You are on page 1of 26

Buổi 1. Ngày 10/1/2019.

Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Bài 1. Cho dãy số 1, 4, 7, 10 , 13,….


a) Tính tổng của 219 số hạng đầu tiên của dãy số.
b) Số 2019 có thuộc dãy số trên hay không?
Trả lời : a)……………………. b)………………………………………………………………………………
Bài 2. Tìm một số có 3 chữ số biết rằng khi viết thêm số 9 vào bên phải số đó thì số
mới hơn số phải tìm 1818 đơn vị.
Trả lời: Số cần tìm là:………………..
Bài 3. Nhà trường tổ chức trồng cây, lớp 5A trồng được 15 cây, lớp 5B trồng dược 23
cây, lớp 5C trồng được hơn trung bình cộng của ba lớp là 4 cây. Hỏi lớp 5C trồng
được bao nhiêu cây?
Trả lời : lớp 5C trồng được số cây là:……………..
Bài 4. Tìm x biết :
a) 5,2 – 8,2 + x =28,5 x =…………….
b) x : 0,1 + x : 0,2 + x : 0,5 = 0,8 x =…………….
c) 16: ( x:7) = 2,8 x =…………….
d) 1,2 : 0,5 : 0,25 = x + 0,1 x =…………….
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
Bài 5. Năm nay (2019) mẹ 30 tuổi con 11 tuổi. Hỏi năm nào thì tuổi con bằng lần
2
3
tuổi mẹ?
Trả lời : Năm………
Bài 6. Có hai bao gạo, bao thứ nhất hơn bao thứ hai 12,5 kg. Nếu chuyển từ bao thứ
nhất sang bao thứ hai 2,5 kg thì bao thứ nhất còn nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu
kg?
Trả lời : Nhiều hơn …………..kg
Bài 7. Một can đầy dầu nặng 34,5 kg. Sau khi người ta lấy ra 0,4 lượng dầu trong can
thì can dầu còn lại nặng 21,5kg. Hỏi nếu can không có dầu thì cân nặng bao nhiêu kg?
Trả lời: ………….kg
Bài 8. Một trại nuôi gà có số gà trống bằng 25% số gà mái. Sau khi trại đó mua thêm
72 con gà trống thì số gà trống bằng 40% số gà mái. Hỏi ban đầu trại đó mua bao
nhiêu con gà mỗi loại?
Trả lời : Ban đầu có ……….gà trống…………gà mái

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 1. Ngày 10/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Bài 9. Tìm chữ số tận cùng của A biết rằng :


𝐴 = 2 × 2 × 2 × 2 × … × 2 × 2 × 2 ( A có 2019 thừa số 2)
Trả lời :………
Bài 10. Tính giá trị biểu thức :
2 2 2 2
𝐵= + + + ⋯+
1×3 3×5 5×7 2017 × 2019
Trả lời : B=………..
Tự luận
Bài 1. Tính giá trị biểu thức:
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
a) 𝑪 = + + + + +
𝟑 𝟗 𝟐𝟕 𝟖𝟏 𝟐𝟒𝟑 𝟕𝟐𝟗
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

𝟏𝟗𝟗𝟕×𝟏𝟗𝟗𝟔−𝟏
b) 𝑫 =
𝟏𝟗𝟗𝟓×𝟏𝟗𝟗𝟕+𝟏𝟗𝟗𝟔
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 1. Ngày 10/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Bài 2. Người ta làm một vườn hoa hình vuông chính giữa một cái sân hình vuông.
Tổng chu vi của cái sân và vườn hoa là 128 mét. Diện tích vườn hoa kém diện tích
cái sân là 512 𝒎𝟐 . Tìm diện tích của cái sân?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 2. Ngày 17/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Bài 1. Một cuốn sách toán dày 218 trang thì cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang
của cuốn sách?
Trả lời : Số chữ số là: ………………..
Bài 2. Viết liên tiếp các số 123456789101112…. Nếu viết hết 2019 chữ số thì 2 chữ số
cuối cùng là hai chữ số nào?
Trả lời: Hai chữ số cuối cùng là………………..
Bài 3. Tính:
1 1 1 1
𝐴= + + + ⋯+
1 × 4 4 × 7 7 × 10 97 × 100
Trả lời: A=………………..
Bài 4. Điền các số vào ô trống sao cho tổng 3 ô bất kỳ cạnh nhau đều có tổng là 100

Bài 5. Trong các phân số sau, phân số nào lớn nhất, nhỏ nhất?
13 18 1111 1616
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670 ; ; ;
14 19 2222 1717
Trả lời: Phân số lớn nhất…………nhỏ nhất………..
Bài 6. Tìm a,b để N= ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑎2019𝑏 chia hết cho cả 2,5 và 9
Trả lời : a=….., b=…..
Bài 7. Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật thêm 20% và giảm chiều rộng của hình
chữ nhật đi 20 % thì diện tích tăng hay giảm, và thay đổi bao nhiêu %?
Trả lời: …………………………………….
Bài 8. Mua 1 chiếc bút và 1 cuốn vở hết 72 ngàn. Mua 5 chiếc bút và 2 cuốn vở hết
300 ngàn. Hỏi giá tiền của bút và vở?
Trả lời : Giá tiền bút ……….giá tiền vở………..
Bài 9. Số A có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng ?
𝐴 = 1 × 2 × 3 × 4 × … × 48 × 49 × 50
Trả lời :………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 2. Ngày 17/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

3
Bài 10. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu tăng chiều
5
rộng 20 mét và giảm chiều dài 20 mét thì diện tích khu vườn không đổi. Người ta
đóng cọc để làm bờ rào xung quanh khu vườn, mỗi cọ cách nhau hai mét. Hỏi cần
bao nhiêu chiếc cọc?
Trả lời: ………………..cọc.
Tự luận
Bài 1. Tìm hai số thập phân có hiệu là 69,21. Tìm hai số đó biết rằng nếu dời dấu
phẩy của số nhỏ sang phải một hàng thì được số lớn.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm AB,


N là trung điểm AD, Biết diện tích tam giác N=120 𝒄𝒎𝟐 . Tính diện tích hình chữ
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
nhật ABCD?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 2. Ngày 17/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 3. Ngày 24/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Bài 1. Tính giá trị biểu thức :


𝐴 = 1 + 2 − 3 + 4 + 5 − 6 + 7 + 8 − 9 + ⋯ + 97 + 98 − 99
Trả lời: A=……….
Bài 2. Tìm a,b biết rằng N = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
20𝑎19𝑏 là một số chia hết cho 4 và 9
Trả lời: a=……., b=……..
Bài 3. Tính:
𝐵 = 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + ⋯ + 99 × 100
Trả lời: B=………………..
Bài 4. Một người mua 50 quả trứng, vừa trứng gà và trứng vịt hết tất cả 119000
đồng. Biết giá mỗi quả trứng gà là 2500 đồng, mỗi quả trứng vịt là 2200 đồng. Hỏi
người đó mua bao nhiêu quả trứng mỗi loại?
Trả lời: ……trứng gà; …….Trứng vịt
Bài 5. Tìm x biết :
a) 7,2 : 2,4 × x = 4,5 x =……
b) 9,15 × x + 2,85 × x = 48 x =……
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
c) (15 × 28 – x) : 2/5 = 200 : 0,4 x =……
c) (x – 12) × 17 : 11 = 51 x =……

Bài 6. So sánh :
1 1 1 1 1 1 1 1 1
𝐶= + + + + + + + 𝑣à 𝐷 =
6 12 20 30 42 56 72 90 2
Trả lời: C …… D
17
Bài 7. Cho phân số bằng . Hãy tìm một số để khi cộng số đó vào cả tử số và mẫu số
35
của phân số đã cho thì được phân số mới có tử số bằng 60% mẫu số?
Trả lời: Số đó là …….
Bài 8. Tìm bốn số chẵn liên tiếp biết rằng 5 lần số lớn nhất bằng 8 lần số bé nhất?
Trả lời : ……………………………………
Bài 9. Có bao nhiêu số có 3 chữ số vừa chia hết cho cả 2 và 3?
Trả lời :………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 3. Ngày 24/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Bài 10. Nhà trường dự định mua 10 cây phượng và 8 cây hoa sữa để trồng trang trí.
Giá của 10 cây phượng và 8 cây hoa sữa là 6400000 đồng. Vì chỗ bán hàng chỉ còn 7
cây phượng và 4 cây hoa sữa nên nhà trường chỉ phải chi ra 4000000 đồng để mua.
Hỏi giá tiền 1 cây hoa phượng và giá tiền mua 1 cây hoa sữa ?
Trả lời: 1 Cây Phượng…………….. ;1 Cây hoa sữa………….
Tự luận
𝟓 𝟏𝟏 𝟏𝟗 𝟖𝟗
Bài 1. a) Tính : 𝑨 = + + +⋯+
𝟔 𝟏𝟐 𝟐𝟎 𝟗𝟎
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Tìm một số có ba chữ số ̅̅̅̅̅


𝒂𝒃𝒄 biết rằng : ̅̅̅̅̅
𝒄𝒂𝒃 = 𝟑 × ̅̅̅̅
𝒂𝒃 + 𝟖
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. . Cho tam giác ABC, trên cạnh AB và


BC lấy điểm M và N sao cho MA = MB;
𝟏
NB = × NC. Nối AN và CM cắt nhau tại O.
𝟑
Tính tỷ số diện tích của hai tam giác OAC và
ABC ?

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 3. Ngày 24/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 4. Ngày 31/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Bài 1. Tính giá trị biểu thức :


1 1 1 1
𝐴 = (1 + ) × (1 + ) × (1 + ) × … .× (1 + )
2 3 4 100
Trả lời: A=……….
Bài 2. Tìm a,b,c biết rằng N = ̅̅̅̅̅
𝑎𝑏𝑐 × 1,001 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
2𝑏1, 𝑎5𝑐
Trả lời: a=……., b=……..,c=……
Bài 3. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết rằng số đó gấp 8 lần tổng các chữ số
của nó.
Trả lời: ……………………………………………
Bài 4. Tổng của ba số bằng 109. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai và lấy số thứ
hai chia cho số thứ ba thì đều được kết quả là 2 dư 1. Tìm ba số đó?
Trả lời: ………………………………..
Bài 5. Tìm số lớn nhất có 2 chữ số biết rằng số đó chia cho 3 thì dư 2 còn chia cho 5
thì dư 4?
Trả lời: ………………………………..
Bài 6. .Tính diện tích hình tròn biết đường chéo AC =24cm
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
Trả lời: ……………

Bài 7. Tìm x biết: (x+4) +(x+6)+(x+8)+…+(x+26)=210


Trả lời: x=……….
Bài 8. Biết các đỉnh của tam giác bé là trung điểm các cạnh của
tam giác lớn hơn. Tính diện tích hình tô đậm biết diện tích
tam giác lớn nhất là 64 cm2
Trả lời : ……………………………………
Bài 9. Chị Lan đem đi chợ bán 70 trái cam và táo. Sau khi chị bán được một số cam và
một số trái táo bằng nhau thì số còn lại là 19 trái cam và 25 trái táo. Hỏi lúc đầu chị
Lan đem ra chợ bao nhiêu trái mỗi loại?
Trả lời :………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 4. Ngày 31/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Bài 10. Trong vòng 1 tuần lễ, nhân ngày khai trương một tiệm sách đã giảm giá 10%
tuy vậy cửa hàng vẫn còn lãi 8%. Hỏi ngày bình thường cửa hàng sẽ lãi được bao
nhiêu phần trăm?
Trả lời: ………………………
Tự luận
Bài 1. So sánh A và B :
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝑨=𝟏− + − + ⋯+ −
𝟐 𝟑 𝟒 𝟐𝟎𝟎𝟗 𝟐𝟎𝟏𝟎
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝑩= + +⋯+ +
𝟏𝟎𝟎𝟔 𝟏𝟎𝟎𝟕 𝟐𝟎𝟎𝟗 𝟐𝟎𝟏𝟎
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Cho tứ giác ABCD, Trên các cạnh AB,


BC,CD,DA lần lượt lấy các trung điểm
M,N,P,Q. Biết tứ giác MNPQ có diện tích là
100 𝒎𝟐 . Tính diện tích tứ giác ABCD?

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 4. Ngày 31/1/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 5. Ngày 14/2/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Bài 1. Tính giá trị biểu thức A biết rằng A có 22 số hạng.


𝐴 = 1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + ⋯
Trả lời: A=……….
Bài 2. Từ các chữ số 0,1; 2; 4; 8 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau lớn hơn
2000?
Trả lời:
Bài 3. Tìm một số có hai chữ số biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì
được thương là 5 và dư 12?
Trả lời: ………
Bài 4. Tìm giá trị biểu thức:
1 1 1 1
𝐵 = (1 + ) × (1 + ) × (1 + ) × … .× (1 + )
3 8 15 9999
Trả lời: ………………………………..
Bài 5. Khi cộng hai số thập phân, một học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của một số
thập phân sang bên trái một chữ số nên tổng sai là 32,97. Tìm hai số đó biết tổng
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
đúng là 201.9
Trả lời: ………………………………..

Bài 6. Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 96 𝑐𝑚2 . Tính diện tích xung quanh
và thể tích của hình lập phương đó?
Trả lời: ……………
Bài 7. So sánh A và B biết rằng
2𝑎, 07 + ̅̅̅̅̅̅
A= ̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅
0, 𝑏1 + 0,1𝑐 𝑣à 𝐵 = ̅̅̅̅̅̅
𝑎, 𝑏𝑐 + 20,19
Trả lời: A………B
Bài 8. Tính chu vi của hình tròn lớn biết chu vi của các hình tròn
nhỏ lần lượt là 50 cm, 30 cm và 70 cm ?
Trả lời : ………………….
Bài 9. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 80 người ăn trong 50 ngày. Hỏi nếu có thêm 20
người đến thì số gạo đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?
Trả lời :………
Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 5. Ngày 14/2/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

1
Bài 10. Số học sinh vắng mặt bằng số học sinh có mặt trong lớp. Nếu hai học sinh ra
6
1
khỏi lớp thì số học sinh vắng mặt bằng số học sinh trong lớp. Hỏi lớp đó có bao
4
nhiêu học sinh?
Trả lời: ………………………
Tự luận
Bài 1. Tính giá trị biểu thức :
𝟏 𝟓 𝟗 𝟓 𝟏
𝑨= + + + +
𝟏 × 𝟐 𝟐 × 𝟕 𝟕 × 𝟏𝟔 𝟏𝟔 × 𝟐𝟏 𝟐𝟏 × 𝟐𝟐
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Cho tam giác ABC có cạnh AC > AB.


Trên cạnh AC lấy diểm D sao cho AB = AD,
trên cạnh AB lấy điểm M sao cho BM = CD.
Đoạn thẳng BD cắt đoạn thẳng CM tại I. So
sánh độ dài của IM và IC ?

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 5. Ngày 14/2/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 6. Ngày 21/2/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Trắc nghiệm
Bài 1. Tìm x biết:
1 1 1 1 4
1 +2 +3 +4 −𝑥 =
2 6 12 20 5
Trả lời: x=……….
Bài 2. So sánh các phân số sau:
32 54 26 10
𝑎) …. 𝑏) ….
37 59 75 31
2 4
Bài 3. Ba tấm vải có chiều dài tổng cộng là 105 mét. Sau khi cắt bớt tấm thứ nhất,
5 7
2
tấm thứ hai và tấm thứ ba thì độ dài còn lại của ba tấm vải bằng nhau. Tính chiều
3
dài của mỗi tấm vải ban đầu?
Trả lời: Tấm 1……..Tấm 2……..Tấm 3…….
Bài 4. Tìm số hạng thứ 50 của dãy sau:
1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 …
Trả lời: ………………………………..
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
Bài 5. Một học sinh vào siêu thị mua 12 cái kem gồm hai loại. Kem dâu giá 8 ngàn,
kem xoài giá 11 ngàn. Biết rằng tổng số tiền phải trả là 111 ngàn. Hỏi bạn học sinh đã
mua mỗi loại bao nhiêu cái?
Trả lời: Kem dâu……………Kem xoài.…………..

Bài 6. Cần ít nhất bao nhiêu khối lập phương nhỏ ghép vào hình
bên để ta được một hình hộp chữ nhật?
Trả lời: ……………

Bài 7. Cách đây 10 năm tuổi bố gấp 10 lần tuổi con, 22 năm sau thì tuổi bố sẽ gấp 2
lần tuổi con. Hãy tính tuổi bố và tuổi con hiện nay?
Trả lời : ………………….
Bài 8. Tính tỷ lệ phần trăm của phần tô đậm và phần không được
tô đậm?
Trả lời : ………………….

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 6. Ngày 21/2/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Bài 9. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/giờ. Sau một giờ, một
người đi ô tô từ B về A với vận tốc 60 km/giờ. Hai người gặp nhau tại điểm cách A
100km. Tính quãng đường AB?
Trả lời :………
Bài 10. Viết các số theo quy luật sau thì số thứ 2019 ở hàng nào và cột thứ bao
nhiêu?
A : 1 6 7 12 ….
B : 2 5 8 11 ….
C : 3 4 9 10 ….
Trả lời: Hàng…… Cột……
Tự luận
Bài 1. Có ba Vòi cùng chảy vào bể. Vòi 1 và Vòi 2 cùng chảy thì sau 1 giờ 12 phút
đầy bể. Nếu Vòi 2 và Vòi 3 cùng chảy thì sau 2 giờ đầy bể. Nếu Vòi 3 và Vòi 1 cùng
chảy thì sau 1 giờ 20 phút đầy bể. Hỏi vòi 3 chảy riêng thì sau bao lâu đầy bể?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Cho tam giác ABC, M là trung điểm AB. N trên


𝟏
cạnh AC sao cho AN = × AC. Tính diện tích tam giác
𝟑
ABC biết diện tích tam giác BPM = 24 𝒄𝒎𝟐

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 6. Ngày 21/2/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 7. Ngày 28/2/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Trắc nghiệm
63
Bài 1. Viết phân số thành tổng các phân số có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau.
64
63
Trả lời: =…………………………………………………………………………………………..
64

Bài 2. Tìm x để : 1+2+3+4+5+….+x = 465


Bài 3. Thay các chữ khác nhau bằng các số khác nhau :
̅̅̅̅ +𝑇𝑂𝐴
T +𝑇𝑂 ̅̅̅̅̅̅+𝑇𝑂𝐴𝑁
̅̅̅̅̅̅̅̅ = 4321

Trả lời : ̅̅̅̅̅̅̅̅


𝑇𝑂𝐴𝑁=……………
Bài 4. Có bao nhiêu phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 100?
Trả lời: ………………………………..
Bài 5. Một nhóm học sinh cùng tham khảo sách trong một thư viện. Cứ hai bạn thì
mượn được một cuốn sách Toán, cứ 3 bạn thì mượn được một cuốn sách Tiếng Việt.
Cứ bốn bạn thì mượn được một cuốn sách Tiếng Anh. Cả nhóm mượn được số sách
13 cuốn. Hỏi nhóm học sinh có bao nhiêu bạn?
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
Trả lời: ………..

1
Bài 6. Hãy viết phân số thành tổng của hai phân số khác nhau và các tử số của hai
4
phân số đó đểu bằng 1
1
Trả lời: =……………
4

Bài 7. 50 người dự định làm một công việc trong 42 ngày. Làm được 15 ngày thì có
một số người đến giúp nên công việc được hoàn thành sớm hơn 12 ngày so với dự
định. Hỏi có bao nhiêu người mới đến?
Trả lời : ………………….
Bài 8. Tính diện tích phần tô đậm biết cạnh hình vuông là
2cm.
Trả lời : ………………….

Bài 9. Một người đi từ A đến B bằng xe đạp mỗi giờ đi được 12 km. Khi đi từ B về A
người đó đi bằng ô tô mỗi giờ đi được 48 km. Biết rằng thời gian di chuyển cả đi và
về là 10 giờ. Tính độ dài quãng đường AB?
Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 7. Ngày 28/2/2019. Ôn tập toán 4-5 Họ và tên:……………………

Trả lời :………


Bài 10 Trong bữa tiệc có 4 người. Tổng số tuổi của hai người trong số họ lần lượt là :
45, 56, 60, 67, 71 và 82. Hỏi tuổi của mỗi người?
Trả lời: Tuổi của 4 người là:………………………….
Tự luận
Bài 1. Có bao nhiêu số tự nhiên mà chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị không
phải là hai số tự nhiên liên tiếp?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Bốn tam giác vuông bằng nhau có cạnh góc vuông
lần lượt là 3 cm và 4 cm được ghép thành 1 hình vuông
lớn như hình. Hãy tính độ dài cạnh hình vuông lớn?

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 8. Ngày 21/3/2019. Họ và tên:……………………

Trắc nghiệm
Bài 1. Tính giá trị biểu thức:
𝐴 = 0,3 × 0,5 × 14 + 0,15 × 11 + 0,76 × 15
Trả lời: ………………………………..
1 1 1 1
Bài 2. Tìm x biết: (𝑥 + ) + (𝑥 + ) + (𝑥 + ) + (𝑥 + )=1
2 4 8 16
Trả lời: ………………………………..
Bài 3. Tổng của ba số là 2018. Số thứ nhất hơn tổng của hai số kia là 60. Nếu bớt số
thứ hai 45 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm ba số đó?

Trả lời: ………………………………..


Bài 4. Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang của cuốn sách 99 Bộ đề toán có 176
trang?
Trả lời: ………………………………..
Bài 5. Tìm a biết số ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑎𝑎𝑎 … 𝑎 (gồm 141 chữ số a) chia hết cho 18
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670 Trả lời: ………………………………..
Bài 6. Một người đi bộ từ A đến B mỗi giờ đi được 4 km, sau đó từ B về A người đó đi
xe đạp mỗi giờ được 12 km. Tính độ dài quãng đường AB biết thời gian người đó đi
đi và về hết 8 giờ.
Trả lời: ………………………………..
Bài 7. Một giá sách có hai ngăn. Số sách ở ngăn dưới gấp 3 lần số sách ở ngăn trên.
Nếu chuyển 10 quyển sách ở ngăn trên xuống ngăn dưới thì số sách ngăn dưới gấp .
7 lần số sách ở ngăn trên. Tính số sách ở mỗi ngăn.
Trả lời : ………………….
Bài 8. Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm M sao
cho AB = BM; Trên cạnh BC lấy điểm N sao cho BC= CN;
Trên cạnh CA lấy điểm P sao cho CA = AP. Tính diện tích
tam giác MNP biết diện tích tam giác ABC = 10 𝑐𝑚2
Trả lời : ………………….

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 8. Ngày 21/3/2019. Họ và tên:……………………

2 1
Bài 9. Một gia đình dùng số tiền lương để chi cho tiền ăn, số tiền lương chi cho
5 5
1
tiền học, tiền lương cho các việc khác còn lại là tiền tiếp kiệm. Hỏi mỗi gia đình đó
4
tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm tiền lương?

Trả lời: ………………………………..


Bài 10 Trong một buổi tiệc có 20 người tham gia, mỗi người lần lượt bắt tay với các
người khác một lần. Hỏi có bao nhiêu cai bắt tay tất cả?
Trả lời: ………………………………..
Tự luận
Bài 1. Nếu làm việc trong 8 tuần thì Minh sẽ nhận được tiền công là 8 500 000 đồng
và một chiếc xe đạp. Minh chỉ làm được 3 tuần do đó chỉ nhận được 1 000 000 đồng
và một chiếc xe đạp. Hỏi giá trị của xe đạp tương đương với bao nhiêu tiền?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Khi vẽ 10 đường thẳng từ đỉnh A cắt cạnh


BC của tam giác ABC thì tạo ra bao nhiêu tam
giác?

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 8. Ngày 21/3/2019. Họ và tên:……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 9. Ngày 28/3/2019. Họ và tên:……………………

Trắc nghiệm
Bài 1. Tính
1 1 1 1 1
𝐴 = (1 − ) : (1 − ) : (1 − ) : … : (1 − ) : (1 − )
2 3 4 99 100
Trả lời: ………………………………..
Bài 2. Tính tổng bằng 2 cách: B = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 +…+ 1024 + 2048
Trả lời: ………………………………..
Bài 3. Một người bán hàng lãi 20% trên tổng số tiền bán hàng, hỏi người đó lãi bao
nhiêu % so với tiền vốn?

Trả lời: ………………………………..


Bài 4. Trong một phép chia. Nếu chia số bị chia cho 3 lần số chia thì được 0,2. Nếu
chia số bị chia cho 4 lần thương cũng được 0,2. Tìm số bị chia và số chia?
Trả lời: ………………………………..
Bài 5. Tìm số hạng thứ 20 của dãy sau: 3; 6 ; 11; 18 ; 27
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
Trả lời: ………………………………..
Bài 6. Tìm số hạng thứ 56 của dãy sau:
1 1 2 1 2 3 1 2
; ; ; ; ; ; ; ….
1 2 1 3 2 1 4 3

Trả lời: ………………………………..


Bài 7. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm.
được ghép bởi các khối lập phương cạnh 1 cm. Người ta sơn các mặt xung quanh của
hình hộp chữ nhật đó. Hỏi có bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn 1 mặt, 2 mặt,
3 mặt và không sơn mặt nào?
Trả lời : ………………….
Bài 8. Tính điện tích hình tô đậm có được khi nối với
cách đỉnh của hai hình vuông như hình. Biết diện tích
của hình vuông nhỏ là 76 cm2.
Trả lời : ………………….

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 9. Ngày 28/3/2019. Họ và tên:……………………

Bài 9. Một người dự định đi về quê để họp mặt gia đình . Những lần trước ông ta
nhận thấy rằng nếu đi với vận tốc 42 km/giờ thì chậm nửa giờ; Nếu đi với vận tốc 54
km/giờ thì đến sớm nửa giờ. Hỏi để đến đúng giờ họp mặt thì người đó phải đi với
vận tốc là bao nhiêu?
Trả lời: ………………………………..
Bài 10 Một đội văn nghệ có 6 nữ và 4 nam. Hỏi cô chủ nhiệm có bao nhiêu cách để
chọn 1 bạn nam và 2 bạn nữ để hát tốp ca?
Trả lời: ………………………………..
Tự luận
Bài 1. Bây giờ đồng hồ chỉ 6 giờ sáng. Hỏi thời gian ngắn nhất để hai kim đồng hồ
vuông góc nhau là lúc mấy giờ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Cho hình chữ nhật ABCD, điểm M và N là 2 điểm bất kỳ thuộc AB và BC. Nộ
MA,MD,ND và NC cắt nhau tại các điểm E, F và K như hình. Biết tổng diện tích hai
tam giác NEF và KDC là 10 cm2. Tính tổng diện tích của hai tam giác MFK và EAD?

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670
Buổi 9. Ngày 28/3/2019. Họ và tên:……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLB EMATH – Thầy Quân : 08.6886.9670
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi 1. Ôn tập toán 4-5, Luyện thi vào lớp 6 CLB EMATH – Lớp toán thầy Quân – 0868869670