You are on page 1of 1

Archanioł Boży Gabryjel

# # 3 Dj j D7
œ œ
G D B7 e
j A D

& 4 œ œ œ œ J J œ œ œJ œ œ œ
1. A - rcha - nioł Bo - ży Ga - bry - jel, po - słan do Pa-
2. Pa - nna się wie - lce zdu - mia - ła z po - se - lstwa, któ-

## j j A j j j
œ œj
b7 D b A D G D A

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
nny Ma - ry - jej. Z ma - je - sta - tu Tró - jcy Świę - tej,
re sły - sza - ła; Po - ko - rniuch - no się skło - ni - ła,

# # Dj j b j j j œj œ
G e D A D D7

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
tak spra - wo - wał po - se - lstwo - k'Niej: Zdro - waś Pa - nno,
ja - ko Pa - nna świą - to - bli - wa; Za - smu - ci - ła

# # Gœ j j j A
D B7 e A b f
# D
œ œ œ œ
& J J J œ œ œ œ œ œ œ
ła - skiś pe - łna, Pan jest z To - bą, to rzecz pe - wna.
się z tej mo - wy, nic nie rze - kła A - nio - ło - wi.

3. Ale poseł z wysokości, napełnion Boskiej mądrości,


Rzekł Jej: "Nie bój się, Maryja, Najszczęśliwszaś, Panno miła;
Nalazłaś łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna.
4. Jezus nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego;
Wielki z strony człowieczeństwa, a niezmierny z strony Bóstwa,
Wieczny Syn Ojca wiecznego, Zbawiciel świata całego.
5. Bogu Ojcu wszechmocnemu, Synowi Jego miłemu
I Duchowi Najświętszemu, Bogu w Trójcy jedynemu
Dziękujmy w uniżoności za ten cud Jego miłości.
MSZA ŚWIĘTA
PIEŚNI
WIARA / SIGISMUNDUS