10/28/2010

Generated by Foxit Czerwone yciorysy: Borowski - ideowy … PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Czerwone yciorysy

Borowski - ideowy
komunista
Prof. dr. hab. Jerzy Robert Nowak

Przewodzący buntowi wewnątrz SLD przeciwko Millerowi były marszałek Sejmu Marek Borowski jest synem wysokiej rangi komunistyc znego działac za o bardzo szkodliwej antypolskiej przeszłości. Jego ojc iec Wiktor Borowski (właśc iwie Aron Berman) był w czasac h II Rzec zypospolitej trzykrotnie skazywany na więzienie za działalność wymierzoną w interesy Polski. Zaszedł bardzo wysoko w strukturach KPP - partii zdrady narodowej - stał się c złonkiem sekretariatu jej władz. Został nawet pracownikiem przedstawic ielstwa KPP przy Komitec ie Wykonawc zym Międzynarodówki Komunistycznej w Moskwie. Mo na więc powiedzieć, e stał się prawdziwą szyc hą wśród agentury sowieckiej na Polskę.

Po wojnie ojc iec Borowskiego nale ał do najgorszyc h stalinizatorów polskiej prasy jako redaktor naczelny " ycia Warszawy", a od 1951 r. zastępc a redaktora naczelnego głównego dziennika komunistyc znego "Trybuny Ludu". Młody Marek Borowski był - według "Wprost" bardzo moc no związany duchowo ze swym ojc em stalinowc em. Polityk Unii Wolnośc i Jan Lityński, który c hodził z nim do jednej klasy (w sławetnym lic eum dla młodzie y bananowej im. Klimenta Gottwalda), wspominał, e M. Borowski ju wtedy "był ideowym wyznawc ą komunizmu". Młody Borowski wcześnie zaprzyjaźnił się z innym synem komunistyc znego działac za - Adamem Mic hnikiem, a w 1962 r. wstąpił do zało onego przez Mic hnika międzyszkolnego Klubu
D:/…/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm 1/5

10/28/2010

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Poszukiwaczy Sprzec znośc i.

Generated by Foxit Czerwone yciorysy: Borowski - ideowy … PDF Creator © Foxit Software

W 1967 r. został c złonkiem PZPR. W 1967 r., wraz ze "sc zyszc zaniem" przez moc zarowc ów działaczy z partyjnego lobby ydowskiego tzw. puławian, ojc iec Borowskiego stracił piastowaną od 1951 r. funkcję zastępc y naczelnego "Trybuny Ludu". To jeszc ze mocniej popchnęło związanego z mic hnikowcami Borowskiego do opozycyjnego ruchu studenc kiego w 1968 r.; odegrał w nim aktywną rolę. Został wyrzuc ony z PZPR, co ogromnie prze ył; był wręcz zdruzgotany. Pozostał jednak - jak wspominał - nadal wierny wartośc iom komunistyc znym. Pozostał c złonkiem ZMS-u i dalej studiował na SGPiSie. Po ukończeniu studiów zac zął prac ować w Domac h Towarowyc h "Centrum", gdzie został przewodnic ząc ym ZMS. Ju po kilku latac h - w 1973 r. - wysłano go na sta do francuskic h domów towarowyc h.

Powrócił do PZPR w 1975 r. - roku dość szc zególnym, w którym zaproponowano wpis do Konstytucji o wiec znej przyjaźni z ZSRS. W " yciu" z 3 listopada 2001 r. Joanna Bic hniewic z napisała: "Wprowadzenie stanu wojennego przyjął niemal z ulgą. 'To było racjonalne i słuszne rozwiązanie' - mówił zarówno wtedy, jak i dziś". Ciekawe, e akurat w dobie stanu wojennego zac zął się nagły skok jego kariery - zatrudnienie w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego. Znalazł jakichś dobryc h protektorów. Był to szc zególnie dobry c zas dla awansów towarzyszy ydowskiego pochodzenia. Jak stwierdził ydowski publicysta Abel Kainer (Stanisław Krajewski) na łamac h podziemnej KOR-owskiej "Krytyki", nr 15 z 1983 r., "WRON grała rolę bardziej opiekunki ydów". Znany izraelski naukowiec profesor Chone Shmeruk mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" z 19 kwietnia 1995 r.: "Władze PRL w latac h 80. te popierały sprawy ydowskie. Było wtedy takie powiedzonko: 'Co się nosi w Polsc e? ydów na rękac h' (...)".

Redaktor Bic hniewic z w kontekśc ie ówczesnego awansu Borowskiego przytoczyła wypowiedź jednego z c złonków SLD i długoletniego działac za PZPR: "Musiał go ktoś dobrze pilotować . Nie było takic h c udów, by ktoś, ot tak, wypatrzył młodego zdolnego w Domac h 'Centrum' i zapragnął go mieć w ministerstwie. Nie w tamtym systemie". Być mo e o awansie Borowskiego zadec ydowały wc ale nie znajomośc i rodzinne i nowa filosemic ka moda c zasów Jaruzelskiego, lec z jego własne kontakty. Były przewodnic zący
D:/…/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm 2/5

10/28/2010

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Klubu Parlamentarnego KPN Krzysztof Król zapewniał, e "Borowski prowadził w DT 'Centrum' sklepik za tzw. ółtymi firankami, c zyli dla KC i uprzywilejowanych członków partii" (według tekstu Anity Gargas w "Gazec ie Polskiej" z 5 styc znia 1995 r.). Sprzyjało to poznaniu "odpowiednic h" protektorów.

Generated by Foxit Czerwone yciorysy: Borowski - ideowy … PDF Creator © Foxit Software

Za rządów T. Mazowiec kiego Borowski awansował na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego, gdzie odpowiadał za rynek artykułów konsumpc yjnyc h i nadzorował prywatyzac ję handlu i turystyki. Anita Gargas, pisząc w "Gazecie Polskiej" o tym okresie kariery Borowskiego, przypomniała: "To w tym okresie doszła do skutku afera alkoholowa, za c o miał odpowiadać przed Trybunałem Stanu przeło ony Borowskiego".

W 1993 r. został wic epremierem i ministrem finansów w rządzie pierwszej koalic ji SLD i PSL. Jako szef resortu finansów odpowiadał m.in. za fatalnie, z ró nymi nieprawidłowośc iami przeprowadzoną prywatyzac ję Banku Śląskiego. Wybuc hł prawdziwy skandal wokół c ałej sprawy, w niemałej mierze dzięki nagłośnieniu jej przez ówczesnego posła PSL, przewodnic zącego Komisji Przekształceń Własnośc iowyc h Bogdana Pęka. Premier Waldemar Pawlak zdec ydował się na odwołanie wic eministra finansów Stefana Kawalc a, który bezpośrednio odpowiadał za przekształc enia Banku Śląskiego. Borowski postanowił postawić się premierowi Pawlakowi i wymusić na nim c ofnięcie dymisji Kawalca. Zło ył swoją dymisję ze stanowisk rządowych i bezskutec znie próbował namówić innych postkomunistyc znyc h ministrów do zbiorowego odejśc ia z rządu. Bluff zawiódł. Premier przyjął dymisję Borowskiego, który wyraźnie przegrał c ałą sprawę. Zemścił się wkrótc e na pośle Pęku, doprowadzając do jego odwołania z przewodnic twa komisji sejmowej.

Jako polityk SLD-owski Borowski nale y do nurtu "c zerwonyc h liberałów" w gospodarce. Ma wyraźne uprzedzenia wobec Kościoła. Nale ał do tyc h posłów SLD, którzy wykazywali wręcz ośli upór w przeciwstawianiu się ratyfikacji konkordatu. Wyraźnie widać , e oddziałuje na zało oną przez siebie partię w duchu polityki antykościelnej. Po wygranej SLD w 2001 r. Borowski awansował najwy ej - został marszałkiem Sejmu. Na tej funkc ji "wsławił się" m.in. brutalną decyzją usunięc ia noc ą przez
D:/…/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm 3/5

10/28/2010

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Stra Marszałkowską posła Gabriela Janowskiego, który okupował trybunę, ądając debaty na temat prywatyzac ji STOEN- u. Następnego dnia liczni posłowie opozyc yjni powitali za to Borowskiego okrzykami: "Hańba" i "Łukaszenko"!

Generated by Foxit Czerwone yciorysy: Borowski - ideowy … PDF Creator © Foxit Software

Borowski odegrał szc zególnie du ą rolę w działaniac h opozyc ji SLD-owskiej, zmierzającej do obalenia rządu Millera i stworzenia nowej partii o nazwie Socjaldemokracja Polska. Wielu widzi w powstaniu tej partii drogę do tak wymarzonej przez Kwaśniewskiego i Mic hnika wspólnej formac ji, tworzącej wreszcie historyc zny sojusz byłych komunistów i byłyc h opozyc jonistów z lewic owej opozyc ji laic kiej, głównie komunistyc znego chowu. Widać ju teraz bardzo du e zainteresowanie nową partią ze strony liderów bardzo osłabionej w ostatnich latac h Unii Wolnośc i. Warto przypomnieć , e Borowski od początków SdRP, faktycznie od jej zjazdu zało yc ielskiego, nale ał do ludzi związanyc h z Aleksandrem Kwaśniewskim. W ostatnim roku między postkomunistyc znym prezydentem RP a premierem Millerem bardzo moc no się iskrzyło. Nie było więc c hyba przypadkiem, e Borowskiemu przypadła rola autora decydując ego ciosu w Millera. Niektórzy w tym, c o się stało w rezultac ie buntu M. Borowskiego, widzą kolejne odnowienie starego sporu dwóch frakc ji w łonie partii komunistycznej: " ydów" i "c hamów"! Stare przyjaźnie Borowskiego z Mic hnikiem, Lityńskim i innymi przedmarc owymi "komandosami" z prominentnyc h rodzin ydowskic h mogą teraz szc zególnie silnie procentować w łączeniu "brac i rozdzielonyc h" z SLD i UW!

prof. Jerzy Robert Nowak

Fragment ksią ki "Czerwone dynastie", prof. dr. hab. Jerzy Robert Nowak, Wydawnic two MaRoN 2004

D:/…/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm

4/5

10/28/2010

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. > > > Kliknij - Wróć do góry - do początku strony < < <

Generated by Foxit Czerwone yciorysy: Borowski - ideowy … PDF Creator © Foxit Software

Zamknij to okno

Zamknij to okno

D:/…/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm

5/5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful