You are on page 1of 14
UBND THANH PHO HANOI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM S06 GIAO DUC VA DAO TAO Doc lap - Ty do - Hanh phic 8é: 44 /SGDDT-QLT Viv huéng din tuyén sinh Ha Néi, ngay 29 thang 01 nam 2019 vao cae truéng mam non, lép 1 va op 6 nim hoc 2019-2020 Kinh giti: - Céc phéng Gido duc va Dao tgo quan, huyén, thj xa; - Céc trrdng mam non, tiéu hoe, trung hoc co sé tryc thuge S6 Gido duc va Dao tao. Can cit Didu 1é trung mam non; Diéu 1é trudng tiéu hoc; Diéu 1é trudng trung hoc co sé (THCS), truéng trung hoc phé théng (THPT) va truéng phé théng cé nhiéu cp hoc; Théng tr s6 36/2017/TT-BGDDT ngay 28/12/2017 ciia BG trudng Bo Gido duc va Dao tao (GDDT) ban hanh Quy ché thyc hién céng khai déi véi co sé GDDT thudc hé théng giéo duc qudc dan; Théng tu s6 11/2014/TT-BGDDT ngay 18/4/2014 cla Bé GDDT ban hanh Quy ché tuyén sinh THCS va tuyén sinh THPT; Thong tu s6 05/2018/TT-BGDDT ngay 28/02/2018 cia Bg GDDT tao sta déi, bo sung mét so digu cia Théng tr sé 11/2014/TT-BGDDT ngay 18/4/2014; Céng van 6 4216/UBND-KGVX ngay 11/9/2018 eta Uy ban nhan dan (UBND) think phd Ha vé vie tuyén sinh I6p 6 Trudmg THPT chuyén Ha Noi - Amsterdam, tuyén sinh lép 6 chuong trinh thi diém dao tao song bang va tuyén sinh lop 10 THPT nam hoc 2019- 2020; Céng van sé $169/UBND-KGVX ngay 23/10/2018 cia UBND thanh phd Ha Néi vé cdng téc tuyén sinh vao céc trudng mam non, 1ép 1, 16p 6 nam hoc 2019-2020, So GDDT Ha NGi hudng din cdc phong GDDT; céc trudng mam non, tiéu hoc, THCS chuan bj va té chitc trién khai céng tac tuyén sinh vao cdc trudng mam non, lop 1 va lép 6 nm hoc 2019-2020 nhu sau: A. MUC DICH - YEU CAU 1. Té chite tuyén sinh ding Quy ché, dim bao chinh xéc, céng bing, khéch quan, thuén Igi cho hoc sinh va cha me hge sinh; g6p phan nang cao chat Iugng gido duc toan dign 6 cdc cp hoc; duy tri va nang cao chat Iugng phé cp tré mau gido 5 tudi, phé cp gido duc tiéu hgc va THCS. 2. Digu tra chinh xdc s6 tré 6 timg d6 tudi trén dja ban, phan tuyén va giao chi tiéu hgp ly, dam bio di chd hoc cho hoc sinh, tranh tinh trang qué tai 6 cdc trudng. Thue hign céng khai ké hoach tuyén sinh, dim bao nam 16: Tuyén tuyén sinh, chi tiéu tuyén sinh, thoi gian tuyén sinh, phutong thire tuyén sinh va trach nhiém trong céng tac tuyén sinh. 3. Tiép tc thyc hign cée giai phap nhim: Tang quy mé tuyén sinh, tang chat lugng céng tac tuyén sinh, ting cudmg co sé vat chat cho céc truéng hoe, giam so hoc sinh trai tuyén, gidm sé hoc sinh/I6p. Tang s6 hoc sinh duge hoc 2 budi/ngay. 4. Cae trudng tuyét di khéng duge van déng, quyén gép va thu cdc khoan 1 khi tuyén sinh, 5. CA nhan chju trach nhigm véi nhiém vu duge giao truéc cAp trén truc tiép; Thu trudng don vj 14 ngudi chju trach nhiém cudi cing. ngoai quy di B. TUYEN SINH VAO CAC TRUONG MAM NON, LOP 1, LOP 6 I. XAY DUNG KE HOACH TUYEN SINH 1. Cac trudng mam non, tiéu hoc va THCS 1.1, Cac truémg phéi hop véi UBND cdc phudng, x4, thj tran t6 chite diéu tra sé tré & timg d6 tudi di hoc trén dja ban duge phn céng, dam bdo é phuc vu cho phan tuyén tuyén sinh. 1.2. Can ott vao két qua diéu tra sé tré trong dé tudi tuyén sinh trén dja ban; cin cif tinh hinh thyc té vé co sé vat chat va d6i ngii can b6, gido vién, cdc trong cht dong xay dung dy thao ké hoach céng tac tuyén sinh nim hoc 2019-2020, bao céo phong GDDT theo quy dinh. 2. Cae phong GDDT quan, huyén, thj x4 2.1. Tham muu UBND quan, huyén, thi xd tiép tuc ting cudng co sé vat chat cho cdc trung hoe; thyc hién higu qua céc gidi phap nham: Tang quy mé tuyén sinh, tang chat lugng céng tac tuyén sinh, ting cudng co sé vat chat cho cac trong hoc, gidm sé hoe sinh trai tuyén, giam s6 hoe sinb/lép. 2.2. Tham myu UBND quén, huyén, thi x4 thyc hién lun chuyén cén b6, gido vign dé néng cao chat long dot ngii cia cdc trudng trén dia ban. 2.3. Chi dao cdc truéng lim tét céng tdc diéu tra s6 tré 6 timg 46 tudi di hoc trén dja ban duge phan céng va sé ligu tuyén sinh vao I6p 1 va lép 6 do Sé GDDT cung cép, xay dung dy thao ké hoach céng tac tuyén sinh nam hoe 2019-2020. 2.4, Xay dumg ké hoach céng tac tuyén sinh nim hgc 2019-2020 cia phong GDDT a) Céc clin cit dé xy dumg ké hoach tuyén sinh: - Van ban huéng dan vé céng tac tuyén sinh vao cac trugng mam non, lép 1, lop 6 nam hgc 2019-2020 ciia Sé GDDT; - Dy thao ké hoach tuyén sinh cita cae truéng trén dja ban; - Sb treo timg 46 tudi trén dia ban; - Diéu kign vé co sé vat chat va ddi ngii cén b6, giéo vién cia timg trudng, chi tigu (s6 l6p, s6 hoc sinh/I6p, s6 lop duge hoc 2 budi/ngay) phai phi hop véi sé phong hoe cla truéng, trong dé phai dann wu tién cho ede phong phye ve hoe tap va phing uu huy dng it nhét 45% 6 tré trong dé tudi nha tré va 99% tré a6 duc mam non; duy tri 100% tré 5 tuoi dén trutmg va duge hoc dii 2 budi/ngay; it nht 75% tré khuyét tat 6 thé nhe trong 46 tudi mam non duge hoc hda nh4p; 100% tré 6 tudi dit site khoé duge vao Iép 1; 100% hoc sinh d& hoan thanh chuong trinh tigu hgc duge vao hgc lop 6; ~ Ké hoach xay dung trudng chudn quéc gia va chuong trinh kién cd hod truéng hoc cia Thanh phd; ~ Dau tu xy dyg trudng d6i véi cde khu d6 thi méi; quan tém t6i con cla céc h6 dn thuge dign tai dinh cu do gidi phéng mat bing, con cla cng nhén tai céc khu cng nghiép; tao diéu kign cho hoc sinh dan tdc thiéu s6, con em céc gia dinh chinh séch, gia dinh ¢é hoan cdnh khé khiin vao cdc truémg c6ng lép. D4i véi céc khu 46 thi méi chua cé trudng, phong GDDT bio céo UBND quén, huyén, thj x4 cb bign phép giai quyét chd hoc cho hoe sinh va thiic dy viée xay thém truéng méi theo quy hogch mang luéi truéng hoc trén dja ban; - Viée phan tuyén tuyén sinh va giao chi tigu tuyén sinh phai phi hop véi diéu kién co sé vat chét, 46i ngii cla timg trudng, dim bao di ché hoc cho hoc sinh; - Han ché hoe sinh tréi tuyén & nhiing tring c6 s6 lp qué dong; néu si sé hoc sinh/lép vugt so véi quy dinh cia Diéu 1é trudng hoc, phong GDDT phai cé vin ban bdo céo UBND quén, huyén, thi x4 va béo céo Sé GDDT, khéng dé xay ra hién tugng qué tai hoe sinh 6 céc trubng hoc. b) NOi dung ké hoach tuyén sinh bao gdm: - Phan chia dja ban tuyén sinh, giao chi tiéu tuyén sinh d6i voi timg trudng; ~ Déi tugng tuyén sinh, 46 tudi tuyén sinh; - Quy djnh vé s6 hoc sinh/lép, sé lép cua tig trudng; ~ Hé so tuyén sinh, phuong thitc tuyén sinh, théi gian tuyén sinh; - Yéu cdu céc truéng chun bj 49i ngii gido vién va bé sung co sé vat chit, trang thiét bj va té chitc thyc hién céng tac tuyén sinh, thyc hiéa Quy ché céng khai tai cdc co sé gido duc va ché 46 théng tin béo cdo theo quy dinh. - Phan c6ng nhigm vy. I. TUYEN SINH VAO CAC TRUONG MAM NON, LOP 1, LOP 6 1. Tuyén sinh vio céc trudmg mam non, miu gido 1.1. C4c truéng théng bao cong khai chi tiéu tuyén sinh, théi gian tuyén sinh tré mam non 6 timg 46 tudi va t6 chitc tiép nhén tré em trong 46 tudi trén dja ban din cw theo quy inh. 1.2. Céc truéng phéi hp véi UBND phuing, xa, thj trin vé céng tic tuyén sinh; phéi hop véi céc don vi khde trén dja ban, duéi sy chi dao cla UBND phutng, 16 chite tuyén truyén s4u réng trong céc t6 dan phé, thon, x6m vé céng tac tuyén sinh trong dé néu r6 tuyén tuyén sinh, hinh thitc tuyén sinh, chi tiéu tuyén sinh, thoi gian tuyén sinh 6 timg 46 tudi 4é cha me cia tré hiéu rd, tranh gay dp lye cho céng tac tuyén sinh, dua tré dén trudmg nhfp hoc theo diing 49 tudi va tuyén tuyén sinh quy djnh. Truéng hgp s6 tré ding ky hoc tai tring vugt qué kha ning tiép nhén, nha trudng phai wu tién tiép nh§n tré 5 tudi, tré thudc tuyén tuyén sinh duge giao. 1.3. Vé sé tré trong mOt nhém, dp thyc hién theo quy dinh Diu 13, Diéu lé truéng mam non. Truéng hgp do sé tré trén dja ban ding ky hoc vugt qué quy dink tai Diéu 13, s6 tré trong méi nhém, Iép cé thé ting thém nhung phai dam bao duge ty 1¢ 86 giéo vién/tré/lép theo quy dinh tai diéu nay va dién tich phong nudi duémg, cham