You are on page 1of 44

Evaluatie van Polis+ beheer en doorontwikkeling

Amersfoort
FRANS KLEIPOOL
MARK BEVERS 16 april 2012

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 1


Inhoudsopgave

o Introductie
o Samenvatting aanbevelingen
o Stand van zaken Polis+
o Expertise gebieden Polis+
o High~T ontwikkelingen 2009 - 2012
o Polis+ ontwikkelingen door de ogen van Corduroy
o Prioriteiten Raad van Bestuur UWV

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 2


Introductie

o Aanleiding:
— Gesprek Melanie Maatman / Frans Haverkamp van 21/03/2012
— Aflopen contract Corduroy per 31/12/2012
— Eerdere voorstellen continuering contract

Vragen van UWV aan Corduroy:


o Reactie van Corduroy op gepresenteerde schema’s UWV en besproken onderwerpen
in gesprek met Melanie Maatman en Frans Haverkamp.
o Open document met visie van Corduroy op het functioneren van UWV in relatie tot
Polis+ en Corduroy, en een suggestie op hoe het beter kan.

o Kritisch gekeken naar wat er op de werkvloer gebeurt en hoe onderlinge relaties


functioneren, zonder schroom en waarbij de nuance achterwege is gelaten. Daarbij
realiseren we ons dat de organisatie in beweging is en dat het slechts het beeld is
zoals Corduroy dat ervaart. Echter te allen tijde zal de Polisadministratie effectief
moeten kunnen functioneren, hetgeen naar de mening van Corduroy nu niet het
geval is.
o Een aantal zaken komt nogal stellig over. Op individueel niveau zijn veel nuances
aan te brengen of zijn soms alsnog verbeteringen in gang gezet. Deze veranderen
echter niets aan het algehele beeld.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 3


Inhoudsopgave

o Introductie
o Samenvatting aanbevelingen
o Stand van zaken Polis+
o Expertise gebieden Polis+
o High~T ontwikkelingen 2009 - 2012
o Polis+ ontwikkelingen door de ogen van Corduroy
o Prioriteiten Raad van Bestuur UWV

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 4


Samenvatting belangrijkste aanbevelingen

o Breng alle systemen in het Polis domein bij UGD onder verantwoordelijkheid van 1 programmamanager,
met inhoudelijke verantwoordelijkheid voor deze systemen
— Reduceer het totale team met tenminste 30% van de betrokkenen
— Snijd dubbele rollen per direct weg en herbeleg verantwoordelijkheden waar nodig
— Stuur strak op aansturing en de voortgang
o Zorg dat projecten, beleidsvorming en uitvoering voor het uitfaseren of realiseren van systemen nooit los
van de bestaande systemen kan staan en betrek Corduroy als 1 van de spelers daarbij
— Denk aan UPA, ODS, RNI, e-gegevens, etc.
o Richt 1 goede UGD-overlegstructuur in voor Business - ICT - Beheer, met 1 besluitvormend orgaan en 1 of
meer adviesorganen met aan het hoofd de programmamanager die gedelegeerde bevoegdheden heeft van
de UGD-directie en gebruik die overlegstructuur ook bindend!
o Ontwikkel op zeer korte termijn een informatiestrategie met bijbehorende ontwikkelpaden en
productstrategie voor het Polis-domein
o Zorg op zeer korte termijn voor kennisbehoud en borging, richt één verantwoordelijk team in voor het
gehele domein
— Zorg dat alle projecten geïntegreerd worden aangestuurd en vanuit 1 verantwoordelijke worden gemanaged en bemand
— Vermijd continuïteitsrisico’s
— Zorg voor een integrale planning en prioritering
— Communiceer strategie en uitvoeringsplannen
o Zorg dat mensen hun verantwoordelijkheid kennen, die niet uit de weg gaan en er op afgerekend worden
o Zorg voor meer pragmatiek en geef de programmamanager een financieel mandaat ten behoeve van
slagkracht
o Definieer het stuwmeer aan werk en het verbeterpotentieel dat er ligt en zorg tegelijkertijd dat de
opdrachtverstrekking eenduidig geschiedt en weer op gang komt
o Onderzoek het insourcingsmodel van Corduroy, waarbij Corduroy de aansturing doet, met specifieke targets

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 5


Inhoudsopgave

o Introductie
o Samenvatting aanbevelingen
o Stand van zaken Polis+
o Expertise gebieden Polis+
o High~T ontwikkelingen 2009 - 2012
o Polis+ ontwikkelingen door de ogen van Corduroy
o Prioriteiten Raad van Bestuur UWV

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 6


Wat gebeurt er op dit moment rondom
Polis+? (zichtbaar voor Corduroy)
o Bemoeienis Corduroy
— Geen major issues Polis+, normen worden ruimschoots gehaald
— Performance laadmodules goed, geen database tuning
— UWV kan probleemloos functioneren in de keten / geen gedoe
— Overgrote deel van de code sinds 2009 gerefactored en beheerbaar gemaakt
— Daartoe mede in de Corduroy omgeving een geavanceerde beheeromgeving ingericht met tools
en methodieken
— Geen bemoeienis vanuit Ockham / WISS: sinds Q4 2010 op verzoek van UWV op afstand gezet
— Positie Corduroy lijkt in de ogen van UWV onzeker; Corduroy heeft nu onvoldoende grip: dat is
naar onze stellige overtuiging gevaarlijk voor de continuïteit van Polis+
— Alle doorontwikkeling lijkt tot een complete stop te komen (stand begin april 2012)
o Projectactiviteiten buiten Corduroy om
— Invoeringsproblemen UPA en uitzetten PAS, niet gecontroleerde uitfasering van ODS
— Gebrek aan afstemming, daardoor software Corduroy potentieel “at risk” door onvoldoende
afstemming UWV-projecten met architecten Corduroy, agv wijzigingen aan UWV-zijde in het
Polisdomein
— Belasting database in de breedte onduidelijk, niet voorzien of overwogen
— Totale onduidelijkheid over toekomst en op stapel staande projecten
o Verder
— Onduidelijkheid over verlenging contract Corduroy
— Onduidelijkheid over gestelde eisen aan Polis+ (domein) en toekomstvisie

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 7


Noodkreet huidige situatie; er voltrekt zich een nieuw
debacle agv het ontbreken van een programmamanager

o Corduroy maakt zich ernstig zorgen om de huidige situatie


o We zien aan de kant van UWV keuzes gemaakt worden die ongefundeerd, risicovol en volledig
ondoordacht zijn binnen de grotere context en die bestaande systemen ernstig in gevaar kunnen
brengen
o Keuzes worden geforceerd onder druk afgedwongen zonder afstemming binnen en buiten UWV (o.a.
Corduroy)
o Er is geen eenduidige verantwoordelijkheid; zij die het nog proberen worden genegeerd
o Neergezette standaarden wordt door UWV aan voorbijgegaan en nieuwe bedacht, dus met meer
complexiteit en kostbaar beheer tot gevolg
o Geneuzel over onbelangrijke zaken, terwijl de essentiële problemen niet worden benoemd of op tafel
komen
o Grote infrastructurele keuzes worden ondoordacht gemaakt met grote kosten- en bedrijfsrisico’s
o Individuen duwen belangen door en worden niet teruggefloten omdat er niemand is die inzicht heeft in
de werkelijkheid en/of de echte belangen
o In onze ogen is het op dit moment een grote chaos aan het worden
— Ongrijpbaar
— Ongepland
— Ongecoördineerd
— De juiste vragen worden niet meer gesteld
o Klusjes van 10 minuten worden overkilled benaderd, te procedureel en duren uiteindelijk een heel
kwartaal !!
o Besluiten worden onder druk van deadlines uitgesteld naar de toekomst maar natuurlijk nooit meer
heroverwogen.
o Teveel mensen, teveel projecten, teveel belangen, teveel overleg en geen voortgang.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 8


Inhoudsopgave

o Introductie
o Samenvatting aanbevelingen
o Stand van zaken Polis+
o Expertise gebieden Polis+
o High~T ontwikkelingen 2009 - 2012
o Polis+ ontwikkelingen door de ogen van Corduroy
o Prioriteiten Raad van Bestuur UWV

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 9


Expertise-inventarisatie

o Uitgangspunt gepresenteerde schema Frans Haverkamp

Corduroy TET

Eigen Extern Eigen Extern

o Beoordeling Corduroy op basis van inzichten naar eer en geweten en eigen


inventarisatie
o Risico-inventarisatie
o In de navolgende sheets zijn percentages aangegeven over de hoeveelheid
beschikbare kennis bij UWV en Corduroy. 100% betekent dat alle benodigde
kennis aanwezig is. UWV is beoordeeld op wat er binnen UWV aanwezig is
en niet sec TET.
o Om meer inzicht te creëren is door Corduroy tevens een verschil gemaakt in
functionele en technische kennis en zijn de expertisegebieden nader
benoemd.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 10


Functionele kennis van de relevante
“modules” in het Polis-domein (in procenten)
Laadmodule"
100"

90"

80"

70"

60"
Rondvaart" 50" WGA"
40"

30"

20"

10"
UWV"funcDoneel"
0"
Corduroy"funcDoneel"

Signaleringen" Leveringen"

UPG"

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 11


Toelichting functionele kennis van de
relevante “modules” in het Polis domein
o Laadmodule:
— UWV: Relevante kennis deels intern, deels extern. Bovendien moet deze regelmatig worden aangevuld met Corduroy kennis, initiatieven en
voorstellen.
— CRD: Alle relevante kennis intern
— UWV: Timo is bijna vertrokken en bovendien kennis al jaar verouderd
— UWV: Kennis sterk versnipperd (Daan, Frank, Marieke)
— UWV: Mist kennis die nodig is om precies te weten hoe de Laadmodule werkt en zou moeten werken
— CRD: Kennis van specificaties en actuele werking
— UWV: Kennis van berichtenstroom
— Bij inhoudelijke discussies mist UWV diepgaande kennis
— Laadmodule is intrinsiek complex qua functionaliteit en werkwijze

o WGA:
— UWV: Relevante kennis zowel extern als intern
— CRD: Alle relevante kennis intern
— Zowel UWV als Corduroy ontdekken bij het realiseren van WGA nog functionele kennis en keuzes. In eerste instantie is het PAS WGA
nagebouwd; een keuze die wellicht op korte termijn moeten worden heroverwogen en het advies van Corduroy is refactoring in gang te
zetten.

o Leveringen (Bulkleveringen en Webservices):


— CRD: Alle relevante kennis intern aanwezig; kennis is additioneel aangevuld met externe inhuur; geen afhankelijkheid van de externe inhuur;
Corduroy kan alle in beheer zijnde bulkleveringen en webservices functioneel onderhouden
— CRD: Kennis voor zover de Leveringen in beheer zijn bij Corduroy (circa 75% van de leveringen).
— CRD: Mist kennis voor zover dit betrekking heeft op de plaats van de Leveringen in het grotere perspectief van de klanten van UWV; Corduroy
praat niet met de klanten en mist derhalve mogelijk relevante functionele informatie. Kan als zodanig door gebrek aan contact helaas ook
geen advies geven aan die betreffende klanten.
— UWV: Kennis bij beperkt aantal interne mensen, maar ook verdeeld over afdelingen die niet goed met elkaar communiceren. Bovendien moet
deze regelmatig worden aangevuld met Corduroy kennis, initiatieven en voorstellen.

o Signaleringen:
— Zowel UWV als Corduroy hebben niet volledig zicht op alle bestaande signaleringen; deze zijn oorspronkelijk in 2008 en 2009 ingeregeld,
maar onduidelijk is welke precies om welke reden bestaan; functioneel gezien zijn ze niet moeilijk te bevatten. Ze staan niet volledig scherp
op het netvlies. Bovendien zijn deze niet allemaal functioneel beschreven.
— Gebruik onduidelijk en wensen zijn niet helder.

o UPG:
— Kennis Corduroy functioneel beperkt tot het deel UPG binnen UPA. UPA omvat meer, maar dat is voor Corduroy functioneel gezien een black
box.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 12


Technische kennis van de relevante
“modules” in het Polis-domein (in procenten)
Laadmodule"
100"

90"

80"

70"

60"
Rondvaart" 50" WGA"
40"

30"

20"

10"
UWV"technisch"
0"
Corduroy"technisch"

Signaleringen" Leveringen"

* Kennis Rondvaart bij UWV aanwezig


UPG" vanwege lage complexiteit in relatie tot
laadmodule

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 13


Toelichting technische kennis van de
relevante “modules” in het Polis domein
o Laadmodule:
— UWV: Geen beeld van de Java code en beperkt van de PL/SQL-code
— UWV: Datamodel redelijk in beeld
— UWV: Beetje zicht op de overige zaken
— UWV: Nauwelijks tot geen technische kennis
— CRD: Alle technische kennis intern beschikbaar, geen afhankelijkheid externen (er zijn ook geen externen met kennis)
— CRD: Laadmodule is van extreem technisch complexe aard; vraagt diverse mensen om te beheren, moeilijk
overdraagbaar (kost minimaal 1 tot 1,5 jaar)

o WGA:
— CRD: Alle kennis intern beschikbaar
— CRD: Corduroy is voort gaan borduren op initiatie en keuzes externe medewerkers UWV (projectkeuzes van destijds);
WGA toe aan revisie op basis van huidige inzichten, aansluiting bij Polis+ architectuur en loslaten van de
oorspronkelijke PAS-principes
— UWV: Alle (beperkte) kennis die er is, is slechts bij externen beschikbaar

o Leveringen (Bulkleveringen en Webservices):


— CRD: Alle relevante kennis intern aanwezig; kennis is additioneel aangevuld met externe inhuur; geen afhankelijkheid
van de externe inhuur; Corduroy kan alle in beheer zijnde bulkleveringen en webservices zelfstandig onderhouden
— CRD: Kennis voor zover de Leveringen in beheer bij Corduroy
— CRD: Mist kennis voor zover dit betrekking heeft op de plaats van de Leveringen in het grotere perspectief van de
klanten van UWV; Corduroy praat niet met de klanten en mist derhalve mogelijk relevante functionele informatie. Kan
als zodanig door gebrek aan contact helaas ook geen advies geven aan die betreffende klanten.

o UPG:
— CRD: Kennis beschikbaar intern, eventueel aan te vullen met externe inhuur (niet noodzakelijk), waardoor opschaling
mogelijk is

o Signaleringen:
— CRD: niet alle signaleringen in de afgelopen periode onder handen gehad; kennis intern voor handen en inzetbaar

o Rondvaart:
— Technisch minder complex dan de laadmodule
— Kennis beschikbaar bij zowel UWV (extern) als CRD (intern)

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 14


Expertisegebieden (kennis in procenten)
High~T"
100"

90"

80"
Architectuur" 70" Java"
60"

50"

40"

30"

20"

10"
UWV"
Visie"5"jr." 0" PL/SQL"
Corduroy"

Bulkcontainer" Testen"

Beheer"

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 15


Expertisegebieden - Toelichting

o High~T:
— Kennis is nauwelijks overlappend; UWV beheerst functioneel inhoudelijke gebruiksaspecten, Corduroy technische
implementatie-aspecten en het kunnen kunnen bouwen en onderhouden van High~T softwarecomponenten

o Java:
— CRD: Kennis intern beschikbaar; flexibel uit te breiden met externe inhuur; geen afhankelijkheid van externen
— UWV: Kennis grotendeels extern beschikbaar; huidige bezetting bestaat voornamelijk uit externen, is verder
uitbreidbaar

o PL/SQL:
— CRD: Specialisten binnen Polis domein intern beschikbaar; uit te breiden met externe kennis die inwerktijd nodig heeft;
geen afhankelijkheid van externen
— UWV: Kennis grotendeels extern beschikbaar; huidige bezetting bestaat voornamelijk uit externen, is verder
uitbreidbaar

o Testen:
— UWV: test zorgvuldig, (drie)dubbel, dus hoge kosten, maar af en toe wel relevant, zeer lange doorlooptijd
— CRD: test praktischer, meer automatisch en sneller, met een kortere doorlooptijd
— UWV: test black box, vaak zonder kennis van zaken, veel loze meldingen als gevolg van beperkte kennis
— CRD: test white box
— CRD: ook systeemtesten nog niet geheel volledig, als gevolg van onvolledige overdracht van software onderdelen van
UWV van destijds en beperkte wijzigingen tot nu toe, waardoor niet voor alle deelsystemen adequate testgevallen zijn
opgebouwd
— UWV: instabiel team, waardoor beperkt behoud van kennis, lange doorlooptijden, onnodige meldingen en veel
ondersteuning van CRD nodig; een instabiel team is niet opgewassen tegen de complexe software van Polis
— UWV/CRD: testen niet compleet, bijvoorbeeld performance testen ontbreken, waardoor tuning in productie nodig is; is
niet nodig
— UWV/CRD: testteams niet vergelijkbaar als gevolg van verschillende rol; elkaar vervangen gaat niet, samenwerken wel
— Er zou snel een overall testaanpak moeten en kunnen komen waarbij de krachten verenigd worden zonder voorbij te
gaan aan ieders verantwoordelijkheden; Polis domein vraagt om domeinspecifieke kennis en kan niet worden ingevuld
door een geïnstitutionaliseerde teststraat; teambuilding en teambehoud relevant, evenals sterke samenwerking tussen
de verschillende partijen

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 16


Expertisegebieden - Toelichting (2)

o Beheer:
— Voor zover Corduroy kan overzien is de beheeromgeving bij UWV voor bij UWV in beheer zijnde software niet optimaal
ingericht; weinig adequate tooling; geen goede ontwikkelomgeving
— Nu te maken met 2 ontwikkelstraten (wat op zichzelf al slecht werkt), maar door UPA en ODS project feitelijk 4 (!!!); Keuzes
lopen uiteen en zijn niet afgestemd
— Corduroy beschikt over een volledig door middel van versiebeheer gestandaardiseerde projectinrichting waarbij ieder project,
afhankelijk van het type, zoveel mogelijk naar één standaard werk- en implementatiewijze groeit. Het builden van projecten
en uitbrengen van releases is geüniformeerd door middel van standaard applicaties en scripts waarbij de koppeling tussen
producten, issues en releases door een op maat toegesneden issuesysteem volledig ondersteund wordt. De testaanpak wordt,
waar relevant en zinvol, geautomatiseerd met behulp van regressietesten die ook weer een gestandaardiseerde werkwijze en
implementatie kennen. Ter toelichting onderstaand recente verzoek van UWV:
In het kader van standaardisatie en kennisdelen willen we graag met mensen van Corduroy rond de tafel om naar jullie
(van bouw naar) installatie proces te kijken. Vooral het deel versiebeheer in de database wordt hier als erg prettig
ervaren. Ons installatieproces loopt stroef en niet zonder slag of stoot en we hopen van jullie proces te kunnen leren.
Uiteraard hebben jullie op meerdere gebieden advies voor ons en daar staan we dan voor open.

o Bulkcontainer:
— CRD: Kennis volledig aanwezig in combinatie intern en externe inhuur; beperkte afhankelijkheid van externe inhuur (die bij
Corduroy een lange termijn afspraak heeft)
— UWV: Zeer beperkte kennis beschikbaar bij externe inhuur

o Visie 5 jaar vooruit:


— UWV: Kennis mogelijk aanwezig, maar niet gedeeld met Corduroy
— UWV: Goed zicht op de keten
— CRD: Beperkt zicht op de keten
— CRD: Vanuit technische architectuur visie op de komende 5 jaar; beperkte ketenkennis beperkt Corduroy het actief
meedenken; kan eenvoudig worden opgelost door actief met UWV te communiceren en gezamenlijk Polis-visie te ontwikkelen,
waarbij de technische aspecten gemakkelijk door Corduroy kunnen worden ingebracht in een groot perspectief Polis+ / WGA /
UPA / ODS / e-gegevens

o Architectuur:
— UWV: Geen hergebruik van architectuurprincipes; daardoor wordt ook bestaande software feitelijk altijd slechter, evenals de
nieuwe; Wordt ook niet weloverwogen een besluit genomen bewust af te wijken van gezette standaarden
— UWV: Geen zichtbare visie op toekomst en gebruik architectuur
— UWV: Geen aansluiting tussen project en beheer (UPA versus Polis+ en WGA)
— UWV: Geen overall visie en aanpak / afweging

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 17


Inhoudsopgave

o Introductie
o Samenvatting aanbevelingen
o Stand van zaken Polis+
o Expertise gebieden Polis+
o High~T ontwikkelingen 2009 - 2012
o Polis+ ontwikkelingen door de ogen van Corduroy
o Prioriteiten Raad van Bestuur UWV

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 18


High~T ontwikkelingen 2009 - 2012

Functionaliteit

2009 2012

o Wat is High~T eigenlijk?


o Wijzigingen High~T / Ontwikkelingen 2009 - 2012
o Relevantie
o Advies

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 19


Wat is High~T eigenlijk binnen Polis+?

o Java framework en hulpmiddel voor snelle definitie en implementatie van


business applicaties en gegevenspakhuizen
o Metadata tabellen die voor een deel de structuur van Polis+ bepalen
— Structuur en regels
— Schermdefinities
— Autorisatie en logging
o OLAP tool, voor online analytische queries
o Een dashboard voor monitoring en toetsing van datakwaliteit
o Schermen voor weergave van data uit de database

Belangrijk is dus te
bedenken wat je wilt !

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 20


Kun je zonder High~T?

o Metadata: ja, maar eeuwigdurende licentie, dus kan rustig blijven zitten; Polis+
hoeft dus ook niet zonder High~T op dit punt
— Alles blijft werken, structuur blijft bestaan
— Logging en autorisatie functioneert
— Is uit te breiden op basis van tabellen en gebruik van High~T as is
— High~T kan er indien nodig wel uit worden gehaald
o OLAP: ja, er zijn alternatieven, maar minder geavanceerd dan in High~T
— Is dat erg? Hangt van de specifieke wensen af.
— Wordt de extra functionaliteit van High~T nu gebruikt? Vermoedelijk beperkt.
o Schermen: ja er zijn alternatieven, afhankelijk van gewenste weergave
— “Standaard” uitgekraste schermen
Ÿ Geen “cubes”
Ÿ Signaleringen zichtbaar (lastig te vervangen)
Ÿ Automatische logging (niet geregeld in andere tools)
Ÿ Autorisatie (lastiger in te regelen in andere tools)
— Meta data gebaseerde schermen
Ÿ Geen “cubes”
Ÿ Signaleringen te maken
Ÿ Automatische logging te maken
Ÿ Autorisatie te regelen

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 21


Ontwikkelingen High~T 2009 - 2012

o In gebruik zijnde versie bij UWV is van medio 2010


o Belangrijkste ontwikkelingen rond High~T zijn gemaakt in 2011
— Bug fixing
— Verbetering OLAP functionaliteit
— Realisatie genereren webservices op basis van XSD specificaties
o Geen officiële nieuwe versies uitgebracht
o Wel release candidates die in productie zijn
o Relevantie ontwikkelingen en Advies
— Bug fixing: geen showstopper op dit moment - High~T functioneert: Bepalen of ontbreken
onderhoudscontract andere contractuele issues oplevert (bij bv. IBM ivm voorwaarden voor
realiseren SLA’s)
— OLAP: Sterk afhankelijk van door UWV gewenste functionaliteit en mogelijke alternatieven:
Nader bepalen wat UWV voor beeld heeft van de plaats van Polis+ in de toekomstige strategie
en gebruik van de data; Wie mag en moet wat kunnen? Hoe wordt omgegaan met
datakwaliteit en welke informatie moet inzichtelijk zijn?
— Webservices: Sterk afhankelijk van door UWV gewenste architectuur, de productstrategie en
de wensen van afnemers van UWV; hetzelfde geldt voor de productieomgeving die gewenst is
en de eisen die hieraan worden gesteld: Nader onderzoeken en visie bepalen rond Polis+
gebruik en architectuur; positionering voor en naar afnemers, performancecriteria, etc. Het
potentieel van High~T hiervoor lijkt twijfelachtig. Zeker omdat goed beheerde traditionele
oplossingen vergelijkbare ontwikkelsnelheden kunnen bereiken, met hetzelfde of beter
resultaat.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 22


Inhoudsopgave

o Introductie
o Samenvatting aanbevelingen
o Stand van zaken Polis+
o Expertise gebieden Polis+
o High~T ontwikkelingen 2009 - 2012
o Polis+ ontwikkelingen door de ogen van Corduroy
o Prioriteiten Raad van Bestuur UWV

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 23


Aandachtsgebieden Polis+

o Kosten
— Onnodig hoog
— Bezetting kan zeker 30-50% terug
o Verantwoordelijkheid
— Is onduidelijk
— Wordt niet of beperkt genomen, maar ook niet gegeven
o Belangen
— Individuele belangen prevaleren boven UWV belang
o Architectuur
— Niet zichtbaar en geen toetssteen
o Emotie
— IBM regeert?
o Professionaliteit
— Wordt niet op vertrouwd en niet afgedwongen
o Communicatie
— Vanuit eigen perspectief / onduidelijk en niet breed bekend

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 24


Kosten

Veel radertjes
(te vervangen / vervallen)

Ongestructureerd Werkdruk

Tijd verkletsen # FTE / afstemming

Kosten

Kennis- en tooldeling Dubbel werk


1:2:1

Veel: Solisten
- overleg
- betrokkenen
- afstemming
- beïnvloeders

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 25


Veel radertjes
(te vervangen / vervallen)

Kosten - toelichting Ongestructureerd

Tijd verkletsen
Werkdruk

# FTE / afstemming

Kosten

Kennis- en tooldeling Dubbel werk


1:2:1

Veel: Solisten
- overleg
- betrokkenen
- afstemming
- beïnvloeders

o Het huidige Polis team is ontzettend groot, met overlap o Grote roulatie testers, waardoor kennis verloren gaat en
aan functies. Teveel spelers en individuele afdelingen veel extra kosten ontstaan.
zijn betrokken. Allen zonder verantwoordelijkheid, o Meer timeboxing is prima mogelijk / sturen op
waardoor vaak iedereen mee moet en mag (!) praten. doorlooptijd geschiedt niet tot nauwelijks of uitloop
— Teveel spelers / afdelingen wordt politiek verantwoord goedgekeurd, is echter niet
— Niet effectief nodig. Kwaliteit van de output kan makkelijk beter en
— Veel overleg / weinig inhoud mensen kunnen makkelijk effectiever werken. Teams
— Geen programmamanager die de totaliteit stuurt en moeten aangeproken op teamresultaat en kosten.
bewaakt Verbetermechanisme ontbreekt.
o Er is een scheve verhouding tussen FO / Bouw / Test. o Werkdruk bij een beperkt aantal mensen extreem hoog
— Deze is normaal 1:2:1, gezien belang is 1:2:2 oké waardoor grote risico’s worden gelopen en kennis
— Bij Polis+ is de verhouding eerder 1:1:3. Dat is zowel beperkt wordt gedeeld. Bij anderen getuige de
scheef in de verhouding FO/Bouw als in de hoeveelheid tijd die verspild wordt is de werkdruk
verhouding Bouw/Test extreem laag.
o Er wordt veel dubbel werk gedaan en afstemming lijkt o Alles duurt verschrikkelijk lang en is pas over een aantal
niet mogelijk; initiatieven worden weggehoond: weken aan de beurt; efficiëntie en doorpakken is
systeemtest / FAT / GAT / KAT ; Iedereen voelt zich verwaterd.
bedreigd door de ander en voelt zich niet aangesproken o Proces van opdrachtverstrekking is niet efficiënt, teveel
als gekeken wordt naar onnodige kosten die worden geformaliseerd en teveel schakels tot opdrachtgever:
gemaakt; iedereen gaat voor eigen resultaat. Idee -> GA -> CRD review -> DA -> CRD -> FO ->
o Wie heeft belang bij het efficiënt doen? Kijkend naar Bouw -> Test -> Implementatie (ook voor 2 uur werk);
belangen van partijen is er geen natuurlijke drang het Sturing op budget waarbij de verkeerde mensen
efficiënter te doen. Externen willen blijven en uitbreiden. verantwoordelijk zijn voor dat budget.
IBM wil niet verbeteren, want minder uitzonderingen is o Dubbel en blackbox testen waardoor onnodig lang en
minder omzet. Interne afdelingen ontlenen hun status teveel onnodige meldingen; kost tijd en geld.
aan omvang. Sturing daarop ontbreekt of wordt niet o Beschikbaar stellen van testsets over en weer zou
belangrijk geacht. Daarmee loopt het systeem makkelijk kunnen maar gebeurt niet.
uiteindelijk wel vast. Niemand heeft belang bij het totaal o Never time to do it right, allways time to do it over.
efficiënt doen. o Veel uren in overleg tov de benodigde realisatietijd.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 26


Verantwoordelijkheid

Lessons learned Pragmatisme

Monitoring Management!

Besluiten # FTE
(business vs ICT vs gebruiker)

Verantwoordelijkheid

Prioritering Teamwork

Resultaat en tijd Structuur

Aanspreken / Vuist Gewenste functionaliteit

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 27


Lessons learned Pragmatisme

Verantwoordelijkheid - toelichting
Monitoring Management!

Besluiten # FTE
(business vs ICT vs gebruiker)

Verantwoordelijkheid

Prioritering Teamwork

Resultaat en tijd Structuur

Aanspreken / Vuist Gewenste functionaliteit

o Niemand durft te beslissen of krijgt daadwerkelijk de o Sommige discussies lopen al 2,5 jaar ! (anonimiseren)
verantwoordelijkheid vanuit zijn eigen positie keuzes te o Andere hebben een startdocument mei 2011 en hebben
maken een eerste initiatie april 2012 (!!!)
o Waar is de vuist? Wie slaat er met de vuist op tafel, wie o SDM versus Agile? Kan niet zo strikt met SDM muurtjes;
bepaalt de regels en wie spreekt wie aan op gemaakte Past niet zo strikt in de complexe, sterk wisselende
afspraken en/of resultaten. omgeving van UWV; wat nodig is is Agile ontwikkeling
o Geen pragmatisme meer, alles moet volgens de en kleine releaseteams, waarin ieder zijn eigen
regeltjes, “over-geprocedureerd” en niemand durft verantwoordelijkheden heeft en waarin kort schakelen
buiten de paden te gaan leidt tot snel resultaat en waar nodig tijdige bijstelling
o Verantwoordelijkheid / wiens probleem is iets? Er zijn o Geen prioriteitstelling inzet schaarse resources /
allerlei problemen die mogelijk met elkaar te maken resources bepalen zelf.
hebben, maar niemand durft stappen te zetten. Vaak is o Lessons learned: zijn wel eens vastgesteld (grotendeels
er geen tijd voor en ieder zorgt vooral voor zijn eigen door Corduroy aangedragen), maar er gebeurt nooit
omgeving, niet voor het totale UWV belang. meer iets mee. Zonde van de energie en jammer van de
o Niemand heeft overzicht en stuurt op de kern?! kwaliteitsverbetering die niet wordt bereikt.
o Niemand weet precies wat de ander doet en waarop die
aanspreekbaar is
o Een aantal cruciale monitoring zaken en bijsturing
worden niet of nauwelijks gedaan
o Iedereen zit op elkaars stoel en bemoeit zich overal
mee. Ook omdat niemand aanspreekbaar is op zijn rol
doen we het met zijn allen. Vaak gaat het daardoor wel
weer goed, maar absoluut niet efficiënt of in hoog
tempo.
o Geen sturing op oplossingsrichtingen
o Problemen / zaken worden niet gecategoriseerd /
geprioriteerd, waardoor mensen op individueel niveau
keuzes maken die niet perse in het belang van UGD /
UWV zijn.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 28


Belangen

Koninkrijkjes Eigen

Weerstand Openheid
1 doel !

Belangen

Bedreigingen Geen UWV perspectief

UGD irt UWV / ICT Afdeling vs resultaat


(roulatie)

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 29


Koninkrijkjes Eigen

Belangen - toelichting Weerstand Openheid


1 doel !

Belangen

Bedreigingen Geen UWV perspectief

UGD irt UWV / ICT Afdeling vs resultaat


(roulatie)

o Afstemming met klanten? Afstemming FO/Bouw/Test; o Performance issues LM -> Worden uitgezocht door IBM
Vindt niet of te weinig plaats. In ieder geval veel te laat. en TET? Waarom niet door Corduroy? Is toch de
Alles is al beklonken en besloten. verantwoordelijkheid van Corduroy. Belang van TET
o Geen overleg tussen partijen, maar communicatie via groter om belangrijk te zijn?
mijlpaaldocumenten vanuit een individueel perspectief: o Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen, want
interpretatiefouten/-verschillen en vanuit eigen belang men is bang voor de business:
o Suggesties voor samen optrekken leiden vooral tot — Reshuffling van de productieplanning; wordt niet
weerstand ! besproken; keuzes worden voor collega’s gemaakt
o Nauwere samenwerking nodig, opereren vanuit een — Verandering proces keten? Bespreken! Ook hier de
UWV belang en niet een individueel belang. neiging alles zelf op te lossen als UWV. Denken voor
o Keuzes lijken geen managementkeuzes, maar afdelings- anderen en niet de anderen aanspreken op mogelijke
of individu keuzes veranderingen.
o Geen communicatie tussen afdelingen / teams (die niet — Slimmer verwerken? Discussie starten. Er zijn meer
bij elkaar op de vloer zitten) mensen met visie.
o Afwijkende en tegengestelde belangen van mensen / o Iedereen maakt zijn eigen businesscase voor zijn eigen
afdelingen stukje / besluiten; er is niemand verantwoordelijk voor
o Eigenwijzigheid / eigen belang / neiging alles zelf uit te het totaal dus dat kan (moet misschien) ook
zoeken o Huidige positie Corduroy verzwakt de inbreng van
o Acteren op onjuiste of onvolledige informatie omdat niet Corduroy en daarmee het mogelijke resultaat
alles open is, maakt een en ander inefficiënt en niet o Testen geïnstitutionaliseerd, met eigen belangen
goed voor UWV
o Er worden niet altijd incidenten ingeschoten voor
productieproblemen. Waarom niet? Waarom wordt een
en ander zelf uitgezocht? Snel escaleren lijkt logischer
om iedereen te mobiliseren. Leg de
verantwoordelijkheid waar die hoort.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 30


Architectuur

Kennis (behoud)

Productstrategie Niet UWV-standaard?

Standaarden Visie

Architectuur

Tooling: Domein
- UWV
- domein
- keuzes

Daadwerkelijke relevantie tooling Afstemming

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 31


Kennis (behoud)

Architectuur - toelichting
Productstrategie Niet UWV-standaard?

Standaarden Visie

Architectuur

Tooling: Domein
- UWV
- domein
- keuzes

Daadwerkelijke relevantie tooling Afstemming

o Er is geen overall architectuur of een visie daarop; als — Tivoli is een ander voorbeeld: pragmatische
gevolg daarvan worden per project individuele keuzes oplossingen voorhanden om de kosten van IBM terug
gemaakt die op de langere termijn leiden tot een grote te dringen op de korte termijn. Inmiddels een jaar
complexiteit verder. De dingen waar het echt om draait zijn nog
o Er zijn geen Polis+ standaarden. Er zijn geen steeds niet geregeld.
“instanties” die controleren of iedereen zich daar wel — Iedereen wil te groot, te veel en te mooi meteen
aan houdt. Geen overall architect die verantwoordelijk tegelijk. Beter is klein en simpel. Stap voor stap.
is. o Productstrategie ontbreekt? Zou er in oktober 2010 zijn
o Niemand heeft overzicht wat er is / kan / moet (logging, en is essentieel voor toekomstige keuzes. Ligt er voor
functionaliteit, etc.). Iedereen verzint daarom weer zover voor Corduroy zichtbaar nog niet. Ondertussen
eigen dingen. Leidt tot grotere complexiteit, dubbeling, verandert er weinig als gevolg van nog niet gemaakte
meer kosten en onduidelijkheid. keuzes. Snelheid van handelen is weg.
o Pragmatisme is volledig verdwenen. Praktische keuzes o Problemen als gevolg van de dubbele ontwikkelstraat
om snelheid te maken worden tegen UWV beleid aan (inmiddels 4 !!!) en belangen: geen afstemmingsoverleg
gehouden, tot standaard verheven en vervolgens te organiseren. Na 1 jaar is er nu een eerste overleg in
uitgebreid in de organisatie ingebed, met als gevolg dat de vorm van een Architecture Change Board.
het 2 jaar duurt voordat er al dan niet iets wijzigt. o Geen domeinarchitectuur -> individuen mogen keuzes
Veelal sneuvelen projecten weer onderweg waardoor maken zonder afstemming
dure tijd verloren gaat. Keuzes worden altijd gemaakt o Complex wat aan het ontstaat is leidt tot een volgende
voor grondig in plaats van pragmatisch. Veelal is het programma complexiteitsreductie
beter te kiezen voor een praktische oplossing op de o Geen visie op waar het op de Lange Termijn naartoe
korte termijn en een structurele voor de langere termijn moet; niemand weet dus waar op moet worden
— Anonimisering; oplossing gereed vanaf november geacteerd en/of gestuurd
2009; ondertussen spreken we april 2012 en is er o Beschikbare kennis loopt bij UWV makkelijk weg door
niets gerealiseerd, omdat een en ander naar UWV het geïnstitutionaliseerd zijn van afdelingen. Het totale
niveau moest worden getrokken; dus 2,5 jaar belang weegt niet mee. Daardoor veel wisselingen, hoge
verloren door onduidelijk beleid, IBM die aan de kosten, extra werk en onnodig tijdverlies.
touwtjes trekt vanuit hun belangen en onvoldoende
krachtig sturen op wat UWV nu eigenlijk zelf wil.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 32


Emotie

SLA IBM

Verandercapaciteit Waarschuwingen

Emotie

Baan / Klus Afdeling

Overleg? Fouten

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 33


SLA IBM

Emotie - toelichting Verandercapaciteit Waarschuwingen

Emotie

Baan / Klus Afdeling

Overleg? Fouten

o Vanuit de buitenkant lijkt UWV geregeerd te worden o Maatregelen gericht op met elkaar efficiënter werken
door IBM. Wat IBM wil lijkt te gebeuren. Onder druk van worden niet gewaardeerd. Gesprekken over betere
de gevreesde riskletters wordt alles gedaan om de SLA samenwerking om de kosten (fte’s) te drukken worden
van IBM maar te kunnen borgen. Toetsing van de als aanval gezien en leiden tot heftige reacties. Er is
kwaliteit van IBM en de gemaakte keuzes is niet geen sturing op UWV niveau zichtbaar. Individuele
zichtbaar. verdedigingen vinden gehoor en leiden niet tot kritische
o Vaak zijn andere oplossingen beschikbaar, maar deze aanpassingen over de afdelingen heen.
lijken om de een of andere reden niet op tafel te o Mensen zijn bang voor hun individuele banen en/of
(mogen?) komen. inhuurcontracten.
o Als gevolg van de keuze van UWV om vanuit ICT IBM o De verandercapaciteit van UWV is beperkt, maar kan
aan te sturen is er geen overleg tussen functioneel zeker binnen het Polis-domein ook anders worden
beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Dit lijkt in aangesproken. Door op maat gesneden afspraken met
het managen van een applicatielandschap echter IBM en de verschillende beheerteams kunnen efficiënter
essentieel. Is dit een bewuste keuze? Zouden divisies veranderingen worden doorgevoerd. Echter ook IBM zal
niet nauwer betrokken moeten zijn ook bij technisch moeten worden aangesproken op het doorvoeren van
beheer? Vanuit domeinkennis en resultaat gedreven de juiste instructies. Vaak wordt vanuit eerdere
denken is dit echter niet logisch. Wellicht zou dat eens ervaringen gehandeld in plaats van dat instructies
moeten worden heroverwogen. Het domeinperspectief worden gelezen en uitgevoerd. Daardoor gaat er veel
kan ook kostenefficiënt worden gestuurd. Naar onze mis, kost het veel tijd en neemt de verandercapaciteit
inzichten is er nauwelijks een overall infrastructuur die nog verder af. Deels is dus ook IBM schuldig aan de
zodanig overkoepelend is dat daaruit kostenvoordelen mogelijkheden tot het doorvoeren van veranderingen.
kunnen worden gehaald. Zeker voor het Polisdomein is
sprake van een specifiek ingerichte infrastructuur.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 34


Professionaliteit
Incidenten

UWV strategie Afspraak = afspraak

Planning Weten wie doet wat en waarom

UWV in de keten OTAP


(niet alles oplossen)

Professionaliteit

Q / Verbeteren Afrekenen

Actiehouders Standaard, tenzij

Advies volgen Institutionalisering

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 35


Incidenten

UWV strategie Afspraak = afspraak

Professionaliteit - toelichting Planning

UWV in de keten
Weten wie doet wat en waarom

OTAP
(niet alles oplossen)

Professionaliteit

Q / Verbeteren Afrekenen

Actiehouders Standaard, tenzij

Advies volgen Institutionalisering

o Bij incidenten worden door UWV niet de juiste mensen o Gemak waarmee afwijkingen worden toegestaan /
betrokken; wordt gerommeld vanuit eigen idee in plaats geïntroduceerd is groot. Daardoor complexiteit en veel
van de verantwoordelijken aan te spreken: inefficiënt; onnodige kosten. Geen bewuste keuzes op basis van
samen doen gaat veel sneller. architectuur en/of overwogen risico’s.
o Vergaderingen worden slecht voorbereid, actiepunten o OTAP: de inrichting van de OTAP straat in het Polis
vaak niet afgehandeld en door veel te veel mensen domein is dramatisch. Er is simpel geen OTAP straat. Er
bijgewoond. zijn O, T, A en P omgevingen, maar deze zijn niet een
o Niet de juiste vragen worden gesteld, waardoor kopie van elkaar. Bovendien zijn er meerdere varianten
regelmatig het verkeerde werk wordt gedaan of vooral in de T/A omgevingen en is onduidelijk waarom
informatie verkeerd wordt geïnterpreteerd. deze varianten worden geïntroduceerd. Dit leidt tot heel
o Er wordt niet gestuurd op efficiency in relatie tot veel extra werk, kosten, frustratie en onnodige
resultaat doorlooptijd. Rigoureuze herziening lijkt acuut
o Corduroy krijgt signalen dat zij bewust wordt noodzakelijk.
gemarginaliseerd. Dit is in deze fase van Polis+ een o UWV lijkt alles voor anderen op te lossen en geen
zorglijke ontwikkeling en een slechte keuze. standpunt in te nemen in de keten. Zowel op kleine als
o Zelfs na overleg is er nog altijd onduidelijkheid of er nu op grote schaal nemen mensen de
wel of niet problemen zijn. Er wordt veelal onduidelijk verantwoordelijkheden van anderen over. Daardoor
gecommuniceerd en zomaar wat geroepen. Niet zitten ze op de stoel van een ander, maar nemen ook de
gestaafd door feiten of concrete vragen. problemen van anderen over. UWV zou harder en
o Corduroy ziet veel fout gaan, omtrent zaken waarvoor duidelijker moeten zijn naar de buitenwereld.
reeds vroeg is gewaarschuwd. Hoe is dat mogelijk? o De strategie en het strategisch belang van de
o Er worden veel installatiefouten gemaakt als gevolg van loonaangifteketen voor UWV is niet duidelijk.
niet lezen en/of opvolgen van instructies.
o Werkvoorraad is totaal niet voorspelbaar, pipeline is
verstopt. Er moet naar ons idee heel veel gebeuren,
maar dit komt niet op tafel, wordt niet gepland en niet
inzichtelijk gemaakt. Daardoor gaat veel tijd verloren en
wordt aandacht besteed aan de verkeerde zaken.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 36


Communicatie

Communicatie vía documenten

Niet-efficiënte opdrachtverstrekking Onduidelijke productstrategie

Onjuiste of onvolledige informatie Veel overleg, weinig inhoud

Communicatie

Niet alle betrokkenen doen mee Te weinig communicatie tussen


afdelingen

Onvoorspelbare werkvoor / pipeline Te ver uitgekristalliseerde klantvragen

Onvoldoende afstemming keuzes

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 37


Communicatie vía documenten

Niet-efficiënte opdrachtverstrekking Onduidelijke productstrategie

Communicatie - toelichting
Onjuiste of onvolledige informatie Veel overleg, weinig inhoud

Communicatie

Niet alle betrokkenen doen mee Te weinig communicatie tussen


afdelingen

Onvoorspelbare werkvoor / pipeline Te ver uitgekristalliseerde klantvragen

Onvoldoende afstemming keuzes

o Er is veel overleg, vaak met weinig inhoud, maar met o Als voorbeeld van de potentiële chaos een recente
veel betrokkenen terugkoppeling van een Corduroy medewerker aan de
o Geen communicatie tussen afdelingen / teams directie Corduroy:
o Niet alle betrokkenen doen mee: inefficiënt / samen
doen gaat veel sneller ok, ODS-situatie:
P1/P2 is niet over gedacht
o Acteren op onjuiste of onvolledige informatie omdat niet
FAS is niet aangehaakt
alles open is CAB niet
o Niemand weet precies wat de ander doet en waarop die PL duwt dingen door
aanspreekbaar is ze gaan P1/P2 en een leverbak neerzetten
o Productstrategie is niet duidelijk budget is aangevraagd, maar besluitvorming/techniek komt nog
o Klantvragen komen vaak te laat en veel te ver
er moeten oude gegevens in WGA bij komen, FAS-er is tegen en niet op
uitgekristalliseerd door; bemoeienis in latere fase niet de hoogte en vraagt zich af of er wel goed over nagedacht wordt en of de
meer mogelijk en gewenst besluitvorming goed loopt (beetje conform ons idee)
o Werkvoorraad niet voorspelbaar, pipeline wordt niet of
veel te laat gecommuniceerd oké, 2 mensen bij berichtenteam weg
veel kennis verloren
o Proces van opdrachtverstrekking niet efficiënt, teveel
ze hebben een enorme flush gehad in externen, allemaal eruit
schakels tot opdrachtgever kennisdrain
o SDM versus Agile? Mijlpaaldocumenten zijn geen
communicatiemedium. Er is te weinig afstemming. GGD24; totale chaos van ideeën, geen idee wat de afnemer wil, deadline
— Met klanten wordt niet gehaald omdat wij (terecht) allerlei zinnige opmerkingen op FO
— FO/Bouw/Test hebben
de generieke levering is een 'we leveren alles' dus niet generiek
o Keuzes binnen de diverse teams worden niet afgestemd totaal geen doelbinding
— Geen architectuuroverleg en dat terwijl het zo simpel kon
— Recent oprichting ACB, na 1 jaar stilte
ze leveren zelfs gegevens uit WGA, wat al helemaal niet de bedoeling is,
daar komt een aparte service voor
dus is tegenstrijdig met het gewenste doel, en dat voor een webservice
die nu vanaf 0 gebouwd wordt .... Greenfield is al dor

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 38


Inhoudsopgave

o Introductie
o Samenvatting aanbevelingen
o Stand van zaken Polis+
o Expertise gebieden Polis+
o High~T ontwikkelingen 2009 - 2012
o Polis+ ontwikkelingen door de ogen van Corduroy
o Prioriteiten Raad van Bestuur UWV

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 39


Prio 1: Ongestoorde continuïteit

o Ondanks alle problemen blijft Corduroy zijn werk doen en houden we met onze mensen de systemen in de lucht voor UWV
o Kennis behoud van het Polisdomein bij UWV en Corduroy is essentieel; kennisbundeling van UWV en Corduroy is
noodzakelijk
— Voor alle expertisegebieden
— Voor alle “modules”
o In de huidige setting van UWV is de kennis versplinterd en lang niet overal dekkend aanwezig. Om continuïteit te
garanderen moeten teams langduriger bestaan, dichter op elkaar zitten, kleiner zijn en aanspreekbaar op hun expertise.
Teamwork is essentieel en bepalend voor het succes in het polisdomein. Het moet een hecht en vast team worden waarbij
de doorstroom veel minder groot is (inclusief testen). Bestaande kennis mag niet verloren gaan. Er zijn de nodige
dreigingen die dit in de weg staan:
— Onduidelijkheid voortduren contract Corduroy: mensen gaan al hun heil zoeken
— Vertrek senior kennis bij UWV (als gevolg van pensioen) die nog niet voldoende is opgevuld
— Carrièrestappen maken dat kennis verloren gaat; bewuster omgaan met verloop van interne en externe medewerkers
o Flexibiliteit moet veel groter worden. Agile ontwikkelen, minder last hebben van structuur en keurslijf.
o Tot alles beter onder controle is moeten geen rigoureuze wijzingen worden doorgevoerd.
o Er moet sneller kunnen worden geacteerd, sneller moeten wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en klanten moeten
vele malen sneller worden bediend
o Om de organisatie beter te laten functioneren moeten verantwoordelijkheden bij veel minder mensen worden belegd en
moeten mensen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden, met 1 eindverantwoordelijke. Besluiten moeten in
hoog tempo door de juiste mensen worden genomen, beter voorbereid en heel bewust worden genomen. Experts moeten
op hun inzicht worden vertrouwd. Geef ze ook die verantwoordelijkheid. Experts op hun expertise vertrouwen werkt beter
dan procedures in te richten waar niemand meer aanspreekbaar is.
o Veel Polis software uit 2009 is opnieuw gebouwd om de continuïteit te kunnen waarborgen. Voor sommige delen (WGA,
ODS, etc.) moet dit nog gebeuren. Passend binnen de gekozen architectuur moet hier op voort worden geborduurd.
o Monitoring van wat er gebeurt en wat er kan moet beter; sturing op andere zaken dan tot op heden. Definieer echte
performance indicatoren die verder gaan dan de door het ministerie gedefinieerde normen.
o De OTAP straat moet op korte termijn worden rechtgetrokken, waardoor minder risico’s overblijven, minder fouten worden
gemaakt en minder tijd verloren gaat. Omgevingen dienen identiek te zijn.
o Geef de eindverantwoordelijke financieel mandaat om adequaat te kunnen handelen.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 40


Prio 2: Rechtmatigheid

o Om invulling te geven aan een rechtmatige situatie is er wat Corduroy betreft maar 1 reële optie:
— Insourcing van Corduroy en samensmelting met TET tot een professionele beheerafdeling voor UGD
o Een tweede voor de hand liggende optie - Verlenging contract met een of twee jaar om onderwijl een mini-competitie
tussen de beheerpartners van UWV uit te schrijven en vervolgens te komen tot integrale overdracht van kennis en het
beheer van het Polisdomein, inclusief WGA, UPA, ODS, etc. - kan naar het idee van Corduroy niet leiden tot een effectieve
en efficiënte oplossing omdat UWV zijn zaakjes niet op orde heeft en een en ander zal leiden tot hoge kosten, risico’s en
lange doorlooptijd.
o Deze tweede optie wil Corduroy niet adviseren. Echter deze is op de middellange termijn wel een goede optie als UWV de
kennis van Corduroy heeft geinsourced, de afdelingen heeft geïntegreerd, een optimalisatie heeft opgesteld en uitgevoerd.
Vanaf dat moment is co-sourcing of outsourcing een reële optie.

o Kennis-behoud heeft eveneens betrekking op de rechtmatigheid. Het is immers belangrijk de juiste kennis te behouden
zonder voorbij te gaan aan de rechtmatigheid. Kennis-behoud is tijdens het gehele proces uiterst essentieel in verband
met de ongestoorde continuïteit. Duidelijkheid naar alle partijen en betrokken medewerkers is derhalve gewenst.
— Hoe denkt UWV de schaarse kennis te behouden?
— Toekomstschets van de gewenste beheerorganisatie in de vorm van co-sourcing op de middellange termijn in relatie
tot visie op eventuele outsourcing op de lange termijn

o Ten aanzien van het mogelijk onderhoud op High~T moet wellicht worden overwogen hoe dit dient te worden aanbesteed.
Mogelijk is dit niet noodzakelijk.
o Eveneens kan worden overwogen een deel van de functionaliteit van High~T te vervangen door andere tooling waardoor
de potentiële onrechtmatigheid eveneens eindigt.

o Optimalisatie en integratie van de activiteiten van Corduroy en UWV duurt naar verwachting 1 tot 1,5 jaar.

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 41


Prio 3: Gezonde basis voor
doorontwikkeling
o Gezonde basis staat of valt met behoud en bundeling — Aansluiten grote hoeveelheden afnemers
van kennis — Feedback uit systemen naar werkgevers
— Wat Corduroy betreft altijd op basis van de bij — Verbetering Datakwaliteit
Corduroy aanwezige kennis — Bruikbaar DVB, inclusief inkomensgegevens
— Beperkte basis van mensen aanwezig bij UWV die — Derden gebruik systeem
echt weten hoe het zit en werkt — Verbetering gehele logistieke keten
— Visie op behoud en borging van kennis o Think Big, Start Small
o Integraal verantwoordelijke voor de architectuur o Kosten moeten kritisch worden beschouwd: team kan
(productmanagement!) / niet business terug van 60/65 fte naar circa 35/40 fte, mogelijk nog
o Duidelijke en pragmatische rolverdeling business - minder (zie eveneens onderstaand plaatje) en
opdrachtnemer - ICT - technisch beheer (IBM) minimalisering inzet / doorlooptijden
o Informatieanalyse uitvoeren: wat wil UWV eigenlijk en
wie heeft dan wat nodig? o Organisatie zou er zo uit kunnen zien:
o Snelle professionalisering + Q-verbetering
o Belangen afdelingen marginaliseren, UWV belang o Klantverantwoordelijken (3)
primair
— Duidelijkheid verschaffen over rollen,
bestaansrechten en toekomst
o Informatieanalyse / Functioneel ontwerp (5)
o Op korte termijn moet kritisch worden gekeken naar
een domein-architectuur o Technisch Ontwerp / Programmeurs (10)
— Laadmodule Polis+
— Laadmodule WGA
— Aansluiting UPA o Testen (10)
— Uitfasering ODS
— Potentie e-gegevens o Projectleiding / Aansturing (4)
o Visie hard nodig tbv complexiteitsreductie
— Productstrategie
— Klantstrategie o Exploitatie (2)
— Opstelling UWV in de loonaangifteketen
— Strategische visie op het belang van UWV in de o Database Administrator (2)
Loonaangifteketen Totaal 36 fte
— Keuze om hoe om te gaan met leveringen en de
totstandkoming daarvan
o Infrabeheer (PM, buiten UWV)
o Visie / Strategie / Plaats in de keten

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 42


Prio 4: Selfsupporting met co-sourcing

o Voor selfsupport is het hebben van de juiste kennis essentieel


— Deze ontbreekt voor grote delen nu (wordt of opgevuld door Corduroy of ingevuld met inhuur)
— UWV is kwetsbaar
— Echte visie ontbreekt
— Door toewijding van alle betrokkenen lukt het tot nu toe elke keer toch net om dingen voor elkaar te krijgen, maar er
schuilt wel een enorm potentieel risico
o Voor selfsupport is het belangrijk te weten wat je zelf eigenlijk wilt
— Productstrategie
— Klantstrategie
— Architectuurkeuzes of bestendiging van ingeslagen weg
— Principieel hanteren van gemaakte keuzes

o Voor co-sourcing is kennis nodig en weten wat je wanneer bij wie wilt inhuren en waarom
— Insourcing Corduroy is een noodzakelijkheid om de zaak op orde te krijgen bij UWV, mede ten behoeve van het behoud
van kennis
— Inhuur expliciete expertise voor specifieke taken, nooit key rollen

o Kennis
— Opbouw
— Behoud
— Inkoop als aanvulling, waar nodig (make or buy decision)

o UGD en ICT
o Teamspel, team opbouwen en verantwoordelijk maken, aantal spelers sterk verminderen
o Programmamanager aanstellen, Agile manier van werken introduceren en programmamanager een ruim financieel
mandaat meegeven
o Strategie ontwikkelen en verantwoordelijkheid geven en nemen

16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 43


Aansturing voor- en na

Geen prio’s
Geen besluiten management Informatie
Geen controle ontbreekt of niet correct?
Eigen besluiten
Laag in de organisatie
Continuïteit in gevaar business

BSU Management
Opdrachtgever
ICT Business

FB Programma
manager

TB AB
ICT

Onduidelijk hoe de lijnen in


werkelijkheid en in welke
FB
situatie precies lopen TB
AB
Voor Na
16 april 2012 Visie op het Polis+ domein 44