You are on page 1of 9

Универзитет у Приштини

Факултет Техничких Наука

Пројектни задатак
Антене и Простирање Таласа

Професор: Студент:

Др. Душан Ђуђевић Иван Веселиновић 34/14

Косовска Митровица, Јануар 2017


Пројектни задатак из простирања

Текст задатка:

Линеаран униформан раван електромагнетски талас наилази на равну


површину морске водепод угловима од 50 и 600. Одредити угао:

а) Тоталне рефлексије (Уколико га има)

б)Тоталне трансмисије

в) Исцртати дијаграме зависности:

-коефицијента рефлексије и транслисије од угла инциденције.

-дубину продирања δ (делта)

У случају паралелне и нормалне поларизације.

Коефицијенти рефлексије и трансмисије се изводе за случај расејања


електромагнетског таласа који наилази из једне несавршене средине у другу несавршену
средину а посебно за два случаја поларизације: нормалну и вертикалну. Изрази за
коефицијент рефлексије и коефицијент трансмисије за нормалну поларизацију су:

На слици 1. Приказан је раван електромагнетски талас који је нормално поларизован и


инцидентан који наилази под углом од 50 на равну површ морске воде за паралелну
поларизацију:

~2~
Слика 1.
Слика 2. Слика 3.

На слици 2. И 3. Приказани су коефицијенти рефлексије и коефицијенти трансмисије,


графилки и нумерички у зависности од угла инциденције респективно за паралелну
поларизацију. На сликама 4,5.И 6. дати су коефицијенти рефлексије за нормалну
поларизацију (слике 5 и 6) приказан је ем. талас који наилази под углом од 50 на равну површ
морске воде(слика 4).

Слика 4. Слика 5. Слика 6.

~3~
Код паралелне поларизације угао тоталне трансмисије износи 83,3130, док угао
тоталне рефлексије не постоји.

Код нормалне поларизације не постоје ни угао тоталне трансмисије ни угао тоталне


рефлексије.

На слици 7. Приказан је раван електромагнетски талас који је нормално поларизован и


инцидентан који наилази под углом од 600 на равну површ морске воде за паралелну
поларизацију:

Слика 7. Слика 8. Слика 9.

На слици 8. и 9. Приказани су коефицијенти рефлексије и коефицијенти


трансмисије, графички и нумерички у зависности од угла инциденције респективно за
паралелну поларизацију. Угао тоталне рефлексије није дефинисан, док угао тоталне
трансмисије износи 83,3130. Односи се на паралелну поларизацију. За електромагнетски
талас талас који наилази на равну површ морске воде под углом од 60 0.

На слици 10. Приказан је раван електромагнетски талас који је нормално


поларизован и инцидентан који наилази под углом од 600 на равну површ морске воде за
нормалну поларизацију:

~4~
Слика 10. Слика 11. Слика 12.

На слици 11. и 12. Приказани су коефицијенти рефлексије и коефицијенти


трансмисије, графички и нумерички у зависности од угла инциденције респективно за
паралелну поларизацију. Угао тоталне рефлексије није дефинисан, као и угао тоталне
трансмисије. Односи се на нормалну поларизацију. За електромагнетски талас талас који
наилази на равну површ морске воде под углом од 600.

~5~
Пројектни задатак из антена

Дат је модел антене Vee40 иѕ фолдера Аperiodic (приказан на слици 13) представља
жичану антену.

Слика 13.

Састоји се из дипола који се напаја напоном 113 V, Снаге 100W , импедансе (29,9 –
ј2,36)Ώ, која зрачи на фреквенцији од 7,15 МHz . На сликама 14, 15, 16приказани су дијаграми
зрачења пре извршења оптимизације, у вертикалном , хоризонталном и 3D Плану и пре
уношења симбола, дакле онако како је сачувана у фолдеру. На хоризонталном и
вертикалном дијаграму зрачења црвеном и зеленом бојом приказане су неке
карактеристике као што су тачка максималног зрачења, појачање, ширина пропусног опсега
итд. У 3D дијаграму зрачења приказане су усмереност и појачање антене које је приказано
спектром нијанси боја које су сразмерне степену пораста вредности појачања.

Слика 14.

~6~
Слика 15. Слика 16.

Да би смо извршили оптимизацију антене потребно је најпре дефинисати симболе у


Nec едитору. То је урађено произвољно. То је уражено као на следећим сликама 17 и 18:

Слика 17.

Слика 18.

Тако да након оптимизације дијаграми зрачења у вертикалном хоризонталном и 3 D


плану приказан је на следећим сликама 19, 20, 21.

~7~
Слика 19.

Слика 20. Слика 21.

Извршена је оптимизација f/b. На следећој слици 22 приказан је изглед антене након


оптимизације.

~8~
Слика 22.

~9~