You are on page 1of 24

วารสารคนทางาน มีนาคม 2562

วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 1]

พบ ‘ผู้หญิงมี แรงงานประมงพม่าไกล่เกลี่ย พบรายได้ CEO บริษัท ญี่ปุ่นเตรียมใช้


ลูก’ ขาดโอกาส ได้รับค่าแรงเพียง 70,000 ชั้นนาในสหรัฐฯ สูงกว่า ระบบค่าแรงขั้นต่า
ในตลาดแรงงาน บาท หลังพนักงานตรวจ พนักงานหลักพันเท่า เท่ากันทั่วประเทศ
[หน้า 10] แรงงานเคยสั่งนายจ้างจ่าย [หน้า 18] [หน้า 22]
209,600 บาท [หน้า 15]
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 2]

รอบโลกแรงงาน
กระทรวงแรงงานญี่ปนอาจผ่ ุ่ อนปรนกฎ กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ แถลงว่าอาจเพิ่มเกณฑ์
ข้ อบังคับที่ใช้ กับชาวต่ างชาติท่ มี ารับการ การเกษี ยณอายุและอายุการจ้ างงานใหม่ หลัง
ฝึ กฝนทักษะที่ญ่ ปี นุ่ ประชาชนยังคงมีสขุ ภาพแข็งแรงแม้ อายุจะมาก
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของ ขึ ้นและยังคงทางานได้ เป็ นอย่างดี คาแถลง
ญี่ปนุ่ กาลังพิจารณาทีจ่ ะผ่อนปรนกฎข้ อบังคับ ดังกล่าวมีขึ ้นหลังคณะทางานซึง่ ประกอบด้ วย
เกี่ยวกับชาวต่างชาติที่มารับการฝึ กฝนทักษะใน ตัวแทนจากรัฐบาล สหภาพแรงงาน และ
การทางานที่ญี่ปนุ่ ภาคเอกชนได้ เห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่มเกณฑ์
เกษียณอายุและการจ้ างงานใหม่ให้ สงู ขึ ้น แม้ วา่
ทังนี
้ ้ตามระบบที่ใช้ ในปั จจุบนั ผู้วา่ จ้ างจะต้ อง จะยังไม่มีการเปิ ดเผยว่าจะเพิ่มขึ ้นเป็ นเท่าไหร่
จัดทาแผนฝึ กอบรมโดยละเอียดสาหรับ ปั จจุบนั อายุของการเกษียณของสิงคโปร์ อยูท่ ี่ 62
ชาวต่างชาติที่มารับการฝึ กฝนทักษะแต่ละคน ปี และอายุสาหรับการจ้ างงานใหม่อยูท่ ี่ 67 ปี
แต่วา่ บริ ษัทขนาดกลางและขนาดย่อมมัก
เรี ยกร้ องให้ ชาวต่างชาติคนหนึง่ ๆ ทางานหลาย ที่มา: straitstimes.com, 5/3/2019
อย่าง นอกจากนี ้ เกษตรกรในพื ้นที่บางส่วนของ ฟิ ลิปปิ นส์ ออกระเบียบหากเจ้ าหน้ าที่รัฐแอบ
ญี่ปนเรี ุ่ ยกร้ องให้ เพิม่ ความยืดหยุน่ เรื่ องนี ้ เล่ นเกมส์ ในเวลางาน อาจถูกสั่งพักงานนาน
เนื่องจากชาวต่างชาติเหล่านี ้แทบไม่มีอะไรทา 1 ปี
ในช่วงฤดูหนาว
เมื่อต้ นเดือน มี.ค. 2019 คณะกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่กระทรวงแรงงานฯ จะหารื อกับ ข้ าราชการพลเรื อนของฟิ ลปิ ปิ นส์ (CSC) ได้ ออก
ผู้เชี่ยวชาญถึงความคิดเห็นที่มตี อ่ ระบบ และหวัง ประกาศระบุถงึ ความผิดตามกฎหมาย หาก
ที่จะยื่นข้ อเสนอของพวกตนให้ ได้ ภายในสิ ้นเดือน พบว่าเจ้ าหน้ าที่รัฐแอบเล่นเกมส์ออนไลน์ในเวลา
เม.ย. 2019 งาน อาจเจอการลงโทษสูงสุดถึงขันพั ้ กงานเป็ น
เวลา 1 ปี
ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 3/3/2019
ที่มา: economictimes.indiatimes.com,
สิงคโปร์ เตรียมเพิ่มอายุเกษียณ
6/3/2019
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 3]

พบคนทางานหญิงจีนโดยเฉลี่ย มีรายได้ สัปดาห์และพยายามนอนชดเชยนัน้ มักจะมี


น้ อยกว่ าผู้ชายทั่วไปประมาณ 1 ใน 5 ปั ญหาน ้าหนักตัวเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เพราะเมื่อเรานอน
จากการสารวจของ zhipin.com ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ ไม่พอ ร่างกายจะเผาผลาญแคลอรี่ มากขึ ้น ทาให้
จัดหางานออนไลน์ พบว่าผู้หญิงคนทางานชาว เราหิวบ่อยขึ ้นและมักกินผิดเวลา
จีนโดยเฉลีย่ มีรายได้ น้อยกว่าผู้ชายทัว่ ไป นอกจากนัน้ การนอนไม่พอยังส่งผลต่อฮอร์ โมนที่
ประมาณ 1 ใน 5 และมิหนาซ ้าความเหลือ่ มล ้า สาคัญสองตัวในร่างกายด้ วย หนึง่ นันคื
้ อฮอร์ โมน
กาลังขยายวงกว้ างขึ ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเงินเดือน Leptin ซึง่ ทาหน้ าที่ควบคุมและลดความอยาก
เฉลีย่ ของสตรี ในประเทศจีนอยูท่ ี่ 6,497 หยวน อาหาร ซึง่ เมื่อเรานอนไม่พอฮอร์ โมน Leptin นี ้จะ
หรื อคิดเป็ น 78.2% ของค่าจ้ างของผู้ชาย โดย ลดลง ในขณะที่ฮอร์ โมนอีกชนิดหนึง่ ชื่อ Ghrelin
ข้ อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ ที่ลงทะเบียนของ ซึง่ เพิม่ ความอยากอาหารจะมีระดับสูงขึ ้น
แพลตฟอร์ มแสดงให้ เห็นช่องว่างที่ขยายเพิ่มกว่า
เมื่อปี ที่แล้ ว 8.7% แต่ที่สาคัญต่อสุขภาพมากกว่าน ้าหนักตัวหรื อ
รอบเอว ก็คือการนอนไม่พอและพยายามหาเวลา
ที่มา: scmp.com, 7/3/2019 นอนชดเชยในช่วงสุดสัปดาห์ จะส่งผลต่ออินซูลนิ
แพทย์ ชี ้ 'นอนชดเชย' ในวันหยุดไม่ ช่วย ในกล้ ามเนื ้อและตับ ซึง่ ก็หมายถึงว่าร่างกายของ
แก้ ปัญหานอนไม่ พอ-เสี่ยงหลายโรค คนที่นอนไม่พอจะสูญเสียความสามารถในการ
ควบคุมน ้าตาลในเลือดและเพิ่มปั ญหาความ
ผลการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์
เสีย่ งของการเป็ นเบาหวานได้
มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ยืนยันว่าการนอน
ไม่พอระหว่างสัปดาห์ และหันมานอนชดเชย แพทย์เตือนว่า การนอนไม่พอและพยายามนอน
ในช่วงวันหยุดแทนนัน้ ไม่เป็ นประโยชน์อะไร ชดเชยในช่วงวันหยุดนัน้ นอกจากจะทาให้ ระบบ
เพราะนอกจากจะไม่ช่วยแก้ ปัญหาการพักผ่อน การย่อยอาหารของร่างกายเสียสมดุล ทาให้ เกิด
ไม่พอแล้ ว ยังจะเพิ่มความเสีย่ งเรื่ องความอ้ วน ปั ญหาน ้าหนักตัวเพิ่ม มีไขมันเกาะที่บริ เวณรอบ
โรคเบาหวาน รวมทังความดั
้ นโลหิตสูง โรคหัวใจ เอว มีระดับโคเลสเตอรอลที่ผิดปกติ มีน ้าตาลใน
และอื่นๆ ได้ ด้วย เลือดสูง และมีความดันโลหิตสูงแล้ ว เรื่ องเหล่านี ้
ยังเพิม่ โอกาสความเสีย่ งของการเป็ นโรคหัวใจ
นักวิจยั ศึกษาพฤติกรรมการนอนชดเชยในช่วง
สมองขาดเลือดหล่อเลี ้ยง และโรคเบาหวานได้
วันหยุด และพบว่ากลุม่ ที่นอนไม่พอระหว่าง
ด้ วย แพทย์แนะนาว่าผู้ใหญ่โดยทัว่ ไปต้ องการ
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 4]

เวลานอนอย่างน้ อยคืนละ 7 ชัว่ โมง และมากกว่า คณะกรรมการของบรรดาบริ ษัทขนาดใหญ่ใน


นันส
้ าหรับเด็ก ตลาดหุ้นอีกด้ วย

ที่มา: VOA, 7/3/2019 เจ้ าหน้ าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศกล่าว


ว่ากฎหมายและนโยบายในเชิงรุกเป็ นสิง่ จาเป็ น
ILO ชีก้ ารสร้ างความเท่ าเทียมทางเพศในที่
สาหรับการที่จะให้ สตรี มีบทบาทที่เท่าเทียมด้ วย
ทางานไม่ คืบหน้ า
ไม่เฉพาะแต่โอกาสที่เท่าเทียมเท่านัน้
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เผยแพร่
รายงานก่อนวันสตรี สากล (8 มี.ค.) ระบุวา่ ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 8/3/2019
ช่องว่างของอัตราการจ้ างงานระหว่างหญิงชาย เผยคดีอาญา 3 อันดับแรกที่แรงงานต่ างชาติ
ลดลงไม่ถึงร้ อยละ 2 ในช่วง 27 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ก่ อขึน้ ในไต้ หวันได้ แก่ ยาเสพติด ก่ อ
จากอัตราเช่นนี ้ จะต้ องใช้ เวลามากกว่า 200 ปี ที่ อันตรายต่ อสาธารณะและลักทรัพย์
จะทาให้ ผ้ ชู ายและผู้หญิงเท่าเทียมกันในด้ าน
สถานีตารวจ นครเถาหยวน ประเทศไต้ หวัน
ค่าจ้ าง
เปิ ดเผยสถิติคดีอาญาของแรงงานต่างชาติใน
ที่มา: news.un.org, 7/3/2019 นครเถาหยวน 3 อันดับแรกได้ แก่ ยาเสพติด ก่อ
อันตรายต่อสาธารณะและลักทรัพย์ โดยเมื่อปี
ILO ชีส้ ัดส่ วนสตรีในตาแหน่ งสาคัญในญี่ปนุ่
2018 ที่ผา่ นมา แรงงานต่างชาติในนครเถาหยวน
ยังมีน้อย
ก่อคดีอาชญากรรมทังหมด ้ 206 คดี ในจานวนนี ้
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เผยแพร่ อันดับ 1 ได้ แก่คดียาเสพติด มี 80 คดี แรงงาน
รายงานก่อนวันสตรี สากล (8 มี.ค.) พบว่าใน ไทยพัวพัน 33 คดี ครองสัดส่วน 41.25% อันดับ
บรรดาชาติสมาชิกกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมชัน้ 2 ได้ แก่ก่ออันตรายต่อสาธารณะ 70 คดี เป็ น
นาของโลก 7 ชาติหรื อ G7 สหรัฐเป็ นชาติที่มี แรงงานไทย 24 คดี ครองสัดส่วน 34.28% ใน
ตัวเลขสัดส่วนนี ้สูงสุด 39.7% ตามมาด้ วย จานวนนี ้ร้ อยละ 75 หรื อ 18 คดี เป็ นคดีเมาแล้ ว
อังกฤษ 35.9% และแคนาดา 35.3% ขณะที่ ขับ อันดับ 3 คดีลกั ทรัพย์ มี 27 คดี แรงงานไทย
ญี่ปนอยูุ่ ใ่ นอันดับท้ ายสุด 12% มี 2 คดี ครองสัดส่วน 7.4%
ญี่ปนยั ุ่ งคงตามหลังชาติอื่น ๆ ในกลุม่ G7 ใน สาหรับคดียาเสพติด ส่วนใหญ่เป็ นยาเสพติด
ด้ านตัวเลขสัดส่วนผู้หญิงที่เป็ นสมาชิกใน ประเภท 2 ได้ แก่ แอมเฟตทามีนจาพวกยาไอซ์
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 5]

ในไต้ หวันมีโทษค่อนข้ างรุนแรง ผู้ผลิต ขนส่ง ที่มา: Radio Taiwan International, 15/3/2019
ลาเลียงหรื อจาหน่ายแอมเฟตทามีน มีโทษจาคุก
กลุ่ม NGO ประท้ วง สตม. ให้ แรงงาน
ตังแต่
้ 7 ปี ขึ ้นไป ส่วนผู้เสพมีโทษจาคุกไม่เกิน 3
ต่ างชาติผิดกฎหมายในสถานกักกันควักเงิน
ปี ผู้ถือครองโดยไม่ได้ เสพ ไม่ได้ ขาย มีโทษจาคุก ซือ้ อาหารทานกันเอง
ไม่เกิน 2 ปี หรื อเปรี ยบเทียบปรับ 30,000
เหรี ยญไต้ หวัน เมื่อต้ นเดือน มี.ค. 2019 เครื อข่ายสนับสนุนและ
เสริ มพลังแรงงานย้ ายถิ่นในไต้ หวัน (MENT) ซึง่
ส่วนคดีก่ออันตรายต่อสาธารณะที่แรงงาน เป็ นแนวร่วมกลุม่ NGO ไปชุมนุมประท้ วงหน้ าที่
ต่างชาติในนครเถาหยวนก่อขึ ้นเมื่อปี 2018 ที่ ทาการสานักงานตรวจคนเข้ าเมืองในกรุงไทเป
ผ่านมา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคดีเมาแล้ วขี่จกั รยาน พวกเขากล่าวหา สตม. ว่าหลังตรวจพบและ
จักรยานไฟฟ้า และมอเตอร์ ไซค์ไฟฟ้า มีถึง 70 จับกุมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย นาไปยัง
คดี ถูกปรับเงินสูงสุด 200,000 เหรี ยญไต้ หวัน สถานกักกัน ไม่ได้ ให้ อาหารทาน แรงงาน
จากนันจะถู
้ กเนรเทศส่งกลับประเทศ ห้ าม ต่างชาติต้องควักเงินหาซื ้ออาหารทานกันเอง
เดินทางมาทางานที่ไต้ หวันตลอดชีพ หากแรงงานไม่มีเงินอาจต้ องอดอาหารเป็ น
นอกจากสถิติคดีอาญาแล้ ว สถานีตารวจเถา เวลานานถึง 3 วัน ถึงขันเจ้
้ าหน้ าที่สถานกักกัน
หยวน ยังเตือนแรงงานต่างชาติ ต้ องระวังตกเป็ น ควักเงินส่วนตัวช่วยซื ้อข้ าวกล่องให้ แรงงาน
เหยื่อแก๊ งมิจฉาชีพ ที่มกั จะซื ้อบัญชีธนาคาร บัตร ต่างชาติทาน
ATM ซิมโทรศัพท์มือถือ นาไปก่อคดี ต่อข้ อกล่าวหาข้ างต้ น โฆษก สตม. ชี ้แจงว่า จาก
อาชญากรรม ทาให้ แรงงานต่างชาติตกเป็ นเหยื่อ การตรวจสอบ ไม่ปรากฏมีสภาพการณ์ที่ปล่อย
ถูกฟ้องร้ องขึ ้นโรงขึ ้นศาล ตารวจเตือนว่า แม้ ครบ ให้ ผ้ ตู ้ องกักในสถานกักกันต้ องอดอาหาร อย่างไร
กาหนดสัญญากาลังจะเดินทางกลับประเทศ ก็ ก็ตาม สตม. จะตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และรับฟั ง
ไม่ควรเห็นแก่เงินเล็กๆ น้ อยๆ ขายบัญชีธนาคาร ข้ อเสนอของกลุม่ ผู้ประท้ วง
บัตร ATM และซิมโทรศัพท์มือถือให้ ผ้ อู ื่น เพราะ
ได้ ไม่ค้ มุ เสีย อาจทาให้ เราไม่สามารถเดินทางมา ผู้ต้องหาหรื อผู้ต้องโทษในเรื อนจา ไม่มีปัญหาใน
ทางานที่ไต้ หวันได้ หรื อขณะเดินทางเข้ าไต้ หวัน เรื่ องอาหารการกิน คือทางเรื อนจาเลี ้ยงอาหาร
ถูกจับที่สนามบิน ไม่เพียงแต่ทางานไม่ได้ ยัง อยูแ่ ล้ ว แต่สาหรับแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย
กลายเป็ นผู้ต้องหา ระหว่างที่รอการส่งกลับอยูใ่ นสถานกักกัน
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 6]

กฎหมายให้ แรงงานผิดกฎหมายรับผิดชอบ และจะนาไปมอบให้ กบั พนักงานกวาดถนนใน


ค่าอาหารกันเอง อย่างไรก็ตาม กรณีที่แรงงาน เมือง
ต่างชาติผิดกฎหมายหากไม่มเี งินซื ้ออาหาร
นโยบายบริ ษัทกล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี ้เป็ นช่วง
กฎหมายการจ้ างงานของไต้ หวันอนุโลมให้
ฤดูใบไม้ ผลิ อากาศกาลังเปลีย่ นแปลงและอบอุน่
สานักงานตรวจคนเข้ าเมืองเบิกจากกองทุนเพื่อ
ขึ ้นเรื่ อยๆ พนักงานจานวนไม่น้อยจึงเริ่ มมีอาการ
ความมัน่ คงในการทางานของแรงงานท้ องถิ่น
ง่วงหงาวหาวนอน ซึง่ ตามปกติแล้ วช่วงเวลา
สารองจ่ายค่าอาหารก่อนได้ จากนัน้ ทางกองทุน
กลางวันพนักงานหลายคนจะไม่คอ่ ยพักผ่อน มี
ฯ ค่อยไปติดตามคืนจากแรงงานต่างชาติหรื อ
บ้ างที่เล่นเกมกัน ทาให้ ช่วงบ่ายจะเริ่ มง่วงและมี
จากนายจ้ างที่วา่ จ้ างแรงงานต่างชาติเข้ าทางาน
ประสิทธิภาพในการทางานน้ อยลง จึงได้ ออกกฎ
อย่างผิดกฎหมายต่อไป
นี ้ขึ ้นเพื่อให้ พนักงานทุกคนได้ พกั ผ่อนในช่วง
ที่มา: Radio Taiwan International, 15/3/2019 กลางวันได้ อย่างเต็มที่

บริษัทจีนบังคับพนักงานนอนกลางวัน หวัง อย่างไรก็ตาม วิธีการนี ้ของบริษัทมีทงผู


ั ้ ้ ที่เห็นด้ วย
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานในช่ วงบ่ าย และไม่เห็นด้ วย เพราะบางคนบอกว่าตนไม่มี
สือ่ จีนรายงานว่า บริ ษัทแห่งหนึง่ ในเมืองจีนได้ มี นิสยั นอนตอนกลางวัน เมือไม่ร้ ูสกึ ง่วงนอนยังไงก็
แนวคิดจัดตารางเวลาพักนอนกลางวันให้ กบั ไม่หลับอยูด่ ี ในขณะที่บางส่วนทีช่ อบงีบตอน
พนักงาน โดยให้ เหตุผลว่า การพักผ่อนเล็กน้ อย กลางวันกล่าวว่าตนไม่มีปัญหาอะไรกับนโยบาย
ช่วงหลักพักทานอาหารเที่ยง จะช่วยเพิ่ม นี ้
ประสิทธิภาพในการทางานต่อในช่วงบายจนถึง ที่มา: China Xinhua News, 20/3/2019
ตอนเลิกงาน
นายจ้ างอังกฤษแค่ 19% เท่ านัน้ ที่เชื่อว่ า
บริ ษัทแห่งหนึง่ ในเมืองอูฮ่ นั่ มณฑลหูเป่ ย เรียน ป.โท จะช่ วยเพิ่มทักษะการทางาน
ประเทศจีน ได้ ประกาศออกกฏให้ พนักงานทุกคน
จากผลสารวจของงสถาบัน ISE (Institute of
จะต้ องพักผ่อนตามตารางเวลาทีท่ าเอาไว้ ให้
Student Employers) ในอังกฤษ พบว่านายจ้ าง
ตอนเวลา 13.00 - 14.00 น. ของทุกวัน หากใคร
ส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าการเรี ยนเรี ยนปริ ญญาโทจะ
ฝ่ าฝื นจะถูกบทลงโทษ ด้ วยการซื ้อน ้าขวดหนึง่
ช่วยเพิ่มทักษะ ความสามารถในการทางาน มีผล
สารวจเพียงแค่ 19% เท่านันที ้ ่คดิ ว่าการเรี ยน ป.
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 7]

โท จะช่วยให้ พนักงานมีทกั ษะ และคุณภาพที่ บริ ษัทที่คาดว่าจะเกิดผลในทางบวกระบุวา่ ช่วง


ดีกว่าคนที่ไม่ได้ เรียน ป.โท และผลจากการ วันหยุดยาวและการเริ่ มต้ นยุคสมัยใหม่ของ
สารวจก็ยงั พบว่านายจ้ างในกลุม่ สินค้ าอุปโภค ประเทศจะกระตุ้นการใช้ จา่ ยสาหรับการบริ โภค
บริ โภคไม่ให้ ความสนใจกับวุฒิการศึกษา ส่วน บริ ษัททังหลายที
้ ก่ งั วลเกี่ยวกับผลในทางลบระบุ
นายจ้ างในกลุม่ ธุรกิจ IT มีเพียงแค่ 6% ที่เห็น ว่า จานวนวันทางานจะลดลง และระบบ
ประโยชน์ และคิดว่าการเรี ยนจบ ป.โท จะเพิ่ม คอมพิวเตอร์ กบั เอกสารจะต้ องใช้ ชื่อยุคสมัยใหม่
ทักษะการทางานได้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พ.ค. 2019

ที่มา: independent.co.uk, 20/3/2019 ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 20/3/2019

ผลสารวจชีว้ ่ าบริษัทกว่ า 40% กังวลว่ า NGO ไต้ หวัน เรียกร้ องให้ ยุตกิ ารผลักดัน
วันหยุดยาว 10 วันปลายเดือน เม.ย. จะ ระบบจ้ างเหมาบริการในกลุ่มแรงงาน
ส่ งผลกระทบต่ อธุรกิจ ต่ างชาติ

การสารวจพบว่ากว่า 40% ของบริ ษัทญี่ปนคาด ุ่ เครื อข่ายสนับสนุนและเสริ มพลังแรงงานย้ ายถิ่น


ว่าจะได้ รับผลกระทบจากวันหยุดทังประเทศยาว
้ ในไต้ หวัน (MENT) ซึง่ เป็ นแนวร่วมกลุม่ NGOได้
10 วันซึง่ จะเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 27 เม.ย. 2019 ในช่วง ไปชุมนุมหน้ าที่ทาการกระทรวงแรงงานในกรุง
วันหยุดยาวดังกล่าวจะมีงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ไทเป ประท้ วงการอนุมตั ใิ ห้ นาเข้ าแรงงานใน
ขึ ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักพรรดิพระองค์ ระบบจ้ างเหมาบริ การในภาคการเกษตรและ
ใหม่ของญี่ปนุ่ กาลังอยูร่ ะหว่างพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ภาคการผลิต
นาเข้ าแรงงานในระบบจ้ างเหมาบริ การ รวมถึง
เทโกกุดาต้ าแบงก์ บริษัทวิจยั ของญี่ปนุ่ ติดต่อ
ประกาศให้ ตาแหน่งลูกเรื อประมงอยูภ่ ายใต้ การ
บริ ษัทราว 23,000 บริ ษัททัว่ ประเทศในเดือน
บังคับใช้ ของกฎหมายมาตรฐานแรงงานมาตราที่
กุมภาพันธ์ และกว่า 9,700 บริ ษัทตอบกลับ
84 ข้ อ 1 หรื อเป็ นตาแหน่งงานในระบบจ้ างเหมา
43.6% ระบุวา่ ธุรกิจจะได้ รับผลกระทบจากช่วง
โดยกล่าวว่า เป็ นการขูดรี ดแรงงานต่างชาติ โดย
วันหยุดที่ยาวนาน ในจานวนนัน้ 5.3% คาดว่าจะ
เฉพาะงานจ้ างเหมาบริการ เป็ นการเปลีย่ นจาก
เกิดผลในทางบวก 12.8% กังวลเกี่ยวกับผล
ระบบปั จจุบนั ที่แรงงานต่างชาติทางานกับ
ในทางลบ และ 25.5% คาดว่าจะเกิดผลทังสอง ้
นายจ้ างคงที่รายเดียวเปลีย่ นเป็ นถูกส่งไปทางาน
ทาง
กับนายจ้ างหลายรายตามแต่ที่มาลงทะเบียน
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 8]

แสดงความต้ องการ ทาให้ แรงงานต่างชาติขาด ท้ องถิ่น 2,000 เหรี ยญ แต่ระบบจ้ างเหมาบริ การ
หลักประกัน ส่วนการประกาศให้ ลกู เรื อประมงอยู่ จะช่วยให้ นายจ้ างที่มีความจาเป็ น สามารถ
ภายใต้ บงั คับใช้ ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ว่าจ้ างแรงงานต่างชาติได้ มากกว่าโควตาที่ได้ รับ
มาตรา 84 ข้ อ 1 หรื อเท่ากับให้ ทางานแบบจ้ าง แต่ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ ากองทุนเพื่อความมัน่ คงใน
เหมา จะยิ่งทาให้ ปัญหาของลูกเรือต่างชาติใน การทางานที่สงู ขึ ้น ตามระบบซื ้อโควตาแรงงาน
ปั จจุบนั รุนแรงขึ ้น เช่นต้ องทางานหนักเป็ น ต่างชาติ ซึง่ ต้ องจ่ายเพิ่ม 3,000-7,000 เหรี ยญ
เวลานาน ค่าจ้ างตา่ ต้ องจ่ายค่าหัวคิวในราคา ไต้ หวันต่อการว่าจ้ างแรงงานต่างชาติ 1 คนต่อ
แพง ยิ่งกว่านัน้ บางรายยังถูกเบี ้ยวค่าโอทีเป็ น เดือน
ต้ น เครื อข่ายสนับสนุนและเสริ มพลังแรงงานย้ าย
ที่มา: Radio Taiwan International, 27/3/2019
ถิ่นในไต้ หวันกล่าวว่า แม้ ลกู เรื อประมงจะได้ รับ
การคุ้มครองจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน แต่ 'หนีก้ ้ ยู มื เพื่อการศึกษา' ฉุดคนรุ่ นมิลเลเนียล
ในทางปฏิบตั แิ ล้ ว มีนายจ้ างจานวนไม่น้อยที่ไม่ ร่ ารวยน้ อยลง
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย คนรุ่นมิลเลเนียล หรื อคนที่อยูใ่ นช่วงอายุ 23-38
ที่มา: Radio Taiwan International, 27/3/2019 ปี จะมีระดับความมัง่ คัง่ น้ อยกว่าคนรุ่นก่อนๆ ที่
อยูใ่ นช่วงอายุเดียวกันถึง 25% ด้ วยปั จจัยสาคัญ
เผยต้ นทุนการว่ าจ้ างแรงงานต่ างชาติของ
คือ หนี ้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ขดั ขวางหนทางแห่ง
นายจ้ างภาคการผลิตไต้ หวันอยู่ท่ ี 34,500
ความมัง่ คัง่ ของพวกเขาลงไป ตามการวิจยั ชิ ้น
เหรียญไต้ หวันต่ อคน
ล่าสุดจาก Brookings Institution โดย William
กระทรวงเศรษฐกิจไต้ หวันเปิ ดเผยตัวเลขประเมิน G. Gale นักเศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้ าน
ว่า ปั จจุบนั นายจ้ างต้ องจ่ายต้ นทุนการว่างจ้ าง ภาษี บอกว่า ระดับหนี ้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
แรงงานต่างชาติแต่ละคนที่ 34,500 เหรี ยญ กลุม่ คนมิลเลเนียลสูงกว่าคนรุ่นเก่ากว่ามาก
ไต้ หวันต่อเดือน ซึง่ ประกอบด้ วยค่าจ้ างตาม
ไม่เพียงแค่นนรู
ั ้ ปแบบของตลาดแรงงานแบบใหม่
อัตราค่าจ้ างขันต
้ า่ 23,100 เหรี ยญ ค่าบริ หาร
ภายใต้ Gig Economy หรื อเศรษฐกิจทีใ่ ช้ กาลัง
ดูแลรวมอาหารที่พกั 6,500 เหรี ยญ เบี ้ย
แรงงานแบบชัว่ คราว ที่ลกู จ้ างจะไม่ได้ รับสิทธิ
ประกันภัยแรงงาน ประกันสุขภาพส่วนที่นายจ้ าง
ประโยชน์เหมือนกับคนรุ่นพ่อรุ่นปู่ ได้ รับในอดีต
ต้ องจ่าย 2,900 เหรี ยญและการชาระเงินเข้ า
และรูปแบบการจ้ างงานแบบนี ้จะลดสิทธิ
กองทุนเพื่อความมัน่ คงในการทางานของแรงงาน
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 9]

ประโยชน์ในวัยเกษี ยณสาหรับคนกลุม่ มิลเลเนีย ใหม่ เพราะพวกเขาต้ องเตรี ยมวางแผนการลงทุน


ลอย่างมาก และการออมสาหรับวัยเกษียณของตัวเอง
เนื่องจากสวัสดิการของรัฐจะน้ อยลงกว่ารุ่น
ผลกระทบจากรูปแบบการจ้ างงาน สิทธิ
ก่อนๆ อย่างมาก เนื่องจากความไม่แน่นอนของ
ประโยชน์ในการทางาน บวกกับหนี ้กู้ยืมเพื่อ
ระบบประกันสุขภาพวัยเกษียณและระบบ
การศึกษา ได้ ผลักให้ คนกลุม่ มิลเลเนียลก้ าวสูว่ ยั
ประกันสังคม ที่ขึ ้นอยูก่ บั ความไม่แน่นอนทาง
ผู้ใหญ่ได้ ช้าลง กล่าวคือ พวกเขาจะแต่งงานช้ า
การเมืองในประเทศ
ลง ซื ้อบ้ านหลังแรกช้ าลง และมีบตุ รช้ าลง
ตามลาดับ ที่มา: VOA, 29/3/2019

นอกจากนี ้ กลุม่ คนมิลเลเนียล ในช่วงทีเ่ กิดในปี


พ.ศ. 2524-2539 ยังเตรี ยมเจอมรสุมหนักระลอก

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 10]

เรื่องจากปก

ที่มาภาพ: Ran Zwigenberg (CC BY 2.0)

พบ ‘ผู้หญิงมีลูก’
ขาดโอกาสในตลาดแรงงาน
ที่มาภาพ: petcharavejhospital.com
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 11]

ปัจจุบัน ‘การเลือกปฏิบัติตอ่ ผู้หญิงที่มีลกู ในตลาดแรงงาน’ หรือ


ศัพท์ที่ทาง ILO เรียกว่า 'การลงโทษผู้ทเี่ ป็นแม่ในตลาดแรงงาน'
ยังคงเห็นได้เด่นชัด นอกจากที่จะหางานได้ยากกว่าคนไม่มีลูกแล้ว
พบผู้เป็นแม่ที่ดแู ลลูกเล็กเพียง 25% เท่านั้นที่ได้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหาร ในขณะที่ผหู้ ญิงที่ไม่มีลูกก้าวเข้าสู่ตาแหน่งนี้ถึง 31%
ข้ อมูลจากรายงาน A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่เผยแพร่เมื่อต้ นเดือน มี.ค. 2562 พบว่าแม้ ในช่วง 27 ปี ที่ผา่ นมา
ช่องว่างความแตกต่างอัตราการจ้ างงานระหว่างชายกับหญิงจะหดแคบลงร้ อยละ 2 แต่กระนันในปี ้ 2561
ในตลาดแรงงานก็ยงั มีการจ้ างงานผู้หญิงต่ากว่าผู้ชาย โดยทัว่ โลกมีผ้ หู ญิงประมาณ 1.3 พันล้ านคนถูก
จ้ างงาน เมื่อเทียบกับผู้ชายมีถึงประมาณ 2 พันล้ านคน คิดเป็ นสัดส่วนผู้หญิงน้ อยกว่าผู้ชายถึงร้ อยละ 26
นอกจากนี ้ยังพบว่า ‘ช่องว่างค่าจ้ างระหว่างเพศ’ (gender wage gap) ก็ยงั คงอยูม่ ีอยูเ่ ฉลีย่ ที่ร้อยละ 20
ทัว่ โลก

ผู้หญิงมีแนวโน้ มทีจ่ ะถูกว่าจ้ างในอาชีพที่ถือว่ามีทกั ษะต่า รวมทังเผชิ


้ ญกับสภาพการทางานที่เลวร้ ายกว่า
ผู้ชาย ผู้หญิงอยูใ่ นตลาดแรงงานนอกระบบ (ไม่ได้ รับความคุ้มครอง) ถึงร้ อยละ 90 และตามธรรมเนียม
ของสังคมชายเป็ นใหญ่ในเกือบทุกวัฒนธรรมทัว่ โลก พบว่าผู้หญิงยังเป็ นเพศที่ต้อง ‘ทางานฟรี ที่บ้าน’ --
ซึง่ ความเป็ นจริงนี ้สวนทางกับ 'ความคิดเห็น' ของชายและหญิงในยุคปั จจุบนั อยู่ จากแบบสารวจความคิด
เห็น ILO-Gallup 2017 global report (ปี พ.ศ. 2560) ที่มีการตังค ้ าถามทังชายและหญิ
้ งถึงการมีสว่ นร่วม
ของผู้หญิงในงานที่ได้ รับค่าจ้ าง พบว่าผู้หญิงร้ อยละ 70 ต้ องการทางานนอกบ้ านมากกว่าการอยูบ่ ้ านและ
ผู้ชายก็เห็นด้ วย
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 12]

สัดส่ วน ‘ทางานได้ ค่าจ้ าง’ น้ อยกว่ าชาย แต่ ‘ทางานฟรี ’ มากกว่ าชาย

ในรอบ 20 ปี เวลาทางานบ้ านของผู้ชายเพิ่มขึน้ เพียง 8 นาทีต่อวันเท่ านัน้ ส่ วนเวลาทางานบ้ าน


ของผู้หญิงลดลงมาแค่ 15 นาที ที่มาภาพประกอบ: express.co.uk

ในปี 2561 ทัว่ โลกมีผ้ หู ญิงวัยทางานประมาณ 606 ล้ านคน (ประมาณร้ อยละ 21.7) ต้ องทางานดูแลคนใน
บ้ านและงานบ้ านแบบไม่จา่ ยค่าจ้ างเต็มเวลา เทียบกับผู้ชายวัยทางานมีประมาณ 41 ล้ านคน (ประมาณ
ร้ อยละ 1.5) เท่านัน้ ระหว่างปี 2540-2555 พบว่าเวลาที่ผ้ หู ญิงใช้ ทางานบ้ านลดลงเพียง 15 นาทีตอ่ วัน
ในขณะที่เวลาทางานบ้ านของผู้ชายเพิม่ ขึ ้นเพียง 8 นาทีตอ่ วันเท่านัน้ ซึง่ หากตัวเลขยังเป็ นเช่นนี ้ คาดว่า
การปิ ดช่องว่างระหว่างเพศในการทางานบ้ าน ให้ เท่าเทียมกันนันอาจต้
้ องใช้ เวลาอีก 209 ปี เลยทีเดียว

“หลายปั จจัยขัดขวางความเท่าเทียมกันในการจ้ างงาน (ในตลาดแรงงาน) ปั จจัยสาคัญที่ขดั ขวางความ


เท่าเทียมนี ้คือการที่ผ้ หู ญิงต้ องดูแลครอบครัว (โดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง)” Manuela Tomei ผู้อานวยการฝ่ าย
Conditions of Work and Equality ของ ILO ระบุ

“ในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา เวลาที่ผ้ หู ญิงใช้ ในการดูแลคนในบ้ านและทางานบ้ านโดยไม่ได้ รับค่าจ้ างแทบจะไม่
ลดลงเลย ส่วนเวลาที่ผ้ ชู ายทางานบ้ านก็เพิม่ ขึ ้นเพียง 8 นาทีตอ่ วันเท่านัน้ ถ้ าหากใช้ อตั ราการ
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 13]

เปลีย่ นแปลงนี ้ก็เท่ากับว่าต้ องใช้ เวลานานกว่า 200 ปี เพื่อให้ เกิดความเสมอภาคด้ านเวลาสาหรับงานการ


ดูแลบ้ านที่ไม่ได้ รับค่าจ้ าง” Tomei กล่าว

ทังนี
้ ้พบว่าผู้ชายที่ทางานดูแลคนในบ้ านและทางานบ้ านโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง มักจะพบอยูต่ าแหน่งบริ หาร
สัดส่วนสูงกว่าคนทางานประเภทอื่นๆ

การลงโทษผู้ท่ เี ป็ นแม่ ในตลาดแรงงาน

ในรอบหลายปี ที่ผา่ นมา สถานการณ์ ‘การเลือกปฏิบตั ิตอ่ ผู้หญิงที่มีลกู และเลี ้ยงลูกในตลาดแรงงาน’ หรื อ
ศัพท์ที่ทาง ILO เรี ยกว่า 'การลงโทษผู้ที่เป็ นแม่ในตลาดแรงงาน' (motherhood employment penalty)
ยังคงเห็นได้ เด่นชัด โดยเฉพาะผู้เป็ นแม่ที่ต้องดูแลลูกวัยแบเบาะไปจนถึง 6 ปี ที่มีโอกาสได้ งานน้ อยกว่า
(ผู้หญิงที่ไม่มีลกู ..ที่มีโอกาสได้ งานน้ อยกว่าผู้ชายอยูแ่ ล้ ว) ซึง่ ระหว่างปี 2548-2558 ข้ อเสียเปรี ยบของผู้
เป็ นแม่ในตลาดแรงงานนี ้เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 38 นอกจากนี ้ผู้เป็ นแม่ที่ดแู ลลูกเล็กเพียงร้ อยละ 25 ที่ได้ ดารง
ตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรในขณะที่ผ้ หู ญิงที่ไม่มีลกู ก้ าวเข้ าสูต่ าแหน่งฝ่ ายบริ หารร้ อยละ 31
ในช่วงเวลาเดียวกัน

Soft Skills สูงแต่ กลับไม่ ถกู นามาพิจารณาในรายได้

รายงานที่ ILO เปิ ดเผยเมื่อต้ นเดือน มี.ค. 2562 ยังรวมถึงการค้ นพบจากข้ อมูล 'เรี ยลไทม์' ซึง่ รวบรวมโดย
เว็บไซต์เครื อข่ายมืออาชีพอย่าง LinkedIn จาก 5 ประเทศ ใน 3 ภูมิภาคที่แตกต่างกัน ซึง่ ครอบคลุมคน
ร้ อยละ 22 ของทางานทัว่ โลก โดยการสารวจร่วมกันของ ILO-LinkedIn นี ้พบว่า ‘ทักษะด้ านดิจิทลั ’ ใน
ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นข้ อกาหนดสาหรับผู้หญิงที่จะได้ งานที่มีคา่ ตอบแทนสูง โดยเฉพาะงานในด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) โดยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ที่ใช้ LinkedIn ที่มี
ทักษะเช่นนี ้

แต่ทกั ษะหนึง่ ที่โดดเด่นของผู้หญิงดูเหมือนว่ากาลังถูกมองข้ าม ..

Shauna Olney หัวหน้ าส่วน Gender, Equality and Diversity Branch ของ ILO ที่ทางานด้ านความ
เสมอภาคทางเพศ ระบุวา่ ตัวเลขเหล่านี ้สะท้ อนว่ามีหลายอย่างที่ไม่ถกู ต้ องและการแก้ ไขกาลังดาเนินไป
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 14]

ผิดทาง รวมทังการที
้ ่องค์กรมีอคติและประเมินค่าการทางานของผู้หญิงเกี่ยวกับการสื่อสารและการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น (Soft Skills) ต่ากว่าความเป็ นจริ ง

“การให้ น ้าหนักไปที่บทบาทของผู้หญิงในตาแหน่งการบริ หารได้ รับการประเมินค่าทีต่ ่าเกินไป เมื่อกล่าวถึง


การประเมินศักยภาพในการทางาน ผู้หญิงมักจะได้ รับการยกย่องจาก Soft Skills แต่กลับไม่ถกู นามา
พิจารณาในรายได้ ของพวกเธอ” Olney ระบุ

ทังนี
้ ้ ILO เสนอให้ ทวั่ โลกเร่งผลักดันนโยบายและการบังคับใช้ กฎหมายทีเ่ ข้ มงวด เพื่อแก้ ปัญหาการเลือก
ปฏิบตั ิในตลาดแรงงาน ลดช่องว่างด้ านรายได้ และสร้ างโอกาสในการทางานของผู้หญิง รวมทังสนั ้ บสนุน
ให้ ผ้ หู ญิงทัว่ โลกมีสทิ ธิ์มเี สียงและเป็ นตัวแทนเคลือ่ นไหวเพื่อความเท่าเทียมในด้ านแรงงาน เพื่อสร้ างการ
เปลีย่ นแปลงในระดับโลกได้

ที่มาข้ อมูล
ILO: Female Job-Seekers Get Penalized for Being Mothers (VOA, 6/3/2019)
Work-related gender gaps persist but solutions are clear – new ILO report (ILO, 7/3/2019)
A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all (ILO, 7/3/2019)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 15]

ทุกข์คนทางาน
แรงงานประมงพม่าไกล่เกลี่ยได้รับค่าแรง
เพียง 70,000 บาท หลังพนักงานตรวจ
แรงงานเคยสั่งนายจ้างจ่าย 209,600 บาท

ภาพประกอบไม่ เกี่ยวกับคดีนี ้ ที่มา: Frontier Myanmar

โครงการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ด้านแรงงาน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา แจ้ งข่าวต่อสื่อมวลชนว่า


เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 ศาลแรงงานภาค 9 ได้ นดั ไกล่เกลี่ยและสืบพยาน คดีแรงงานประมงชาวพม่า 2 คน
ยื่นคาร้ องต่อสานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูลว่าไม่ได้ รับค่าจ้ างหลังจากสอบสวนข้ อเท็จจริง
แล้ ว พนักงานตรวจแรงงานได้ มีคาสัง่ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างค้ างจ่ายแก่แรงงานทังสองเป็
้ นจานวนเงิน
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 16]

105,200 และ 104,400 บาท โดยจานวนนี ้เป็ นเพียงครึ่งหนึง่ ของมูลค่าที่คานวณได้ ในเบื ้องต้ นจากค่าจ้ างขัน้
ต่า และเวลาทางานที่แรงงานมีสิทธิได้ รับจากการทางานตังแต่ ้ เดือน ส.ค. 2559 ถึง ธ.ค. 2560 โดยหักเงินจ่าย
ล่วงหน้ าออกแล้ ว อย่างไรก็ตาม หลังได้ รับคาสัง่ นี ้ นายจ้ างได้ ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานเพื่อคัดค้ านคาสัง่ ของ
พนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว

ในการไกล่เกลี่ยแรงงานยืนยันว่าตนมีสิทธิได้ รับเงินตามจานวนที่พนักงานตรวจแรงงานได้ ออกคาสัง่ ไว้ แต่


นายจ้ างเสนอจะจ่ายให้ เพียงคนละ 30,000 บาท โดยอ้ างว่าได้ จ่ายเงินค่าจ้ างใช้ หนี ้ของแรงงานที่ค้างชาระ
นายจ้ างคนเดิม และหนี ้ค่านายหน้ าจัดหางาน ซึง่ แรงงานโต้ แย้ งว่าตนเองไม่ได้ เข้ ามาทางานผ่านนายหน้ า
และมีหนี ้กับนายจ้ างเดิมเพียง 3,500 บาทซึง่ ได้ มีการหักเงินจานวนนี ้ไปตังแต่
้ แรกเข้ ามาทางานแล้ ว โดย
ตลอดเวลาการไกล่เกลี่ยแรงงานยืนยันที่จะขอรับเงินตามจานวนที่พนักงานตรวจแรงงานออกคาสัง่ ไว้ แต่เมื่อ
ได้ ทราบถึงความเป็ นไปได้ ที่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแรงงานจะมีความยืดเยื ้อและซับซ้ อน แรงงาน
ทังสองจึ
้ งตกลงรับเงินเพียงคนละ 70,000 บาท

อนึง่ ในกรณีเดียวกันนี ้ ได้ มีแรงงานประมงชาวพม่าอีก 6 คน ยื่นเรื่องร้ องเรียนต่อพนักงานตรวจแรงงาน


เรียกร้ องค่าจ้ างค้ างจ่ายจากนายจ้ างรายเดียวกันพร้ อมแรงงาน 2 คนในคดีนี ้ เพื่อเรี ยกร้ องค่าจ้ างค้ างจ่าย
เช่นกัน แต่หลังจากพวกเขาร้ องเรียนแล้ ว นายจ้ างคนดังกล่าวได้ ติดต่อกับกับนายจ้ างใหม่ที่แรงงานทางานอยู่
ด้ วยในปั จจุบนั ทาให้ แรงงานทัง้ 6 คน จาเป็ นต้ องถอนข้ อร้ องเรียนเพราะเกรงว่านายจ้ างใหม่จะให้ พวกตน
ออกจากงาน จึงเหลือแรงงานเพียง 2 คนในคดีนี ้ ที่ยงั เรียกร้ องต่อไปจนคดียตุ ิด้วยการไกล่เกลี่ยดังกล่าว

จากกรณีที่เกิดขึ ้นในคดีนี ้เป็ นอีกตัวอย่างหนึง่ ที่สะท้ อนให้ เห็นว่าแรงงานข้ ามชาติ ยังไม่สามารถเข้ าถึงการ
คุ้มครองสิทธิของตนได้ อย่างเต็มที่ การดาเนินคดีแรงงานที่ย่งุ ยากซับซ้ อนและใช้ เวลาที่ยาวนาน ทาให้ รั ฐไทย
ไม่สามารถให้ ความคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ ามชาติอย่างได้ ผล โดยคดีมกั จบลงด้ วยการไกล่เกลี่ยของ
เจ้ าหน้ าที่หรือศาล ที่แรงงานข้ ามชาติจาใจต้ องยอมรับค่าจ้ างหรือค่าชดเชยที่ต่ากว่าสิทธิที่ตนพึงได้ รับ และต่า
กว่ามาตรฐานขันต ้ ่าตามกฎหมาย

นอกจากนี ้ การขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง เมือ่ แรงงานต้ องการเปลี่ยนงานใหม่ นายจ้ างมักหน่วง


เหนี่ยวแรงงานไว้ ให้ ทางานต่อไป โดยอ้ างว่าแรงงานมีหนี ้สินต่างๆ ค้ างชาระแก่นายจ้ าง รวมทังเงิ
้ นที่นายจ้ าง
ได้ จ่ายให้ แก่นายหน้ าจัดหาแรงงานไปแล้ ว และค่าจัดทาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการทางาน โดยนายจ้ างได้ ยดึ
เอกสารประจาตัวแรงงานไว้ ทาให้ แรงงานจายอมต้ องสละสิทธิในการเรียกร้ องค่าจ้ างค้ างจ่ายที่นายจ้ างไม่
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 17]

ยอมชาระแก่แรงงาน หรือ จาใจต้ องทางานให้ กบั นายจ้ างต่อไป หรือ ขอให้ นายจ้ างใหม่ชาระเงินให้ นายจ้ าง
เดิม โดยตนจายอมเป็ นลูกหนี ้ของนายจ้ างใหม่ มีลกั ษณะเป็ นการซื ้อขายแรงงานขัดหนี ้กันเป็ นทอดๆ

การเอารัดเอาเปรียบแรงงานในลักษณะดังกล่าวแม้ เป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และทาให้ แรงงานข้ ามชาติต้องตกอยู่


ในสภาพเป็ นแรงงานบังคับ หรือเป็ นเหยื่อของการค้ ามนุษย์อย่างเป็ นระบบ แต่ทางการไทยยังไม่สามารถแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าวได้ อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

ที่มาของคดี

แรงงานประมงชาวพม่า 8 คน ได้ ร้องขอความช่วยเหลือต่อเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง เนื่องจากตนเอง


ไม่ได้ รับค่าจ้ างตามสัญญา เครือข่ายฯ ได้ เข้ ายื่นคาร้ องต่อพนักงานตรวจแรงงานและประสานมายังมูลนิธิเพือ่
สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเพื่อให้ ความช่วยเหลือแรงงานในคดีนี ้ ต่อมาแรงงานจานวน 6 คนได้ ยื่นถอนคา
ร้ องที่ศนู ย์แจ้ งเรือเข้ า - ออก คุระบุรี เนื่องจากแรงงานทัง้ 6 คน กลัวว่าหากยังคงร้ องเรียนให้ มีการดาเนินคดี
พวกเขาอาจไม่ได้ ทางานต่อไปกับนายจ้ างคนใหม่ที่จงั หวัดระนอง จึงเหลือแรงงานเพียง 2 คนที่ดาเนินคดีเพื่อ
เรียกร้ องค่าจ้ างค้ างจ่ายกับนายจ้ างจนเป็ นที่มาของคดีนี ้

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 18]

เปิดชีวิตคนทางาน
พบรายได้ CEO บริษัทชั้นนาในสหรัฐฯ สูง
กว่าพนักงานหลักพันเท่า

ในรายงาน THE 100 MOST OVERPAID CEOS 2019 ARE FUND MANAGERS ASLEEP AT THE
WHEEL? ของ ‘As You Sow’ ซึง่ เป็ นองค์กรรณรงค์ให้ บริ ษัทต่างๆ สร้ างผลกาไรควบคูไ่ ปกับการสร้ าง
ความเปลีย่ นแปลงทีย่ งั่ ยืนเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้คนและโลก ที่เผยแพร่เมื่อเดือน มี.ค. 2562 ได้ ระบุวา่ ถึง
ค่าเฉลีย่ อัตราส่วนรายได้ ของ CEO กับรายได้ พนักงานจะอยูท่ ี่ 142:1 (รายได้ พนักงานทัว่ ไป 142 คน
เท่ากับรายได้ CEO 1 คน) นอกจากนี ้ยังมีการระบุถงึ บริ ษัทที่ CEO ได้ คา่ ตอบแทนมากเกินไป ซึง่ ตัวอย่าง
อัตราสูงสุดที่รายงานฉบับนี ้ระบุคือ 4,987:1 เลยทีเดียว
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 19]

ค่ าตอบแทน CEO ธนาคารใหญ่ ๆ ในสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ ส่ วนเงินเดือนพนักงานระดับล่ างแทบจะ


ไม่ เพิ่มเลย

ก่อนหน้ านี ้เมือ่ ต้ นปี 2562 มีการเปิ ดเผยว่าค่าตอบแทนผู้บริ หาร (CEO) ของสถาบันการเงินใหญ่ๆ พุง่
สูงขึ ้น แต่การขึ ้นเงินเดือนของพนักงานกลับไม่สงู ตาม

ปี 2561 ที่ผา่ นมา 6 ธนาคารใหญ่สหรัฐรายงานกาไรสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ 1.17 แสนล้ านดอลลาร์


สหรัฐฯ CEO ของ JPMorgan Chase ธนาคารใหญ่สดุ ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.1 จากปี 2560 เป็ น
ค่าตอบแทนสูงสุดนับตังแต่ ้ วกิ ฤติการเงินปี 2551 แต่พนักงาน JPMorgan Chase 256,000 คน กลับได้ รับ
การขึ ้นเงินเดือนเฉลีย่ ร้ อยละ 4.4 เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นอัตราส่วนเงินเดือน CEO ของ JPMorgan Chase
สูงกว่าพนักงาน 364 เท่า

ส่วน CEO ของ Morgan Stanley ในปี 2561 รับเงิน 29 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึง่ เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 7 สวนทาง
กับค่าตอบแทนพนักงาน Morgan Stanley 60,300 คนลดลงที่ลดลงร้ อยละ 2 และเมื่อเปรี ยบเทียบเป็ น
อัตราส่วนเงินเดือน CEO ของ Morgan Stanley สูงกว่าพนักงาน 192 เท่า

ที่มาเรียบเรียงจาก
10 years after crisis, bank CEO pay swells again (businesstimes.com.sg, 23/1/2019)
THE 100 MOST OVERPAID CEOS 2019 ARE FUND MANAGERS ASLEEP AT THE WHEEL?
(asyousow.org, March, 2019)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 20]

เมื่อเดือน ม.ค. 2562 'คาฟลาโอเวด' (Kavlaoved Agriculture) องค์กรช่วยเหลือแรงงานต่างชาติใน


อิสราเอล ได้ จดั ทา ผลสารวจออนไลน์เรื่ อง ‘เครื่ องซักผ้ าเพียงพอสาหรับจานวนแรงงานหรื อไม่?’ ซึง่ ตาม
กฎหมายของอิสราเอล นายจ้ างจะต้ องจะต้ องจัดหาให้ แรงงานอย่างน้ อย 1 เครื่ องต่อแรงงาน 8 คน ถึงจะ
เรี ยกว่าเพียงพอ

โดยผลสารวจพบว่ามีผ้ ตู อบแบบสอบถาม 548 คน ร้ อยละ 56 ระบุมีเครื่ องซักผ้ าที่นายจ้ างจัดให้ ในที่พกั


เพียงพอ อีกร้ อยละ 44 ระบุวา่ ไม่เพียงพอ

ทังนี
้ ้ในประเด็น 'ที่พกั อาศัย' นันตามกฎหมายอิ
้ สราเอล นายจ้ างจาเป็ นต้ องจัดสรรที่พกั อาศัยในสภาพที่
เหมาะสม ทางเข้ า-ออก สะดวกปลอดภัย จัดหาเตียงเดี่ยว ที่นอน หมอน ผ้ าปูที่นอน ผ้ าห่ม ตู้ใส่ของใช้
ส่วนตัวและเสื ้อผ้ า ที่พกั อาศัยรวมถึง ห้ องครัวตู้เย็น เตาหุง ต้ ม (แก๊ ส หรื อ ไฟฟ้า) ที่นงั่ สาหรับกินข้ าว ห้ อง
ส้ วม ห้ องอาบน ้า พร้ อมน ้าเย็นและน ้าอุน่ (ภายในที่พกั หรื ออยูบ่ ริเวณใกล้ เคียงที่พกั อาศัย) ทุกห้ องจะต้ อง
มีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอ และต้ อง มีกญ ุ แจล็อกเพื่อป้องกันข้ าวของสูญหาย กรณีเลิกจ้ างงาน
แรงงานมีสทิ ธิอยูต่ อ่ ที่พกั อาศัยเดิมได้ อย่างน้ อย 7 วันหลังหยุดทางาน ซึง่ นายจ้ างสามารถหักค่าที่พกั
อาศัยได้ ตามขอบเขตที่กาหนดตามกฎหมายเท่านัน้

อิสราเอลรับปากดูแลสวัสดิการ สุขภาพ ที่พกั อาศัยของแรงงานไทย

ก่อนหน้ านี ้เมือ่ เดือน ธ.ค. 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ ว รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน ได้ เดินทางไป
ยังประเทศอิสราเอล โดยได้ ประชุมหารื อกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล และ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน สวัสดิการ และบริ การสังคมของอิสราเอล ซึง่ ผลการหารื อกับ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยของอิสราเอล รัฐบาลอิสราเอลได้ ผา่ นสภาเห็นชอบให้ มีการจัดตัง้
กองทุนปิ ซูอมิ (Deposit Fund) ที่กาหนดให้ นายจ้ างจ่ายเงินเข้ ากองทุน เมื่อคนงานทางานครบสัญญาจ้ าง
งาน จะได้ รับเงิน 1 เดือนต่อการทางานครบ 1 ปี นอกจากนี ้ รมว.แรงงานของไทยยังได้ ฝากเจ้ าหน้ าที่ดแู ล
คุ้มครองแรงงานไทยโดยขอให้ ดาเนินการต่อนายจ้ างที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และให้ มีการ Black list ต่อ
นายจ้ างที่ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ วย ซึง่ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยยืนยันที่จะดูแลสวัสดิการ
สุขภาพ ที่พกั อาศัยของแรงงานไทย ทังนี ้ ้ได้ เพิ่มเจ้ าหน้ าทีใ่ นการตรวจสอบนายจ้ างให้ ดาเนินการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนปั ญหายาเสพดิดนัน้ ซึง่ ทังสองฝ่ ้ ายเข้ มงวดตรวจสอบแรงงานไทยทังก่
้ อน
เดินทางและหลังจากทีเ่ ดินทางอิสราเอลแล้ ว ส่วนประเด็นสลิปเงินเดือนจะบังคับให้ บริ ษัทจัดหางานจัดทา
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 21]

เป็ นภาษาไทยให้ คนงานได้ รับทราบและเข้ าใจ ขณะเดียวกัน รมว.มหาดไทยอิสราเอลรับที่จะพิจารณาใน


การเพิม่ โควตานาเข้ าแรงงานไทยไปทางานในอิสราเอลเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย

ส่วนการหารื อกับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน สวัสดิการ และบริ การสังคมของอิสราเอล สรุปได้ วา่


เนื่องจากหลายปี ที่ผา่ นมาแรงงานไทยประสบปั ญหาการถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้ างอิสราเอลและ
การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้ างในเรื่ องค่าจ้ าง จึงอยากให้ กระทรวงแรงงาน สวัสดิการและบริ การสังคม
อิสราเอลเร่งหามาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทย และบังคับให้ นายจ้ างปฏิบตั ิตามสัญญาจ้ าง
อย่างเคร่งครัด การเพิ่มช่องทางร้ องทุกข์ของแรงงานไทย การพิจารณาการดาเนินการเพิ่มบทลงโทษและ
การสัง่ ปรับนายจ้ างที่ฝ่าฝื น รวมทังการพิ
้ จารณายกเลิกโควตาจ้ างแรงงานต่างชาติสาหรับนายจ้ างที่ไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเพิ่มระดับความเข้ มงวดกวดขันเกี่ยวกับปั ญหายาเสพติด เพื่อให้ แรงงานไทย
ได้ รับการคุ้มครองและได้ รับสิทธิตามกฎหมายอิสราเอล โดยไม่ต้องเกิดปั ญหาฟ้องร้ องกับนายจ้ าง และยัง
เป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจให้ แรงงานไทยที่ทางานอยูต่ อ่ ไป

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 22]

รายงานพิเศษ
ญี่ปุ่นเตรียมใช้ระบบค่าแรงขั้นต่า
เท่ากันทั่วประเทศ

ที่มาภาพประกอบ: Japanexperterna.se (CC BY-SA 2.0)


เมื่อต้ นเดือน มี.ค. 2019 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของญี่ปนได้ ุ่ เสนอให้ เริ่ มใช้ ระบบ
ค่าแรงขันต้ ่าเท่ากันทัว่ ประเทศ โดยแบ่งเป็ นค่าแรงขันต
้ า่ ตามประเภทงานต่างๆ การผลักดันนี ้มีความ
มุง่ หวังที่วา่ แรงงานชาวต่างชาติจะไม่ทะลักเข้ ามายังพื ้นที่เมืองทีม่ คี า่ แรงสูงกว่า สืบเนื่องกฎหมายคนเข้ า
เมืองฉบับแก้ ไขจะมีผลบังคับใช้ ในเดือน เม.ย. 2019 โดยกฎหมายฉบับนี ้จะเปิ ดโอกาสให้ ชาวต่างชาติ
จานวนมากขึ ้นมีสทิ ธิ์รับสถานะผู้พานักอาศัยในญี่ปนุ่
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 23]

เจ้ าหน้ าที่ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการได้ พบกับสมาชิกรัฐสภาของพรรคเสรี


ประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party หรื อ LDP) พรรคแกนนารัฐบาลของญี่ปนุ่ โดยเจ้ าหน้ าที่
กระทรวงฯ ได้ ชี ้แจงว่าระบบค่าแรงขันต
้ ่าทีเ่ ท่ากันทัว่ ประเทศสาหรับแรงงานต่างชาตินนอาจจะน
ั้ ามา
ประยุกต์ใช้ กบั ชาวญี่ปนด้ ุ่ วย

ทังนี
้ ้กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการจะเริ่ มหารื อกับกระทรวงอื่นๆ รวมถึงนายจ้ างในกลุม่
อุตสาหกรรมเพื่อกาหนดค่าแรงขันต
้ ่าตามลักษณะงานประเภทต่าง ๆ

ปั จจุบนั (มี.ค. 2019) แต่ละจังหวัดของญี่ปนใช้ ุ่ ระบบค่าแรงขันต


้ ่าต่อ 1 ชัว่ โมงที่แตกต่างกัน โดย
กรุงโตเกียวจ่ายค่าแรงขันต้ า่ มากที่สดุ ที่ 985 เยนต่อชัว่ โมง (ประมาณ 280 บาทต่อชัว่ โมง) ในขณะที่
จังหวัดคาโงชิมะ (Kagoshima) นันจ่ ้ ายน้ อยที่สดุ ที่ 761 เยนต่อชัว่ โมง (ประมาณ 220 บาทต่อชัว่ โมง)

เดือน ม.ค. 2019 แรงงานญี่ปุ่นได้ ค่าแรงสูงขึน้ จากช่ วงเดียวกันของปี ที่แล้ ว

นอกจากนี ้กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ยังรายงานว่าเดือน ม.ค. 2019 ที่ผา่ นมาแรงงาน


ญี่ปนได้ ุ่ คา่ แรงสูงขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ ว ร้ อนละ 1.1 โดยแรงงานในญี่ปนได้ ุ่ คา่ แรงเฉลี่ยได้ รับ
ประมาณ 277,000 เยนต่อเดือน (ประมาณ 79,000 บาทต่อเดือน) รวมถึงการทางานล่วงเวลาและโบนัส

อย่างไรก็ตามพรรคฝ่ ายค้ านของญี่ปนได้ ุ่ วิพากษ์ วจิ ารณ์สถิติดงั กล่าวว่าเป็ นข้ อมูลที่ไม่ได้ ให้ ภาพถูกต้ อง
เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นจริง หลังกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการเปลีย่ นวิธีการสารวจ
เมื่อปี ที่แล้ ว

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน มีนาคม 2562 [หน้า 24]

ที่มาภาพปก: Ran Zwigenberg (CC BY 2.0)

ตะวันออก
วารสารออนไลน์คนทางานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
สื่ อ กลางในการสื่ อ สารด้ า นแรงงาน ไม่ ส งวน
ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ -ทาซ้า รับข่ าวสาร-ข้อมู ล
หรือส่งข่าวด้านแรงงานทางอินเตอร์เน็ตได้ที่:

workazine@gmail.com

ติดตามวารสารคนทางานย้อนหลังได้ที่:

http://prachatai.com/labour/newsletter
http://ebooks.in.th/workazine
facebook.com/workazine