SOALAN TUGASAN Kerjasama kerajaan dengan wartawan dalam pertumbuhan dan penyebaran Bahasa Melayu memang tida dapat

dinafikan. meperkasa Bahasa Melayu. Pelbagai program terus dipertingkatkan bagi Usaha memartabatkan bahasa dapat dilakukan dengan

pengayaan khazanah ilmu dan persuratan Melayu. 1. Merujuk akhbar Berita Harian, pilih satu petikan daripada Minda Pengarang. Anda dikehendaki : (a) menjelaskan definisi morgologi dan sintaksis.

Definisi Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Menurut Kamarudin Hj.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa,1997 : 83, morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am,2007 : 117 , morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina.Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk – bentuk perkataan ialah morfem dan kata.

Siti Hajar Hj. bentuk dan penggolongan kata.Noor.Beliau juga telah merumuskan bahawa morfologi adalah bidang mengkaji bagaimana morfem – morfem itu bergabung untuk membentuk ayat. bidang morfologi merupakan bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara –cara pembentukkannya.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”. 1996 : 17 telah menyatakan teori morfologi iaitu morfologi satu cabang daripada ilmu linguistik yang mengkaji soal – soal yang berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan kata.O`Grady & Guzman juga menyatakan pendapat pada tahun 2000 : 121 dalam buku yang disediakan oleh Radiah Yusoff dan rakan – rakannya.Sabran dan Rahim Syam dalam buku Kajian Bahasa Untuk Pelatih Maktab Perguruan . Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.1985 :152. Sehubungan itu. golongan kata. dan makna kata akibat daripada perubahan bentuk kata.Morfologi mengkaji selok –belok bentuk kata dan fungsi gramatik atau semantik perubahan kata itu.Nik Safiah Karim dan rakan – rakannya dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu .2004:36 iaitu morfologi adalah merujuk kepada kajian tentang pembentukan kata dan struktur kata.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol. Menurut Raminah Hj. .Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang yang turut menjadi unit bahasa yang bermakna. 2004 :43 berpendapat morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur . dalam bukunya Tatabahasa Bahasa Melayu ( Perkataan ).Husin Abdul Aziz.

Frasa Kerja (FK) sedang makan. Berdasarkan contoh ayat-ayat di atas. Huraian ragam ayat ini melibatkan ayat yang mempunyai frasa peredikat yang . Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. frasa kerja (FK). Dalam ayat. Ruang lingkup kajian sintaksis juga merangkumi ragam ayat dalam sesuatu bahasa. Frasa Adjektif (FA) sangat rajin. Frasa Sendi Nama (FSN) di Kampung Rancangan Batu 22. struktur. Binaan ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat boleh menghasilkan empat pola ayat dasar iaitu : Pola Ayat Dasar Pola 1 Pola 2 Pola 3 Pola 4 Subjek Frasa Nama (FN) Deti Frasa Nama (FN) Suhaimi Frasa Nama (FN) Pelajar itu Frasa Nama (FN) Sekolahnya Predikat Frasa Nama (FN) guru. subjek merupakan unsur yang diterangkan atau dikenali sebagai judul manakala predikat menjadi unsur yang menerangkan. dan binaan atau konstruksi ayat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FSN).Definisi Sintaksis Sintaksis ialah cabang ilmu yang menghaki bentuk. Sesuatu ayat yang lengkap mesti mengandungi dua konstituen iaitu subjek dan predikat. didapati unsur yang menjadi konstituen subjek ayat dasar ialah frasa nama (FN) manakala unsure predikat boleh terdiri daripada frasa nama (FN).

(b) Analisis Morfologi dan Sintaksis. binaan ayat boleh dibahagikan kepada dua iaitu ayat aktif yang mengutamakan subjek asal sebagai judul dan ayat pasif iaitu ayat yang mengutamakan objek asal atau subjek terbitan sebagai judul. ayat boleh diketegorikan kepada ayat dasar. iaitu ayat yang terhasil daripada ayat dasar melalui proses penerbitan ayat seperti pengguguran. Baju itu dijahit oleh Deti. binaan ayat boleh dibahagikan kepada ayat tunggal. Contoh ayat aktif Contoh ayat pasif : : Deti menjahit baju itu.terdiri daripada frasa kerja iaitu pola ayat dasarnya terbina daripada Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK). iaitu ayat yang terbina daripada satu klausa dan ayat majmuk. Akhir sekali ialah proses penerbitan ayat yang juga termasuk dalam bidang kajian sintaksis dan berdasarkan proses penertbitan ayat. . iaitu ayat yang terbina lebih daripada satu klausa. penyusunan semula dan peluasan. iaitu ayat yang menjadi dasar atau sumber untuk membentuk ayat-ayat lain dan ayat terbitan. Berdasarkan ragam ayat. Dalam hal ini ayat boleh dikategorikan kepada ayat penyata. ayat perintah dan ayat seruan. Berdasarkan bilangan klausa yang terdapat dalam sesuatu ayat. Binaan ayat juga boleh dibezakan berdasarkan tujuan dan intonasi ayat.

Ayat 2 Kemalangan maut bukanlah asing kepada kita kerana apabila menjelang perayaan setiap tahun. Ayat di atas menerangkan tentang Umat Islam yang baru seminggu menjalani ibadat puasa. Ayat di atas mengandungi Kata Hubung Pancangan keterangan iaitu perkataan kerana digunakan untuk menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama. Ayat penyata terseut mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. 2. Umat Islam baru seminggu menjalani ibadat puasa. pastinya angka korban kemalangan jalan raya menunjukkan peningkatan. Ayat 3 . Penerangan : 1. Dalam ayat tersebut di atas sebab-sebab kemalangan maut bukanlah asing kepada kita kerana apabila menjelang perayaan setia tahuh. pastinya angka korban kemalangan jalan raya menunjukkan peningkatan Penerangan : 1. Ayat di atas merupakan ayat peyata yang mana ia diucapkan dengan maksud membuat pernyataan. Ayat jenis ini disebut juga ayat berita atau ayat keterangan.Ayat 1. Perkataan kerana juga merupakan Jenis Ayat Keterangan Musabab yang menerangkan sebab-sebab sesuatu kejadian. Dalam ayat tersebut apabila menjelang perayaan setiap tahun merupakan klausa yang menjadi pancangan keterangan bagi Kemalangan maut bukanlah asing kepada kita.

Ayat 1 : Ayat 2 : 3. Anak-anak yang dibesarkan menceriakan keluarga hilang sekelip mata Dalam kemalangan. menghubungkan dua klausa yang sama tara sifatnya. Dengan susah payah membesarkan anak-anak. Mengandungi Ayat Majmuk Gabungan iaitu penggunaan perkataan dan yang Anak-anak yang dibesarkan dengan susah payah hilang sekelip mata dalam kemalangan. imbuhan kata kerja pasif iaitu perkataan dibesarkan. : dipancangkan dengan ayat utama iaitu Anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dengan susah payah.Anak-anak yang dibesarkan dengan susah payah dan menceriakan keluarga hilang sekelip mata dalam kemalangan. Mengandungi Ayat Pancangan Relatif iaitu penggunaan perkataan yang yang mana klausa dibesarkan dengan susah payah merupakan pancangan relatif Ayat 2. Mengandungi Ayat Pasif kerama mengandungi penkataan yang mempunyai : : Anak-anak yang dibesarkan dengan susah payah.. Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat 4 : Mungkin juga kadar kematian dan jumlah kemalangan akan bertambah jika tiada . Penerangan : 1.

Ayat di atas juga merupakan jenis Ayat Keterangan yang mana perkataan jika merupakan Ayat Keterangan Syarat yang ada unsur menerangkan sesuatu tuntutan yang perlu dipenuhi. Perkataan untuk menanginya dipancangkan dengan klausa utama jumlah kemalangan akan bertambah jika jika tiada langsung usaha dan mekanisma. 4. Ayat 2 : Mungkin juga jumlah kemalangan akan bertambah jika tiada langsung usaha dan mekanisme untuk menanganinya. 2. Ayat 1 : Ayat 5 : Meneliti sejarah Ops Sikap. kita tidak dapat menyangkal hakikat bahawa ia sangat .langsung usaha dan mekanisme untuk menanganinya. ~ Perkataan untuk merupakan Kata Hubung Pancangan Keterangan yang mana Menyambungkan klausa pancangan pada kalusa utama. Perkataan dan merupakan Kata Hubung Gabungan yang menghubungkan dua Mungkin juga kadar kematian akan bertambah jika tiada langsung usaha dan mekanisme untuk menanganinya. Ayat : Mungkin juga kadar kematian dan jumlah kemalangan akan bertambah.. Penerangan : 1. 3. Ayat : Jumlah kemalangan akan bertambah jika tiada langsung usaha dan Mekanisme untuk menanganinya. Ayat di atas mengandungi Penegas Frasa Subjek iaitu perkataan juga yang bersifat bebas dari segi kehadirannya dalam ayat. klausa yang sama tara sifatnya.

Perkataan sangat merupakan Penguat Bebas yang terletak di hadapan frasa kerja bagi perkataan berkesan. Ayat tersebut diatas merupakan Ayat Komplemen Frasa Adjektif yang mana perkataan bahawa menduduki bahagian predikat dalam sesuatu ayat . Penerangan : 1. . (……sangat berkesan dalam membantu mengurangkan kemalangan di jalan raya pada musim perayaan) Ayat 6 : Walaupun ada pihak yang mempertikaikan keberkesanannya kerana angka yang dicatatkan tahun lalu adalah lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya.berkesan dalam membantu mengurangkan kemalangan di jalan raya pada musim perayaan. 2. kita tidak dapat menyangkal hakikat. Ayat kecil bahawa ia sangat berkesan dalam membantu mengurangkan kemalangan jalan raya dipancangkan ke dalam ayat induk iaitu menerliti sejarah Ops sikap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful