/06/10
17/06/10
17/06/10
19/06/10
19/06/10
19/06/10
19/06/10
19/06/10
20/06/10
24/06/10
25/06/10
25/06/10
BIÊN BẢN KIỂM TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 5 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

SỐ LẦN
TỈNH,
STT TÊN TRẠM QUẬN, HUYỆN
THÀNH PHỐ THÁNG 5
1 Hoàng Văn Thái Hà Nội Thanh Xuân 1
2 Hacinco Hà Nội Thanh Xuân 1
3 Hạ Đình Hà Nội Thanh Xuân 1
4 HVPKKQ Hà Nội Thanh Xuân 1
5 Khương Đình Hà Nội Thanh Xuân 1
6 Khuất Duy Tiến Hà Nội Thanh Xuân 1
7 Khương Đình 4 Hà Nội Thanh Xuân 1
8 Khương Đình 3 Hà Nội Thanh Xuân 1
9 Khương Trung Hà Nội Thanh Xuân 1
10 Khương Trung 4 Hà Nội Thanh Xuân 1
11 Khương Trung 3 Hà Nội Thanh Xuân 1
12 Khương Trung 2 Hà Nội Thanh Xuân 1
13 Kim Giang Hà Nội Thanh Xuân 1
14 Lương Thế Vinh Hà Nội Thanh Xuân 1
15 Ngã Tư Sở Hà Nội Thanh Xuân 1
16 Ngụy Như Kon Tum Hà Nội Thanh Xuân 1
17 Hoàng Đạo Thành Hà Nội Thanh Xuân 1
18 Nguyễn Ngọc Nại Hà Nội Thanh Xuân 1
19 Phương Liệt 2 Hà Nội Thanh Xuân 1
20 Quan Nhân Hà Nội Thanh Xuân 1
21 Thanh Xuân Bắc Hà Nội Thanh Xuân 1
22 Thượng Đình Hà Nội Thanh Xuân 1
23 Triều Khúc 2 Hà Nội Thanh Xuân 1
24 Vũ Hữu Hà Nội Thanh Xuân 1
25 Vương Thừa Vũ Hà Nội Thanh Xuân 1
26 Phương Liệt Hà Nội Thanh Xuân 1
27 Phùng Khoang Hà Nội Thanh Xuân 1
28 Nhân Chính 2 Hà Nội Thanh Xuân 1
29 Nguyễn Tuân Hà Nội Thanh Xuân 1
30 Nguyễn Tuân 2 Hà Nội Thanh Xuân 1
31 Nguyễn Trãi 2 Hà Nội Thanh Xuân 1
32 Nguyễn Trãi 4 Hà Nội Thanh Xuân 1
33 Nguyễn Trãi Hà Nội Thanh Xuân 1
34 Nguyễn Quý Đức Hà Nội Thanh Xuân 1
35 Giáp Nhất Hà Nội Thanh Xuân 1
36 Fafilm Hà Nội Thanh Xuân 1
37 Dạy Nghề Số 10 Hà Nội Thanh Xuân 1
38 Cự Lộc Hà Nội Thanh Xuân 1
39 Chiến Thắng Hà Nội Thanh Xuân 1
40 Bùi Xương Trạch Hà Nội Thanh Xuân 1
RA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 5 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

NGÀY
THỰC HIỆN
05/06/10
17/06/10
17/06/10
08/06/10
24/06/10
02/06/10
28/06/10
24/06/10
09/06/10
23/06/10
23/06/10
21/06/10
09/06/10
13/06/10
10/06/10
02/06/10
23/06/10
12/06/10
30/06/10
18/06/10
14/06/10
29/06/10
16/06/10
21/06/10
11/06/10
13/06/10
20/06/10
03/06/10
25/06/10
14/06/10
13/06/10
02/06/10
03/06/10
12/06/10
27/06/10
26/06/10
16/06/10
27/06/10
17/06/10
26/06/10
BIÊN BẢN KIỂM TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

TỈNH, SỐ LẦN
STT TÊN TRẠM QUẬN, HUYỆN
THÀNH PHỐ THÁNG 6
1 Ga Long Biên Hà Nội Hoàn Kiếm 1
2 Hàng Chiếu Hà Nội Hoàn Kiếm 1
3 Mai Hắc Đế Hà Nội Hoàn Kiếm 1
4 Hồng Hà Hà Nội Hoàn Kiếm 1
5 Phan Chu Trinh Hà Nội Hoàn Kiếm 1
6 Tân Ấp Hà Nội Hoàn Kiếm 1
7 Liên Trì Hà Nội Hoàn Kiếm 1
8 Hàng Lược Hà Nội Hoàn Kiếm 1
9 Phủ Doãn Hà Nội Hoàn Kiếm 1
10 Hàng Vải Hà Nội Hoàn Kiếm 1
11 Lý Nam Đế Hà Nội Hoàn Kiếm 1
12 Cầu Đất Hà Nội Hoàn Kiếm 1
13 Hai Bà Trưng Hà Nội Hoàn Kiếm 1
14 Vạn Kiếp Hà Nội Hoàn Kiếm 1
15 Viện 108 Hà Nội Hoàn Kiếm 1
16 Ngô Quyền Hà Nội Hoàn Kiếm 1
17 Metropole Hà Nội Hoàn Kiếm 1
18 Nhà Chung Hà Nội Hoàn Kiếm 1
19 Phúc Tân Hà Nội Hoàn Kiếm 1
20 Ngô Văn Sở Hà Nội Hoàn Kiếm 1
21 Hàm Long Hà Nội Hoàn Kiếm 1
22 Chương Dương Độ Hà Nội Hoàn Kiếm 1
23 Yết Kiêu Hà Nội Hoàn Kiếm 1
24 Lý Thường Kiệt Hà Nội Hoàn Kiếm 1
25 Đặng Thái Thân Hà Nội Hoàn Kiếm 1
26 Bờ Hồ Hà Nội Hoàn Kiếm 1
27 Cầu Chương Dương Hà Nội Hoàn Kiếm 1
28 Hà Nội Tower Hà Nội Hoàn Kiếm 1
29 Hàng Bài Hà Nội Hoàn Kiếm 1
30 Hàng Bông Hà Nội Hoàn Kiếm 1
31 Hàng Nón Hà Nội Hoàn Kiếm 1
32 Hàng Ngang Hà Nội Hoàn Kiếm 1
33 Hàng Giấy Hà Nội Hoàn Kiếm 1
34 Hàng Vôi Hà Nội Hoàn Kiếm 1
35 Hilton Hà Nội Hoàn Kiếm 1
36 Hội Vũ Hà Nội Hoàn Kiếm 1
37 Melia Hotel Hà Nội Hoàn Kiếm 1
38 Melia Office Hà Nội Hoàn Kiếm 1
39 Nguyễn Hữu Huân Hà Nội Hoàn Kiếm 1
40 Phan Bội Châu Hà Nội Hoàn Kiếm 1
41 Sông Hồng Hà Nội Hoàn Kiếm 1
42 SVĐ Long Biên Hà Nội Hoàn Kiếm 1
43 Phùng Hưng Hà Nội Hoàn Kiếm 1
44 Trần Nhật Duật Hà Nội Hoàn Kiếm 1
45 Trần Quang Khải Hà Nội Hoàn Kiếm 1
46 Tung Sing Hà Nội Hoàn Kiếm 1
47 Vietcombank Hà Nội Hoàn Kiếm 1
VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

NGÀY
THỰC HIỆN
02/06/10
03/06/10
04/06/10
05/06/10
06/06/10
07/06/10
08/06/10
09/06/10
10/06/10
11/06/10
12/06/10
14/06/10
15/06/10
16/06/10
17/06/10
18/06/10
19/06/10
20/06/10
21/06/10
22/06/10
23/06/10
24/06/10
25/06/10
26/06/10
30/06/10
07/06/10
18/06/10
16/06/10
16/06/10
27/06/10
29/06/10
30/06/10
27/06/10
26/06/10
13/06/10
13/06/10
24/06/10
24/06/10
08/06/10
08/06/10
03/06/10
01/06/10
03/06/10
10/06/10
10/06/10
09/06/10
09/06/10
BIÊN BẢN KIỂM TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

TỈNH,
STT TÊN TRẠM QUẬN, HUYỆN
THÀNH PHỐ
1 Cầu Bươu Hà Nội Thanh Trì
2 Đại Áng Hà Nội Thanh Trì
3 Đông Mỹ Hà Nội Thanh Trì
4 Đường 70 Hà Nội Thanh Trì
5 Hữu Hòa Hà Nội Thanh Trì
6 Ngọc Hồi Hà Nội Thanh Trì
7 Pháp Vân 2 Hà Nội Thanh Trì
8 Tả Thanh Oai Hà Nội Thanh Trì
9 Thanh Liệt Hà Nội Thanh Trì
10 Thanh Liệt 2 Hà Nội Thanh Trì
11 Triều Khúc Hà Nội Thanh Trì
12 Tứ Hiệp 2 Hà Nội Thanh Trì
13 Văn Điển Hà Nội Thanh Trì
14 Vạn Phúc Hà Nội Thanh Trì
15 Vĩnh Quỳnh Hà Nội Thanh Trì
16 Vĩnh Quỳnh 2 Hà Nội Thanh Trì
Ỳ THÁNG 6 NĂM 2010

SỐ LẦN NGÀY
THÁNG 6 THỰC HIỆN
1 12/06/10
1 05/06/10
1 06/06/10
1 10/06/10
1 12/06/10
1 11/06/10
1 11/06/10
1 14/06/10
1 15/06/10
1 11/06/10
1 06/06/10
1 07/06/10
1 17/06/10
1 20/06/10
1 23/06/10
1 25/06/10
BIÊN BẢN ỨNG CỨU ĐỘT XUẤT THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

TỈNH, SỐ LẦN
STT TÊN TRẠM QUẬN, HUYỆN
THÀNH PHỐ THÁNG 6
1 Ngã Tư Vọng Hà Nội Hai Bà Trưng 1
2 Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai 1
3 Nguyễn Đức Cảnh Hà Nội Hoàng Mai 1
4 Hoàng Mai Hà Nội Hoàng Mai 1
5 Đền Lừ Hà Nội Hoàng Mai 1
6 Đền Lừ Hà Nội Hoàng Mai 1
7 Phố Mai Động Hà Nội Hoàng Mai 1
8 Phố Mai Động Hà Nội Hoàng Mai 1
9 Lê Gia Định CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
10 Ngõ Quỳnh Hà Nội Hai Bà Trưng 1
11 Lương Thế Vinh Hà Nội Thanh Xuân 1
12 Ngõ Quỳnh 2 Hà Nội Hai Bà Trưng 1
13 Phù Đổng Thiên Vương Hà Nội Hai Bà Trưng 1
14 Trần Cao Vân Hà Nội Hai Bà Trưng 1
15 Minh Khai Hà Nội Hai Bà Trưng 1
16 Lê Ngọc Hân CBO Hà Nội Hai Bà Trưng 1
17 Phù Đổng Thiên Vương Hà Nội Hai Bà Trưng 1
18 Thanh Lương Hà Nội Hai Bà Trưng 1
CỨU ĐỘT XUẤT THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

NGÀY
THỰC HIỆN
01/06/10
01/06/10
01/06/10
01/06/10
02/06/10
02/06/10
02/06/10
02/06/10
02/06/10
02/06/10
03/06/10
03/06/10
03/06/10
03/06/10
03/06/10
03/06/10
04/06/10
04/06/10
BIÊN BẢN KIỂM TRA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

SỐ LẦN
TỈNH,
STT TÊN TRẠM QUẬN, HUYỆN
THÀNH PHỐ THÁNG 6
1 Lệ Chi Hà Nội Gia Lâm 1
2 Trâu Quỳ 2 Hà Nội Gia Lâm 1
3 Xuân Dục Hà Nội Gia Lâm 1
4 Dương Hà Hà Nội Gia Lâm 1
5 Yên Viên Hà Nội Gia Lâm 1
6 Yên Thường Hà Nội Gia Lâm 1
7 Trâu Quỳ Hà Nội Gia Lâm 1
8 Phù Đổng Hà Nội Gia Lâm 1
9 Phố Keo Hà Nội Gia Lâm 1
10 Ninh Hiệp Hà Nội Gia Lâm 1
11 Kiêu Kỵ Hà Nội Gia Lâm 1
12 Dương Xá Hà Nội Gia Lâm 1
13 Dương Quang Hà Nội Gia Lâm 1
14 Đình Xuyên Hà Nội Gia Lâm 1
15 Đa Tốn Hà Nội Gia Lâm 1
16 Cống Thôn Hà Nội Gia Lâm 1
17 Cổ Bi Hà Nội Gia Lâm 1
18 Cổ Bi 2 Hà Nội Gia Lâm 1
19 Cầu Đuống Hà Nội Gia Lâm 1
20 Bát Tràng Hà Nội Gia Lâm 1
21 Bát Tràng 2 Hà Nội Gia Lâm 1
22 Đặng Xá Hà Nội Gia Lâm 1
RA, VỆ SINH ĐỊNH KỲ THÁNG 6 NĂM 2010
KHU VỰC HÀ NỘI

NGÀY
THỰC HIỆN

15/06/10
15/06/10
17/06/10
18/06/10
16/06/10
17/06/10
18/06/10
16/06/10
19/06/10
20/06/10
21/06/10
22/06/10
26/06/10
26/06/10
27/06/10
25/06/10
24/06/10
21/06/10
23/06/10
25/06/10
30/06/10
29/06/10