You are on page 1of 24

RO Manual de utilizare

Aragaz

ZCG21201WA

RO
Cuprins
Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Cuptor- Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Instrucţiuni privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _ 3 Cuptor - Utilizarea accesoriilor _ _ _ _ _ _ 11
Descrierea produsului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Cuptor - Recomandări ajutătoare _ _ _ _ _ 12
Înainte de prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 Cuptor - Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ 14
Plită - Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 Ce trebuie făcut dacă... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Plită - Recomandări ajutătoare _ _ _ _ _ _ _ 9 Instalarea _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Plită - Îngrijirea şi curăţarea _ _ _ _ _ _ _ _ 9 Protejarea mediului înconjurător _ _ _ _ _ 21
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.

Informaţii privind siguranţa


Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie in-
strucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă insta-
larea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a
unei incapacităţi funcţionale permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă dacă
sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru sigu-
ranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul produsului.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci când
acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Componentele
accesibile sunt fierbinţi.
• Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă re-
comandăm să-l activaţi.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.

2 www.zanussi.com
Aspecte generale privind siguranţa
• Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia devin fierbinţi pe dura-
ta utilizării. Nu atingeţi elementele de încălzire.
• A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru extern
sau cu un sistem telecomandat separat.
• Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi sau ulei poate fi peri-
culoasă şi poate provoca un incendiu.
• Nu încercaţi niciodată să stingeţi focul cu apă. Opriţi aparatul şi
acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură anti-incendiu.
• Nu depozitaţi nimic pe suprafeţele de gătit.
• Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa apara-
tul.
• Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi capa-
cele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se pot înfier-
bânta.
• Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul
pentru a evita o posibilă electrocutare.
• Ştergeţi toate resturile varsate pe capac înainte de deschidere.
Lăsaţi suprafaţa plitei să se răcească înainte de a închide capa-
cul.
• Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau răzuitoare ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot zgâria
suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta tre-
buie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de per-
soane cu o calificare calificare similară pentru a se evita perico-
lul.
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea • Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Avertizare Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest aparat. • Respectaţi instrucţiunile de instalare furni-
zate împreună cu aparatul.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
www.zanussi.com 3
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când ţi-vă că priza poate fi accesată după insta-
mutaţi aparatul deoarece acesta este greu. lare.
Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie. • Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu co-
• Nu trageţi aparatul de mâner. nectaţi la ea ştecherul.
• Respectaţi distanţele minime faţă de alte • Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
aparate şi corpuri de mobilier. scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeau-
• Verificaţi dacă aparatul este instalat având na de ştecher.
în jurul său structuri de siguranţă. • Folosiţi doar dispozitive de izolare adecva-
• Laturile aparatului trebuie să rămână în te: întrerupătoare pentru protecţia liniei, si-
apropierea altor aparate sau unităţi cu guranţe fuzibile (siguranţele cu şurub tre-
aceeaşi înălţime. buie scoase din suport), mecanisme de de-
• Nu instalaţi aparatul pe o platformă. cuplare pentru scurgeri de curent şi contac-
toare.
• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub o
fereastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe apa- • Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută
rat nu vor cădea atunci când uşa sau fe- cu un dispozitiv de izolare, care vă permite
reastra va fi deschisă. să deconectaţi aparatul de la reţea la toţi
polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
Conexiunea la reţeaua electrică deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
Avertizare Risc de incendiu şi de
electrocutare. Racordul la gaz
• Toate conexiunile electrice trebuie realizate • Toate racordurile la gaz trebuie realizate de
de către un electrician calificat. către o persoană calificată.
• Aparatul trebuie legat la împământare. • Înainte de instalare, verificaţi dacă condiţiile
• Verificaţi dacă informaţiile de natură elec- din reţeaua locală de distribuţie a gazului
trică, specificate pe plăcuţa cu datele tehni- (tipul şi presiunea gazului) şi reglajele apa-
ce, corespund sursei de tensiune. Dacă nu, ratului sunt compatibile.
contactaţi un electrician. • Verificaţi dacă aerul circulă în jurul aparatu-
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la lui.
electrocutare corect instalată. • Informaţiile despre alimentarea cu gaz se
• Nu folosiţi adaptoare cu căi multiple şi ca- găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
bluri prelungitoare. • Acest aparat nu este conectat la un dispozi-
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora tiv care să evacueze produsele rezultate în
ştecherul şi cablul de alimentare electrică. urma combustiei. Aparatul se racordează în
Contactaţi centrul de service sau un electri- conformitate cu reglementările în vigoare
cian pentru a schimba un cablu de alimen- privind instalarea. Acordaţi o deosebită
tare deteriorat. atenţie aspectelor referitoare la ventilaţia
adecvată.
• Nu lăsaţi cablurile de alimentare electrică
să intre în contact cu uşa aparatului, în spe- Utilizarea
cial atunci când uşa este fierbinte. Avertizare Risc de vătămare, arsuri sau
• Protecţia la electrocutare a pieselor aflate de electrocutare.
sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel
încât să nu permită scoaterea ei fără folosi- • Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic.
rea unor unelte. • Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după • Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
încheierea procedurii de instalare. Asigura- • Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul
funcţionării.
4 www.zanussi.com
• Dezactivaţi aparatul după fiecare întrebuin- • Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte
ţare. fierbinte pot să se aprindă spontan.
• Aparatul devine fierbinte în interior pe dura- • Uleiul folosit, care conţine resturi de mân-
ta funcţionării. Nu atingeţi elementele de care, poate lua foc la temperaturi mai mici
încălzire care sunt în aparat. Folosiţi întot- faţă de uleiul care este utilizat pentru prima
deauna mănuşi de protecţie pentru a scoa- dată.
te sau a pune în cuptor accesorii sau vase. • Produsele inflamabile sau obiectele umezi-
• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii te cu produse inflamabile nu trebuie intro-
aparatului atunci când aparatul este în duse în aparat, nici puse adiacent sau dea-
funcţiune. Este posibilă emisia de aer fier- supra acestuia.
binte. • Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise să
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede intre în contact cu aparatul atunci când des-
sau când acesta este în contact cu apa. chideţi uşa.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise. • Deschideţi uşa aparatului cu atenţie. Utili-
• Ţineţi întotdeauna închisă uşa aparatului zarea unor ingrediente cu conţinut de alcool
atunci când acesta este în funcţiune. poate determina prezenţa aburilor de alcool
• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale pe în aer.
zonele de gătit. Acestea devin fierbinţi. Avertizare Pericol de deteriorare a
• După utilizare, opriţi zona de gătit. aparatului.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru • Pentru a preveni deteriorarea sau decolora-
sau ca loc de depozitare. rea emailului:
• Asiguraţi o bună ventilare a camerei în care – Nu puneţi vase sau alte obiecte în aparat
aparatul este instalat. direct pe baza acestuia.
• Folosiţi doar vase stabile cu forma corectă – Nu puneţi folie din aluminiu direct pe ba-
şi diametrul mai mare decât dimensiunile za aparatului.
arzătoarelor.
– nu puneţi apă direct în aparatul fierbinte.
• Când rotiţi brusc butonul de la poziţia de
– nu ţineţi vase umede şi alimente în inte-
maxim la cea de minim asiguraţi-vă că
rior după încheierea gătirii.
flacăra nu se stinge.
– procedaţi cu atenţie la demontarea sau
• Poziţionaţi vasele central pe inele şi nu le
instalarea accesoriilor.
lăsaţi să iasă în afara marginii suprafeţei de
gătit. • Decolorarea emailului nu are niciun efect
asupra funcţionării aparatului. Nu este un
• Utilizaţi doar accesoriile furnizate împreună
defect în ceea ce priveşte garanţia legală.
cu aparatul.
• Pentru prăjituri moi utilizaţi o tavă de copt
• Nu instalaţi adaptoare de flacără pe
adâncă. Sucurile de fructe lasă pete care
arzător.
pot fi permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat numai pentru
• Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de
exemplu pentru încălzirea camerei. • Nu permiteţi evaporarea completă a lichidu-
lui din vase.
Avertizare Pericol de explozie sau • Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa obiec-
incendiu. te sau vase să cadă pe aparat. Suprafaţa
• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt încălzi- poate fi deteriorată.
te, pot elibera vapori inflamabili. Ţineţi • Nu activaţi zonele de gătit cu vase goale pe
flăcările sau obiectele încălzite departe de ele sau fără vase.
grăsimi şi uleiuri atunci când gătiţi. • Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
www.zanussi.com 5
• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu • Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
bazele deteriorate pot zgâria suprafaţa vi- deteriorarea materialului de la suprafaţă.
troceramică. Ridicaţi întotdeauna aceste • Resturile de grăsimi sau de alimente din
obiecte atunci când trebuie să le mutaţi pe aparat pot duce la apariţia unui incendiu.
suprafaţa de gătit. • Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Capac Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi
• Nu modificaţi specificaţiile acestui capac.
sau obiecte metalice.
• Curăţaţi capacul la intervale regulate.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor, res-
• Nu deschideţi capacul când există lichide pectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe am-
vărsate pe suprafaţă. balaj.
• Înainte de a închide capacul stingeţi toate • Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este ca-
arzătoarele. zul) cu nici un tip de detergent.
• Nu închideţi capacul până când plita şi cup- • Nu curăţaţi arzătoarele în maşina de spălat
torul nu se răcesc complet. vase.
• Capacele de sticlă se pot sparge când sunt
Bec interior
încălzite (dacă este aplicabil).
• Tipul de bec sau de lampă cu halogen utili-
zat pentru acest aparat este destinat exclu-
siv aparatelor electrocasnice. Nu îl utilizaţi
în alte scopuri.
Avertizare Risc de electrocutare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimen-
Grătar pe gaz tare electrică înainte de a înlocui becul.
Avertizare Risc de incendiu şi de arsuri. • Folosiţi doar becuri cu aceleaşi specificaţii.

• Nu puneţi raftul cuptorului plin cu alimente Service


pe cel mai înalt nivel. • Contactaţi centrul de service pentru repara-
rea aparatului. Vă recomandăm să utilizaţi
Îngrijirea şi curăţarea
doar piese de schimb originale.
Avertizare Pericol de rănire, incendiu Aruncarea la gunoi
sau de deteriorare a aparatului.
Avertizare Risc de rănire sau de
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi sufocare.
scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există ris- • Deconectaţi aparatul de la sursa de alimen-
cul de spargere a panourilor vitrate. tare.
• Înlocuiţi imediat panourile vitrate ale uşii • Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
dacă acestea sunt deteriorate. Contactaţi • Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pen-
Centrul de Service. tru a preveni închiderea copiilor sau a ani-
• Atenţie când scoateţi uşa aparatului. malelor de companie în aparat.
Aceasta este grea!

6 www.zanussi.com
Descrierea produsului
Scurtă prezentare generală

1 Panoul de comandă
2 3 4 5 6
2 Butoane de comandă pentru plită
3 Buton generator de scântei-aprindere
1 piezoelectrica
7 4 Buton pentru becul cuptorului
4 8 5 Buton de control pentru cronometru
3
10 2
6 Buton de control pentru funcţiile cuptoru-
1
lui
7 Grătar
9 8 Becul cuptorului
9 Plăcuţă date tehnice
10 Niveluri raft

Configuraţia plitei de gătit

2 3

1 Arzător semi-rapid
2 Arzător semi-rapid
3 Arzător auxiliar
4 Arzător rapid
1 4

Accesoriile • Compartiment de păstrare


• Grătarul cuptorului Sub cuptor se află compartimentul de depo-
Pentru veselă, forme pentru prăjituri, friptu- zitare.
ri. Pentru a utiliza compartimentul, ridicaţi uşa
• Tavă de copt plată frontală situată în partea inferioară, apoi
Pentru prăjituri şi fursecuri. trageţi-o în jos.
• Deflector pentru grătar Avertizare Compartimentul de
Pentru protejarea butoanelor în timpul uti- depozitare poate deveni fierbinte în
lizării grătarului. timpul funcţionării aparatului.

www.zanussi.com 7
Înainte de prima utilizare

Avertizare Consultaţi capitolele privind


Preîncălzirea
Siguranţa.
Setaţi cuptorul la şi lăsaţi-l să funcţioneze
Atenţie Pentru a deschide uşa gol timp de 45 de minute pentru a arde toate
cuptorului, apucaţi întotdeauna de reziduurile de pe suprafaţa cavităţii. Este posi-
mijlocul mânerului. bil ca accesoriile să se încălzească mai tare
Prima curăţare decât în cazul utilizării normale. Cu această
ocazie cuptorul poate degaja un miros
• Scoateţi toate componentele aparatului.
neplăcut. Acest lucru este normal. Asiguraţi-
• Curăţaţi aparatul înainte de prima utilizare. vă că încăperea este bine aerisită.
Atenţie Nu utilizaţi agenţi de curăţare
abrazivi! Aceştia pot deteriora suprafaţa.
Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Plită - Utilizarea zilnică

Avertizare Consultaţi capitolele privind


Siguranţa.
Aprinderea arzătorului
Avertizare Procedaţi cu atenţie când A
utilizaţi flacără deschisă în bucătărie.
Producătorii nu îşi asumă nicio B
responsabilitate în cazul utilizării
necorespunzătoare a flăcării. C
Aprindeţi întotdeauna arzătorul anterior
punerii vaselor pe acesta.
D
Pentru a aprinde arzătorul:
1. Ţineţi apăsat butonul generator de scân-
tei .
2. Rotiţi butonul de comandă la stânga în
poziţia maximă .
A) Capac arzător
3. Eliberaţi butonul generator de scântei, dar
B) Coroană arzător
menţineţi butonul de comandă a gazului
în această poziţie timp de aproximativ 10 C) Termocuplu
secunde; astfel se va încălzi termocuplul. D) Bujie de aprindere
În caz contrar, alimentarea cu gaz va fi
Avertizare Dacă arzătorul nu se aprinde
întreruptă.
nici după 10 secunde, eliberaţi butonul
4. După ce flacăra este constantă, o puteţi de control, rotiţi-l pe poziţia "oprit" şi încercaţi
ajusta. să aprindeţi din nou arzătorul după ce a trecut
În cazul în care, după câteva încercări cel puţin 1 minut.
arzătorul nu se aprinde, verificaţi poziţia
corectă a coroanei şi capacului arzătorului.

8 www.zanussi.com
Important Aprinderea arzătorului se poate Generatorul de scântei poate porni auto-
face şi fără dispozitivul electric (de ex. când în mat în momentul în care porniţi sursa de
bucătărie nu este disponibilă o sursă de curent, după instalare sau după o pană de cu-
curent electric). Pentru aceasta, apropiaţi rent. Acest lucru este normal.
flacăra de arzător, apăsaţi butonul de
Stingerea arzătorului
comandă corespunzător timp de 10 secunde
şi rotiţi-l spre stânga până la capăt. Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul pe sim-
bolul .
Dacă arzătorul se stinge din întâmplare,
rotiţi butonul de control pe poziţia "off" Avertizare Micşoraţi întotdeauna flacăra
(oprit) şi încercaţi să aprindeţi arzătorul din sau stingeţi-o înainte de a lua vasele de
nou după cel puţin 1 minut. pe arzător.

Plită - Recomandări ajutătoare


Economia de energie
• Pe cât posibil, acoperiţi întotdeauna vasele Arzător Diametre vase de gătit
cu capace. Rapid 160 - 220 mm
• Când lichidul începe să fiarbă, reduceţi in- Semi-rapid 140 - 220 mm
tensitatea flăcării astfel încât lichidul să Auxiliar 120 - 180 mm
fiarbă liniştit.
Avertizare Folosiţi oale şi cratiţe cu Folosiţi vase de gătit cu partea inferioară cât
dimensiunea bazei corespunzătoare cu mai groasă şi plată.
dimensiunea arzătorului.
Nu utilizaţi vase de gătit care depăşesc
marginile plitei.
Plită - Îngrijirea şi curăţarea

Avertizare Consultaţi capitolele privind • Spălaţi piesele din oţel inoxidabil cu apă, iar
Siguranţa. apoi uscaţi-le cu o lavetă moale.
• Suporturile pentru vase nu sunt adecvate
Avertizare Înainte de curăţare, opriţi
pentru spălarea automată; acestea trebuie
aparatul şi lăsaţi-l să se răcească.
spălate manual.
Avertizare Din motive de siguranţă, nu • Asiguraţi-vă că aşezaţi corect suporturile
curăţaţi aparatul cu un sistem de curăţat pentru vase după ce le-aţi curăţat.
cu aburi sau cu presiune mare. • Pentru o funcţionare corectă a arzătoarelor,
Avertizare Nu utilizaţi substanţe de asiguraţi-vă că braţele suporturilor pentru
curăţare abrazive, bureţi din sârmă sau vase se află în centrul arzătorului.
substanţe acide, deoarece pot deteriora • Pentru a preveni deteriorarea suprafeţei
aparatul. plitei, procedaţi cu atenţie când reaşeza-
ţi suporturile pentru vase.
• Pentru a curăţa piesele emailate, capacul şi
După curăţare, uscaţi aparatul cu o cârpă
coroana arzătorului, spălaţi-le cu apă caldă
moale.
şi săpun.

www.zanussi.com 9
Cuptor- Utilizarea zilnică

Avertizare Consultaţi capitolele privind Funcţiile cuptorului


Siguranţa. Cuptorul are următoarele funcţii:

Funcţia cuptorului Aplicaţie


Poziţia oprit Pentru a dezactiva aparatul.
Alimentare maximă
Pentru a regla temperatura cuptorului - poziţia cea mai mare.
cu gaz

Pizza Pentru a face pizza.

Alimentare minimă
Pentru a regla temperatura cuptorului - poziţia cea mai joasă.
cu gaz
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate, în mijlocul grătarului. Pentru
Grătar
a face pâine prăjită.
Pentru a ilumina interiorul cuptorului fără nici o funcţie de gătit. Pentru a
Becul cuptorului
folosi această funcţie apăsaţi pe butonul pentru becul cuptorului.

Gătitul în cuptorul cu gaz 4. La aprinderea flăcării, menţineţi butonul


Aprinderea arzătorului cu gaz al cuptoru- de comandă a cuptorului cu gaz în
lui: această poziţie timp de aproximativ 15
1. Deschideţi uşa cuptorului. secunde.
2. Ţineţi o flacără lângă orificiul din partea
După aprindere:
inferioară a cavităţii cuptorului.
1. Eliberaţi butonul.
2. Închideţi uşa cuptorului.
3. Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului
pe setarea necesară.

Dispozitivul de siguranţă al cuptorului:


Cuptorul este dotat cu un termocuplu. Acesta
opreşte fluxul de gaz dacă flacăra se stinge.
Dacă arzătorul de gaz al cuptorului nu se
aprinde sau dacă se stinge accidental:
1. Eliberaţi butonul pentru funcţiile cuptorului
şi rotiţi-l în poziţia "oprit".
2. Deschideţi uşa cuptorului.
3. După un minut, încercaţi să reaprindeţi
arzătorul.
Stingerea arzătorului cuptorului
3. Simultan, apăsaţi butonul pentru funcţiile
Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul pe pozi-
cuptorului şi rotiţi-l spre stânga în poziţia
ţia oprit.
maximă.

10 www.zanussi.com
Utilizarea grătarului Avertizare Nu puneţi carnea pe cel mai
înalt nivel al cuptorului. Pericol de
Avertizare
incendiu.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul
funcţionării grătarului. Componentele accesi- 7. Puneţi o tavă de copt sau tava de coace-
bile ale aparatului se încing. Pericol de arsuri. re dedesubt, pe nivelul 2 al cuptorului,
pentru a colecta sucul.
Avertizare În timpul funcţionării
grătarului nu permiteţi apropierea Nu puneţi carnea direct în tava de copt
copiilor. Pericol de arsuri. sau în cea de coacere.

Avertizare Nu utilizaţi niciodată grătarul 8. Lăsaţi uşa puţin întredeschisă.


cu uşa închisă. Pericol de incendiu. 9. Când se rumeneşte pe o parte, întoarceţi
carnea cu o furculiţă pentru a evita pier-
1. Deschideţi uşa cuptorului.
derea sucului.
2. Montaţi deflectorul grătarului A în poziţie,
10. Când se rumeneşte şi pe cealaltă parte,
deasupra uşii.
scoateți carnea din cuptor.

A Dacă grătarul nu se aprinde sau dacă se


stinge accidental:
1. Eliberaţi butonul de comandă a cuptorului
cu gaz şi rotiţi-l pe poziţia oprit.
2. Deschideţi uşa cuptorului.
3. După un minut, încercaţi să reaprindeţi
grătarul.

Inchiderea arzătorului grătarului


Pentru a stinge flacăra, rotiţi butonul în poziţia
oprit.
Cronometrul - ceas avertizor
Se utilizează pentru a seta timpul pentru
numărătoarea inversă.
Întâi rotiţi butonul cronometrului către dreapta
3. Apropiaţi o sursă de foc de orificiile la maxim (consultaţi secţiunea "Descrierea
arzătorului. produsului"). Apoi rotiţi-l în sens antiorar până
4. Rotiţi butonul de comandă a cuptorului cu la perioada de timp necesară. La expirarea
gaz pe poziţia Grătar . Ţineţi butonul perioadei de timp selectate este emis un sem-
de comandă în această poziţie timp de nal sonor.
aproximativ 15 secunde. Nu eliberaţi bu- Această funcţie nu are nici o influenţă asu-
tonul până la apariţia flăcării. pra funcţionării cuptorului.
5. Preîncălziţi grătarul timp de 5-10 minute.
6. Puneţi carnea pe grătarul cuptorului, iar
grătarul pe nivelul 3.
Cuptor - Utilizarea accesoriilor

Avertizare Consultaţi capitolele privind


Siguranţa.
www.zanussi.com 11
Montarea tăvii de coacere Avertizare Nu împingeţi tava până la
Puneţi tava în centrul cuptorului, între peretele peretele posterior al cuptorului. În caz
frontal şi cel posterior. Astfel căldura va putea contrar, circulaţia căldurii în jurul tăvii va fi
circula în faţa şi în spatele tăvii. Tava trebuie împiedicată. Este posibil ca alimentele să se
poziţionată ca în imagine, cu partea înclinată ardă, în special în partea din spate a
în spate. cuptorului.

Cuptor - Recomandări ajutătoare

Atenţie Pentru prăjituri foarte umede Gătirea cărnii şi a peştelui


utilizaţi o tavă de copt adâncă. Sucul • Nu gătiţi carne cu greutatea sub 1 kg. Găti-
fructelor poate păta ireversibil smalţul. rea unor bucăţi prea mici face carnea prea
uscată.
• Aparatul are patru niveluri pentru rafturi.
Număraţi nivelurile rafturilor din partea de • Utilizaţi o tavă de scurgere pentru alimente-
jos a podelei aparatului. le foarte grase pentru a evita petele pe cup-
tor care pot fi permanente.
• Umezeala poate produce condens în apa-
rat sau pe sticla uşii. Acest lucru este nor- • Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute înainte
mal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze de a o tăia, astfel încât sucul să nu se pre-
întotdeauna de aparat atunci când deschi- lingă afară.
de uşa aparatului pe durata gătirii. Pentru a • Pentru a împiedica formarea de prea mult
reduce condensul, lăsaţi aparatul să func- fum în cuptor pe durata frigerii, se reco-
ţioneze timp de 10 minute înainte de gătire. mandă adăugarea de puţină apă în tava de
• Ştergeţi umezeala după fiecare utilizare a scurgere. Pentru a preveni condensarea fu-
aparatului. mului, adăugaţi apă de fiecare dată după
ce se evaporă.
• Nu puneţi obiecte direct pe podeaua apara-
tului şi nu acoperiţi componentele cu folie Coacerea prăjiturilor
din aluminiu atunci când gătiţi. În caz con- • Preîncălziţi cuptorul timp de circa 10 minute
trar, este posibilă modificarea rezultatelor înainte de coacere.
obţinute şi deteriorarea stratului de email. • Nu deschideţi uşa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
12 www.zanussi.com
Durate de gătit căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele,
Duratele de gătit depind de tipul de alimente, reţetele şi cantităţile dvs. când utilizaţi acest
de consistenţa şi volumul lor. aparat.
La început, monitorizaţi performanţa când
gătiţi. Găsiti cele mai bune setări (setarea
Tabel de gătit

Durata de Lungi- Durata de


preîncălzire mea gătire/coa-
Aliment Tip tavă şi nivel raft
cere (minu-
(minute) 1) flăcării2) te)
Patiserie (250 g) din aluminiu la nivelul 3 15 3-4 20 - 30
Patiserie (250 g) emailată la nivelul 3 15 3-4 20 - 25
Prăjitură scăzută (1000 g) din aluminiu la nivelul 3 10 5 30 - 40
Prăjitură scăzută (1000 g) emailată la nivelul 3 10 5 30 - 35
Plăcintă cu mere (2000 g) din aluminiu / emailată la ni- 10 6 40 - 50
velul 3
Plăcintă cu mere (1200 + 1200 2 forme rotunde din aluminiu 10 6 60 - 70
g) (diametru: 20 cm) la nivelul 3
Prăjiturele (500 g) din aluminiu la nivelul 3 10 5 30 - 40
Prăjiturele (500 g) emailată la nivelul 3 10 5 25 - 35
Pandişpan fără grăsimi (350 g) 1 formă rotundă (diametru: 26 10 5 30 - 40
cm) la nivelul 3
Pandişpan fără grăsimi (350 g) 1 formă rotundă (diametru: 26 10 5 30 - 35
cm) la nivelul 3
Tort de clătite (1500 g) din aluminiu / emailată la ni- - 5 50 - 60 3)
velul 3
Pui, întreg (1400 g) raftul cuptorului la nivelul 3 4) - 7 50 - 60
Aluat de prăjitură (800 g) din aluminiu / emailată la ni- 20 7 10 - 15
velul 3
Prăjitură dospită umplută din aluminiu la nivelul 3 15 6 40 - 50
(1200 g)
Prăjitură dospită umplută emailată la nivelul 3 15 6 35 - 45
(1200 g)
Pizza (1000 g) din aluminiu la nivelul 3 10 7 25 - 35
Pizza (1000 g) emailată la nivelul 3 10 7 20 - 30
Prăjitură cu brânză (2600 g) din aluminiu / emailată la ni- - 5 90 - 100
velul 3
Aluat tartă cu mere (1900 g) din aluminiu / emailată la ni- 15 6-7 50 - 60
velul 3
Prăjitură de Crăciun (2400 g) din aluminiu / emailată la ni- 15 5 60 - 70 5)
velul 3
Quiche Lorraine (1000 g) 1 formă rotundă din aluminiu 15 6-7 40 - 50
(diametru: 26 cm) la nivelul 2

www.zanussi.com 13
Durata de Lungi- Durata de
preîncălzire mea gătire/coa-
Aliment Tip tavă şi nivel raft
cere (minu-
(minute) 1) flăcării2) te)
Quiche Lorraine (1000 g) 1 formă rotundă emailată 15 6-7 30 - 40
(diametru: 26 cm) la nivelul 2
Pâine ţărănească (750 + 750 2 tăvi aluminizate (lungime: 15 6 50 - 60
g) 20 cm) la nivelul 3
Pandişpan românesc (600 + 2 tăvi aluminizate (lungime: 10 5 30 - 40
600 g) 25 cm) la nivelul 3
Ruladă (500 g) din aluminiu / emailată la ni- 10 5 20 - 30
velul 3
Bezele (400 g) din aluminiu / emailată la ni- - 4 45 - 55
velul 3
Mini Choux (500 g) din aluminiu la nivelul 3 10 6 30 - 40
Mini Choux (500 g) emailată la nivelul 3 10 6 25 - 35
Prăjitură sfărâmicioasă (1500 din aluminiu la nivelul 3 15 6-7 35 - 45
g)
Prăjitură sfărâmicioasă (1500 emailată la nivelul 3 15 6-7 30 - 40
g)
Pandişpan (600 g) din aluminiu la nivelul 3 10 5 30 - 40
Pandişpan (600 g) emailată la nivelul 3 10 5 30 - 35
Prăjitură cu unt (600 g) din aluminiu la nivelul 3 15 5-6 30 - 40
Prăjitură cu unt (600 g) emailată la nivelul 3 15 5-6 30 - 35
1) Poziţia butonului cuptorului este aceeaşi pentru preîncălzire şi gătire.
2) Setare aproximativă a debitului de gaz (1 - înălţimea minimă a flăcării 3 mm, 8 - înălţimea maximă a
flăcării 7 mm).
3) După oprirea aparatului, lăsaţi prăjitura în cuptor încă 7 minute.
4) Puneţi o tavă de copt pe nivelul 2 al cuptorului, sub raft.
5) După oprirea aparatului, lăsaţi prăjitura în cuptor încă 10 minute.

Pentru rezultate optime, când pregătiţi


pizza rotiţi butonul pentru funcţiile cupto-
rului în poziţia pentru Pizza.
Cuptor - Îngrijirea şi curăţarea

Avertizare Consultaţi capitolele privind • Curăţaţi interiorul cuptorului după fiecare


Siguranţa. utilizare. În acest mod puteţi îndepărta mai
uşor murdăria, care nu se va arde.
• Curăţaţi partea din faţă a aparatului cu o
• Îndepărtaţi murdăria rezistentă cu produse
cârpă moale, înmuiată în apă caldă şi un
speciale de curăţat cuptorul.
agent de curăţare.
• Curăţaţi toate accesoriile cuptorului (cu o
• Pentru a curăţa suprafeţele metalice, folosi-
cârpă moale, cu apă caldă şi un agent de
ţi un agent de curăţare obişnuit
curăţare) după fiecare utilizare, apoi lăsaţi-
le să se usuce.

14 www.zanussi.com
• Dacă aveţi accesorii neaderente, nu le
curăţaţi cu agenţi agresivi, obiecte ascuţite
sau prin spălare în maşina de spălat vase.
În acest mod se poate distruge stratul an-
tiaderent!
1
Curăţarea uşii cuptorului
1
Uşa cuptorului are două panouri vitrate mon-
tate unul peste celălalt. Pentru a uşura curăţa-
rea cuptorului, uşa poate fi scoasă. 3 Închideţi uşa cup- 4 Puneţi uşa pe o
Avertizare Uşa cuptorului se poate torului până la prima suprafaţă stabilă,
închide dacă încercaţi să scoateţi panoul poziţie de deschide- protejată de o lavetă
vitrat interior când uşa este încă asamblată. re (jumătate). Apoi moale.
trageţi spre înainte şi Cu o şurubelniţă
Avertizare Verificaţi dacă panourile de scoateţi-o din locaş. scoateţi cele 2 şuru-
sticlă sunt reci, înainte de a curăţa uşa. buri din partea de jos
Există riscul de spargere a sticlei. a uşii.
Avertizare Când panourile vitrate ale uşii Important Nu pier-
sunt deteriorate sau au zgârieturi, sticla deţi şuruburile.
devine slabă şi se poate sparge. Pentru a
preveni acest lucru, trebuie să le înlocuiţi. 6 Ridicaţi uşa inte-
3 rioară.
Pentru instrucţiuni suplimentare, contactaţi
2 7 Curăţaţi interiorul
centrul de service local. 2
uşii.
Scoaterea uşii cuptorului şi a panoului Curăţaţi panoul vitrat
vitrat cu apă caldă şi
săpun. Uscaţi cu
grijă.
5 Pentru deschide-
rea uşii interioare uti-
lizaţi o spatulă din
lemn, plastic sau
material similar.
Ţineţi uşa exterioară
şi împingeţi uşa inte-
1 Deschideţi com- 2 Ridicaţi şi rotiţi rioară în sus.
plet uşa şi apucaţi de pârghiile de pe cele
cele două balamale două balamale. Avertizare Curăţaţi panoul vitrat doar cu
ale uşii. apă caldă şi săpun. Agenţii de curăţare
abrazivi, substanţele pentru înlăturarea
petelor şi obiectele ascuţite (de exemplu
cuţite sau raclete) pot deteriora sticla.
Introducerea uşii cuptorului şi a panoului
vitrat
După finalizarea procesului de curăţare, mon-
taţi uşa cuptorului. Pentru a face acest lucru,
parcurgeţi etapele în sens invers.

www.zanussi.com 15
4 Înainte de a schimba becul cuptorului:
4
6 • Dezactivaţi aparatul.
5 • Decuplaţi siguranţele din tablou sau dezac-
tivaţi întrerupătorul.
• Puneţi o lavetă pe fundul cuptorului. Acest
5 lucru ajută la protejarea becului şi a capa-
cului de sticlă.
Înlocuirea becului cuptorului:
Becul cuptorului 1. Localizaţi capacul de sticlă al becului din
spatele cavităţii.
Avertizare Aveţi grijă când schimbaţi Rotiţi capacul de sticlă al becului la stân-
becul cuptorului. Deconectaţi ga şi scoateţi-l.
întotdeauna aparatul de la alimentare înainte
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
de a înlocui becul. Există pericol de
electrocutare. 3. Înlocuiţi becul cuptorului cu un alt bec co-
respunzător, rezistent la o temperatură de
Avertizare Becurile cu filament din acest 300 °C.
aparat sunt becuri speciale utilizate Folosiţi doar un bec de cuptor de acelaşi
numai la aparatele electrocasnice. Nu le tip cu becul înlocuit. Trebuie să fie de
utilizaţi pentru a ilumina camere sau zone din aceeaşi putere şi dedicat pentru utilizarea
casă. Dacă trebuie să înlocuiţi un bec, becul în aparatele electrocasnice.
de schimb trebuie să fie de aceeaşi putere şi 4. Instalaţi capacul de sticlă.
dedicat pentru utilizarea în aparatele
electrocasnice.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Nu se produce scânteie pen- Nu există alimentare cu cu- Asiguraţi-vă că unitatea este conectată la
tru aprinderea gazului rent sursa de energie electrică şi este pornită.
Nu se produce scânteie pen- Nu există alimentare cu cu- Examinaţi siguranţa instalaţiei electrice a
tru aprinderea gazului rent locuinţei.
Nu se produce scânteie pen- Capacul şi coroana arzăto- Capacul şi coroana arzătorului trebuie să
tru aprinderea gazului rului nu sunt aliniate fie aşezate în poziţiile corecte.
Flacăra se stinge imediat Termocuplul nu se încălzeş- După aprinderea flăcării, ţineţi apăsat buto-
după aprindere te suficient nul de comandă a gazului timp de aproxi-
mativ 5 secunde.
Flacăra arde inegal pe cir- Coroana arzătorului este Verificaţi dacă injectorul principal nu este
cumferinţa arzătorului blocată de resturi alimentare blocat şi coroana arzătorului nu este ob-
strucţionată de resturi alimentare.
Aparatul nu funcţionează de- Siguranţa din tabloul de si- Verificaţi siguranţa. Dacă siguranţa declan-
loc guranţe este decuplată şează de mai multe ori, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Cuptorul nu se încălzeşte Cuptorul nu este pornit Porniţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte Nu au fost efectuate setările Verificaţi setările.
necesare

16 www.zanussi.com
Problemă Cauză posibilă Soluţie
Becul cuptorului nu funcţio- Becul este defect Înlocuiţi becul cuptorului.
nează
Aburul şi condensul se de- Aţi lăsat vasul cu mâncare Nu lăsaţi vasele cu mâncare în cuptor mai
pun pe alimente şi în interio- prea mult timp în cuptor mult de 15 - 20 minute după terminarea
rul cuptorului procesului de gătit.

Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie proble- este amplasată pe cadrul frontal din interiorul
mei, contactaţi dealerul sau centrul de servi- cuptorului.
ce.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice. Aceasta

Vă recomandăm să notaţi datele aici:


Model (MOD.) .........................................
PNC (codul numeric al produsului) .........................................
Numărul de serie (S-N.) .........................................

Instalarea

Avertizare Consultaţi capitolele privind Dimensiuni mm


Siguranţa.
B 150
Amplasarea aparatului C 20
D 540

Date tehnice

Dimensiuni
Înălţime 850 mm
A B D Lățime 500 mm
Adâncime 535 mm
Putere electrică totala 15,6 W
C C
Tensiune 230 V
Frecvenţă 50 Hz

Categorie gaz II2H3B/P


Alimentare cu gaz G20 (2H) 20 mbar
G30/31 (3B/P) 30/30
Distanţe minime mbar
Dimensiuni mm
A 690
Diametre de by-pass

www.zanussi.com 17
Arzător Ø by-pass în 1/100 Arzător Ø by-pass în 1/100
mm. mm.
Auxiliar 30 Rapid 42
Semi-rapid 32 Cuptor 44

Arzătoarele de gaz
Putere nor- Putere re- Diametrul in-
Tip de gaz Presiune Utilizarea
Arzător mală dusă jectorului
kW kW mbar mm g/h
Gaz natural
1,00 0,35 20 0,70 –
G20
Arzător au-
1,00 0,35 Butan G30 28 – 30 0,50 72,71
xiliar
0,85 0,31 Propan
28 – 30 0,50 60,70
G31
Gaz natural
1,90 0,45 20 0,96 –
G20
Arzător se-
2,00 0,43 Butan G30 28 – 30 0,71 145,43
mi-rapid
1,70 0,38 Propan
28 – 30 0,71 121,40
G31
Gaz natural
2,60 0,75 20 1,13 –
G20
Arzător ra-
2,50 0,72 Butan G30 28 – 30 0,77 181,78
pid
2,20 0,63 Propan
28 – 30 0,77 157,11
G31
2,70 0,90 Gaz natural
20 1,20 –
G20
Cuptor 2,70 0,90 Butan G30 28 – 30 0,80 196,33
2,35 0,78 Propan
28 – 30 0,80 167,82
G31
1,90 – Gaz natural
20 1,08 –
G20
Grătar 1,90 – Butan G30 28 – 30 0,71 138,16
1,65 – Propan
28 – 30 0,71 117,83
G31

Racordul la gaz Racordarea cu ţevi flexibile nemetalice


Alegeţi racorduri rigide sau utilizaţi o ţeavă fle- Dacă se poate face uşor şi complet verifica-
xibilă din oţel inoxidabil conformă cu regle- rea racordului, puteţi utiliza un racord flexibil.
mentările în vigoare. Dacă utilizaţi ţevi metali- Trebuie să strângeţi ferm cu coliere ţeava fle-
ce flexibile, procedaţi cu atenţie pentru ca xibilă.
acestea să nu intre în contact cu părţile mobi- Utilizaţi un suport pentru ţeavă la montare.
le şi să nu fie strivite. Strângeţi bine suportul pentru ţeavă de garni-

18 www.zanussi.com
tură şi continuaţi cu racordul de gaz. Ţeava C) Racord ajustabil
flexibilă este adecvată când: D) Suport pentru ţeava de gaz natural
– Nu poate deveni mai fierbinte decât tempe- E) Suport pentru ţeava de GPL
ratura camerei sau nu poate avea mai mult
de 30 °C. Aparatul este configurat pentru gaz impli-
cit. Pentru a schimba setarea alegeţi din
– Are o lungime de maxim 1500 mm.
listă suportul pentru ţeavă corespunzător. Uti-
– Nu se comprimă. lizaţi întotdeauna garnitura de etanşare.
– Nu este supusă la tracţiune sau torsiune.
Adaptarea la diferite tipuri de gaz
– Nu intră în contact cu margini ascuţite sau
colţuri. Avertizare Adaptarea la diferite tipuri de
– Poate fi inspectată cu uşurinţă pentru a-i gaz trebuie efectuată exclusiv de către
verifica starea. personal autorizat.
Pentru conservarea ţevii flexibile trebuie să Acest aparat este proiectat pentru utiliza-
verificaţi la intervale regulate dacă: re cu gaz natural (de la reţea).
– Nu prezintă crăpături, tăieturi, urme de ar- Dacă sunt montate injectoarele cores-
suri la capete sau pe lungimea sa. punzătoare, aparatul poate fi utilizat şi cu gaz
– Materialul este la fel de elastic şi nu s-a lichefiat (îmbuteliat).
întărit. Avertizare Înainte de a înlocui
– Colierele nu sunt ruginite. injectoarele, verificaţi dacă butoanele
– Nu a expirat. pentru gaz sunt în poziţia "oprit" şi decuplaţi
Dacă observaţi defecte, nu reparaţi ţeava, ci aparatul de la reţeaua electrică. Lăsaţi
înlocuiţi-o. aparatul să se răcească complet. Există riscul
de vătămare.
Important După terminarea instalării, folosiţi
o soluţie pe bază de apă şi săpun (nu folosiţi Înlocuirea injectoarelor
niciodată o flacără) pentru a verifica Când schimbaţi tipul de gaz este necesară în-
etanșeitatea perfectă a montajului. locuirea duzelor (injectoarelor).
Racordul de alimentare cu gaz se află în par- 1. Scoateţi suporturile pentru vase.
tea din spate a panoului de comandă. 2. Scoateţi capacele şi coroanele arzătoare-
lor.
Avertizare Înainte de a conecta
racordul de gaz, scoateţi ştecherul din 3. Scoateţi injectoarele cu o cheie tubulară
priză sau decuplaţi siguranţa din tablou. de 7 şi înlocuiţi-le cu cele necesare pen-
Închideţi robinetul principal de alimentare tru tipul de gaz utilizat.
cu gaz. 4. Pentru asamblarea componentelor par-
curgeţi aceleaşi etape în sens invers.
A B C 5. Înlocuiţi eticheta cu datele tehnice (aflată
lângă ţeava de alimentare cu gaz) cu cea
corespunzătoare noului tip de gaz.
Această etichetă se găseşte în pachetul
livrat împreună cu aparatul.
Dacă presiunea gazului este variabilă sau di-
E D ferită de presiunea necesară, trebuie montat
un regulator de presiune corespunzător pe
A) Punct de racordare la gaz (numai un sin- ţeava de alimentare cu gaz.
gur punct per aparat)
B) Garnitură
www.zanussi.com 19
Reglarea nivelului minim 1. Pentru a avea acces la arzătorul (B)
Pentru reglarea nivelului minim al arzătoare- înlăturaţi podeaua interioară a cuptorului
lor: (A).
1. Aprindeţi arzătorul. 2. Desfaceţi şurubul (C), care fixează
2. Rotiţi butonul pe poziţia de minim. arzătorul.
3. Scoateţi butonul. 3. Scoateţi cu atenţie arzătorul din suportul
injectorului (D).
4. Reglaţi poziţia şurubului de by-pass cu o Deplasaţi-l încet spre stânga. Asiguraţi-vă
şurubelniţă subţire (A). că manşonul arzătorului rămâne pe
capătul arzătorului. Nu apăsaţi cu forţă
cablul de conectare al conductorului pen-
tru termocuplu (F).
4. Desfaceţi injectorul pentru arzător (D) cu
o cheie tubulară de 7 mm şi scoateţi-l. În-
A locuiţi-l cu cel necesar.
5. Asamblaţi arzătorul în ordine inversă.
6. Înlocuiţi eticheta cu tipul de gaz, aflată
• Dacă se trece de la gaz natural (de la re- lângă racordul de alimentare, cu cea co-
ţea) la gaz lichefiat (îmbuteliat), strângeţi respunzătoare noului tip de gaz.
până la capăt şurubul de reglare. Înlocuirea injectorului pentru arzătorul
• Dacă se trece de la gaz lichefiat (îmbute- grătarului:
liat) la gaz natural (de la reţea), slăbiţi şuru- 1. Eliberaţi şurubul care fixează arzătorul
bul de by-pass cu circa 1/4 rotaţie. grătarului.
Avertizare Când rotiţi brusc butonul de 2. Eliberaţi injectorul pentru arzător cu o
la poziţia de maxim la cea de minim cheie tubulară de 7 mm şi scoateţi-l. Înlo-
asiguraţi-vă că flacăra nu se stinge. cuiţi-l cu cel necesar.
3. Asamblaţi arzătorul în ordine inversă.
Înlocuirea injectoarelor cuptorului Înainte de a fixa şurubul, verificaţi dacă
arzătorul este împins corect către panoul
din spate.
Reglarea nivelului minim al arzătorului:
1. Scoateţi ştecherul din priză.
2. Scoateţi butonul pentru funcţiile cuptoru-
lui.
3. Ajustaţi şurubul de reglare by-pass (A) cu
ajutorul unei şurubelniţe subţiri.

20 www.zanussi.com
Modificarea tipului Ajustarea şurubului Temperatura grătarului nu poate fi re-
de gaz de reglare glată. Pentru a obţine o temperatură mai
De la gaz natural la Strângeţi complet scăzută sau pentru a prelungi timpul pentru
gaz lichefiat şurubul de reglare. gătire, tava grătarului trebuie coborâtă şi în-
De la gaz lichefiat la Desfaceţi şurubul de depărtată de flacără.
gaz natural reglare aproximativ
Producătorul nu îşi asumă nicio responsa-
3/4 tură.
bilitate dacă aceste măsuri de siguranţă nu
4. Ataşaţi butonul pentru funcţiile cuptorului. sunt respectate.
5. Introduceţi ştecherul în priză. Conectarea la alimentarea electrică
Avertizare Ştecherul poate fi introdus în Producătorul nu este responsabil dacă
priză numai după ce toate componentele nu respectaţi măsurile de siguranţă des-
au fost montate în poziţiile iniţiale. Există crise în capitolul „Informaţii privind siguranţa”.
riscul de vătămare.
Acest aparat este livrat cu fişă şi cablu de co-
6. Aprindeţi arzătorul cuptorului cu gaz. nectare electrică.
Consultaţi secţiunea "Gătitul în cuptorul
cu gaz: Aprinderea arzătorului cu gaz al Cablul de alimentare cu curent nu trebuie
cuptorului". să atingă partea aparatului indicată în
imaginea ilustrată.
7. Reglaţi butonul pentru funcţiile cuptorului
pe maxim şi lăsaţi cuptorul să se
încălzească pentru cel puţin 10 minute.
8. Rotiţi butonul pentru funcţiile cuptorului
din poziţia maximă în cea minimă.
Verificaţi flacăra. Dacă flacăra se stinge, repe-
taţi procedurile descrise la punctele 1 - 7. La
nivelul coroanei arzătorului, flacăra trebuie să
fie mică şi constantă.

Protejarea mediului înconjurător

Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . marcate cu abrevieri internaţionale precum


Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie PE, PS, etc. Aruncaţi ambalajele în containe-
puse în containerele corespunzătoare. rele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii Avertizare Aparatul trebuie să fie făcut
umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele inutilizabil înainte de a fi aruncat, astfel
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi încât să nu mai constituie un pericol.
aparatele marcate cu acest simbol Pentru a face acest lucru, scoateţi ştecherul
împreună cu deşeurile menajere. Returnaţi din priză şi tăiaţi cablul electric al aparatului.
produsul la centrul local de reciclare sau
contactaţi administraţia oraşului dvs.
Materialele de ambalare
Materialele de ambalare sunt ecologice
şi reciclabile. Componentele din plastic sunt

www.zanussi.com 21
22 www.zanussi.com
www.zanussi.com 23
892959095-A-232013
www.zanussi.com/shop